Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY"

Transkript

1 Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY

2 íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety opût vybojoval pro New York Stanley Cup. Mark Messier se vrací na Broadway, aby se s Rangers pokusil o repete. Letos to bude mít tûï í, s takov m úkolem se v pfiedlouhé kariéfie moïná je tû nepotkal. Zadání je prosté: vytáhnout Rangers ze srabu a nauãit je vyhrávat. Od doby, kdy od nich Messier zamífiil k Vancouver Canucks se jim to jaksi nedafiilo, tfiikrát za sebou se nedostali do play off. Staãí se na nûj podívat a uvûfiíte. Z oãí mu lehají blesky, bradu má pfiísnou a nad tím v ím se v hrûïnû bly tí holá lebka. S kapitánem kapitánû se do New Yorku vrací hlad po vítûzství a sebedûvûra, která Modr m triko- tûm od Brodwaye v posledních sezonách tolik chybûla. Jo, letos se do play off dostaneme, to si pi te, fiekl Messier na tiskové konferenci po podpisu smlouvy. Nejsou to jen slova do vûtru. Messier uï nûkolikrát dokázal, Ïe umí dostát sv ch slov. Kdykoli je muïstvo v úzk ch, Messier ukáïe cestu ven. VzpomeÀte si tfieba na est zápas semifinálové série v roce Pfied utkáním se Messier, tehdy také kapitán Rangers, spoluhráãûm i novináfiûm zaruãil, Ïe New York vyhraje. Sebejistí New Jersey Devils nepochybovali, Ïe vedení 3:2 na zápasy dotáhnou k postupu do finále. Je tû v prostfiední ãásti to pro Rangers nevypadalo dobfie, prohrávali 1:2. Pak vzal osud zápasu do sv ch rukou Messier a tfiikrát trefil do ãerného. Hrál se rozhodující sedm zápas, Rangers v nûm vyhráli a postoupili do finále proti Vancouveru. Neumím prohrávat, fiíká Messier. VÏdycky, kdyï muïstvo dostane na frak, PRO HOCKEY 15

3 Messier urãitû znovu zvedne pohár nad hlavu. Vûfite tomu OdváÏn bojovník v kfiíïku s Panterem. chcete sly et Heleì, vyka li se na to. Právû proto t my prohrávají. Smifiují se s poráïkou. Jsem si jist, Ïe do dvou let s námi budou v ichni spokojení, du uje se Messier. V ichni víme, kde by tenhle klub mûl b t, kde ve skuteãnosti je a kam ho teì dostaneme. GLEN SATHER, NOVOPEâEN generální manaïer Rangers, pfiikyvuje. Podle nûj má Messier dodnes potfiebné hokejové a osobní kvality. Jeho pfiítomnost by prospûla kterémukoliv t mu. Podle mû má v echno, co je k vítûzství potfieba, fiíká Sather, kter za slavn ch ãasû Edmontonu, kdy získali Oilers pût Stanley CupÛ, byl Messierovi kouãem a dobromysln m rádcem. Jde do sebe, je velice inteligentní. Je vynikající vûdce a do hry muïstva vná í klid. Messierovi bylo sedmnáct, kdyï se v roce 1979 stal profesionálem ve sluïbách Indianapolis Rangers v lize World Hockey Association. Do t mu pfii el na místo uvolnûné po Waynu Gretzkym. Edmonton ho draftoval, pfiestoïe v tom roce dal pouze jeden gól. Pak NHL svého rivala WHA spolkla. Zakrátko se z Marka stala hvûzda. Podle mnoh ch je Messier nejkrutûj ím a nejimpulzivnûj ím lídrem na pûdû Severní Ameriky. Právû neochvûjná sebedûvûra z nûj uãinila jednoho z nejslavnûj ích hráãû v historii NHL. A taky vraïedn pohled. KdyÏ se mu zabl ská v oãích, spoluhráãûm je jasné, Ïe se nûco bude dít. Ví, Ïe v pfií tích okamïicích jejich kapitán buì dá rozhodující branku nebo soupefiovû ãelisti nastaví dobfie mífien loket. KdyÏ má den, coï se dûje témûfi pofiád, je nedostiïn : velk, rychl, siln, ikovn a zufiiv jako pitbull. Síla jeho osobnosti je zfiejmá z úspûchû muïstev, za která hrál. V Edmonton Oilers, kter vybojoval pût Stanley CupÛ, pfiedstavoval pokaïdé ústfiední postavu. Tfiikrát dovedl kanadsk v bûr k vítûzství na Canada Cupu. P ED SEZONOU ho Oilers vymûnili do New York Rangers. Na Manhattanu se uvedl náramnû, vyslouïil si Hart Trophy, druhou v kariéfie, pro nejuïiteãnûj ího hráãe NHL 16 PRO HOCKEY

4 a v roce 1994 obdrïel s Rangers est prsten pro vítûze Stanley Cupu. Rangers tak získali první pohár po 54 letech. Marc Crawford, nynûj í kouã Canucks, vyzvedává jeho vûdãí kvality, schopnost jít mlad ím hráãûm pfiíkladem. Jeho vliv u klubu nûjakou dobu zûstane, fiíká Crawford. Jeho síla se projevovala v kaïdodenním pfiístupu k ostatním hráãûm, ve spoleãné komunikaci. Ukazoval jim, jak se mají chovat. VÏdycky vystupoval jako ampión. Právû proto po nûm Rangers sáhli je tû jednou. Od chvíle, kdy Messier v roce 1997 ode el do Vancouveru, Rangers si nezahráli ani v jednom utkání play off. NeÏ jsem tehdy pfii el, za tûch 54 let se tady toho moc nestalo, fiíká Messier a myslí tím samozfiejmû obrovskou ãasovou propast mezi Stanley Cupy. O sezonû prohla- uje: Nehodlám si tu odkroutit poslední roky pfied penzí, pfii el jsem vyhrávat, hrát dobr hokej a dûlat v echno jako dfiív. V Rangers si Messier vydûlá tolik, kolik mu uï Canucks nemohli nabídnout. Kromû toho Vancouver by ho nemohl platit víc neï je tû jednu sezonu. Ale peníze pr nerozhodovaly. KdyÏ jsem pfiem lel, co pro mû bude nejlep í, dal jsem pfiednost pfiestupu do New Yorku z osobních i profesionálních dûvodû. Rozhodovalo nûkolik vûcí. Hlavním dûvodem bylo, Ïe chtûl b t nablízku své rodinû. KdyÏ jsem odcházel do Vancouveru, cítil jsem tady uvnitfi, Ïe dûlám správnou vûc, fiekl. Teì cítím to samé. To není jen tak. KdyÏ se tehdy s Rangers louãil, provázela jej trpkost a nenávist. Doug Messier, MarkÛv otec a agent, se s tehdej ím generálním manaïerem Rangers Neilem Smithem roze el ve zlém a prezident klubu Dave Checketts o Messierovi prohlásil, Ïe takové peníze, jaké mu Canucks nabídli, si nezaslouïí. Mezitím Checketts s Messierem uzavfieli mír Je pravdûpodobnû nejvût ím hokejistou, Nehodlám si tu odkroutit poslední roky pfied penzí, pfii el jsem vyhrávat, hrát dobr hokej a dûlat v echno jako dfiív. kter mûl na sobû dres Rangers, fiíká Checketts. Zda zb vá Messierovi dost osobního kouzla, aby dokázal zlomit negativní trend New Yorku, ukáïe leto ní sezona. Ta loàská dopadla katastrofálnû. KdyÏ se o Rangers psalo, nejednalo se o oslavné ódy. Jejich mzdov rozpoãet se vy plhal na 61 milionû dolarû, pfiitom v ak uï na konci února byli vyfiazeni z boje o play off. Zcela podle oãekávání dostali generální manaïer Neil Smith i trenér John Muckler vyhazov. Spasit New York má teì Glen Sather. S NÁVRATEM MESSIERA se urãitû zlep í hra Briana Leetche, kter se tím zbaví odpovûdnosti kapitána. Také v kony Adama Gravese by mûly jít nahoru. Po boku Messiera, svého velkého idolu, odehrál est velmi úspû n ch sezon. Messierova buldoãí vûle by mûla nakazit i Thea Fleuryho, kter by se snad mohl rozpomenout na své ãasy velkého kanon ra. Je to pro mû velk den, fiekl Sather, kdyï se s Messierem dohodnul. Mark u mû podepsal úplnû první smlouvu Hodnû jsme toho spolu zaïili a hodnû toho je tû zaïijeme. Messier má v nohách 21 sezon, nastoupil k 1479 zápasûm NHL, pûsobil v Edmonton tûstí. MessierÛv návrat k Rangers byla jedna velká show. Jen jestli Markovi vydrïí irok úsmûv po celou sezonu... PRO HOCKEY 17

5

6 Oilers, New York Rangers a Vancouver Canucks, zaznamenal 627 gólû a 1087 asistencí, dohromady 1714 bodû. Z aktivních hráãû nastfiílel v NHL nejvíc branek. Je historicky ãtvrt v kanadském bodování, rovnûï ãtvrt v poãtu asistencí, est v poãtu branek a sedm v poãtu odehran ch utkání. To je hráã, ke kterému se s nadûjí upírají oãi v ech fanou kû Rangers. Slavné ãíslo 11. Za posledních dvacet let byste na prstech jedné ruky napoãítali hráãe, ktefií se mu vyrovnají, fiíká Ron Low, nov trenér Rangers, kter s Messierem sám chvíli hrál a po tfii sezony ho v Edmontonu fiídil jako asistent trenéra. Jsem stra nû rád, Ïe ho máme. fakta Jméno: Mark Messier Narozen: 18. ledna 1961 (Edmonton, Kanada) V ka: 185 centimetrû Váha: 95 kilogramû Kluby NHL: Edmonton Oilers ( ), New York Rangers ( ), Vancouver Canucks ( ), New York Rangers (2000-) Dal í kluby: Indianapolis a Cincinatti (WHA) Pfiíjem: 4,8 milionû dolarû za sezonu ZÁKLADNÍ âást Sezona MuÏstvo/Liga Z G A B TM Cincinatti/WHA Indianapolis/WHA Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Rangers/NHL Rangers/NHL Rangers/NHL Rangers/NHL Rangers/NHL Rangers/NHL Canucks/NHL Canucks/NHL Canucks/NHL PLAY OFF Sezona MuÏstvo/Liga Z B A B TM Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Oilers/NHL Sezona MuÏstvo/Liga Z B A B TM Rangers/NHL Rangers/NHL Rangers/NHL Rangers/NHL Rangers/NHL Reprezentoval Kanadu na Svûtovém poháru v letech 1984, 1987, 1991 a Zúãastnil se mistrovství svûta roku Úspûchy: estkrát vítûz Stanley Cupu (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994), zlato z mistrovství svûta 1991 ve védsku, dvakrát mu byla udûlena Hart Trophy, roku 1984 Conn Smythe Trophy a v letech 1990 a 1992 Lester B. Pearson Award. Sehrál 14 utkání hvûzd. PRO HOCKEY 19

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená

Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená /I/ Obloha byla Ïlutá jako mosaz a je tû nebyla zaãouzená koufiem z továrních komínû. Za stfiechami továren jasnû záfiila. KaÏdou chvíli muselo vyjít slunce. Podíval jsem se na hodinky. Je tû nebylo osm.

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Zde mûïe b t títek s va im jménem, pokud si na e noviny objednáte! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration

Více

Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka

Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka 023-030_Urban 1.9.2008 18:03 Stránka 23 Izabela Urban Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka Slovo jako souãást vût a vûta jako souãást dialogû jsou základními prvky dramatické struktury a vytváfiejí

Více

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1

sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 1 sazba 10.3.2002 9:27 Stránka 2 Jifií Odvárka TETIâKA Sarkastické non-fiction o nûmecké Ïenû, která byla ve patn ch dobách na nevhodn ch místech Evropy IVO ÎELEZN PRAHA sazba

Více

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle

byla spí e ochablost svalstva neï opravdová tlou Èka. TfiebaÏe v jeho odûvu nebylo vidût Ïádnou touhu po parádû, kaïd v nûm podle pohodln ch a vyle (1) VELIK PLÁN V fiíjnu roku 1922, kolem páté hodiny odpolední, na hlavním zvonokoském námûstí, stínûném krásn mi ka tany a uprostfied ozdobeném nádhernou lipou, zasazenou pr roku 1518 na oslavu pfiíjezdu

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více