PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series. esk verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series. esk verze"

Transkript

1 PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series esk verze

2 PÞ ru ka pro uìivatele tisk rny HP DeskJet 720C Series esk verze

3 Ozn men o ochrannùch zn mk ch Microsoft a MS-DOS jsou ochrannž a v U.S.A. registrovanž zn mky a Windows je ochrann zn mka spole nosti Microsoft Corporation. TrueType je ochrann zn mka U.S.A. spole nosti Apple Computer, Inc. Arial a Times New Roman jsou v U.S.A.. registrovanž ochrannž zn mky spole nosti Monotype Corporation. Snowdrift je ochrann zn mka divize Agfa spole nosti Bayer Corporation. Creepy je ochrann zn mka spole nosti Monotype Corporation, kter móìe bùt registrov na v ur itùch jurisdikc ch. Kodak je ochrann zn mka spole nosti Eastman Kodak Company. Ozn men òdaje uvedenž v tomto dokumentu mohou bùt zmžnžny bez pþedchoz ho upozornžn. Spole nost Hewlett-Packard neposkytuje ì dnž z ruky ohlednž tohoto materi lu v etnž implikovanž z ruky prodejnosti a zpósobilosti k ur itžmu œ elu, ale bez omezen na nž. Spole nost Hewlett-Packard neodpov d za zde obsaìenž chyby nebo za n hodnž i n slednž poäkozen souvisej c s dod vkou, vùkonem nebo pouì v n m tohoto materi lu. ë dn st tohoto dokumentu se nesm kop rovat, reprodukovat nebo pþekl dat do jinžho jazyka bez pþedchoz ho p semnžho souhlasu spole nosti Hewlett-Packard. Historie vyd n 1. vyd n, erven 1997 Copyright 1997 Hewlett-Packard Company

4 Obsah KAPITOLA 1 Z klady tisku 1 Jak zvolit pap r 2 Jak vloìit pap r do tisk rny 3 Jak tisknout 5 Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny 8 KAPITOLA 2 Dalä informace o tisku 13 Jak tisknout na róznž form ty pap ru 14 Jak tisknout na obž strany pap ru 16 Jak pþevr tit dokument 18 O barv ch 19 O obr zc ch 21 O textu 23 KAPITOLA 3 Co móìete tisknout 25 Ob lky 26 át tky 29 PróhlednŽ f lie 31 Fotografie 33 Karty 34 Transparenty 36 Naìehlovac obr zky 39 KAPITOLA 4 Jak z skat pomoc, kdyì se nžco nedaþ 40 Co kdyì? 42 Komunikace tisk rny 44 Pomoc z kazn kóm 45 KAPITOLA 5 Dalä informace o vaä tisk rnž 47 Poìadavky na systžm 47 Minim ln tiskovž okraje 48 Z sobn ky a inkoust 48 Parametry 49 Tisk z DOSu 50 PÞ davnž sady znakó a typy p sma 51 Objedn v n doplëkó a pþ sluäenstv 52 Informace o objedn v n 53 Prohl äen o pþedpisech 54 Prohl äen spole nosti Hewlett-Packard o z ruce s omezen m 55 REJSTÛêK

5 K APITOLA 1 Z klady tisku Jak zvolit pap r I kdyì se svou tisk rnou móìete tisknout mnoho róznùch vžc, vžtäinou budete tisknout text a obr zky na pap r. Postup je jednoduchù: nejdþ v si zvolte pap r, kterù chcete pouì t, vloìte jej do Jak vloìit pap r do tisk rny 1 tisk rny, v softwaru tisk rny zvolte nastaven tisku, a potom tisknžte pomoc softwarovžho programu po ta e, kterù pouì v te. 2 3 Jak tisknout Pokud se chcete dovždžt o z kladech tisku v ce, tžte d le. A nepþehlždnžte tipy uvedenž na Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny kaìdž stranž.

6 JAK ZVOLIT PAPêR Tipy pro pap r POÛI TE SI SPRçVNø PAPêR Nejìivžjä barvy a nejostþejä text z sk te, kdyì pouìijete pap r HP. Móìete si vybrat z n sleduj c ch: HP Premium Inkjet Paper. Jeho matnù povrch zachyt jasnžjä barvy a ostþejä obrazy k dosaìen dokonalejä ch dokumentó a prezentace. HP Deluxe Photo Paper pouì v technologii Kodak Image Enhancements, kter umoìëuje dosaìen nejlepä ch tžlovùch odst nó a vžrohodnùch pþ rodn ch barev. HP Bright White Inkjet Paper poskytuje vysoce kontrastn barvy a ostrù text. Nejjasnžjä a nejbžlejä ze väech pap ró typu inkjet v m umoìn tisknout na obž strany, aniì by tisk prosv tal. HP Premium Photo Paper zaru uje efektn fotografie, kterž vypadaj jako tradi n fotografie. Pap ry HP jsou k dost n ve vžtäinž obchodó s po ta i nebo si je objednejte prostþednictv m HP Direct (viz str. 53). Pro vaäi tisk rnu se hod vžtäina druhó bžìnžho fotokop rovac ho pap ru, zvl ätž pap r ur enù pro inkjetovž tisk rny. Nejlepä vùsledky dos hnete pþi pouìit nžkteržho druhu pap ru Hewlett-Packard, kterž byly specielnž vyvinuty pro inkousty HP a pro vaäi tisk rnu. Co je tþeba vz t v œvahu Form t. Móìete pouì t jakùkoli form t pap ru, kterù se snadno vejde mezi adaptžry pap ru tisk rny. džlka = 3 aì 14 palcó (77 aì 356 mm) ä Þka = 3 aì 8,5 palcó (77 aì 215 mm) Hmotnost. Móìete si vybrat ze äirokžho sortimentu hmotnost pap ru, jak je uvedeno na str. 49. Pro v ceœ elovž kaìdodenn pouìit si zvolte oby ejnù pap r o hmotnosti 20Ð24 liber nebo 75Ð90 g/m 2. Jasnost. NžkterŽ pap ry jsou bžlejä neì jinž a barvy na nich jsou ostþejä a ìivžjä. Pro dokumenty s fotografiemi pouì vejte HP Deluxe Photo Paper; pro dokumenty s jinùmi zobrazen mi pouìijte b lù pap r. Hladkost povrchu. Hladkost povrchu pap ru ovlivëuje vùraznost tisku na str nce. Pap r s vysokùm obsahem bavlny (25% aì 100%) m obvykle hladä povrch. Lesklù pap r s povrchovou œpravou je vhodnù pro obr zky a grafy (kdyì chcete dos hnout vùraznùch linek s intenzivn mi, vysoce kvalitn mi barvami) a pro fotokop rov n. Nepróhlednost. Nepróhlednost se tùk toho, do jakž m ry prosv t tisk z jednž strany pap ru na druhou. Pro oboustrannù tisk pouìijte pap r s vysokou nepróhlednost (nebo silnžjä pap r). 2

7 JAK VLOìIT PAPêR DO TISKçRNY Nespžchejte a pap r do VSTUPN¾ z suvky pe livž uloìte. Ujistžte se, ìe veäkerù pap r v z suvce je stejnžho form tu a druhu, a ìe adaptžry se lehce dotùkaj pap ru. Tisk rna se uì o ostatn postar. Projdžme tento proces krok za krokem: VysuËte zelenž adaptžry ä Þky a džlky pap ru tak, abyste si vytvoþili prostor pro pap r. Jestliìe chcete, móìete vysunout VSTUPN¾ z suvku ven, abyste mohli pap r uloìit snadnžji. VøSTUPN¾ z sobn k móìete takž obr tit nahoru, abyste lžpe vidžli. AdaptŽr džlky pap ru VøSTUPN¾ z sobn k AdaptŽr ä Þky pap ru Prolistujte okraj d vky pap ru, aby se listy od sebe oddžlily. Potom d vkou pap ró poklepejte na rovnžm povrchu a zarovnejte je tak. Do tisk rny móìete najednou vloìit d vku vysokou aì 3/8 palce nebo 10 mm. Tipy pro pap r NEVHODNƒ DRUHY PAPêRU Pap r s vùraznou strukturou, jako napþ. pap r s lnžnùmi vl kny, se nemus vytisknout rovnomžrnž a inkoust se móìe na tžchto pap rech rozp jet. PÞ liä hladkù, lesklù nebo povrchovž upravenù pap r, kterù nen konkržtnž ur en pro inkjetovž tisk rny móìe v tisk rnž uv znout a móìe odpuzovat inkoust. Formul Þe s v ce stmi (jako napþ. se dvžma nebo tþemi kopiemi) se mohou v tisk rnž poma kat nebo uv znout; takž na nich asto doch z k rozmaz v n inkoustu. Pap r, kterù nen v dobržm stavu Ñ potrhanù, zapr äenù, zma kanù nebo se zkroucenùmi a ohnutùmi okraji nebo pap r, kterù neleì rovnž Ñ móìe v tisk rnž uv znout. 3

8 Tipy pro pap r Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky stranou ur enou k tisku smžrem doló. ZasuËte pap r k zadn stranž z suvky aì na doraz. STRANA UR ENç K TISKU SM REM DOLó U vžtäiny druhó pap ru je kvalita tisku lepä na jednž stranž neì na druhž. To plat pþedevä m pro povrchovž nebo specielnž upravenž pap ry. Strana ur en k tisku je obvykle vyzna ena na obalu. OBLAST TISKU Tisk rna nemóìe tisknout aì na samù okraj pap ru. Nastavte okraje tak, aby se dokument nach zel v oblasti ur enž k tisku, jinak ho bude st odþ znuta. Podrobnosti naleznete na str. 48. VSTUPN¾ z suvka ZasuËte adaptžry pap ru tak, aby tžsnž pþilžhaly k okrajóm pap ru. Ujistžte se, ìe pap r leì v z suvce rovnž, a ìe je pap r zasunut pod okraje adaptžru džlky pap ru. (Pokud vkl d te malž form ty pap ru, dalä informace najdete na str. 28.) ZasuËte z suvku pro pap r zpžt a VøSTUPN¾ z sobn k pþevraéte doló. 4

9 1 2 3 JAK TISKNOUT Zkontrolujte tiskov nastaven v oknž pro nastaven tisku HP. (N vod k pouìit tohoto okna naleznete na str. 9.) Pokud tisknete jednu kopii na oby ejnù pap r s orientac form tu na vùäku, posta v m vùchoz nastaven. (V kapitol ch 2 a 3 je vysvžtleno, pro byste mžli zmžnit nastaven pro odliänž druhy tisku.) Okno nastaven tisku HP PomocnŽ tipy TISK V DOSU Informace o tisku z DOSovùch programó naleznete na str. 50. ZVOLTE DRUH PAPêRU Uloìte nastaven klepnut m na OK. Nastaven uloìte klepnut m na OK v oknž nastaven tisku HP. Chcete-li za t tisknout, klepnžte na OK v oknž Tisk vaäeho softwarovžho programu. (Nžkdy mus te klepnout na Soubor a pak na heslo Vytisknout, abyste otevþeli okno Tisk.) Okno Tisk ve vaäem softwarovžm programu Chcete-li tisknout, klepnžte na OK. Pokud pouì v te v tisk rnž pap r HP, v oknž nastaven tisku HP zvolte odpov daj c druh pap ru. Zvolte Oby ejnù pap r pro HP Bright White Paper HP Banner Paper. Zvolte HP Premium Inkjet Paper pro HP Premium Inkjet Paper HP Greeting Card Paper HP Iron-On T-Shirt Transfers HP Premium Inkjet Heavyweight Paper Zvolte HP Deluxe Photo Paper pþi pouìit technologie Kodak Image Enhancements s HP Deluxe Photo Paper. Zvolte HP Premium Photo Paper pro HP Premium Photo Paper. To je väe. Tisk rna postupnž vytiskne väechny str nky a uloì je ve VøSTUPN¾M z sobn ku tisk rny. 5

10 V próbžhu tisku Co kdyì NA VøTISCêCH JSOU SKVRNY NEBO JSOU ROZMAZANƒ Zah jen tisku chv li trv, neboé tisk rna mus nejdþ ve pþevz t informace z po ta e. Bžhem tisku se tisk rna móìe ob as zastavit, aby pþevzala dalä informace. Pokud dojde pap r pþed dokon en m tisku Tisk rna v s vyzve, abyste doplnili pap r. Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky a stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny. NejdÞ ve zkontrolujte tiskovž z sobn kyñ mohou bùt zne iätžnž nebo v nich doch z inkoust. N vod k jejich vy iätžn nebo vùmžnž naleznete v N stroj ch HP (viz str. 11). Chcete-li je vy istit, klepnžte na sloìku Obsluha tisk rny. Chcete-li je vymžnit klapnžte na sloìku Jak se džl?. NEMñìETE NAJêT UVêZNUTø PAPêR Pokud uv znutù pap r nemóìete naj t, zkontrolujte, zda se z archu se ät tky, kterù proch zel tisk rnou, neodlepil ät tek. Pokud v tisk rnž uv zne pap r Pokud v tisk rnž uv zne pap r, vžtäinou jej budete schopni vyt hnout bu ze VSTUPN¾ z suvky nebo z VøSTUPN¾HO z sobn ku. Potom stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny. Tisk rna se sama vypne a zase zapne. Mus te väak tisk rnž zaslat znovu tiskovou œlohu. Nžkdy pap r uv zne v zadn sti tisk rny. Pokud nem te k uv znutžmu pap ru pþ stup, oto te knofl kem na zadn ch pþ stupovùch dv Þk ch tisk rny o 1/4 oto ky proti chodu hodinovùch ru i ek a odstraëte dv Þka. Uvolnit Upevnit OdstraËte zadn dv Þka Vyt hnžte uv znutù pap r z tisk rny, dv Þka vraéte na póvodn m sto a upevnžte je oto en m knofl ku ve smžru hodinovùch ru i ek. Stisknžte tla tko Pokra ovat na pþedn stranž tisk rny a zaälete znovu tiskovou œlohu. 6

11 OdstraËov n chyb Pokud se bžhem tisku vyskytne problžm, na obrazovce se objev sdžlen, kterž v m ozn m, co se stalo a jak to opravit. Pokud se sdžlen neobjev, ale väimnete-li si, ìe se nžco nepodaþilo nebo nejste spokojeni s vùtiskem, klepnžte na sloìku OdstraËov n problžmó v N stroj ch HP a postupujte podle n vodu na obrazovce. (Na str. 11 naleznete pokyny, jak otevþ t N stroje HP.) Klepnžte na sloìku OdstraËov n problžmó. Co kdyì NEOBJEVê SE ìçdnƒ SD LENê Zd se, ìe nastal problžm, ale na obrazovce se neobjev ì dnž sdžlen. Je moìnž, ìe neprob h obousmžrn komunikace (dalä informace naleznete na str. 44). PomocnŽ tipy HP NA WORLD WIDE WEB Na HPÕs World Wide Web site v URL nebo peripherals móìete z skat nejnovžjä informace o vùrobc ch, odstraëov n problžmó a zavžst aktualizovanù software tisk rny. 7

12 Software tisk rny: d lkovž ovl d n vaä tisk rny Na tisk rnž je sice nžkolik tla tek, ale ve skute nosti ji budete ovl dat d lkovž pomoc svžho softwarovžho programu a pomoc softwaru tisk rny, kterù jste nainstalovali na svój po ta. M sto tisknut tla tek na d lkovžm ovl da i, provedete volby v oknž nastaven tisku HP a v N stroj ch HP. (Ale stejnž jako na d lkovžm ovl da i je nžkdy obt ìnž tato okna naj t.) SD LTE TISKçRN CO CHCETE SOFTWARE TISKçRNY Okno Nastaven tisku HP Jak je naj t: viz str. 9 Co džl : viz str. 10 N stroje HP Jak je naj t: viz str. 11 Co džlaj : viz str. 12 ZKONTROLUJTE VøSLEDKY! 8

13 OKNO NASTAVENê TISKU HP: JAK JE NAJêT V tomto oknž móìete zvolit nastaven pro druh pap ru, form t pap ru, orientaci a kvalitu tisku. Jak okno najdete, z leì na softwarovžm programu a opera n m systžmu, kterù pouì v te. Zkuste n sleduj c strategie z nab dky Soubor vaäeho dokumentu a ur itž se v m to podaþ. ZKUSTE TOTO Klepnžte na Soubor a pak na heslo Vytisknout. Potom klepnžte na jedno z tla tek, kterž se objev ÑVlastnosti, Nastaven nebo Tisk rna. (Klepnut na Moìnosti nepomóìe.) Pokud se okno neobjev, klepnžte na Nastaven, Moìnosti nebo Vlastnosti. ÉNEBO ZKUSTE TOTO Pokud se neobjev heslo Vytisknout, klepnžte na Nastaven tisk rny nebo Nastaven tisku. Potom klepnžte na jedno z tla tek, kterž se objev Ñ Nastaven nebo Moìnosti. JSTE NA MêST! DALäê INFORMACE O OKNU NASTAVENê TISKU HP NAJDETE V NçPOV D ONLINE. 9

14 OKNO NASTAVENê TISKU HP: CO PRO VçS MñìE UD LAT KLEPN TE NA SLOìKU A POTOM NA NASTAVENê. Zvolte vhodná nastavení. Zvolte spr vnù form t a druh pap ru pro danou œlohu. PÞedve te svou kone nou pr ci v nejlepä kvalitž. Klepnžte na Nejlepä kvalitu tisku. áetþete as a inkoust. Klepnžte na kvalitu tisku EconoFast. áetþete pen ze i stromy. Tisknžte na obž strany pap ru (kde je to moìnž). áetþete as a barevnù inkoust. Chcete-li tisknout koncepty barevnùch dokumentó v odst nech äedž, klepnžte zde. Tisknžte jasnž. Zarovnejte z sobn ky pro ernob lù a barevnù tisk a podle potþeby je vy istžte. N vod najdete v odstraëov n problžmó online. KLEPNUTêM NA OK ULOìêTE SVç NASTAVENê. 10

15 NçSTROJE HP: JAK JE NAJêT N stroje HP v m porad jak tisknout a jak odstranit tiskovž problžmy. Dokonce za v s zarovnaj a vy ist tiskovž z sobn ky. Zde je n vod, jak je naj t v jednotlivùch systžmech Windows. Windows 95 a Windows NT 4.0 Klepnžte dvakr t na ikonu zkratky N strojó HP. Tato zkratka je neust le na desktopu. Pokud ikona N strojó HP zmizela, klepnžte na Start, ukaìte na Programy, ukaìte na ObsluìnŽ programy HP DeskJet a potom klepnžte na N stroje HP DeskJet 720C. Klepnžte na tla tko N stroje HP. Toto tla tko se objev na na œlohovžm pruhu v doln sti obrazovky po otevþen N strojó HP a pokaìdž pþi tisku. Windows 3.1x ZavÞete-li N stroje HP, objev se znovu pþi tisku. Nebo na nž móìete dvakr t klepnout ve skupinž obsluìnùch programó HP DeskJet ve Spr vci programó. Klepnžte dvakr t na ikonu N strojó HP. Objev se na deskopu po spuätžn po ta e. 11

16 NçSTROJE HP: CO PRO VçS MOHOU UD LAT Jak se džl? Vytisknžte to, co si pþejete podle n sleduj c ch krokó. OdstraËov n problžmó Najdžte Þeäen, kdyì se nžco nedaþ. (Dalä informace najdete na str. 40.) Obsluha tiskárny Udrìujte tisk rnu ve funk n m stavu. 12

17 K APITOLA 2 Dalä informace o tisku Jak tisknout na róznž form ty pap ru K dyì uì zn te z klady tisku, móìete se dozvždžt v ce o tom, eho je vaäe tisk rna schopna a jak ji móìete nejlžpe vyuì t. 1 2 Jak tisknout na obž strany pap ru Jak pþevr tit dokument O barv ch O obr zc ch O textu

18 1 2 3 JAK TISKNOUT NA RñZNƒ FORMçTY PAPêRU Tipy pro pap r PÛEDTIáT Nø PAPêR Móìete si zakoupit pþedtiätžnž äeky nebo obchodn formul Þe (jako jsou faktury a vùkazy), kterž jsou ur eny pro inkjetovž tisk rny. Pamatujte si, ìe je mus te vkl dat do tisk rny stranou ur enou k tisku smžrem doló a horn m okrajem str nky napþed. Kdyì tisknete na oby ejnù pap r, karty, ät tky a ob lky, vžtäinou si zvol te jeden ze standardn ch form tó v oknž Form t pap ru ve sloìce Nastaven okna nastaven tisku HP. Nejste väak omezeni uvedenùmi form ty. Ujistžte se pouze, ìe rozmžry pap ru jsou v uvedenùch rozmžrech (aby si v le ky tisk rny mohly pap r podat): á Þka: 3 aì 8,5 palce (77 mm aì 215 mm) DŽlka: 3 aì 14 palcó (77 mm aì 356 mm) Potom postupujte podle n sleduj c ch pokynó: V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Nastaven a potom zvolte heslo Podle uìivatele v seznamu Form t pap ru. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) VYTVOÛTE SI SVOJE VLASTNê OBCHODNê FORMULçÛE Móìete si sami vytvoþit obchodn formul Þe nebo vizitky se svùm vlastn m logem, jmžnem a adresou a vytisknout si je podle potþeby. SoftwarovŽ programy obvykle poskytuj äablony, pomoc kterùch móìete svž formul Þe navrhnout. Zvolte heslo Podle uìivatele. 14

19 Zapiäte rozmžry pap ru do okna Form t pap ru podle uìivatele a klepnžte na OK. Tipy pro pap r ZM ÅTE TVAR Vloìte pap r do tisk rny a postupujte jako pþi tisku na norm ln form t pap ru. U malùch form tó pap ru posuëte malž zelenž adaptžry tak, aby zlehka pþidrìovaly pap r po džlce, jak je pops no na str. 28. PO UKON ENê TISKU ZmžËte Form t pap ru zpžt na Letter nebo A4, i na jinù form t pap ru, na kterù budete tisknout pþ ätž. I kdyì tisknete na rovnù pap r, nen dóvod k tomu, aby tak zóstal. Kupte si pþ ru ku o skl da k ch z pap ru, nau te se z vytiätžnùch pap ró vytvoþit trojrozmžrnž pþedmžty. Na vùtisky móìete takž nalepit malž pþ vžsky, knofl ky, i vylisovanž kvžtiny na karty. 15

20 1 2 JAK TISKNOUT NA OB STRANY PAPêRU Tipy pro pap r NEPRñHLEDNø PAPêR Vyhledejte pap r, na kteržm obr zky a text vytiätžnž na jednž stranž neprosv taj na druhou stranu. OpatÞete si vzorky listó, jejichì hmotnost je nejmžnž 24 liber (90 g/m 2 ) a vyzkouäejte, zda vyhovuj tžmto poìadavkóm. Nejsnadnžjä zpósob, jak äetþit pap rem, je tisknout na jeho obž strany. Jednoduäe vloìte pap r do tisk rny dvakr t: zvolte moìnost oboustrannù tisk a postupujte podle n vodu na obrazovce. Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky. Ujistžte se, ìe ve VøSTUPN¾M z sobn ku nen ì dnù pap r. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Funkce. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Potom klepnžte na Kniha nebo Tabulka. Klepnžte na sloìku Funkce. Klepnžte na heslo Tabulka, chcete-li sv zat listy na horn stranž. Co kdyì DRUHç STRANA SE VYTISKNE TAKTO: Klepnžte na heslo Kniha, chcete-li sv zat listy na levž stranž. Moìn, ìe jste v oknž pro nastaven tisku HP zvolili heslo Tabulka m sto Kniha (Viz 3. krok) Moìn, ìe jste po vytiätžn prvn strany zapomnžli pap r oto it. Vytisknžte dokument znovu a pozornž pþitom sledujte pokyny na obrazovce. Vytisknžte svój dokument. Tisk rna automaticky vytiskne pouze lichž str nky. Tisk rna pak zobraz na obrazovce po ta e sdžlen informuj c v s o tom, jak do n znovu vloìit pap r. V dobž vyd n tžto publikace nebyla tato funkce k dispozici v prostþed Windows NT

21 Vloìte vytiätžnž str nky zpžt do VSTUPN¾ z suvky tisk rny. N sleduj c obr zek zn zorëuje vkl d n pap ru zpžt do tisk rny pþi zvolen hesla Kniha a Tablulka. Moìnost Kniha Co kdyì NejdÞ ve se vytisknou lichž str nky. Moìnost Tabulka Vloìte pap r zpžt do tisk rny a vytisknžte sudž str nky. OB STRçNKY SE VYTISKNOU NA JEDNƒ STRAN PAPêRU Kdyì jste vkl dali pap r opžt do tisk rny, uloìili jste jej potiätžnou stranou doló. Vytisknžte dokument znovu a pozornž pþitom sledujte pokyny na obrazovce. INKOUST JE ROZMAZANø NejdÞ ve se vytisknou lichž str nky. Tisk rna vytiskne sudž str nky na opa nou stranu lichùch str nek. Kdyì je pap r pþipraven, obraéte VøSTUPN¾ z sobn k zpžt doló a klepnžte v oknž na heslo Pokra ovat. Tisk rna vytiskne sudž str nky na opa nou stranu lichùch str nek. PO UKON ENê TISKU ZmžËte moìnost Oboustrannù tisk zpžt na ë dnù. Vloìte pap r zpžt do tisk rny a vytisknžte sudž str nky. Inkoust pravdžpodobnž zcela neuschnul a proto pþed vytiätžn m druhž strany chv li po kejte. Dobu schnut móìete zkr tit tak, ìe sn ì te kvalitu tiskuñnapþ. ve sloìce Nastaven okna nastaven tisku HP zmžëte Normální kvalitu tisku na EconoFast. 17

22 JAK PÛEVRçTIT DOKUMENT PomocnŽ tipy PÞi tisku pþevr cenžho dokumentu jsou text a obr zky pþevr cenž horizont lnž (zrcadlovž) proti tomu, jak je vid te na obrazovce po ta e. PRO PÛEVRçTIT DOKUMENT? Dokument byste mžli pþevr tit, kdyì poì v te naìehlovac obr zek (viz str. 39); obraz, kterù pþen ä te, bude po naìehlen na l tku pþevr cen zpžt do póvodn podoby. Dokument móìete pþevr tit pþed vytiätžn m na próhlednou f lii; móìete si tak džlat pozn mky na jej m rubu a snadno je pozdžji vymazat, aniì byste próhlednou f lii poäkr bali. LEVN Jáê NEë SV TLO V te, ìe zapnut tisk rna spotþebuje mžnž energie neì vžtäina ì rovek Ñpouhùch 12 wató pþi tisku. Póvodn dokument PÞevr cenù dokument Vloìte pap r do VSTUPN¾ z suvky. Pokud tisknete na próhlednž f Iie, n vod najdete na str. 31. Pokud tisknet na naìehlovac obr zky, n vod najdete na str. 39. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Funkce a potom klepnžte na heslo Oto it horizont lnž. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Klepnžte na Oto it horizont lnž. Vytisknžte svój dokument. Text a obr zky jsou pþevr cenž. ProhlŽdnžte si v zrcadle, jak bude vypadat kone nù vùsledek. PO UKON ENê TISKU Klepnžte znovu na okno Oto it horizont lnž, mì nastaven zruä te. Pokud jste pouì vali próhlednž f lie nabo naìehlovac obr zky, vymžëte je ve VSTUPN¾ z suvce za oby ejnù pap r nebo jinž mždium, na kterž budete tisknout pþ ätž. 18

23 O BARVçCH Svoje dokumenty móìete zhotovit jasnžjä a vizu lnž zaj mavžjä podobž tak, ìe je vytisknete barevnž. Tisk rna kombinuje tyþi barvy ve dvou tiskovùch z sobn c chñ ernou, azurovou, ìlutou a purpurovouñtak, aby odpov daly barv m textu a obr zkó (i fotografi ) na vaä obrazovce. ern Azurov ëlut Purpurov Jak vypnout barevnù tisk Barevnù text a obr zky vytvoþenž ve vaäich dokumentech se automaticky vytisknou barevnž. Koncepty barevnùch dokumentó móìete vytisknout v äedž stupnici pokud se je chyst te fotokop rovat ernob le nebo pokud chcete uäetþit as a inkoust. V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Barva a potom klepnžte na heslo Tisknout v äedž stupnici. v tomto oknž znamen, ìe byl vypnut barevnù tisk. Vaäe barevnž dokumenty se vytisknou v odst nech äedž, dokud toto nastaven nezmžn te. Pokud chcete, aby vaäe ernob lž dokumenty mžly vynikaj c kvalitu, zvolte Nejlepä nebo Norm ln reìim s nastaven m v äedž stupnici. Tisk rna pþi tžchto reìimech pouìije trochu barevnžho inkoustu. Co kdyì VYTIáT Nƒ BARVY NEODPOVêDAJê BARVçM NA OBRAZOVCE Vzhledem k technice, jakou vznik barva na obrazovce (prostþednictv m svžtla) a v tisk rnž (prostþednictv m barviv a pigmentó), se barvy mohou m rnž liäit. BARVY NEJSOU DOSTATE N ëivƒ Moìn, ìe tisknete na nespr vnou stranu pap ru. Pokud se oto en m pap ru problžm neodstran, zmžëte kvalitu tisku na Nejlepä. Pokud pouì v te speci ln pap r, zmžëte nastaven Druh pap ru tak, aby odpov dalo pouìitžmu pap ru (viz str. 5). 19

24 Upraven barev PomocnŽ tipy TECHNOLOGIE COLORSMART II Vaäe tisk rna je obvzl äé uzpósobena k tisku barev. (Proto spole nost HP nazvala tuto technologii ColorSmart II!) Kdyì tisknete barevnù dokument, tisk rna ozna jednotlivž prvky dokumentuñtext, celobarevnž fotografie a grafiku (jako napþ. kruhovž diagramy s barevnùmi bloky)ña pod je co nejìivžjiñdokonce i ty, kterž tisknete z Internetu. Obdrì te vysoce kvalitn barvy s menä mi n klady, neì barevnž kopie z kop rovac ho stþediska. Stejnž jako fotoapar t s plnùm vybaven m i vaäe tisk rna se móìe ÒzaostÞitÓ pomoc technologie HP ColorSmart II a provžst tak automaticky œpravy, kterž zajist co nejlepä moìnou kvalitu barevnžho tisku. Pokud väak chcete, móìete nastaven upravit sami a dos hnout tak vùsledkó podle svžho pþ n : V dialogovžm oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Barva a pak na heslo Ru nž. Potom klepnžte na Moìnosti. ZmžËte nastaven Intenzita nebo Polot nov n. Klepnut m zde zobraz te barevnž moìnosti. Klepnut m na heslo N povžda z sk te dalä informace o tžchto nastaven ch. 20

25 O OBRçZCêCH Obr zky, grafika a umžn jsou nžkterž z obecnùch n zvó pouì vanùch k popisu prvkó ve vaäich dokumentech odliänùch od textu (jako jsou diagramy, ilustrace, dekorativn prvky a fotografie). PomocnŽ tipy 100,000 80,000 60,000 40,000 20, Diagramy a grafy Ilustrace Dekorativn Fotografie Chcete-li dostat obr zek do dokumentu, kterù chcete vytisknout, mus te jej nejdþ v pþevžst do elektronickž formy (soubor v po ta i). Pak uì je jednoduchž jej okop rovat do dokumentuñn vod naleznete v pþ ru ce k softwarovžmu programu, kterù pouì v te. Zde je nžkolik zpósobó pþev džn obr zkó do elektronickž formy. Nakreslete obr zek sami pomoc kreslic ch n strojó v softwarovžm programu. POTÛEBUJETE OBRçZEK? V asopisech o po ta ch naleznete jmžna prodejcó, kteþ nab zej hotovž obr zky (clip art). R di v m zaälou barevnž obr zky ze svž äirokž nab dky. Nebo vyhledejte v umžleckžm oddžlen knihkupectv knihy s obr zky bez autorskùch pr v. NezapomeËte, ìe je nez konnž cokoli kop rovat a fotografovat, pokud k tomu nem te zvl ätn povolen od osoby nebo spole nosti, kter vlastn origin l. Pouìijte hotovž obr zkyñmóìete je z skat z róznùch zdrojó, v etnž Internetu a svùch softwarovùch programó. Viz odstavec ÒPotÞebujete obr zek?ó, kde se dozv te v ce. Obr zky si móìete sn mat sami. Pouìijte svž vlastn sn mac zaþ zen nebo si pþipravte obr zky a sn mac zaþ zen si vypój ete v m stn m kop rovac m stþedisku. 21

26 Co kdyì Nechte si svž fotografie nasn mat v m stn fotoprodejnž. Za m rnù poplatek si móìete nechat pþevžst celù film na disk CD-ROM. NezapomeËte poì dat prodava e, aby na disk okop roval takž aplikaci pro zobrazov n CD. VYTIáT Nê OBRçZKñ TRVç DƒLE, NEë JSTE O EKçVALI Bu te trpžliv. Vytiätžn obr zkó a zejmžna barevnùch fotografickùch zobrazen móìe trvat dlouhou dobu vzhledem k jejich sloìitosti. Tisknete-li koncept, móìete tisk urychlit tak, ìe pouìijete kvalitu tisku EconoFast (pokyny naleznete na str. 10), kvalita väak nebude nejlepä. Nebo móìete zruäit barevnù tisk a vytisknout koncept rychle a levnž. PoÞi te si digit ln fotografii. Digit ln fotoapar t nepouì v film a ukl d obr zky pþ mo do souboru po ta e. Zeptejte se v m stn m kop rovac m stþedisku nebo fotoprodejnž, zda je moìnž si takovù fotoapar t vypój it. OBRçZKY NEJSOU TAK OSTRƒ, JAKO JE ORIGINçL Je moìnž, ìe byl obr zek sn m n pþi vyää m po tu bodó na palec (dpi), neì je vaäe tisk rna schopna vytisknout. Abyste dos hli co nejlepä ch vùsledkó, sn mejte fotografie pþi rozliäovac schopnosti 150 nebo 300 dpi. Pokud je sn m te pþi vyää rozliäovac schopnosti, kvalita tisku se nezlepä, ale vytiätžn obr zkó bude trvat džle. 22

27 O TEXTU To, jak vypadaj slova na str nce z leì na tom, jakž typy p sma pouì v te, kdyì p äete text ve svžm softwarovžm programu. Typy p sma jsou sady znakó (velk a mal p smena, slice a interpunk n znamžnka) s ur itùm designem nebo charakteristickùm vzhledem. Kaìdù typ p sma se nžjak jmenuje, jako napþ. Times New Roman nebo Creepy. Volba typó p sma Kdyì si vyb r te typy p sma, móìete si je pþedstavit jako tyto skupiny: Typy p sma Serif maj na p smenech zakon en (patky), kterž vedou vaäe o i od jednoho znaku ke druhžmu. Typy p sma Serif se hod pro bloky textu. Typy p sma Sans serif nemaj zakon en. Protoìe maj jednoduchž linky, jsou ide ln pro titulky a ostatn texty vžtä ho rozsahu. Typy p sma pro speci ln œ ely. Zahrnuj dekorativn typy p sma a p smo podobnž psanžmu, kterž se vžtäinou pouì vaj, m -li se dos hnout zvl ätn ho œ inku u textu malžho rozsahu ve vžtä ch velikostech. Serif Sans serif Typy p sma pro speci ln œ ely PomocnŽ tipy N KTERç PêSMENA VYPADAJê JAKO OBRçZKY Znaky Wingdings jsou symbolickž (nebo obr zkovž) typu p sma, kterž lze ps t za pouìit kl ves pro p smena nebo slice na vaä kl vesnici. Móìete je form tovat jako textñmóìete pþidat barvu, zmžnit jejich velikost apod. Jak si väak zapamatujete, kterž p smeno nebo slo odpov d pþ sluänžmu zobrazen? Udžlejte si schžma! Jednoduäe zapiäte kaìdž p smeno a slici na kl vesnici dvakr t, na dvž Þ dky pod sebe. Zhotovte celù text v dostate nž velikosti, aby obr zky byly jasnžñ vhodn velikost textu je 30 bodó. Potom zvùraznžte kaìdou druhou Þ dku a zform tujte ji pomoc znakó Wingdings. 23

28 Pouì v n typó p sma PomocnŽ tipy PODROBNø PÛEHLED TYPñ PêSMA Vžtäina softwarovùch programó v m umoìn pouze rychlù pohled na typy p sma. Pokud väak pouì v te Windows 95, móìete si vytisknout vzorovou str nku pro kaìdù typ p sma. Jednoduäe klepnžte na Start a ukaìte na Nastaven. Klepnžte na Ovl dac panel a dvakr t klepnžte na Typy p sma. Klepnžte dvakr t na typ p sma, kterù si chcete prohlždnout, potom klepnžte na Vytisknout a vytisknžte si vzorek. Mnoho softwarovùch programó zahrnuje povel Typy p sma, kterù obsahuje seznam dostupnùch typó p sma. Obvykle si zvol te text a aplikujete typ p sma (nebo zahrnete typ p sma jako sou st definice stylu). Jak si zvolit typy p sma pro text, najdete v pþ ru ce k programu, kterù pouì v te. Times New Roman Times New Roman Algerian Arial Arial Rounded MT Bold Artistik Ashley Inline AvantGarde Bahaus 93 Bookman Zakoupen typó p sma Typy p sma jsou vžtäinou sou st softwarovùch programó a opera n ch systemó, kterž si zakoup te. Móìete si pþikoupit pþ davnž typy p sma a nainstalovat je do pamžti po ta e. Pro svój po ta si móìete zakoupit dva druhy typó p sma: Typy p sma TrueType, kterž maj upravitelnou velikost a maj stejnù vzhled na obrazovce po ta e i na vytiätžnž str nce. Typy p sma Type 1 nebo postscript (pokud pouì v te spr vce typó p sma). 24

29 K APITOLA 3 Co móìete tisknout Ob lky át tky K dyì uì zn te z klady tisku, móìete pþistoupit ke sloìitžjä m projektóm. V tžto kapitole je pops no, na jakž druhy mždi móìe tisk rna tisknout: PróhlednŽ f lie Fotografie Karty Transparenty Jednu ob lku po druhž nebo nžkolik ob lek najednou. át tkyñozna te si sloìky nebo odeälete pravidelnou mžs n poätu. PróhlednŽ f lie pro dóleìitž pþedn äky. FotografieÑvytvoÞte si vlastn odznaky nebo jmenovky. Vizitky, karty s recepty nebo pozv nky na ve rek. Transparenty k pþil k n n vätžvn kó do vaäeho prodejn ho st nku. Naìehlovac obr zky na ät tky proti slunci s vytiätžnùm logem vaä firmy. Naìehlovac obr zky

30 OBçLKY PomocnŽ tipy ÛI TE SE SVøM SOFTWAREM Pokud v ä softwarovù program zahrnuje funkci pro tisk ob lek, Þi te se tžmito instrukcemi m sto zde uvedenùch pokynó. Vaäe tisk rna móìe tisknout na ob lky dvžma zpósoby: Tisknete-li na jednu ob lku, móìete pouì t pþihr dku pro jednotlivž ob lky a ponechat pap r ve VSTUPN¾ z suvce. Móìete tak vytisknout ob lku a potom dopis. Tisknete-li na v ce ob lek, pouìijte VSTUPN¾ z suvku. Jak tisknout na jednu ob lku V oknž nastaven tisku HP klepnžte na sloìku Nastaven a zvolte form t ob lky v oknž Form t pap ru. (Na str. 9 se dozv te, jak se dostanete k oknu Nastaven tisku HP.) Zvolte ob lku. Tipy pro pap r NEVHODNƒ OBçLKY Nepouì vejte lesklž ob lky nebo ob lky s reližfem, se sponami a s okžnky. (Pro tyto druhy ob lek pouì - vejte próhlednž adresovž ät tky.) Nav c ob lky se silnùmi, nepravidelnùmi nebo zkroucenùmi okraji nebo ob lky, kterž jsou poma kanž, potrhanž nebo jinak poäkozenž mohou v tisk rnž uv znout. ZasuËte ob lku do pþihr dky pro jednotlivž ob lky aì na doraz podle obr zku. Chlopn nahoru a doleva Vytisknžte ob lku. PO UKON ENê TISKU V oknž nastaven tisku HP zmžëte form t pap ru zpžt na Letter nebo A4, i jinù form t pap ru, na kterù budete tisknout pþ ätž. 26

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012

RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 .CZ Základní informace RSIT, Jiří Erben 26.8.2012 Základní informace k užívání služby e-zásilka.cz OBSAH Instalace... 1 První spuštění... 1 Odeslání souboru... 1 Nastavení programu... 1 Popis okna aplikace...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics ndividu ln licence (CPU, NSL a zkušebn verze) instalace Po úspěšném vytvořen Access Accountu (Uživatelského účtu), n vod naleznete na odkazu n že: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

HP ENVY 5530 e-all-in-one series

HP ENVY 5530 e-all-in-one series HP ENVY 5530 e-all-in-one series Obsah 1 Nápověda HP ENVY 5530 e-all-in-one series... 1 2 Poznejte HP ENVY 5530 series... 3 Části tiskárny... 4 Ovládací panel a kontrolky stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 930C Series. Česky

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 930C Series. Česky Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows 930C Series Česky Informace o ochranných známkách Microsoft, MS, MS-DOS, a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Z džjin eskžho pravopisu: Jan V clav P l *

Z džjin eskžho pravopisu: Jan V clav P l * Tilman Berger (Tubinky/SRN) Z džjin eskžho pravopisu: Jan V clav P l * Džjiny eskžho pravopisu jsou dobþe prozkoum ny: Rozliäov n pžti vùvojovùch f z (pravopisu primitivn ho, spþeìkovžho, diakritickžho

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Tiskárny Autor: Adéla Petrákov ková ITS-1.ro 1.ročník k 2006/2007 Definice tiskárny Tiskárna je periferní výstupní zařízen zení,, které se připojuje na paralelní port počíta tače e a podle pokynů zaslaných

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100 NÁ VOD K POUŽ ITÍ Tiská rna ODP 100 1 1 Všeobecně Popis ODP 100 je inkoustová tiská rna vytvořená na bá zi HP 6122. Zá sobník papíru byl nahrazen podavačem CD/DVD médií. Dá le byly přidá ny dalšíelektronické

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod.

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Uvedený postup je primárně je určen pro Navigon 7110 s kupónem (voucherem) pro upgrade v balení.

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč

HLP. Hopi Logistic Portal uživatelská příruč Hopi Logistic Portal uživatelská příruč ka Akce Jméno Datum Vytvoř il Jan Pěč ek 11.10.2005 14:27 Poslední změ na Jan Pěč ek 25.5.2007 15:16 Obsah : 1. Úvodní informace...2 1.1. Úč el aplikace...2 1.2.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

MANUÁL PRO VÝDEJ / VÝROBU KARTY HOSTA LIPNO CARD

MANUÁL PRO VÝDEJ / VÝROBU KARTY HOSTA LIPNO CARD Pro elektronickou akceptaci je třeba být připojen na internet a případně mít příslušné akceptační / čtecí zařízení. Kartový systém se neinstaluje, jedná se o webovou aplikaci, která se otevře v libovolném

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více