PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series. esk verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series. esk verze"

Transkript

1 PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series esk verze

2 PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series esk verze

3 Ozn men o ochrannùch zn mk ch Microsoft a MS-DOS jsou ochrannž a v U.S.A. registrovanž zn mky a Windows je ochrann zn mka spole nosti Microsoft Corporation. TrueType je ochrann zn mka U.S.A. spole nosti Apple Computer, Inc. Arial a Times New Roman jsou v U.S.A.. registrovanž ochrannž zn mky spole nosti Monotype Corporation. Snowdrift je ochrann zn mka divize Agfa spole nosti Bayer Corporation. Creepy je ochrann zn mka spole nosti Monotype Corporation, kter móìe bùt registrov na v ur itùch jurisdikc ch. Kodak je ochrann zn mka spole nosti Eastman Kodak Company. Ozn men òdaje uvedenž v tomto dokumentu mohou bùt zmžnžny bez pþedchoz ho upozornžn. Spole nost Hewlett-Packard neposkytuje ì dnž z ruky ohlednž tohoto materi lu v etnž implikovanž z ruky prodejnosti a zpósobilosti k ur itžmu œ elu, ale bez omezen na nž. Spole nost Hewlett-Packard neodpov d za zde obsaìenž chyby nebo za n hodnž i n slednž poäkozen souvisej c s dod vkou, vùkonem nebo pouì v n m tohoto materi lu. ë dn st tohoto dokumentu se nesm kop rovat, reprodukovat nebo pþekl dat do jinžho jazyka bez pþedchoz ho p semnžho souhlasu spole nosti Hewlett-Packard. Historie vyd n 1. vyd n, erven 1997 Copyright 1997 Hewlett-Packard Company

4 Obsah KAPITOLA 1 Z klady tisku 1 Jak zvolit pap r 2 Jak vloìit pap r do tisk rny 3 Jak tisknout 5 Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny 8 KAPITOLA 2 Dalä informace o tisku 13 Jak tisknout na róznž form ty pap ru 14 Jak tisknout na obž strany pap ru 16 Jak pþevr tit dokument 18 O barv ch 19 O obr zc ch 21 O textu 23 KAPITOLA 3 Co móìete tisknout 25 Ob lky 26 át tky 29 PróhlednŽ f lie 31 Fotografie 33 Karty 34 Transparenty 36 Naìehlovac obr zky 39 KAPITOLA 4 Jak z skat pomoc, kdyì se nžco nedaþ 40 Co kdyì? 42 Komunikace tisk rny 44 Pomoc z kazn kóm 45 KAPITOLA 5 Dalä informace o vaä tisk rnž 47 Poìadavky na systžm 47 Minim ln tiskovž okraje 48 Z sobn ky a inkoust 48 Parametry 49 Tisk z DOSu 50 PÞ davnž sady znakó a typy p sma 51 Objedn v n doplëkó a pþ sluäenstv 52 Informace o objedn v n 53 Prohl äen o pþedpisech 54 Prohl äen spole nosti Hewlett-Packard o z ruce s omezen m 55 REJSTÛêK

5 K APITOLA 1 Z klady tisku Jak zvolit pap r I kdyì se svou tisk rnou móìete tisknout mnoho róznùch vžc, vžtäinou budete tisknout text a obr zky na pap r. Postup je jednoduchù: nejdþ v si zvolte pap r, kterù chcete pouì t, vloìte jej do Jak vloìit pap r do tisk rny 1 tisk rny, v softwaru tisk rny zvolte nastaven tisku, a potom tisknžte pomoc softwarovžho programu po ta e, kterù pouì v te. 2 3 Jak tisknout Pokud se chcete dovždžt o z kladech tisku v ce, tžte d le. A nepþehlždnžte tipy uvedenž na Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny kaìdž stranž.

6 JAK ZVOLIT PAPêR Tipy pro pap r POÛI TE SI SPRçVNø PAPêR Nejìivžjä barvy a nejostþejä text z sk te, kdyì pouìijete pap r HP. Móìete si vybrat z n sleduj c ch: HP Premium Inkjet Paper. Jeho matnù povrch zachyt jasnžjä barvy a ostþejä obrazy k dosaìen dokonalejä ch dokumentó a prezentace. HP Deluxe Photo Paper pouì v technologii Kodak Image Enhancements, kter umoìëuje dosaìen nejlepä ch tžlovùch odst nó a vžrohodnùch pþ rodn ch barev. HP Bright White Inkjet Paper poskytuje vysoce kontrastn barvy a ostrù text. Nejjasnžjä a nejbžlejä ze väech pap ró typu inkjet v m umoìn tisknout na obž strany, aniì by tisk prosv tal. HP Premium Photo Paper zaru uje efektn fotografie, kterž vypadaj jako tradi n fotografie. Pap ry HP jsou k dost n ve vžtäinž obchodó s po ta i nebo si je objednejte prostþednictv m HP Direct (viz str. 53). Pro vaäi tisk rnu se hod vžtäina druhó bžìnžho fotokop rovac ho pap ru, zvl ätž pap r ur enù pro inkjetovž tisk rny. Nejlepä vùsledky dos hnete pþi pouìit nžkteržho druhu pap ru Hewlett-Packard, kterž byly specielnž vyvinuty pro inkousty HP a pro vaäi tisk rnu. Co je tþeba vz t v œvahu Form t. Móìete pouì t jakùkoli form t pap ru, kterù se snadno vejde mezi adaptžry pap ru tisk rny. džlka = 3 aì 14 palcó (77 aì 356 mm) ä Þka = 3 aì 8,5 palcó (77 aì 215 mm) Hmotnost. Móìete si vybrat ze äirokžho sortimentu hmotnost pap ru, jak je uvedeno na str. 49. Pro v ceœ elovž kaìdodenn pouìit si zvolte oby ejnù pap r o hmotnosti 20Ð24 liber nebo 75Ð90 g/m 2. Jasnost. NžkterŽ pap ry jsou bžlejä neì jinž a barvy na nich jsou ostþejä a ìivžjä. Pro dokumenty s fotografiemi pouì vejte HP Deluxe Photo Paper; pro dokumenty s jinùmi zobrazen mi pouìijte b lù pap r. Hladkost povrchu. Hladkost povrchu pap ru ovlivëuje vùraznost tisku na str nce. Pap r s vysokùm obsahem bavlny (25% aì 100%) m obvykle hladä povrch. Lesklù pap r s povrchovou œpravou je vhodnù pro obr zky a grafy (kdyì chcete dos hnout vùraznùch linek s intenzivn mi, vysoce kvalitn mi barvami) a pro fotokop rov n. Nepróhlednost. Nepróhlednost se tùk toho, do jakž m ry prosv t tisk z jednž strany pap ru na druhou. Pro oboustrannù tisk pouìijte pap r s vysokou nepróhlednost (nebo silnžjä pap r). 2

7 JAK VLOìIT PAPêR DO TISKçRNY Nespžchejte a pap r do VSTUPN¾ z suvky pe livž uloìte. Ujistžte se, ìe veäkerù pap r v z suvce je stejnžho form tu a druhu, a ìe adaptžry se lehce dotùkaj pap ru. Tisk rna se uì o ostatn postar. Projdžme tento proces krok za krokem: VysuËte zelenž adaptžry ä Þky a džlky pap ru tak, abyste si vytvoþili prostor pro pap r. Jestliìe chcete, móìete vysunout VSTUPN¾ z suvku ven, abyste mohli pap r uloìit snadnžji. VøSTUPN¾ z sobn k móìete takž obr tit nahoru, abyste lžpe vidžli. AdaptŽr džlky pap ru VøSTUPN¾ z sobn k AdaptŽr ä Þky pap ru Prolistujte okraj d vky pap ru, aby se listy od sebe oddžlily. Potom d vkou pap ró poklepejte na rovnžm povrchu a zarovnejte je tak. Do tisk rny móìete najednou vloìit d vku vysokou aì 3/8 palce nebo 10 mm. Tipy pro pap r NEVHODNƒ DRUHY PAPêRU Pap r s vùraznou strukturou, jako napþ. pap r s lnžnùmi vl kny, se nemus vytisknout rovnomžrnž a inkoust se móìe na tžchto pap rech rozp jet. PÞ liä hladkù, lesklù nebo povrchovž upravenù pap r, kterù nen konkržtnž ur en pro inkjetovž tisk rny móìe v tisk rnž uv znout a móìe odpuzovat inkoust. Formul Þe s v ce stmi (jako napþ. se dvžma nebo tþemi kopiemi) se mohou v tisk rnž poma kat nebo uv znout; takž na nich asto doch z k rozmaz v n inkoustu. Pap r, kterù nen v dobržm stavu Ñ potrhanù, zapr äenù, zma kanù nebo se zkroucenùmi a ohnutùmi okraji nebo pap r, kterù neleì rovnž Ñ móìe v tisk rnž uv znout. 3

8 Tipy pro pap r Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky stranou ur enou k tisku smžrem doló. ZasuËte pap r k zadn stranž z suvky aì na doraz. STRANA UR ENç K TISKU SM REM DOLó U vžtäiny druhó pap ru je kvalita tisku lepä na jednž stranž neì na druhž. To plat pþedevä m pro povrchovž nebo specielnž upravenž pap ry. Strana ur en k tisku je obvykle vyzna ena na obalu. OBLAST TISKU Tisk rna nemóìe tisknout aì na samù okraj pap ru. Nastavte okraje tak, aby se dokument nach zel v oblasti ur enž k tisku, jinak ho bude st odþ znuta. Podrobnosti naleznete na str. 48. VSTUPN¾ z suvka ZasuËte adaptžry pap ru tak, aby tžsnž pþilžhaly k okrajóm pap ru. Ujistžte se, ìe pap r leì v z suvce rovnž, a ìe je pap r zasunut pod okraje adaptžru džlky pap ru. (Pokud vkl d te malž form ty pap ru, dalä informace najdete na str. 28.) ZasuËte z suvku pro pap r zpžt a VøSTUPN¾ z sobn k pþevraéte doló. 4

9 1 2 3 JAK TISKNOUT Zkontrolujte tiskov nastaven v oknž pro nastaven tisku HP. (N vod k pouìit tohoto okna naleznete na str. 9.) Pokud tisknete jednu kopii na oby ejnù pap r s orientac form tu na vùäku, posta v m vùchoz nastaven. (V kapitol ch 2 a 3 je vysvžtleno, pro byste mžli zmžnit nastaven pro odliänž druhy tisku.) Okno nastaven tisku HP PomocnŽ tipy TISK V DOSU Informace o tisku z DOSovùch programó naleznete na str. 50. ZVOLTE DRUH PAPêRU Uloìte nastaven klepnut m na OK. Nastaven uloìte klepnut m na OK v oknž nastaven tisku HP. Chcete-li za t tisknout, klepnžte na OK v oknž Tisk vaäeho softwarovžho programu. (Nžkdy mus te klepnout na Soubor a pak na heslo Vytisknout, abyste otevþeli okno Tisk.) Okno Tisk ve vaäem softwarovžm programu Chcete-li tisknout, klepnžte na OK. Pokud pouì v te v tisk rnž pap r HP, v oknž nastaven tisku HP zvolte odpov daj c druh pap ru. Zvolte Oby ejnù pap r pro HP Bright White Paper HP Banner Paper. Zvolte HP Premium Inkjet Paper pro HP Premium Inkjet Paper HP Greeting Card Paper HP Iron-On T-Shirt Transfers HP Premium Inkjet Heavyweight Paper Zvolte HP Deluxe Photo Paper pþi pouìit technologie Kodak Image Enhancements s HP Deluxe Photo Paper. Zvolte HP Premium Photo Paper pro HP Premium Photo Paper. To je väe. Tisk rna postupnž vytiskne väechny str nky a uloì je ve VøSTUPN¾M z sobn ku tisk rny. 5

10 V próbžhu tisku Co kdyì NA VøTISCêCH JSOU SKVRNY NEBO JSOU ROZMAZANƒ Zah jen tisku chv li trv, neboé tisk rna mus nejdþ ve pþevz t informace z po ta e. Bžhem tisku se tisk rna móìe ob as zastavit, aby pþevzala dalä informace. Pokud dojde pap r pþed dokon en m tisku Tisk rna v s vyzve, abyste doplnili pap r. Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky a stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny. NejdÞ ve zkontrolujte tiskovž z sobn kyñ mohou bùt zne iätžnž nebo v nich doch z inkoust. N vod k jejich vy iätžn nebo vùmžnž naleznete v N stroj ch HP (viz str. 11). Chcete-li je vy istit, klepnžte na sloìku Obsluha tisk rny. Chcete-li je vymžnit klapnžte na sloìku Jak se džl?. NEMñìETE NAJêT UVêZNUTø PAPêR Pokud uv znutù pap r nemóìete naj t, zkontrolujte, zda se z archu se ät tky, kterù proch zel tisk rnou, neodlepil ät tek. Pokud v tisk rnž uv zne pap r Pokud v tisk rnž uv zne pap r, vžtäinou jej budete schopni vyt hnout bu ze VSTUPN¾ z suvky nebo z VøSTUPN¾HO z sobn ku. Potom stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny. Tisk rna se sama vypne a zase zapne. Mus te väak tisk rnž zaslat znovu tiskovou œlohu. Nžkdy pap r uv zne v zadn sti tisk rny. Pokud nem te k uv znutžmu pap ru pþ stup, oto te knofl kem na zadn ch pþ stupovùch dv Þk ch tisk rny o 1/4 oto ky proti chodu hodinovùch ru i ek a odstraëte dv Þka. Uvolnit Upevnit OdstraËte zadn dv Þka Vyt hnžte uv znutù pap r z tisk rny, dv Þka vraéte na póvodn m sto a upevnžte je oto en m knofl ku ve smžru hodinovùch ru i ek. Stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny a zaälete znovu tiskovou œlohu. 6

11 OdstraËov n chyb Pokud se bžhem tisku vyskytne problžm, na obrazovce se objev sdžlen, kterž v m ozn m, co se stalo a jak to opravit. Pokud se sdžlen neobjev, ale väimnete-li si, ìe se nžco nepodaþilo nebo nejste spokojeni s vùtiskem, klepnžte na sloìku OdstraËov n problžmó v N stroj ch HP a postupujte podle n vodu na obrazovce. (Na str. 11 naleznete pokyny, jak otevþ t N stroje HP.) Klepnžte na sloìku OdstraËov n problžmó. Co kdyì NEOBJEVê SE ìçdnƒ SD LENê Zd se, ìe nastal problžm, ale na obrazovce se neobjev ì dnž sdžlen. Je moìnž, ìe neprob h obousmžrn komunikace (dalä informace naleznete na str. 44). PomocnŽ tipy HP NA WORLD WIDE WEB Na HPÕs World Wide Web site v URL nebo peripherals móìete z skat nejnovžjä informace o vùrobc ch, odstraëov n problžmó a zavžst aktualizovanù software tisk rny. 7

12 Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny Na tisk rnž je sice nžkolik tla tek, ale ve skute nosti ji budete ovl dat d lkovž pomoc svžho softwarovžho programu a pomoc softwaru tisk rny, kterù jste nainstalovali na svój po ta. M sto tisknut tla tek na d lkovžm ovl da i, provedete volby v oknž nastaven tisku HP a v N stroj ch HP. (Ale stejnž jako na d lkovžm ovl da i je nžkdy obt ìnž tato okna naj t.) SD LTE TISKçRN CO CHCETE SOFTWARE TISKçRNY Okno Nastaven tisku HP Jak je naj t: viz str. 9 Co džl : viz str. 10 N stroje HP Jak je naj t: viz str. 11 Co džlaj : viz str. 12 ZKONTROLUJTE VøSLEDKY! 8

13 OKNO NASTAVENê TISKU HP: JAK JE NAJêT V tomto oknž móìete zvolit nastaven pro druh pap ru, form t pap ru, orientaci a kvalitu tisku. Jak okno najdete, z leì na softwarovžm programu a opera n m systžmu, kterù pouì v te. Zkuste n sleduj c strategie z nab dky Soubor vaäeho dokumentu a ur itž se v m to podaþ. ZKUSTE TOTO Klepnžte na Soubor a pak na heslo Vytisknout. Potom klepnžte na jedno z tla tek, kterž se objev ÑVlastnosti, Nastaven nebo Tisk rna. (Klepnut na Moìnosti nepomóìe.) Pokud se okno neobjev, klepnžte na Nastaven, Moìnosti nebo Vlastnosti. ÉNEBO ZKUSTE TOTO Pokud se neobjev heslo Vytisknout, klepnžte na Nastaven tisk rny nebo Nastaven tisku. Potom klepnžte na jedno z tla tek, kterž se objev Ñ Nastaven nebo Moìnosti. JSTE NA MêST! DALäê INFORMACE O OKNU NASTAVENê TISKU HP NAJDETE V NçPOV D ONLINE. 9

14 OKNO NASTAVENê TISKU HP: CO PRO VçS MñìE UD LAT KLEPN TE NA SLOìKU A POTOM NA NASTAVENê. Zvolte vhodná nastavení. Zvolte spr vnù form t a druh pap ru pro danou œlohu. PÞedve te svou kone nou pr ci v nejlepä kvalitž. Klepnžte na Nejlepä kvalitu tisku. áetþete as a inkoust. Klepnžte na kvalitu tisku EconoFast. áetþete pen ze i stromy. Tisknžte na obž strany pap ru (kde je to moìnž). áetþete as a barevnù inkoust. Chcete-li tisknout koncepty barevnùch dokumentó v odst nech äedž, klepnžte zde. Tisknžte jasnž. Zarovnejte z sobn ky pro ernob lù a barevnù tisk a podle potþeby je vy istžte. N vod najdete v odstraëov n problžmó online. KLEPNUTêM NA OK ULOìêTE SVç NASTAVENê. 10

15 NçSTROJE HP: JAK JE NAJêT N stroje HP v m porad jak tisknout a jak odstranit tiskovž problžmy. Dokonce za v s zarovnaj a vy ist tiskovž z sobn ky. Zde je n vod, jak je naj t v jednotlivùch systžmech Windows. Windows 95 a Windows NT 4.0 Klepnžte dvakr t na ikonu zkratky N strojó HP. Tato zkratka je neust le na desktopu. Pokud ikona N strojó HP zmizela, klepnžte na Start, ukaìte na Programy, ukaìte na ObsluìnŽ programy HP DeskJet a potom klepnžte na N stroje HP DeskJet 720C. Klepnžte na tla tko N stroje HP. Toto tla tko se objev na na œlohovžm pruhu v doln sti obrazovky po otevþen N strojó HP a pokaìdž pþi tisku. Windows 3.1x ZavÞete-li N stroje HP, objev se znovu pþi tisku. Nebo na nž móìete dvakr t klepnout ve skupinž obsluìnùch programó HP DeskJet ve Spr vci programó. Klepnžte dvakr t na ikonu N strojó HP. Objev se na deskopu po spuätžn po ta e. 11

16 NçSTROJE HP: CO PRO VçS MOHOU UD LAT Jak se džl? Vytisknžte to, co si pþejete podle n sleduj c ch krokó. OdstraËov n problžmó Najdžte Þeäen, kdyì se nžco nedaþ. (Dalä informace najdete na str. 40.) Obsluha tiskárny Udrìujte tisk rnu ve funk n m stavu. 12

17 K APITOLA 2 Dalä informace o tisku Jak tisknout na róznž form ty pap ru K dyì uì zn te z klady tisku, móìete se dozvždžt v ce o tom, eho je vaäe tisk rna schopna a jak ji móìete nejlžpe vyuì t. 1 2 Jak tisknout na obž strany pap ru Jak pþevr tit dokument O barv ch O obr zc ch O textu

18 1 2 3 JAK TISKNOUT NA RñZNƒ FORMçTY PAPêRU Tipy pro pap r PÛEDTIáT Nø PAPêR Móìete si zakoupit pþedtiätžnž äeky nebo obchodn formul Þe (jako jsou faktury a vùkazy), kterž jsou ur eny pro inkjetovž tisk rny. Pamatujte si, ìe je mus te vkl dat do tisk rny stranou ur enou k tisku smžrem doló a horn m okrajem str nky napþed. Kdyì tisknete na oby ejnù pap r, karty, ät tky a ob lky, vžtäinou si zvol te jeden ze standardn ch form tó v oknž Form t pap ru ve sloìce Nastaven okna nastaven tisku HP. Nejste väak omezeni uvedenùmi form ty. Ujistžte se pouze, ìe rozmžry pap ru jsou v uvedenùch rozmžrech (aby si v le ky tisk rny mohly pap r podat): á Þka: 3 aì 8,5 palce (77 mm aì 215 mm) DŽlka: 3 aì 14 palcó (77 mm aì 356 mm) Potom postupujte podle n sleduj c ch pokynó: V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Nastaven a potom zvolte heslo Podle uìivatele v seznamu Form t pap ru. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) VYTVOÛTE SI SVOJE VLASTNê OBCHODNê FORMULçÛE Móìete si sami vytvoþit obchodn formul Þe nebo vizitky se svùm vlastn m logem, jmžnem a adresou a vytisknout si je podle potþeby. SoftwarovŽ programy obvykle poskytuj äablony, pomoc kterùch móìete svž formul Þe navrhnout. Zvolte heslo Podle uìivatele. 14

19 Zapiäte rozmžry pap ru do okna Form t pap ru podle uìivatele a klepnžte na OK. Tipy pro pap r ZM ÅTE TVAR Vloìte pap r do tisk rny a postupujte jako pþi tisku na norm ln form t pap ru. U malùch form tó pap ru posuëte malž zelenž adaptžry tak, aby zlehka pþidrìovaly pap r po džlce, jak je pops no na str. 28. PO UKON ENê TISKU ZmžËte Form t pap ru zpžt na Letter nebo A4, i na jinù form t pap ru, na kterù budete tisknout pþ ätž. I kdyì tisknete na rovnù pap r, nen dóvod k tomu, aby tak zóstal. Kupte si pþ ru ku o skl da k ch z pap ru, nau te se z vytiätžnùch pap ró vytvoþit trojrozmžrnž pþedmžty. Na vùtisky móìete takž nalepit malž pþ vžsky, knofl ky, i vylisovanž kvžtiny na karty. 15

20 1 2 JAK TISKNOUT NA OB STRANY PAPêRU Tipy pro pap r NEPRñHLEDNø PAPêR Vyhledejte pap r, na kteržm obr zky a text vytiätžnž na jednž stranž neprosv taj na druhou stranu. OpatÞete si vzorky listó, jejichì hmotnost je nejmžnž 24 liber (90 g/m 2 ) a vyzkouäejte, zda vyhovuj tžmto poìadavkóm. Nejsnadnžjä zpósob, jak äetþit pap rem, je tisknout na jeho obž strany. Jednoduäe vloìte pap r do tisk rny dvakr t: zvolte moìnost oboustrannù tisk a postupujte podle n vodu na obrazovce. Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky. Ujistžte se, ìe ve VøSTUPN¾M z sobn ku nen ì dnù pap r. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Funkce. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Potom klepnžte na Kniha nebo Tabulka. Klepnžte na sloìku Funkce. Klepnžte na heslo Tabulka, chcete-li sv zat listy na horn stranž. Co kdyì DRUHç STRANA SE VYTISKNE TAKTO: Klepnžte na heslo Kniha, chcete-li sv zat listy na levž stranž. Moìn, ìe jste v oknž pro nastaven tisku HP zvolili heslo Tabulka m sto Kniha (Viz 3. krok) Moìn, ìe jste po vytiätžn prvn strany zapomnžli pap r oto it. Vytisknžte dokument znovu a pozornž pþitom sledujte pokyny na obrazovce. Vytisknžte svój dokument. Tisk rna automaticky vytiskne pouze lichž str nky. Tisk rna pak zobraz na obrazovce po ta e sdžlen informuj c v s o tom, jak do n znovu vloìit pap r. V dobž vyd n tžto publikace nebyla tato funkce k dispozici v prostþed Windows NT

21 Vloìte vytiätžnž str nky zpžt do VSTUPN¾ z suvky tisk rny. N sleduj c obr zek zn zorëuje vkl d n pap ru zpžt do tisk rny pþi zvolen hesla Kniha a Tablulka. Moìnost Kniha Co kdyì NejdÞ ve se vytisknou lichž str nky. Moìnost Tabulka Vloìte pap r zpžt do tisk rny a vytisknžte sudž str nky. OB STRçNKY SE VYTISKNOU NA JEDNƒ STRAN PAPêRU Kdyì jste vkl dali pap r opžt do tisk rny, uloìili jste jej potiätžnou stranou doló. Vytisknžte dokument znovu a pozornž pþitom sledujte pokyny na obrazovce. INKOUST JE ROZMAZANø NejdÞ ve se vytisknou lichž str nky. Tisk rna vytiskne sudž str nky na opa nou stranu lichùch str nek. Kdyì je pap r pþipraven, obraéte VøSTUPN¾ z sobn k zpžt doló a klepnžte v oknž na heslo Pokra ovat. Tisk rna vytiskne sudž str nky na opa nou stranu lichùch str nek. PO UKON ENê TISKU ZmžËte moìnost Oboustrannù tisk zpžt na ë dnù. Vloìte pap r zpžt do tisk rny a vytisknžte sudž str nky. Inkoust pravdžpodobnž zcela neuschnul a proto pþed vytiätžn m druhž strany chv li po kejte. Dobu schnut móìete zkr tit tak, ìe sn ì te kvalitu tiskuñnapþ. ve sloìce Nastaven okna nastaven tisku HP zmžëte Normální kvalitu tisku na EconoFast. 17

22 JAK PÛEVRçTIT DOKUMENT PomocnŽ tipy PÞi tisku pþevr cenžho dokumentu jsou text a obr zky pþevr cenž horizont lnž (zrcadlovž) proti tomu, jak je vid te na obrazovce po ta e. PRO PÛEVRçTIT DOKUMENT? Dokument byste mžli pþevr tit, kdyì poì v te naìehlovac obr zek (viz str. 39); obraz, kterù pþen ä te, bude po naìehlen na l tku pþevr cen zpžt do póvodn podoby. Dokument móìete pþevr tit pþed vytiätžn m na próhlednou f lii; móìete si tak džlat pozn mky na jej m rubu a snadno je pozdžji vymazat, aniì byste próhlednou f lii poäkr bali. LEVN Jáê NEë SV TLO V te, ìe zapnut tisk rna spotþebuje mžnž energie neì vžtäina ì rovek Ñpouhùch 12 wató pþi tisku. Póvodn dokument PÞevr cenù dokument Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky. Pokud tisknete na próhlednž f Iie, n vod najdete na str. 31. Pokud tisknet na naìehlovac obr zky, n vod najdete na str. 39. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Funkce a potom klepnžte na heslo Oto it horizont lnž. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Klepnžte na Oto it horizont lnž. Vytisknžte svój dokument. Text a obr zky jsou pþevr cenž. ProhlŽdnžte si v zrcadle, jak bude vypadat kone nù vùsledek. PO UKON ENê TISKU Klepnžte znovu na okno Oto it horizont lnž, mì nastaven zruä te. Pokud jste pouì vali próhlednž f lie nabo naìehlovac obr zky, vymžëte je ve VSTUPN¾ z suvce za oby ejnù pap r nebo jinž mždium, na kterž budete tisknout pþ ätž. 18

23 O BARVçCH Svoje dokumenty móìete zhotovit jasnžjä a vizu lnž zaj mavžjä podobž tak, ìe je vytisknete barevnž. Tisk rna kombinuje tyþi barvy ve dvou tiskovùch z sobn c chñ ernou, azurovou, ìlutou a purpurovouñtak, aby odpov daly barv m textu a obr zkó (i fotografi ) na vaä obrazovce. ern Azurov ëlut Purpurov Jak vypnout barevnù tisk Barevnù text a obr zky vytvoþenž ve vaäich dokumentech se automaticky vytisknou barevnž. Koncepty barevnùch dokumentó móìete vytisknout v äedž stupnici pokud se je chyst te fotokop rovat ernob le nebo pokud chcete uäetþit as a inkoust. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Barva a potom klepnžte na heslo Tisknout v äedž stupnici. v tomto oknž znamen, ìe byl vypnut barevnù tisk. Vaäe barevnž dokumenty se vytisknou v odst nech äedž, dokud toto nastaven nezmžn te. Pokud chcete, aby vaäe ernob lž dokumenty mžly vynikaj c kvalitu, zvolte Nejlepä nebo Norm ln reìim s nastaven m v äedž stupnici. Tisk rna pþi tžchto reìimech pouìije trochu barevnžho inkoustu. Co kdyì VYTIáT Nƒ BARVY NEODPOVêDAJê BARVçM NA OBRAZOVCE Vzhledem k technice, jakou vznik barva na obrazovce (prostþednictv m svžtla) a v tisk rnž (prostþednictv m barviv a pigmentó), se barvy mohou m rnž liäit. BARVY NEJSOU DOSTATE N ëivƒ Moìn, ìe tisknete na nespr vnou stranu pap ru. Pokud se oto en m pap ru problžm neodstran, zmžëte kvalitu tisku na Nejlepä. Pokud pouì v te speci ln pap r, zmžëte nastaven Druh pap ru tak, aby odpov dalo pouìitžmu pap ru (viz str. 5). 19

24 Upraven barev PomocnŽ tipy TECHNOLOGIE COLORSMART II Vaäe tisk rna je obvzl äé uzpósobena k tisku barev. (Proto spole nost HP nazvala tuto technologii ColorSmart II!) Kdyì tisknete barevnù dokument, tisk rna ozna jednotlivž prvky dokumentuñtext, celobarevnž fotografie a grafiku (jako napþ. kruhovž diagramy s barevnùmi bloky)ña pod je co nejìivžjiñdokonce i ty, kterž tisknete z Internetu. Obdrì te vysoce kvalitn barvy s menä mi n klady, neì barevnž kopie z kop rovac ho stþediska. Stejnž jako fotoapar t s plnùm vybaven m i vaäe tisk rna se móìe ÒzaostÞitÓ pomoc technologie HP ColorSmart II a provžst tak automaticky œpravy, kterž zajist co nejlepä moìnou kvalitu barevnžho tisku. Pokud väak chcete, móìete nastaven upravit sami a dos hnout tak vùsledkó podle svžho pþ n : V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Barva a pak na heslo Ru nž. Potom klepnžte na Moìnosti. ZmžËte nastaven Intenzita nebo Polot nov n. Klepnut m zde zobraz te barevnž moìnosti. Klepnut m na heslo N povžda z sk te dalä informace o tžchto nastaven ch. 20

25 O OBRçZCêCH Obr zky, grafika a umžn jsou nžkterž z obecnùch n zvó pouì vanùch k popisu prvkó ve vaäich dokumentech odliänùch od textu (jako jsou diagramy, ilustrace, dekorativn prvky a fotografie). PomocnŽ tipy 100,000 80,000 60,000 40,000 20, Diagramy a grafy Ilustrace Dekorativn Fotografie Chcete-li dostat obr zek do dokumentu, kterù chcete vytisknout, mus te jej nejdþ v pþevžst do elektronickž formy (soubor v po ta i). Pak uì je jednoduchž jej okop rovat do dokumentuñn vod naleznete v pþ ru ce k softwarovžmu programu, kterù pouì v te. Zde je nžkolik zpósobó pþev džn obr zkó do elektronickž formy. Nakreslete obr zek sami pomoc kreslic ch n strojó v softwarovžm programu. POTÛEBUJETE OBRçZEK? V asopisech o po ta ch naleznete jmžna prodejcó, kteþ nab zej hotovž obr zky (clip art). R di v m zaälou barevnž obr zky ze svž äirokž nab dky. Nebo vyhledejte v umžleckžm oddžlen knihkupectv knihy s obr zky bez autorskùch pr v. NezapomeËte, ìe je nez konnž cokoli kop rovat a fotografovat, pokud k tomu nem te zvl ätn povolen od osoby nebo spole nosti, kter vlastn origin l. Pouìijte hotovž obr zkyñmóìete je z skat z róznùch zdrojó, v etnž Internetu a svùch softwarovùch programó. Viz odstavec ÒPotÞebujete obr zek?ó, kde se dozv te v ce. Obr zky si móìete sn mat sami. Pouìijte svž vlastn sn mac zaþ zen nebo si pþipravte obr zky a sn mac zaþ zen si vypój ete v m stn m kop rovac m stþedisku. 21

26 Co kdyì Nechte si svž fotografie nasn mat v m stn fotoprodejnž. Za m rnù poplatek si móìete nechat pþevžst celù film na disk CD-ROM. NezapomeËte poì dat prodava e, aby na disk okop roval takž aplikaci pro zobrazov n CD. VYTIáT Nê OBRçZKñ TRVç DƒLE, NEë JSTE O EKçVALI Bu te trpžliv. Vytiätžn obr zkó a zejmžna barevnùch fotografickùch zobrazen móìe trvat dlouhou dobu vzhledem k jejich sloìitosti. Tisknete-li koncept, móìete tisk urychlit tak, ìe pouìijete kvalitu tisku EconoFast (pokyny naleznete na str. 10), kvalita väak nebude nejlepä. Nebo móìete zruäit barevnù tisk a vytisknout koncept rychle a levnž. PoÞi te si digit ln fotografii. Digit ln fotoapar t nepouì v film a ukl d obr zky pþ mo do souboru po ta e. Zeptejte se v m stn m kop rovac m stþedisku nebo fotoprodejnž, zda je moìnž si takovù fotoapar t vypój it. OBRçZKY NEJSOU TAK OSTRƒ, JAKO JE ORIGINçL Je moìnž, ìe byl obr zek sn m n pþi vyää m po tu bodó na palec (dpi), neì je vaäe tisk rna schopna vytisknout. Abyste dos hli co nejlepä ch vùsledkó, sn mejte fotografie pþi rozliäovac schopnosti 150 nebo 300 dpi. Pokud je sn m te pþi vyää rozliäovac schopnosti, kvalita tisku se nezlepä, ale vytiätžn obr zkó bude trvat džle. 22

27 O TEXTU To, jak vypadaj slova na str nce z leì na tom, jakž typy p sma pouì v te, kdyì p äete text ve svžm softwarovžm programu. Typy p sma jsou sady znakó (velk a mal p smena, slice a interpunk n znamžnka) s ur itùm designem nebo charakteristickùm vzhledem. Kaìdù typ p sma se nžjak jmenuje, jako napþ. Times New Roman nebo Creepy. Volba typó p sma Kdyì si vyb r te typy p sma, móìete si je pþedstavit jako tyto skupiny: Typy p sma Serif maj na p smenech zakon en (patky), kterž vedou vaäe o i od jednoho znaku ke druhžmu. Typy p sma Serif se hod pro bloky textu. Typy p sma Sans serif nemaj zakon en. Protoìe maj jednoduchž linky, jsou ide ln pro titulky a ostatn texty vžtä ho rozsahu. Typy p sma pro speci ln œ ely. Zahrnuj dekorativn typy p sma a p smo podobnž psanžmu, kterž se vžtäinou pouì vaj, m -li se dos hnout zvl ätn ho œ inku u textu malžho rozsahu ve vžtä ch velikostech. Serif Sans serif Typy p sma pro speci ln œ ely PomocnŽ tipy N KTERç PêSMENA VYPADAJê JAKO OBRçZKY Znaky Wingdings jsou symbolickž (nebo obr zkovž) typu p sma, kterž lze ps t za pouìit kl ves pro p smena nebo slice na vaä kl vesnici. Móìete je form tovat jako textñmóìete pþidat barvu, zmžnit jejich velikost apod. Jak si väak zapamatujete, kterž p smeno nebo slo odpov d pþ sluänžmu zobrazen? Udžlejte si schžma! Jednoduäe zapiäte kaìdž p smeno a slici na kl vesnici dvakr t, na dvž Þ dky pod sebe. Zhotovte celù text v dostate nž velikosti, aby obr zky byly jasnžñ vhodn velikost textu je 30 bodó. Potom zvùraznžte kaìdou druhou Þ dku a zform tujte ji pomoc znakó Wingdings. 23

28 Pouì v n typó p sma PomocnŽ tipy PODROBNø PÛEHLED TYPñ PêSMA Vžtäina softwarovùch programó v m umoìn pouze rychlù pohled na typy p sma. Pokud väak pouì v te Windows 95, móìete si vytisknout vzorovou str nku pro kaìdù typ p sma. Jednoduäe klepnžte na Start a ukaìte na Nastaven. Klepnžte na Ovl dac panel a dvakr t klepnžte na Typy p sma. Klepnžte dvakr t na typ p sma, kterù si chcete prohlždnout, potom klepnžte na Vytisknout a vytisknžte si vzorek. Mnoho softwarovùch programó zahrnuje povel Typy p sma, kterù obsahuje seznam dostupnùch typó p sma. Obvykle si zvol te text a aplikujete typ p sma (nebo zahrnete typ p sma jako sou st definice stylu). Jak si zvolit typy p sma pro text, najdete v pþ ru ce k programu, kterù pouì v te. Times New Roman Times New Roman Algerian Arial Arial Rounded MT Bold Artistik Ashley Inline AvantGarde Bahaus 93 Bookman Zakoupen typó p sma Typy p sma jsou vžtäinou sou st softwarovùch programó a opera n ch systemó, kterž si zakoup te. Móìete si pþikoupit pþ davnž typy p sma a nainstalovat je do pamžti po ta e. Pro svój po ta si móìete zakoupit dva druhy typó p sma: Typy p sma TrueType, kterž maj upravitelnou velikost a maj stejnù vzhled na obrazovce po ta e i na vytiätžnž str nce. Typy p sma Type 1 nebo postscript (pokud pouì v te spr vce typó p sma). 24

29 K APITOLA 3 Co móìete tisknout Ob lky át tky K dyì uì zn te z klady tisku, móìete pþistoupit ke sloìitžjä m projektóm. V tžto kapitole je pops no, na jakž druhy mždi móìe tisk rna tisknout: PróhlednŽ f lie Fotografie Karty Transparenty Jednu ob lku po druhž nebo nžkolik ob lek najednou. át tkyñozna te si sloìky nebo odeälete pravidelnou mžs n poätu. PróhlednŽ f lie pro dóleìitž pþedn äky. FotografieÑvytvoÞte si vlastn odznaky nebo jmenovky. Vizitky, karty s recepty nebo pozv nky na ve rek. Transparenty k pþil k n n vätžvn kó do vaäeho prodejn ho st nku. Naìehlovac obr zky na ät tky proti slunci s vytiätžnùm logem vaä firmy. Naìehlovac obr zky

30 OBçLKY PomocnŽ tipy ÛI TE SE SVøM SOFTWAREM Pokud v ä softwarovù program zahrnuje funkci pro tisk ob lek, Þi te se tžmito instrukcemi m sto zde uvedenùch pokynó. Vaäe tisk rna móìe tisknout na ob lky dvžma zpósoby: Tisknete-li na jednu ob lku, móìete pouì t pþihr dku pro jednotlivž ob lky a ponechat pap r ve VSTUPN¾ z suvce. Móìete tak vytisknout ob lku a potom dopis. Tisknete-li na v ce ob lek, pouìijte VSTUPN¾ z suvku. Jak tisknout na jednu ob lku V oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Nastaven a zvolte form t ob lky v oknž Form t pap ru. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Zvolte ob lku. Tipy pro pap r NEVHODNƒ OBçLKY Nepouì vejte lesklž ob lky nebo ob lky s reližfem, se sponami a s okžnky. (Pro tyto druhy ob lek pouì - vejte próhlednž adresovž ät tky.) Nav c ob lky se silnùmi, nepravidelnùmi nebo zkroucenùmi okraji nebo ob lky, kterž jsou poma kanž, potrhanž nebo jinak poäkozenž mohou v tisk rnž uv znout. ZasuËte ob lku do pþihr dky pro jednotlivž ob lky aì na doraz podle obr zku. Chlopn nahoru a doleva Vytisknžte ob lku. PO UKON ENê TISKU V oknž nastaven tisku HP zmžëte form t pap ru zpžt na Letter nebo A4, i jinù form t pap ru, na kterù budete tisknout pþ ätž. 26

D ky aplikaci GroupWise se móìete vyhnout tžìkostem s psan m

D ky aplikaci GroupWise se móìete vyhnout tžìkostem s psan m V E R Z E 5.1/5.2 Q U I C K S T A R T C A R D P R O A P L I K A C I W E B A C C E S S J A V A TM GROUPWISE 5.2 QUICK START CARD Aplikace GroupWise WebAcces v m umoìëuje z skat pþ stup k poätž a kalend

Více

Masarykóv onkologickù œstav Oddžlen epidemiologie a genetiky n doró Klinika komplexn onkologickž pž e. poznejme RIZIKA

Masarykóv onkologickù œstav Oddžlen epidemiologie a genetiky n doró Klinika komplexn onkologickž pž e. poznejme RIZIKA Masarykóv onkologickù œstav Oddžlen epidemiologie a genetiky n doró Klinika komplexn onkologickž pž e poznejme NçDOROVç RIZIKA poznejme NçDOROVç RIZIKA OBSAH òvod... 3 Pro bychom se mžli dozvždžt o svùch

Více

EuroGeneris. User s manual... Kezelôi szolgáltatások... Podr«cznik dla Konsoli Operatorskiej... Version 600

EuroGeneris. User s manual... Kezelôi szolgáltatások... Podr«cznik dla Konsoli Operatorskiej... Version 600 EuroGeneris Version 600 User s manual........................ Kezelôi szolgáltatások.................. Podr«cznik dla Konsoli Operatorskiej...... PÞ ru ka oper tora systžmu.............. Ref 21852A 108185307

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

D ky aplikaci GroupWise se móìete vyhnout tžìkostem s psan m

D ky aplikaci GroupWise se móìete vyhnout tžìkostem s psan m V E R Z E 5.1/5.2 Q U I C K S T A R T C A R D P R O W I N D O W S 3 2 - B I T GROUPWISE 5.2 QUICK START CARD Aplikace GroupWise je software, kterù pracuje tak, aby splnil väechny vaäe potþeby tùkaj c se

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 3630 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavy kontrolek ovládacího panelu a ikon na displeji...

Více

Pro poskytov n daëovžho poradenstv opr vnžnou osobou Ð daëovùm poradcem, plat

Pro poskytov n daëovžho poradenstv opr vnžnou osobou Ð daëovùm poradcem, plat O b e c n Ž p o d m n k y p r o p o s k y t o v n d a Ë o v Ž h o p o r a d e n s t v 1. òvodn ustanoven Pro poskytov n daëovžho poradenstv opr vnžnou osobou Ð daëovùm poradcem, plat pþ sluän ustanoven

Více

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 2540 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 2540 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Nastavení bezdrátového připojení...

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

Multifunkční laserové zařízení

Multifunkční laserové zařízení Multifunkční laserové zařízení Stručná referenční příručka Kopírování Zhotovení pohotové kopie skleněnou 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko. 4 Pokud jste umístili dokument na sklo skeneru,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte zařízení HP Deskjet 3510 series Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente bsah 2 2 3 4 4 5 7 7 7 9 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 1 4 5 1 2 3 3 2 Link Power 6 4 Sensor 7 8 5 6 9 7 8 1 9 10 10 Link

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

HP OfficeJet 3830 All-in-One series

HP OfficeJet 3830 All-in-One series HP OfficeJet 3830 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP OfficeJet 3830 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 5 Vkládání médií... 7 Vložení předlohy... 11

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

a politika zamžstnanosti

a politika zamžstnanosti St rnut a politika zamžstnanosti esk republika Organizace pro ekonomickou spolupr ci a rozvoj Ministerstvo pr ce a soci ln ch vžc eskž republiky ORGANIZACE PRO EKONOMICKOU SPOLUPRçCI A ROZVOJ Podle l nku

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU

Akumulátorový rázový utahovák. Návod k obsluze. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnic 89/336/EHS a 98/37/ES Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument :

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny Při vytváření návrhu v ArConu chcete určitě docílit co nejvíce reálnou (nebo někdy stylizovanou) vizualizaci. Na výsledek vizualizace mají kromě samotného architektonického

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows

HP Photosmart Premium C309 series. Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Nápověda systému Windows HP Photosmart Premium C309 series Obsah 1 Nápověda k zařízení HP Photosmart Premium C309 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665. Dynamic Volume Brush. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8665 Dynamic Volume Brush CS Příručka pro uživatele A B C D E F G H I Čeština 1 Úvod Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli

Více

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M) Dvoupásmový venkovní přístupový bod / most podporuje pevná bezdrátová propojení point-to-point nebo point-to-multipoint. Jediné propojení mezi dvěma body lze použít pro připojení vzdáleného místa k větší

Více

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru.

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru. Návod k použití fontána DRINKWELL Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ při používání elektrických zařízení je třeba vždy dbát opatrnosti a také: 1) Před prvním použitím si přečíst návod k použití 2) Pokud je

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

WordBase Postup pro zpracování dokumentů

WordBase Postup pro zpracování dokumentů WordBase Postup pro zpracování dokumentů 1. Příprava textového dokumentu v ABBYY FineReaderu... 3 1.1 Spuštění ABBYY FineReaderu... 3 1.2 Vytvoření nové dávky dokumentů... 3 1.3 Nastavení parametrů rozpoznávání...

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD NET N CLEAN INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD 21257 Návod na použití a údržbu 1/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto

Více

ProClima 5.2. software pro návrh řízení teploty v rozvaděčích nn

ProClima 5.2. software pro návrh řízení teploty v rozvaděčích nn 1 ProClima 5.2. software pro návrh řízení teploty v rozvaděčích nn Instalace programu a návod k použití Jan Nekvapil Vedoucí produktu Rozvaděče nn 2012 2 Instalace programu: Instalace programu probíhá

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2016, kategorie A, B Doporučené hodnocení školního kola: Hodnotit mohou buď učitelé školy, tým rodičů nebo si žáci, kteří se zúčastní soutěže, mohou ohodnotit úlohy navzájem sami (v tomto případě doporučujeme, aby si žáci

Více

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Stručná uživatelská příručka 604P19533

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Stručná uživatelská příručka 604P19533 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 604P19533 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států amerických na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

Miami Lumbar Posteo Pokyny pro pacienta

Miami Lumbar Posteo Pokyny pro pacienta Miami Lumbar Posteo Pokyny pro pacienta páteř www.ossur.com Miami Lumbar Posteo - Pokyny pro aplikaci Tyto pokyny nejsou nadřazeny konkrétním pokynům, které vám dal lékař. Lékař rozhodl, že nošení ortézy

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE

PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE PRINCESS 162000 rotační gril - NÁVOD K OBSLUZE Nejprve si pečlivě přečtěte návod k použití a myslete na to, že ho ještě můžete později potřebovat. Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí, pro které

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

SMAX2, SMX2R. SMX2 a SMX2R. Přijímač rádiového signálu

SMAX2, SMX2R. SMX2 a SMX2R. Přijímač rádiového signálu SMX2 a SMX2R Přijímač rádiového signálu 1 Popis výrobku SMX2 a SMX2R jsou dvoukanálové přijímače rádiového signálu, určené pro univerzální použití, které se navzájem od sebe liší kompatibilitou s dálkovými

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

OBSAH BALENÍ SOFTWARE CD PŘEHLED PANELU

OBSAH BALENÍ SOFTWARE CD PŘEHLED PANELU OBSAH BALENÍ LPK25 USB kabel Software CD Bezpečnostní pokyny a informace o záruce SOFTWARE CD Uţivatelé PC: Chcete-li nainstalovat Akai Professional LPK25 Editor, otevřete okno s obsahem disku, kliknete

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu

Lepší dřevo pro Vaši terasu. Návod k montáži a pokyny pro údržbu Lepší dřevo pro Vaši terasu Návod k montáži a pokyny pro údržbu Open-Air sezóna začíná! Gratulujeme! S podlahovými profily biwood jste získali vysoce kvalitní výrobek z inovativního materiálu WPC. Teď

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více