PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series. esk verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series. esk verze"

Transkript

1 PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series esk verze

2 PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series esk verze

3 Ozn men o ochrannùch zn mk ch Microsoft a MS-DOS jsou ochrannž a v U.S.A. registrovanž zn mky a Windows je ochrann zn mka spole nosti Microsoft Corporation. TrueType je ochrann zn mka U.S.A. spole nosti Apple Computer, Inc. Arial a Times New Roman jsou v U.S.A.. registrovanž ochrannž zn mky spole nosti Monotype Corporation. Snowdrift je ochrann zn mka divize Agfa spole nosti Bayer Corporation. Creepy je ochrann zn mka spole nosti Monotype Corporation, kter móìe bùt registrov na v ur itùch jurisdikc ch. Kodak je ochrann zn mka spole nosti Eastman Kodak Company. Ozn men òdaje uvedenž v tomto dokumentu mohou bùt zmžnžny bez pþedchoz ho upozornžn. Spole nost Hewlett-Packard neposkytuje ì dnž z ruky ohlednž tohoto materi lu v etnž implikovanž z ruky prodejnosti a zpósobilosti k ur itžmu œ elu, ale bez omezen na nž. Spole nost Hewlett-Packard neodpov d za zde obsaìenž chyby nebo za n hodnž i n slednž poäkozen souvisej c s dod vkou, vùkonem nebo pouì v n m tohoto materi lu. ë dn st tohoto dokumentu se nesm kop rovat, reprodukovat nebo pþekl dat do jinžho jazyka bez pþedchoz ho p semnžho souhlasu spole nosti Hewlett-Packard. Historie vyd n 1. vyd n, erven 1997 Copyright 1997 Hewlett-Packard Company

4 Obsah KAPITOLA 1 Z klady tisku 1 Jak zvolit pap r 2 Jak vloìit pap r do tisk rny 3 Jak tisknout 5 Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny 8 KAPITOLA 2 Dalä informace o tisku 13 Jak tisknout na róznž form ty pap ru 14 Jak tisknout na obž strany pap ru 16 Jak pþevr tit dokument 18 O barv ch 19 O obr zc ch 21 O textu 23 KAPITOLA 3 Co móìete tisknout 25 Ob lky 26 át tky 29 PróhlednŽ f lie 31 Fotografie 33 Karty 34 Transparenty 36 Naìehlovac obr zky 39 KAPITOLA 4 Jak z skat pomoc, kdyì se nžco nedaþ 40 Co kdyì? 42 Komunikace tisk rny 44 Pomoc z kazn kóm 45 KAPITOLA 5 Dalä informace o vaä tisk rnž 47 Poìadavky na systžm 47 Minim ln tiskovž okraje 48 Z sobn ky a inkoust 48 Parametry 49 Tisk z DOSu 50 PÞ davnž sady znakó a typy p sma 51 Objedn v n doplëkó a pþ sluäenstv 52 Informace o objedn v n 53 Prohl äen o pþedpisech 54 Prohl äen spole nosti Hewlett-Packard o z ruce s omezen m 55 REJSTÛêK

5 K APITOLA 1 Z klady tisku Jak zvolit pap r I kdyì se svou tisk rnou móìete tisknout mnoho róznùch vžc, vžtäinou budete tisknout text a obr zky na pap r. Postup je jednoduchù: nejdþ v si zvolte pap r, kterù chcete pouì t, vloìte jej do Jak vloìit pap r do tisk rny 1 tisk rny, v softwaru tisk rny zvolte nastaven tisku, a potom tisknžte pomoc softwarovžho programu po ta e, kterù pouì v te. 2 3 Jak tisknout Pokud se chcete dovždžt o z kladech tisku v ce, tžte d le. A nepþehlždnžte tipy uvedenž na Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny kaìdž stranž.

6 JAK ZVOLIT PAPêR Tipy pro pap r POÛI TE SI SPRçVNø PAPêR Nejìivžjä barvy a nejostþejä text z sk te, kdyì pouìijete pap r HP. Móìete si vybrat z n sleduj c ch: HP Premium Inkjet Paper. Jeho matnù povrch zachyt jasnžjä barvy a ostþejä obrazy k dosaìen dokonalejä ch dokumentó a prezentace. HP Deluxe Photo Paper pouì v technologii Kodak Image Enhancements, kter umoìëuje dosaìen nejlepä ch tžlovùch odst nó a vžrohodnùch pþ rodn ch barev. HP Bright White Inkjet Paper poskytuje vysoce kontrastn barvy a ostrù text. Nejjasnžjä a nejbžlejä ze väech pap ró typu inkjet v m umoìn tisknout na obž strany, aniì by tisk prosv tal. HP Premium Photo Paper zaru uje efektn fotografie, kterž vypadaj jako tradi n fotografie. Pap ry HP jsou k dost n ve vžtäinž obchodó s po ta i nebo si je objednejte prostþednictv m HP Direct (viz str. 53). Pro vaäi tisk rnu se hod vžtäina druhó bžìnžho fotokop rovac ho pap ru, zvl ätž pap r ur enù pro inkjetovž tisk rny. Nejlepä vùsledky dos hnete pþi pouìit nžkteržho druhu pap ru Hewlett-Packard, kterž byly specielnž vyvinuty pro inkousty HP a pro vaäi tisk rnu. Co je tþeba vz t v œvahu Form t. Móìete pouì t jakùkoli form t pap ru, kterù se snadno vejde mezi adaptžry pap ru tisk rny. džlka = 3 aì 14 palcó (77 aì 356 mm) ä Þka = 3 aì 8,5 palcó (77 aì 215 mm) Hmotnost. Móìete si vybrat ze äirokžho sortimentu hmotnost pap ru, jak je uvedeno na str. 49. Pro v ceœ elovž kaìdodenn pouìit si zvolte oby ejnù pap r o hmotnosti 20Ð24 liber nebo 75Ð90 g/m 2. Jasnost. NžkterŽ pap ry jsou bžlejä neì jinž a barvy na nich jsou ostþejä a ìivžjä. Pro dokumenty s fotografiemi pouì vejte HP Deluxe Photo Paper; pro dokumenty s jinùmi zobrazen mi pouìijte b lù pap r. Hladkost povrchu. Hladkost povrchu pap ru ovlivëuje vùraznost tisku na str nce. Pap r s vysokùm obsahem bavlny (25% aì 100%) m obvykle hladä povrch. Lesklù pap r s povrchovou œpravou je vhodnù pro obr zky a grafy (kdyì chcete dos hnout vùraznùch linek s intenzivn mi, vysoce kvalitn mi barvami) a pro fotokop rov n. Nepróhlednost. Nepróhlednost se tùk toho, do jakž m ry prosv t tisk z jednž strany pap ru na druhou. Pro oboustrannù tisk pouìijte pap r s vysokou nepróhlednost (nebo silnžjä pap r). 2

7 JAK VLOìIT PAPêR DO TISKçRNY Nespžchejte a pap r do VSTUPN¾ z suvky pe livž uloìte. Ujistžte se, ìe veäkerù pap r v z suvce je stejnžho form tu a druhu, a ìe adaptžry se lehce dotùkaj pap ru. Tisk rna se uì o ostatn postar. Projdžme tento proces krok za krokem: VysuËte zelenž adaptžry ä Þky a džlky pap ru tak, abyste si vytvoþili prostor pro pap r. Jestliìe chcete, móìete vysunout VSTUPN¾ z suvku ven, abyste mohli pap r uloìit snadnžji. VøSTUPN¾ z sobn k móìete takž obr tit nahoru, abyste lžpe vidžli. AdaptŽr džlky pap ru VøSTUPN¾ z sobn k AdaptŽr ä Þky pap ru Prolistujte okraj d vky pap ru, aby se listy od sebe oddžlily. Potom d vkou pap ró poklepejte na rovnžm povrchu a zarovnejte je tak. Do tisk rny móìete najednou vloìit d vku vysokou aì 3/8 palce nebo 10 mm. Tipy pro pap r NEVHODNƒ DRUHY PAPêRU Pap r s vùraznou strukturou, jako napþ. pap r s lnžnùmi vl kny, se nemus vytisknout rovnomžrnž a inkoust se móìe na tžchto pap rech rozp jet. PÞ liä hladkù, lesklù nebo povrchovž upravenù pap r, kterù nen konkržtnž ur en pro inkjetovž tisk rny móìe v tisk rnž uv znout a móìe odpuzovat inkoust. Formul Þe s v ce stmi (jako napþ. se dvžma nebo tþemi kopiemi) se mohou v tisk rnž poma kat nebo uv znout; takž na nich asto doch z k rozmaz v n inkoustu. Pap r, kterù nen v dobržm stavu Ñ potrhanù, zapr äenù, zma kanù nebo se zkroucenùmi a ohnutùmi okraji nebo pap r, kterù neleì rovnž Ñ móìe v tisk rnž uv znout. 3

8 Tipy pro pap r Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky stranou ur enou k tisku smžrem doló. ZasuËte pap r k zadn stranž z suvky aì na doraz. STRANA UR ENç K TISKU SM REM DOLó U vžtäiny druhó pap ru je kvalita tisku lepä na jednž stranž neì na druhž. To plat pþedevä m pro povrchovž nebo specielnž upravenž pap ry. Strana ur en k tisku je obvykle vyzna ena na obalu. OBLAST TISKU Tisk rna nemóìe tisknout aì na samù okraj pap ru. Nastavte okraje tak, aby se dokument nach zel v oblasti ur enž k tisku, jinak ho bude st odþ znuta. Podrobnosti naleznete na str. 48. VSTUPN¾ z suvka ZasuËte adaptžry pap ru tak, aby tžsnž pþilžhaly k okrajóm pap ru. Ujistžte se, ìe pap r leì v z suvce rovnž, a ìe je pap r zasunut pod okraje adaptžru džlky pap ru. (Pokud vkl d te malž form ty pap ru, dalä informace najdete na str. 28.) ZasuËte z suvku pro pap r zpžt a VøSTUPN¾ z sobn k pþevraéte doló. 4

9 1 2 3 JAK TISKNOUT Zkontrolujte tiskov nastaven v oknž pro nastaven tisku HP. (N vod k pouìit tohoto okna naleznete na str. 9.) Pokud tisknete jednu kopii na oby ejnù pap r s orientac form tu na vùäku, posta v m vùchoz nastaven. (V kapitol ch 2 a 3 je vysvžtleno, pro byste mžli zmžnit nastaven pro odliänž druhy tisku.) Okno nastaven tisku HP PomocnŽ tipy TISK V DOSU Informace o tisku z DOSovùch programó naleznete na str. 50. ZVOLTE DRUH PAPêRU Uloìte nastaven klepnut m na OK. Nastaven uloìte klepnut m na OK v oknž nastaven tisku HP. Chcete-li za t tisknout, klepnžte na OK v oknž Tisk vaäeho softwarovžho programu. (Nžkdy mus te klepnout na Soubor a pak na heslo Vytisknout, abyste otevþeli okno Tisk.) Okno Tisk ve vaäem softwarovžm programu Chcete-li tisknout, klepnžte na OK. Pokud pouì v te v tisk rnž pap r HP, v oknž nastaven tisku HP zvolte odpov daj c druh pap ru. Zvolte Oby ejnù pap r pro HP Bright White Paper HP Banner Paper. Zvolte HP Premium Inkjet Paper pro HP Premium Inkjet Paper HP Greeting Card Paper HP Iron-On T-Shirt Transfers HP Premium Inkjet Heavyweight Paper Zvolte HP Deluxe Photo Paper pþi pouìit technologie Kodak Image Enhancements s HP Deluxe Photo Paper. Zvolte HP Premium Photo Paper pro HP Premium Photo Paper. To je väe. Tisk rna postupnž vytiskne väechny str nky a uloì je ve VøSTUPN¾M z sobn ku tisk rny. 5

10 V próbžhu tisku Co kdyì NA VøTISCêCH JSOU SKVRNY NEBO JSOU ROZMAZANƒ Zah jen tisku chv li trv, neboé tisk rna mus nejdþ ve pþevz t informace z po ta e. Bžhem tisku se tisk rna móìe ob as zastavit, aby pþevzala dalä informace. Pokud dojde pap r pþed dokon en m tisku Tisk rna v s vyzve, abyste doplnili pap r. Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky a stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny. NejdÞ ve zkontrolujte tiskovž z sobn kyñ mohou bùt zne iätžnž nebo v nich doch z inkoust. N vod k jejich vy iätžn nebo vùmžnž naleznete v N stroj ch HP (viz str. 11). Chcete-li je vy istit, klepnžte na sloìku Obsluha tisk rny. Chcete-li je vymžnit klapnžte na sloìku Jak se džl?. NEMñìETE NAJêT UVêZNUTø PAPêR Pokud uv znutù pap r nemóìete naj t, zkontrolujte, zda se z archu se ät tky, kterù proch zel tisk rnou, neodlepil ät tek. Pokud v tisk rnž uv zne pap r Pokud v tisk rnž uv zne pap r, vžtäinou jej budete schopni vyt hnout bu ze VSTUPN¾ z suvky nebo z VøSTUPN¾HO z sobn ku. Potom stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny. Tisk rna se sama vypne a zase zapne. Mus te väak tisk rnž zaslat znovu tiskovou œlohu. Nžkdy pap r uv zne v zadn sti tisk rny. Pokud nem te k uv znutžmu pap ru pþ stup, oto te knofl kem na zadn ch pþ stupovùch dv Þk ch tisk rny o 1/4 oto ky proti chodu hodinovùch ru i ek a odstraëte dv Þka. Uvolnit Upevnit OdstraËte zadn dv Þka Vyt hnžte uv znutù pap r z tisk rny, dv Þka vraéte na póvodn m sto a upevnžte je oto en m knofl ku ve smžru hodinovùch ru i ek. Stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny a zaälete znovu tiskovou œlohu. 6

11 OdstraËov n chyb Pokud se bžhem tisku vyskytne problžm, na obrazovce se objev sdžlen, kterž v m ozn m, co se stalo a jak to opravit. Pokud se sdžlen neobjev, ale väimnete-li si, ìe se nžco nepodaþilo nebo nejste spokojeni s vùtiskem, klepnžte na sloìku OdstraËov n problžmó v N stroj ch HP a postupujte podle n vodu na obrazovce. (Na str. 11 naleznete pokyny, jak otevþ t N stroje HP.) Klepnžte na sloìku OdstraËov n problžmó. Co kdyì NEOBJEVê SE ìçdnƒ SD LENê Zd se, ìe nastal problžm, ale na obrazovce se neobjev ì dnž sdžlen. Je moìnž, ìe neprob h obousmžrn komunikace (dalä informace naleznete na str. 44). PomocnŽ tipy HP NA WORLD WIDE WEB Na HPÕs World Wide Web site v URL nebo peripherals móìete z skat nejnovžjä informace o vùrobc ch, odstraëov n problžmó a zavžst aktualizovanù software tisk rny. 7

12 Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny Na tisk rnž je sice nžkolik tla tek, ale ve skute nosti ji budete ovl dat d lkovž pomoc svžho softwarovžho programu a pomoc softwaru tisk rny, kterù jste nainstalovali na svój po ta. M sto tisknut tla tek na d lkovžm ovl da i, provedete volby v oknž nastaven tisku HP a v N stroj ch HP. (Ale stejnž jako na d lkovžm ovl da i je nžkdy obt ìnž tato okna naj t.) SD LTE TISKçRN CO CHCETE SOFTWARE TISKçRNY Okno Nastaven tisku HP Jak je naj t: viz str. 9 Co džl : viz str. 10 N stroje HP Jak je naj t: viz str. 11 Co džlaj : viz str. 12 ZKONTROLUJTE VøSLEDKY! 8

13 OKNO NASTAVENê TISKU HP: JAK JE NAJêT V tomto oknž móìete zvolit nastaven pro druh pap ru, form t pap ru, orientaci a kvalitu tisku. Jak okno najdete, z leì na softwarovžm programu a opera n m systžmu, kterù pouì v te. Zkuste n sleduj c strategie z nab dky Soubor vaäeho dokumentu a ur itž se v m to podaþ. ZKUSTE TOTO Klepnžte na Soubor a pak na heslo Vytisknout. Potom klepnžte na jedno z tla tek, kterž se objev ÑVlastnosti, Nastaven nebo Tisk rna. (Klepnut na Moìnosti nepomóìe.) Pokud se okno neobjev, klepnžte na Nastaven, Moìnosti nebo Vlastnosti. ÉNEBO ZKUSTE TOTO Pokud se neobjev heslo Vytisknout, klepnžte na Nastaven tisk rny nebo Nastaven tisku. Potom klepnžte na jedno z tla tek, kterž se objev Ñ Nastaven nebo Moìnosti. JSTE NA MêST! DALäê INFORMACE O OKNU NASTAVENê TISKU HP NAJDETE V NçPOV D ONLINE. 9

14 OKNO NASTAVENê TISKU HP: CO PRO VçS MñìE UD LAT KLEPN TE NA SLOìKU A POTOM NA NASTAVENê. Zvolte vhodná nastavení. Zvolte spr vnù form t a druh pap ru pro danou œlohu. PÞedve te svou kone nou pr ci v nejlepä kvalitž. Klepnžte na Nejlepä kvalitu tisku. áetþete as a inkoust. Klepnžte na kvalitu tisku EconoFast. áetþete pen ze i stromy. Tisknžte na obž strany pap ru (kde je to moìnž). áetþete as a barevnù inkoust. Chcete-li tisknout koncepty barevnùch dokumentó v odst nech äedž, klepnžte zde. Tisknžte jasnž. Zarovnejte z sobn ky pro ernob lù a barevnù tisk a podle potþeby je vy istžte. N vod najdete v odstraëov n problžmó online. KLEPNUTêM NA OK ULOìêTE SVç NASTAVENê. 10

15 NçSTROJE HP: JAK JE NAJêT N stroje HP v m porad jak tisknout a jak odstranit tiskovž problžmy. Dokonce za v s zarovnaj a vy ist tiskovž z sobn ky. Zde je n vod, jak je naj t v jednotlivùch systžmech Windows. Windows 95 a Windows NT 4.0 Klepnžte dvakr t na ikonu zkratky N strojó HP. Tato zkratka je neust le na desktopu. Pokud ikona N strojó HP zmizela, klepnžte na Start, ukaìte na Programy, ukaìte na ObsluìnŽ programy HP DeskJet a potom klepnžte na N stroje HP DeskJet 720C. Klepnžte na tla tko N stroje HP. Toto tla tko se objev na na œlohovžm pruhu v doln sti obrazovky po otevþen N strojó HP a pokaìdž pþi tisku. Windows 3.1x ZavÞete-li N stroje HP, objev se znovu pþi tisku. Nebo na nž móìete dvakr t klepnout ve skupinž obsluìnùch programó HP DeskJet ve Spr vci programó. Klepnžte dvakr t na ikonu N strojó HP. Objev se na deskopu po spuätžn po ta e. 11

16 NçSTROJE HP: CO PRO VçS MOHOU UD LAT Jak se džl? Vytisknžte to, co si pþejete podle n sleduj c ch krokó. OdstraËov n problžmó Najdžte Þeäen, kdyì se nžco nedaþ. (Dalä informace najdete na str. 40.) Obsluha tiskárny Udrìujte tisk rnu ve funk n m stavu. 12

17 K APITOLA 2 Dalä informace o tisku Jak tisknout na róznž form ty pap ru K dyì uì zn te z klady tisku, móìete se dozvždžt v ce o tom, eho je vaäe tisk rna schopna a jak ji móìete nejlžpe vyuì t. 1 2 Jak tisknout na obž strany pap ru Jak pþevr tit dokument O barv ch O obr zc ch O textu

18 1 2 3 JAK TISKNOUT NA RñZNƒ FORMçTY PAPêRU Tipy pro pap r PÛEDTIáT Nø PAPêR Móìete si zakoupit pþedtiätžnž äeky nebo obchodn formul Þe (jako jsou faktury a vùkazy), kterž jsou ur eny pro inkjetovž tisk rny. Pamatujte si, ìe je mus te vkl dat do tisk rny stranou ur enou k tisku smžrem doló a horn m okrajem str nky napþed. Kdyì tisknete na oby ejnù pap r, karty, ät tky a ob lky, vžtäinou si zvol te jeden ze standardn ch form tó v oknž Form t pap ru ve sloìce Nastaven okna nastaven tisku HP. Nejste väak omezeni uvedenùmi form ty. Ujistžte se pouze, ìe rozmžry pap ru jsou v uvedenùch rozmžrech (aby si v le ky tisk rny mohly pap r podat): á Þka: 3 aì 8,5 palce (77 mm aì 215 mm) DŽlka: 3 aì 14 palcó (77 mm aì 356 mm) Potom postupujte podle n sleduj c ch pokynó: V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Nastaven a potom zvolte heslo Podle uìivatele v seznamu Form t pap ru. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) VYTVOÛTE SI SVOJE VLASTNê OBCHODNê FORMULçÛE Móìete si sami vytvoþit obchodn formul Þe nebo vizitky se svùm vlastn m logem, jmžnem a adresou a vytisknout si je podle potþeby. SoftwarovŽ programy obvykle poskytuj äablony, pomoc kterùch móìete svž formul Þe navrhnout. Zvolte heslo Podle uìivatele. 14

19 Zapiäte rozmžry pap ru do okna Form t pap ru podle uìivatele a klepnžte na OK. Tipy pro pap r ZM ÅTE TVAR Vloìte pap r do tisk rny a postupujte jako pþi tisku na norm ln form t pap ru. U malùch form tó pap ru posuëte malž zelenž adaptžry tak, aby zlehka pþidrìovaly pap r po džlce, jak je pops no na str. 28. PO UKON ENê TISKU ZmžËte Form t pap ru zpžt na Letter nebo A4, i na jinù form t pap ru, na kterù budete tisknout pþ ätž. I kdyì tisknete na rovnù pap r, nen dóvod k tomu, aby tak zóstal. Kupte si pþ ru ku o skl da k ch z pap ru, nau te se z vytiätžnùch pap ró vytvoþit trojrozmžrnž pþedmžty. Na vùtisky móìete takž nalepit malž pþ vžsky, knofl ky, i vylisovanž kvžtiny na karty. 15

20 1 2 JAK TISKNOUT NA OB STRANY PAPêRU Tipy pro pap r NEPRñHLEDNø PAPêR Vyhledejte pap r, na kteržm obr zky a text vytiätžnž na jednž stranž neprosv taj na druhou stranu. OpatÞete si vzorky listó, jejichì hmotnost je nejmžnž 24 liber (90 g/m 2 ) a vyzkouäejte, zda vyhovuj tžmto poìadavkóm. Nejsnadnžjä zpósob, jak äetþit pap rem, je tisknout na jeho obž strany. Jednoduäe vloìte pap r do tisk rny dvakr t: zvolte moìnost oboustrannù tisk a postupujte podle n vodu na obrazovce. Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky. Ujistžte se, ìe ve VøSTUPN¾M z sobn ku nen ì dnù pap r. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Funkce. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Potom klepnžte na Kniha nebo Tabulka. Klepnžte na sloìku Funkce. Klepnžte na heslo Tabulka, chcete-li sv zat listy na horn stranž. Co kdyì DRUHç STRANA SE VYTISKNE TAKTO: Klepnžte na heslo Kniha, chcete-li sv zat listy na levž stranž. Moìn, ìe jste v oknž pro nastaven tisku HP zvolili heslo Tabulka m sto Kniha (Viz 3. krok) Moìn, ìe jste po vytiätžn prvn strany zapomnžli pap r oto it. Vytisknžte dokument znovu a pozornž pþitom sledujte pokyny na obrazovce. Vytisknžte svój dokument. Tisk rna automaticky vytiskne pouze lichž str nky. Tisk rna pak zobraz na obrazovce po ta e sdžlen informuj c v s o tom, jak do n znovu vloìit pap r. V dobž vyd n tžto publikace nebyla tato funkce k dispozici v prostþed Windows NT

21 Vloìte vytiätžnž str nky zpžt do VSTUPN¾ z suvky tisk rny. N sleduj c obr zek zn zorëuje vkl d n pap ru zpžt do tisk rny pþi zvolen hesla Kniha a Tablulka. Moìnost Kniha Co kdyì NejdÞ ve se vytisknou lichž str nky. Moìnost Tabulka Vloìte pap r zpžt do tisk rny a vytisknžte sudž str nky. OB STRçNKY SE VYTISKNOU NA JEDNƒ STRAN PAPêRU Kdyì jste vkl dali pap r opžt do tisk rny, uloìili jste jej potiätžnou stranou doló. Vytisknžte dokument znovu a pozornž pþitom sledujte pokyny na obrazovce. INKOUST JE ROZMAZANø NejdÞ ve se vytisknou lichž str nky. Tisk rna vytiskne sudž str nky na opa nou stranu lichùch str nek. Kdyì je pap r pþipraven, obraéte VøSTUPN¾ z sobn k zpžt doló a klepnžte v oknž na heslo Pokra ovat. Tisk rna vytiskne sudž str nky na opa nou stranu lichùch str nek. PO UKON ENê TISKU ZmžËte moìnost Oboustrannù tisk zpžt na ë dnù. Vloìte pap r zpžt do tisk rny a vytisknžte sudž str nky. Inkoust pravdžpodobnž zcela neuschnul a proto pþed vytiätžn m druhž strany chv li po kejte. Dobu schnut móìete zkr tit tak, ìe sn ì te kvalitu tiskuñnapþ. ve sloìce Nastaven okna nastaven tisku HP zmžëte Normální kvalitu tisku na EconoFast. 17

22 JAK PÛEVRçTIT DOKUMENT PomocnŽ tipy PÞi tisku pþevr cenžho dokumentu jsou text a obr zky pþevr cenž horizont lnž (zrcadlovž) proti tomu, jak je vid te na obrazovce po ta e. PRO PÛEVRçTIT DOKUMENT? Dokument byste mžli pþevr tit, kdyì poì v te naìehlovac obr zek (viz str. 39); obraz, kterù pþen ä te, bude po naìehlen na l tku pþevr cen zpžt do póvodn podoby. Dokument móìete pþevr tit pþed vytiätžn m na próhlednou f lii; móìete si tak džlat pozn mky na jej m rubu a snadno je pozdžji vymazat, aniì byste próhlednou f lii poäkr bali. LEVN Jáê NEë SV TLO V te, ìe zapnut tisk rna spotþebuje mžnž energie neì vžtäina ì rovek Ñpouhùch 12 wató pþi tisku. Póvodn dokument PÞevr cenù dokument Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky. Pokud tisknete na próhlednž f Iie, n vod najdete na str. 31. Pokud tisknet na naìehlovac obr zky, n vod najdete na str. 39. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Funkce a potom klepnžte na heslo Oto it horizont lnž. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Klepnžte na Oto it horizont lnž. Vytisknžte svój dokument. Text a obr zky jsou pþevr cenž. ProhlŽdnžte si v zrcadle, jak bude vypadat kone nù vùsledek. PO UKON ENê TISKU Klepnžte znovu na okno Oto it horizont lnž, mì nastaven zruä te. Pokud jste pouì vali próhlednž f lie nabo naìehlovac obr zky, vymžëte je ve VSTUPN¾ z suvce za oby ejnù pap r nebo jinž mždium, na kterž budete tisknout pþ ätž. 18

23 O BARVçCH Svoje dokumenty móìete zhotovit jasnžjä a vizu lnž zaj mavžjä podobž tak, ìe je vytisknete barevnž. Tisk rna kombinuje tyþi barvy ve dvou tiskovùch z sobn c chñ ernou, azurovou, ìlutou a purpurovouñtak, aby odpov daly barv m textu a obr zkó (i fotografi ) na vaä obrazovce. ern Azurov ëlut Purpurov Jak vypnout barevnù tisk Barevnù text a obr zky vytvoþenž ve vaäich dokumentech se automaticky vytisknou barevnž. Koncepty barevnùch dokumentó móìete vytisknout v äedž stupnici pokud se je chyst te fotokop rovat ernob le nebo pokud chcete uäetþit as a inkoust. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Barva a potom klepnžte na heslo Tisknout v äedž stupnici. v tomto oknž znamen, ìe byl vypnut barevnù tisk. Vaäe barevnž dokumenty se vytisknou v odst nech äedž, dokud toto nastaven nezmžn te. Pokud chcete, aby vaäe ernob lž dokumenty mžly vynikaj c kvalitu, zvolte Nejlepä nebo Norm ln reìim s nastaven m v äedž stupnici. Tisk rna pþi tžchto reìimech pouìije trochu barevnžho inkoustu. Co kdyì VYTIáT Nƒ BARVY NEODPOVêDAJê BARVçM NA OBRAZOVCE Vzhledem k technice, jakou vznik barva na obrazovce (prostþednictv m svžtla) a v tisk rnž (prostþednictv m barviv a pigmentó), se barvy mohou m rnž liäit. BARVY NEJSOU DOSTATE N ëivƒ Moìn, ìe tisknete na nespr vnou stranu pap ru. Pokud se oto en m pap ru problžm neodstran, zmžëte kvalitu tisku na Nejlepä. Pokud pouì v te speci ln pap r, zmžëte nastaven Druh pap ru tak, aby odpov dalo pouìitžmu pap ru (viz str. 5). 19

24 Upraven barev PomocnŽ tipy TECHNOLOGIE COLORSMART II Vaäe tisk rna je obvzl äé uzpósobena k tisku barev. (Proto spole nost HP nazvala tuto technologii ColorSmart II!) Kdyì tisknete barevnù dokument, tisk rna ozna jednotlivž prvky dokumentuñtext, celobarevnž fotografie a grafiku (jako napþ. kruhovž diagramy s barevnùmi bloky)ña pod je co nejìivžjiñdokonce i ty, kterž tisknete z Internetu. Obdrì te vysoce kvalitn barvy s menä mi n klady, neì barevnž kopie z kop rovac ho stþediska. Stejnž jako fotoapar t s plnùm vybaven m i vaäe tisk rna se móìe ÒzaostÞitÓ pomoc technologie HP ColorSmart II a provžst tak automaticky œpravy, kterž zajist co nejlepä moìnou kvalitu barevnžho tisku. Pokud väak chcete, móìete nastaven upravit sami a dos hnout tak vùsledkó podle svžho pþ n : V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Barva a pak na heslo Ru nž. Potom klepnžte na Moìnosti. ZmžËte nastaven Intenzita nebo Polot nov n. Klepnut m zde zobraz te barevnž moìnosti. Klepnut m na heslo N povžda z sk te dalä informace o tžchto nastaven ch. 20

25 O OBRçZCêCH Obr zky, grafika a umžn jsou nžkterž z obecnùch n zvó pouì vanùch k popisu prvkó ve vaäich dokumentech odliänùch od textu (jako jsou diagramy, ilustrace, dekorativn prvky a fotografie). PomocnŽ tipy 100,000 80,000 60,000 40,000 20, Diagramy a grafy Ilustrace Dekorativn Fotografie Chcete-li dostat obr zek do dokumentu, kterù chcete vytisknout, mus te jej nejdþ v pþevžst do elektronickž formy (soubor v po ta i). Pak uì je jednoduchž jej okop rovat do dokumentuñn vod naleznete v pþ ru ce k softwarovžmu programu, kterù pouì v te. Zde je nžkolik zpósobó pþev džn obr zkó do elektronickž formy. Nakreslete obr zek sami pomoc kreslic ch n strojó v softwarovžm programu. POTÛEBUJETE OBRçZEK? V asopisech o po ta ch naleznete jmžna prodejcó, kteþ nab zej hotovž obr zky (clip art). R di v m zaälou barevnž obr zky ze svž äirokž nab dky. Nebo vyhledejte v umžleckžm oddžlen knihkupectv knihy s obr zky bez autorskùch pr v. NezapomeËte, ìe je nez konnž cokoli kop rovat a fotografovat, pokud k tomu nem te zvl ätn povolen od osoby nebo spole nosti, kter vlastn origin l. Pouìijte hotovž obr zkyñmóìete je z skat z róznùch zdrojó, v etnž Internetu a svùch softwarovùch programó. Viz odstavec ÒPotÞebujete obr zek?ó, kde se dozv te v ce. Obr zky si móìete sn mat sami. Pouìijte svž vlastn sn mac zaþ zen nebo si pþipravte obr zky a sn mac zaþ zen si vypój ete v m stn m kop rovac m stþedisku. 21

26 Co kdyì Nechte si svž fotografie nasn mat v m stn fotoprodejnž. Za m rnù poplatek si móìete nechat pþevžst celù film na disk CD-ROM. NezapomeËte poì dat prodava e, aby na disk okop roval takž aplikaci pro zobrazov n CD. VYTIáT Nê OBRçZKñ TRVç DƒLE, NEë JSTE O EKçVALI Bu te trpžliv. Vytiätžn obr zkó a zejmžna barevnùch fotografickùch zobrazen móìe trvat dlouhou dobu vzhledem k jejich sloìitosti. Tisknete-li koncept, móìete tisk urychlit tak, ìe pouìijete kvalitu tisku EconoFast (pokyny naleznete na str. 10), kvalita väak nebude nejlepä. Nebo móìete zruäit barevnù tisk a vytisknout koncept rychle a levnž. PoÞi te si digit ln fotografii. Digit ln fotoapar t nepouì v film a ukl d obr zky pþ mo do souboru po ta e. Zeptejte se v m stn m kop rovac m stþedisku nebo fotoprodejnž, zda je moìnž si takovù fotoapar t vypój it. OBRçZKY NEJSOU TAK OSTRƒ, JAKO JE ORIGINçL Je moìnž, ìe byl obr zek sn m n pþi vyää m po tu bodó na palec (dpi), neì je vaäe tisk rna schopna vytisknout. Abyste dos hli co nejlepä ch vùsledkó, sn mejte fotografie pþi rozliäovac schopnosti 150 nebo 300 dpi. Pokud je sn m te pþi vyää rozliäovac schopnosti, kvalita tisku se nezlepä, ale vytiätžn obr zkó bude trvat džle. 22

27 O TEXTU To, jak vypadaj slova na str nce z leì na tom, jakž typy p sma pouì v te, kdyì p äete text ve svžm softwarovžm programu. Typy p sma jsou sady znakó (velk a mal p smena, slice a interpunk n znamžnka) s ur itùm designem nebo charakteristickùm vzhledem. Kaìdù typ p sma se nžjak jmenuje, jako napþ. Times New Roman nebo Creepy. Volba typó p sma Kdyì si vyb r te typy p sma, móìete si je pþedstavit jako tyto skupiny: Typy p sma Serif maj na p smenech zakon en (patky), kterž vedou vaäe o i od jednoho znaku ke druhžmu. Typy p sma Serif se hod pro bloky textu. Typy p sma Sans serif nemaj zakon en. Protoìe maj jednoduchž linky, jsou ide ln pro titulky a ostatn texty vžtä ho rozsahu. Typy p sma pro speci ln œ ely. Zahrnuj dekorativn typy p sma a p smo podobnž psanžmu, kterž se vžtäinou pouì vaj, m -li se dos hnout zvl ätn ho œ inku u textu malžho rozsahu ve vžtä ch velikostech. Serif Sans serif Typy p sma pro speci ln œ ely PomocnŽ tipy N KTERç PêSMENA VYPADAJê JAKO OBRçZKY Znaky Wingdings jsou symbolickž (nebo obr zkovž) typu p sma, kterž lze ps t za pouìit kl ves pro p smena nebo slice na vaä kl vesnici. Móìete je form tovat jako textñmóìete pþidat barvu, zmžnit jejich velikost apod. Jak si väak zapamatujete, kterž p smeno nebo slo odpov d pþ sluänžmu zobrazen? Udžlejte si schžma! Jednoduäe zapiäte kaìdž p smeno a slici na kl vesnici dvakr t, na dvž Þ dky pod sebe. Zhotovte celù text v dostate nž velikosti, aby obr zky byly jasnžñ vhodn velikost textu je 30 bodó. Potom zvùraznžte kaìdou druhou Þ dku a zform tujte ji pomoc znakó Wingdings. 23

28 Pouì v n typó p sma PomocnŽ tipy PODROBNø PÛEHLED TYPñ PêSMA Vžtäina softwarovùch programó v m umoìn pouze rychlù pohled na typy p sma. Pokud väak pouì v te Windows 95, móìete si vytisknout vzorovou str nku pro kaìdù typ p sma. Jednoduäe klepnžte na Start a ukaìte na Nastaven. Klepnžte na Ovl dac panel a dvakr t klepnžte na Typy p sma. Klepnžte dvakr t na typ p sma, kterù si chcete prohlždnout, potom klepnžte na Vytisknout a vytisknžte si vzorek. Mnoho softwarovùch programó zahrnuje povel Typy p sma, kterù obsahuje seznam dostupnùch typó p sma. Obvykle si zvol te text a aplikujete typ p sma (nebo zahrnete typ p sma jako sou st definice stylu). Jak si zvolit typy p sma pro text, najdete v pþ ru ce k programu, kterù pouì v te. Times New Roman Times New Roman Algerian Arial Arial Rounded MT Bold Artistik Ashley Inline AvantGarde Bahaus 93 Bookman Zakoupen typó p sma Typy p sma jsou vžtäinou sou st softwarovùch programó a opera n ch systemó, kterž si zakoup te. Móìete si pþikoupit pþ davnž typy p sma a nainstalovat je do pamžti po ta e. Pro svój po ta si móìete zakoupit dva druhy typó p sma: Typy p sma TrueType, kterž maj upravitelnou velikost a maj stejnù vzhled na obrazovce po ta e i na vytiätžnž str nce. Typy p sma Type 1 nebo postscript (pokud pouì v te spr vce typó p sma). 24

29 K APITOLA 3 Co móìete tisknout Ob lky át tky K dyì uì zn te z klady tisku, móìete pþistoupit ke sloìitžjä m projektóm. V tžto kapitole je pops no, na jakž druhy mždi móìe tisk rna tisknout: PróhlednŽ f lie Fotografie Karty Transparenty Jednu ob lku po druhž nebo nžkolik ob lek najednou. át tkyñozna te si sloìky nebo odeälete pravidelnou mžs n poätu. PróhlednŽ f lie pro dóleìitž pþedn äky. FotografieÑvytvoÞte si vlastn odznaky nebo jmenovky. Vizitky, karty s recepty nebo pozv nky na ve rek. Transparenty k pþil k n n vätžvn kó do vaäeho prodejn ho st nku. Naìehlovac obr zky na ät tky proti slunci s vytiätžnùm logem vaä firmy. Naìehlovac obr zky

30 OBçLKY PomocnŽ tipy ÛI TE SE SVøM SOFTWAREM Pokud v ä softwarovù program zahrnuje funkci pro tisk ob lek, Þi te se tžmito instrukcemi m sto zde uvedenùch pokynó. Vaäe tisk rna móìe tisknout na ob lky dvžma zpósoby: Tisknete-li na jednu ob lku, móìete pouì t pþihr dku pro jednotlivž ob lky a ponechat pap r ve VSTUPN¾ z suvce. Móìete tak vytisknout ob lku a potom dopis. Tisknete-li na v ce ob lek, pouìijte VSTUPN¾ z suvku. Jak tisknout na jednu ob lku V oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Nastaven a zvolte form t ob lky v oknž Form t pap ru. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Zvolte ob lku. Tipy pro pap r NEVHODNƒ OBçLKY Nepouì vejte lesklž ob lky nebo ob lky s reližfem, se sponami a s okžnky. (Pro tyto druhy ob lek pouì - vejte próhlednž adresovž ät tky.) Nav c ob lky se silnùmi, nepravidelnùmi nebo zkroucenùmi okraji nebo ob lky, kterž jsou poma kanž, potrhanž nebo jinak poäkozenž mohou v tisk rnž uv znout. ZasuËte ob lku do pþihr dky pro jednotlivž ob lky aì na doraz podle obr zku. Chlopn nahoru a doleva Vytisknžte ob lku. PO UKON ENê TISKU V oknž nastaven tisku HP zmžëte form t pap ru zpžt na Letter nebo A4, i jinù form t pap ru, na kterù budete tisknout pþ ätž. 26

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

V. VYBRAN METODY MATEMATICK STATISTIKY Neoci ln u ebn text pro Matematiku V, FS,FM TUL, { st.. Volf, b ezen 1999 D se ci, e p edm tem teorie pravd podobnosti je tvorba a studium matematick ch model pro

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

FYZIKA Galile v ivot v loh ch Pokus, jak o ivit v uku fyziky d jinami fyziky KATE INA BALCAROV Pedagogick fakulta UHK, Hradec Kr lov Obr. 1 Galileo Galilei [4] Galileo Galilei se narodil roku 1564 v Pise

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e

Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém FTB - 400 Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém ii FTB-400 Obsah Obsah 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému...1 Zadní výměnný panel...1 Přednípanel...2

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora,

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Začínáme s Money S3 Kontakt a informace Zákaznický portál: Aktuální kontakty: Školení Money S3: Dokumentace a doplňky k programu: Daňový a účetní servis:

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více