MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE XiII. ROČNÍK turistický portál: Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný úspěch Chrudimi na celosvětovém fóru v Chicagu PROSINEC 2010 Bude v prosinci (a v lednu) 4. prosince Mikulášský jarmark od 9.00 do hodin, Resselovo náměstí 5. prosince Rozsvícení vánočního stromu v hodin, Resselovo náměstí 12. prosince Stříbrná neděle v Muzeu od 9.00 do hodin, prostory Muzea a prostranství před Muzeem 1. ledna 2011 Novoroční ohňostroj v Klášterních zahradách v hodin, Klášterní zahrady Chrudim se letos již počtvrté zúčastnila prestižní mezinárodní soutěže zaměřené na udržitelný rozvoj, kvalitu života a životní prostředí ve městech nazvané The International Awards for Liveable Communities (zkráceně LivCom) a její účast byla opět korunována senzačním úspěchem! Letošní hostitelství 14. ročníku této soutěže připadlo americkému Chicagu, městu na břehu jezera Michigan a současně hlavnímu městu státu Illinois. Město Chrudim se tohoto finále účastnilo dvěma projekty: Zdravé město Chrudim město, kde stojí za to žít. Tento projekt byl zaměřený na celkový rozvoj města v oblastech krajinotvorby, historických i novodobých tradic, environmentální praxe, zdravého životního stylu, zapojení Zlatá cena za prezentaci celoměstského projektu Chicago Chvíle napětí před odbornou komisí veřejnosti do rozvojových aktivit ve městě a strategického plánování. Druhým projektem orientovaným na utváření krajiny byla Regenerace náhonu Modrá osa města Chrudim. První z uvedených projektů byl oceněn Zlatou cenou a prvním místem, druhý získal bronz. Chrudim ještě získala i Zlatou cenu za plnění kritéria Zdravého životního stylu, které bylo vyhodnoceno jako nejlepší ze všech 34 finalistů soutěže. Chrudim reprezentovaly Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21, a Tamara Volejníková, místopředsedkyně komise pro zahraniční vztahy. Pro Chrudim, soutěžící v kategorii měst o velikosti až obyvatel, tak znamenala ocenění v USA mimořádný a cenný úspěch v této důležité mezinárodní soutěži. Ve finále spolu s ní soupeřilo osm měst, Dubuque, Annapolis, St. Cloud, Highland Park z USA, Tábor a Mladá Boleslav z České republiky, Porirua z Nového Zélandu a Fredericton z Kanady. V oblasti projektů zaměřených na krajinotvorbu se finále zúčastnilo devět měst Annapolis (USA), Vancouver (Kanada), Johannesburg (JAR), Chrudim (ČR), Wuxi (Čína), Porirua (Nový Zéland), Dongcheng (Čína), Haapsalu (Estonsko) a Wujin (Čína). redakce Více info na Bronzová cena za projekt revitalizace náhonu Upozorňujeme občany, že v pátek 10. prosince 2010 bude uzavřen matriční úsek Městského úřadu Chrudim z důvodu školení matrikářek v Pardubickém kraji. Provozní doba Městského úřadu Chrudim v období : pondělí hod. úterý hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek ZAVŘENO V pátek bude Městský úřad Chrudim pro veřejnost uzavřen. Vyzýváme proto občany, aby k vyřízení svých záležitostí využili předchozí dny pondělí až čtvrtek , kdy bude zajištěna normální provozní doba úřadu. Ing. František Chmelík, tajemník MěÚ Chrudim Vánoční trhy 2010 na Resselově náměstí v Chrudimi Vánoční trhy na Resselově náměstí v Chrudimi se v letošním roce budou konat v těchto termínech: od 8.00 do hod od do hod od 8.00 do hod. Nabízený sortiment: zejména řemeslné výrobky a zboží s vánoční a zimní tematikou. Prodej vánočních stromků, jmelí a chvojí na Resselově náměstí v Chrudimi: Prodej vánočních kaprů na Resselově náměstí v Chrudimi: lm Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Příspěvky, dotace a granty na rok 2011 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotací a grantů z prostředků města Chrudim na rok 2011, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a Pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www. chrudim-city.cz. Město Chrudim bude prostřednictvím OŠK přijímat žádosti na: 1) dotace sportovní, 2) dotace kulturní, 3) dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu, 4) granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 (Grantová témata byla zveřejněna v minulém čísle Zpravodaje a jsou vyvěšena na webových stránkách města Chrudim.). Rada města Chrudim schválila na svém jednání dne aktualizovaná Pravidla, která jsou zveřejněna na webových stánkách města Upozorňujeme, že příjemce příspěvku (dotace) je povinen předložit řádné vyúčtování příspěvku (dotace) OŠK na předepsaném formuláři do jednoho měsíce po skončení akce, nejpozději do ! Bližší informace: Monika Slaninová (tel , jš Zkouška městského rozhlasu Upozorňujeme občany, že dne po celostátní zkoušce sirén, která proběhne ve hodin, bude provedena akustická zkouška městského rozhlasu. Zkouška bude probíhat jak v Chrudimi, tak i v místních částech Markovice, Medlešice, Píšťovy, Topol, Vestec a Vlčnov. Marek Kozák, vedoucí oddělení krizového řízení Pozor na komíny! Tak už tu opět máme zimu a pro zajištění tepla v domovech bude mnoho občanů používat kamna a kotle, jak na pevná, tak na kapalná a plynná paliva. Málokterý majitel si však uvědomuje, že při používání těchto topidel je nutno dodržovat některá pravidla. Mezi základní patří používat topidla v souladu s návodem k použití, který dodal výrobce. Před topnou sezonou je nutné zkontrolovat technický stav kamen a kotlů. Nesmíme také zapomínat na revize a seřízení, které musí provádět odborníci. Do platí vyhláška č. 111/1981 Sb. která ukládá čištění komínů kominíkem 6 ročně. Od tuto vyhlášku nahradí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., které majitelům komínů ukládá povinnost každý komín nechat jedenkrát ročně zkontrolovat kominíkem, který o kontrole sepíše zprávu. Čištění komínů si pak může provádět majitel sám. Uvedené nařízení se vztahuje i na chaty a chalupy. V případě, že dojde k požáru a komín nebude zkontrolován, může HZS ČR udělit pokutu až do výše Kč. Pojišťovna při plnění škodné události může přihlédnou k tomu, že kontrola nebyla provedena. Marek Kozák, vedoucí oddělení krizového řízení Nová střešní krytina na presbytáři kostela Oprava krovu a výměna střešní krytiny kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi je prováděna podle projektu ing. Petra Rohlíčka. Celý projekt byl se zástupci státní památkové péče v průběhu zpracování projednáván a posléze i jako celek schválen tak, jak je podle platných zákonů běžné. Projektová dokumentace má nadstandardní odbornou úroveň. Jedním z jejích podkladů byl předcházející dílčí stavebně historický průzkum krovu a části kostela včetně podrobného archivního průzkumu. Volba vlnité pálené krytiny vyplynula z řady vzájemně podmíněných kroků a úvah v úrovni technické, architektonické i památkářské, často vzájemně kombinované. Starší měděný plech byl nevhodným způsobem položen (probit hřeby), zatékalo do konstrukce krovu i do půdního prostoru. Je třeba podotknout, že krov nad presbytářem je výjimečně dochovanou vrcholně gotickou konstrukcí (bylo exaktně prokázáno, že stromy použité na krov byly káceny v roce 1338). Stávající plechovou krytinu nebylo možné uspokojivým a účelným způsobem opravit. Dalším velmi pádným argumentem byla skutečnost, že krytina z pásového měděného plechu je podle celostátní a pro státní památkovou péči závazné metodiky Ústředního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze považována pro velké střešní plochy za zcela nevhodnou. Na chrudimský kostel byl plech poprvé položen pravděpodobně někdy v 70. letech 20. století, čili není žádnou tradiční krytinou. Před tím měl kostel minimálně od konce 18. století kombinovanou pálenou krytinu: na presbytáři prejzy, na lodi tašku bobrovku. Prejzová krytina, jak se ukázalo statickým výpočtem, je pro historický krov bohužel příliš těžká (malta, překrytí dílů prejzu). Vydávání parkovacích karet Opět se blíží doba, kdy budou vydávány parkovací karty pro parkování vozidel ve vymezených oblastech města Chrudim. Proto bychom Vás rádi informovali, jak správně požádat o vydání parkovací karty na kalendářní rok V letošním roce bylo přijato nové nařízení č. 1/2010, kterým se upravuje režim placeného stání na místních komunikacích. Vydáním nového nařízení bylo reagováno jak na změny v platné legislativě, tak i na potřebu zpoplatnit stání v úseku parkovacích pásů na Školním náměstí. Největší změnou v systému placeného parkování je, že počet vydaných parkovacích karet pro rezidenční stání na rok 2010 už nebude limitován počtem parkovacích míst, ale parkovací kartu na rezidenční stání může získat každý žadatel, který splní podmínky pro její vydání. Zakoupením platného potvrzení nebo povolení (parkovací karty) tedy nevzniká držiteli nárok na konkrétní parkovací místo a ani nemá držitel zaručené právo stání na jakémkoliv parkovacím místě v dané oblasti, což je v souladu s platnou legislativou. Žádosti o vydání parkovací karty budou přijímány od 1. prosince 2010 v recepci Městského úřadu Chrudim v přízemí budovy MěÚ na Pardubické ulici, a to v provozní době recepce: v pondělí a ve středu od 7.30 do hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.30 do hodin. Žádost o vydání parkovací karty mohou podat občané s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti, kteří jsou zároveň provozovateli silničního motorového vozidla a nejsou vlastníky či nájemci garáže, dále právnické osoby a fyzické osoby podnikající se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti. Údaje uvedené v žádosti je žadatel povinen při podání žádosti prokázat předložením občanského průkazu (trvalý pobyt), výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského listu (sídlo nebo provozovna), případně platnou nájemní smlouvou (provozovna). Při podání žádosti je 2 Zpevnění tohoto typu krovu bez jeho poškození bylo technicky neproveditelné, proto byla zvolena pohledově nejadekvátnější náhrada prejzů pálená vlnová taška Antico. To, že střecha na presbytáři nemohla být letos dokončena, je dáno tím, že finanční prostředky, které se farnosti podařilo na opravu shromáždit, stačily pouze na provedenou část střechy. Oprava je zároveň placena z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a z grantového programu Pardubického kraje. Je plně opodstatněné, že i Město Chrudim přispívá na opravu nejvýznamnější památky nacházející se na jeho území. Pro farnost je započatá oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie velmi náročným závazkem, ale zároveň i úkolem, který je třeba zdárně dokončit. Letos byla bohužel při kontrolních prohlídkách provedených z lešení potvrzena obava, že kostel jako takový začíná vykazovat znaky havarijního stavebního stavu. Započatá oprava střechy je pouze prvním naléhavým krokem ke stabilizaci vzácné památky. Povahou potřebných zásahů a jejich rozsahem se celková oprava kostela vymyká finančním možnostem jednoho investora. Oprava stavby svým významem a smyslem, svou hmotnou přítomností v prostoru města i kulturními souvislostmi s místem a jeho dějinami přesahující obvyklá prostorová měřítka a společenské vazby, snad ani nemůže být brána jako záležitost jednoho vlastníka. Nepochybně vyžaduje sdružení úsilí všech, kteří se takového procesu zúčastnit mohou. Bylo tomu tak ostatně už při jejím vzniku a potom při historických přestavbách a opravách mnohokrát. Slavomír Kudláček a P. Jiří Heblt zároveň třeba uhradit částku za užívání parkovacího místa, která se pro příští kalendářní rok pohybuje v rozmezí až Kč (podle oblasti města, ve které je parkovací místo žádáno viz Nařízení města č. 1/2010 a Nabídkový ceník). K zaevidování budou přijímány pouze řádně vyplněné a oprávněnou osobou podepsané žádosti společně s příslušnými výše uvedenými doklady. Při podání žádosti bude žadateli zároveň sdělen termín, ve kterém bude karta připravena k vyzvednutí. Znění Nařízení města Chrudim č. 1/2010 je možno najít na internetové adrese v kapitole právních předpisů města. Formulář žádosti o vydání parkovací karty je přístupný na stejné internetové adrese v kapitole Odboru dopravy. Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy MěÚ Chrudim Slavnostní setkání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Dne 7. prosince 2010 navštíví naše město více než sto zástupců historických obcí ČR. Město Chrudim, které je rovněž členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS), disponuje krásnými reprezentativními prostorami, a proto bylo vybráno pro slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí vzniku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Pozvání na tuto akci přijali jak bývalí členové a přátelé SHSČMS, tak i nově zvolení zástupci členských měst, zástupci Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu a další hosté. Jsme potěšeni, že se tato významná akce koná právě v našem městě, kde můžeme názorně prezentovat, které náročné akce se nám v oblasti památkové péče podařilo za posledních dvacet let realizovat. np

3 Chrudim pokračuje ve školení k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů Město Chrudim se zapojilo do projektu Energetický management a decentralizovaná energetika se zaměřením na biomasu v regionech podpořeného ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Projekt je realizován Centrem pro komunitní práci, o. s. ve spolupráci s odborným partnerem společností Porsenna o. p. s. Jeho hlavním cílem je poskytnout základní informace o úsporách energie a možnostech využití obnovitelných zdrojů energie ve vybraných městech a obcích České republiky a pomoci jim formulovat základní teze směřování komunální energetiky v následujících letech. Díky tomuto projektu se v Chrudimi uskutečnila 2 školení pro zástupce veřejné správy obcí, příspěvkových organizací, neziskového sektoru i pro občany se zájmem o tuto problematiku. Prvního školení, které proběhlo 14. října 2010, se zúčastnili zástupci městského úřadu a příspěvkových organizací města Chrudim. Školení bylo zaměřeno na oblasti týkající se možností úspor energie a energetické soběstačnosti ve vazbě na využití biomasy, sluneční energie a bioplynových stanic. Výstupem tohoto školení byly definované Osvětová kampaň zaměřená na problematiku zpětného odběru elektrozařízení a na možnosti jeho další recyklace Vážení spoluobčané, Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. za pomoci finanční podpory společnosti ASEKOL s. r. o., realizují v období od září 2010 do 15. prosince 2010 osvětovou kampaň pod názvem Zpětný odběr elektrozařízení v Chrudimi. Kampaň probíhá jak v mateřských a základních školách v Chrudimi, tak ve Vašich v domácnostech. Žáci všech tříd projdou speciálním výchovným programem, který pro Technické služby zajišťuje Ekocentrum PALETA. Program je založen na příběhu robota Alberta, který kvůli poruše své lodi ztroskotal na Zemi. Aby se dostal domů, musí sehnat náhradní díly a k tomu mu pomohou děti. Děti obdrží informační letáky, které jsou také součástí tohoto Zpravodaje. další kroky a doporučení pro město Chrudim při realizaci úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Stejně tak zájemci z místní správy a příspěvkových organizací diskutovali v rámci navazujícího workshopu k druhému školení, které proběhlo 18. listopadu 2010, možné vize a představu o budoucím využití obnovitelných zdrojů a realizaci úspor energie v městě Chrudim. V rámci druhého školení účastníci získali informace o postupech při financování konkrétních energetických projektů a posuzování projektů z hlediska dlouhodobého rozvoje. Představeny byly i úspěšné projekty z České republiky a ze zahraničí. Pro podrobnější informace o daném školení, programu a navazujících aktivitách kontaktujte odborného partnera školení společnost Porsenna o. p. s., tel Jaroslav Klusák, Porsenna o. p. s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí" Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby pro osoby se zrakovým postižením Jedním z projektů, které v současné době Tyflo- Centrum Pardubice, o. p. s. realizuje, je Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Díky němu zajišťuje TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. služby sociální rehabilitace pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Do služeb sociální rehabilitace patří vzdělávací aktivity, které vedou zrakově postižené k větší samostatnosti, zvyšují sebevědomí a napomáhají osobnímu rozvoji. Mezi důležité vzdělávací aktivity v rámci tohoto projektu patří výuka na náročných kompenzačních pomůckách se speciálními zvětšovacími programy nebo s hlasovou podporou na bázi PC. Tato výuka probíhá na počítačovém kroužku, kde se uživatelé služeb zdokonalují v práci s výpočetní technikou a zároveň mají možnost sdělovat si nově nabyté znalosti vzájemně mezi sebou. Uskutečňují se taktéž besedy a individuální konzultace, jejichž hlavními tématy jsou kompenzační pomůcky a informační technologie a jejich praktické využití pro zlepšení kvality života lidí se zrakovým postižením. Neméně významnými aktivitami, které mohou díky podpoře projektu probíhat, jsou edukační kurzy. Mezi ně patří zejména kurzy komunikace, kurzy anglického jazyka a skupinové kurzy, které jsou zaměřené na rozvoj osobních dovedností. Mezi uživateli jsou velmi oblíbené také praktické kurzy kurz Šikovné ruce, jenž je zaměřen na jednoduché domácí a ruční práce, či kurz Naši kuchtíci. V rámci tohoto projektu je připraveno mnoho dalších zajímavých aktivit, jejichž hlavním cílem je pomáhat osobám se zrakovým postižením k větší míře samostatnosti a pozitivně tak ovlivňovat jejich integraci do společnosti a uplatnění na otevřeném trhu práce aj. Bc. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o. p. s. Na letáku máte uvedeny základní informace o sběru elektroodpadu, kde se dozvíte, co lze sbírat a co naopak nelze. V současnosti existuje nejen u nás, ale i ve světě, systém zpětného odběru elektroodpadu a při dodržení určitých podmínek je bezplatný. Těmi podmínkami je odevzdání kompletního nerozebraného výrobku na sběrné místo. Pokud naopak svůj elektroodpad vyhodíte do kontejneru na směsný odpad, dopouštíte se přestupku, za který vám může být uložena pokuta až Kč. Elektroodpad můžete odevzdat především ve vašem sběrném dvoře: ulice Obce Ležáků, Chrudim, tel Děkujeme Vám, že se spolu s námi pokusíte zvýšit úroveň sběru elektroodpadu v našem městě a tím pomůžete k zvýšení úrovně životního prostředí. Děkuji Vám jménem společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o., Ekocentra PALE- TA a ASEKOL s. r. o. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. Rekonstrukce č. p. 490 v ulici Rooseveltově, Chrudim Dne 1. října 2010 byla zahájena 2. etapa investiční akce Rekonstrukce č. p. 490 v Rooseveltově ulici v Chrudimi, která je realizována v rámci projektu Integrovaný plán rozvoje města Chrudim (dále jen IPRM). V rámci této etapy, která potrvá do 31. prosince 2010, budou dále prováděny práce spočívající v rekonstrukci střechy, půdních prostor pro půdní vestavbu s jedenácti byty, dále v přestavbě bývalé ubytovny v 1. NP na čtyři byty a rovněž v opravě podlah a technického vybavení bytového domu, společných prostor domu, včetně zateplení fasády. Nadále budou probíhat i s tím související bourací práce. Investiční akce v rámci způsobilých nákladů projektu je v této etapě nastavena na maximální částku 7 mil. Kč. Po jejím ukončení bude podána žádost o platbu z již přislíbené dotace IPRM. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM Informace pro cestující změny v MHD Chrudim od K celostátnímu termínu změn jízdních řádů vstoupí v platnost nové jízdní řády MHD Chrudim. Současná trasa linky č. 3 bude prodloužena tak, že výchozí stanice linky bude na autobusovém nádraží. Odtud bude linka vedena Poděbradovou a Tovární ulicí do Malecka a dále do Stromovky a na sídliště Na Větrníku. Z Větrníku po současné trase na Tyršovo nám., k nemocnici, na aut. nádraží a do Markovic. Tato změna přinese cestujícím větší četnost přímých spojů od nádraží na Stromovku a sídliště Na Větrníku. V době od 5.10 do 8.10 a od do hod. pojedou autobusy vždy každých 30 minut, v ostatní dobu každou hodinu. Je zde zaveden taktový interval pro lepší orientaci v jízdních řádech. Linka č. 4 je vedena ze sídliště Na Větrníku přes Stromovku přímo po obvodové komunikaci k nemocnici, na sídliště U Stadionu, na aut. nádraží a vybrané spoje až do Markovic. Touto změnou vznikne přímé spojení ze sídliště Na Větrníku s nemocnicí a aut. nádražím, které v současnosti neexistuje. Důležitou změnou proti současné lince č. 4 je to, že cestující, kteří budou využívat tuto linku na zastávce Stromovka, budou nastupovat na opačné straně vozovky u stánku. Zastávka Topolská nebude obsluhována a místo ní budou autobusy zastavovat v ulici Družstevní. V lince č. 4 jsou zavedeny školní spoje s odjezdy v 7.20 hod. a v 7.25 hod. ze sídliště Na Větrníku. Spojem v 7.20 hod. se mohou žáci dopravit přímo ke škole U Stadionu a dále na aut. nádraží. Spoj v 7.25 hod. je zrychlený a zastavuje pouze na zastávkách Dr. Malíka, zajíždí na Tyršovo náměstí, a dále obsluhuje zastávky U Stadionu, Borzna a aut. nádraží. Trasy ostatních linek nejsou změněny. Časové polohy spojů jsou přizpůsobeny odjezdům a příjezdům vlaků Chrudim-Pardubice a Pardubice- Chrudim. Jízdní řády MHD Chrudim platné od bude možné zakoupit v informační kanceláři na autobusovém nádraží v Chrudimi od Věříme, že tyto úpravy budou cestující veřejností příznivě přijaty. Veolia Transport Východní Čechy a. s., Chrudim 3

4 Jak jsme letos využívali Městské lesy? Lanový park Podhůra navštívilo v letos osob, součástí lanového parku je od letošního roku umělá lezecká stěna, kterou navštívilo okolo lezců. Lanový park se účastnil soutěže o Nejlepší turistickou nabídku a ve východních Čechách skončil na 6. místě! Rozhledna Bára byla poprvé za svou existenci otevřena po celou sezónu a navštívilo ji osob. Lesní pedagogiku navštívily letos školy nejen z Chrudimi a blízkého okolí, ale i z Pardubic, Opatovic nad Labem a také z Kolína a z Kutné hory. Zájem vzrostl na více než dvojnásobek oproti loňskému roku. Navštěvované byly hojně i ostatní atrakce, jako je venkovní tělocvična nebo Kočičí hrádek. Připomínáme, že se blíží termín odevzdání návrhů na cenu Osobnost města Chrudim Tato cena se uděluje osobnostem za vynikající aktivity, které přinášejí prospěch občanům i samotnému městu Chrudim ve všech důležitých oblastech jeho života, například v oblasti společenské, kulturní, sociální, sportovní, vzdělávací, vědecké, ekonomické, ekologické, technické, podnikatelské apod. Město Chrudim udělí cenu (ceny) bez ohledu na obor (oblast) činnosti a pořadí důležitosti, to znamená, že všechny ceny mají stejnou hodnotu. Cena však nemusí být udělena vůbec. Ceny Osobnost města Chrudim za rok 2010 budou slavnostně předávány v roce Návrhy na udělení ceny mohou podat: a) komise Rady města Chrudim, b) členové Zastupitelstva města Chrudim, c) spolky a sdružení, Osobnost města Chrudim 2010 Uskutečněné akce: Kosácký víkend navštívilo přes lidí, Filmovou noc na Báře zhlédlo na 600 diváků a Lesní slavnost se těšila přízni asi 800 návštěvníků. Pavel Pešek, vedoucí úseku Rekreační lesy Podhůra d) jiné právnické osoby. Návrh na udělení ceny musí obsahovat: a) jméno a příjmení, adresu navrhovaného kandidáta, b) obor (oblast činnosti), c) zdůvodnění návrhu, d) souhlas navrhovaného se zveřejněním jeho jména a činnosti, e) údaje o navrhovateli a jeho podpis. Písemné návrhy přijímá do konce tohoto roku Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim, Pardubická 67, Chrudim, tel (Mgr. Josef Štěpánek) nebo , (Bc. Hana Kadlecová). Pravidla pro udělení ceny a formulář k návrhům jsou k dispozici na OŠK a rovněž jsou umístěny na jš Rotoped pro handicapované děti Rádi bychom se s Vámi, přátelé, podělili o naši společnou radost. Podařila se dobrá věc, ujistili jsme se, že se v Chrudimi najde plno lidí, kteří mají srdce na pravém místě. Mezi námi žijí děti, jejichž start do života je mnohem náročnější než u většiny našich malých spoluobčanů. V Mateřské škole v ulici Svatopluka Čecha v Chrudimi už čtrnáctým rokem otevíráme náruč a srdce dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, dětem, kterým by jejich zdravotní postižení či oslabení neumožnilo navštěvovat běžné předškolní zařízení. V tomto školním roce integrujeme osmnáct dětí s různými typy postižení a věnujeme všechnu svou energii tomu, aby mohly trávit dny svého dětství v dětském kolektivu jako jejich zdraví vrstevníci. Potřebujeme k tomu vzdělání, sílu, nadšení, moře lásky a v neposlední řadě přátele, kteří nás v tom nenechají samotné. A my jsme dobré přátele našli. Oblastní spolek Českého červeného kříže je tradičním partnerem naší Zdravé mateřské školy a naše děti dobře zná z řady společných akcí. Je nám spolu dobře, protože na obou stranách partnerství je dominantní snaha dělat něco pro druhé, pomáhat Vítání občánků 1. listopadu 2010 Richard Vintr, Ondřej Vágner, Teodor Vostřel, David Čáslavský, Diana Dvořáková, Antonie Zachariášová, Amálie Hodanová, Jan Földes, Eliška Kepková, Eliška Ullmannová, David Málek, Stela Vítková a Adam Diblík. 8. listopadu 2010 Veronika Kučerová, Ella Jakubovičová, Kateřina Ježková, Natálie Štosková, Lukáš Malinský, Roman Čepek, Kryštof Pačinek, Beáta Hýžová, Dorota Plavcová a David Hrad. av těm, kdo to potřebují. Výchova a vzdělávání dětí s handicapem přináší velkou radost a uspokojení z práce, která má smysl, ale samozřejmě i hromadu starostí. Výrazně nadstandardní péče o děti s postižením je finančně náročná, některé kompenzační pomůcky přesahují možnosti mateřské školy. Proto přišel o. s. ČČK Chrudim se skvělou iniciativou. Uspořádal veřejnou sbírku a od února 2010 se mu podařilo nashromáždit na Kontě Míša takřka Kč. V říjnu tak děti ze speciální třídy dostaly od kamarádů z Červeného kříže nádherné dárky: masážní stůl a elektrický, počítačem řízený rotoped Motren, který slouží k procvičování končetin u imobilních dětí a dětí s oslabením pohybového aparátu. Byla to veliká sláva, když si děti přiťukávaly dětským šampaňským s hejtmanem panem Martínkem, s místostarostou panem Kobetičem, s vedoucím Odboru školství panem Štěpánkem, tatínkem či panem Kuštou, dlouholetým příznivcem MŠ a největším soukromým dárcem. Děti k dnešnímu dni už najely 149 km a berou jako samozřejmost, že mají přátele, jimž jejich osud není lhostejný. Jednou si třeba uvědomí, jak je důležité nezůstat sám. My, zaměstnanci Mateřské školy v ulici Sv. Čecha a členové Českého červeného kříže Chrudim, už to víme a jsme za to upřímně vděčni. A jedna dobrá zpráva pro ty, kdo to cítí stejně jako my, že je pro naše děti potřeba něco udělat: Veřejná sbírka ČČK Chrudim Konto Míša pokračuje, na účtu /0600 se shromažďují penízky na rehabilitační pomůcku Therapymaster nebo dokonce na auto, které by děti vozilo do přírody nebo za kulturou. Děkujeme za nápad tatínkovi panu Tereskovi, který je nejen iniciátorem, ale i štědrým dárcem. Iva Malinová, ředitelka Mateřské školy v ulici Sv. Čecha Pomáháme lidem žít s duševní nemocí Zažíváte vypjaté okamžiky kvůli předvánočnímu shonu? Vypjaté okamžiky jsou pro naše klienty denní rutinou. Proč? Jsou duševně nemocní. Zajímá Vás život duševně nemocných? K příležitosti 15. narozenin naší neziskové organizace Péče o duševní zdraví, jsme vytvořili nové webové stránky na adrese kde najdete odpovědi na Vaše otázky. Šťastné prožití svátků bez duševních otřesů Vám přeje občanské sdružení Péče o duševní zdraví. Již 15 let se zabýváme pomocí lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Sociální služby poskytujeme na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizujeme vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádáme osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Kontakt: web: tel , adresa: o. s. Péče o duševní zdraví, Bělehradská 389, Pardubice. Leona Hniličková, manažerka PR, o. s. Péče o duševní zdraví Díky za to, že jsi tu... Když se před lety začalo hovořit o tom, že se v Chrudimi postaví hospic a i já jsem svou troškou přispěla na jeho výstavbu, netušila jsem, že poměrně brzo po jeho otevření využiji jeho služeb. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo v hospici pracují. Když maminka byla v takovém zdravotním stavu, že jsem nebyla sama schopna se o ni postarat, ale z nemocnice ji již propustili, obrátila jsem se na paní doktorku Blažkovou s prosbou o přijetí do hospice. V útulném pokojíku jsem mohla strávit s maminkou poslední týden jejího života a když nadešel ten čas, kdy nás navždy opouštěla, byla jsem na to taktně upozorněna (člověk do poslední chvíle doufá, že se to zlepší). Mohla jsem se tak v klidu, nikým nerušena a v důstojném prostředí, rozloučit. Všichni, kdo v hospici pracují, byli velmi milí, vstřícní, na profesionální úrovni a poskytli mamince veškerou potřebnou péči vždy s vlídným slovem a úsměvem. Před všemi smekám a děkuji. Díky za to, že jsi tu... Tamara Volejníková Spolupráce sociálních služeb města Chrudim V Chrudimi je vytvořen systém vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb pracujícími s tzv. ohroženými rodinami. Jedná se o rodiny, které se ocitly v obtížné životní situaci a tu nedokáží samy bez pomoci překonat. Pomoc pak často čerpají od různých organizací poskytujících sociální služby. Bez propojení a bez koordinace činností těchto organizací je podpora rodiny neefektivní, často jednostranná, časově náročná a v neposlední řadě také drahá. Pokud organizace vstupující do života konkrétní rodiny spolupracují, jsou schopny se společně domlouvat na jednotném postupu a tento postup dodržovat, pak se celý systém pomoci stává účinným. Oddělení péče o rodinu a dítě Městského úřadu Chrudim, občanské sdružení Amalthea, středisko výchovné péče Archa, Centrum J. J. Pestalozziho, Probační a mediační služba a občanské sdružení Šance pro Tebe jsou nositelem myšlenky zavádění spolupráce sociálních služeb v Chrudimi. Vzájemně se setkávají, pracují na metodice efektivní spolupráce, řeší společné případy a to zejména díky podpoře Oddělení prevence města Chrudim a Krajského úřadu Pardubického kraje. Martina Šťastná, Šance pro Tebe, tel , 4

5 Provolání Českého svazu bojovníků za svobodu k veřejnosti Obracíme se na všechny generace našeho národa s následujícím provoláním a naléhavou výzvou. V květnu letošního roku uplynulo 65 let od konce druhé světové války, která způsobila nesmírné utrpení milionům lidských bytostí na celém světě. Náš národ, v září 1938 pokořený mnichovským diktátem a v březnu 1939 německou okupaci, ohrožený plánovanou likvidací českého národa a germanizací českých zemí, od začátku války stál na straně protihitlerovských spojenců a po jejich boku díky svému rozsáhlému domácímu a zahraničnímu odboji dosáhl znovu svobody a státní samostatnosti. Dnes je plnoprávným členem Evropské unie. Český svaz bojovníků za svobodu jako nepolitické občanské sdružení, největší česká organizace plnící odkaz účastníků druhého odboje a válečných politických vězňů pozorně a s obavami sleduje vzrůstající agresivitu i zločiny extremistických skupin, zvláště organizací neonacistických spolupracujících i se zahraničím. Neméně nebezpečné jsou však i projevy volající po revizi poválečného uspořádání v Evropě, jakož i překrucování dějin včetně zlehčování významu československého odboje a popírání existence koncentračních vyhlazovacích táborů. Nebezpečné jsou i tendenční projevy těch, kdo záměrně zveličují zločiny samozvaných revolučních extrémistů u nás koncem války a krátce po ní, aniž zkoumají a zmiňují jejich příčiny pramenící v předcházejících krutostech nacistických gestapáků a esesmanů. Varovné je však nejen to, že oživování a zveličování zmíněných excesů zaznívá z ciziny, zejména z řad landsmanšaftu a z kruhů jemu blízkých, ale že se k podobným neobjektivním úvahám propůjčují i někteří čeští autoři, zvláště takoví, kteří německou okupaci a teror neprožili a kteří tudíž nemohou plně pochopit příčiny a souvislosti oněch pomstychtivých a nesporně odsouzeníhodných zločinů. Jestliže za těchto okolností náš národ chce a má obnovit svou někdejší dobrou pověst a být spolehlivým, čestným a uznávaným partnerem evropského a světového společenství, je nezbytné, aby své úsilí zakládal na staletími osvědčených hodnotách, zušlechťujících myšlení, chování a jednání člověka. Pouze činnost respektující a uplatňující morální hodnoty může totiž vést k vytváření šťastné budoucnosti jedince i celé společnosti. ČSBS Nabídka kvalitního vzdělávání maminek s malými dětmi před nástupem do práce Mama klub Chrudim se více než rok podílí na realizaci úspěšného projektu Připraveným št ěstí přeje zvyšujeme své kompetence na trhu práce. V současné době se v II. běhu projektu na návrat do práce připravuje skupina čtyřiceti žen z Chrudimi, Litomyšle a Svitav. Zároveň připravujeme poslední, III. běh vzdělávání a k účasti na něm Vás tímto zveme. Vzdělávání zahrnuje PC kurs (40 hod.), problematiku osobnostního rozvoje a slaďování rodinného a pracovního života, nácvik sebeprezentačních dovedností. Značnou výhodou je pro účastnice projektu nabídka hlídání dětí, které Mama klub zajišťuje jak při lekcích PC kursu, tak na vzdělávacích pobytech. Vzdělávání je bezplatné, je hrazeno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Poslední běh bude probíhat od ledna do dubna Pokud máte zájem o vstup do projektu, hlaste se co nejdříve na tel Podrobné informace získáte na informační schůzce, která se uskuteční v Mama klubu v 11 hodin. Těšíme se na Vás. Mgr. Lada Kalinová Adventní program Městské knihovny Městská knihovna Chrudim srdečně zve v pátek 17. prosince od hodin na Vypečeně napečený večírek písničky a scénické čtení herečky Jitky Smutné a spisovatelky Petry Braunové. Jako vstupenka poslouží domácí vánoční cukroví, slané pečivo nebo bramborový salát a přijímat ho bude přímo paní Smutná. Po ochutnávce vyberou obě účinkující vítězku či vítěze, který za odměnu dostane knihu. Rezervaci vstupenek přijímáme v Městské knihovně v informačním oddělení, kapacita je omezena na 25 míst. Na tento den odpoledne v 16 hodin jsme pro vás připravili ve spolupráci s chrudimským Mama klubem besedu s Petrou Braunovou v oddělení pro děti a mládež. Ve čtvrtek 23. prosince rozbalíme dárek, který dětem zpříjemní čekání na Vánoce: Andělské prázdniny v knihovně. Tento příměstský tábor je určený pro děti ve věku 6 až 10 let a celodenní program bude složený z dramatických a výtvarných dílen. Začínáme v 8.30 hodin a program potrvá až do 15 hodin. Přihlášky jsou připraveny v dětském oddělení a můžete se přihlásit do Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim Výročí měsíce Josef Benoni Farma Slunečný Dvůr zve na prosincové akce Mikulášský víkend 4. a 5. prosince 2010 Mikuláš, čertíci i anděl přijedou na koních! Buďte na začátku jejich pouti do měst! Neděle 5. prosince od 14 hodin. Mikuláš naděluje! Vánoční trojboj aneb Punčový víkend 11. a 12. prosince 2010 Farmou voní punč, med, skořice a jablka. Crazy čekání na Vánoce. Štědrovničky u koní 18. a 19. prosince 2010 Je čas myslet na koně! Tady bydlí, tady se jim líbí. Lesní panorama Farmy. Hitparáda vanilkových rohlíčků. Vítáme i Váš rodinný recept. Sněžení s klavírem. V neděli od 14 hodin zpíváme při klavíru. Tiše a ochotně ochotný víkend. POZOR! TRADICE! Polštářový dětský Silvestr na Farmě 31. prosince od 11 do 17 hodin Poslední den v roce patří na Farmě dětem. Startujeme již v 11 hodin dopoledne. Přesně v 15 hodin startuje Tradice: Polštářová bitva! (Vlastní omyvatelný polštářek nutný!) Flákněte polštářem po starostech a obavách! Zdravý nadhled léčí. Zve farma Slunečný Dvůr a Restaurace na Farmě. Moravice, místní část Holičky 37, Heřmanův Městec 10 km západně od Chrudimi a 15 km jižně od Pardubic. Otevřeno v pátky, akce se konají o sobotách a nedělích od do hod. Více na čtěte Novinky na Farmě. DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v prosinci prosince Zimní pohár ČR desetiletého žactva Česká Třebová prosince Vánoční jarmark s výstavou betlémů v DDM 10. prosince (Vá)noční plavecký maraton 12. prosince Stříbrná neděle prezentace činnosti DDM 18. prosince Vánoční Praha výlet Večerní keramické kurzy Keramické pondělky 6. a 13. prosince hod. Keramické středy 1., 8. a 15. prosince hod. Ukončení činnosti zájmových kroužků 17. prosince 2010, zahájení 3. ledna Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a veselé vykročení do roku Diamantová svatba Manželé Blanka a Jiří Hutlovi oslavili v kruhu své rodiny dne 4. listopadu 2010 diamantovou svatbu 60 let společného života. Jubilantům popřál hodně zdraví, klidu, št ěstí, rodinné pohody a spokojenosti místostarosta pan Petr Řezníček. Ke gratulaci se připojuje i Komise pro občanské záležitosti. kpoz 5 Před 105 lety, 18. prosince 1905, zemřel v Chrudimi, kde se také narodil, redaktor a vydavatel novin, spisovatel a také politik JUC. Josef Benoni. Gymnázium studoval v Hradci Králové, filosofii v Litomyšli a právnickou fakultu v Praze (v revolučním roce 1848 zde bojoval na barikádách a byl za to i uvězněn). Většinu života žil v Chrudimi, kde v letech vydával mladočesky orientovaný čtrnáctideník Posel z východních Čech a v závěru života zde byl spořitelním revizorem. Byl členem chrudimského obecního a okresního zastupitelstva a v letech poslancem českého sněmu. Josef Benoni byl i literárně činný: své epigramy a satiry uveřejňoval v různých časopisech také ve Včele svého přítele K. H. Borovského (známá je např. jeho báseň Pozdrav lidstvu z roku 1860), jeho překlady z francouzštiny však zůstaly většinou v rukopise. Jeho hřbitovní pomník na hřbitově U Václava, dílo sochaře Ladislava Šalouna, je kulturní památkou. Pavel Kobetič

6 Den otevřených dveří Obchodní akademie Chrudim na Tyršově náměstí 250 nabízí ve školním roce 2011/2012 žákům 9. tříd studium v 1. ročnících. Otevíráme 3 první ročníky ve čtyřletém denním studiu maturitního oboru Obchodní akademie (63 41 M/02). Všechny zájemce o studium srdečně zveme na den otevřených dveří 19. ledna 2011 od do hodin, nebo po domluvě mimo tento den. Tel , Vánoční zpívání v parku Ekocentrum Zelený dům pořádá od hodin Vánoční zpívání v parku spojené se Dnem otevřených dveří v útulku Alík a seznámením s programem k 20. výročí založení Klubu ochránců SPR Habrov v roce Od 17 hod. Vám bude v osvětleném parku na Střelnici zpívat a hrát pěvecký soubor Klíček z MŠ v ulici Svatopluka Čecha, proběhne pouštění lodiček z ořechových skořápek s betlémským světlem po náhonu Chrudimky. O významu Vánoc Vám poví místní duchovní a také se dozvíte zajímavosti z historie Klubu ochránců SPR Habrov, který vznikl ze Stanice mladých ochránců přírody při podniku Oseva Chrudim. Pro návštěvníky Vánočního zpívání i útulku budou připraveny drobné dárky. Všechny srdečně zveme. Tibor Schwarz, DiS., Ekocentrum Zelený dům při Klubu ochránců SPR Habrov Vánoční odpoledne v ZŠ, Chrudim, Školní náměstí Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6 srdečně zve budoucí prvňáčky s rodiči (a nejen je) na vánoční odpoledne. Ve výtvarných dílnách si děti mohou vyrobit vánoční ozdoby, svícen, ozdobit si perníček Pod vánočním stromečkem je pro každé dítě připraven malý dárek. Vánoční odpoledne se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince 2010 v budově B (Šedivka) od do hod. Přijďte si s námi užít předvánoční pohodu. Všechny srdečně zve vedení školy Vánoce v MŠ v sídlišti U Stadionu Předvánoční čas, tak jako každoročně v tuto dobu, zlehounka zaklepal na dveře. Zatímco venku opadalo listí, větřík si pohrává v korunách stromů a zima vystrkuje růžky, děti v naší mateřské škole se již pečlivě připravují na vánoční besídku. Se svými učitelkami nacvičují koledy a scénky, aby nejvíce překvapily především rodiče. Ani budova školy nezůstane stranou. Výzdoba na každém kroku připomíná Vánoce. Dárky pro maminky a tatínky, které děti vyrobily, zatím odpočívají ve skříni. Závěr roku bude plný akcí: Dobrou tradicí je návštěva žáků ze ZŠ U Stadionu, kteří s sebou přivedou i čerty. 6. prosince se chystáme do Divadla K. Pippicha na představení Štědrej večer nastal. 8. prosince se v naší mateřské škole uskuteční představení Vánoce s rolničkou. 15. prosince se vydáme za Andělskou pohádkou vánoční. Nezapomeneme ani na zpívání u vánočního stromu na náměstí. Svým vystoupením potěšíme i seniory v jejich kavárničce. Je zřejmé, že závěr roku je plný událostí, ale naší snahou je, aby si děti odnesly mnoho hezkých vzpomínek na nejkrásnější období roku. Celý kolektiv naší školy přeje kouzelné Vánoce nejen dětem, ale všem obyvatelům našeho krásného města. S. Holubová, MŠ U Stadionu Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na prosinec v hod vystoupí v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici baletky ZUŠ pod vedením paní Pavly Kymplové ve hodin Ochutnávka jídel POZOR ZMĚNA v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Pásma vánočních koled a písniček v podání dětí z mateřských škol ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici nám odpoledne zpříjemní děti z MŠ Svatopluka Čecha ve hodin nás v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků potěší děti z MŠ U Stadionu ve hodin nám v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského zazpívají děti z MŠ Dr. Malíka ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů vystoupí děti z MŠ Strojařů. Seznamte se, prosím v hodin v Měšťanské restauraci Chrudimská univerzita třetího věku: Výuka počítačů vedená panem Martinem Kellerem v počítačové učebně Gymnázia Josefa Zprávy z Mateřské školy v ulici Dr. Jana Malíka V MŠ v ulici Dr. Jana Malíka s vnitřním názvem PASTELKA realizujeme projekt na podporu zdraví již 14. rokem. Od září 2010 navštěvuje MŠ 160 dětí, z toho pracoviště Topol 50 dětí. Od začátku školního roku se seznamujeme s novými kamarády, poznáváme se, vytváříme a dodržujeme pravidla, prožíváme radost a pohodu. Školní rok jsme zahájili společně s rodiči schůzkami ve třídách a slavnostmi Podzimní veselení na školních zahradách. Jeli jsme s rodiči na výlet do Jičína, města pohádek. Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta jsme pekli brambory. Předškoláci procvičovali svoji zdatnost při Běhu naděje a Atletickém dni. 21. září jsme ukázali, jak se umíme chovat bezpečně v dopravním provozu při akci Zdravého města Chrudim Tady bydlí děti v rámci Evropského týdne mobility. Připravili jsme pro děti a rodiče tvořivé dílny, kde Soutěžte s Centrem J. J. Pestalozziho: Vyhrajte vánoční dárek. Nestátní nezisková společnost Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. Chrudim vypisuje soutěž Vyhrajte vánoční dárek. Na toho z Vás, který nejpřesněji odpoví na 5 otázek, čeká hodnotný dárek v podobě digitálního fotoaparátu. Vaše odpovědi zasílejte na ovou adresu: nebo také poštou na: Centrum J. J. Pestalozziho, Štěpánkova 108, Chrudim. Obálku označte heslem SOU- TĚŽ (uveďte také své kontaktní údaje). Soutěž probíhá v období od do Po tomto datu zástupci společnosti Centra J. J. Pestalozziho vyberou vítěze, který nejpřesněji odpoví na otázky: 1) V kterém roce vznikla společnost Centrum J. J. Pestalozziho? 2) Jaké projekty provozuje Centrum J. J. Pestalozziho? 3) Vyhrálo Centrum J. J. Pestalozziho nějakou cenu? Jakou? 4) Probíhá nějaká aktuální sbírka v Centru? Jaká? 5) Kdo je patronem společnosti? Odpovědi na tyto otázky můžete také najít na Cenu do soutěže věnovala společnost Tesco Stores ČR a. s. Ressela v Chrudimi druhá skupina v hodin Zdravý životní styl pokračování, přednášející Mgr. Hana Truncová Přednáška se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici druhá skupina ve hodin Alzheimerova choroba, cvičení paměti Alfons Mucha přednášející paní RNDr. Jana Procházková Přednášky se uskuteční ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici první skupina ve hodin druhá skupina v hodin od hodin se bude v Měšťanské restauraci konat slavnostní ukončení pro všechny studenty Chrudimské univerzity třetího věku. Příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2011 hodně zdraví a spokojenosti Vám všem přejí zaměstnanci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. rozvíjíme fantazii a vzájemnou spolupráci. Tradičně s rodiči vyrábíme z přírodnin Podzimníčky a vystavujeme je v MŠ pro radost všech. Každý měsíc jezdíme s dětmi a některými rodiči na výlet do přírody. Připravujeme zimní a letní společný pobyt. Realizujeme projekt Víme, co jíme?, kde děti ochutnávají nové potraviny a ovocné šťávy. Děti si z tematických částí projektu mohou vybrat jídla na přání. 2. prosince budeme prožívat Mikulášské zvonění s čertovským dupáním a s poklady od kouzelné rybky se těšit na voňavé Vánoce. Zlepšili jsme kvalitu věcného prostředí zakoupením kouzelné tabule interaktivní tabule Smart Board pro zdokonalování jemné i hrubé motoriky předškolních dětí. Srdečně Vás zveme na ukázku práce dětí s interaktivní tabulí. Více informací o akcích a aktivitách je na našich internetových stránkách Krásné svátky, hodně zdraví, št ěstí a pracovní i rodinné pohody Vám přeje kolektiv pracovnic MŠ Pastelka Dr. Jana Malíka. Mateřská škola v ulici Strojařů Stejně jako v minulých letech se i letos v listopadu v naší mateřské škole uskutečnila Martinská slavnost s pohádkou, lampiónovým průvodem a svatomartinskými rohlíčky. Podzimní čas jsme si zpříjemnili výletem do nedalekých Nasavrk. Navštívili jsme místní Keltské muzeum a vystoupali na rozhlednu Boiika. Po stopách Keltů jsme se nevydali jen tak v naší školce stojí totiž nově postavená keltská pec. Listopad se rychle překulil a už tu máme oblíbený adventní čas. Ten s dětmi trávíme zpíváním vánočních koled, povídáním si o tradicích a zvycích a o betlémském příběhu. V každé třídě ozdobíme stromeček a budeme odpočítávat dny do Štědrého večera. Každý rok se děti i my těšíme, až budeme vyrábět dekorace a drobné dárečky na vánoční jarmark. V tento sváteční čas nás také čekají příjemná setkání s klienty CSSP v Chrudimi, při kterých jim nejen zazpíváme, ale také si společně vyrobíme něco pro radost. Zpívat budeme i v chrudimském hospici a o stříbrné neděli také u vánočního stromu. Přejeme pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 hodně št ěstí. Kolektiv MŠ Strojařů, Chrudim 6

7 KČT Chrudim Vejšlapy v prosinci 2010 Sobota Vítání zimy na Monacu (14 km) mikulášská besídka (malý dárek) Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 9.30 hod. Vedoucí: V. Písař, J. Jahnický, tel Středa Zaječice Smrček Horka (12 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod. Vedoucí: H. Pilařová, H. Línková, tel Sobota Chrudim Rabštejnská Lhota Monaco (12 km) Sraz v 7.50 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 8.00 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Vánoce v Betlémě (14 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod. Vedoucí: manželé Lázničkovi, tel Neděle Procházka Chrudim Slatiňany zámek a park (14 km) Sraz ve hod. u mostu pod nemocnicí, odchod v hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař, tel Středa Staré Jesenčany Medlešice (10 km) Sraz v 9.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.32 hod. Vedoucí: manželé Naumecovi, tel Čtvrtek Pochod k prameni Chrudimky (15 km) Sraz v 9.35 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 9.43 hod. Vedoucí: V. Písař, S. Kučera, tel Sobota cíl hvězdicového pochodu je na Podhůře u Báry (15 km) Sraz a odchod v hod. z mostu u Tesca Vedoucí: G. Zajícová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v prosinci Mikulášský zájezd BUS, lyžařská turistika, 15 km. Vlastimil Škvára, tel , tiscali.cz Jdeme na Silvestr u pramene Chrudimky pěší turistika, 20 km Vlastimil Škvára, tel , tiscali.cz Silvestr pěšky nebo běžky pěší turistika, 13 km Vlastimil Škvára, tel , tiscali.cz Vlastimil Škvára 100 let Klubu českých turistů v Chrudimi Výstava fotografií z činnosti KČT Treking Chrudim ve vestibulu Divadla K. Pippicha se koná od do Vernisáž výstavy se uskuteční v hodin. Ing. Jan Smejkal, předseda Treking Chrudim Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st muži 2. čt ženy 3. pá spol. 4. so spol. 5. ne spol. 6. po muži 7. út ženy 8. st muži 9. čt ženy 10. pá spol. 11. so spol. 12. ne spol. 13. po muži 14. út ženy 15. st muži 16. čt ženy 17. pá spol. 18. so spol. 19. ne spol. 20. po muži 21. út ženy 22. st muži 23. čt ženy 24. pá. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 25. so. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 26. ne. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 27. po muži 28. út ženy 29. st muži 30. čt ženy 31. pá. Zavřeno Zavřeno Zavřeno Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude krytý plavecký bazén uzavřen. Krásné prožití Vánoc a hodně zdraví v roce 2011 přejí zaměstnanci Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o. Podrobné informace o provozní době najdete na II. LIGA mužů Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v prosinci Oddíl basketbalu TJ Sokol BC DARREN Chrudim zve své příznivce v prosinci do sportovní haly TJ Sokol BC DARREN Chrudim BK Žďár nad Sázavou TJ Sokol BC DARREN Chrudim BC Vysočina TJ Sokol BC DARREN Chrudim Basketbal Svitavy B Od jezdíme každou sobotu na hory za levný peníz. Stanete-li se členem LO, máte i další výhody při nákupu zimní výzbroje a výstroje. Přihlášky v prodejně Sport Pelikán, Poděbradova Klub rekreačních běžců Chrudim zve občany a sportovce všech odvětví na 32. ročník Novoročního běhu Chrudimí, kterým se zahajuje sportovní dění ve městě. Tento běh se koná jako vzpomínka na výborného LYŽAŘI, POZOR! Novoroční běh Chrudimí 890, Chrudim, tel Přihlášky na hory nejpozději do čtvrtka před sobotou zájezdu. Na hory srdečně zve Jaromír Voženílek, předseda LO. sportovce, kamaráda a významného občana města Chrudim JUDr. Josefa Poupě. Trať měří 4 km, vede podél řeky Chrudimky se stoupáním na Kopanici a přes náměstí klesá zpět na místo startu. Startujeme v hodin od Divadla Karla Pippicha. Startovné činí 20 Kč. Pro prezentaci, šatnu a vyhlášení výsledků poskytne zázemí tělocvična Základní školy v Husově ulici (zadní trakt vstup od můstku přes Chrudimku) cca 300 m od startu. Každý účastník obdrží upomínku a pro prvních 70 běžců jsou připravené ceny. Hlavním sponzorem je Dekomkov s. r. o. Praha. Věříme, že i 32. ročník Novoročního běhu proběhne pod záštitou starosty města Chrudim. Pořádající KRB Chrudim zve všechny přátele běhu, aby využili možnosti se proběhnout na Nový rok, jak pro zlepšení fyzické kondice, tak jen tak pro své zdraví. Pamatujte, jak na Nový rok, tak po celý rok! Těšíme se na Vaši účast. Informace a přihlášky na adrese Vladimír Čumpelík, Klub rekreačních běžců 7

8 Sháníte dárek k Vánocům? Darujte Zdraví! Masážní salon REIKI Husova 190, Chrudim (vedle ZŠ) Tel: , Nabízíme dárkové poukazy na služby dle vašeho výběru: Klasické MASÁŽE Terapie REIKI Perličkové KOUPELE REFLEXNÍ masáže Tlaková masáž SHIATSU HOROSKOP č. 12/2010 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 11. listopadu

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více