ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na dodávky a služby Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště realizované v rámci projektu Vybudování centra pro poskytování cloudcomputingových služeb ev. č. 2.2 ITS03/318(dále jen Projekt ) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace a státního rozpočtu České republiky. Stránka 1 z 42

2 Název zadavatele: Centrum ICT služeb spol. s r.o. Sídlo zadavatele: Pardubice, Pražská 152, PSČ Zastoupený: Ing. Martin Smekal, jednatel Ing. Štefan Mocko, jednatel IČO: Název zakázky: Druh výběrového řízení: Datové centrum Lužice dodávka IT technologií Network a datová úložiště Postup zadavatele při zadání této zakázky není zadávacím řízením ve smyslu ustanovení 21 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle ustanovení 1172 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). Zadávací dokumentace vymezuje předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje doplňující informace k oznámení o zahájení výběrového řízení a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídky a následné vyloučení z výběrového řízení. Zadávací dokumentace je pro uchazeče o zakázku závazná. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a Inovace a Pravidly pro výběr dodavatelů ve znění účinném od (dále jen PPvD ). Ustanovení ZVZ budou v průběhu výběrového řízení aplikována přiměřeně pouze v tom rozsahu, v jakém na ně bude v rámci dokumentace k výběrovému řízení výslovně odkázáno. Stránka 2 z 42

3 Obsah zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje zadavatele Předmět plnění zakázky Doba a místo plnění předmětu zakázky (společné pro všechny části zakázky) Podmínky přístupu či poskytnutí veřejných a neveřejných součástí zadávací dokumentace (společné pro všechny části zakázky) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (společné pro všechny části zakázky) Kvalifikace uchazečů (společné pro všechny části zakázky) Základní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části zakázky) Profesní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části zakázky) Technické kvalifikační předpoklady Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek (společné pro všechny části zakázky) Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty (společné pro všechny části zakázky) Kritéria pro zadání zakázky (společné pro všechny části zakázky) Podání nabídek (společné pro všechny části zakázky) Obsah a forma nabídky (společné pro všechny části zakázky) Ostatní podmínky zadávací dokumentace (společné pro všechny části zakázky) Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Centrum ICT služeb spol. s r.o. Právní forma: společnost s ručeným omezeným Sídlo zadavatele: Pardubice, Pražská 152, PSČ IČO: Osoby oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: Administrátor výběrového řízení: Kontaktní osoba: Ing. Martin Smekal, jednatel Ing. Štefan Mocko, jednatel KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. JUDr. Marek Bilej Adresa: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ Telefon/fax: / (dále jen zadavatel ) Stránka 3 z 42

4 2. Předmět plnění zakázky 2.1 Předmět plnění zakázky a jeho specifikace Záměrem zadavatele je na základě tohoto výběrového řízení uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu, na jejímž základě se vybraný uchazeč zaváže provést pro zadavatele dodávku a instalaci IT technologií do datového centra budovaného zadavatelem. 2.2 Rozdělení předmětu zakázky Zadavatel rozhodl v analogicky dle ustanovení 98 ZVZ o rozdělení zakázky na části. Uchazeči mohou podávat své nabídky do všech částí zakázky. Jednotlivé části této zakázky jsou označeny a následovně: Část I.: Kabinety a strukturovaný kabelážní systém (dále jen Část I. zakázky ) Část II.: Infrastruktura LAN a SAN (dále jen Část II. zakázky ) Část III.: Hardware pro zálohování (dále jen Část III. zakázky ) Část IV.: Úložné systémy (Online) (dále jen Část IV. zakázky ) 2.3 Podrobný popis předmětu plnění zakázky Předmětem zakázky je dodávka IT technologií do datového centra budovaného zadavatelem včetně jejich instalací a s tím související služby a případné stavební práce v rozsahu dle technické specifikace přístupné za podmínek dle čl. 4. této zadávací dokumentace. Podrobný popis předmětu plnění jednotlivých části zakázky včetně příslušných technických specifikací je vymezen v přílohách č. 1 až 4 této zadávací dokumentace, a to vždy samostatně pro jednotlivé části zakázky. Obchodní podmínky pro každou část zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 5 až 8 této zadávací dokumentace jako samostatné závazné návrhy smlouvy na plnění příslušné části zakázky. 2.4 Klasifikace předmětu zakázky Název kódu CPV: Datová zařízení Optické kabely Lokální sítě (LAN) Síťová zařízení Archivovací a čtecí zařízení Stránka 4 z 42

5 Kód CPV: Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky činí ,-Kč bez DPH (slovy padesát osm milionů korun českých). Předpokládaná hodnota zakázky byla analogicky dle ustanovení 13 odst. 8 ZVZ stanovena jako součet předpokládaných hodnot zakázek s obdobným a spolu souvisejícím předmětem plnění realizovaných v rámci Projektu. Předpokládaná hodnota plnění poskytovaného v rámci vlastního předmětu této zakázky činí částku ve výši ,- Kč bez DPH (slovy čtyřicet dva milionů korun českých). Předpokládaná hodnota Části I. zakázky činí ,- Kč bez DPH (slovy dvanáct milionů korun českých). Předpokládaná hodnota Části II. zakázky činí ,- Kč bez DPH (slovy patnáct milionů korun českých). Předpokládaná hodnota Části III. zakázky činí ,- Kč bez DPH (slovy šest milionů korun českých). Předpokládaná hodnota Části IV. zakázky činí ,- Kč bez DPH (slovy devět milionů korun českých). 3. Doba a místo plnění předmětu zakázky (společné pro všechny části zakázky) 3.1 Doba plnění zakázky Předpokládané datum zahájení plnění Části I. zakázky: Předpokládané datum zahájení plnění Části II. zakázky: Předpokládané datum zahájení plnění Části III. zakázky: Předpokládané datum zahájení plnění Části IV. zakázky: Předpokládané datum dokončení plnění Části I. zakázky: 45 dnů od zahájení realizace zakázky Stránka 5 z 42

6 Předpokládané datum dokončení plnění Části II. zakázky: Předpokládané datum dokončení plnění Části III. zakázky: Předpokládané datum dokončení plnění Části IV. zakázky: 45 dnů od zahájení realizace zakázky 20 dnů od zahájení realizace zakázky 20 dnů od zahájení realizace zakázky 3.2 Místo plnění zakázky Místem plnění zakázky je datové centrum Lužice u Hodonína v ČR: Katastrální území: Lužice u Hodonína [689343], Parcelní číslo pozemku: 1559/32, Nejbližší adresa: Lužice, Velkomoravská 891/400, PSČ Prohlídka místa plnění zakázky Zadavatel v souladu s ustanovením 49 odst. 5 ZVZ umožní uchazečům prohlídku místa plnění zakázky, a to ve dnech a Uchazeči, kteří budou mít zájem zúčastnit se prohlídky místa plnění, jsou povinni zaslat písemnou žádost kontaktní osobě administrátora zadávacího řízení, na základě které jim budou sděleny přesný čas a místo, na něž se mají pro účely prohlídky místa plnění dostavit. 4. Podmínky přístupu či poskytnutí veřejných a neveřejných součástí zadávací dokumentace (společné pro všechny části zakázky) 4.1 Přístup k veřejným součástem zadávací dokumentace Zadávací dokumentace spolu se všemi jejími veřejnými součástmi a přílohami je přístupná prostřednictvím adresy 4.2 Zpřístupnění neveřejných součástí zadávací dokumentace Zpřístupnění neveřejných částí zadávací dokumentace, tj. zejména technických specifikací předmětu Částí I. IV. zakázky tvořících přílohy č. 1 až 4 této zadávací dokumentace, bude dodavatelům umožněno na základě písemné žádosti. Stránka 6 z 42

7 Písemná žádost o zpřístupnění neveřejné části zadávací dokumentace musí být doručena: a) v listinné podobě na adresu: KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. Hvězdova 1716/2b Praha 4 b) v elektronické podobě na ovou adresu: Součástí žádosti o zpřístupnění neveřejné části zadávací dokumentace musí být: a) identifikační údaje dodavatele; b) kontaktní osoba dodavatele; c) kontaktní telefonní číslo a dodavatele; d) dohoda o zachování mlčenlivosti dle závazného vzoru tvořícího přílohu č. 9 této zadávací dokumentace podepsaná osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být k žádosti zároveň přiložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Nebude-li žádost splňovat všechny shora uvedené náležitosti, nebude dodavateli zpřístupněna neveřejná součást zadávací dokumentace. O této skutečnosti bude dodavatel informován ve lhůtě pro poskytnutí informací a podmínek k přístupu k dokumentaci. Žádost o zpřístupnění neveřejné části zadávací dokumentace může být podána opakovaně. 4.3 Přístup k neveřejným součástem zadávací dokumentace Neveřejné součásti zadávací dokumentace budou dodavatelům zpřístupňovány na datovém nosiči, který jim bude zaslán na základě písemné žádosti do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení, jestliže bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení odst. 4.2 tohoto článku. 5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (společné pro všechny části zakázky) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytne zadavatel za podmínek dle ustanovení 49 ZVZ nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Stránka 7 z 42

8 6. Kvalifikace uchazečů (společné pro všechny části zakázky) 6.1 Rozsah požadavků na kvalifikaci Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. 6.2 Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 ZVZ; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 ZVZ; c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku; a d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 ZVZ. 6.3 Prokázání kvalifikace pravost a stáří dokladů Doklady předkládané uchazeči v jejich nabídkách k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii. Bude-li zadavatel před uzavřením smlouvy požadovat předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, bude uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva na plnění zakázky, povinen je předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné podobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném ZVZ a v rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje neúplné nebo nepravdivé. Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, budou zadavatelem z výběrového řízení vyloučeni. 6.4 Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace Čestné prohlášení uchazeče V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Stránka 8 z 42

9 6.4.2 Změny v kvalifikaci Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterými je možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 6.5 Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle ustanovení 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem; a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem, či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 6.6 Společná nabídka několika uchazečů Má-li být předmět zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 50 odst. 1 písm. a) ZVZ (tj. základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 53 ZVZ) a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle ustanovení 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni uchazeči společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavec použije obdobně. Stránka 9 z 42

10 V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 6.7 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) až d) ZVZ v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky Stáří výpisu seznamu kvalifikovaných dodavatelů, další požadavky zadavatele Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, který je vydáván ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená mezi Evropskou unií nebo Českou republikou, a to pouze pokud byl tento výpis či zahraniční certifikát vydán ve státě, v němž má uchazeč sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště. Výpis ze zahraničního seznamu, popř. příslušný zahraniční certifikát předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu musí vyplývat, že zahraniční dodavatel prokázal splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 nebo 2 ZVZ; b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) až d) ZVZ; nebo Stránka 10 z 42

11 c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 1 ZVZ, jde-li o dodávky, ustanovení 56 odst. 2 písm. a), c) až h) ZVZ, jde-li o služby, a ustanovení 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f) ZVZ, jde-li o stavební práce Stáří výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace Platnost výpisu, požadavek na doložení dalších dokumentů pro splnění kvalifikace Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených ZVZ nahrazuje splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení, popřípadě splnění její příslušné části Prokazování kvalifikace certifikátem Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení 139 ZVZ, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou v souladu s ustanovením 52 ZVZ platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát, v rozsahu v něm uvedených údajů, prokázání splnění kvalifikace uchazečem. 7. Základní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části zakázky) 7.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ustanovení 53 odst. 1 ZVZ splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč Stránka 11 z 42

12 splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ustanovení 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Stránka 12 z 42

13 k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 7.2 Způsob prokázání základních kvalifikačních kritérií Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpis z evidence Rejstříku trestů k prokázání kvalifikace dle odst. 7.1.písm. a) a b) tohoto článku; b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení k prokázání kvalifikace dle odst písm. f) tohoto článku; c) potvrzení příslušného orgánu či instituce k prokázání kvalifikace dle odst písm. h) tohoto článku; d) čestného prohlášení k prokázání kvalifikace dle odst písm. c) až e) a g), i) až k) tohoto článku. 8. Profesní kvalifikační předpoklady (společné pro všechny části zakázky) 8.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) dle ustanovení 54 písm. a) ZVZ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; b) dle ustanovení 54 písm. b) ZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 9. Technické kvalifikační předpoklady 9.1 Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část I. zakázky Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: a) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zakázka realizovaná veřejnému zadavateli; nebo Stránka 13 z 42

14 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla zakázka realizovaná jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 3 významné dodávky splňující následující parametry: instalace systému optických a kabelových tras v datovém centru a/nebo sálech o velikosti nejméně 200 m 2 ; objem více než 200 metalických portů Gigabit Ethernet a více než 200 optických portů 10-Gigabit Ethernet; projekt obsahoval dodávku a instalaci zakrytované studené uličky. Uchazečem předložený seznam významných dodávek musí u každé z uvedených referenčních zakázek obsahovat alespoň základní technický popis dodaných technologií, resp. poskytnutého plnění. 9.2 Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část II. zakázky Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: a) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zakázka realizovaná veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla zakázka realizovaná jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 3 významné dodávky splňující následující parametry: instalace LAN/SAN prvků v datovém centru; Stránka 14 z 42

15 kapacita 500+ portů 1/10-Gigabit Ethernet; nasazení 40 GE technologie; implementace BGP směrování autonomního systému v internetu; implementace load-balancing řešení; implementace bezpečnostních prvků typu firewall; implementace řešení pro ochranu proti útokům DoS a DDoS; projektové vedení/dodávka řešení na klíč. Uchazečem předložený seznam významných dodávek musí u každé z uvedených referenčních zakázek obsahovat alespoň základní technický popis dodaných technologií, resp. poskytnutého plnění. b) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. b) ZVZ předložením seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči. Pro prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí uchazečem předloženého seznamu musí být: alespoň 1 člen realizačního týmu na pozici projektový manažer; alespoň 1 člen realizačního týmu na pozici síťových architekt LAN/WAN; alespoň 1 člen realizačního týmu na pozici technický specialista LAN/SAN. c) dle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) ZVZ ve spojení s ustanovením 56 odst. 4 ZVZ předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za realizaci předmětu zakázky. Pro prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že uchazeč musí předložit: osvědčení o dosažení: - vysokoškolského vzdělání technického, ekonomického nebo IT zaměření člena realizačního týmu na pozici projektový manažer; - vysokoškolského vzdělání technického, nebo IT zaměření člena realizačního týmu na pozici síťových architekt LAN/WAN; Stránka 15 z 42

16 - středoškolského vzdělání ukončeného maturitou člena realizačního týmu na pozici technický specialista LAN/SAN. strukturované profesní životopisy osob, jejichž osvědčení o vzdělání uchazeč předkládá, z nějž bude vyplývat, že: - člen realizačního týmu na pozici projektový manažer má alespoň 10 let praxe v oblasti řízení IT projektů; - člen realizačního týmu na pozici síťových architekt LAN/WAN má alespoň 10 let praxe v oblasti návrhu a realizace LAN/WAN infrastruktury a disponuje následujícími dovednostmi: znalost a praktické zkušenosti s návrhem a konfigurací datových sítí založených na obecně používaných protokolech TCP/IP; znalosti a praktické zkušenosti s návrhem LAN/WAN sítí pro datová centra a implementace moderních principů DCB; znalost a praktické zkušenosti s řízením QoS v sítích datového centra a WAN; znalost principů a praktické zkušenosti s konfigurací datových sítí, směrování a směrovacích protokolů OSPF, EIGRP, BGP/eBGP; znalosti a praktické zkušenosti v oblasti zabezpečení datových sítí, principů šifrovacích a autentizačních technologií; orientace v problematice poskytování Internetového připojení v roli AS/LIR a v souvisejících legislativních a technických otázkách; znalost a praktické zkušenosti s implementací systémů pro monitoring a management síťového prostředí (Event Management, IPAM, Firewall Management, apod.). - člen realizačního týmu na pozici technický specialista LAN/SAN má alespoň 5 let praxe v oblasti návrhu a realizace LAN/SAN infrastruktury a disponuje následujícími dovednostmi: praktické zkušenosti s konfigurací nabízených aktivních prvků LAN a SAN; praktické zkušenosti s konfigurací L2 sítě (VLAN, STP, LACP, DCB, TRILL, apod.); praktické zkušenosti s konfigurací L3 směrování (OSPF, EIGRP, BGP); praktické zkušenosti s konfigurací firewallů a load-balancerů; znalost FCoE a praktické zkušenosti s konfigurací unifikovaných LAN-SAN přepínačů; Stránka 16 z 42

17 praktické zkušenosti s konfigurací SAN přepínačů (principy FCP, NPV, VSAN, FCIP); praktické zkušenosti s implementací QoS v LAN/WAN. Strukturované profesní životopisy předložené uchazečem musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení; nejvyšší dosažené vzdělání; dosavadní praxe v oboru předmětu zakázky; stručný popis podílu na realizaci předmětu zakázky; čestné prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů obsažených v životopisu; vlastnoruční podpis uváděné osoby. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že požaduje předložení strukturovaných profesních životopisů všech zadavatelem požadovaných členů realizačního týmu dle písm. b) tohoto ustanovení. 9.3 Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část III. zakázky Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: a) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zakázka realizovaná veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla zakázka realizovaná jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Stránka 17 z 42

18 Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 3 významné dodávky splňující následující parametry: dodávka HW a SW řešení pro zálohování; objem zakázky alespoň 500 zálohovaných klientů; implementace zálohování vizualizačních platforem VMware, MS Hyper-V a RHEV; implementace zálohování běžných OS (MS Windows, Linux); dodávka VTL a klasické páskové knihovny. Uchazečem předložený seznam významných dodávek musí u každé z uvedených referenčních zakázek obsahovat alespoň základní technický popis dodaných technologií, resp. poskytnutého plnění. 9.4 Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část IV. zakázky Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč: a) dle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zakázka realizovaná veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla zakázka realizovaná jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek musí být alespoň 3 významné dodávky splňující následující parametry: dodávka nabízených technologií v kapacitě minimálně 100 TB; řešení obsahovalo realizaci vzdálené replikace dat na vzdálenost alespoň 200 km; řešení obsahovalo dodávku více vzájemně integrovaných úrovní lišících se cenou a výkonností diskového prostoru. Stránka 18 z 42

19 Uchazečem předložený seznam významných dodávek musí u každé z uvedených referenčních zakázek obsahovat alespoň základní technický popis dodaných technologií, resp. poskytnutého plnění. 10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek (společné pro všechny části zakázky) 10.1 Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen Uchazeč uvede nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní realizaci příslušné části zakázky, jak jsou vymezeny příloze č. 1 až 4 této zadávací dokumentace, na níž uchazeč podává svou nabídku. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na realizaci části zakázky, na níž uchazeč podává svou nabídku, za podmínek dle této zadávací dokumentace a návrhu smlouvy na plnění příslušné části zakázky, které tvoří přílohy č. 5 až 8 této zadávací dokumentace. Uchazečem uvedená nabídková cena je cenou maximální a nepřekročitelnou po celou dobu plnění zakázky. Uchazeč je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy na plnění části zakázky, na níž uchazeč podává svou nabídku Položkový rozpočet Uchazeč je povinen rozpracovat svou nabídkovou cenu na příslušnou část zakázky, na níž podává svou nabídku formou cenové rekapitulace, jež musí obsahovat podrobný položkový rozpočet obsahující výkaz výměr dodávek a s nimi souvisejících služeb a stavebních prací tvořících předmět zakázky a plnění nabízené uchazečem a tuto přiložit jako součást jím podávané nabídky. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými a nepřekročitelnými po celou dobu trvání smlouvy na plnění zakázky. Uchazečem vypracované položkové rozpočty musí tvořit nedílnou součást návrhu smlouvy na plnění zakázky. Ukáže-li se v průběhu plnění zakázky, že položkové rozpočty předložené uchazečem neobsahují všechny položky, které byly obsahem slepého položkového rozpočtu, má se vždy za to, že dodávky a s nimi související služby a stavební práce definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů. Stránka 19 z 42

20 10.3 Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění Platební podmínky Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrzích smluv na plnění částí zakázky, které tvoří přílohu č. 5 až 8 této zadávací dokumentace. 11. Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty (společné pro všechny části zakázky) 11.1 Zadávací lhůta Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek až do skončení zadávací lhůty jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek ve smyslu ustanovení 1736 občanského zákoníku neodvolatelné Délka zadávací lhůty Zadavatel stanoví zadávací lhůtu na 180 dnů Poskytnutí jistoty Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytli zadavateli jistotu. Výši jistoty stanovuje zadavatel v absolutní částce ve výši: ,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) pro Část I. zakázky; ,- Kč (slovy tři sta tisíc korun českých) pro Část II. zakázky; ,- Kč (slovy sto dvacet tisíc korun českých) pro Část III. zakázky; ,- Kč (slovy sto osmdesát tisíc korun českých) pro Část IV. zakázky. Stránka 20 z 42

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice

Česká republika Český statistický úřad (ČSÚ) Na padesátém 81, , Praha 10 - Strašnice Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE Příloha č. 5 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Výchovný ústav a školní jídelna Pšov Sídlo/místo podnikání: Pšov 1, Podbořany -Pšov 44101, CZ IČ: 49123734 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava WC ženy 4. NP. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Chodník Mošnov hřiště Zadavatel: Obec Mošnov,, 742 51 Mošnov

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ

Kvalifikační dokumentace REKO FS. Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny. Sídlo zadavatele: Legionářská 1165/12, Olomouc, PSČ Užší podlimitní řízení na stavební práce Kvalifikační dokumentace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE REKO FS Název zadavatele: Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny Sídlo zadavatele: Legionářská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Pavilon Farmacie II inverzní mikroskop Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zák.č.

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Technický dozor investora na stavbě Kanalizace a ČOV Kunštát - Sychotín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: Technický dozor investora na stavbě Kanalizace a ČOV Kunštát -

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě

Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Název veřejné zakázky: PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Novém Městě na Moravě Identifikační údaje zadavatele Název: MĚSTO

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup software Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 8) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

v y z ý v á k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce intervenční kardiologie angiografické pracoviště

v y z ý v á k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce intervenční kardiologie angiografické pracoviště Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30, Praha 5 Sp.zn. 3/2011 V Praze dne 15.6.2011 Vyřizuje: Ing. Stanislav Adam Tel.: 257 272 310 Věc: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dle 38

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: ,

Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, Kroměříž IČO: DIČ:CZ Telefon: , Příloha č. 6 Kroměřížská nemocnice akciová společnost Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ:CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Kvalifikační předpoklady VZ-01/2013/RM Nákup

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více