MEDIA Training a stipendia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 2.1.8. MEDIA Training a stipendia"

Transkript

1

2 Obsah 2. Zprava o tinnosti kancelai'e MEDlA Desk teska republika 2.1. lnterni aktivity Hlavni cile kancelafe MEDIA Desk v roce Kontakt s profesionaly Mailing Internetove stranky Publikace Pfeklad material6 a publikaci Studie, analyzy, poskytovani informaci MEDIA Training a stipendia Konzultace 4adosti o podporu programu MEDlA 2.2. Externi aktivity east na festivalech, trzich a konferencich east v programech MEDlA Training Seminafe pro profesionaly a pfednagkova Einnost Spoluprace s Eurimages, Evropskou audiovizualni observatoh a projekty podporova- nymi MEDIA ( Propagace 2.3. I. Vztahy s tiskem Inzerce, reklama Vztahy s institucemi 2.4. Vyhled na rok Hodnoceni prgbphu programu MEDIA v CR 3. Zprava o tinnosti CFC - Film Promotion 3.1. ZahraniEni aktivity Propagace Eeske kinematografie v zahraniti deast na zahranitnich akcich Spoluprace se zahranitnimi organizacemi 3.2. Domaci aktivity Propagace Eeske kinematografie v ceske republice (5, Akce pro filmove profesionaly Spoluprace s dalsimi organizacemi a spoleenostmi Publikace, informahi Einnost a inzerce Publikace Propagace a vztahy s tiskem lnzerce Vyhled na rok 26 3

3

4 ceska filmova komora (~FK) byla zalofena v roce 23 jako sdrufeni Asociace producenti v audiovizi (APA), Unie filmovych distributori (UFD) a Asociace provozovateli kin (APK). Poslanim teto organizace bylo vytvofit platformu pro vympnu nazori na aktualni dpni v oboru a pro koordinaci spoleeneho postupu v pfipadech, ktere se dotykaji zakladatel- skych asociaci. &a ceska filmova komora zastieguje narodni zastoupeni programu EU MEDIA kancelaf MEDIA Desk, ktera je v provozu od roku 23. Kancelaf poskytuje pfedevsim informace a konzul- tace pro zajemce o podporu z programu MEDIA. Mimo to ~ F od K roku 24 provozuje take Ceske filmove centrum, ktere se zab9a propagaci Eeske kinematografie v zahraniei a ser- visem pro zahranicni filmove produkce. K nejvyznamnpjsim poeinqm ceskeho filmoveho centra v loiiskem roce patfila prezentace Eeske kinematografie na nejdilefitpjhch evropskych festivalech - stanek ~ F na C Berlinale a spoleeny Eesko-slovensko-polsky pavilon v Cannes. V*namne by lo i prvni vydani Production Guide - nezbytneho privodce natatenim v ceske republice. S uspokojenim mohu take konstatovat, fe v lofiskem roce se poprve na financovani tpchto a fady aktivit ~ F C podilel vyznamnpjsi mprou i Eesky stat. K dalsim aktivitam ceske filmove komory v roce 25 patfila spoluprace na novelizaci dvou klieovych zakoni tykajicich se Eeske audiovize - E Sb. ngkterych podminkach vyroby, Sifeni a archivovani audiovizualnich d61 a E Sb. statnim fondu CR na podporu a rozvoj Eeske kinematografie. Ministerstvo kultury si objednalo vypracovani rozsahle studie o ekonomickych pfinosech filmoveho primyslu, prvni sveho druhu v cechach. Na teto studii aktivnp spolupracovala i ~ FK. Jsem rada, fe aktivity ceske filmove komory v roce 25 posunuly Eesky audiovizualni primysl oppt o npco blife urovni ostatnich stati EU a chtpla bych timto podckovat kolegim z vedeni ~ F za K spolupraci a podporu. PfedevSim vzak chci vyjadfit velke diky vsem pracovnikim ~ FC, bez jejichf nasazeni by se nam nepodafilo tpchto vysledki dosahnout. V Praze, 1. bfezna

5 2. Zprava o Einnosti kancelah MEDIA Desk teska republika Ceska republika je tlenem programu MEDlA od tervence roku 22. V navaznosti na vstup Ceske republiky do tohoto komunitarniho programu bylo 2. ledna 23 v Praze otevfeno i jeho narodni zastoupeni - kancelaf MEDlA Desk Ceska republika. tinnost kancelafe zajik'uje na zaklade rozhodnuti Ministerstva kultury a Evropske komise ceska filmova komora. Rok 25 by1 tfetim rokem existence kancelafe MEDlA Desk. Ta se dobfe etablovala na teskem audiovizualnim trhu a stala se nezbytnym pomocnikem Ceskych profesionali pfi kontaktu s programem MEDIA. I nadale jsme se soustfed'ovali na hlavni ukol kancelafe - sloufit jako informatni a poradenske centrum pro zajemce o terpani finantni podpory z fondi MEDlA neb o utast v dalzich aktivitach financovanych programem. VetZina Eeskych projekti a spoletnosti jako festivaly, distributofi neb vzd6lavaci projekty jsou jif programem MEDlA podporovani pravidelne. Soustfed'ovali jsme se proto pfedevsim na nove fadatale v programu MEDlA Development a na prezentaci vzdklavacich programi MEDlA Training. Potet fadateli o podporu a v konetnem vysledku take pfijemci podpory zistal v roce 25 zhruba na stejne urovni jako v roce 24. Tento v*oj je dan velikosti teskeho audiovizu- alniho trhu a domnivam se, fe v pfiztich letech se vyrazneji nezmeni. V programech MEDlA Distribution, Promotion a Training zistava potet fadateli i pfijemci podpory vicemene stabilni, meni se pouze potet podpofenych projekti v oblasti MEDIA Development podle pottu pfipravovanych filmi. Z programu MEDlA terpa nyni Ceska republika maximum pod- pory, ktere je naz audiovizualni sektor schopen ziskat. Chtela bych timto podekovat vzem, diky nimi se kancelafi MEDIA Desk dafi dosahovat techto vysledki. PfedevZim vzak dekuji za finantni podporu institucim, bez nichf by provoz kancelafe nebyl mofny - Ministerstvu kultury a Evropske komisi. Vefim, fe naze prke bude pokratovat stejn6 uspezn6 i v pfiztich letech. PfedevZim vzak doufam, fe Eeske projekty budou i nadale stejn6 usp6zne v ziskavani podpory z programu MEDIA. 8 V Praze, 1. bfezna 26 feditelka kancelafe

6 2.1. lnterni aktivity 2.1.I. Hlavni cile kancelafe MEDIA Desk v roce 25 V roce 25 bylo hlavnim cilem pfedeviim informovat nove ladatele o podminkach podpory v programu MEDlA Development a prezentovat dalii vzd6lavaci programy MEDlA Training na teske pid6. Samozfejmosti pak bylo udrleni vysoke utasti Eeskych profesionali v programech MEDlA Training v zahranici Kontakt s profesionaly Vzhledem k tomu, le vkiina Eeske audiovizualni vefejnosti jil ma o programu MEDlA jil zakladni povgdomi, byly vyfizovany pfedevzim konkretni dotazy k jednotlivym vyzvam, dotazy technickeho razu a ve v6tsi mife nel v minulych letech i dotazy ke smlouvam a vyuttovani podpory Mailing Pravidelne rozesilani informaci filmovym profesionalgm, odborne vefejnosti, institucim a dalsim relevantnim cilovym skupinam je hlavnim nastrojem komunikace o aktualnich molnostech financovani nabizenych programem MEDIA, ale i o vzd6lavacich programech podporovanych MEDlA Training a o dalzich novinkach spojenych s programem. Pro utely mailingu je vytvofena a prib6ln6 aktualizovana databaze filmovych profesionali, spoleenosti a instituci v audiovizualnim i statnim sektoru, ktera obsahuje zhruba 7 adres. Pi? dilelitych akcich spolupracujeme take s profesnimi asociacemi, institucemi a Zkolami jako jsou Asociace producenti v audiovizi, Asociace provozovateli kin a Unie filmovych distributori, FITES, ARAS, A~FK, ~FTA, IDF, FAMU, NFA, V ~ O Pisek a ~ $ Zlin. Mailing jsme uskutetiiovali pfedeviim elektronickou bo5tou ve form6 informaenich newsletteri s nazvem MEDIAservis-Eislo-nazev. Celkem jich bylo rozeslano 36. Newslettery MEDlAservis slouli pfedeviim k rychlemu sd6lovani aktualnich informaci neb pozvanek na domaci i zahranitni akce MEDIA, Easto ureenych pouze jedne cilove skuping. VSechny newslettery jsou zaroveii uvefejiiovany jako aktuality na internetovych strankach MEDlA Desk. B6lnou poitu jsme mailing vyulili pro rozesilani informatniho Etvrtletniku MEDlA info, brolury MEDlA neb katalogu MEDlA Training. SouEasti naieho mailingu je i rozesilani materiali Eeskych projekti financovanych programem MEDlA (IDF, CIANT) Internetove stranky Internetove stranky jsou spolu s mailingem dalsim nejdileiit6jzim nastrojem komunikace MEDlA Desk s filmovymi profesionaly. Krom6 toho tasto slouli jako prvni misto kontaktu novych zajemci s programem a prvni informaeni zdroj pro zajemce o podporu z programu MEDIA. 3 9 Stranky MEDlA Desk jsou registrovany na prvnim mist6 ve tfech nejvyznamn6j5ich Eeskych vyhledavatich - Seznam, Atlas a Centrum. Pfi zadani klitoveho slova program MEDlA se odkaz na MEDlA Desk objevuje rovn6l na pfednim mist6.

7 V pribghu roku 25 bylo provedeno ngkolik zasadnich zmpn na internetovych strankach. c) PFedevSim byla zmgngna malo funktni homepage. Novou ljvodni strankou je bgfna stranka s hlavitkou, ktera obsahuje novinky a animovane bannery s odkazem na podstranky Euri- mages, Knihovna (viz dale) a DalSi mof nosti financovani. Zalofka Technicka podpora byla zm6ngna na lepe odpovidajici Servis. Krom6 stavajicich odkazi byl do teto zalofky novg pfidan odkaz Knihovna. Knihovna obsahuje seznam vsech publikaci, pr'edeviim studijnich materiali MEDlA Training, ktere ma MEDlA Desk k dispozici. Knihovna ma vlastni administraci pro evidenci zapijtek. Dale byl do zalofky Servis p4dan odkaz Studie, ktery nabizi dilefite studie o evropskem audiovizualnim primyslu, jejichf zadavatelem je Evropska komise. 3 NovE! byl p?idan odkaz na Eurimages, k t e obsahuje ~ vsechny dilefite informace o fondu Eurimages, vtetng pravidel podpory a uzavgrek. Novy odkaz dalsi mofnosti financovani upozoriiuje ufivatele na dalsi evropske zdroje pro financovani kulturnich akci. Zaloika MEDIA Training byla doplngna o pravidelng aktualizovane odkazy na nejblifsi kurzy a o jejich archiv. Zalofka Cinedays byla ponechana pouze v navigaci HP Publikace Kancelar' MEDlA Desk vydava tiitgny informatni bulletin MEDlA info. MEDlA info ma obvykle 12-2 stran, vychazi ttvrtletng v nakladu 7 vytiski. PoStou je rozesilan vsem kontaktim z databaze MEDlA Desk a distribuovan pr'i vyznamnych audiovizualnich akcich, p?edevsim na filmovych festivalech a p?i informatnich setkanich s profesionaly. V roce 25 byla nase publikatni tinnost pomgrng rozsahla. MEDIA Desk vydala dalsi materialy o programu MEDIA: brofuru MEDlA Development, dvojjazytnou publikaci MEDlA 23-25, katalog MEDIA Training 25, letak Czech Films Supported by MEDIA Development a novou sadu brofur se zakladnimi informacemi o programu MEDIA - Jak na MEDIA?, MEDIA 69 Training, MEDIA Promotion a MEDIA Europa Cinemas. Dale vznikla publikace Cesty ke sce- - - na?i - SOURCES. Czech Films Supported by MEDlA Development 8 Letak p?ipraveny ve spolupraci s teskym filmovym centrem uvadi nazvy a obsah filmi podpor'enych programem MEDlA Development v roce 24 a teske akce na Berlinale. MEDlA MEDIA Development Brofura urtena p?edevsim producentim obsahuje zakladni informace o programu MEDlA Development a New Talent, pr'ehled teskych projekti podpor'enych v letech 23-25, rozhovor s uspzsnymi fadateli, odpovgdi na nejtastgji kladene dotazy, tipy pro vyplngni. 8 Dosud nejrozsahlejsi publikace MEDIA Desk. Popis vsech projekti, ktere v letech ziskaly podporu MEDIA, strutna charakteristika spoletnosti a jejich dalsich projekti, kompletni pfehled viech podpor, statistiky, zakladni informace o programu MEDIA. Publi- kace je na domaci pidp urtena pr'edevsim statnim i neziskovym institucim a organizacim z oblasti kultury a jejiho financovani, v zahraniti pak pr'edevsim potencialnim zahranitnim partnerim Eeskych projekti a zajemcim o Eeskou audiovizi.

8 (3 Jak na Media? Zakladni informace o programu MEDlA c3 Graficka podoba brolury respektovala roztleneni programu na tasti MEDIA Development, Distribution, Promotion, Training a Pilot Projects a jejich zamgfeni na rizne cilove skupi- (3 ny- 8 MEDIA Training Moinosti dals'iho vzde'lavani filmoj.ch profesionald PFehled vybranych projekti financovanych MEDlA Training s uvedenim strutneho popisu projektu a zamgfeni na cilovou skupinu. MEDlA Promotion Ulitetne adresy z oblasti evropske audiovize Pfehled dilelitych projekti podporovanych programem MEDIA Promotion, ktere usnadiiuji pfistup filmovych profesionali na evropsky trh. Uvadi strutny popis projektu, komu je ur- Een, a podminky utasti. MEDIA Europa Cinemas Podpora evropskych kin Zakladni informace o siti Europa Cinemas, podminky tlenstvi a Eerpani podpory, zakladni 8 udaje o Eeskych tlenech, dalsi aktivity Europa Cinemas (digitalni kino).. (3 Katalog MEDIA Training 25 Katalog vsech vzdelavacich programi a kurzi financovanych programem MEDIA. Cesty ke scenafi - SOURCES Texty o psani scenafi, jejich vyvoj a upravy od lektori SOURCES Davida Wingatea a Dicka Rosse Pfeklad rnateriali a publikaci Pro maximalni pi"ib1ifeni programu MEDIA teskemu audiovizualnimu sektoru pfeklada kancelaf MEDlA Desk vsechny hlavni vyzvy k piedkladani navrhi vtetng formulafi ladosti do c> Eeskeho jazyka. Dale pfekladame vsechny vyznamne tiskove zpravy a dokumenty tykajici se programu MEDlA a evropske audiovizualni politiky. a Pfeklady vyzev k pfedkladani ladosti vtetn5 formulafi slouli k co nejlepsi orientaci ladateli v pokynech k vyzvam, vykladu termini a vyznamnou merou napomahaji pfi vypliiovani fadosti. Pro ueely pfekladi jsme ve spolupraci s pfekladatelskou agenturou sestavili glosaf nejtasteji poulivanych termini, ktery je dostupny na www strankach kance1ai"e MEDlA Desk. ( Studie, analyzy, poskytovani inforrnaci 9 V roce 25 kancelaf MEDIA Desk provadgla hodnoceni tykajici se uspgsnosti Eeskych audiovizualnich projekti v programu MEDlA pro Ministerstvo kultury a Ministerstvo zahrani- ti a poskytovala ternto a dalsim institucim dalsi informace tykajici se pribghu programu MEDlA v Ceske republice. (1 Zastupce kancelafe se zlitastnil i konzultaci pro studii o ekonomice Eeskeho audiovizualni- 9 ho primyslu a jeho pfinosech pro teske hospodafstvi. Studii na objednavku Ministerstva kultury vypracovavala konzultatni agentura OlsbergISPI. i MEDIA Training a stipendia 3 DalSi vzdelavani je i nadale jednou z klitovych podminek uspgchu pfi vstupu Eeskych audiovizualnich profesionali a spoletnosti na evropsky trh a vyznamnym zpisobem ureuje je- jich mofnosti pfi zapojovani do evropske spoluprace.

9 I v roce 25 jsme proto vgnovali velkou pozornost propagaci programu MEDlA Training, uzav6rek jednotlivych kurzh i moinosti stipendii, ktere Eeskym profesionalhm spolecn6 hradi Evropska komise a Ministerstvo kultury. Nejdile2itEjSim prostfedkem propagace programu MEDlA Training je Etvrtletnik MEDIA info, a www stranky MEDlA Desk, kde jsou specialni rubriky vgnovany vzd6lavani profesional6. Kancelaf rozesila i newsletter MEDlAservis s oznamenimi o datech a uzavgrkkh kurzh. KromG toho jsou profesionalove informovani pi7 vsech pfednaskach a akcich kancelafe MEDIA Desk a prostfednictvim materiali distribuovanych p4 dhle2tych audiovizualnich akcich. Stejn6 jako v roce 24, i v roce 25 jsme velkou pozornost v6novali propagaci MEDlA Training formou ukazkovych prezentaci vzdglavacich kurzi v ceske republice. Prvni takovou akci bylo volne pokratovani bsp6sneho seminafe Arista Development Skills pro producenty, dramaturgy a scenaristy. Seminaf prob6hl pod nazvem Arista Development Skills - Genres and Adaptations op6t na prafske FAMU ve dnech dubna 25 a tentokrat byl zamgfen na fanry a adaptace. Program zahrnoval analyzu riznych druhi filmovych fanrh, druhy hrdini, adaptace literarnich a jinych d61, soueasti byly i konzultace jednotlivych projekth. Seminafe se zutastnilo asi 7 profesionali vtetn6 TV dramaturgh a student6 FAMU - mj. QQ Studio Ostrava, Stillking, Bozzo Miller, TV Nova, ceska televize, Biograf Jan Svgrak, Jakubisko Film a dalsi. Ve spolupraci s programem EAVE a jeho lektorkou a specialistkou na prezentaci filmovych projekti Sibylle Kurz jsme ve spoluprki s ceskym filmovym centrem pcpravili workshop pro filmove producenty s projekty ve v)ivoji pod nazvem Communication in the Film Industry: Positioning and presenting your project. Workshop prob6hl ve dnech 16. a 17. dubna 25 a na jeho programu by1 nacvik prezentace, ujasn6ni strategie yhoje a financovani projektu. Prezentace programu EAVE prob6hla take pii' Dnu EAVE b6hem MFF Karlovy Vary. Hlavnim programem akce byla pfednaska jednoho z experth EAVE Roberta Olly s nazvem Development and Co-Production Checklist. DalSi prezentace vzd~lavacich programi prob6hly bghem festivalu studentskych filmh Fresh Films Fest ve dnech srpna 25. S nabidkou bylo osloveno vice programi, pro prezentaci se nakonec rozhodly kurzy North by Northwest a Media Business School. Ve dnech listopadu 25 uspofadala MEDlA Desk ceska republika ve spolupraci se vzd5lavacim programem SOURCES 2 ukazkovy workshop pro scenaristy s projektem v rhznych fazich v)ivoje. Workshopu se zutastnily celkem Etyfi projekty hranych filmi doprovazene bud' tymy tvhrci scenarista, producent, refiser (Vorel Film, Golden Dawn) neb jednotlivci (Michaela KopeEkova, Pavel Bertik). Nejv$znamnEjSim nastrojem zajist6ni utasti profesionalh v programech MEDIA Training vsak stale zhstavaji stipendia, ktera financuje Ministerstvo kultury a Evropska komise. V roce 25 bylo na stipendia k dispozici celkem 6 Kt, cof pfedstavuje stejnou Eastku jako v roce 24. Pro utely stipendii byla vyterpana Eastka Kt. V roce 25 umoinila stipendia beast v 11 kurzech MEDlA Training celkem 14 profesionalhm. I v roce 25 byl system stipendii pro Eeske audiovizualni profesionaly pozitivni, Fada z nich by se kurzi MEDIA Training jinak nemohla zlitastni t kv6li vysokym utastnickym poplatkhm. VyZe stipendii v roce 25 byla adekvatni potfebam sektoru.

10 Konzultace Zadosti o podporu programu MEDlA Vedle poskytovani obecnych informaci o programu MEDlA a o kriteriich piid5lovani podpory poskytla kancela? fadu konzultaci fadatelim o finantni podporu pi? vyplfiovani a pfedkladani jejich fadosti programu MEDIA. K npkterym fadostem probghlo i vice konzultaci nel jedna. Vzhledem k tomu, fe fada teskych organizaci a spoletnosti (Institut dokumentarniho filmu, MFDF Jihlava, MFF pro dgti a mladef Zlin, Anifest, filmovi distributoii a dalsi) ziskala s vypliiovanim fadosti zkusenosti jif v pfedchazejicich letech a podminky podpory se vyrazngji nezmgnily, snifilo se mnoistvi konzultaci v programech MEDlA Promotion a MEDlA Distribution. Nejvice konzultaci novym spoletnostem poskytujeme i nadale v programu MEDlA Development. V tomto programu jsme v roce 25 konzultovali iadosti pro 18 spolet nosti.

11 2.2. Externi aktivity ( lj~ast na festivalech, trzich a konferencich Ct 3 1. ledna - 3. unora - MFF Rotterdam, koproduktni forum CineMart NavStPva CineMartu. NejvPtSi koproduktni forum na sv6t6, ktere se kona s podporou pro- gramu MEDIA. V roce 25 se CineMartu za ceskou republiku zueastnil projekt Suplent (Bionaut Films). ~ tast na prezentaci novych kurzi financovanych MEDlA Training (La Poudriere, Media Design Producing) a prezentaci nove Vyzvy pro program MEDlA Training. Jednani se zastupci programi MEDIA Training o mofnych spoletnych akcich v CR (Arista, EAVE, ACE) unora - Berlinale, European Film Market ~tast na EFM a na spoletnych akcich MEDlA - spoletenske setkani v Hackescher Markt, koproduktni forum Co-production Market (za CR se zutastnila Dawson Production s projektem TH sezony v pekle), dilna pro mlade neb zatinajici filmafe Talent Campus. Uskutetnila se iada jednani o akcich v roce 26. KromP toho jsme se zutastnili prezentace European Cinema Yearbook 24 - MEDlA Salles. Zastupovani Ceske republiky na Film Industry Worskhop, pofadanem konzultaeni agenturou Peaceful Fish. 27. unora - 1. bfezna - MEDIA Seminar - Creativity and Market Access, Lucembursko Odborny seminar pro pracovniky statnich instituci, fondi, programu MEDlA a profesionaly z oblasti audiovize poiadany lucemburskym piedsednictvim EU s podporou programu MEDIA. SeminaT se zab*al piedevsim roli vzdglavani, v*oje a marketingu v evropske filmove distribuci. 29. dubna - 1. kvgtna - Festival ceskeho filmu Finale Plzefi NavStPva nejvyznamnejsi piehlidky Eeskych hranych a dokumentarnich filmi spojena s prezentaci MEDlA Development a programu MEDlA Training EAVE pro producenty utastnici se Panelu filmovych projekti (asi 8 utastniki). Spoluprace na piiprave odborneho panelu Zam6r versus pochopeni. ~tastnici panelu z Tad festivalovych dramaturgi, distributor6 a producenti diskutovali o ueasti teskych filmi a snimki z vychodni Evropy na filmovych festivalech, mofnosti distribuce vychodoevropskych snimki ve stagch zemich EU a obphu evropskych film6 za hranicemi zem6 pivodu. 27. dubna - 5. kvgtna - Jeden svgt, Praha Mezinarodni filmovy festival dokumentarnich film6 o lidskych pravech, kona se v Praze a v dalsich 14 teskych mktech, celkem ho navitivilo 55 divaki. Festival je tlenem Evropske koordinace filmovych festivali a v roce 24 ziskal podporu v programu MEDlA Promotion - Festival Support. Spoluprace na odbornem seminaii Podstata a okraje dokumentarni tvorby o riznem vnimani dokumenti v rcznych zemich, financovani dokumentarni tvorby kvgtna - Mezinarodni festival animovanych filme AniFest Mezinarodni soutefni pfehlidka animovane tvorby spojena s prezentaci filmovych Skol, animovanych studii a televizi. Festival ma velmi kvalitni program a mezinarodni utast, piibliluje animovanou tvorbu piedeviim mladym divakim. Prezentace programu MEDIA "3 v prostorach akreditatniho centra, stejnp jako ostatni prezentace. MEDIA Desk se organizaen6 podilela na uspotadani seminaie Budoucnost evropskeho animovaneho filmu v evropskych televizich. Festival ziskal pro rok 24 finantni podporu MEDIA Promotion.

12 29.kvgtna - 3. Cervna - Mezinarodni festival filmi pro dgti a mladel Zlin Mezinarodni soutefni piehlidka dkskych filmi s dlouhou tradici. Soutasti programu je i soutgf debuti a filmi ze zemi V4, k doprovodnym akcim patr'i koproduktni forum. Bghem festivalu byl profesionalim a novinar'im k dispozici informatni stojan programu MEDlA v prostorach festivaloveho centra. Festival ziskal pro rok 24 finantni podporu programu MEDlA Promotion - Festival Support Cervence - Mezinarodni filmo* festival Karlovy Vary Mezinarodni festival hranych filmi kategorie A. Festival je v);znamny velkou utasti filmovych profesionali nejen z teske republiky, ale i z dalzich stiedoevropskych a vychodoevropskych zemi. Zastupce kancelar'e MEDlA Desk zde byl kdispozici pro konzultace s filmovymi profesionaly. Festival neni pr'ijemcem podpory MEDIA. MEDlA Desk teska republika spolupracovala pii piipravg workshopu pro zatinajici producenty European Films Crossing Borders, ktery s podporou programu MEDlA Training poiada- La v Ceske republice jif podruhe Fundacion Autor (SpanElsko). DalSi v);znamnou udalosti byla navsteva Viviane Reding, evropske komisar'ky pro informatni spoletnost a media ve dnech 2. a Ve spolupraci s MFF jsme pfipravovali program navztevy a podileli jsme se i na organizaci nekterych tasti programu. Ve spolupraci s teskyrn filmovym centrem, Film lndustry Office a EAVE jsme piipravili Den EAVE. Stojany s informatnimi materialy MEDIA, formulaie, propagatni materialy byly k dispozici vzem profesionalirn akreditovanym ve Film lndustry Office po celou dobu konani festivalu. Bylo zde rovngf umisteno logo MEDIA, stejng jako na vzech akcich por'adanych kancelaii MEDlA Desk v pribghu festivalu. VyvESene barevne plakaty s informacemi o programu MEDlA v prostorach konani festivalu. Ve festivalovem katalogu byl umisten text o vysledcich programu MEDIA, novinar'im byl k dispozici letak o vysledcich MEDlA v roce Eervence - Letni filmova gkola, Uherske hradigtg Filmova piehlidka s dlouhou tradici zamgr'ena piedevzim na mlade divaky. V roce 25 projekt ziskal jif podruhe podporu v programu MEDlA Promotion. Zastupce MEDlA Desk by1 k dispozici akreditovanym profesionalim, do vzech tazek akreditovanych utastniki z fad profesionali byl distribuovan ttvrtletnik MEDlA info, plakaty s Logem MEDlA byly vyv6zeny v prostorach festivalu srpna - Fresh Films, Karlovy Vary Druhy rotnik mezinarodniho festivalu studentskych filmi, navazujici na traditni Cilect. V roce 25 poprve ziskal podporu z programu MEDIA. Plakaty, propagatni a informatni materialy programu MEDlA byly umistgny v prostorach festivalu. MEDlA Desk zorganizovala i prezentaci dvou vzd6lavacich program; MEDlA Training fijna - Mezinarodni festival dokumentarnich filmi Jihlava lkast na mezinarodnim festivalu dokumentarnich filmi. Festival ziskal v roce 24 podporu v programu MEDlA Promotion. Soutasti festivalu je i trh stiedo- a vychodoevropskych dokumentarnich film; East Silver, do ktereho se zaregistrovalo vice ne? 3 filmi. Traditni akci, ktera se pr'i festivalu kona, je burza namgti East European Forum, por'adana I DF. Jeho cilem je najit partnery ze zapadoevropskych televizi pro kvalitni vychodoevropske filmy. Akce je traditng podporovana v programu MEDlA Promotion. V pribghu festivalu se uskutetnila osobni setkani a konzultace s profesionaly z fad dokumentaristi. V prostorach festivalu a Burzy namgti byl umistgn informatni stojan a plakaty MEDIA, Logo MEDlA v obou promitacich salech a letaky MEDlA v taskach pro akreditovane i v press centru. Bghem panelove diskuse Pr'imo k divakovi - nove cesty digitalni distribuce byla utastnikim k dispozici publikace Europa Cinemas Digital Guide pr'elofena a vytizt6na kancelar'i MEDlA Desk.

13 r'ijna - Setkani kancelafi MEDIA Desks, Brusel Pravidelne setkani viech narodnich kancelaii programu MEDIA. Na programu byly piedeviim informace o vzniku tzv. Executive Agency, ktera pievezme ukoly Technical Assistance Office a tasti agendy feditelstvi programu MEDlA neb o moinostech propagace programu v souvislosti s jeho zatlenpnim pod nove ieditelstvi listopadu - FAMUfest, Praha Festival studentskych filmd pofadany FAMU. V prostorach festivalu byly umistkny stojany s informatnimi materialy MEDIA ~ ~ av sprogramech t MEDlA Training V roce 25 se zastupci MEDlA Desk CZ zutastnili jako pozorovatele celkem ttyi programi MEDlA Training. Soustfedili jsme se piedevgim na programy, ktere nebyly dosud dikladnkji prezentovany v ceske republice a na programy, kde se tezti profesionalove utastnili poprve. Jako pozorovatel a zaroveii piednagejici jsme se utastnili programu European Films Crossing Borders a East of Eden (pouze jako pozorovatel) br'ezna - EAVE - Workshop I, Lucembursko VzdPLavaci projekt MEDlA Training zampieny na vyvoj, produkci a distribuci audiovizualnich dkl z producentskeho hlediska. Worskhop I se zabyva pravnimi, finantnimi a scenaristickymi aspekty vyvoje filmoveho projektu. Bkhem workshopu probihaji piednajky, pak utastnici diskutuji ve skupinach ve spolupraci s lektory a experty o jednotlivych projektech, ieji rizne otazky apod. Za ceskou republiku se utastnila lvana Vrbikova a Tomai MaZin z Dawson Production s projektem Tii sezony v pekle, podpoienym MEDlA Development. Uvafujeme o uspoiadani Workshopu Ill v roce 27 v Ceske republice s Ministerstvem kultury jako partnerem. I dubna - SOURCES2 Script Development Workshop, Budapest' VzdPlavaci projekt MEDlA Training zamkieny na vyvoj scenaie spije po autorske a umglecke strance. Program se sklada z tydenniho workshopu, mezidobi, kdy probiha konzultace e- mailem neb telefonem a zavgretne individualni schizky se skript konzultantem kvptna - North by Northwest - Classics, Bornholm, Dansko VzdPlavaci program MEDlA Training pro tvirti tymy. Zamkieni kurzd: Classics (Klasika), Wizard Of Oz (Piibghy pro dkti), Seven Samurai (Sedm samurajd) a East of Eden (viz niie). ~tastnici jsou rozdgleni do hyi: skupin, vedouci skupiny je tzv. tutor. V kaide skupink jsou dale dva tzv. dramaturgove a dva tzv. samurajove. Dramaturgove se uti, jak pomahat scenaristim vytvofit pfibph, jak klast otazky atd. Samurajove se uti, jak spravnk utit psat scenaie. Samotnych scenaristi je v kafde skupince 4 al5. Za Eeskou republiku se tentokrat zutastnil dokumentarista Petr Bok s projektem sveho prvniho hraneho filmu fijna 24 - East of Eden - Tabor Vzdklavaci program pro tymy scenarista, producent, reliser zarngreny na scenaie, jeho financovani a re?ii, moinost prakticky si vyzkoujet relii n5ktersich scen. East of Eden je specialni varianta programu North by Northwest urtena vychodoevropskym zemim. Za ceskou republiku se tohoto rotniku zljtastnili - Axman Production (Karla Stojakova, Michael Baumbruck, Pavel Jech) s projektem Wonderful World a tesky lektor - Jan Svkrak.

14 Serninafe pro profesionaly a pfednazkova tinnost 18. ledna - Seminai' MEDlA Development - MEDlA New Talents - Eurimages Seminar urteny producentim, kteri cht6ji v roce 25 ziskat finaneni prostr'edky z evropskych fondi. Obsah seminare byl zam6ren prakticky a konkretn6 na vysv6tleni pokynb uidelines) k vyzv6 k pfedkladani fadosti a na vysv6tleni nejtast6jsich chyb v fadostech. (2" Ucastnici dale ziskali informace o mofnosti podpory v ramci programu MEDlA New Talent a zakladni informace o fondu Eurimages. Seminafe se zueastnilo asi 5 producentb. K dispozici m6li pokyny, formulafe fadosti v testin6 i anglittin6, informatni materialy MEDlA i Eurimages. 5. prosince - IFF Bratislava, SeminaF MEDlA Distribution Seminar pro Eeske a slovenske distributory por'adany ve spolupraci s MEDlA Desk Slovensko. Seminar vedl pracovnik technical Assistance Office z Bruselu, Gabor Greiner. lnformace o programech MEDlA Distribution Selective a Automatic Support a MEDlA TV Broadcasting. Za CR se zutastnila Dramedy Productions, Nelly Jentikova a dalsi Spoluprace s Eurirnages, Evropskou audiovizualni observatofi a projekty podporovanymi MEDlA Osobni kontakt se zahranitnimi pracovniky Eurimages a European Audiovisual Observatory se uskutetiiuje pfedevsim na zahranitnich festivalech a trzich, uisi spoluprace probiha samozrejm6 s teskym zastupcem Eurimages. Usporadali jsme workshop pro producenty (viz vyse), kde byl fond Eurimages prezentovan ve zvlastnim bloku. PH vsech audiovizualnich akcich a seminafich MEDlA jsou na informatnich stojanech MEDlA k dispozici take materialy Eurimages, informace o uzav6rkach Eurimages a zm6nach v pravidlech jsou pravideln6 uverejhovany ve ttvrtletniku MEDlA info. Vyznamna spoluprace probiha i mezi MEDlA Desk ceska republika a aktivitami financovanymi programem MEDIA. Vedle propagace aktivit t6chto organizaci se snafime usnadnit zapojovani Eeskych filmovych profesionali do t6chto projekti. cleny sit6 Europa Cinemas je jif Sestnact Eeskych kin v Praze i v dalsich osmi m6stech. cleny European Coordination of Film Festivals jsou festivaly Jeden svk a AniFest Propagace Vztahy s tiskern Novinaiim pravideln6 posilame informazni Etvrtletnik MEDlA info i dfilefite tiskove zpravy vydavane Evropskou komisi nap?. u pfilefitosti festivalu v Cannes. ~tastnime se i tiskovych konferenci projekti podporenych programem MEDIA. lnformace o programu MEDlA a kancela? MEDlA Desk byly dale uvefejn6ny ve Filmove rotence, kterou vydava Narodni filmovy archiv Inzerce, reklama Kancelar MEDlA Desk inzerovala v roce 25 ve dvou typech tist6nych medii. Prvnim byly festivalove publikace jako katalogy, programove brofury a festivalove deniky. Tyto inzeraty jsme uvefejiiovali v publikacich vsech vyznamnych audiovizualnich akci, dale ve Filmove rotence, v katalogu Czech Films a v katalogu Panelu filmovych projekti.

15 V roce 25 jsme inzerovali v nasledujicich filmovych Easopisech: Cinema, Cinepur, Filmovy pfehled, Film a doba, Synchron. Zamsiili jsme se pfedeviim na propagaci jednotlivych programi podpory, zejmena MEDlA Development a molnosti v ramci programu MEDlA Training v periodickem odbornem tisku. Publikovali jsme take vysledky jednotlivych vyzev. DalJi formou reklamy bylo umistgni loga na viech vyznamnych audiovizualnich udalostech v teske republice a vylepovani barevnych plakati se struenou informaci o MEDlA v prostorach tgchto akci. Podle mofnosti jsme zajistili i distribuci materiali a letaki na akreditatni pfepalky, v press centrech neb do ta5ek akreditovanych ucastniki. Novinkou bylo i umistpni loga na tiskovych konferencich akci podpoienych programem MEDIA. Vedle samostatneho loga se logotyp MEDIA objevoval i na stojanech s informaenimi materialy, ktere byly vldy urnisthy na viditelnych mistech v prostorach festivali. Jako specifickou formu reklamy jsem rovngl vyulili novoroeni blahopiani, ktere bylo pojato jako blahopiani projektim, ktere v roce 25 ziskaly podporu programu MEDIA. Blahopiani bylo rozeslano postou viem subjektgm z databaze MEDlA Desk Vztahy s institucemi Kancelai MEDIA Desk pravidelnp informuje Ministerstvo kultury o svych aktivitach, o piipravovanych tiskovych zpravach a vyznamnych publikacich. Poskytuje Ministerstvu kultury informace o Eeskem audiovizualnim sektoru a jeho potiebach a piipravuje podklady pro jednani Eeskych delegati v kidicim programovem vyboru MEDIA. keditelka kancelaie se spolu se zastupcem Ministerstva kultury podle potieby ueastni jako expert pii zasedani fidiciho programoveho vyboru MEDIA. Kancelai MEDIA Desk informuje o svych vyznamnych aktivitach i pracovniky programu MEDlA a poskytuje jim vjechny publikace a tiskove zpravy, ktere vydava.

16 2.4. Vyhled na rok 26 lnterni Einnost - dalsi aktualizace a doplfiovani databaze - publikace 13. a 14. tisla MEDIA info - kontinualni publikace a rozesilani elektronickeho newsletteru MEDlAservis - novy letak MEDlA s podporami v roce 25 - letak v anglittin6 o projektech podpor'enych v ramci MEDlA Development 25 pro Berlinale - konzultace Zadosti pr'edev5im v programu MEDlA Development - kontinualni update www stranek - mj. informace o podpor'enych projektech, pridani noveho odkazu Publikace ke stafeni, formular' pro rozesilani newsletteru, anglicka verze stranek - vyroba publikace MEDlA 25 - urtene institucim a zahranitnim partnerim Externi Einnost - mailing publikaci Cesty ke scenar'i a MEDlA Development - nav5t6va MFF Cannes - East a prezentace programu MEDlA na Finale Plzefi, Jeden sv6t, Anifest a MFF pro dgti a mladef Zlin - nav5tgva dvou programi MEDlA Training - seminar' pro producenty k programu MEDlA Development a Eurimages - predna5kova tinnost - Co-Production and Development Checklist - tiskova zprava o vysledcich programu MEDlA v CR - inzerce v tasopisech Synchron, Cinema, Cinepur, Film a doba a Filmovy pr'ehled - inzerce a logo MEDIA na vy5e uvedenych audiovizualnich akcich

17 2.5. Hodnoceni probghu programu MEDlA v CR VeZkera tinnost kancelafe MEDlA Desk v roce 25 sm6fovala k vytvofeni co nejlepiich podminek pro teske filmove profesionaly tak, aby sve projekty uspcsn6 pfedkladali nejen fadatele, ktefi jif maji s programem MEDlA zkuienosti, ale take fadatele novi. Vzhledem k charakteru teskeho audiovizualniho sektoru se tento cil podafilo naplnit zejmena v programu MEDlA Development a MEDlA Distribution. tom, jak se nam tyto cile podafilo splnit, nejlepe hovoti konkretni tisla. ceskym projektim, pfedlofenym v roce 25 se podafilo z programu Evropske unie MEDlA ziskat EUR, tato tastka vzak jest6 neni konetna - Tada projekti na vysledky teprve teka. NejvyZZi tastku EUR op6t ziskali filmovi distributofi, zejmena diky systemu automaticke podpory. S finantnim pfisp6nim MEDlA se v ceske republice distribuuji nap?. filmy Manderlay (Film Distribution Artcam), Erasmus 2 (SPI) neb dva animovane filmy - mad'arsky Distrikt! (CinemArt) a dansky Terkel i Knibe (Falcon). Vibec poprve v hjstorii teskeho tlenstvi v programu dostali nazi distributofi take automatickou podporu na publikaci evropskych d6l na videu neb DVD v celkove vysi tem6f 7 tis. EUR. DalSi premierou v oblasti podpory distribuce byl dokumentarni projekt Wichterle, ktelj v dosud malo vyufivanem programu MEDlA TV Broadcasting ziskal5 EUR. V programu MEDlA Promotion - Festival Support jsme m6li letos uspssnost 1 % a ziskali jsme jeden z nejvkiich baliki podpory. Jif pon6kolikate obdeela finance fada filmovych festivali - Mezinarodni festival dokumentarnich filmi v Jihlav6, Mezinarodni festival filmi pro d6ti a mladef ve Zlin6, Jeden svgt, Anifest a Letni filmova Zkola. Poprve se s podporou MEDlA konal mezinarodni festival studentskych filmi Fresh Films Fest. V programu MEDlA Promotion - Market Access opst ziskal vysokou podporu - 8 EUR lnstitut dokumentarniho filmu na svij program Ex Oriente Film Promotional Programme, v jehof ramci mimo jine potada burzu nam6ti East European Forum pii' festivalu v Jihlav6. IDF take znovu ziskal podporu v oblasti MEDlA Training pro projekt Ex Oriente Film, urteny dokumentaristim ze zemi stfedni a vychodni Evropy. DalZi podporu v ramci programu MEDlA Training jif podruhe ziskal nyni i jediny tesky vzd6lavaci program z oblasti novych medii TranslSTor. Pokles podpory oproti roku 24 zaznamenal program MEDlA Development, kde 11 projekti ziskalo 295 EUR. NejdilefitEjZi ukazatel - mira irspsinosti - se viak udrzela na stejne urovni jako v roce 24. NifZi vyze podpory v roce 25 je dana tim, fe v tomto roce fadalo o podporu men6 spoletnosti. S podporou MEDlA se v ceske republice bude pfipravovat napfiklad novy film Vaclava Marhoula Tobruk, neb filmy Petra Vaclava a Bohdana Slamy, ktere jsou soutasti souboru projekti pfedlofenych produkci Negativ. V roce 25 mpl i premieri vibec prvni film dokonteng s podporou MEDlA - rileni Jana rvankmajera. Dalii dokontene filmy - Grandhotel, Fimfarum II a Indian a sestii'tka premiera teprve teka v roce 26. DalZi podporu ziskavali te6ti filmafi formou stipendii v celkove vyii Kt, spoleen6 hrazenych Ministerstvem kultury a MEDIA programem. V roce 25 umoznila stipendia Gast v jedenacti kurzech MEDlA Training celkem hrnacti profesionalim. Vibec poprve se tejti profesionalove utastnili programu EAVE a North by Northwest Classics.

18 3. Zprava o rinnosti CFC - Film Promotion Ceske filmove centrum kaidorocnl! vita novy rok novym katalogem a DVD, ve ktejlch odborne veiejnosti doma i v zahraniei piedstavi Ceske filmy uplynuleho roku. Nejinak je tomu i v roce IetoSnim. Ceskou kinematografii jii po nekolikate prezentujeme na vyznamnych festivalech a trzich v Berlin6 a Cannes. Na domaci phde CFC v ramci festivalu Ceskeho filmu Finale v Plzni u i tradienir podporuje Eeske hrane filmy, ktere tam jsou piedstaveny jesti! v rannem stadiu vyvoje. Aby dostal i Cesky dokument pozornost, kterou si zaslouii, rozhodlo se CFC vgnovat mu samostatnou prezentaci piipravovanych dokumenth, ktera se na podzim 25 poprve uskuteenila v Praze. Jii od poeatku v roce 22 je kontinuita neco, o co se v Ceskem filmovem centru snaiime. Zarovefi usilujeme o ureity vyvoj, o krok kupiedu, diky kteremu by se Eesky film dostal pies hranice sveho maleho trhu a udriel si svou mezinarodni konkurenceschopnost. Proto nas potesilo, i e nekterem Ceskem filmhm se podaiilo piekrocit tyhle hranice. Napiiklad Stesti reiisera Bohdana Slamy, ktery by1 ocenen hlavni cenou v zaii na MFF v San Sebastianu, potom ziskal mezinarodniho svetoveho prodejce, kteremu se podaiilo prodat film do 15 zemi. NejuspeSn6jjSi film roku 25 Roman pro ieny se prodal dohromady do 1 zemi. Posledni film Petra Zelenky Piibkhy obyeejneho s'ilenstvi se prodalo do 4 teritorii. Pro Film Commission, jejii ukolem je informovat zahranieni filmaie, kteii maji zajem natacet sve projekty v Ceske republice, by1 nejdqleiitirjsim pocinem lofiskeho roku vydani Production Guide Czech Republic. UiiteCna piirueka obsahuje informace o Eeskem filmovem prhmyslu zamgiene na filmovy servis pro zahranieni produkce a dhleiite kontakty. Vysokou urovefi filmoveho iemesla v teto zemi potvrdilo rozhodnuti producenth noveho dilu Jamese Bonda Casino Royale, ktejl si vybrali pro nataceni filmu ceskou republiku. Chteli bychom podgkovat nasim partnerhm, za podporu, kterou nam poskytli, zejmena Ministerstvu kultury CR - OHSP, Statnimu fondu CR pro podporu a rozvoj Eeske kinematografie, Intergramu, Asociaci producenth v audiovizi a nasim partnerhm Kodak, Barrandov Studio, AFM a mnoha dalsim. -

19 3.1. Zahranieni aktivity 3.1.I. Propagace Eeske kinematografie v zahranici ~inora Berlinale + European Film Market Na MFF Berlin 25 CFC potieti spolecn6 s partnery reprezentovalo Ceskou kinematografii a filmovy primysl. V ramci piiprav stanku a ucasti na trhu oslovilo CFC architektku, ktera pomohla s designem stanku a reklamnich ploch. Z oslovenych filmovych profesionalfi se partnery stanku CFC staly spolecnosti AQS, CT- Telexport a Mezinarodni festival filmi pro d6ti a mladei Zlin. Behem trhu v Berlin6 bylo formou market screening promitnuto celkem 8 Eeskych filmi: DuSe jako kaviarl rei. Milan Cieslarl24 Non Plus Ultra1 rei. Jakub Sluka 124 Panska jizda 1 rei. Martin Kotik 124 Silny kafe / rei. Borkur Gunnarsson / 24 Cesky sen / rei. Filip Remunda, Vit Klusak 124 Horem padem / rei. Jan HiebejW 24 Milenci a vrazi 1 rei. Viktor Polesny / 24 Sametovi vrazi / rei. Jiii Svobodal25 Na stanku CFC se konalo n6kolik piipitki - welcome drink CFC, welcome drink Telexport, welcome drink East Silver a take welcome drink MFFDM Zlin. SpoleCn6 s Ceskym centrem v Berlin6 uspoiadalo CFC jii druhy diskuzni panel Talking Czech Film, tentokrat o problematice psani scenaii v soucasnem Ceskem filmu pod nazvem Telling, Writing, Visualizing: Czech Writers/Directors on Contemporary Storytelling. ZuCastnili se ho Alice Nellis, Saga Gedeon a Jan Budai. Diskuzi moderoval Martin Blaney, n6mecky korespondent pro Screen International. - lkastnik panelu Jan Budai by1 v Berlin6 zaroveii piedstaven jako Ceska Shooting Star pro rok 25. Akce Shooting Star je propagacni akci organizace European Film Promotion, jii je CFC Elenem a diky nii je kaidy rok jeden nad6jny Cesky herec piedstaven evropskemu tisku, producentim a castingovym agentim, Eimi je mu umoin6no navazat pracovni kontakty na evropske urovni. V ramci trhu se kaidoroen6 kona jest6 koprodukcni trh Berlinale co-production market, ktereho se se svym projektem Three Seasons in Hell zucastnila producentska dvojice ze spoletnosti Dawson - Monika Kristl a lvana Vrbikova. Diky mezinarodni burze pro zatinajici filmaie Talent Campus se na workshopech a piednaskach vedenych zkusenymi profesionaly poucila herecka Anna Synkova kvgtna - MFF Cannes + Marche International du Film Na zaeatku roku op6t zaealo CFC chystat pavilon CR, PL a SR na festivalu a trhu v Cannes 25. SpoleEny pavilon tii stiedoevropskych zemi by1 z Ceske republiky organizovan jii po druhe. Pro rok 25 by1 vytvoien zcela novy graficky koncept pavilonu, ktery vytvoiil architekt a scenograf Martin ChocholouSek a jeho realizaci zajistil pro organizujici zem6 Michal Star)i. SpoleCny pavilon se na trhu propagoval dvoji inzerci v Market Guide a jeho novy design mel velky usp6ch.

20 Rozsahly program pavilonu obsahoval spoleeny welcome drink vsech zemi a prezentaci nove piirueky pro zahranieni filmaie Production Guide. Dale v pavilonu prezentoval Jiii Menzel spoleene s producenty Petrem Zemplinerem a TomaSem Hoffmanem ze spolecnosti AQS a Bioscop svij piipravovany projekt Obsluhoval jsem anglickeho krale. Behem festivalu se CFC setkalo se zastupci filmovych Easopisi Variety, Screen International, Hollywood Reporter, Film Fran~ais a Cahiers du Cinema a informovalo je o Eeskych aktivitach v Cannes a novinkach v oblasti Eeskeho filmu. Dale se CFC take setkalo s piedstaviteli riznych festivali, ktere se zajimaji o soucasne Eeske filmy, a s filmovymi producenty, kteii se hlavne ptali na moinosti koprodukci s Ceskou republikou a finanb nich zdroji u nas. Obdobne jako v Berlin6 konana akce Shooting Star pro herce, je cannesky Producer on the Move zameien na nove talenty z oblasti filmove produkce. V roce 25 se jako Eesky producent v pohybu piedstavila Helena Uldrichova ze spoleenosti Barrandov Studio. DalSi aktivity Ceskeho filmoveho centra v Cannes prezentace propagaenich materiali Ceskych filmh videoprojekce Eeskych filmi zahranienim prodejcim, zahranienim novinaiim Ei festivalovym programatorgm distribuce propagaenich materiali Ceskeho filmoveho centra (katalogy, DVD, apod.) CFC zajistilo pozvanky na vsechny akce a rozeslalo informace o pavilonu, pozvanky i tiskove zpravy. V Cannes byla take piedbeing projednana moinost spoleene prezentace visegradskych zemi na filmovem trhu v Berlin6 v roce 26, kte j se bude stehovat do novych prostor, Cimi se take zmeni cena a podminky QEasti. Rare Bohemians - CeloroEni propagace Ceskych filmd v USA a Kanadg lrena Kovaiova, ktera zastupuje CFC v New Yorku, organizuje projekt Rare Bohemians, putovni piehlidku, ktera behem 12 mesici piedstavi vybrane Eeske filmy v nekolika kinech v severni Americe. Tato akce ma usnadnit cestu Eeskeho filmu do distribuce v USA. Akce bude pokracovat i v roce lkast na zahranienich akcich 27.unora -1.biezna - Creativity and Market Access Odborny seminar slouiil jako brainstorming pro budouci Media program 27. ZQEastnili se ho evropsti profesionalove, kteii diskutovali o moinych zmenach v oblasti vyvoje projekti, marketingu a propagace filmovych del biezna Konference Cine-Regio Ve spolupraci s Vienna Film Fund a s evropskou siti regionalnich fondi Cine-Reggio byli na konferenci Cine-Regio do Vidne pozvani zastupci filmovych instituci a dalsich fondi. lkelem setkani byla vymena zkugenosti a podpora regionalnich fondi v zemich, kde jeste neexistuji. Podle zkusenosti Cine-Reggio vyvijeji regionalni fondy obvykle vgtsi zajem o mezinarodni koprodukce nei narodni fondy. Hlavni otazkou bylo, jak spojit nove talenty a podpirne systemy v riznych regionechlkrajich a zemich, ktere maji kaida odlisnou strukturu. A to jednak ku prospechu AV sektoru v Evrope, tak i ku prospechu danym regionim.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303. www.filmovakomora. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Česká filmová komora, o.p.s. T: +420 221 105 209 Národní 28, 110 00 Praha 1 F: +420 221 105 303 Česká republika E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz OBSAH 1. ÚVOD.......................................................

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Zpráva o činnosti. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Zpráva o činnosti Česká filmová komora, o.p.s 2006 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28, 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz Obsah 1. Úvod... 4 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2008 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika

Výroční zpráva. Česká filmová komora, o.p.s. Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika Výroční zpráva Česká filmová komora, o.p.s 2009 Česká filmová komora, o.p.s. Národní 28 110 00 Praha 1 Česká republika T: +420 221 105 209 F: +420 221 105 303 E: info@filmovakomora.cz www.filmovakomora.cz

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce

Návštěvnost. O portálu. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost LékařiOnline je edukativní a kontaktní portál zahrnující široké spektrum lékařských oborů a specializací. Pacienti zde naleznou odborné informace podané neodbornou formou, popisy

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Žádost o podporu kinematografie

Žádost o podporu kinematografie evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie) název projektu název dotačního okruhu Seminář ARAS a Cena ARAS 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie číslo výzvy 2013-8-1-11 charakteristika

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.5, od 16. 6. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY

DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY DATABÁZE DODAVATELŮ V OBLASTI ČISTÉ MOBILITY FUTURE AGE, o.s. 20.09. 2012 CÍLE PROJEKTU DATABÁZE POSKYTOVAT AKTUÁLNÍ NABÍDKU VOZIDEL S ALTERNATIVNÍMI POHONY VČETNĚ POTŘEBNÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ LZE NAKOUPIT

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Program: uveden v závěru dokumentu Místo konání: Hotel Adamantino, Luhačovice

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Rámcová nabídka a prezentace

Rámcová nabídka a prezentace Rámcová nabídka a prezentace Judo Show Cup Obsah 1.Představení Judo Show Cup 1.1. Co je Judo Show Cup 1.2. Záštity akce 1.3. Charitativní účel akce 1.4. Pro koho je Judo Show Cup určen 1.5. Program 1.6.

Více

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy Sta^rn^stoostrava f,fl//f/^, -, PoZVailka POZVANI na 22. zasedani zastupitelstva mesta, ktere se uskutecni dne 30. ledna 2013 v 9.00 hodin Magistr t mista Ostravy odbor vnltfnfch vicl pisemnost ev.^.:

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ Projekt SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY 09. 08. 2013 Hvězdárna Valašské Meziříčí Přítomni: Viz prezenční listina Předmět jednání: Koordinace realizace přeshraničního projektu Společně

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 Asociace provozovatelů kin Politických vězňů 445 266 01 Beroun www.kinari.cz tajemnice@kinari.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 / 2012 předloženo členům APK na Valné hromadě konané 16. - 17. 5. 2012 v

Více

Prezentace produktu webka.info. Tomáš Barčák, jednatel

Prezentace produktu webka.info. Tomáš Barčák, jednatel Prezentace produktu webka.info Tomáš Barčák, jednatel Představení společnosti Společnost EAREA Ltd. - LONDON - Registrovaná v United Kingdom - Založená v roce 2008 - Založená 4 vlastníky - Vlastník od

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Run-Up 2010: Dokument pro partnery

Run-Up 2010: Dokument pro partnery Run-Up 2010: Dokument pro partnery Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu

Více

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI

DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI DRÁŽDANY - FORRMY PREZENTACE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA VEŘEJNOSTI VŠEOBECNÉ CYKLISTICKÉ KAMPANĚ Od sjednocení Německa až do konce 90. let byla motorová doprava v bývalém východním Německu trvale na vzestupu.

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAVA. Cj. CSIC-580/11-C. Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova

Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat. v,, INSPEKCNI ZPRAVA. Cj. CSIC-580/11-C. Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova I. Ceska skolni inspekce Jihocesky- inspektorat v,, INSPEKCNI ZPRAVA Nbev kontrolovane osoby: Sidlo: Sti'edni skola obchodu, sluzeb a i'emesel a Jazykova skola s pcivem statni jazykove zkousky, Tabor,

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme

NEWS. Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme NEWS Vánoční měsíčník Moravskoslezského klastru cestovního ruchu aneb co jsme letos stihli a co plánujeme Členové KLACRu: Agentura SMILEX, AHOL-Vyšší odborná škola, o.p.s,. Asociace hotelů a restaurací

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1

prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1 prezentace nového českého celovečerního filmu ze současnosti 1 Václav 2 Václav Producent : Jaroslav Bouček Scénář: Marek Epstein Kamera : Jakub Šimůnek Režie : Jiří Vejdělek 3 Václav Rozpočet filmu : 28

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek ČTS s.r.o., jako majitel marketingových práv k informačnímu systému www.czechtriseries.cz vyhlašuje výzvu k podání nabídek na nákup licence k výrobě a prodeji sportovního a jiného

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň

edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň Praktické aspekty příprav p prav českého předsednictvp edsednictví leden - červen 2009 Eurocentrum Plzeň 21. října 2008 Kabinet místopředsedy vlády Antonín Berdych ředitel Útvar místopm stopředsedy vlády

Více

Inzerce na stránkách Portál bydlení

Inzerce na stránkách Portál bydlení Inzerce na stránkách Portál bydlení Leaderboard 728x90 px Nejrozšířenější formát reklamy poskytující dostatečný prostor pro firemní slogan nebo klíčové sdělení. Pole je citlivé a směřuje na inzerujícím

Více

Program: lnvestlcnl pobidky

Program: lnvestlcnl pobidky Program: lnvestlcnl pobidky Vyhlasovatel: Oblast zarnerenl: Ministerstvo prumyslu a obchodu Podpora zpracovatelskeho prurnyslu, technoloqickych center a center strateqickych sluzeb na uzernl CR programu:

Více

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok.

Přinášíme obsah, který má oproti konkurenčním médiím výrazný časový náskok. Představení projektu Internetový deník Borovan.cz je nezávislý ekonomický web zaměřený na zábavní průmysl, média a reklamu. Borovan.cz denně přináší zpravodajství, komentáře ze všech odvětví zábavního

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF

Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Rozvoj spolupráce ve střední Evropě: Grantové programy IVF Hradec Králové, 25. září 2012 Visegrádská skupina (V4) V4 jako konzultační platforma pravidelná setkání na všech úrovních a ve všech sektorech

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více