Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup"

Transkript

1 ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol): A. První ást popisuje ešení síového zabezpeení na L2/L3 pomocí stavového firewallu v. IPS (ást A). B. Druhá ást popisuje požadavky na bezpený vzdálený uživatelský pístup pomocí technologie SSL VPN (ást B). C. Tetí ást popisuje technologické prostedí, do nhož bude plnní poskytnuto (ást C). D. tvrtá ást popisuje akceptaní testy (ást D). Souástí jednotlivých ástí je textový popis a pípadn detailnjší specifikace dílích komponent. Údaje uvedené v jednotlivých ástech této technické dokumentace a specifikace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnní této veejné zakázky. Tyto požadavky musí uchaze pln respektovat pi tvorb své nabídky. Plnní veejné zakázky je vetn dodávky, instalace, zprovoznní (uvedení do ádného provozu), otestování a odzkoušení a základní konfigurace potebného software (licencí), potebného specifikovaného zaškolení IT personálu a dalšího potebného píslušenství, dále pak poskytnutí technických konzultací, rozšíené záruky a servisu. Zadavatel požaduje dodání originálních a nových zaízení, licencovaných na jméno zákazníka (zadavatele), a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat pípadné závady pímo na technickou podporu výrobce. Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní oznaení podniku, zvláštní oznaení výrobk, výkon anebo obchodních materiál, která platí pro uritý podnik nebo organizaní jednotku za píznané, pop. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upesnní a piblížení technických parametr a zadavatel umožuje použití i kvalitativn a technicky obdobného ešení s pln srovnatelnými nebo i pevyšujícími parametry. V pípad poteby mže chtít zadavatel doložit (vyžádat si) oficiální potvrzení zastoupení výrobce o urení dodávaného HW (resp. seznam sériových ísel všech dodávaných zaízení) pro eský trh nebo trh EU a koncového zákazníka Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie vd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). Zadavatel požaduje pístup s plnými (maximálními) administrátorskými právy na všechny zaízení dodané v rámci tohoto ešení a všech jeho ástí. Zadavatel v rámci nabídky uchazee požaduje dodat kompletní technický popis (specifikaci) všech komponent (zaízení) u všech ástí ešení. K veškeré funkcionalit požadované v zadávací dokumentaci musí v dob podání nabídky existovat uživatelská dokumentace, kterou uchaze na vyžádání zadavatele neprodlen pedloží, a která tuto funkcionalitu jednoznan deklaruje (popisuje). Definice záruních skupin dle délky záruky U všech ástí tohoto ešení požaduje zadavatel záruku v trvání 3 let na všechny dodané komponenty.

2 Definice servisních skupin dle rychlosti reakce a opravy: Popis: Servis je pedpokládán v míst plnní, tj. tam, kde jsou ešení instalována. Použité termíny (zkratky) jsou NBD (Next business day), tj. "další pracovní den". Servis dodaného hardware je požadován pro všechny ásti ešení podle následující specifikace: dostupnost 5x9 (po-pá, od 8-17h) + reakce do 8 hodin + oprava do NBD. Technické konzultace Souástí ešení jsou také technické konzultace, jejichž pedmtem je níže uvedené. Dodavatel bude pipraven poskytovat tyto konzultace od pedání ešení (podepsání akceptaního protokolu) do provozu po dobu min. 12 následujících msíc. Definice konzultací je následující: a) Provádní konzultaních a poradenských služeb technicky vysoce odborného charakteru na dodaných technologických celcích na základ požadavk zadavatele v rozsahu cca 20 hodin za msíc (celkem 240 hodin za 12 msíc) v míst instalace nebo prostednictvím vzdáleného pístupu. b) Poskytování služby hot-line dodavatelem formou telefonické podpory pro hlášení požadavk na technickou podporu, poradenství a konzultace v režimu 24x7x365 (24 hodin + po-ne + po celý kalendání rok) + reakce do 2 hodin od hlášení požadavku. c) Poskytování služby helpdesk dodavatelem v režimu 24x7x365 (24 hodin + po-ne + po celý kalendání rok) + reakce do 2 hodin od hlášení závad a požadavk na technickou podporu, poradenství a konzultace. d) U výše specifikovaných bod b) a c) požaduje zadavatel dostupnost služby (obnovení funkcionality) do 24 hodin od reakce na danou událost (požadavek zadavatele). ást A Základní popis Pro implementaci síového firewallu v. IPS (Intrusion Prevention System) se vyžaduje dodávka dvou kus hardwarových zaízení, poskytujícího služby bezpenostní brány (dále jen firewall ), které budou sloužit jako centrální kontrolní bod k ízení a zabezpeování síového provozu mezi vnitními sítmi (LAN) s rznou úrovní bezpenosti a mezi vnitními sítmi a sítí Internet (WAN). Jsou požadovány firewally s následujícími níže specifikovanými požadavky. Požadované parametry níže jsou uvedeny (platné) pro jeden kus firewallu (zaízení), konfigurace obou zaízení je požadována identická (stejná) : Požadované výkonnostní a HW parametry propustnost firewallu: až 30 Gb/s IPS výkon: až 10 Gb/s (podle metodologie NSS Labs, nebo ekvivalentní) IPSec VPN výkon: až 10 Gb/s (AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1) HW platforma, specificky vyvinutá a urená pro provoz firewallu Integrované úložišt / pam: pouze technologie FLASH nebo SSD Výchozí konektivita: o min. 8x 10/100/1000 Base-T RJ45 o min. 4x 1000 Base-F SFP o min. 4x 10G Base-F Možnosti rozšíení konektivity v budoucím období (vetn umožnní kombinace min. dvou libovolných variant souasn): o min. 16x 10/100/1000 Base-T RJ45 o min. 16x 1000 Base-F SFP o min. 2x 10G Base-F

3 Funkní požadavky Dynamický routing protokoly OSPF, BGP, RIP, IS-IS Funkce IPSec VPN koncentrátoru Podpora NAT/PAT Škálovatelný výkon systému formou HW modul Podpora IPv4 a IPv6 pro všechny zde zmínné relevantní funkní požadavky Podpora multicast IGMP v3 Podpora virtuálních instancí Popdora QoS Podpora HW clusteru pro vysokou dostupnost: o režim active/passive i v režimu active/active o synchronizace spojení mezi uzly clusteru pro firewall a VPN Podpora agregovaných rozhraní dle standardu IEEE 802.1ax (nap. LACP). Možnost vytváet agregovaná rozhraní pes více uzl HW clusteru Požadavky na aplikaní firewall Možnost definice vlastních aplikací / vzork Dostupné výrobcem definované pravideln (za provozu) aktualizované aplikaní vzorky / signatury Aplikaní ochrana se nenasazuje plošn na celý datový provoz; aktivuje se per-rule v rámci bezpenostní politiky firewallu na vybraný provoz Možnost souasného provozu aplikaního firewallu a IDP Podpora min. 300 aplikací Požadavky na IDP Dostupné výrobcem definované pravideln (za provozu) aktualizované IDS/IDP vzorky / signatury Podpora dešifrovaní a kontroly SSL provozu Možnost sbru obsahu dat (traffic dump) útok Možnost definice vlastních vzork / signatur Možné režimy nasazení: inline nebo tap IDP ochrana se aktivuje pouze per-rule v rámci bezpenostní politiky firewallu na vybraný provoz Definované vzorky / signatury rozlišují závažnost útok a obsahují doporuení na provádnou akci Požadavky na management Možnost napojení na rzné autentizaní zdroje (minimáln LDAP/Radius) Dostupné lokální ádkové (CLI) a webové rozhraní pro kompletní konfiguraci firewallu (vetn bezpenostních politik) Možnost vytváení a udržování záloh / verzí konfigurací firewallu s funkcí snadného rollbacku a možností automatického porovnání (vizualizace) rozdíl v jednotlivých verzích konfigurací Možnost vytváení rzných administrátorských rolí s definovanými pístupovými právy odpovídajících správc Dostupnost centrálního management systému pro více zaízení (firewall), založeného na standardním webovém rozhraní. Možnost spravovat systém z lokálního prostedí firewallu nezávisle na centrálním management systému s možností následné synchronizace zmn s centrálním managementem. Dostupnost programovatelných-komunikaních rozhraní (nap.: NETCONF, RFC 4741) pro lokální systémy i centrální management (v. potebné dokumentace), poskytujících možnost automatizace konfiguraních i monitorovacích proces.

4 Upesující požadavky na základní konfiguraci Zadavatel poskytne dodavateli potebné informace pro požadované provedení základní konfigurace. Základní konfigurace v této ásti, která je požadována v rámci ešení, je mínna vetn: Realizace HW clusteru. L2/L3 základní konfigurace, tj. nastavení potebných virtuálních síových segment (VLAN) a IP-L3 konfigurace daných síových rozhraní. Konfigurace bezpenostních logických segmentu (zón nap.: untrust, trust, DMZ apod.), zadavatel pedpokládá max. 70 VLAN. NAT konfigurace. Konfigurace DHCP-relay. Konfigurace základních bezpenostních pravidel (politik, pedpokládá se ádov základních pravidel). Konfigurace IPsec VPN spojení (max. 10 spoj). Požadavky na zaškolení IT personál zadavatele Zadavatel požaduje výrobcem certifikované zaškolení dvou osob (IT specialist) v základní architektue a správ zaízení. Školení je požadováno v rozsahu minimáln tí pracovních dn. Obsahem školení jsou produkty popsané v této ásti specifikace ešení. Požadavky na záruku a servis Zadavatel požaduje pro tuto ást ešení (ást A) záruku a souasn servis podle specifikace v úvodu tohoto dokumentu. Zadavatel požaduje, aby všechny licence, které budou dodány v rámci tohoto ešení, byly asov neomezené (bez exspirace). Záruku je nutné v této ásti chápat i jako požadavek zadavatele na maintenance, tj. pímý support dodavatele, a bezplatný nárok na nové verze firmware (operaních systém, software) výše specifikovaných produkt po dobu minimáln tí let. ást B Základní popis Pro implementaci bezpeného vzdáleného uživatelského pístupu pomocí technologie SSL VPN se vyžaduje dodávka jednoho zaízení, poskytujícího funkci vzdáleného šifrovaného pístupu koncovým uživatelm za použití pístupu bez instalovaného VPN klienta (clientless) nebo snadno (s minimálními nároky na uživatele, user friendly) nasaditelného VPN klienta (instalovaného na zaízení uživatele). V pípad použití VPN klienta je dležitá podpora více platforem a souasn podpora na mobilních zaízeních. Jsou požadovány zaízení s následujícími požadavky. Obecné požadavky Možnost souasn pipojit souasn až 100 uživatel Možnost rozšíení souasného pipojení uživatel až na 400 Možnost realizace clusteru pro vysokou dostupnost: o možnost režimu active/passive i active/active o možnost synchronizace konfigurací a dalších stavových informací mezi uzly clusteru

5 Podpora AAA nebo Single Sign-On systém dle: Radius, Active Directory, LDAP, NIS, RSA SecurId, SiteMinder, ovování certifikátem X509, SAML Podpora pístupu anonymních uživatel Možnost napojení na IDP/IPS systém pro kontrolu uživatelské komunikace Možnost úpravy uživatelského rozhraní Detailní logy aktivit uživatel a správc Funkní požadavky s ohledem na klientské systémy Podpora klientských OS: Windows, MacOS, Linux, Android, ios atd. Možnost kontrolovat / ídit úrove zabezpeení klientských stanic vetn kontroly aktivních (bezpenostních) program a jejich stavu (nap. lokální antivirus, antimalware, personální firewall apod.), min. požadované verze OS (servis pack) apod. Možnost ídit použitou sílu šifrování mezi systémem a klientem (pedevším v clientless režimu) Možnost vynutit smazání veškerých informací z prbhu spojení na klientském systému po ukonení spojení uživatele. Možnost navázat klientské spojení v chránném režimu / virtuálním desktopu. Možnost clientless (webový portál nebo Java aplikace) pístupu ke službám: o Webové aplikace o Sdílené síové složky protokoly CIFS nebo NFS o terminálové služby RDP, ICA, SSH a Telnet Možnost pístupu explicitním lokálním VPN klientem, bez nutnosti konfigurace ze strany uživatele. Dostupná funkce sdílení plochy a aplikací pro úely podpory. Požadavky na záruku a servis Zadavatel požaduje pro tuto ást ešení (ást B) záruku a souasn servis podle specifikace v úvodu tohoto dokumentu. Zadavatel požaduje, aby všechny licence, které budou dodány v rámci tohoto ešení, byly asov neomezené (bez exspirace). Záruku je nutné v této ásti chápat i jako požadavek zadavatele na maintenance, tj. pímý support dodavatele, a bezplatný nárok na nové verze firmware (operaních systém, software) výše specifikovaných produkt po dobu minimáln tí let. ást C ešení musí splovat a respektovat následující omezení daná technologickým prostedím stavby (projektem) a dále zadavatelem. 1. Rozmry jednotlivých dále nedlitelných technologických celk a prostor stavby. 2. V rámci areálu je navržen kabelážní systém založený na technologii kabel se 4 stínnými páry cat.6a. Dále je využito opt. kabel pro pátení spoje v provedení MM a SM. 3. V rámci areálu bude více než jeden samostatný subjekt, rzné subjekty budou pipojeny v logicky oddlených sítích (VLAN), fyzické oddlení sítí pro tyto subjekty není požadováno. 4. Propojení hlavní serverovna záložní serverovna bude optickými kabely MM a SM. 5. Topologie pátení sít areálu (mezi datovými rozvadi, serverovnami a jednotlivými budovami) je znázornna na následujícím obrázku:

6 6. Dodavatel musí provést transport zaízení (aktivních prvk) do daných technologických prostor (nap.: serverovny) takovým zpsobem, který neporuší záruní podmínky výrobce tchto zaízení. 7. Plošná nosnost podlahy v hlavní serverovn pod racky je 1800 kg/m Dále jsou uvedeny plány serveroven. Dodaná zaízení lze umisovat jen do rack skíní s následujícími parametry: V prostoru serveroven budou instalovány 19 stojany, které budou sloužit pro umístní a provoz technologií IT. Použity budou stojany s výškou 42U, hloubkou 120 cm, variantn 107 cm a šíkou 60 cm, variantn 75 cm.

7 Obr. Plán hlavní serverovny

8 Obr. Plán záložní serverovny 9. Souástí nabídky musí být pedbžný návrh rozmístní komponent v serverovn. Detailní umístní komponent bude nicmén upesnno ped realizací dohodou zadavatele a uchazee. ást D Akceptaní testy Po dodávce a instalaci ešení požaduje zadavatel v rámci zkušebního provozu provést akceptaní testy. Zkušební provoz musí být zahájen nejpozdji 10 pracovních dn ped skonením stanovené doby plnní podle l. IV. odst. 1 kupní smlouvy. Tyto testy budou minimáln zahrnovat: a) Ovení funkcí a vlastností všech dodaných zaízení a komponent v souladu s deklarovanými parametry v nabídce. b) Skenování síových port (port scanning) ve veejném IPv4 prostoru BIOCEV (tento síový rozsah sdlí zadavatel), ze zaízení umístného mimo vnitní sí (LAN) BIOCEV, tj. z prostoru sít Internet (vnjší sít).

9 Zadavatel požaduje provést minimáln následující typy skenování síových port (doporueno je využít software nmap - b b SYN skenování (TCP SYN scan), ACK skenování (TCP ACK scan). Zadavatel souasn požaduje pipravit akceptaní protokol ke všem výše uvedeným akceptaním bodm - a) a b) (zpracuje dodavatel). Tento protokol bude obsahovat mimo jiné: a. výstupy jednotlivých bod (test), b. oficiální potvrzení zastoupení výrobce o urení dodávaného HW (resp. seznam sériových ísel všech dodávaných zaízení) pro eský trh nebo trh EU a koncového zákazníka Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie vd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), c. v podob pílohy k tomuto akceptanímu protokolu výpis všech pípadných licencí dodaných k daným zaízením nebo samostatn (název, popis-úel, poet). Nedostatky a jejich ešení V pípad prokazatelných nedostatk vzniklých v dob zkušebního provozu je uchaze povinen je odstranit, a to nejpozdji do 5 pracovních dní od okamžiku, kdy tyto nedostatky zadavatel, prostednictvím osoby oprávnné za nj jednat dle l. VIII. kupní smlouvy, písemn uplatnil. Zkušební provoz bude v pípad úspchu zakonen podpisem akceptaního protokolu.

Technická dokumentace a specifikace

Technická dokumentace a specifikace BIOTECHNOLOGICKÉABIOMEDICÍNSKÉCENTRUM AKADEMIEVDAUNIVERZITYKARLOVY VEVESTCI ást 2 zadávací dolumentace Technická dokumentace a specifikace Úvod k technickému zadání Poptávané ešení se skládá z následujících

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno

Rozvoj WiFi infrastruktury ve FN Brno FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více