Intelektuálové a socialismus*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Intelektuálové a socialismus*"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2005 Intelektuálové a socialismus* Václav Klaus Václav Klaus: Intelektuálové a socialismus Michal Petřík: Václav Bělohradský na vlně postmarxismu Martin Gregor: Volební a stranické systémy Politických vězňů Praha 1 Tel./fax: CEP Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku Registrace MK ČR E Pokládám za samozřejmé, že čtenáři znají mírně provokativní (protože nemilosrdně zobecňující), ale velmi vlivný a významný, 56 let starý článek Intelektuálové a socialismus. Zajisté vědí i to, že jej napsal F. A. von Hayek v poněkud zmatené a výrazně prosocialistické době po druhé světové válce, kdy převládala víra v sociální inženýrství a ekonomické plánování a hluboká nedůvěra v tržní ekonomiku. Hayekova argumentace Předpokládám také, že si mnozí z nás vzpomínají na Hayekovu definici intelektuálů jako professional secondhand dealers in ideas, kteří jsou hrdí především na to, že nemají žádné speciální znalosti, kteří nejsou ochotni převzít přímou odpovědnost za praktické záležitosti a kteří dokonce ani nemusí být příliš inteligentní na to, aby vykonávali své poslání. Hayek argumentoval, že se intelektuálové spokojují se zprostředkováním a šířením myšlenek originálních myslitelů obyčejným lidem, které nepovažují za sobě rovné. Hayek před více než půl stoletím, tj. před dnešním rozmachem elektronických médií si byl vědom ohromné moci intelektuálů vytvářet veřejné mínění. Prorocky varoval, že je pouze otázkou * Přednáška na zasedání Mont Pelerinské společnosti, Reykjavik, Island, 22. srpna Překlad z angličtiny. času, než se názory intelektuálů stanou řídící silou politiky. To je platné dnes neméně než v době, kdy to napsal. Nabízí se otázka, jakému druhu idejí dávají intelektuálové přednost. Jsou intelektuálové ve své volbě idejí, ji- Intelektuálové hledají ideje, které posilují roli státu, protože stát je obvykle jejich hlavním zaměstnavatelem, sponzorem nebo donátorem. miž se zabývají, neutrální? Podle Hayeka nikoli. Intelektuálové nezastávají a nešíří všechny druhy idejí. Naopak demonstrují jasné a v jistém smyslu velmi srozumitelné preference pro některé z nich. Dávají přednost idejím, které jim zajišťují zaměstnání a výdělek a které zvyšují jejich moc a prestiž. Intelektuálové hledají ideje se zvláštními vlastnostmi. Hledají ideje, které posilují roli státu, protože stát je obvykle jejich hlavním zaměstnavatelem, sponzorem nebo donátorem. Podle Hayeka navíc roste síla idejí úměrně jejich obecnosti, abstraktnosti a vágnosti. Proto není překvapující, že se intelektuálové zajímají převážně o abstraktní, ne přímo aplikovatelné ideje. V tomto způsobu myšlení mají komparativní výhodu. Nejsou dobří v detailech. Nemají ambice řešit problém. Nezajímají se o každodenní věci obyčejných lidí. Hayek to říká jasně: Intelektuála nezajímají technické detaily nebo praktické obtíže. Zajímá se o vize a utopie. A protože socialistické myšlení vděčí za svůj půvab ZÁŘIJOVÝ GRAF CEPU Nedostatek peněz na kulturu? Výdaje na kulturu a církve jako % celkových veřejných výdajů Pramen: IMF, Government Finance Statistics Yearbook 2004.

2 vizionářskému charakteru (a já bych dodal nedostatku realismu a své utopické povaze), má intelektuál sklon stát se socialistou. Podobným způsobem ve známém eseji Opium intelektuálů analyzoval Raymond Aron nejen rozdíl mezi revolučním a reformním způsobem uvažování, ale rovněž což je v tomto kontextu důležitější rozdíl mezi sklonem k prozaickosti nebo k poezii. Zatímco prozaický model myšlení postrádá vznešenost utopie (Roger Kimball), socialistický přístup je slovy Arona založený na poezii neznáma, budoucnosti a absolutna. Jak tomu rozumím já, přesně to je sféra intelektuálů. Někteří z nás by dodali, že poezie absolutního je nelidská poezie. Intektuálové a trh Jak již bylo řečeno, intelektuálové chtějí posílit svou prestiž a moc. Když jsme v éře komunismu narazili na myšlenky Hayeka a Arona, neměli jsme žádné potíže jejich poselství porozumět. Poskytli nám tolik užitečné vysvětlení zvláštního postavení intelektuálů v naší vlastní společnosti a tehdejší době. Naši intelektuálové to samozřejmě slyšeli neradi a uznat to nechtěli, protože byli oprávněně velmi nespokojeni s absencí intelektuální svobody, které si každý intelektuál vysoce cení. Intelektuálové se zajímají převážně o abstraktní, ne přímo aplikovatelné ideje. kou budoucností namísto kritiky reality, která byla mnohem méně růžová. Intelektuálové v té době a nemyslím tím éru stalinského teroru šťastní nebyli. Byli hluboce nespokojení se svým vlastním příliš malým blahobytem. Byli frustrováni omezeními, jimž museli čelit. Jejich pozice v komunistické společnosti byla nicméně relativně vysoká a paradoxně velmi prestižní. Komunističtí vládci při svém svévolném a voluntaristickém způsobu nakládání s lidmi intelektuály využili a zneužili a byli ochotni jim to nahradit. Tím se ale intelektuálové dostali do ožehavé pozice. Nebyli hodnoceni (nebo oceňováni) neviditelnou rukou trhu, nýbrž velmi viditelnou rukou vládců tehdejší společnosti. K mé velké lítosti nebyla řada intelektuálů nechtěla nebo nebyla schopna nebezpečným důsledkům tohoto uspořádání rozumět. Nebylo pro mne žádným překvapením, když po pádu NEWSLETTER září /2005 komunismu, v naší náhle svobodné zemi, kde byla prakticky přes noc odstraněna předchozí omezení lidské svobody, první frustrovaná Intelektuálové za komunismu nebyli hodnoceni (nebo oceňováni) neviditelnou rukou trhu, nýbrž velmi viditelnou rukou vládců tehdejší společnosti. Komunističtí politici však intelektuály jako své společníky potřebovali. Potřebovali jejich obchodování s idejemi pro vytváření příznivého veřejného mínění, pro obhajobu svého nelidského, iracionálního a neefektivního režimu. Potřebovali jejich schopnost nabízet obecné, abstraktní a utopické ideje. Obzvláště potřebovali jejich ochotu zabývat se hypotetica otevřeně protestující skupina byli intelektuálové, tedy žurnalisté, učitelé, publicisté, rozhlasoví komentátoři, spisovatelé románů a umělci (použiji-li Hayekova slova). Intelelektuálové protestovali proti pro ně nepříjemným omezením, která přinesl trh. Velmi rychle zjistili, že svobodná společnost (a svobodné trhy) nemusí využívat jejich služby natolik, jak byli zvyklí v minulosti. Pochopili, že jejich oceňování neosobními silami nabídky a poptávky může být nejen méně příznivé než jejich CEP vydal v listopadu 2002 knihu Václava Klause oveřejných financích. Těžiště publikace tvoří studie Problémy českých veřejných financí na počátku nového desetiletí, v níž autor analyzuje problém finančního aktivismu, rozpočtového deficitu, problém vytlačování, rozsahu veřejných rozpočtů a daňové zátěže, problém daní a kvazidaní, struktury daňového výnosu, problém mandatorních výdajů i veřejných statků. V příloze knihy čtenář najde Klausovy novinové články s rozpočtovou tematikou. Cena na dobírku: 89 Kč, 57 stran. CEP nabízí knihu Václava Klause Občan a obrana jeho státu. Jde o soubor uveřejněných autorových textů, které jsou rozčleněny do čtyř tematických bloků: Demokracie versus občanská společnost, ideová východiska a programové zásady, volby a zodpovědnost politika, o posvátnosti práva a problematičnosti jeho vytváření. Předmluvu napsal a texty sestavil Jiří Weigl. Knihu doplňují dva rozhovory Petra Hájka s Václavem Klausem z knihy Narovinu. Vydal CEP v květnu Cena na dobírku: 139 Kč, 326 stran. objednávky na tel , 2

3 vlastní sebehodnocení (Ro bert Nozick správně řekl, že intelektuálové se považují za nejhodnotnější lidi ), ale i méně příznivé než hodnocení politiků a byrokratů starého režimu. Stali se proto prvními viditelnými a hlasitými kritiky nové svobodné společnosti, o níž jsme my snili celá desetiletí. Intelelektuálové protestovali proti pro ně nepříjemným omezením, která přinesl trh. Připouštím, že byli ve své elitistické kritice trhu a nedostatečně lidských zákonů nabídky, poptávky a cen relativně úspěšní. Zvláště na počátku a obávám se, že se od té doby příliš mnoho nezměnilo byli kritičtí vůči tržní ekonomice (a nedostatku peněz v jejich prospěch) více než zbytek naší společnosti, protože k jejich velkému překvapení se životní úroveň normálních občanů zvýšila, přinejmenším relativně, více než jejich vlastní. Schumpeter měl pravdu, když v knize Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942) postřehl, že zásluhy kapitalismu nespočívají v zajištění hedvábných punčoch pro královny, ale v tom, že je mají i prosté dívky v továrně, a že na to vydávají stále méně úsilí. Tuto jednoduchou pravdu hodně intelektuálů není ochotno přijmout. Systém volného trhu neodměňuje ani nejlepší, ani nejchytřejší (John K. Williams), nýbrž ty, kteří jakýmkoli způsobem či formou uspokojují přání a preference ostatních. Lze souhlasit s s Hayekem, že nikdo nedokáže lépe než trh zjistit míru příspěvku jednotlivce k celkovému produktu. Dobře víme i to, že systém volného trhu neodměňuje ty nejctnostnější, ani ty, kteří věří, že si to nejvíce zaslouží. Není proto divu, že intelektuálové, kteří sebe oceňují velmi vysoko, trhem opovrhují. Trhy oceňují intelektuály jinak, než by si oni přáli, a navíc fungují bez jejich dozoru. Proto jsou intelektuálové podezíraví k volnému trhu a dávají přednost tomu, když jsou veřejně podporováni. Proto tíhnou k socialismu. Tyto argumenty nejsou nové, ale naše zkušenost z prvních dnů po tzv. sametové revoluci byla v tomto ohledu více než výmluvná. To, co se stalo, bylo učebnicovější, než kdokoli z nás očekával. Tvrdá a měkká verze socialismu V prvním desetiletí 21. století se už nesoustřeďujme výlučně na socialismus. Existuje známé rčení, že bychom neměli vybojovávat staré, již neexistující bitvy. Pokládám tuto myšlenku za důležitou, i když nechci říci, že je socialismus definitivně mrtev. Domnívám se však, že existují přinejmenším dva důvody, které ospravedlňují, abychom se dnes zaměřili i na jiné ideologie. První je rozdíl NOVINKA mezi tvrdou a měkkou verzí socialismu; druhou je vznik nových ismů, založených na podobných neliberálních či antiliberálních názorech. Měkká verze socialismu, sociáldemokratismus, se stala pod různými názvy jako sociální stát či sociálně tržní hospodářství dominantním modelem ekonomického a sociálního systému současné západní civilizace. Pokud jde o první problém, lze konstatovat, že tvrdá verze socialismu komunismus poražena byla. Je to pro nás velké vítězství, které nás však nesmí uchlácholit, protože pád komunismu automaticky nevede k systému, který bychom si přáli. Určitě samo o sobě nejde o vítězství idejí klasického (nebo evropského) liberalismu. Obávám se naopak, že se patnáct let po pádu komunismu měkká verze socialismu, sociáldemokratismus, CEP nabízí novou publikaci Řekneme své ano nebo ne evropské ústavě s předmluvou Václava Klause. Knížka obsahuje Analýzu smlouvy o ústavě pro Evropu, která Evropskou unii přeměňuje v evropský stát, z pera irského profesora Anthony Coughlana z EU Research and Information Centre. Publikace se umístila na prvním místě mezi českými bestsellery v oblasti naučné literatury. Cena na dobírku: 69 Kč, 58 stran. objednávky na tel CEP nabízí sborník č. 42/2005 Krach evropské ústavy, do něhož přispěli Anthony Coughlan, Jan Rokita, Mirek Topolánek, Václav Klaus, Jiří Weigl, Martin Hanus, Petra Kuchyňková, Lukáš Petřík, Ondřej Šrámek, Jiří Zahrádka, Jiří Brodský, Petr Mach, Michal Petřík a Marek Loužek (editor sborníku). Předmluvu k publikaci napsal Václav Klaus. Cena na dobírku: 89 Kč, 103 stran. objednávky na tel

4 stala pod různými názvy jako sociální stát či sociálně tržní hospodářství dominantním modelem ekonomického a sociálního systému současné západní civilizace. Je založena na velké a paternalistické vládě, na extenzivní regulaci lidského chování a na dalekosáhlé redistribuci příjmů. Jak vidíme v Evropě i v Americe, intelektuálové takový systém milují. Poskytuje jim peníze a sladký život. Dává jim příležitost být vlivný a být slyšen. Západní svět je stále dost blahobytný na to, aby podporoval a financoval hodně z jejich nepraktických a někdy přímo bezúčelných činností. Může si dovolit luxus zaměstnávání velkého počtu intelektuálů, kteří používají poezii ke chvále existujího systému, k prosazování konceptu pozitivních práv, k obhajobě předností konstruktivického lidského záměru (oproti spontánnosti lidského jednání), k podpoře jiných hodnot než jakými jsou svoboda a demokracie. Současné verzi světového socialismu potřebujeme porozumět, protože staré koncepty mohou opomíjet některé klíčové vlastnosti toho, co se kolem nás děje. Dokonce můžeme zjistit, že pokračující užívání termínu socialismus může být zavádějící. Nové neliberální ideje Po úplné diskreditaci komunismu a v momentě nepopiratelné krize evropského sociáldemokratismu se stal explicitní socialismus pro většinu intelektuálů málo atraktivní. Dnes je obtížné najít na Západě intelektuála, který chce být in a mít vliv, a stále se hlásí k socialismu. Explicitní socialismus ztratil Neliberální ideje začaly být formulovány, šířeny a zvěstovávány ve jménu ideologií nebo ismů, které se staromódním, explicitním socialismem nemají přinejmenším formálně a nominálně nic společného. svou přitažlivost a my jej dnes nesmíme považovat za svého hlavního rivala. Neliberální ideje začaly být formulovány, šířeny a zvěstovávány ve jménu ideologií nebo ismů, které se staromódním, explicitním socialismem nemají přinejmenším formálně a nominálně nic společného. Tyto ideje však jsou v mnoha ohledech podobné. Stále je v nich omezování lidské svobody, stále se nabízí ambiciózní sociální inženýrství, stále se vrací vynucování dobra těmi, kdo se cítí být vyvoleni (T. Sowell), stále je doporučováno vytlačování standardních demokratických metod alternativními politickými procedurami. Stále je v nich pocit nadřazenosti intelektuálů a jejich ambicí. Mám na mysli environmentalismus (s jeho heslem první Země, místo principu první svoboda), radikální humanrightismus (založený jak přesně argumentuje de Jasay na neodlišování práv a rightismu), ideologii občanské společnosti (nebo komunitarismu), jenž není ničím jiným než novou verzí postmarxistického kolektivismu, která chce privilegia pro různé organizované skupiny a tím v podstatě refeudalizaci společnosti. Mám na mysli i multikulturalismus, feminismus, apolitický technokratismus (založený na nestrukturované zášti k politice a politikům), internacionalismus (a zvláště jeho evropskou variantu nazývanou evropeismus) a rychle šířící se fenomén, který nazývám NGO-ismus. Všechny tyto ismy představují náhradní ideologie za socialismus. Všechny dávají intelektuálům nové možnosti, nový prostor pro jejich činnosti, vytvářejí nová volná místa na trhu idejí. Čelit těmto novým ismům, odhalovat jejich skutečnou povahu a zbavovat se jich může být NEWSLETTER září /2005 obtížnější než v minulosti. Může to dokonce být komplikovanější než bojovat se starým, explicitním socialismem. Každý chce mít zdravé životní prostředí; každý chce překonávat osamělost uprostřed fragmentované postmoderní společnosti a účastnit se bohulibých aktivit různých klubů, sdružení, nadací a charit. Téměř každý je proti diskriminaci založené na rase, náboženství nebo pohlaví; řada z nás je proti přílišné moci státu apod. Ukázat nebezpečí těchto přístupů proto znamená foukání proti větru. Úkol pro budoucnost Tyto alternativní ideologie s jejich nejasnou, nestabilní a ještě nepopsanou potenciální synergií jsou úspěšné zvláště tam, kde proti nim neexistuje dostatečný odpor. Nacházejí úrodnou půdu tam, kde země (nebo celý kontinent) dlouhotrvajícími kolektivistickými sny podkopávaly svobodu (a svobodné trhy). Kde se intelektuálům podařilo získat a udržet si velmi silný hlas a společenský status. Mám teď samozřejmě na mysli spíše Evropu než Ameriku. Je to Evropa, kde jsme svědky vytlačování demokracie postdemokracií, kde nadvláda EU nahrazuje demokra- CEP nabízí sborník číslo 27/2003 Sto let od narození George Orwella. Těžiště publikace tvoří texty ze semináře z 23. června 2003, na němž vystoupili Benjamin Kuras, Ladislav Jakl a Zdeněk Zbořil. Zaznamenán je článek prezidenta ČR Václava Klause oorwellovi z LN. Doplňkové texty napsali Ladislav Nagy, Jeroným Janíček, Milan Knížák, Jan Kapoun a Michaela Procházková. Editor Marek Loužek do sborníku zařadil výňatky z díla George Orwella 1984 i Farmy zvířat. Cena na dobírku: 89 Kč, 80 stran. CEP nabízí sborník číslo 41/2005 Sto let od narození Václava Černého, který vzpomíná na jednoho z nejvýznamnějších českých literátů, do něhož přispěli Miloslav Bednář, Jiří Brabec, Josef Mlejnek, Libuše Benešová, Anna Jonáková, Jiří Peňás, Dalibor Plichta a Vendula Běláčková. Do příloh editor Marek Loužek zařadil zařazeny eseje z válečného období Eseje a mravnost, Umělec a dílo a Osobnost a dílo. Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus. Cena na dobírku: 89 Kč, 119 stran. objednávky na tel

5 tická uspořádání v členských zemích EU, kde se Hayekova paravláda, spojená s organizovanými (protože organizovatelnými) zájmy, úspěšně prosazuje, a kde dokonce řada liberálů při své oprávněné kritice státu nevidí nebezpečí prázdného evropeismu a hluboké (nebo dokonce stále hlubší) byrokratické unifikace evropského kontinentu. Evropané tleskají formálnímu otevírání kontinentu, ale nevidí, že zrušení hranic bez skutečné liberalizace lidských aktivit pouze posouvá vládu nahoru, tj. na úroveň, kde neexistuje demokratická odpovědnost, a kde jsou rozhodnutí činěna politiky jmenovanými politiky, nikoli politiky zvolenými občany ve svobodných volbách. Evropská ústava byla pokusem ustavit tento systém i v právní formě. Byla pokusem jej konstitucionalizovat. Proto je tak důležité, že francouzské a nizozemské referendum tento proces zastavily, že přerušily onen zdánlivě nezvratný proces směrem ke stále těsnější Evropě, že uvedly do pohybu diskusi v eurospeaku nazývanou obdobím reflexe. Nepředpokládám, že tato povolená, shora organizovaná reflexe dojde tak daleko, aby odhalila skutečné příčiny současných evropských problémů. Ote- vřela však alespoň dveře. Měli bychom tuto příležitost využít a připomenout si, co dělá lidskou společnost skutečně svobodnou, demokratickou a prosperující. Otcové zakladatelé Mont Pelerinské společnosti Hayek a Friedman vždy trvali na usilování o to, co se zdálo být politicky nemožné. Měli bychom v tomto úsilí pokračovat. Je to politický systém, který nesmí být ničen postmoderní interpretací lidských práv (s jejím důrazem na pozitivní práva, s její převahou skupinových práv a nároků nad individuálními právy a odpovědnostmi a s její denacionalizací občanství), oslabením demokratických institucí, které mají nenahraditelné kořeny výlučně v národních státech, multikulturalitou způsobenou ztrátou potřebné koherence různých sociálních entit a celokontinentálním dobýváním renty (rent-seeking), které je umožněno rozhodováním na úrovni vzdálené jednotlivým občanům, kde jsou rozptýlení voliči ještě rozptýlenější než ve svrchovaných národních státech. Je to ekonomický systém, který nesmí být poškozován nadměrnou státní regulací, rozpočtovými schodky, excesivní byrokratickou kontrolou, pokusy zdokonalovat trhy prostřednictvím konstruování optimálních tržních struktur, vysokými dotacemi privilegovaným nebo chráněným odvětvím a firmám, nepružností pracovního trhu apod. Je to sociální systém, který nesmí být přehlušen nejrůznějšími typy překážek, zbytečně štědrými sociální dávkami, mohutným přerozdělováním a rozsáhlým státním paternalismem. Je to systém idejí, který vychází ze svobody, osobní odpovědnosti, individualismu a přirozené péče o jiné. Je to systém vztahů mezi jednotlivými zeměmi, který nesmí být založen na falešném internacionalismu, na nadnárodních organizacích a na nepochopení podstaty globalizace a externalit. Musí být založen na dobrém sousedství svobodných, svrchovaných zemí a na mezinárodních paktech a dohodách. Otcové zakladatelé Mont Pelerinské společnosti Hayek a Friedman vždy trvali na usilování o to, co se zdálo být politicky nemožné. Měli bychom v tomto úsilí pokračovat. Literatura: Aron, R.: The Opium of the Intellectuals: London, Secker & Wartburg Barry, N.: The European Constitution: a requiem? The Freeman, Ideas on Liberty, říjen Fonte, J.: Democracy s Trojan Horse, The National Interest, č. 76, léto Hayek, F. A. von: The Intellectuals and Socialism: The University of Chicago Law Review, jaro Hayek, F. A. von: Law, Legislation and Liberty, vol. 3: Routledge et Kegan Paul, London and Henley Hayek, F. A. von: The Fatal Conceit (The Errors of Socialism): Routledge, London de Jasay, A.: Free-Riding on the Euro: The Library of Economics and Liberty, 17. září Kimball, R.: Raymond Aron and the Power of Ideas: The New Criterion Vol. 19, č. 9, květen Klaus, V.: The Third Way and Its Fatal Conceits. Přednáška na zasedání Mont Pelerinské společnosti, Vancouver, Kanada, 30. srpna Klaus, V.: Back to Europe or Avanti Into the European Union? Přednáška na zasedání Mont Pelerinské společnosti, Bratislava, Slovenská republika, 10. září Klaus, V.: Reflections on the Current Situation in Europe. Přednáška na zasedání Mont Pelerinské společnosti, Chattanooga, U.S.A., 18. září Klaus, V.: The Czech Republic's Transition, European Problems, and the Fraser Institute. In: Celebrating Freedom, Fraser Institute, Vancouver, Kanada Klaus, V.: On the Road to Democracy: The Czech Republic from Communism To Free Society, National Center for Policy Analysis Nozick, R.: Why do Intellectuals Oppose Capitalism? CATO Policy Report, č. 1, Schumpeter, J. A.: Capitalism, Socialism and Democracy: New York, Harper & Row Sowell, T.: The Vision of the Anointed: New York, Basic Books Williams, J. K.: Intellectuals, Moralists and The Free Market: The Freeman, Vol. 32, č. 2, únor CEP nabízí sborník číslo 36/2005 Proč skomírá evropská ekonomika s předmluvou Václava Klause. Do sborníku, který shrnuje texty ze čtyř ekonomických seminářů, přispěli Robert Holman, David Marek, Luděk Urban, Eva Zamrazilová, Martin Jahn, Kamil Janáček, Vladimír Tomšík, Hynek Fajmon, Petr Mach, Filip Drapák, Josef Jílek, Miroslav Ševčík a Dušan Tříska. Editorem sborníku je Marek Loužek. Cena na dobírku: 89 Kč, 126 stran. CEP nabízí sborník číslo 11/2001 Frédéric Bastiat, vzpomínajícího na jednoho z nejvýznamnějších liberálních myslitelů. Do sborníku přispěli Václav Klaus, Robert Holman a Ilona Bažantová (editorka sborníku). Publikace rovněž obsahuje nové překlady Frédérica Bastiata: Petice výrobců svíček, Volební krédo z roku 1846 a Vlastnictví a zákon. V příloze je uveden i přetisk z roku 1923: předmluva Josefa Macka a Bastiatovy eseje Co je a co není vidět a Tři Konšelé. Cena na dobírku: 89 Kč, 150 stran. objednávky na tel

6 Václav Bělohradský na vlně postmarxismu Michal Petřík poradce prezidenta republiky Václav Bělohradský není sám, kdo pochopil, že se mu image disidenta v boji s prohnilým establishmentem zglobalizovaného lumpenkapitalismu bude velmi hodit. V poslední době tento v Itálii žijící profesor sociologie zveřejnil v českém tisku několik statí velmi obdobného charakteru. Myšlenkově nejbohatší (i nejrozsáhlejší) z nich je bezesporu rozhovor, který s ním vedl Karla Hvížďala, a jenž byl zveřejněn v červnové příloze E8 časopisu Euro pod názvem Proč jsem znovu disidentem. Disidentem ale profesor Bělohradský ve svém životě nikdy nebyl. Můžeme-li věřit informacím, které nechal o sobě napsat do krátkého medailónku v textu, tak v roce 1968 obhájil svou diplomovou práci na FF UK, a hned začal s aspiranturou. Do emigrace v Itálii odešel v roce Spolupracoval s českými exilovými časopisy i s českým disentem. V Itálii, ve které žije dodnes, je profesorem politické sociologie. Disidentem je možno být v totalitní zemi, ne ve svobodné společnosti. Václav Bělohradský prostě disidentem být nikdy nestihl. Zkusme se ale zamyslet nad tím, co mohlo začínajícího česko-italského sociologa ovlivnit nejvíce. Itálie 70. let Domnívám se, že klíčem k pochopení myšlenkových kořenů tohoto nesporně velkého česko-italského filosofa je Itálie v 70. létech 20 století. Proč? V Itálii docházelo v 70. letech k nesmírném množství levicových bouří, levice Itálii dominovala, přetvářela ji k obrazu svému, diktovala jí, často vydírala a nezřídka i vraždila. V každodenní realitě zjevný konec prakticky jakékoliv vypovídající schopnosti třídního vidění světa klasického marxismu totiž vedl již ve druhé polovině 70. let italskou komunistickou stranu k experimentování s eurokomunismem a odklonu od tradičního marxisticko-leninského doktrinářství. Odklon oficiální komunistické strany od revoluční rétoriky však vedla některé její bývalé příznivce k radikalizaci. Vlna násilí, atentátů a únosů vyvrcholila únosem a vraždou bývalého premiéra Alda Mora uskutečněnou skupinou Brigate Rosse v roce Nelze pochybovat o tom, Václav Bělohradský není sám, kdo pochopil, že se mu image disidenta v boji s prohnilým establishmentem zglobalizovaného lumpenkapitalismu bude velmi hodit. že výrazně levicová podoba sociálních reforem, která opanovala Itálii 70. let, velmi výrazně ovlivnila i mladého Václava Bělohradského, kterému bylo v roce let. Přejímal vzory a návyky, učil se pohybovat v úplně jiném světě, než na jaký byl zvyklý. Musel ať chtěl či nechtěl převzít nejen slovník a pojmy, ale do značné míry i hodnoty těch, kteří tvořili jeho profesionální zázemí: italských sociologů 70. let. Nové postuláty Říká-li profesor Bělohradský, že řád každé společnosti je založen na tom, že slušní lidé nekladou určité otázky a že většina členů společnosti se chová jako slušní lidé a respektuje to, považuji za velmi potřebné tuto jeho definici poněkud poopravit, tedy nahradit výraz slušní lidé výrazem s řádem konformní lidé. Pan Bělohradský tímto předvedl zcela bezprecedentní mravní nivelizaci, kterou považuji nejen za politováníhodnou, ale i za nebezpečnou. Profesor Bělohradský totiž nediferencuje. Postaví se dovnitř totalitního, nesvobodného řádu a vidí, že z pohledu tohoto řádu slušní lidé nekladou určité otázky. Pak se ale stejným způsobem postaví, on, pozorovatel, dovnitř řádu svobodného, 6 a opět vidí, že z pohledu tohoto řádu slušní lidé nekladou určité otázky. Používá tedy naprosto identické pojmy slušní lidé nekladou určité otázky pro diametrálně odlišné společenské řády: nesvobodný a svobodný. Akademická abstrakce tak filozofovi Bělohradskému neumožňuje, aby byť i jen pojmenoval (natož zdůraznil!) zcela zásadní, fatální rozdílnost těchto dvou společenských řádů. Připomíná mi to velmi aktuální reakce některých bývalých disidentů, kteří srovnávají dnešní řád (režim) s režimem totalitním. V každém z těchto řádů šli přece lidé jednou za čtyři roky k volbám, a v tom minulém už mezitím neměli možnost říct vůbec nic, a někteří lidé chtějí, aby tomu tak bylo i dnes. Na identickou a vzájemně neodlišitelnou úroveň je tak postaven volební a vůbec celý politický proces a systém (řád) v režimu represivní nesvobody a v režimu svobody a demokracie. Demokrat však nesmí klást rovnítko me- Disidentem ale profesor Bělohradský ve svém životě nikdy nebyl. zi aktem jít k volbám v demokratickém a svobodném režimu a mezi aktem jít k volbám v režimu nesvobodném, totalitním. V tom druhém totiž žádné skutečné volby neexistují! O pár odstavců dále se dočítáme: Klíčem k politickým dějinám celého minulého století je proces, v němž se národní stát po druhé světové válce proměnil ve stát sociální, v jehož rámci se práva občanská a politická doplňují o práva sociální proletariát se stává pevnou součástí občanského společenství. Zdá se tedy, že svůj příští rozhovor bude profesor Bělohradského uvádět titulkem: Proletariát nerozborná součást občanské společnosti. V další části rozhovoru se řeč stáčí k postdemokratické epoše, kterou zažíváme dnes. Politická moc se podle prof. Bělohradského podřizuje tlaku v procesu globalizace rychle se formující nové třídy anacionální hyperburžoazie, která má jediný strategický cíl: zrušit pakt Pan Bělohradský předvedl zcela bezprecedentní mravní nivelizaci, kterou považuji nejen za politováníhodnou, ale i za nebezpečnou. mezi kapitálem a prací, na němž demokratické národní státy založily svou stabilitu, jako historicky překonané omezení tržní ekonomiky. Politika se podle VB stala hyperburžoazií sponzorovaným potlačováním jakékoliv identity a rozháněním jakéhokoliv sociálního hnutí, které by bylo založeno na společné identitě. Připusťme, že vazbu či pakt mezi kapitálem a prací nalézat lze. Neopisuje zde však v blahé naději, že mu na to oponent nepřijde (protože originál buď zapomněl, neznal nikdy, či nenávidí tak, že není schopen chladného úsudku) V. Bělohradský příliš okatě od Marxe a Lenina? Neslyšeli jsme tyto myšlenky již dávno ve slavných pěti znacích imperialismu? Recyklovatelný marxismus-leninismus je jedním z myšlenkových zdrojů demokratické levice, ke které se V. Bělohradský hlásí. Tebou popsaný způsob nebezpečného uvažování pokračuje Hvížďala vyplývá z přesvědčení, že naše společnost může donekonečna více vyrábět, více spotřebovávat a tak dále. Odpoutat se od toho znamená začít jinak myslet. Jsme toho ještě schopni? Pokud by tato otázka padla ještě před cca 30 lety, mohli bychom to vnímat jako módní nebo dokonce docela autentickou záležitost. V roce 2005 s takto prvoplánovou frází o novém myšlení však může u nás přijít snad jen ten, kdo ze společenskovědní literatury naposled četl Gorbačovovu knížku Přestavba a nové myšlení

7 pro naši zemi a pro celý svět z roku Civilizace růstu Růstu Řekli jsme, pokračuje V. Bělohradský, že kvalita života závisí dnes především na dostupnosti veřejných statků, a tomu musíme rozumět radikálně: ekonomický růst ztratil smysl., nezodpovídá se žádnému vnějšku, je v kompetenci ekonomů., ale ohrožuje vše na naší planetě, od počasí, vody, měst, možnosti přežití lidstva jako živočišného druhu až po historický smysl naší lidské historie na zemi. Ekonomický růst považuje Bělohradský podle všeho za statek typu bad. Dobrá. Co je ale pak oním statkem typu good? Čteme-li pozorně všechno to, co napsal VB na adresu ekonomického růstu, nezbývá nám než přijít se zcela logickým závěrem, že tímto statkem typu good může být leda ekonomická stagnace, čili nulový ekonomický růst (budeme-li považovat Bělohradského za koneckonců pragmatika ), nebo dokonce ekonomický pokles, čili záporný ekonomický růst, nazývaný též ekonomická krize (budeme-li považovat Bělohradského za radikála). S prvoplánovou frází o novém myšlení může v roce 2005 u nás přijít snad jen ten, kdo ze společenskovědní literatury naposled četl Gorbačovovu knížku Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět z roku Obzvlášť kouzelné je pak vyznání Bělohradského o tom, že v kritice civilizace růstu Růstu evropské myšlení rychle postupuje vpřed. Jaké že to civilizace má ale profesor Bělohradský na mysli? Jistě ne tu evropskou! Pokles jejího ekonomického růstu během několika poválečných dekád je totiž zcela nesporný a dobře známý! Zatímco se tedy ekonomové staré Evropy čím dál tím víc trápí nad postupně ochabujícím ekonomickým růstem svých zemí, představuje ekonomický růst pro V. Bělohradského hlavního nepřítele: Civilizace založená na růstu Růstu musí být změněna v civilizaci založenou na růstu solidarity mezi lidmi a růstu porozumění pro strukturu lidské existence. Ano, zde je skutečně zbytečné dodávat cokoliv dalšího. Skutečné problémy Tyto úvahy Václava Bělohradského však (s jistou konzistencí, kterou jim upřít nelze) pokračují výčtem skutečných problémů. Těmi podle autora jsou: ekologická krize, imperialistická zahraniční politika USA, proamerické lokajství postkomunistických zemí, krize EU, třetí svět a různé holocausty, které jsme tam během studené války zorganizovali. A lék na tyto dnešní neduhy sociolog Bělohradský samozřejmě nabízí. Říká: epocha postdemokracie je epochou bezmezné zabřednosti, z níž nás může vyvést jen něco, co bych nazval naivně přátelská společnost. Tak přece. Václav Bělohradský jistě dobře ví, co mohou takovéto asociace evokovat. Závěrem svých úvah o nových, přátelských vazbách mezi starými před-přátelskými lidmi (či stále stejných před-přátelských vazbách mezi novými, přátelskými lidmi?!) si totiž posteskne: Komunistická společnost zkrachovala. A to i přesto, že měla v některých ohledech pravdu. Zkrachovala, protože se nikdy nedokázala stát,přátelskou společností. Dočteme-li tedy až k samému konci tyto úvahy sociologa, můžeme zjistit následující: před přečtením tohoto rozhovoru by bylo možno Václava Bělohradského označit řekněme za levicového liberála, dnes ho však, obávám se, bude mnohem výstižnější označit za hlasatele postmarxismu. Kategorie neomarxismu totiž u nás zůstává vedena panem Ransdorfem. CEP nabízí sborník č. 40/2005 Sto let od narození Ayn Randové, do něhož přispěli Jiří Kinkor, Vavřinec Kryzánek, Roman Joch, Michal Hynšt a Ján Pavlík. Sborník obsahuje úryvek z románu Ayn Randové Zdroj i její dosud česky nepublikované texty Objektivistická etika a úryvek z díla Atlas Shrugged. Editory knihy jsou Dina Chmaitilliová a Petr Mach. Předmluvu k publikaci napsal Václav Klaus. Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran. CEP nabízí sborník č. 30/2004 Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Do sborníku vzpomínajícího na jednoho z největších světových filozofů přispěli Milan Sobotka, Miloslav Bednář, Marek Loužek, Ján Pavlík, František Vencovský a Jiří Kinkor. Do příloh jsou zařazeny úryvky z Kantova díla: Kritiky čistého rozumu, Základů metafyziky mravů a K věčnému míru. Předmluvu napsal prezident Václav Klaus. Cena na dobírku: 89 Kč, 94 stran. objednávky na tel , 7

8 VOLEBNÍ A STRANICKÉ SYSTÉMY Martin Gregor autor působí na FSV UK Současná vládní krize v ČR opět nastolila problém nízké akceschopnosti koaličních vlád a možná až přílišné fragmentace českého stranického spektra. Do ožívající debaty o změně volebního systému a jeho vlivu na stranický systém významně přispívá kniha editorů Miroslava Nováka a Tomáše Lebedy Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání (Nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda, 2004). Nebývalá erudice Úprava volebního systému se v době opoziční smlouvy pojímala jako fundamentální spor o pojetí demokracie. Na jedné straně se zastánci změny snažili zvýšit stabilitu koaličních vlád, na straně druhé se odpůrci obávali zneužití moci velkými stranami. Rozhodnutí Ústavního soudu dalo zapravdu odpůrcům změn a ovoce tohoto rozhodnutí sklízíme dnes v podobě pokračující vládní nestability. Recenzovaná kniha vnáší do uvedených sporů světlo, a to s nebývalou erudicí a nadhledem. Tým, který se na sborníku podílel, zahrnuje až na dvě či tři výjimky prakticky všechny domácí autory, kteří významněji zasáhli do studia volebních systémů. Jedná se o vynikající studii, nahrazující celou řadu jiných prací; zájemce má jedinečnou šanci utvořit si plastický pohled na daný problém. Základní otázka, na niž sborník hledá odpověď, je, zda volební systémy vůbec stranické systémy ovlivňují. Ačkoli mezi autory existují jisté rozdíly, shodují se, že volební systém podobu stran ovlivnit může. Hlavní ale je, že volební systém lze snadno změnit, zatímco ostatní formativní vlivy stranických systémů, například náboženské štěpení či rozdělení příjmů, lze ovlivnit jen okrajově a nepřímo. Miroslav Novák dále upozorňuje, že debata o účincích volebních systémů zanedbákaždá strana má obrovský vyjednávací potenciál. Je nutné zvolit optimální mix obou kritérií. V naší zemi se až donedávna zdůrazňovalo první kritérium. Publicisté v médiích varovali před agresivní vládou silné strany, reprezentující pouze vybranou skupinu obyvatel; zhoršuje se s údajně nízkou politickou kulturou, vysokou politickou korupcí a slabými mechanismy politické kontroly. Takové námitky se mohou opírat o racionální fundamenty. Nicméně když nezasvěceně pozorujeme, jak malé strany a politicky neorganizované skupiny provádějí politickou kontrolu, shledáváme, že nedělají nic jiného než velké strany bojují o vlastní přežití v nemilosrdné politické soutěži. Existují vážné důvody k domněnce, že česká debata zanedbává druhé kritérium a tím zavírá oči před riziky politické paralýzy dané slabým vládnutím. Když vládne koalice tří stran, kde každá strana má poměrně přesně definovaný zájmový sektor, lze jen stěží stabilizovat veřejné finance a provádět strukturální reformy. Také vyjednávání o rozdělení výhod z jednorázových bonusů (privatizace) se prodlužuje. V době opoziční smlouvy byl proveden legitimní pokus o změnu volebního zákona (zmenšení volebních obvodů, d Hondtova formule přepočtu hlasů na mandáty). Ačkoli změnu volebního zákona schválil parlament, odvá dlouhodobé a psychologické efekty volebních systémů. Znamená to, že většinový systém nejenom jednorázově zvýhodní větší strany během voleb, ale i dá podnět ke stranické agregaci mezi volbami (dlouhodobý efekt). Dále způsobuje, že voliči se rozhodují strategicky (psychologický efekt), tj. že zvažují, zda jejich hlas pro malou stranu nepropadne. Zavedení většinového systému znamená podnítit vznik stran jako koalic blízkých zájmů a zajistit naopak propad stran, které nemohou koalici utvořit (zde se nejvíce citují komunisté). Pokud bude extrémistická menšina geograficky rozptýlená, pak její šance na reprezentaci v parlamentu dokonce klesnou na nulu. Něco za něco Když existuje shoda, že volební systém má vliv na stranický systém, je otázkou, jaký volební (a potažmo stranický) systém zvolit. Ústavní inženýrství nabízí dvě kritéria: reprezentativitu parlamentu a akceschopnost vládnutí. Na jedné straně pochopitelně chceme, aby vláda zastupovala co nejvíce voličů. Pokud vládne pouze jejich část, vládnoucí moc může prosazovat jejich zájmy zcela na úkor voličů ostatních. Na druhé straně koaliční vlády o vysokém počtu stran trpí politickou paralýzou; mají-li rozhodovat jednomyslně, půrci podali ústavní stížnost. Ústavní soud tehdy zrušil části volebního zákona s odůvodněním, že volební systém do sněmovny by přestal být poměrný, jak je napsáno v ústavě. V této souvislosti je mimořádně poučný názor jednoho z největších žijících světových specialistů na volební systémy, prof. Reina Taagepera, který je přetištěn v recenzované knize. Autor dochází k závěru že ústavní klauzule vyžadující respektovat princip proporcionality je zachována, pokud je ve vícemandátových okrscích uplatňováno pouze jedno z obvyklých pravidel přidělování křesel podle poměrného principu, při čemž může jít i pouhá dvě křesla na okrsek. Stojí za úvahu, zda by se česká politika neměla pokusit změnit volební systém do sněmovny. Pokud se nenajde politická vůle ke změně ústavy, stačilo by znovu předložit změnu volebního zákona s podobnými parametry jako před několika lety. V současné obci politických ekonomů existuje shoda, že stranická fragmentace zhoršuje výkonnost vládnutí, zvláště v období reforem. Fragmentaci lze přitom snížit úpravou volebního systému. Zastáncům současného proporčního systému lze proto v souvislosti s recenzovanou studií položit otázku: domníváte se, že jsme natolik odlišní, že tyto závěry u nás neplatí? ZCELA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CEPu na pohodlné objednávání sborníků CEPu vyhledávání ve stovkách článků a přednášek přehlednější informace 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2006 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Koncept občanské společnosti

Koncept občanské společnosti Koncept občanské společnosti Nepřítel svobodného občana? Sborník textů Ladislav Jakl, Miroslav Novák, Michal Semín Vladimír Železný, Václav Klaus, Hynek Fajmon Jefim Fištejn, Miroslav Ševčík, Miloslav

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

Volební systémy. Jan Šmíd

Volební systémy. Jan Šmíd Volební systémy Jan Šmíd Struktura tématického bloku Základní kritéria pro rozdělení volebních systémů Volební formule Velikost volebního obvodu Dodatečné přidělování poslaneckých křesel Volební kvorum

Více

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz)

Zpracoval: Petr Mach, leden 2009 (tel. 603228753, mach@cepin.cz) Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2008 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

PŘehodnocení Hayekovy cesty do otroctví: Vládní selhání jako argument proti socialismu*

PŘehodnocení Hayekovy cesty do otroctví: Vládní selhání jako argument proti socialismu* PŘehodnocení Hayekovy cesty do otroctví: Vládní selhání jako argument proti socialismu* Úvod Na sympoziu o knize Osudová domýšlivost (The Fatal Conceit) vytkl ekonomický historik Robert Higgs Hayekovi,

Více

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude VÁCLAV KLAUS NAROVINU / Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude Obsah Kdo je Václav Klaus otázka ambicí Z basketbalisty vědátorem Sikova reforma socialismu Klub mladých ekonomů První

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Regionální sdružení ODS Zlínského kraje. Zpráva předsedy. Libor Lukáš

Regionální sdružení ODS Zlínského kraje. Zpráva předsedy. Libor Lukáš Regionální sdružení ODS Zlínského kraje Zpráva předsedy Libor Lukáš Regionální sněm - Zlín 11. 1. 2014 Vážení kolegové, milé dámy Vážení pánové. Dnešní Zprávu předsedy uslyšíte z úst Libora Lukáše naposled,

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Existují dnes ještě gentlemani

Existují dnes ještě gentlemani Gentlemani Co je sonda? Jedná se o jednoduchý a rychlý on-line/cati/papi výzkum na panelu respondentů, který se vztahuje k aktuálním otázkám. Nemá ambice plně reprezentativního a vysoce kvalitního výzkumu

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. JUDr. Jaroslav Grinc, Ph.D. PRÁVO PRO POLITOLOGY Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa

ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU. Lubomír Kroupa ETIKA A MANAGEMENT OBCHODU Lubomír Kroupa 15.5.2014 Manažerská etika,,rozmach manažerské etiky nelze považovat ani za projev naivního idealismu, ani altruismu. Jeho nejhlubší oporou je víra, že etika se

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II.

REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II. REGULACE ČESKÝCH MÉDIÍ II. O KONFERENCI Konference Regulace českých médií II. je pořádaná Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

COMENIUS 3 Program Evropské unie

COMENIUS 3 Program Evropské unie COMENIUS 3 Program Evropské unie DOTAZNÍK COMCULT - NETZWERK CZ Místo:... Škola:...... Datum: den rok P/P Symbol muž žena... ne Heslo A) ot) A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A10 A11 A12 A13 A14 Evropské

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Úvod Právo chudých, tedy právo upravující podmínky zajištění právní pomoci sociálně slabým, je součástí právního řádu na našem území

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Za sociální teorie 19. století lze považovat chartismus, utopický socialismus, anarchismus a marxismus.

Za sociální teorie 19. století lze považovat chartismus, utopický socialismus, anarchismus a marxismus. Otázka: Sociální teorie 19. století Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Himymum Za sociální teorie označujeme takové sociálně- filozofické myšlení, které směřovalo k nápravě společenských poměrů

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Hrozí další kolo globální ekonomické krize?

Hrozí další kolo globální ekonomické krize? 08-zlom 09.12.10 13:26 Stránka 105 Hrozí další kolo globální ekonomické krize? Miloš Pick Hlavní tendence soudobé krize Spouštědlem krize byla krize finanční, ale hlubší příčinou patrně byly globální nerovnováhy.

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita 17.listopad roku 1989 si nejvíce spojujeme se svobodou, demokracií, změnou, ale

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více