Intelektuálové a socialismus*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Intelektuálové a socialismus*"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2005 Intelektuálové a socialismus* Václav Klaus Václav Klaus: Intelektuálové a socialismus Michal Petřík: Václav Bělohradský na vlně postmarxismu Martin Gregor: Volební a stranické systémy Politických vězňů Praha 1 Tel./fax: CEP Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku Registrace MK ČR E Pokládám za samozřejmé, že čtenáři znají mírně provokativní (protože nemilosrdně zobecňující), ale velmi vlivný a významný, 56 let starý článek Intelektuálové a socialismus. Zajisté vědí i to, že jej napsal F. A. von Hayek v poněkud zmatené a výrazně prosocialistické době po druhé světové válce, kdy převládala víra v sociální inženýrství a ekonomické plánování a hluboká nedůvěra v tržní ekonomiku. Hayekova argumentace Předpokládám také, že si mnozí z nás vzpomínají na Hayekovu definici intelektuálů jako professional secondhand dealers in ideas, kteří jsou hrdí především na to, že nemají žádné speciální znalosti, kteří nejsou ochotni převzít přímou odpovědnost za praktické záležitosti a kteří dokonce ani nemusí být příliš inteligentní na to, aby vykonávali své poslání. Hayek argumentoval, že se intelektuálové spokojují se zprostředkováním a šířením myšlenek originálních myslitelů obyčejným lidem, které nepovažují za sobě rovné. Hayek před více než půl stoletím, tj. před dnešním rozmachem elektronických médií si byl vědom ohromné moci intelektuálů vytvářet veřejné mínění. Prorocky varoval, že je pouze otázkou * Přednáška na zasedání Mont Pelerinské společnosti, Reykjavik, Island, 22. srpna Překlad z angličtiny. času, než se názory intelektuálů stanou řídící silou politiky. To je platné dnes neméně než v době, kdy to napsal. Nabízí se otázka, jakému druhu idejí dávají intelektuálové přednost. Jsou intelektuálové ve své volbě idejí, ji- Intelektuálové hledají ideje, které posilují roli státu, protože stát je obvykle jejich hlavním zaměstnavatelem, sponzorem nebo donátorem. miž se zabývají, neutrální? Podle Hayeka nikoli. Intelektuálové nezastávají a nešíří všechny druhy idejí. Naopak demonstrují jasné a v jistém smyslu velmi srozumitelné preference pro některé z nich. Dávají přednost idejím, které jim zajišťují zaměstnání a výdělek a které zvyšují jejich moc a prestiž. Intelektuálové hledají ideje se zvláštními vlastnostmi. Hledají ideje, které posilují roli státu, protože stát je obvykle jejich hlavním zaměstnavatelem, sponzorem nebo donátorem. Podle Hayeka navíc roste síla idejí úměrně jejich obecnosti, abstraktnosti a vágnosti. Proto není překvapující, že se intelektuálové zajímají převážně o abstraktní, ne přímo aplikovatelné ideje. V tomto způsobu myšlení mají komparativní výhodu. Nejsou dobří v detailech. Nemají ambice řešit problém. Nezajímají se o každodenní věci obyčejných lidí. Hayek to říká jasně: Intelektuála nezajímají technické detaily nebo praktické obtíže. Zajímá se o vize a utopie. A protože socialistické myšlení vděčí za svůj půvab ZÁŘIJOVÝ GRAF CEPU Nedostatek peněz na kulturu? Výdaje na kulturu a církve jako % celkových veřejných výdajů Pramen: IMF, Government Finance Statistics Yearbook 2004.

2 vizionářskému charakteru (a já bych dodal nedostatku realismu a své utopické povaze), má intelektuál sklon stát se socialistou. Podobným způsobem ve známém eseji Opium intelektuálů analyzoval Raymond Aron nejen rozdíl mezi revolučním a reformním způsobem uvažování, ale rovněž což je v tomto kontextu důležitější rozdíl mezi sklonem k prozaickosti nebo k poezii. Zatímco prozaický model myšlení postrádá vznešenost utopie (Roger Kimball), socialistický přístup je slovy Arona založený na poezii neznáma, budoucnosti a absolutna. Jak tomu rozumím já, přesně to je sféra intelektuálů. Někteří z nás by dodali, že poezie absolutního je nelidská poezie. Intektuálové a trh Jak již bylo řečeno, intelektuálové chtějí posílit svou prestiž a moc. Když jsme v éře komunismu narazili na myšlenky Hayeka a Arona, neměli jsme žádné potíže jejich poselství porozumět. Poskytli nám tolik užitečné vysvětlení zvláštního postavení intelektuálů v naší vlastní společnosti a tehdejší době. Naši intelektuálové to samozřejmě slyšeli neradi a uznat to nechtěli, protože byli oprávněně velmi nespokojeni s absencí intelektuální svobody, které si každý intelektuál vysoce cení. Intelektuálové se zajímají převážně o abstraktní, ne přímo aplikovatelné ideje. kou budoucností namísto kritiky reality, která byla mnohem méně růžová. Intelektuálové v té době a nemyslím tím éru stalinského teroru šťastní nebyli. Byli hluboce nespokojení se svým vlastním příliš malým blahobytem. Byli frustrováni omezeními, jimž museli čelit. Jejich pozice v komunistické společnosti byla nicméně relativně vysoká a paradoxně velmi prestižní. Komunističtí vládci při svém svévolném a voluntaristickém způsobu nakládání s lidmi intelektuály využili a zneužili a byli ochotni jim to nahradit. Tím se ale intelektuálové dostali do ožehavé pozice. Nebyli hodnoceni (nebo oceňováni) neviditelnou rukou trhu, nýbrž velmi viditelnou rukou vládců tehdejší společnosti. K mé velké lítosti nebyla řada intelektuálů nechtěla nebo nebyla schopna nebezpečným důsledkům tohoto uspořádání rozumět. Nebylo pro mne žádným překvapením, když po pádu NEWSLETTER září /2005 komunismu, v naší náhle svobodné zemi, kde byla prakticky přes noc odstraněna předchozí omezení lidské svobody, první frustrovaná Intelektuálové za komunismu nebyli hodnoceni (nebo oceňováni) neviditelnou rukou trhu, nýbrž velmi viditelnou rukou vládců tehdejší společnosti. Komunističtí politici však intelektuály jako své společníky potřebovali. Potřebovali jejich obchodování s idejemi pro vytváření příznivého veřejného mínění, pro obhajobu svého nelidského, iracionálního a neefektivního režimu. Potřebovali jejich schopnost nabízet obecné, abstraktní a utopické ideje. Obzvláště potřebovali jejich ochotu zabývat se hypotetica otevřeně protestující skupina byli intelektuálové, tedy žurnalisté, učitelé, publicisté, rozhlasoví komentátoři, spisovatelé románů a umělci (použiji-li Hayekova slova). Intelelektuálové protestovali proti pro ně nepříjemným omezením, která přinesl trh. Velmi rychle zjistili, že svobodná společnost (a svobodné trhy) nemusí využívat jejich služby natolik, jak byli zvyklí v minulosti. Pochopili, že jejich oceňování neosobními silami nabídky a poptávky může být nejen méně příznivé než jejich CEP vydal v listopadu 2002 knihu Václava Klause oveřejných financích. Těžiště publikace tvoří studie Problémy českých veřejných financí na počátku nového desetiletí, v níž autor analyzuje problém finančního aktivismu, rozpočtového deficitu, problém vytlačování, rozsahu veřejných rozpočtů a daňové zátěže, problém daní a kvazidaní, struktury daňového výnosu, problém mandatorních výdajů i veřejných statků. V příloze knihy čtenář najde Klausovy novinové články s rozpočtovou tematikou. Cena na dobírku: 89 Kč, 57 stran. CEP nabízí knihu Václava Klause Občan a obrana jeho státu. Jde o soubor uveřejněných autorových textů, které jsou rozčleněny do čtyř tematických bloků: Demokracie versus občanská společnost, ideová východiska a programové zásady, volby a zodpovědnost politika, o posvátnosti práva a problematičnosti jeho vytváření. Předmluvu napsal a texty sestavil Jiří Weigl. Knihu doplňují dva rozhovory Petra Hájka s Václavem Klausem z knihy Narovinu. Vydal CEP v květnu Cena na dobírku: 139 Kč, 326 stran. objednávky na tel , 2

3 vlastní sebehodnocení (Ro bert Nozick správně řekl, že intelektuálové se považují za nejhodnotnější lidi ), ale i méně příznivé než hodnocení politiků a byrokratů starého režimu. Stali se proto prvními viditelnými a hlasitými kritiky nové svobodné společnosti, o níž jsme my snili celá desetiletí. Intelelektuálové protestovali proti pro ně nepříjemným omezením, která přinesl trh. Připouštím, že byli ve své elitistické kritice trhu a nedostatečně lidských zákonů nabídky, poptávky a cen relativně úspěšní. Zvláště na počátku a obávám se, že se od té doby příliš mnoho nezměnilo byli kritičtí vůči tržní ekonomice (a nedostatku peněz v jejich prospěch) více než zbytek naší společnosti, protože k jejich velkému překvapení se životní úroveň normálních občanů zvýšila, přinejmenším relativně, více než jejich vlastní. Schumpeter měl pravdu, když v knize Kapitalismus, socialismus a demokracie (1942) postřehl, že zásluhy kapitalismu nespočívají v zajištění hedvábných punčoch pro královny, ale v tom, že je mají i prosté dívky v továrně, a že na to vydávají stále méně úsilí. Tuto jednoduchou pravdu hodně intelektuálů není ochotno přijmout. Systém volného trhu neodměňuje ani nejlepší, ani nejchytřejší (John K. Williams), nýbrž ty, kteří jakýmkoli způsobem či formou uspokojují přání a preference ostatních. Lze souhlasit s s Hayekem, že nikdo nedokáže lépe než trh zjistit míru příspěvku jednotlivce k celkovému produktu. Dobře víme i to, že systém volného trhu neodměňuje ty nejctnostnější, ani ty, kteří věří, že si to nejvíce zaslouží. Není proto divu, že intelektuálové, kteří sebe oceňují velmi vysoko, trhem opovrhují. Trhy oceňují intelektuály jinak, než by si oni přáli, a navíc fungují bez jejich dozoru. Proto jsou intelektuálové podezíraví k volnému trhu a dávají přednost tomu, když jsou veřejně podporováni. Proto tíhnou k socialismu. Tyto argumenty nejsou nové, ale naše zkušenost z prvních dnů po tzv. sametové revoluci byla v tomto ohledu více než výmluvná. To, co se stalo, bylo učebnicovější, než kdokoli z nás očekával. Tvrdá a měkká verze socialismu V prvním desetiletí 21. století se už nesoustřeďujme výlučně na socialismus. Existuje známé rčení, že bychom neměli vybojovávat staré, již neexistující bitvy. Pokládám tuto myšlenku za důležitou, i když nechci říci, že je socialismus definitivně mrtev. Domnívám se však, že existují přinejmenším dva důvody, které ospravedlňují, abychom se dnes zaměřili i na jiné ideologie. První je rozdíl NOVINKA mezi tvrdou a měkkou verzí socialismu; druhou je vznik nových ismů, založených na podobných neliberálních či antiliberálních názorech. Měkká verze socialismu, sociáldemokratismus, se stala pod různými názvy jako sociální stát či sociálně tržní hospodářství dominantním modelem ekonomického a sociálního systému současné západní civilizace. Pokud jde o první problém, lze konstatovat, že tvrdá verze socialismu komunismus poražena byla. Je to pro nás velké vítězství, které nás však nesmí uchlácholit, protože pád komunismu automaticky nevede k systému, který bychom si přáli. Určitě samo o sobě nejde o vítězství idejí klasického (nebo evropského) liberalismu. Obávám se naopak, že se patnáct let po pádu komunismu měkká verze socialismu, sociáldemokratismus, CEP nabízí novou publikaci Řekneme své ano nebo ne evropské ústavě s předmluvou Václava Klause. Knížka obsahuje Analýzu smlouvy o ústavě pro Evropu, která Evropskou unii přeměňuje v evropský stát, z pera irského profesora Anthony Coughlana z EU Research and Information Centre. Publikace se umístila na prvním místě mezi českými bestsellery v oblasti naučné literatury. Cena na dobírku: 69 Kč, 58 stran. objednávky na tel CEP nabízí sborník č. 42/2005 Krach evropské ústavy, do něhož přispěli Anthony Coughlan, Jan Rokita, Mirek Topolánek, Václav Klaus, Jiří Weigl, Martin Hanus, Petra Kuchyňková, Lukáš Petřík, Ondřej Šrámek, Jiří Zahrádka, Jiří Brodský, Petr Mach, Michal Petřík a Marek Loužek (editor sborníku). Předmluvu k publikaci napsal Václav Klaus. Cena na dobírku: 89 Kč, 103 stran. objednávky na tel

4 stala pod různými názvy jako sociální stát či sociálně tržní hospodářství dominantním modelem ekonomického a sociálního systému současné západní civilizace. Je založena na velké a paternalistické vládě, na extenzivní regulaci lidského chování a na dalekosáhlé redistribuci příjmů. Jak vidíme v Evropě i v Americe, intelektuálové takový systém milují. Poskytuje jim peníze a sladký život. Dává jim příležitost být vlivný a být slyšen. Západní svět je stále dost blahobytný na to, aby podporoval a financoval hodně z jejich nepraktických a někdy přímo bezúčelných činností. Může si dovolit luxus zaměstnávání velkého počtu intelektuálů, kteří používají poezii ke chvále existujího systému, k prosazování konceptu pozitivních práv, k obhajobě předností konstruktivického lidského záměru (oproti spontánnosti lidského jednání), k podpoře jiných hodnot než jakými jsou svoboda a demokracie. Současné verzi světového socialismu potřebujeme porozumět, protože staré koncepty mohou opomíjet některé klíčové vlastnosti toho, co se kolem nás děje. Dokonce můžeme zjistit, že pokračující užívání termínu socialismus může být zavádějící. Nové neliberální ideje Po úplné diskreditaci komunismu a v momentě nepopiratelné krize evropského sociáldemokratismu se stal explicitní socialismus pro většinu intelektuálů málo atraktivní. Dnes je obtížné najít na Západě intelektuála, který chce být in a mít vliv, a stále se hlásí k socialismu. Explicitní socialismus ztratil Neliberální ideje začaly být formulovány, šířeny a zvěstovávány ve jménu ideologií nebo ismů, které se staromódním, explicitním socialismem nemají přinejmenším formálně a nominálně nic společného. svou přitažlivost a my jej dnes nesmíme považovat za svého hlavního rivala. Neliberální ideje začaly být formulovány, šířeny a zvěstovávány ve jménu ideologií nebo ismů, které se staromódním, explicitním socialismem nemají přinejmenším formálně a nominálně nic společného. Tyto ideje však jsou v mnoha ohledech podobné. Stále je v nich omezování lidské svobody, stále se nabízí ambiciózní sociální inženýrství, stále se vrací vynucování dobra těmi, kdo se cítí být vyvoleni (T. Sowell), stále je doporučováno vytlačování standardních demokratických metod alternativními politickými procedurami. Stále je v nich pocit nadřazenosti intelektuálů a jejich ambicí. Mám na mysli environmentalismus (s jeho heslem první Země, místo principu první svoboda), radikální humanrightismus (založený jak přesně argumentuje de Jasay na neodlišování práv a rightismu), ideologii občanské společnosti (nebo komunitarismu), jenž není ničím jiným než novou verzí postmarxistického kolektivismu, která chce privilegia pro různé organizované skupiny a tím v podstatě refeudalizaci společnosti. Mám na mysli i multikulturalismus, feminismus, apolitický technokratismus (založený na nestrukturované zášti k politice a politikům), internacionalismus (a zvláště jeho evropskou variantu nazývanou evropeismus) a rychle šířící se fenomén, který nazývám NGO-ismus. Všechny tyto ismy představují náhradní ideologie za socialismus. Všechny dávají intelektuálům nové možnosti, nový prostor pro jejich činnosti, vytvářejí nová volná místa na trhu idejí. Čelit těmto novým ismům, odhalovat jejich skutečnou povahu a zbavovat se jich může být NEWSLETTER září /2005 obtížnější než v minulosti. Může to dokonce být komplikovanější než bojovat se starým, explicitním socialismem. Každý chce mít zdravé životní prostředí; každý chce překonávat osamělost uprostřed fragmentované postmoderní společnosti a účastnit se bohulibých aktivit různých klubů, sdružení, nadací a charit. Téměř každý je proti diskriminaci založené na rase, náboženství nebo pohlaví; řada z nás je proti přílišné moci státu apod. Ukázat nebezpečí těchto přístupů proto znamená foukání proti větru. Úkol pro budoucnost Tyto alternativní ideologie s jejich nejasnou, nestabilní a ještě nepopsanou potenciální synergií jsou úspěšné zvláště tam, kde proti nim neexistuje dostatečný odpor. Nacházejí úrodnou půdu tam, kde země (nebo celý kontinent) dlouhotrvajícími kolektivistickými sny podkopávaly svobodu (a svobodné trhy). Kde se intelektuálům podařilo získat a udržet si velmi silný hlas a společenský status. Mám teď samozřejmě na mysli spíše Evropu než Ameriku. Je to Evropa, kde jsme svědky vytlačování demokracie postdemokracií, kde nadvláda EU nahrazuje demokra- CEP nabízí sborník číslo 27/2003 Sto let od narození George Orwella. Těžiště publikace tvoří texty ze semináře z 23. června 2003, na němž vystoupili Benjamin Kuras, Ladislav Jakl a Zdeněk Zbořil. Zaznamenán je článek prezidenta ČR Václava Klause oorwellovi z LN. Doplňkové texty napsali Ladislav Nagy, Jeroným Janíček, Milan Knížák, Jan Kapoun a Michaela Procházková. Editor Marek Loužek do sborníku zařadil výňatky z díla George Orwella 1984 i Farmy zvířat. Cena na dobírku: 89 Kč, 80 stran. CEP nabízí sborník číslo 41/2005 Sto let od narození Václava Černého, který vzpomíná na jednoho z nejvýznamnějších českých literátů, do něhož přispěli Miloslav Bednář, Jiří Brabec, Josef Mlejnek, Libuše Benešová, Anna Jonáková, Jiří Peňás, Dalibor Plichta a Vendula Běláčková. Do příloh editor Marek Loužek zařadil zařazeny eseje z válečného období Eseje a mravnost, Umělec a dílo a Osobnost a dílo. Předmluvu ke sborníku napsal Václav Klaus. Cena na dobírku: 89 Kč, 119 stran. objednávky na tel

5 tická uspořádání v členských zemích EU, kde se Hayekova paravláda, spojená s organizovanými (protože organizovatelnými) zájmy, úspěšně prosazuje, a kde dokonce řada liberálů při své oprávněné kritice státu nevidí nebezpečí prázdného evropeismu a hluboké (nebo dokonce stále hlubší) byrokratické unifikace evropského kontinentu. Evropané tleskají formálnímu otevírání kontinentu, ale nevidí, že zrušení hranic bez skutečné liberalizace lidských aktivit pouze posouvá vládu nahoru, tj. na úroveň, kde neexistuje demokratická odpovědnost, a kde jsou rozhodnutí činěna politiky jmenovanými politiky, nikoli politiky zvolenými občany ve svobodných volbách. Evropská ústava byla pokusem ustavit tento systém i v právní formě. Byla pokusem jej konstitucionalizovat. Proto je tak důležité, že francouzské a nizozemské referendum tento proces zastavily, že přerušily onen zdánlivě nezvratný proces směrem ke stále těsnější Evropě, že uvedly do pohybu diskusi v eurospeaku nazývanou obdobím reflexe. Nepředpokládám, že tato povolená, shora organizovaná reflexe dojde tak daleko, aby odhalila skutečné příčiny současných evropských problémů. Ote- vřela však alespoň dveře. Měli bychom tuto příležitost využít a připomenout si, co dělá lidskou společnost skutečně svobodnou, demokratickou a prosperující. Otcové zakladatelé Mont Pelerinské společnosti Hayek a Friedman vždy trvali na usilování o to, co se zdálo být politicky nemožné. Měli bychom v tomto úsilí pokračovat. Je to politický systém, který nesmí být ničen postmoderní interpretací lidských práv (s jejím důrazem na pozitivní práva, s její převahou skupinových práv a nároků nad individuálními právy a odpovědnostmi a s její denacionalizací občanství), oslabením demokratických institucí, které mají nenahraditelné kořeny výlučně v národních státech, multikulturalitou způsobenou ztrátou potřebné koherence různých sociálních entit a celokontinentálním dobýváním renty (rent-seeking), které je umožněno rozhodováním na úrovni vzdálené jednotlivým občanům, kde jsou rozptýlení voliči ještě rozptýlenější než ve svrchovaných národních státech. Je to ekonomický systém, který nesmí být poškozován nadměrnou státní regulací, rozpočtovými schodky, excesivní byrokratickou kontrolou, pokusy zdokonalovat trhy prostřednictvím konstruování optimálních tržních struktur, vysokými dotacemi privilegovaným nebo chráněným odvětvím a firmám, nepružností pracovního trhu apod. Je to sociální systém, který nesmí být přehlušen nejrůznějšími typy překážek, zbytečně štědrými sociální dávkami, mohutným přerozdělováním a rozsáhlým státním paternalismem. Je to systém idejí, který vychází ze svobody, osobní odpovědnosti, individualismu a přirozené péče o jiné. Je to systém vztahů mezi jednotlivými zeměmi, který nesmí být založen na falešném internacionalismu, na nadnárodních organizacích a na nepochopení podstaty globalizace a externalit. Musí být založen na dobrém sousedství svobodných, svrchovaných zemí a na mezinárodních paktech a dohodách. Otcové zakladatelé Mont Pelerinské společnosti Hayek a Friedman vždy trvali na usilování o to, co se zdálo být politicky nemožné. Měli bychom v tomto úsilí pokračovat. Literatura: Aron, R.: The Opium of the Intellectuals: London, Secker & Wartburg Barry, N.: The European Constitution: a requiem? The Freeman, Ideas on Liberty, říjen Fonte, J.: Democracy s Trojan Horse, The National Interest, č. 76, léto Hayek, F. A. von: The Intellectuals and Socialism: The University of Chicago Law Review, jaro Hayek, F. A. von: Law, Legislation and Liberty, vol. 3: Routledge et Kegan Paul, London and Henley Hayek, F. A. von: The Fatal Conceit (The Errors of Socialism): Routledge, London de Jasay, A.: Free-Riding on the Euro: The Library of Economics and Liberty, 17. září Kimball, R.: Raymond Aron and the Power of Ideas: The New Criterion Vol. 19, č. 9, květen Klaus, V.: The Third Way and Its Fatal Conceits. Přednáška na zasedání Mont Pelerinské společnosti, Vancouver, Kanada, 30. srpna Klaus, V.: Back to Europe or Avanti Into the European Union? Přednáška na zasedání Mont Pelerinské společnosti, Bratislava, Slovenská republika, 10. září Klaus, V.: Reflections on the Current Situation in Europe. Přednáška na zasedání Mont Pelerinské společnosti, Chattanooga, U.S.A., 18. září Klaus, V.: The Czech Republic's Transition, European Problems, and the Fraser Institute. In: Celebrating Freedom, Fraser Institute, Vancouver, Kanada Klaus, V.: On the Road to Democracy: The Czech Republic from Communism To Free Society, National Center for Policy Analysis Nozick, R.: Why do Intellectuals Oppose Capitalism? CATO Policy Report, č. 1, Schumpeter, J. A.: Capitalism, Socialism and Democracy: New York, Harper & Row Sowell, T.: The Vision of the Anointed: New York, Basic Books Williams, J. K.: Intellectuals, Moralists and The Free Market: The Freeman, Vol. 32, č. 2, únor CEP nabízí sborník číslo 36/2005 Proč skomírá evropská ekonomika s předmluvou Václava Klause. Do sborníku, který shrnuje texty ze čtyř ekonomických seminářů, přispěli Robert Holman, David Marek, Luděk Urban, Eva Zamrazilová, Martin Jahn, Kamil Janáček, Vladimír Tomšík, Hynek Fajmon, Petr Mach, Filip Drapák, Josef Jílek, Miroslav Ševčík a Dušan Tříska. Editorem sborníku je Marek Loužek. Cena na dobírku: 89 Kč, 126 stran. CEP nabízí sborník číslo 11/2001 Frédéric Bastiat, vzpomínajícího na jednoho z nejvýznamnějších liberálních myslitelů. Do sborníku přispěli Václav Klaus, Robert Holman a Ilona Bažantová (editorka sborníku). Publikace rovněž obsahuje nové překlady Frédérica Bastiata: Petice výrobců svíček, Volební krédo z roku 1846 a Vlastnictví a zákon. V příloze je uveden i přetisk z roku 1923: předmluva Josefa Macka a Bastiatovy eseje Co je a co není vidět a Tři Konšelé. Cena na dobírku: 89 Kč, 150 stran. objednávky na tel

6 Václav Bělohradský na vlně postmarxismu Michal Petřík poradce prezidenta republiky Václav Bělohradský není sám, kdo pochopil, že se mu image disidenta v boji s prohnilým establishmentem zglobalizovaného lumpenkapitalismu bude velmi hodit. V poslední době tento v Itálii žijící profesor sociologie zveřejnil v českém tisku několik statí velmi obdobného charakteru. Myšlenkově nejbohatší (i nejrozsáhlejší) z nich je bezesporu rozhovor, který s ním vedl Karla Hvížďala, a jenž byl zveřejněn v červnové příloze E8 časopisu Euro pod názvem Proč jsem znovu disidentem. Disidentem ale profesor Bělohradský ve svém životě nikdy nebyl. Můžeme-li věřit informacím, které nechal o sobě napsat do krátkého medailónku v textu, tak v roce 1968 obhájil svou diplomovou práci na FF UK, a hned začal s aspiranturou. Do emigrace v Itálii odešel v roce Spolupracoval s českými exilovými časopisy i s českým disentem. V Itálii, ve které žije dodnes, je profesorem politické sociologie. Disidentem je možno být v totalitní zemi, ne ve svobodné společnosti. Václav Bělohradský prostě disidentem být nikdy nestihl. Zkusme se ale zamyslet nad tím, co mohlo začínajícího česko-italského sociologa ovlivnit nejvíce. Itálie 70. let Domnívám se, že klíčem k pochopení myšlenkových kořenů tohoto nesporně velkého česko-italského filosofa je Itálie v 70. létech 20 století. Proč? V Itálii docházelo v 70. letech k nesmírném množství levicových bouří, levice Itálii dominovala, přetvářela ji k obrazu svému, diktovala jí, často vydírala a nezřídka i vraždila. V každodenní realitě zjevný konec prakticky jakékoliv vypovídající schopnosti třídního vidění světa klasického marxismu totiž vedl již ve druhé polovině 70. let italskou komunistickou stranu k experimentování s eurokomunismem a odklonu od tradičního marxisticko-leninského doktrinářství. Odklon oficiální komunistické strany od revoluční rétoriky však vedla některé její bývalé příznivce k radikalizaci. Vlna násilí, atentátů a únosů vyvrcholila únosem a vraždou bývalého premiéra Alda Mora uskutečněnou skupinou Brigate Rosse v roce Nelze pochybovat o tom, Václav Bělohradský není sám, kdo pochopil, že se mu image disidenta v boji s prohnilým establishmentem zglobalizovaného lumpenkapitalismu bude velmi hodit. že výrazně levicová podoba sociálních reforem, která opanovala Itálii 70. let, velmi výrazně ovlivnila i mladého Václava Bělohradského, kterému bylo v roce let. Přejímal vzory a návyky, učil se pohybovat v úplně jiném světě, než na jaký byl zvyklý. Musel ať chtěl či nechtěl převzít nejen slovník a pojmy, ale do značné míry i hodnoty těch, kteří tvořili jeho profesionální zázemí: italských sociologů 70. let. Nové postuláty Říká-li profesor Bělohradský, že řád každé společnosti je založen na tom, že slušní lidé nekladou určité otázky a že většina členů společnosti se chová jako slušní lidé a respektuje to, považuji za velmi potřebné tuto jeho definici poněkud poopravit, tedy nahradit výraz slušní lidé výrazem s řádem konformní lidé. Pan Bělohradský tímto předvedl zcela bezprecedentní mravní nivelizaci, kterou považuji nejen za politováníhodnou, ale i za nebezpečnou. Profesor Bělohradský totiž nediferencuje. Postaví se dovnitř totalitního, nesvobodného řádu a vidí, že z pohledu tohoto řádu slušní lidé nekladou určité otázky. Pak se ale stejným způsobem postaví, on, pozorovatel, dovnitř řádu svobodného, 6 a opět vidí, že z pohledu tohoto řádu slušní lidé nekladou určité otázky. Používá tedy naprosto identické pojmy slušní lidé nekladou určité otázky pro diametrálně odlišné společenské řády: nesvobodný a svobodný. Akademická abstrakce tak filozofovi Bělohradskému neumožňuje, aby byť i jen pojmenoval (natož zdůraznil!) zcela zásadní, fatální rozdílnost těchto dvou společenských řádů. Připomíná mi to velmi aktuální reakce některých bývalých disidentů, kteří srovnávají dnešní řád (režim) s režimem totalitním. V každém z těchto řádů šli přece lidé jednou za čtyři roky k volbám, a v tom minulém už mezitím neměli možnost říct vůbec nic, a někteří lidé chtějí, aby tomu tak bylo i dnes. Na identickou a vzájemně neodlišitelnou úroveň je tak postaven volební a vůbec celý politický proces a systém (řád) v režimu represivní nesvobody a v režimu svobody a demokracie. Demokrat však nesmí klást rovnítko me- Disidentem ale profesor Bělohradský ve svém životě nikdy nebyl. zi aktem jít k volbám v demokratickém a svobodném režimu a mezi aktem jít k volbám v režimu nesvobodném, totalitním. V tom druhém totiž žádné skutečné volby neexistují! O pár odstavců dále se dočítáme: Klíčem k politickým dějinám celého minulého století je proces, v němž se národní stát po druhé světové válce proměnil ve stát sociální, v jehož rámci se práva občanská a politická doplňují o práva sociální proletariát se stává pevnou součástí občanského společenství. Zdá se tedy, že svůj příští rozhovor bude profesor Bělohradského uvádět titulkem: Proletariát nerozborná součást občanské společnosti. V další části rozhovoru se řeč stáčí k postdemokratické epoše, kterou zažíváme dnes. Politická moc se podle prof. Bělohradského podřizuje tlaku v procesu globalizace rychle se formující nové třídy anacionální hyperburžoazie, která má jediný strategický cíl: zrušit pakt Pan Bělohradský předvedl zcela bezprecedentní mravní nivelizaci, kterou považuji nejen za politováníhodnou, ale i za nebezpečnou. mezi kapitálem a prací, na němž demokratické národní státy založily svou stabilitu, jako historicky překonané omezení tržní ekonomiky. Politika se podle VB stala hyperburžoazií sponzorovaným potlačováním jakékoliv identity a rozháněním jakéhokoliv sociálního hnutí, které by bylo založeno na společné identitě. Připusťme, že vazbu či pakt mezi kapitálem a prací nalézat lze. Neopisuje zde však v blahé naději, že mu na to oponent nepřijde (protože originál buď zapomněl, neznal nikdy, či nenávidí tak, že není schopen chladného úsudku) V. Bělohradský příliš okatě od Marxe a Lenina? Neslyšeli jsme tyto myšlenky již dávno ve slavných pěti znacích imperialismu? Recyklovatelný marxismus-leninismus je jedním z myšlenkových zdrojů demokratické levice, ke které se V. Bělohradský hlásí. Tebou popsaný způsob nebezpečného uvažování pokračuje Hvížďala vyplývá z přesvědčení, že naše společnost může donekonečna více vyrábět, více spotřebovávat a tak dále. Odpoutat se od toho znamená začít jinak myslet. Jsme toho ještě schopni? Pokud by tato otázka padla ještě před cca 30 lety, mohli bychom to vnímat jako módní nebo dokonce docela autentickou záležitost. V roce 2005 s takto prvoplánovou frází o novém myšlení však může u nás přijít snad jen ten, kdo ze společenskovědní literatury naposled četl Gorbačovovu knížku Přestavba a nové myšlení

7 pro naši zemi a pro celý svět z roku Civilizace růstu Růstu Řekli jsme, pokračuje V. Bělohradský, že kvalita života závisí dnes především na dostupnosti veřejných statků, a tomu musíme rozumět radikálně: ekonomický růst ztratil smysl., nezodpovídá se žádnému vnějšku, je v kompetenci ekonomů., ale ohrožuje vše na naší planetě, od počasí, vody, měst, možnosti přežití lidstva jako živočišného druhu až po historický smysl naší lidské historie na zemi. Ekonomický růst považuje Bělohradský podle všeho za statek typu bad. Dobrá. Co je ale pak oním statkem typu good? Čteme-li pozorně všechno to, co napsal VB na adresu ekonomického růstu, nezbývá nám než přijít se zcela logickým závěrem, že tímto statkem typu good může být leda ekonomická stagnace, čili nulový ekonomický růst (budeme-li považovat Bělohradského za koneckonců pragmatika ), nebo dokonce ekonomický pokles, čili záporný ekonomický růst, nazývaný též ekonomická krize (budeme-li považovat Bělohradského za radikála). S prvoplánovou frází o novém myšlení může v roce 2005 u nás přijít snad jen ten, kdo ze společenskovědní literatury naposled četl Gorbačovovu knížku Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět z roku Obzvlášť kouzelné je pak vyznání Bělohradského o tom, že v kritice civilizace růstu Růstu evropské myšlení rychle postupuje vpřed. Jaké že to civilizace má ale profesor Bělohradský na mysli? Jistě ne tu evropskou! Pokles jejího ekonomického růstu během několika poválečných dekád je totiž zcela nesporný a dobře známý! Zatímco se tedy ekonomové staré Evropy čím dál tím víc trápí nad postupně ochabujícím ekonomickým růstem svých zemí, představuje ekonomický růst pro V. Bělohradského hlavního nepřítele: Civilizace založená na růstu Růstu musí být změněna v civilizaci založenou na růstu solidarity mezi lidmi a růstu porozumění pro strukturu lidské existence. Ano, zde je skutečně zbytečné dodávat cokoliv dalšího. Skutečné problémy Tyto úvahy Václava Bělohradského však (s jistou konzistencí, kterou jim upřít nelze) pokračují výčtem skutečných problémů. Těmi podle autora jsou: ekologická krize, imperialistická zahraniční politika USA, proamerické lokajství postkomunistických zemí, krize EU, třetí svět a různé holocausty, které jsme tam během studené války zorganizovali. A lék na tyto dnešní neduhy sociolog Bělohradský samozřejmě nabízí. Říká: epocha postdemokracie je epochou bezmezné zabřednosti, z níž nás může vyvést jen něco, co bych nazval naivně přátelská společnost. Tak přece. Václav Bělohradský jistě dobře ví, co mohou takovéto asociace evokovat. Závěrem svých úvah o nových, přátelských vazbách mezi starými před-přátelskými lidmi (či stále stejných před-přátelských vazbách mezi novými, přátelskými lidmi?!) si totiž posteskne: Komunistická společnost zkrachovala. A to i přesto, že měla v některých ohledech pravdu. Zkrachovala, protože se nikdy nedokázala stát,přátelskou společností. Dočteme-li tedy až k samému konci tyto úvahy sociologa, můžeme zjistit následující: před přečtením tohoto rozhovoru by bylo možno Václava Bělohradského označit řekněme za levicového liberála, dnes ho však, obávám se, bude mnohem výstižnější označit za hlasatele postmarxismu. Kategorie neomarxismu totiž u nás zůstává vedena panem Ransdorfem. CEP nabízí sborník č. 40/2005 Sto let od narození Ayn Randové, do něhož přispěli Jiří Kinkor, Vavřinec Kryzánek, Roman Joch, Michal Hynšt a Ján Pavlík. Sborník obsahuje úryvek z románu Ayn Randové Zdroj i její dosud česky nepublikované texty Objektivistická etika a úryvek z díla Atlas Shrugged. Editory knihy jsou Dina Chmaitilliová a Petr Mach. Předmluvu k publikaci napsal Václav Klaus. Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran. CEP nabízí sborník č. 30/2004 Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Do sborníku vzpomínajícího na jednoho z největších světových filozofů přispěli Milan Sobotka, Miloslav Bednář, Marek Loužek, Ján Pavlík, František Vencovský a Jiří Kinkor. Do příloh jsou zařazeny úryvky z Kantova díla: Kritiky čistého rozumu, Základů metafyziky mravů a K věčnému míru. Předmluvu napsal prezident Václav Klaus. Cena na dobírku: 89 Kč, 94 stran. objednávky na tel , 7

8 VOLEBNÍ A STRANICKÉ SYSTÉMY Martin Gregor autor působí na FSV UK Současná vládní krize v ČR opět nastolila problém nízké akceschopnosti koaličních vlád a možná až přílišné fragmentace českého stranického spektra. Do ožívající debaty o změně volebního systému a jeho vlivu na stranický systém významně přispívá kniha editorů Miroslava Nováka a Tomáše Lebedy Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání (Nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá Voda, 2004). Nebývalá erudice Úprava volebního systému se v době opoziční smlouvy pojímala jako fundamentální spor o pojetí demokracie. Na jedné straně se zastánci změny snažili zvýšit stabilitu koaličních vlád, na straně druhé se odpůrci obávali zneužití moci velkými stranami. Rozhodnutí Ústavního soudu dalo zapravdu odpůrcům změn a ovoce tohoto rozhodnutí sklízíme dnes v podobě pokračující vládní nestability. Recenzovaná kniha vnáší do uvedených sporů světlo, a to s nebývalou erudicí a nadhledem. Tým, který se na sborníku podílel, zahrnuje až na dvě či tři výjimky prakticky všechny domácí autory, kteří významněji zasáhli do studia volebních systémů. Jedná se o vynikající studii, nahrazující celou řadu jiných prací; zájemce má jedinečnou šanci utvořit si plastický pohled na daný problém. Základní otázka, na niž sborník hledá odpověď, je, zda volební systémy vůbec stranické systémy ovlivňují. Ačkoli mezi autory existují jisté rozdíly, shodují se, že volební systém podobu stran ovlivnit může. Hlavní ale je, že volební systém lze snadno změnit, zatímco ostatní formativní vlivy stranických systémů, například náboženské štěpení či rozdělení příjmů, lze ovlivnit jen okrajově a nepřímo. Miroslav Novák dále upozorňuje, že debata o účincích volebních systémů zanedbákaždá strana má obrovský vyjednávací potenciál. Je nutné zvolit optimální mix obou kritérií. V naší zemi se až donedávna zdůrazňovalo první kritérium. Publicisté v médiích varovali před agresivní vládou silné strany, reprezentující pouze vybranou skupinu obyvatel; zhoršuje se s údajně nízkou politickou kulturou, vysokou politickou korupcí a slabými mechanismy politické kontroly. Takové námitky se mohou opírat o racionální fundamenty. Nicméně když nezasvěceně pozorujeme, jak malé strany a politicky neorganizované skupiny provádějí politickou kontrolu, shledáváme, že nedělají nic jiného než velké strany bojují o vlastní přežití v nemilosrdné politické soutěži. Existují vážné důvody k domněnce, že česká debata zanedbává druhé kritérium a tím zavírá oči před riziky politické paralýzy dané slabým vládnutím. Když vládne koalice tří stran, kde každá strana má poměrně přesně definovaný zájmový sektor, lze jen stěží stabilizovat veřejné finance a provádět strukturální reformy. Také vyjednávání o rozdělení výhod z jednorázových bonusů (privatizace) se prodlužuje. V době opoziční smlouvy byl proveden legitimní pokus o změnu volebního zákona (zmenšení volebních obvodů, d Hondtova formule přepočtu hlasů na mandáty). Ačkoli změnu volebního zákona schválil parlament, odvá dlouhodobé a psychologické efekty volebních systémů. Znamená to, že většinový systém nejenom jednorázově zvýhodní větší strany během voleb, ale i dá podnět ke stranické agregaci mezi volbami (dlouhodobý efekt). Dále způsobuje, že voliči se rozhodují strategicky (psychologický efekt), tj. že zvažují, zda jejich hlas pro malou stranu nepropadne. Zavedení většinového systému znamená podnítit vznik stran jako koalic blízkých zájmů a zajistit naopak propad stran, které nemohou koalici utvořit (zde se nejvíce citují komunisté). Pokud bude extrémistická menšina geograficky rozptýlená, pak její šance na reprezentaci v parlamentu dokonce klesnou na nulu. Něco za něco Když existuje shoda, že volební systém má vliv na stranický systém, je otázkou, jaký volební (a potažmo stranický) systém zvolit. Ústavní inženýrství nabízí dvě kritéria: reprezentativitu parlamentu a akceschopnost vládnutí. Na jedné straně pochopitelně chceme, aby vláda zastupovala co nejvíce voličů. Pokud vládne pouze jejich část, vládnoucí moc může prosazovat jejich zájmy zcela na úkor voličů ostatních. Na druhé straně koaliční vlády o vysokém počtu stran trpí politickou paralýzou; mají-li rozhodovat jednomyslně, půrci podali ústavní stížnost. Ústavní soud tehdy zrušil části volebního zákona s odůvodněním, že volební systém do sněmovny by přestal být poměrný, jak je napsáno v ústavě. V této souvislosti je mimořádně poučný názor jednoho z největších žijících světových specialistů na volební systémy, prof. Reina Taagepera, který je přetištěn v recenzované knize. Autor dochází k závěru že ústavní klauzule vyžadující respektovat princip proporcionality je zachována, pokud je ve vícemandátových okrscích uplatňováno pouze jedno z obvyklých pravidel přidělování křesel podle poměrného principu, při čemž může jít i pouhá dvě křesla na okrsek. Stojí za úvahu, zda by se česká politika neměla pokusit změnit volební systém do sněmovny. Pokud se nenajde politická vůle ke změně ústavy, stačilo by znovu předložit změnu volebního zákona s podobnými parametry jako před několika lety. V současné obci politických ekonomů existuje shoda, že stranická fragmentace zhoršuje výkonnost vládnutí, zvláště v období reforem. Fragmentaci lze přitom snížit úpravou volebního systému. Zastáncům současného proporčního systému lze proto v souvislosti s recenzovanou studií položit otázku: domníváte se, že jsme natolik odlišní, že tyto závěry u nás neplatí? ZCELA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CEPu na pohodlné objednávání sborníků CEPu vyhledávání ve stovkách článků a přednášek přehlednější informace 8

Výzvy současné doby *

Výzvy současné doby * DUBEN 2007 Výzvy současné doby * Václav Klaus: Výzvy současné doby Jan Eichler: Hrozí návrat studené války? Anthony Coughlan: Padesát let od podepsání Římských smluv Marek Loužek: Recenze M. Albrightová:

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

Zahraniční politika. České republiky

Zahraniční politika. České republiky Odbor administrativy a zpracování informací MZV ČR Zahraniční politika České republiky dokumenty I-III/2012 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, duben 2012 1 Prezident České republiky... 9 leden 2012...10

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více

Nobelova cena za ekonomii za rok 2005

Nobelova cena za ekonomii za rok 2005 ÚNOR 2006 Nobelova cena za ekonomii za rok 2005 Dušan Tříska, CD-F, a.s. Dušan Tříska: Nobelova cena za ekonomii Ivo Strejček: Evropská komise chce ovládnout přímé daně Petr Mach: Tragický zákon o zemědělství

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Z periferie do centra Evropy

Z periferie do centra Evropy Miloš Brunclík a Zbyněk Klíč (eds.) Z periferie do centra Evropy 20 let vývoje vztahu ČR k EU copyright CEVRO Institut, o.p.s. 2009 ISBN: 978-80-87125-07-6 Obsah Poděkování....................................

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Vzdělání a trh. Sborník textů

Vzdělání a trh. Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 jako svou 54. publikaci Editor: Tereza Urbanová Odborná korektura:

Více

Foundation for Economic Education

Foundation for Economic Education LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla Foundation for Economic Education F. A. Hayek SOUKROMÉ PENÍZE: Potřebujeme centrální banku?

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

Roverský mikulášský seminár 2005 TOTALITA an eb ces ta tam a zas e zpátky Juná k - sva z skautu a skautek ÈR Totalita Nepřichází sama od sebe, ale od lidí k lidem. Může přijít znovu. Je proto i nyní živým

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

Terra Libera. Vliteratuře je uváděna celá řada důvodů pro selhání tržních

Terra Libera. Vliteratuře je uváděna celá řada důvodů pro selhání tržních Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Proč nelze externality považovat za případ tržního selhání? 1 Brian P. Simpson červen - červenec 2005 / ročník 6 Globalizace jako nejlepší sociální

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

XIV. KONGRES ODS. XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice

XIV. KONGRES ODS. XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice XIV. KONGRES ODS XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice Ve dnech 22. 23. listopadu 2003 se kulturním domě Elektra v Luhačovicích na Zlínsku konal

Více

Jak. (ne)dělat. dějiny PETR HAVLÍK. Petr Žantovský

Jak. (ne)dělat. dějiny PETR HAVLÍK. Petr Žantovský Jak (ne)dělat dějiny PETR HAVLÍK Petr Žantovský Věnováno Klárce, Ondrovi a Věře Nakladatelství Macek Delta, s.r.o., 2011 Petr Havlík, 2011 ISBN 978-80-7351-134-0 Obsah Předmluva... 5 I. kapitola Oslové

Více

Budování státu I : Jaký stát?

Budování státu I : Jaký stát? Budování státu I : Jaký stát? Jako všichni daňově příčetní Češi budu platit stovku navíc za to, že jsem se narodil nikoliv vlastní vinou. A také proto, že příroda kdesi na severu země se svéhlavě rozhodla

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Vliv evropeizace na české politické strany

Vliv evropeizace na české politické strany Iveta Frízlová, Michaela Kozlová, Ondřej Málek, Jaroslav Švestka Vliv evropeizace na české politické strany Working Paper č. 20 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Evropské politické strany a proces

Více

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 2 LIBERÁLNÍ INSTITUT děkuje Velvyslanectví USA v ČR a CATO Institute za podporu tohoto projektu.

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Trvale udržitelný rozvoj Sborník textů Marek Loužek (ed.) Libor Ambrozek, Mojmír Hampl, René Hladík Ivan Brezina, Martin Říman, Petr Mach Marek Loužek, Václav Klaus č.

Více

Systémové alternativy kapitalismu

Systémové alternativy kapitalismu 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata z politicko-ekonomického cyklu Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata

Více