ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na dodávky a služby Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště realizované v rámci projektu Vybudování centra pro poskytování cloudcomputingových služeb ev. č. 2.2 ITS03/318(dále jen Projekt ) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace a státního rozpočtu České republiky. Stránka 1 z 42

2 Název zadavatele: Centrum ICT služeb spol. s r.o. Sídlo zadavatele: Pardubice, Pražská 152, PSČ Zastoupený: Ing. Martin Smekal, jednatel Ing. Štefan Mocko, jednatel IČO: Název zakázky: Druh výběrového řízení: Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště Postup zadavatele při zadání této zakázky není zadávacím řízením ve smyslu ustanovení 21 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle ustanovení 1172 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). Zadávací dokumentace vymezuje předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o zahájení výběrového řízení a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídky a následné vyloučení z výběrového řízení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o zakázku závazná. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a Inovace a Pravidly pro výběr dodavatelů ve znění účinném od (dále jen PPvD ). Ustanovení ZVZ budou v průběhu výběrového řízení aplikována přiměřeně pouze v tom rozsahu, v jakém na ně bude v rámci dokumentace k výběrovému řízení výslovně odkázáno. Stránka 2 z 42

3 Obsah zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje zadavatele Předmět plnění zakázky Doba a místo plnění předmětu zakázky (společné pro všechny části zakázky) Podmínky přístupu či poskytnutí veřejných a neveřejných součástí zadávací dokumentace (společné pro všechny části zakázky) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (společné pro všechny části zakázky) Kvalifikace uchazečů (společné pro všechny části zakázky) Základní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části zakázky) Profesní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části zakázky) Technické kvalifikační předpoklady Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek (společné pro všechny části zakázky) Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty (společné pro všechny části zakázky) Kritéria pro zadání zakázky (společné pro všechny části zakázky) Podání nabídek (společné pro všechny části zakázky) Obsah a forma nabídky (společné pro všechny části zakázky) Ostatní podmínky zadávací dokumentace (společné pro všechny části zakázky) Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Centrum ICT služeb spol. s r.o. Právní forma: společnost s ručeným omezeným Sídlo zadavatele: Pardubice, Pražská 152, PSČ IČO: Osoby oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: Administrátor výběrového řízení: Kontaktní osoba: Ing. Martin Smekal, jednatel Ing. Štefan Mocko, jednatel KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. JUDr. Marek Bilej Adresa: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ Telefon/fax: / (dále jen zadavatel ) Stránka 3 z 42

4 2. Předmět plnění zakázky 2.1 Předmět plnění zakázky a jeho specifikace Záměrem zadavatele je na základě tohoto výběrového řízení uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu, na jejímž základě se vybraný uchazeč zaváže provést pro zadavatele dodávku a instalaci IT technologií do datového centra budovaného zadavatelem. 2.2 Rozdělení předmětu zakázky Zadavatel rozhodl v analogicky dle ustanovení 98 ZVZ o rozdělení zakázky na části. Uchazeči mohou podávat své nabídky do všech částí zakázky. Jednotlivé části této zakázky jsou označeny a následovně: Část I.: Kabinety a strukturovaný kabelážní systém (dále jen Část I. zakázky ) Část II.: Infrastruktura LAN a SAN (dále jen Část II. zakázky ) Část III.: Hardware pro zálohování (dále jen Část III. zakázky ) Část IV.: Úložné systémy (Online) (dále jen Část IV. zakázky ) 2.3 Podrobný popis předmětu plnění zakázky Předmětem zakázky je dodávka IT technologií do datového centra budovaného zadavatelem včetně jejich instalací a s tím související služby a případné stavební práce v rozsahu dle technické specifikace přístupné za podmínek dle čl. 4. této zadávací dokumentace. Podrobný popis předmětu plnění jednotlivých části zakázky včetně příslušných technických specifikací je vymezen v přílohách č. 1 až 4 této zadávací dokumentace, a to vždy samostatně pro jednotlivé části zakázky. Obchodní podmínky pro každou část zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 5 až 8 této zadávací dokumentace jako samostatné závazné návrhy smlouvy na plnění příslušné části zakázky. 2.4 Klasifikace předmětu zakázky Název kódu CPV: Datová zařízení Optické kabely Lokální sítě (LAN) Síťová zařízení Archivovací a čtecí zařízení Stránka 4 z 42

5 Kód CPV: Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky činí ,-Kč bez DPH (slovy padesát osm milionů korun českých). Předpokládaná hodnota zakázky byla analogicky dle ustanovení 13 odst. 8 ZVZ stanovena jako součet předpokládaných hodnot zakázek s obdobným a spolu souvisejícím předmětem plnění realizovaných v rámci Projektu. Předpokládaná hodnota plnění poskytovaného v rámci vlastního předmětu této zakázky činí částku ve výši ,- Kč bez DPH (slovy čtyřicet dva milionů korun českých). Předpokládaná hodnota Části I. zakázky činí ,- Kč bez DPH (slovy dvanáct milionů korun českých). Předpokládaná hodnota Části II. zakázky činí ,- Kč bez DPH (slovy patnáct milionů korun českých). Předpokládaná hodnota Části III. zakázky činí ,- Kč bez DPH (slovy šest milionů korun českých). Předpokládaná hodnota Části IV. zakázky činí ,- Kč bez DPH (slovy devět milionů korun českých). 3. Doba a místo plnění předmětu zakázky (společné pro všechny části zakázky) 3.1 Doba plnění zakázky Předpokládané datum zahájení plnění Části I. zakázky: Předpokládané datum zahájení plnění Části II. zakázky: Předpokládané datum zahájení plnění Části III. zakázky: Předpokládané datum zahájení plnění Části IV. zakázky: Předpokládané datum dokončení plnění Části I. zakázky: 45 dnů od zahájení realizace zakázky Stránka 5 z 42

6 Předpokládané datum dokončení plnění Části II. zakázky: Předpokládané datum dokončení plnění Části III. zakázky: Předpokládané datum dokončení plnění Části IV. zakázky: 45 dnů od zahájení realizace zakázky 20 dnů od zahájení realizace zakázky 20 dnů od zahájení realizace zakázky 3.2 Místo plnění zakázky Místem plnění zakázky je datové centrum Lužice u Hodonína v ČR: Katastrální území: Lužice u Hodonína [689343], Parcelní číslo pozemku: 1559/32, Nejbližší adresa: Lužice, Velkomoravská 891/400, PSČ Prohlídka místa plnění zakázky Zadavatel v souladu s ustanovením 49 odst. 5 ZVZ umožní uchazečům prohlídku místa plnění zakázky, a to ve dnech a Uchazeči, kteří budou mít zájem zúčastnit se prohlídky místa plnění, jsou povinni zaslat písemnou žádost kontaktní osobě administrátora zadávacího řízení, na základě které jim budou sděleny přesný čas a místo, na něž se mají pro účely prohlídky místa plnění dostavit. 4. Podmínky přístupu či poskytnutí veřejných a neveřejných součástí zadávací dokumentace (společné pro všechny části zakázky) 4.1 Přístup k veřejným součástem zadávací dokumentace Zadávací dokumentace spolu se všemi jejími veřejnými součástmi a přílohami je přístupná prostřednictvím adresy 4.2 Zpřístupnění neveřejných součástí zadávací dokumentace Zpřístupnění neveřejných částí zadávací dokumentace, tj. zejména technických specifikací předmětu Částí I. IV. zakázky tvořících přílohy č. 1 až 4 této zadávací dokumentace, bude dodavatelům umožněno na základě písemné žádosti. Stránka 6 z 42

7 Písemná žádost o zpřístupnění neveřejné části zadávací dokumentace musí být doručena: a) v listinné podobě na adresu: KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Hvězdova 1716/2b Praha 4 b) v elektronické podobě na ovou adresu: Součástí žádosti o zpřístupnění neveřejné části zadávací dokumentace musí být: a) identifikační údaje dodavatele; b) kontaktní osoba dodavatele; c) kontaktní telefonní číslo a dodavatele; d) dohoda o zachování mlčenlivosti dle závazného vzoru tvořícího přílohu č. 9 této zadávací dokumentace podepsaná osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být k žádosti zároveň přiložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Nebude-li žádost splňovat všechny shora uvedené náležitosti, nebude dodavateli zpřístupněna neveřejná součást zadávací dokumentace. O této skutečnosti bude dodavatel informován ve lhůtě pro poskytnutí informací a podmínek k přístupu k dokumentaci. Žádost o zpřístupnění neveřejné části zadávací dokumentace může být podána opakovaně. 4.3 Přístup k neveřejným součástem zadávací dokumentace Neveřejné součásti zadávací dokumentace budou dodavatelům zpřístupňovány na datovém nosiči, který jim bude zaslán na základě písemné žádosti do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení, jestliže bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení odst. 4.2 tohoto článku. 5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (společné pro všechny části zakázky) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytne zadavatel za podmínek dle ustanovení 49 ZVZ nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Stránka 7 z 42

8 6. Kvalifikace uchazečů (společné pro všechny části zakázky) 6.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. 6.2 Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 ZVZ; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 ZVZ; c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku; a d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 ZVZ. 6.3 Prokázání kvalifikace pravost a stáří dokladů Doklady předkládané uchazeči v jejich nabídkách k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii. Bude-li zadavatel před uzavřením smlouvy požadovat předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, bude uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva na plnění zakázky, povinen je předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné podobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném ZVZ a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, budou zadavatelem z výběrového řízení vyloučeni. 6.4 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace Čestné prohlášení uchazeče V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Stránka 8 z 42

9 6.4.2 Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterými je možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 6.5 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle ustanovení 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem; a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem, či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 6.6 Společná nabídka několika uchazečů Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 50 odst. 1 písm. a) ZVZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 53 ZVZ) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ustanovení 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni uchazeči společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. Stránka 9 z 42

10 V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 6.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) až d) ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky Stáří výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, který je vydáván ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má uchazeč sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ; b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) až d) ZVZ; nebo Stránka 10 z 42

11 c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 1 ZVZ, jde-li o dodávky, ustanovení 56 odst. 2 písm. a), c) až h) ZVZ, jde-li o služby, a ustanovení 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) ZVZ, jde-li o stavební práce Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených ZVZ nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části Prokazování kvalifikace certifikátem Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou v souladu s ustanovením 52 ZVZ platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace uchazečem. 7. Základní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části zakázky) 7.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ustanovení 53 odst. 1 ZVZ splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč Stránka 11 z 42

12 splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Stránka 12 z 42

13 k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 7.2 Způsob prokázání základních kvalifikačních kritérií Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpis z evidence Rejstříku trestů k prokázání kvalifikace dle odst. 7.1.písm. a) a b) tohoto článku; b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení k prokázání kvalifikace dle odst písm. f) tohoto článku; c) potvrzení příslušného orgánu či instituce k prokázání kvalifikace dle odst písm. h) tohoto článku; d) čestného prohlášení k prokázání kvalifikace dle odst písm. c) až e) a g), i) až k) tohoto článku. 8. Profesní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části zakázky) 8.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) dle ustanovení 54 písm. a) ZVZ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; b) dle ustanovení 54 písm. b) ZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 9. Technické kvalifikační předpoklady 9.1 Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část I. zakázky Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: a) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zakázka realizovaná veřejnému zadavateli; nebo Stránka 13 z 42

14 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla zakázka realizovaná jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 3 významné dodávky splňující následující parametry: instalace systému optických a kabelových tras v datovém centru a/nebo sálech o velikosti nejméně 200 m 2 ; objem více než 200 metalických portů Gigabit Ethernet a více než 200 optických portů 10-Gigabit Ethernet; projekt obsahoval dodávku a instalaci zakrytované studené uličky. Uchazečem předložený seznam významných dodávek musí u každé z uvedených referenčních zakázek obsahovat alespoň základní technický popis dodaných technologií, resp. poskytnutého plnění. 9.2 Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část II. zakázky Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: a) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zakázka realizovaná veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla zakázka realizovaná jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 3 významné dodávky splňující následující parametry: instalace LAN/SAN prvků v datovém centru; Stránka 14 z 42

15 kapacita 500+ portů 1/10-Gigabit Ethernet; nasazení 40 GE technologie; implementace BGP směrování autonomního systému v internetu; implementace load-balancing řešení; implementace bezpečnostních prvků typu firewall; implementace řešení pro ochranu proti útokům DoS a DDoS; projektové vedení/dodávka řešení na klíč. Uchazečem předložený seznam významných dodávek musí u každé z uvedených referenčních zakázek obsahovat alespoň základní technický popis dodaných technologií, resp. poskytnutého plnění. b) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. b) ZVZ předložením seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči. Pro prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí uchazečem předloženého seznamu musí být: alespoň 1 člen realizačního týmu na pozici projektový manažer; alespoň 1 člen realizačního týmu na pozici síťových architekt LAN/WAN; alespoň 1 člen realizačního týmu na pozici technický specialista LAN/SAN. c) dle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) ZVZ ve spojení s ustanovením 56 odst. 4 ZVZ předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za realizaci předmětu zakázky. Pro prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že uchazeč musí předložit: osvědčení o dosažení: - vysokoškolského vzdělání technického, ekonomického nebo IT zaměření člena realizačního týmu na pozici projektový manažer; - vysokoškolského vzdělání technického, nebo IT zaměření člena realizačního týmu na pozici síťových architekt LAN/WAN; Stránka 15 z 42

16 - středoškolského vzdělání ukončeného maturitou člena realizačního týmu na pozici technický specialista LAN/SAN. strukturované profesní životopisy osob, jejichž osvědčení o vzdělání uchazeč předkládá, z nějž bude vyplývat, že: - člen realizačního týmu na pozici projektový manažer má alespoň 10 let praxe v oblasti řízení IT projektů; - člen realizačního týmu na pozici síťových architekt LAN/WAN má alespoň 10 let praxe v oblasti návrhu a realizace LAN/WAN infrastruktury a disponuje následujícími dovednostmi: znalost a praktické zkušenosti s návrhem a konfigurací datových sítí založených na obecně používaných protokolech TCP/IP; znalosti a praktické zkušenosti s návrhem LAN/WAN sítí pro datová centra a implementace moderních principů DCB; znalost a praktické zkušenosti s řízením QoS v sítích datového centra a WAN; znalost principů a praktické zkušenosti s konfigurací datových sítí, směrování a směrovacích protokolů OSPF, EIGRP, BGP/eBGP; znalosti a praktické zkušenosti v oblasti zabezpečení datových sítí, principů šifrovacích a autentizačních technologií; orientace v problematice poskytování Internetového připojení v roli AS/LIR a v souvisejících legislativních a technických otázkách; znalost a praktické zkušenosti s implementací systémů pro monitoring a management síťového prostředí (Event Management, IPAM, Firewall Management, apod.). - člen realizačního týmu na pozici technický specialista LAN/SAN má alespoň 5 let praxe v oblasti návrhu a realizace LAN/SAN infrastruktury a disponuje následujícími dovednostmi: praktické zkušenosti s konfigurací nabízených aktivních prvků LAN a SAN; praktické zkušenosti s konfigurací L2 sítě (VLAN, STP, LACP, DCB, TRILL, apod.); praktické zkušenosti s konfigurací L3 směrování (OSPF, EIGRP, BGP); praktické zkušenosti s konfigurací firewallů a load-balancerů; znalost FCoE a praktické zkušenosti s konfigurací unifikovaných LAN-SAN přepínačů; Stránka 16 z 42

17 praktické zkušenosti s konfigurací SAN přepínačů (principy FCP, NPV, VSAN, FCIP); praktické zkušenosti s implementací QoS v LAN/WAN. Strukturované profesní životopisy předložené uchazečem musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení; nejvyšší dosažené vzdělání; dosavadní praxe v oboru předmětu zakázky; stručný popis podílu na realizaci předmětu zakázky; čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů obsažených v životopisu; vlastnoruční podpis uváděné osoby. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že požaduje předložení strukturovaných profesních životopisů všech zadavatelem požadovaných členů realizačního týmu dle písm. b) tohoto ustanovení. 9.3 Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část III. zakázky Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: a) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zakázka realizovaná veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla zakázka realizovaná jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Stránka 17 z 42

18 Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 3 významné dodávky splňující následující parametry: dodávka HW a SW řešení pro zálohování; objem zakázky alespoň 500 zálohovaných klientů; implementace zálohování vizualizačních platforem VMware, MS Hyper-V a RHEV; implementace zálohování běžných OS (MS Windows, Linux); dodávka VTL a klasické páskové knihovny. Uchazečem předložený seznam významných dodávek musí u každé z uvedených referenčních zakázek obsahovat alespoň základní technický popis dodaných technologií, resp. poskytnutého plnění. 9.4 Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část IV. zakázky Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: a) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zakázka realizovaná veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla zakázka realizovaná jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 3 významné dodávky splňující následující parametry: dodávka nabízených technologií v kapacitě minimálně 100 TB; řešení obsahovalo realizaci vzdálené replikace dat na vzdálenost alespoň 200 km; řešení obsahovalo dodávku více vzájemně integrovaných úrovní lišících se cenou a výkonností diskového prostoru. Stránka 18 z 42

19 Uchazečem předložený seznam významných dodávek musí u každé z uvedených referenčních zakázek obsahovat alespoň základní technický popis dodaných technologií, resp. poskytnutého plnění. 10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek (společné pro všechny části zakázky) 10.1 Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen Uchazeč uvede nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní realizaci příslušné části zakázky, jak jsou vymezeny příloze č. 1 až 4 této zadávací dokumentace, na níž uchazeč podává svou nabídku. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na realizaci části zakázky, na níž uchazeč podává svou nabídku, za podmínek dle této zadávací dokumentace a návrhu smlouvy na plnění příslušné části zakázky, které tvoří přílohy č. 5 až 8 této zadávací dokumentace. Uchazečem uvedená nabídková cena je cenou maximální a nepřekročitelnou po celou dobu plnění zakázky. Uchazeč je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy na plnění části zakázky, na níž uchazeč podává svou nabídku Položkový rozpočet Uchazeč je povinen rozpracovat svou nabídkovou cenu na příslušnou část zakázky, na níž podává svou nabídku formou cenové rekapitulace, jež musí obsahovat podrobný položkový rozpočet obsahující výkaz výměr dodávek a s nimi souvisejících služeb a stavebních prací tvořících předmět zakázky a plnění nabízené uchazečem a tuto přiložit jako součást jím podávané nabídky. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými a nepřekročitelnými po celou dobu trvání smlouvy na plnění zakázky. Uchazečem vypracované položkové rozpočty musí tvořit nedílnou součást návrhu smlouvy na plnění zakázky. Ukáže-li se v průběhu plnění zakázky, že položkové rozpočty předložené uchazečem neobsahují všechny položky, které byly obsahem slepého položkového rozpočtu, má se vždy za to, že dodávky a s nimi související služby a stavební práce definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů. Stránka 19 z 42

20 10.3 Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění Platební podmínky Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrzích smluv na plnění částí zakázky, které tvoří přílohu č. 5 až 8 této zadávací dokumentace. 11. Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty (společné pro všechny části zakázky) 11.1 Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek až do skončení zadávací lhůty jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek ve smyslu ustanovení 1736 občanského zákoníku neodvolatelné Délka zadávací lhůty Zadavatel stanoví zadávací lhůtu na 180 dnů Poskytnutí jistoty Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytli zadavateli jistotu. Výši jistoty stanovuje zadavatel v absolutní částce ve výši: ,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) pro Část I. zakázky; ,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) pro Část II. zakázky; ,- Kč (slovy sto dvacet tisíc korun českých) pro Část III. zakázky; ,- Kč (slovy sto osmdesát tisíc korun českých) pro Část IV. zakázky. Stránka 20 z 42

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více