Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR"

Transkript

1 Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou zejména : Stanovy Junáka, Hospodářský řád Junáka, Organizační řád Junáka Činnost revizních komisí Činností revizních komisí je kontrola (revize) hospodaření Junáka. 2. Revizní komise Revizní komise jsou Ústřední revizní komise Junáka, revizní komise vyšších organizačních jednotek (revizní komise krajů a revizní komise okresů), revizní komise základních organizačních jednotek a revizní komise zvláštních organizačních jednotek Ústřední revizní komise Junáka ÚRKJ je revizní komise Junáka dle Stanov, Hlava třináctá ÚRKJ tvoří předseda, místopředseda a pět členů. Členové ÚRKJ volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v nepřítomnosti, nebo pokud ho tím předseda pověří. Jednání ÚRKJ řídí předseda ÚRKJ, do doby, než je předseda ÚRKJ zvolen, řídí její jednání člen, který získal nejvyšší počet hlasů, je-li jich více, pak nejstarší z nich. ÚRKJ je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů Výdaje na činnost ÚRKJ se hradí z rozpočtu ÚRKJ, který je nedílnou součástí celkového rozpočtu ÚO ÚRKJ kontroluje veškeré hospodaření Junáka 1. ÚRKJ kontroluje zejména: a) dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Junáka v oblasti hospodaření, b) hospodaření s jměním Junáka, c) plnění usnesení a rozhodnutí ÚO, d) rozhodnutí statutárního orgánu Junáka, zpravodajů VRJ a dalších činovníků v oblasti hospodaření, e) plnění rozpočtu ÚO, f) hospodaření Junáka se smluvně vázanými prostředky, g) obsah, formální náležitosti a plnění uzavřených smluv a jiných právních dokumentů, h) evidenci a způsob uložení dokumentace související s hospodařením. Kontrolu v obdobném rozsahu vykonává ÚRKJ i u OJ Junáka ÚRKJ se při své činnosti zejména řídí: a) obecně platnými právními předpisy, b) vnitřními předpisy Junáka v oblasti hospodaření, c) Stanovami, zejména Hlavou třináctou, d) Revizním řádem Junáka, e) Revizním plánem ÚRKJ, který ÚRKJ sestavuje na kalendářní rok a schvaluje na svém zasedání Výsledkem kontroly ÚRKJ je revizní zpráva, kterou ÚRKJ po ukončení kontroly předkládá: a) statutárního orgánu kontrolované jednotky, b) při kontrole hospodaření Junáka (jako celku) v případě potřeby i Náčelnictvu Junáka. Revizní řád Junáka 1/6

2 ÚRKJ je povinna: a) za každý kalendářní rok vypracovat roční zprávu o činnosti a předložit ji NJ a VRJ nejpozději do každého kalendářního roku, b) předložit Valnému sněmu souhrnnou zprávu o činnosti za své funkční období, c) poskytnout dle svého uvážení a svých možností informace související s kontrolami ostatním RK, d) dokončit zahájenou kontrolu Ostatní revizní komise RK VOJ a RK ZOJ jsou voleny sněmy Junáka dle stanov a dalších vnitřních předpisů. RK ZvOJ jsou ustanoveny vždy dle příslušných statutů ZvOJ RK VOJ tvoří předseda a nejméně 2 členové, RK ZOJ tvoří předseda a jeden člen, RK ZvOJ tvoří rovněž předseda a jeden člen, není-li pro konkrétní ZvOJ jejím statutem stanoveno jinak. Jednání ostatních revizních komisí řídí předsedové těchto komisí, do doby, než jsou předsedové zvoleni, řídí jednání, člen, který získal nejvyšší počet hlasů, je-li jich více, pak nejstarší z nich. Ostatní revizní komise jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů Výdaje na činnost ostatních revizních komisí se hradí vždy z rozpočtu příslušné OJ Ostatní revizní komise kontrolují veškeré hospodaření OJ 2 Junáka. Ostatní revizní komise kontrolují zejména: a) dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Junáka v oblasti hospodaření, b) hospodaření s jměním kontrolované jednotky, c) plnění usnesení a rozhodnutí orgánů kontrolované jednotky, d) rozhodnutí statutárního orgánu kontrolované jednotky a dalších činovníků v oblasti hospodaření, e) plnění rozpočtu kontrolované jednotky, f) hospodaření kontrolované jednotky se smluvně vázanými prostředky, g) obsah, formální náležitosti a plnění uzavřených smluv a jiných právních dokumentů, h) evidenci a způsob uložení dokumentace související s hospodařením. Kontrolu v obdobném rozsahu mohou vykonávat revizní komise nadřízených OJ na všech organizačních stupních, jimž jsou tyto OJ nadřízeny. Pro účely tohoto řádu jsou junácké kraje považovány za nadřízené junáckým okresům Ostatní revizní komise se při své činnosti zejména řídí: a) obecně platnými právními předpisy, b) vnitřními předpisy Junáka v oblasti hospodaření, c) Stanovami, d) Revizním řádem Junáka, e) svým revizním plánem, který sestavují na kalendářní rok a schvalují na svém zasedání Výsledkem kontroly ostatních revizních komisí je revizní zpráva, kterou ostatní revizní komise po ukončení kontroly předkládají statutárnímu orgánu kontrolované OJ Ostatní revizní komise jsou povinny: a) za každý kalendářní rok vypracovat roční zprávu o činnosti a předložit ji radě příslušné OJ nejpozději do každého kalendářního roku, b) předložit sněmu příslušné OJ souhrnnou zprávu o činnosti za své funkční období, c) reagovat a poskytnout dle svého uvážení a svých možností informace související s kontrolami ostatních RK, d) reagovat a dle svého uvážení a svých možností vyhovět písemné výzvě RK nadřízených OJ k provedení kontroly, e) poskytnout na písemnou výzvu RK nadřízených OJ veškeré materiály, nebo jejich kopie, související s jejich činností (zejména kopie revizních zpráv), f) dokončit zahájenou kontrolu. Revizní řád Junáka 2/6

3 3. Činnost revizních komisí 3.1. Revizní plán RK vykonávají svoji činnost na základě revizního plánu, který je sestavován na období jednoho kalendářního roku. RK jsou povinny přijmout revizní plán do 1. ledna kalendářního roku, pro nějž je revizní plán určen, popřípadě do jednoho měsíce od svého zvolení. RK tento plán i jeho případné nutné změny schvalují na svém zasedání Do revizního plánu musí být zahrnuty: a) kontroly vyúčtování smluvně vázaných prostředků příslušné OJ, b) kontrola správnosti a úplnosti roční účetní závěrky OJ, c) kontroly vyplývající z dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření Mimo revizní plán vykonává RK svoji činnost na základě: a) písemného požadavku statutárního orgánu příslušné OJ, b) písemného požadavku revizní komise nadřízené OJ, c) písemných podnětů OJ, jednotlivých členů, osob nebo institucí. Písemné podněty musí být podepsány a opatřeny zpětnou adresou odesílatele, d) skutečností, které vedou k mimořádné revizi. Mimořádná revize musí být provedena vždy při likvidaci OJ, změně hospodáře nebo osoby odpovědné za hospodaření či majetek příslušné OJ, a to v rozsahu působnosti této odpovědné osoby O tom, zda bude revize na základě požadavků a podnětů uvedených v článku v bodech a) až c) provedena, rozhoduje výhradně RK. RK mohou při své činnosti vycházet z jakýkoli podnětů jiných činovníků a orgánů Junáka, zejména pak z podnětů statutárního orgánu příslušné OJ Kontrolní činnosti Podjatost Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolující, u nichž se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti Kontrolovaný nebo kontrolující oznámí písemně předsedovi revizní komise, která kontrolu provádí, skutečnosti nasvědčující možné podjatosti kontrolujícího, jakmile se o těchto skutečnostech dozví O námitce podjatosti kontrolujícího rozhodne předseda RK bez zbytečného odkladu. O podjatosti předsedy rozhoduje předseda RK nadřízené OJ. O podjatosti předsedy ÚRKJ rozhoduje místopředseda ÚRKJ Do rozhodnutí o námitce podjatosti činí kontrolující pouze úkony, které nesnesou odkladu V případě, že bude rozhodnuto o podjatosti, je předseda RK, která revizi prováděla, povinen určit jiného kontrolujícího, který kontrolu provede, případně dokončí Zahájení kontroly Kontrola je zahájena dnem uvedeným v oznámení o provedení kontroly, které doručuje kontrolující statutárnímu orgánu kontrolované jednotky nejméně 10 dní předem, tuto lhůtu je možno po dohodě s kontrolovaným zkrátit. Oznámení o provedení kontroly obsahuje zejména: a) název RK, jména kontrolujících, kontaktní adresu, b) název kontrolované jednotky dle registrace na statistickém úřadu, c) datum zahájení kontroly, d) předmět kontroly, e) podpis kontrolujícího Kontrolu provádějí vždy dva kontrolující, z nichž alespoň jeden musí být členem RK. Tito jsou určeni revizním plánem nebo pověřeni předsedou RK Práva a povinnosti Kontrolující jsou při provádění kontroly oprávněni: a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných jednotek, pokud souvisí s předmětem kontroly, Revizní řád Junáka 3/6

4 b) požadovat po kontrolovaných, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, související s předmětem kontroly, c) požadovat na kontrolovaných poskytnutí pravdivých a úplných, ústních a písemných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, d) na základě písemné výzvy žádat o poskytnutí pravdivých a úplných informací o souvisejících skutečnostech od všech činovníků a orgánů Junáka, včetně všech RK, e) se souhlasem předsedy revizní komise ke kontrole přizvat nezávislé odborníky zejména z oblasti právního, daňového a účetního poradenství, f) přizvat ke kontrole členy jiných RK Kontrolovaný je povinen vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména poskytnout kontrolujícím nezbytnou součinnost Kontrolující jsou dále povinni: a) zjistit při kontrole co nejlépe skutečný stav věci, b) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných jednotek, c) předat neprodleně převzaté doklady kontrolovaným, pominou-li důvody jejich převzetí, d) řádně ochraňovat převzaté doklady proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití, e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při provádění kontroly, s výjimkou poskytnutí informací oprávněným orgánům Junáka, a žádným způsobem tyto informace nezneužít, f) počínat si při kontrolní činnosti tak, aby žádné skutečnosti, o kterých se dozvěděli při provádění kontroly, nemohly být zneužity, g) pořídit o kontrole revizní zprávu, h) postupovat při provádění kontroly v souladu s tímto řádem Revizní zpráva Revizní zpráva obsahuje zejména: a) název revizní komise, jména kontrolujících a jejich bližší označení, b) název kontrolované jednotky dle registrace na statistickém úřadu, jméno kontrolovaného a jeho bližší označení, jména a bližší označení dalších osob zúčastněných na kontrole, c) datum zahájení a datum provádění kontroly, d) předmět kontroly, e) označení dokladů a ostatních materiálů, o které se revizní zpráva opírá, f) soupisku kontrolovaných dokumentů, g) popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a odkazem na ustanovení obecně platných právních předpisů a vnitřních předpisů Junáka, které byly porušeny, h) lhůty na odstranění zjištěných nedostatků, i) poučení o možnostech podání vyjádření, námitek a odvolání, j) místo a datum převzetí a projednání revizní zprávy, k) vyjádření kontrolovaného, případně vzdání se práva na vyjádření, l) odpověď kontrolujících na vyjádření kontrolovaného, m) podpisy kontrolujících a kontrolovaného, případně dalších osob, které se kontroly zúčastnily Revizní zpráva se vyhotovuje minimálně ve 4 vyhotoveních s platností originálu: 2 ks revizní komise, 2 ks statutární orgán kontrolované jednotky, (1 ks určen pro statutární orgán, 1ks určen pro kontrolovanou jednotku) Kontrolovaný podpisem potvrzuje převzetí revizní zprávy. Odmítne-li kontrolovaný převzít revizní zprávu nebo toto převzetí potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v revizní zprávě. Odmítnutím převzetí revizní zprávy nejsou účinky revizní zprávy dotčeny Vyjádření Kontrolovaný má dle článku , písmene k) tohoto řádu právo na vyjádření k částem RZ (viz článek a) - j)), případně k procesu kontroly, a to ve lhůtě 14 dnů od jejich převzetí či doručení. Toto vyjádření musí být podáno písemně RK, která kontrolu prováděla a v souladu s článkem tohoto řádu se stává nedílnou součástí RZ. Práva na vyjádření se může kontrolovaný vzdát a tato skutečnost se vyznačí do RZ. Revizní řád Junáka 4/6

5 RK, která kontrolu prováděla, je povinna písemně odpovědět na vyjádření kontrolovaného, a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení jeho vyjádření. V odůvodněných případech může odpovědět ve lhůtě delší. Oznámení o prodloužení této lhůty s odůvodněním musí být odesláno kontrolovanému nejpozději v poslední den této lhůty. Odpověď na vyjádření se v souladu s článkem tohoto řádu stává nedílnou součástí RZ Ukončení kontroly Kontrola je ukončena: a) okamžikem převzetí RZ s prohlášením kontrolovaného o vzdání se práva na vyjádření, b) uplynutím lhůty na vyjádření, c) převzetím (ustanovení článku zůstává tímto nedotčeno) či doručením odpovědi na vyjádření kontrolovanému Náprava Statutární orgán kontrolované jednotky je povinen, není-li v RZ stanoveno jinak, zjednat do 30 dnů od ukončení kontroly nápravu na základě zjištěných nedostatků uvedených v RZ a podat o tom v této lhůtě písemnou zprávu RK, která kontrolu prováděla. Zpráva o nápravě musí obsahovat: a) způsob nápravy a termín zahájení nápravných opatření, b) skutečný termín ukončení nápravy Lhůty pro sjednání nápravy a podání písemné zprávy určuje a může měnit pouze RK, která kontrolu prováděla Nebude-li písemná zpráva o zjednání nápravy podána ve stanovené lhůtě, je povinna RK, která kontrolu prováděla, o tomto neprodleně informovat statutární orgán jednotky nadřízený kontrolované jednotce. V případě, je-li kontrolovanou jednotkou Junák, podává ÚRKJ zprávu NJ. Stejným způsobem postupují RK, i v případě, že mají pochybnosti o správnosti sjednaných náprav Odvolání, námitky Proti výsledkům RZ ostatních RK může kontrolovaná jednotka, do 30 dnů ode dne ukončení kontroly, podat odvolání prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby k revizní komisi nadřízené OJ, jejíž RK kontrolu prováděla. Odvolání musí být odůvodněné a písemné Revizní komise nadřízené OJ následně vydá rozhodnutí o odvolání, a to ve lhůtě 30ti dnů, v odůvodněných případech rozhoduje ve lhůtě delší. Prodloužení lhůty s odůvodněním musí být oznámeno tomu, kdo odvolání podal. Rozhodnutí o odvolání musí být odůvodněné a písemné Proti výsledkům revizní zprávy ÚRKJ může kontrolovaná jednotka podat námitky předsedovi ÚRKJ, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne ukončení kontroly. Námitky musí být odůvodněné a písemné O námitkách rozhoduje předseda ÚRKJ ve lhůtě 30 dnů, v odůvodněných případech rozhoduje ve lhůtě delší. Prodloužení lhůty s odůvodněním musí být oznámeno tomu, kdo námitky podal. Rozhodnutí o námitkách musí být odůvodněné a písemné Proti výsledkům RZ od ÚRKJ může kontrolovaná jednotka v případě, že nebylo vyhověno námitkám, do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách podat odvolání k Valnému sněmu Junáka. Odvolání musí být odůvodněné a písemné a doručuje se předsedovi ÚRKJ Roční zpráva o činnosti Roční zprávu o činnosti zpracovává každá RK za kalendářní rok nejpozději do následujícího roku. Roční zprávu o činnosti schvaluje RK na svém zasedání Roční zpráva o činnosti obsahuje zejména: a) zhodnocení plnění revizního plánu, b) analýzu příčin zjištěných nedostatků u kontrolovaných OJ, c) doporučení k prevenci nedostatků, d) hodnocení provedení požadovaných náprav, e) seznam všech provedených revizí v příslušném období Roční zpráva o činnosti se předkládá statutárnímu orgánu příslušné OJ, který je povinen s touto zprávou seznámit radu příslušné OJ a učinit případná opatření. Další vyhotovení roční zprávy o činnosti se zasílá Revizní řád Junáka 5/6

6 revizní komisi nadřízené OJ. V případě ÚRKJ se roční zpráva o činnosti předkládá starostovi a Náčelnictvu Junáka na jeho nejbližším řádném zasedání, na kterém je možno tyto zprávy projednat v souladu s jednacím řádem NJ Souhrnná zpráva o činnosti Souhrnnou zprávu o činnosti zpracovává každá revizní komise za uplynulé volební období a předkládá ji příslušnému volebnímu sněmu. Souhrnnou zprávu o činnosti za volební období schvaluje revizní komise na svém zasedání Souhrnná zpráva o činnosti obsahuje zejména: a) zhodnocení revizní činnosti za uplynulé volební období, b) analýzu příčin zjištěných nedostatků při kontrolní činnosti, c) doporučení k prevenci nedostatků, d) hodnocení provedení požadovaných náprav, e) seznam všech provedených revizí, f) odvolání proti výsledkům RZ. 4. Seznam zkratek, definice pojmů, poznámky 4.1. Seznam zkratek ÚRKJ Ústřední revizní komise Junáka VRJ RK VOJ revizní komise vyšší organizační jednotky ZvOJ RK ZOJ revizní komise základní org. jednotky OJ RK ZvOJ revizní komise zvláštních org. jednotek RK ÚO ústřední orgány RZ NJ Náčelnictvo Junáka Výkonná rada Junáka zvláštní organizační jednotka organizační jednotka všechny revizní komise Junáka revizní zpráva 4.2. Definice pojmů Junák svaz skautů a skautek (Junák) - občanské sdružení, jehož organizační strukturu tvoří Junák (jako celek) a jeho organizační jednotky Junák (jako celek) právnická osoba spravovaná ústředními orgány Junáka Kontrolující osoba pověřena kontrolou Kontrolovaná jednotka organizační jednotka a Junák jako právnická osob spravovaná ústředními orgány, u které je kontrola prováděna Kontrolovaný osoba, zastupující kontrolovanou jednotku při kontrole Ostatní revizní komise všechny revizní komise kromě ÚRKJ Příslušná OJ - organizační jednotka, ve které byla revizní komise ustavena, v souvislosti s ÚRKJ se myslí Junák (jako celek) 4.3. Poznámky 1 viz čl. 3.7 a čl. 4 Hospodářského řádu Hospodaření Junáka (jako celku) 2 viz čl. 3.7 a čl. 5 Hospodářského řádu Hospodaření organizačních jednotek Junáka 5. Přechodná a závěrečná ustanovení Revizní řád Junáka byl schválen dne a nabývá účinnosti od Dnem účinnosti se zrušuje Revizní řád Junáka schválený Ústřední radou Junáka dne Na kontroly hospodaření zahájené a nedokončené před účinností tohoto řádu se v plném rozsahu vztahuje předchozí Revizní řád Junáka. Náčelní DK: Ing. Hana Vogeltanzová Náčelník CHK: Zdeněk Prančl Starosta: Ing. František Šmajcl Revizní řád Junáka 6/6

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Disciplinární řád Junáka

Disciplinární řád Junáka Disciplinární řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel a zásady Disciplinárního řádu Disciplinární řád Junáka stanovuje pravidla pro řešení disciplinárních provinění členů Junáka, v některých případech

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ

C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ C. ROZHODČÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD, PRAVOMOC ROZHODČÍCH ORGÁNŮ 1.1 Práva a povinnosti všech držitelů licencí vydaných Federací automobilového sportu Autoklubu České republiky (dále jen FAS AČR nebo ASN ),

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více