Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31."

Transkript

1

2 Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání Prohlašujeme, že poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená Pannou Marií bezprostředně (při zjevení), nýbrž jako její slova přijatá DONEM ST. GOBBIM formou tzv. vnitřní řeči. Jejich uveřejnění je v souladu se směrnicemi papeže Pavla VI. z Kniha je vytištěna nekomerčně a je distribuována zdarma. Nikdo tedy není oprávněn požadovat za ni nějaký obnos. Je však možné dobrovolně přispět na náklady tisku a distribuce. CENTRO INTERNAZIONALE MOVIMENTO SACERDOTALE MARIANO Via Mercalli, MILANO (Italia) Rozesílá NÁRODNÍ STŘEDISKO MKH Černochova Olomouc Copyright 1986 žádná část této knihy se nesmí publikovat bez písemné autorizace Centra v Miláně. Jakékoliv porušení této normy bude stíháno podle zákona. Nejnovější (23.) vydání je uvedeno předmluvou, kterou dne napsal P. Giovanni D Ercole z vatikánského Státního sekretariátu. Imprimatur udělil dne 16. února František, arcibiskup-metropolita, Pescara-Penne

3 3 / 45 Co je Mariánské kněžské hnutí (MKH) Mariánské kněžské hnutí vzniklo před 27 lety ve Fatimě. Jak je možno vyčíst na vatikánském Internetu, se modlil italský kněz Don Stefano Gobbi v kapličce zjevení za některé kněze, kteří nejen zradili své povolání, ale snažili se organizovat ve sdruženích, která se postavila proti autoritě církve. Vnitřní síla ho nutí, aby měl důvěru v lásku Panny Marie, která ho použije jako skromného a chudého nástroje a shromáždí kněze, kteří přijmou její výzvu a zasvětí se jejímu Neposkvrněnému Srdci, aby se pevně sjednotili s papežem a s Církví s ním spojenou a aby přiváděli věřící do bezpečného útočiště jejího mateřského Srdce. O dvě léta později se už začala konat Večeřadla modlitby a bratrské lásky mezi kněžími a laiky. Postupně se rozšířila po Evropě a pak do všech kontinentů. Dnes toto hnutí počítá přes kněží. Hlavním cílem je žít zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie. Závazek úplného zasvěcení Mariinu Neposkvrněnému Srdci dává kněžím a stejně tak laikům hluboký pocit důvěry a radosti. Věřit v konkrétních situacích, že P. Maria je stále nablízku s touhou nám pomoci, jak by to udělala každá maminka, a ještě lépe než ona, vyvolává pocit jistoty i uprostřed osobních bolestí a nejistot dnů, které prožíváme. Tak přicházíme k jádru evangelního poselství, k víře v Prozřetelnost Boží, která nás vede k přijímání všech životních situací s dětskou důvěrou maličkých, kteří se zcela odevzdávají Otcově lásce. Tak se minulost svěřuje nekonečnému milosrdenství Ježíšova Srdce, budoucnost se očekává jako dar Prozřetelnosti, který nám bude dán rukama Prostřednice všech milostí, a přítomnost se prožívá v radostné horlivosti, jak to dělají děti, které jsou stále před očima Matky. Z takových laiků chce Matka Boží vytvořit kolem kněží nepřemožitelný šik. Žít své zasvěcení Neposkvrněnému Srdci znamená především žít své křestní závazky. Zdůrazněno je spojení se Svatým Otcem, s hierarchií a s našimi kněžími, aby se tak postavila hráz pokračujícímu odboji proti učitelskému úřadu Církve, neboť tento odboj ohrožuje základy církve, jak se praví v zásvětné modlitbě. Hlavní pomůckou spirituality tohoto mariánského hnutí je kniha poselství Kněžím, přemilým synům Panny Marie, která ovšem není určena jen kněžím (bylo jich u nás dosud rozdáno ). Tato tzv. modrá kniha má církevní schválení. Předpokládá se denní modlitba růžence, který tvoří také podstatnou část tzv. večeřadel (farních, oblastních a především rodinných), ve kterých se scházejí nespočetné rodiny či skupiny měsíčně nebo častěji ke společné modlitbě a bratrskému povzbuzení a výměně zkušeností z denního života farnosti, kde tato společenství mají ve spolupráci s knězem být projevem Mariiny lásky v místní církvi.

4 4 / 45 Poznámka k 14. vydání z , na kterou se odvolává na začátku knihy poznámka k 16. vydání: Dvacettři tisíce výtisků 13. vydání knihy La Madonna ai Sacerdoti suoi figli predilettii. bylo rozebráno v několika měsících. Toto rychlé rozšíření udivuje. Je to jasný důkaz, jak odpovídá hluboce vycítěným požadavkům duší a skutečným potřebám dnešního církevního života. Co však udivuje ještě více, je neustálý požadavek nových knih. Přichází ze všech stran. Proto bylo nutné připravit toto nové vydání. U předcházejícího vydání byl zvláště ceněn úvod, velice jasný a vyčerpávající, a sbírka všech poselství v jediném svazku, s dosti významnou fotografickou dokumentací z Večeřadel, konaných ve všech částech světa. A tak po uvážení se text nezměnil, připojila se jen nová poselství, která obdržel Don Stefano v těchto posledních měsících. Co je obsahem knihy? Naznačuje cestu, kterou musí jít každý, kdo chce konkrétně prožít své zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Je to velký dar, který Srdce nebeské Matky nabízí církvi, aby jí pomáhalo v bolestných chvílích očisty. Toto nové vydání, které vychází v Mariánském roce, se stává cennou pomocí, abychom jej prožívali s větším uvědoměním a s větší horlivostí. Jak se má číst tato kniha? Kdo ji vezme do rukou, má se především modlit, aby dostal světlo Ducha svatého, pak se má připravit, aby ji četl s vnitřní učenlivostí a s opravdovou pokorou srdce. Čtěte ji s prostotou dítěte, které naslouchá mamince. Dítě se neptá, proč matka hovoří nebo jak hovoří nebo kam ho svými slovy vede. Miluje a naslouchá. Dělá to, co matka říká. Tehdy je dítě šťastné, protože cítí, že ho matka vede a všechno mu vysvětluje, a vedeno matkou a formováno jejími slovy roste každým dnem. Tak to má být u vás. Čtěte je s prostotou a nedělejte si tolik problémů... Mne zajímá jen to, abyste žili podle toho, co jsem vám řekla. Vaše srdce se pak rozehřeje láskou, vaše duše bude ozářena mým světlem a já vás budu vnitřně přetvářet, abych vás každým dnem přiváděla k tomu, že budete dělat to, co je milé Ježíšovu Srdci. ( ). Jestliže přistoupíte ke knize s touto dispozicí, pak poselství v ní obsažené se stane cennou pomocí k překonání pochybností a zmatků, nedůvěry a odporu, abychom mohli pokračovat v pokoji po cestě dokonalé důvěry k Marii. Komu je určena tato kniha? Především kněžím, kteří jsou Panně Marii zvlášť milými syny. Pak všem řeholníkům a věřícím, kteří chtějí prožívat podivuhodnou, ale i zavazující zkušenost zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Zdá se mi užitečným uvést zde slova P. Gabriela Amortha, ředitele nejrozšířenějšího mariánského časopisu MADRE DI DIO, který napsal v říjnovém čísle r (jako odpověď tomu, kdo se ho ptal, zda je možno četbu této knihy doporučit laikům): Doporučujeme ji i laikům. Věříme, že může velice prospět (jak se to již skutečně také stalo) všem, kteří ji čtou s otevřeným srdcem, s touhou naslouchat, co vnuká Duch svatý každému, kdo je ochoten učinit svůj křesťanský život lepším. Naopak nedoporučujeme četbu těm, kteří hledají nedostatky v knize místo v sobě nebo které vede k četbě duch zvědavosti po kdovíjakých proroctvích. Zůstal by rozčarován... I když máme dobře na mysli závažnost doby, kterou lidstvo právě prožívá. Po těchto slovech zbývá mi už jen přát všem, aby v knize našli pomoc a povzbuzení na každodenní cestě, když se zasvětili Marii. Naše pozemská existence tak bude stále více ozářena světlem a mateřskou láskou jejího Neposkvrněného Srdce.

5 / 45 Všem mým synům kněžím (29. srpna 1973) Co sděluji tobě, můj synu, není jen pro tebe, ale pro všechny kněze, mé syny, které velice miluji. Především je to určeno kněžím Mariánského kněžského hnutí, které miluji nejněžnější láskou. Chci je vychovávat a vést za ruku, a tak je připravit na jejich velké poslání. Proto, co jsem ti řekla, uspořádej do brožury... Ty se nestarej o nic, co se týká tisku; tvůj zpovědník se o to postará. A tato brožura ať se co nejdříve rozšíří mezi kněze. Bude to prostředek, kterým je shromáždím ze všech stran a kterým si vytvořím své nepřemožitelné vojsko. Synu, stále zůstávej v mém Srdci a důvěřuj mi! OBSAH července 1973 Stále budu u tebe 8. července 1973 Hnutí se nyní zrodilo 9. července 1973 Rýsuje se tvé poslání 13. července 1973 Příčina mého pláče 16. července 1973 Já budu vaší vůdkyní 21. července 1973 Nech mne jednat 24. července 1973 Jen a vždy matka 28.července 1973 Bděte a modlete se 29.července 1973 Srdce mých kněží 1. srpna 1973 Bude to nová církev 9. srpna 1973 Tvůj životní cíl 21. srpna 1973 V mém Srdci v modlitbě 24. srpna 1973 K velikému cíli svatosti 28. srpna 1973 Na svět se snesla noc 19. září 1973 Matku je třeba milovat a zakoušet 23. září 1973 To jsou moji kněží 24. září 1973 Budu všechno dělat pro tebe 27. září 1973 Pošetilost zahanbí moudrost 13. října 1973 Můj způsob jednání je zcela jiný než váš 16. října 1973 Chci je zachránit 20. října 1973 Světlo evangelia 30. října 1973 Přátelé a obhájci papeže 31. října 1973 Z rukou mého nepřítele 1. listopadu 1973 Můj věrný šik 14. listopadu 1973 Ďábel se jich bojí a nenávidí je 27. listopadu 1973 Jen pro mého Syna Ježíše 1. prosince 1973 Duch vzpoury proti Bohu 19. prosince 1973 Triumf mého Neposkvrněného Srdce 26. prosince 1973 Něžnost maminky 28. prosince 1973 Moje církev bude obnovena 31. prosince 1973 Opíjejí se do němoty

6 / července 1973 Svátek Neposkvrněného Srdce P. Marie Stále budu u tebe Obnov své zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci: jsi můj, jsi můj majetek. V každém okamžiku musíš být tím, čím já tě chci mít. V každé chvíli musíš dělat, co budu od tebe žádat. Neboj se! Já budu stále u tebe. Nyní se chystám připravit tě na velké věci, ale pomalu jako to dělá maminka se svým dítětem července 1973 Hnutí se nyní zrodilo Nedívej se do novin ani na televizi! Zůstávej stále v mém Srdci v modlitbě! Nic jiného tě nesmí zajímat a nic jiného ti nesmí ležet na srdci, jen žít se mnou a pro mne. Mariánské kněžské hnutí se nyní zrodilo, ale je tak křehké a malé, ke svému vzrůstu potřebuje mnoho modliteb. Musíš žít jenom pro ně: v ničem jiném nenajdeš radost ani útěchu. 9. července 1973 Rýsuje se tvé poslání Dnes jsem s tebou opravdu spokojena: stále jsi byl v mém Srdci. Vidíš, jak ti pak všechno světské připadá vzdálené a matné. Jak tě všechno unavuje a nudí, všechno, co nejsem já, tvoje Matka, která tě chce mít celého u sebe v každém okamžiku. Uč se ponechávat se mi jako můj majetek, abych vše, co ty děláš, činila já tvým prostřednictvím. Dnes je tak velice zapotřebí, aby jednala Matka: já chci jednat skrze tebe... Budeš muset ještě trpět, ale odvahu! Já budu stále s tebou, a ty budeš okoušet více než kdokoli jiný sladkosti mého mateřského Srdce. Ravenna, 13. července 1973 Výročí třetího zjevení ve Fatimě Příčina mého pláče (...) Ano, skutečně jsi mne potěšil. Proměnil jsi mé slzy v úsměv, můj zármutek v radost. Usmála jsem se na tebe a požehnala jsem ti. Příčinou tohoto mého pláče, pláče Matky, jsou mé děti, které ve velikém počtu žijí v zapomenutí na Boha, oddány tělesným rozkoším a řítí se nezadržitelně do záhuby. Pro mnohé z nich tekly mé slzy zbytečně a nadarmo. Příčinou mého pláče jsou především kněží, nejmilejší synové, zřítelnice mého oka, tito moji posvěcení synové. Vidíš, jak mne už nemilují, jak mne už nechtějí? Vidíš, jak už neposlouchají slova mého Syna? Jak často zrazují? Jak mnozí ignorují Ježíše přítomného v Eucharistii a nechávají ho ve svatostánku samotného. Jak často ho urážejí svatokrádežemi a lehkomyslnými nedbalostmi? Obětoval jsi Mariánské kněžské hnutí a já ho přijímám do svého Srdce a žehnám mu. Všichni budou mými kněžími, mně zasvěcenými, kteří budou dělat vše, co jim přikážu. Blízko je chvíle, kdy uslyší můj hlas, kdy se sama postavím v čelo tohoto svého vojska, připraveného k boji. Teď se musí s velkou pokorou vzdělávat podle mých příkazů, aby všichni byli jedno v lásce s papežem a s církví, aby žili a hlásali jedině evangelium. Dnes je to tak nutné: Miluji je a každému zvlášť žehnám! 16. července 1973 Slavnost Panny Marie Karmelské Já budu vaší vůdkyní Ptáš se mě, proč jsem si tě vyvolila, abys šířil mé Hnutí, když se cítíš tak nezpůsobilý a neschopný. Správně vidíš svou nicotu a své slabosti, a ptáš se mne: Proč si nevezmeš způsobilejšího a schopnějšího, než jsem já? Jak mi můžeš důvěřovat, když dobře znáš všechny mé minulé nevěrnosti? Synu můj, vyvolila jsem si tě, protože jsi ten nejneschopnější nástroj. Tak nikdo nebude moci říkat, že je to tvoje dílo. Mariánské kněžské hnutí má být výhradně mým dílem. Tvou slabostí ukáži svou sílu, tvou nicotou svou moc.

7 / 45 Já sama budu vůdkyní tohoto vojska. Teď si je vytvářím v tichosti a skrytě, jako jsem si ve svém lůně po devět měsíců utvářela Ježíše a jako jsem si ho po tolik let den co den v tichosti a skrytě vychovávala. Tak je to nyní s Mariánským kněžským hnutím. Vytvářím je v tichosti a skrytě jako malého Ježíše. Je to doba jeho dětství a jeho skrytého života. Nyní je tak zapotřebí ticha, velké pokory, velké důvěry a intenzívní modlitby. Já sama si vybírám kněze do Hnutí a sama je vychovávám podle plánu svého Neposkvrněného Srdce. Budou přicházet ze všech stran: z diecézního kléru, z řeholních společenství a z různých institutů. Budou tvořit vojsko mých kněží, která já sama budu živit a vychovávat, a tak je budu připravovat na nastávající boje Božího království. Žádný z vás nebude vůdcem. Já sama budu vaší vůdkyní. Vy všichni máte být bratry. Musíte se milovat, musíte si rozumět a pomáhat si navzájem. Na jediné věci záleží: abyste se nechali mnou vychovávat. Proto se musí každý obětovat a zasvětit mému Neposkvrněnému Srdci, zcela se mi svěřit jako se mi zcela svěřil Ježíš. Já se pak o všechno postarám. Povedu vás k veliké lásce k papeži a církvi s ním spojené. Budu vás připravovat na hrdinné svědectví pro evangelium, které někteří vydají i prolitím krve. A až přijde čas, Hnutí vyjde na denní světlo, aby otevřeně bojovalo proti vojsku, které si mezi kněžími vytváří můj odvěký nepřítel ďábel. (...) 21. července 1973 Nech mne jednat (...) Proč se znepokojuješ? Proč si děláš starosti? Být mně zasvěcen znamená nechat se mnou vést. To znamená spoléhat se na mne, jako se dítě nechává vést maminkou. Teď si musíš zvykat myslit a jednat jiným způsobem. Přemýšlet o tom, co je dobré pro tebe, to není tvoje věc. Nedělej plány, nebuduj zítřek, protože pohleď: já všechno zmařím a ty budeš zklamán. Proč se mi nechceš svěřit? Nech mne, abych já vytvářela okamžik za okamžikem tvou budoucnost. Stačí, když řekneš jako dítě: Maminko, spoléhám na tebe, nechávám se tebou vést. Řekni mi: co mám dělat? Nech mne také, abych já jednala tvým prostřednictvím. Jak velice je proto nutné, abys sobě odumřel! Proto je třeba, aby sis zvykl trpět, být nepochopený, přehlížený a také trochu zdeptaný. Jak tě to bolí, že? Když pak budeš mluvit kněžím o Hnutí, o zasvěcení, jak se mi mají zcela svěřit a mně důvěřovat, budou se potom moci na tebe dívat a ty budeš pro ně vzorem. Synu, netrap se příliš! Miluji tě, velice tě miluji! Spotorno, 24. července 1973 Jen a vždy matka Jsi spokojen s domem, který jsem ti připravila? O tak krásném se ti ani nezdálo: pod skálou, tvůj pokoj takřka v její rozsedlině, dole moře a vedle kaplička, kde je Ježíš. Syn vedle mého nejdražšího Syna! O to jsi se nepostaral ty, ale já jsem ti to už dávno připravila. Když jsi pro mne pracoval, když jsi snášel vedro a námahu a říkal jsi: Jak jsem šťasten, že jsem celý večer pracoval pro Pannu Marii! Tehdy jsem myslela na tebe, připravila jsem dny tvého zotavení a přivedla jsem tě na místo, které je mi tak drahé. Je zde N., který mne tolik miluje, jsou zde děti, které mám zvláště ráda: a ty jsi pro mne jenom jedno z nich. Uč se vidět ve mně vždy a v každém okamžiku tu, kterou opravdu jsem pro všechny: Matku, jen a vždy Matku! 28. července 1973 Bděte a modlete se Mám syny kněze, kteří zradili evangelium, aby se stali stoupenci velkého ďábelského bludu marxismu... Zvláště kvůli nim přijde brzy trest komunismu a všechny o všechno oloupí. Přijdou chvíle velikého soužení. A budou to tito moji ubozí synové, kteří zahájí veliký odpad. Vy všichni, kněží mně věrní, bděte a modlete se! 29. července 1973

8 / 45 Srdce mých kněží Zůstávej stále v mém Srdci a v každém okamžiku najdeš pokoj. Nestarej se o to, co máš dělat! Kdo se mi zasvětil, náleží zcela mně. V žádném okamžiku dne nemůže sebou volně disponovat. Když zůstáváš se mnou, já sama ti v každém okamžiku řeknu, co se mi líbí, abys dělal a pak bude tvé počínání vždy podle mé vůle. Já sama tě vezmu za ruku a všechno budeme dělat společně. Já jsem pro tebe jako matka, která učí své dítě prvním krůčkům. Od té doby, co jsem tě definitivně vyrvala svému nepříteli, děláš teď první kroky na cestě lásky. Jak je třeba, abych byla u tebe! Jsem pro tebe plně matkou. Také se o tebe velice starám, jako jsem dobrou a starostlivou matkou všech kněží svého Hnutí. Oni musí vědět, že k tomu, aby náleželi k Hnutí, není třeba nic vnějšího, žádný právní akt. Je však nezbytné úplné vnitřní zasvěcení sebe samých, totální oběť jejich kněžství mému Neposkvrněnému Srdci. Řekni jim, že žádám jen to jediné, že jen toto chci od nich. Řekni jim, že to je první opravdu důležitá věc, co je třeba udělat, aby náleželi k mému kněžskému Hnutí. Musí se mi svěřit jako děti, musí mi dát všechno a zbavit se náklonnosti ke všemu, i k tomu, co je krásné, čestné, ctnostné, co ale nejsem já sama. (...) Ukáži jim, jak se mají všeho zříci a žít jen pro mého Ježíše. Jak ho mají bránit proti každému útoku, bez výhrady ho milovat životem podle evangelia, které musí žít do posledního písmene. Dám jim pocítit velkou lásku k církvi a k papeži, kterého tak velice miluji, a kterého bude zástup mých kněží těšit, hájit a chránit. Připravím je na veliké věci a v rozhodujících bojích je učiním nepřemožitelnými. Musí se mi zcela svěřit. Dostanou jistá znamení mé mateřské lásky vůči nim. 1. srpna 1973 Svátek sv. Alfonsa z Liguori Bude to nová církev Ježíši, dej mi své Srdce, protože chci milovat Pannu Marii, jako jsi ji miloval ty. Můj synu, této modlitbě jsem tě naučila já sama. Nikdo mne skutečně nemiloval tak, jako můj Syn Ježíš. Jakou něžností mne zahrnoval! Byl stále ve mně, spolu jsme rostli v soukromém i veřejném životě. Byli jsme zcela jedno při jeho utrpení a smrti na kříži onoho bolestného Velkého pátku. Pohled na bolest Matky, která byla při jeho hrozné agónii, mu ukrátil život. Spíše než fyzická utrpení nemohlo jeho synovské Srdce vydržet tato nevýslovná muka. Maminko! byl jeho poslední vzdech, hlasitý výkřik na kříži, s nímž vydechl. Nyní je Ježíš velmi zarmoucen, ba rozhněván, když vidí, jak je mnoho kněží, kteří mě odstranili ze své duše, zapomněli na mne ve svém životě a způsobili, že tolik věřících už na mne nemyslí. Jejich vinou nyní velice ochladla úcta ke mně, která byla v církvi stále tak živá. Na některých místech téměř uhasla. Říkají, že já Matka zatemňuji slávu a čest, která náleží jen mému Synu. Moji ubozí synové, jak jsou nerozumní! Jak se jich ďábel dovedl zmocnit! K tak velké slepotě dospěli proto, že neposlouchali ani Ježíše ani mne. Nechali se vést jen sami sebou, svým rozumem a svou pýchou, a tak se propůjčili satanovu úskoku, jemuž se nakonec podařilo zatemnit mne v církvi a odstranit mne z duší. Bude třeba, abych se ještě vydala na cestu a vyhledala mezi kněžími ty věrné, kteří mi naslouchají a milují mě. Jejich prostřednictvím znovu ještě jasněji zazářím v církvi po veliké očistě... Matka má od Ježíše moc přivést zpět domů zbloudilé syny. Potřebuje však pokorné a odvážné kněze: ochotné snést posměch a nechat se pro mne zdeptat. S těmito pokornými, posmívanými a pošlapanými kněžími vytvořím zástup, který mi umožní přivést k Ježíši nesmírný počet dětí, očištěných velikými útrapami. (...) 9. srpna 1973 Tvůj životní cíl Jak jsem ráda, že jsi zde s N. Musíte se mít rádi jako dva bratři. Vy moji dva synové ode mne zvlášť milovaní, dávám vás jednoho druhému jako dar. Musíte se mít rádi, musíte se spolu radovat a trpět pro mé plány... Vyvolila jsem si tě pro Hnutí svých kněží. Pro ně musíš žít, modlit se, pracovat, trpět, stát se svatým. Hle, úžasný cíl, který stanovím tvému životu, synu! (...)

9 / 45 Jak velice vás miluji! S jakou něžnou láskou na vás hledím! Jak vám ze srdce žehnám! 21. srpna 1973 Sv. Pia X. V mém Srdci v modlitbě Proč nezapisuješ všechno, co ode mne slyšíš ve svém srdci? Říkáš mi, že jsou to věci příliš důvěrné a příliš krásné. Ale jednou se musí poznat, jak velice jsem tě milovala a jak veliké věci jsem v tobě vykonala. A toto jen proto, že jsi svou nicotu zcela obětoval mému Srdci... Zvykej si být pošlapaný, přehlížený, nepochopený a nepovšimnutý. Je to tak nutné pro tebe. A když cítíš uvnitř v sobě odpor, takže si sám říkáš: Proč? Není to spravedlivé! Musím vyžadovat svá spravedlivá práva!, ihned odpověz: Odejdi, satane! Nemám pít kalich, který mi připravil Otec? (...) Já sama přijdu na pomoc tvé veliké slabosti. Ty však zůstávej stále v mém Srdci na modlitbách. Nech mne stále více v sobě působit. 24. srpna 1973 K velikému cíli svatosti Synu, tvůj život je velmi drahý a ty z něho nesmíš promarnit ani okamžik. Proto se uč zůstávat ve mně, v mém Srdci, jednat stále se mnou: myslit mým duchem, vidět věci mýma očima, dotýkat se jich mýma rukama a milovat je mým Srdcem. V některých chvílích toto zvlášť pociťuješ, a to když jsi se mnou v modlitbě. Tehdy se cítíš skutečně jako dítě v Srdci Matky a tvá duše okouší tak chvíle rajské blaženosti, které vyhrazuji výlučně nejmilejším synům. Mimo modlitbu ti připadá všechno ostatní únavné a nudné. Toto je zas jiný dar, který dávám. I když se nemodlíš, musíš žít stále v postoji modlitby, a to je tehdy, když žiješ trvale (habituálně) ve mně. Potom i když mluvíš nebo se bavíš nebo jedeš na cesty, stále jsi ve mně, protože všechno děláš se mnou... Takové chci mít všechny kněze MKH. Musí být mými kněžími! Opakuji ti to: mými! Od té doby, co se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci, nemohou už patřit sobě. Jejich život, jejich duše, jejich inteligence, jejich srdce, jejich dobré i zlé, co vykonali, i chyby, které mají, všechno je mé, všechno mi náleží. Mé Neposkvrněné Srdce je výhní nejčistšího ohně: všechno spaluje, všechno stravuje, všechno přetváří. Protože tito kněží jsou moji, musí se učit nechat se ode mne vést prostě a oddaně. Mou radostí je vést je jako Matka k velikému cíli svatosti. Chci, aby byli horliví, aby milovali mého Syna Ježíše a aby byli vždy věrni evangeliu. Musí být povolní v mých rukou pro veliký plán Božího milosrdenství. Jejich prostřednictvím zachráním nesmírný počet duší. Budou mojí radostí a nádhernou korunou mého Neposkvrněného a bolestného Srdce, které chce být stále prostředkem spásy pro církev a pro lidstvo. 28. srpna 1973 Sv. Augustina Na svět se snesla noc Nyní se na svět snesla noc, můj synu. Toto je hodina temnoty, hodina satanova. Je to chvíle jeho největšího triumfu. Jak se mi líbila tvá modlitba a tvé utrpení na smír za velkou urážku, za nejhroznější rouhání proti mému Synu!... Ani během svého veřejného života, ani během procesu a svého hrozného odsouzení nebyl můj Syn Ježíš tak velice pošpiněn. Ani před veleradou se nenašli žalobci, jak čistý a bezvadný byl celý jeho život. Nyní se odvažují hanobit jeho čistotu, šíří se tak hrozné a ďábelské rouhání, že celé nebe zůstalo jakoby otřesené a zaražené. Jak to mohlo dojít tak daleko? Jako hrozná a nyní už nezadržitelná bouře začíná běsnit nad ubohým lidstvem! Papež trpí a modlí se. Je na kříži, který ho stravuje a usmrcuje. Tentokrát také promluvil, ale jeho hlas zaniká na poušti. Moje církev se stala něčím horším než pouští. Vy, kněží, které shromažďuji do svého Hnutí, abyste zarazili tento satanův postup, musíte tvořit s papežem nejmocnější bariéru. Musíte šířit jeho slova, musíte ho hájit, protože on bude muset držet kříž uprostřed největší bouře dějin. Vaší povinností je hájit pošlapanou čest mého Syna svým životem, svým slovem a svou krví.

10 / 45 Vaší povinností je soudit a odsuzovat svět, protože víc než jindy je v moci zlého ducha. (...) 19. září 1973 Panny Marie Lasalettské Matku je třeba milovat a zakoušet Zůstávej v mém Srdci a nestarej se o to, co máš dnes mluvit. Já sama budu mluvit tvým prostřednictvím k těmto svým synům. Řeknu jim, co si mé Srdce přeje a pomohu jim dostat se z veliké vyprahlosti a malátnosti. (...) Řeknu jim tvým prostřednictvím, že k tomu, aby mne ctili, musí se více modlit a méně mluvit. Chci srdce a duši svých synů. Chci je naplnit láskou ke mně. (...) Mluv jim o mém kněžském Hnutí: Jsou zde mezi přítomnými kněžími někteří, dobří kněží, které jsem sem za tímto účelem úmyslně povolala. Jsou to krásné kněžské duše, které jsem už dávno připravila, aby vstoupily do mého Hnutí. Ony čekají na toto zavolání jako vyprahlá země čeká na kapky rosy. Ony přijmou mé pozvání a vstoupí do mého Hnutí. (...) 23. září 1973 Sv. Viktorina To jsou moji kněží Právě končíš tyto dny modlitbu a spojení se mnou. Jak mnoho milostí jsem ti dala a jak hluboko jsem tě uvedla do nitra svého Neposkvrněného Srdce! Synu, kolik jsi okusil mé mateřské lásky! To však není jen pro tebe. Je to i pro tvé bratry v mém Hnutí, kteří přijdou zítra na první setkání. Budu k nim mluvit skrze tebe a řeknu jim, jak velice je miluji. Zasvěcení se mně je prostředkem, který jim umožní stále více vstupovat do nitra mého Neposkvrněného Srdce. A já jim dám pocítit takovou sladkost, jakou může jen maminka dát zakusit svým dětem. Ti, kteří přijdou, byli už dávno ode mne povoláni, zvláště milováni a vychováváni. Budou se hned cítit doma a bude se jim zdát, že se vždy znali a měli se rádi. Nyní se začíná ukazovat tajemný plán, který jsem už dávno skrytě připravovala, abych uskutečnila svůj velký záměr: Hnutí mých kněží, mé vojsko, připravené pro rozhodující bitvu a určené pro vítězství. Co musí nyní dělat tito moji synové, které jsem vychovala a povolala, a kteří se poprvé scházejí? Musí se připravovat a musí být ochotni: Poslouchat mých příkazů, protože je brzy zavolám a všichni mi budou muset odpovědět, připraveni, abych je mohla poslat rázně hájit mého Syna, mne, evangelium a církev. Budou solí ve světě zcela zkaženém. Budou světlem hořícím v temnotě, která všechno zahalí. Bojovat, protože můj nepřítel poštve proti nim své vojsko. Budou terčem posměchu, budou tupeni, pronásledováni a někteří dokonce usmrceni. Já však budu stále s nimi a budu je chránit a bránit. Budu je těšit a setřu každou jejich slzu, jak to dovede jen Matka. Bránit papeže, který bude muset zcela sám nést kříž církve. Přijde chvíle, kdy bude jako Ježíš na cestě na Kalvárii téměř ode všech opuštěn. Všichni tito moji synové budou pak jeho útěchou a obranou: a se mnou vybojují největší bitvu církve. Moji nejmilejší synové, prozatím se modlete, mějte se rádi, buďte jako děti: Nechte se vychovávat a vést jen ode mne. (...) 24. září 1973 Budu všechno dělat pro tebe Na konci těchto exercicií, které jsi konal se mnou, ať je tvým předsevzetím toto: Zůstávat stále v každém okamžiku v mém Neposkvrněném Srdci v modlitbě, abys tak byl mou radostí, mou útěchou v tak velké bolesti pro hříchy, jichž každým dnem ve světě přibývá. Ničeho se neboj, s ničím si nedělej starosti! Já budu všechno dělat pro tebe a s tebou, protože tě miluji tak velikou láskou, že si to ani nedovedeš představit. Obětuj mi nejkrásnější plod Kněžské mariánské hnutí! Přijímám je, žehnám mu a pečlivě je opatruji. Nedělej si starosti se zítřejším prvním setkáním! Já se o všechno postarám. Kněží, které si zde přeji mít, (...) jsou už na cestě a setkání bude pro všechny něčím podivuhodným a každému dám velikou, velikou radost. Moji kněží dostanou zvláštní milost, která celý jejich život přetvoří.

11 / září 1973 Sv. Vincence z Pauly Pošetilost zahanbí moudrost Synu, ty jsi nepochopil, že jsem si vybrala pošetilost, abych zahanbila moudrost, že jsem volila slabost, abych přemohla sílu. Je to má vůle, že se knížka rozšiřuje tak, jak je. Bude to prostředek, kterým povolám tolik kněží do svého Hnutí a vytvořím si své nepřemožitelné vojsko... Tvá malá víra, tvá nedůvěra ve mne, synu, mne bolí. Čeho se bojíš? Z čeho máš strach? Modli se a svěř se mi! Nech všechno opravdu jen a jen na mně. 13. října 1973 Výročí posledního zjevení ve Fatimě Můj způsob jednání je zcela jiný než váš Nedělej si starost s rozšířením Mariánského kněžského hnutí! Nech to na mně! Spolehni se na mne! Na tento úmysl mi obětuj svou modlitbu a své utrpení! Nedívej se na výsledek! Můj způsob jednání a hodnocení je zcela jiný než váš. Nemusí vás být mnoho, ale musíte být svatí! Jestliže se mi všichni opravdu zcela svěříte, povedu vás všechny k veliké svatosti. 16. října 1973 Chci je zachránit Nyní máš chvilku klidu a já tě zvu, abys vstoupil do nitra mého Neposkvrněného Srdce, abys viděl, jakou propast lásky a bolesti v sobě. Mé srdce je srdce matky, opravdové a živé srdce. Srdce pravé Matky, které žije pro všechny své děti. Lidé vykoupení mým Synem jsou všichni také mými dětmi, jsou jimi v nejpravdivějším slova smyslu. I ti, kdo jsou daleko, i hříšníci, i ateisté, i ti, kteří Boha odmítají, kteří proti němu bojují a nenávidí jej, jsou mými dětmi. A já jsem pro ně Matkou. Pro mnohé z nich jsem jedinou Matkou, kterou mají, jedinou osobou, která se o ně stará, která je opravdu miluje. A proto je mé Srdce stále stravováno bolestí a ještě větší láskou k těmto mým dětem. Chci jim pomoci, chci je zachránit, protože jsem Matka. Proto kvůli nim trpím, trpím pro jejich hříchy, trpím, protože jsou daleko od Boha, trpím, protože páchají zlo, trpím pro všechno zlé, které si způsobují. Ale jak jim pomoci? Jak je zachránit? Potřebuji mnoho modliteb a mnoho utrpení! Jen modlitbou a utrpením ostatních mých dobrých a velkodušných dětí budu moci zachránit tyto své děti. Hle, Hnutí mých kněží! Já jsem je chtěla, aby se napravila nesmírná škoda, kterou způsobil ateismus v tolika duších, aby byl v tolika zkažených srdcích obnoven Boží obraz, milosrdná tvář mého Syna Ježíše! Moji kněží jsou moji restaurátoři: obnoví Boží tvář v tolika duších, a tak mnohé mé děti přivedou ze smrti do života. Tak budou pravými těšiteli mého bolestného Srdce. Mé Srdce však je Neposkvrněné, to je Srdce Matky, které nikdy nebylo zatemněno žádným stínem, žádným hříchem. Je čisté jako pramen, jasné jako světlo. A nyní je jakoby zatopeno vším tím bahnem, které zatopilo srdce a duši tolika mých dětí. Opravdu démon zkázy, duch nečistoty svedl všechny národy země. žádný z nich se už nemůže zachránit. Tento závoj smrti se rozprostřel nad světem a duše jsou pošpiněny dřív, než se otevřou k vědomí života. Kněží mého Hnutí musí obnovit čistotu v duších a rázně bojovat proti duchu nečistoty ve všech jeho projevech. Musí bojovat proti dnešním názorům, které to všechno připouštějí a ospravedlňují, proti současné morálce, která všechno dovoluje. Především moji kněží budou muset být čistí, velmi čistí! Já sama je přikryji svým neposkvrněným pláštěm a udělám z nich nové lidi, kněze bezúhonné a neposkvrněné. Těm, kteří klesli, dám novou čistotu. Povolám je ke druhé, ještě krásnější nevinnosti bolesti a lásky. Chci, aby to bylo Hnutí mých kněží, které vrátí světu vůni čistoty. Protože jen za tou vůní se můj Syn Ježíš vrátí, aby se opět stal Králem srdcí a duší. Hleďte, nejmilejší kněží, co to znamená být mně zasvěceni: znamená to žít pro mne, cítit jako já, milovat a trpět se mnou pro veliké chvíle, které vás čekají. 20. října 1973

12 / 45 Světlo evangelia Vidíš, jak tě všechno unavuje a ponechává tvé srdce prázdným, neděláš-li všechno se mnou. A ty se ptáš: Proč je tomu u mne tak divně Což to nejsou tytéž věci, které mě dříve tak zajímaly a zcela mě upoutaly? Co se to teď se mnou stalo? V tobě nastala veliká a rozhodující skutečnost tvého zasvěcení se mně! Já jsem vzala toto zasvěcení vážně a ono má v sobě sílu skutečně změnit a přetvořit celý tvůj život. Aktem zasvěcení jsi vložil do mých rukou celý svůj život. Ten nyní náleží mně, je můj! Já jsem jej přijala jako své vlastnictví a nyní jej pomalu přetvářím podle své vůle. Jemně tě vedu k oné dokonalosti, která se líbí mému Srdci, a ponenáhlu tě přetvořím ve zcela věrný obraz mého Syna Ježíše. Dám ti, abys viděl věci novým způsobem. Budeš vidět mýma očima. Od nynějška tě už nic světského nebude moci zajímat. Spíše to v tobě zanechá jakousi hlubokou bolest. O těchto věcech budeš říkat: Jak jsou marné, jak jsou zbytečné! A přece, jak mnoho tvých spolubratří se nechá jimi vést a ovládat! Oni se dívají očima světa, oni žijí pro svět. A tak promarní dar svého života pro nic a za nic. Dám ti také, abys novým způsobem cítil. Budeš cítit jako mé Srdce. Tak se mimořádně zvýší tvá schopnost milovat a trpět, synu, protože budeš cítit, jako cítí Srdce tvé Matky. Jak velikou bolest budeš cítit kvůli těm, kteří dnes maří dílo vykoupení mého Syna! To jsou ti, kteří odmítají Boha, kteří jej zapírají a proti němu bojují. Jak velký soucit budeš mít s těmi, kdo bloudí bez vlastní viny a jsou nevědomé oběti těchto bludů. Jakou nesmírnou úzkost budeš mít kvůli tolika svým bratřím kněžím, kteří opustili Ježíše a mne, nejsou už věrni evangeliu: stávají se propagátory mnohých bludů, cítí a soudí tak, jak cítí a soudí svět. Už nyní odpadli ve svém srdci, ale mohou být ještě zachráněni. Ještě je mohu zachránit já. Dám ti také nový způsob myšlení. Budeš myslet jako Ježíšovo Srdce a mé mateřské Srdce, a tak budeš všechno vidět v Bohu a jako Bůh, v Duchu moudrosti. Dám ti moudrost srdce. Hle, kněží mého Hnutí musejí být všichni takoví. Protože se mi zasvětili, musejí cítit, vidět a myslet jako já, se mnou, protože chci vzít do svého vlastnictví celý jejich život, chci jej přetvořit, chci je učinit obrazem svého Syna Ježíše, prvorozeného z tolika ostatních mých synů. Kéž se nechají ode mne přetvářet jako děti, s takovou důvěrou a s takovou oddaností! Potom jejich prostřednictvím opět zazáří světlo evangelia na tomto světě zahaleném temnotou. (...) 30. října 1973 Přátelé a obhájci papeže Synu, dnes večer ti chci sdělit, jak něžnou lásku cítí mé mateřské Srdce k zástupci mého Syna, k papeži. V těchto chvílích tak bolestných pro církev prožívá papež zcela sám hodiny své agónie a opuštěnosti jako můj Syn Ježíš v Getsemanské zahradě. Jsou to pro něho chvíle velké úzkosti. Jeho srdce je sklíčeno smrtelným zármutkem a kříž nevýslovného utrpení poznamenává hodiny jeho denní práce. Jsem u něho jako matka, abych jej těšila a podpírala. Všechno utrpení a všechna vzpoura světa zanechává v papežově srdci hlubokou ránu, jako se nakupily všechny hříchy světa na Srdce mého Syna v hodinách jeho hrozného smrtelného zápasu. Srdci papeže způsobuje utrpení tento svět, tak vzdálený od Boha; přemnozí Boha popírají; tato vlna odboje a špíny se stále více vzmáhá a chtěla by všechno zatopit. Srdce papeže trpí osamělostí a opuštěností, v níž je ponecháván. Nejhlubší a největší bolestí mého Syna v hodinách jeho agónie byla Jidášova zrada, a to, že ho opustili jeho nejdražší přátelé, když je jako člověk nejvíc potřeboval. Teď trpí papež zradou a opuštěností od mnohých. Dokonce někteří jeho nejbližší spolupracovníci ho často neposlouchají a kladou mu překážky. Mnozí kněží, které on tak velice miluje, proti němu bojují. Tolik mých synů, satanových to obětí, se mu posmívá a odsuzuje ho. Jak mnozí z těch, kteří si také říkají křesťané a katolíci, ho denně kritizují, protestují proti němu a soudí ho. To je pro mou církev skutečně hodina moci temnot. Ty, synu mně zasvěcený, chceš být radostí a útěchou mého bolestného Srdce: staň se horlivým hlasatelem této hluboké bolesti, mého mateřského nářku! Potěš srdce papeže svou dětinnou láskou, svou modlitbou! Vezmi na sebe část jeho utrpení a pomáhej mu nést jeho kříž, který je nyní příliš těžký.

13 / 45 Takové chci v církvi kněze mého Hnutí. Mají být přáteli, těšiteli a obhájci papeže. Přáteli, aby jej zahrnovali v jeho samotě velikou láskou a mnohými modlitbami. Stále budou s ním i ve chvíli veliké opuštěnosti. Ponesou s ním jeho kříž, i když bude muset jako můj Syn vystupovat cestou na Kalvárii. Chci, aby byli vedle papeže na kříži a se mnou, s Matkou, také jeho nejdražší přátelé, totiž kněží mého Hnutí. Těšiteli, aby mu ulehčovali jeho opuštěnost a jeho utrpení a nebáli se mít jako on podíl na témže údělu, který dnes čeká na ty, které jsem připravila na největší oběť pro záchranu světa. Obhájci, aby mu byli vždy věrni a bojovali proti všem, kteří jej napadají a pomlouvají. Ve Fatimě jsem předpověděla pro Svatého otce tyto chvíle, ale také jsem mu slíbila svou zvláštní pomoc a svou ochranu. Budu ho chránit a budu mu pomáhat vaším prostřednictvím, moji kněží! Vy jste mým vojskem ochotným bojovat za církev a papeže. Tak budete věrni evangeliu a vaším prostřednictvím dosáhnu svého velkého vítězství. 31. října 1973 Z rukou mého nepřítele (...) Prostřednictvím svého Hnutí vytrhnu z rukou mého nepřítele mnoho mých synů, kněží! Mnozí z nich žijí v temnotě a v největší bezútěšnosti, protože zradili Ježíše a evangelium. Já však jim dám spatřit své světlo a uslyšet svůj hlas a budou zase mými předrahými syny. Sama obvážu jejich rány, vyléčím je, učiním je odolnými před každým dalším pádem. Já jsem Matka, chci je zachránit, protože jsou mými syny. Ať se proto nikdo nedomnívá, že je ztracen! Proto ať nikdo nezoufá! Mé Neposkvrněné Srdce připravuje tento veliký návrat mých předrahých synů. 1. listopadu 1973 Svátek Všech svatých Můj věrný šik Chci, aby se každý kněz mého Hnutí, který se mi zasvětil, modlil, trpěl a snažil se přinést mne zpět k mým věřícím. Dnes víc než kdy jindy ten, kdo mne nalezne, nalezne život a dojde spásy od Pána. Můj nepřítel se bojí jenom tohoto. Vynaloží všechno úsilí, aby mne ještě více vzdálil od srdcí mých věrných, aby mne ještě více zatemnil v církvi. Začal proti mně největší bitvu, rozhodující boj, ve kterém bude jeden z nás dvou navždy poražen. Teď se podle mnoha věcí zdá, že vítězem je on, můj nepřítel. Ale blízko je doba mého nejslavnějšího návratu a mého úplného vítězství. V rozhodném boji chci mít své syny kněze u sebe: Já je povedu a oni pochopí mé příkazy, budou poslušní vůči mým přáním a vnímaví vůči mým požadavkům. (...) Já sama se v nich zjevím a jejich prostřednictvím zasáhnu svého nepřítele do srdce a svou patou mu rozdrtím hlavu. Avšak tito kněží musejí teď začít jednat. Jejich prostřednictvím se chci vrátit do středu svých věřících, protože si chci z nich okolo svých kněží utvořit nepřemožitelné vojsko. Od věřících, kteří se připojili k mému Hnutí, žádám: Aby se zasvětili zvláštním způsobem mému Neposkvrněnému Srdci bez ohledu na vnější nebo právní závazky, ale aby se mi zcela darovali, abych mohla svobodně disponovat s celým jejich bytím a celý jejich život řídit podle svých záměrů. Musejí se nechat ode mne vést jako děti. Musejí se znovu začít více modlit, více milovat Ježíše, více se mu klanět v jeho eucharistickém tajemství, aby se stal sluncem, které osvěcuje celý jejich život. Jakou radost a jak veliký dar lásky udělí Ježíš v Eucharistii těmto mně zasvěceným věřícím! Ať se denně modlí růženec, aby se uspíšil můj slavný příchod! Aby byli věrni papeži a církvi s ním spojené, v dokonalé poslušnosti jeho příkazům, předcházením a plněním jeho přání, šířením jeho učení, jeho obhajobou proti každému útoku, ochotni bojovat až do prolití krve za to, aby byli stále s ním spojeni a věrni evangeliu. Brzy přijde čas, kdy jenom ten, kdo bude s papežem, zůstane věrný víře mého Syna a uchrání se před velkým odpadem, který se všude rozšíří. Aby zachovávali Boží přikázání a činili to, čemu učil můj Syn Ježíš, aby byli jeho pravými učedníky, následovníky. Tak budou příkladem všem. Budou tím příkladem zvláště svým přísným způsobem života, odmítáním stále vyzývavější a nestoudnější módy, bojem všemi možnými způsoby proti

14 / 45 šíření nemravného tisku, proti nemravným představením a proti té neustálé záplavě moře bahna, které hrozí všechno zatopit. Ať jsou dobrým příkladem svou čistotou, střídmostí a skromností. Ať se vyhýbají všem místům, kde je znesvěcován posvátný charakter jejich osoby. Ať utvoří kolem kněží můj věrný šik, mé velké bílé vojsko. Jejich prostřednictvím opět zazáří mé světlo uprostřed tak veliké hniloby smrti. Tyto moje věrné děti povolám a vychovám pro tuto velikou úlohu: připravit tento svět na velikou očistu, která jej čeká, aby mohl konečně povstat nový svět, zcela obnovený světlem a láskou mého Syna, který bude vládnout nade vším. 14. listopadu 1973 Ďábel se jich bojí a nenávidí je (...) Jsem pro tebe Matkou, dobrou a pečlivou Matkou, ostražitou však a hroznou proti zlému nepříteli, který ti chce škodit. Pošlu své anděly, aby tě chránili a bránili před každým nebezpečím a každou nástrahou Zhoubce (...) Ať všichni kněží mého Hnutí vědí, jak se jich ďábel bojí, jak je nenávidí a jak mnoho budou trpět pro jeho nástrahy. Nyní začíná zlý nepřítel něco větřit (...) A bude zuřit stále více. Já však budu se svými kněžími, abych je chránila a bránila. Ani vlas z jejich hlavy jim nebude zkřiven, protože jsou to moji přemilí synové, a já je nyní formuji a vychovávám. Připravuji je, aby v hodinu rozhodující bitvy byli stateční a nepřemožitelní. Miluji je, jednoho každého ve svém Srdci opatruji, chráním je a žehnám jim. 27. listopadu 1973 Zjevení Panny Marie sv. Kateřině Labouré (zázračná medailka). Jen pro mého Syna Ježíše Chci, aby se mi všichni kněží mého Hnutí svěřili jako děti. Nesmějí už myslet na sebe, já sama se chci o ně starat. Vyslyším všechny jejich prosby a splním jejich nejintimnější přání. Už nesmějí žít pro sebe ani pro svou kněžskou činnost, která je tak velice stravuje, unavuje a vyčerpává a přitom je ponechává prázdnými a ode mne vzdálenými. Naopak musí žít jen pro mého Syna Ježíše tím, že budou do písmene plnit evangelium. Proto musejí žít jen pro mne a se mnou. Já sama je budu moci vychovávat ke stále větší jednotě mysli i srdce s mým Synem Ježíšem. Takřka je povedu za ruku a láskyplným vlivem mého mateřského nabádání budou pracovat jen pro něho. Potom se budou zabývat týmiž věcmi, avšak docela jiným způsobem! Protože tytéž věci budou dělat se mnou. Zjevím se v nich a jejich prostřednictvím budu moci uskutečnit svůj velký plán spásy. Potřebuji však, aby se tito kněží stále více stávali mými: v mlčení, v modlitbě, v pokoře a ve vyrovnanosti. Je to krásné, když mluví o mně, ale mému Srdci je daleko milejší, když pro mne žijí. Chci opět žít v nich, abych se jako Matka vrátila do středu svých dětí. Ať jsou vůči mně povolní a pokorní, ať jsou dobří ke všem, zvláště k těm, kteří jsou více vzdáleni, ke ztraceným a zoufalým. Chci jim darovat své Srdce. Ať se proto učí stále žít v mém mateřském Srdci. Ať si s ničím nedělají starosti: o ostatní, o všechno ostatní se budu starat já sama, aby se splnil můj velký plán lásky. 1. prosince 1973 První sobota v měsíci Duch vzpoury proti Bohu Začni tento nový liturgický rok s mnohými modlitbami. V mém Srdci najdeš bezpečné útočiště ve velkých zmatcích dnešního života. Zmatky, úzkosti a strasti budou každým dnem růst, protože lidstvo vykoupené mým Synem se od Boha stále více vzdaluje a přestupuje jeho zákon. Démon chlípnosti všechno pošpinil: mé ubohé děti, jak jste nemocné a zraněné! Duch vzpoury proti Bohu svedl lidstvo. Ateismus vnikl do tolika duší a uhasil všechno světlo víry a lásky. To je ten Rudý drak, o kterém mluví Písmo svaté. Čtěte je, děti, neboť toto jsou doby jeho vyplnění. Kolik mých dětí je nyní obětí tohoto satanského bludu! I mezi mými kněžími kolik je takových, kteří už vůbec nevěří. A přesto zůstávají ještě v mé církvi, opravdoví vlci v rouše beránčím, a kazí nesmírný počet duší.

15 / 45 Nyní nic nemůže zadržet ruku Boží spravedlnosti, která brzy udeří proti satanovi a jeho přívržencům pro lásku, modlitby a utrpení vyvolených. Připravují se velké chvíle a nevýslovné strasti. Kdyby to lidé věděli, snad by se dali na pokání. Kdo však naslouchal mým poselstvím? Kdo poznal smysl mých slz a mého mateřského povzbuzování? Skoro nikdo! Několik neznámých duší pro jejich zásluhy je trest ještě odkládán. Avšak tento rok neskončí dříve, než se splní jedno velké znamení. (Pozn. vydavatele: Tím znamením, jak uvádí poznámka k německému překladu, jsou sami kněží, kteří se zasvětili Neposkvrněnému Srdci P. Marie, a tím se dali zcela k dispozici Matce Boží. MKH se ještě 1973/74 nečekaně rychle rozšířilo.) Modlete se, modlete se, modlete se vy, duše ode mne vyvolené a ode mne tak mateřsky připravené. Především vy, moji kněží: zanechte marných a zbytečných věcí! Toto jsou mimořádné chvíle! Je nutno, abyste žili jen se mnou, ve mně a pro mne. Buďte bdělí, buďte připraveni: Brzy vás budu potřebovat, protože nadešly časy mého triumfu. Dongo, 19. prosince 1973 Triumf mého Neposkvrněného Srdce Dnes ráno, synu, jsi přišel se svou matkou do mé svatyně před obraz plačící Madony. (...) Už jako dítě jsem si tě vyvolila a stále jsem tě vedla za ruku. Už nikdy jsem tě neopustila, ani když můj nepřítel proti tobě zuřil a vyrval mi tě a když si byl tehdy jist, že zvítězil navždy. Proto jsi tehdy musel mnoho trpět. Musel jsi často tápat ve tmě a opuštěnosti. Byl jsi takřka zoufalý, jako bych neslyšela tvůj pláč a tvá volání o pomoc. Všechno to však bylo v jednom z mých velkých plánů. Zdá se ti, že už něco poznáváš, a tvé srdce se zaplavuje radostí. Ale to nejkrásnější a nejdůležitější, synu, teprve přijde. Vyvolila jsem si tě a připravila pro triumf svého Neposkvrněného Srdce ve světě a toto jsou léta, ve kterých svůj plán uskutečním. Sami Boží andělé budou žasnout. Svatí v nebi se budou radovat. Velikou radost a útěchu budou mít všichni dobří na zemi. Slitování a spásy dojde veliký počet mých zbloudilých dětí. Satan a jeho mnozí přívrženci budou přísně a definitivně odsouzeni. V témže okamžiku, kdy bude satan trůnit jako pán světa a bude se domnívat, že má své vítězství jisté, já mu vyrvu kořist z rukou. Najednou bude stát s prázdnýma rukama a vítězství nakonec připadne mému Synu a mně; to bude triumf mého Neposkvrněného Srdce ve světě. Kdyby věděli všichni kněží mého Hnutí, s jakou pečlivostí jsem si je vyvolila a vychovala, abych je připravila na tento veliký úkol! Každá věc i ta nejbezvýznamnější má v jejich životě přesný a hluboký smysl. Ať se proto každý učí se mnou v podivuhodné knize vlastního života. Dám jim dar moudrosti srdce a oni s mou pomocí pochopí, proč se stala každá věc v jejich životě. Proč jsou často nepochopeni, proč trpí, k čemu jej jejich opuštěnost a poznají také smysl svých pádů. Ach, kolik chvil temna a agónie museli zakusit v životě tito moji přemilí synové! Ale byly to pro ně nutné a plodné chvíle: aby mně více náleželi jako vlastnictví, abych je odpoutala od jejich způsobu vidění a cítění, od jejich lehkovážných sklonů k věcem, k dobrým výsledkům, k majetku, k úspěchu. Aby se naučili jen pro mne žít a plnit moje přání. Chtěla jsem, aby měli dojem, že nejsou považováni za mnoho, že nejsou k ničemu. Dala jsem jim velký dar pokory srdce, duchovního dětství, aby mohli cítit, že náležejí jenom mně a aby tak ztratili oporu a důvěru ve všechno ostatní, co nejsem já sama. Ale právě s těmito svými ubohými, posmívanými a pošlapanými syny uskutečním svůj velký plán. Ať se mi proto každý zcela a v každém okamžiku svěří! Budu k nim mluvit a řeknu jim svá přání. Nemějte strach z obtíží a nepochopení, s nimiž se setkáte na své cestě. Já budu stále s vámi a vy přes to přes všechno budete mít vždycky radost. Abyste zvítězili v blížící se bitvě, chci vám dát jednu zbraň: modlitbu. Na všechno ostatní zapomeňte a zvykněte si používat jen této zbraně. Rozhodná doba je tu a není už čas na žádné marné a zbytečné věci. Není čas na neužitečné diskuse, není už čas na povídání a plánování. Toto je doba modlitby! Kněží mého Hnutí, nabídněte se mi, abych se mohla ve vás a s vámi stále modlit a přimlouvat se u svého Syna za spásu světa. Potřebuji vás a vaši modlitbu, abych uskutečnila veliký plán triumfu svého Neposkvrněného Srdce.

16 / prosince 1973 Svátek sv. Štěpána Něžnost maminky (...) Jak velice tě miluji, synu, a zvlášť velikou láskou tě obklopuji! Musíš se učit poznávat to z tolika malých věcí, z tolika okolností, kterých si člověk ani nevšimne. Jako dnes: Ten nádherný jasný den, který jsem ti darovala! Tak jasná modř oblohy, jiskřivá běloba sluncem laskaného sněhu! Nebeská barva mého pláště, pod kterým tě stále chráním; bělostná barva mého nejčistšího šatu, kterým tě chci odít! Tyto prosté věci jsou pro tebe jako laskání maminky... Svěř se mi stále víc! Nevidíš, že nyní já jsem tvým životem? Teď se modli za své bratry: za kněze mého Hnutí. Za cokoliv budeš dnes pro ně žádat, dám ti to. Modli se! Využij této doby odpočinku, abys hlouběji vstoupil do mého Srdce. Každý okamžik svého denního díla proměň v rozhovor se mnou: chci slyšet tvůj hlas, synu! Všechno proměňuj v modlitbu! 28. prosince 1973 Svátek Mláďátek Moje církev bude obnovena Synu, musíš být těšitelem mého Neposkvrněného Srdce. Proto musíš žít v každém okamžiku bez ohledu na sebe, musíš být indiferentní ke svým osobním problémům. Jestliže mě miluješ, jsi-li celý můj, jsi-li mým těšitelem, jak ještě můžeš mít osobní problémy? Jak ještě můžeš něco chtít nebo si něco přát? Darovala jsem ti dimenze svého Srdce a moje věci musí být tvými. Má přání musí být tvými přáními, mé starosti, má utrpení musí být též tvými! Jen tehdy budeš šťasten, zůstaneš-li stále a v každém okamžiku v mém Neposkvrněném Srdci. Kolik trnů působí zármutek mému Srdci: denně přibývá duší, které se vzdalují od mého Syna, a to i mezi věřícími. Ty, které ještě včera byly dušemi dobrými a velkodušnými, jsou strhovány všeobecným zmatkem a stávají se dušemi bázlivými, nejistými, jakoby ochromenými. Nejbolestnější trny mi zabodávají synové, které zvlášť miluji a dávám jim přednost kněží! Kromě těch, kteří denně zrazují jako Jidáš mého Ježíše a jeho církev, kolik je nyní kolísajících, pochybujících a nevěrných! Slouží mši svatou, udělují svátosti a už nevěří... Jejich svatokrádeže dosáhly hranice, jež nemůže být překročena, aniž by nebyla potupena sama Boží spravedlnost. Kdyby tito moji synové věděli, jak hrozné zkoušky na ně čekají, ach, snad by se polepšili... Naopak slepě se ženou vstříc svému velikému trestu a v rozhodném okamžiku budou nepřipraveni. Synu, teď chápeš, co nyní sama působím mezi věrnými dušemi svých kněží! Zavolám je a oni mi odpoví. Přikryji je svým neposkvrněným pláštěm a budou nepřemožitelní. Ježíš na ně vyleje Ducha, který naplnil mou duši, a budou přetvořeni. Já jim daruji svého Syna Ježíše, jak to dovede jen matka, a oni budou naslouchat jenom jemu, jedině jeho budou milovat a věrně jej budou hlásat podle evangelia. A oni zcela obnoví mou církev. Co mám dělat, ptáš se mě, aby se kněžské Hnutí rozšířilo po celém světě? Zůstávej jen ve mně v každém okamžiku v modlitbě a já sama, synu, všechno udělám, protože toto je má hodina. Žádám od tebe jenom, abys věřil, modlil se, trpěl a nechal se ode mne vést za ruku a brzy uvidíš moje divy! Už na konci tohoto roku se můžeš mnohému naučit. S mou pomocí se naučíš číst pravá znamení doby, této doby tak strastiplné, ale mnou tak požehnané! 31. prosince 1973 Poslední noc roku Opíjejí se do němoty Začni tento nový rok se mnou v modlitbě! Jak mnoho je těch, kteří v této chvíli oslavují začátek nového roku zábavami, ponejvíc prázdnými a urážejícími velikou důstojnost tvorů, milovaných a vykoupených mým Synem! Tyto mé ubohé děti se opíjejí do němoty a jak jsou nešťastné! Bdi a modli se za ně! S novým rokem se blíží rozhodující okamžiky: čekají vás velké události. Proto začni nový rok na kolenou a modli se se mnou, synu! S novým rokem dosáhne mé Hnutí nečekaného rozvoje. Bude to stačit tvé malé důvěře, abys mi mohl více věřit a důvěřovat? (...)

17 / 44 OBSAH ledna 1974 Mé srdce bude tvým útočištěm 17. ledna 1974 Večeřadla života se mnou 23. ledna 1974 Znamení, která dám každému 28. ledna 1974 Co všechno dovede Matka udělat 10. února 1974 Důvěřuj jenom ve mne 11. února 1974 Ať prožívají s důvěrou přítomný okamžik 18. února 1974 Je čas, abych je shromáždila 23. února 1974 Začne to s mými kněžími 11. března 1974 Velicí v lásce 23. března 1974 Dávám ti radost z kříže 27. března 1974 Vlož je do mého mateřského Srdce 1. dubna 1974 Ať mi obětují svá utrpení 18. dubna 1974 Dám jim této vody 30. dubna 1974 Moji přemilí synové 20. května 1974 Modlitba mých kněží 27. května 1974 Dílo, které začínám 8. června 1974 Chci, aby Ježíš ve vás znovu žil 21. června 1974 Ve výhni Ježíšova Srdce 24. června 1974 Nemám zapotřebí lidských prostředků 10. července 1974 Přijímám tvůj věnec lásky 24. července 1974 Triumf můj a mých synů 30. července 1974 Povedu tě za ruku 15. srpna 1974 Jsem v nebi, abych byla více Matkou 22. srpna 1974 Moje království 28. srpna 1974 Modli se za Svatého otce 16. září 1974 Tu nikdo neprojde 23. října 1974 Modlitba a poslušnost vůči mému hlasu 29. října 1974 Jak velice potřebujete Matku! 19. listopadu 1974 Oltář, na kterém se budou obětovat 30. listopadu 1974 Znamení, která dává Bůh 7. prosince 1974 Maličkým budou odhaleny 24. prosince 1974 Chvíle úzkosti 26. prosince 1974 Síla Ducha 31. prosince 1974 Začíná klíčit

18 / ledna 1974 První sobota měsíce a roku Mé srdce bude tvým útočištěm Dnes tě chci vést za ruku jako matka: stále hlouběji chci tě vést do nitra svého Neposkvrněného Srdce. Mé Srdce má být pro tebe útočištěm: v něm musíš žít a z něho hledět na všechny události tohoto světa. Budeš-li každý okamžik žít v tomto útočišti, bude tě stále hřát moje láska a láska mého Syna Ježíše. Každý den bude tento svět stále více propadat ledovému egoismu, smyslnosti, nenávisti, násilí a neštěstí. Před velikou tmou padne na svět noc ateismu, která všechno zahalí. Mé Neposkvrněné Srdce bude zvláště potom tvým útočištěm a tvým světlem. Neboj se mrazu ani tmy, protože budeš v Srdci Matky a odtud budeš ukazovat cestu nesmírnému počtu mých ubohých zbloudilých dítek. Avšak mé Srdce je také útočištěm, které tě bude chránit přede všemi nadcházejícími událostmi. Budeš klidný, nepropadneš zmatku ani strachu. Všechno budeš vidět jakoby zdálky, aniž bys připustil, aby se tě to v nejmenším dotklo. Jak to? ptáš se mně. Budeš žít v čase, a přece jako mimo čas: Synu, mé Neposkvrněné Srdce je jako kus ráje, kam chci ukrýt své nejmilejší syny, aby byli chráněni před velkými věcmi, které na vás čekají: abych je potěšila, připravila a vedla k velikému a blízkému okamžiku mého triumfu. Zůstávej proto stále v tomto útočišti! 17. ledna 1974 Večeřadla života se mnou Jestliže jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, já jsem uprostřed nich,i. řekl můj Syn Ježíš. Jestliže dva nebo více kněží mého Hnutí se shromáždí kvůli mně, také já jsem uprostřed nich. Já se sama s nimi a v nich zjevuji, zvláště když se tito kněží spojí v modlitbě. Proto je třeba, aby se kněží mého Hnutí začali scházet a shromažďovat. Není třeba, aby se jich shromažďovalo mnoho. Stačí i dva nebo tři. Tato setkání mají vytvářet pravá a skutečná večeřadla (coenacula). Když se nyní mé kněžské Hnutí všude šíří, musejí se množit tato večeřadla coenacula. Není třeba žádné organizace: všechno ať je jednoduché, spontánní, tiché, bratrské! Kde se dva nebo více kněží mého Hnutí setká kvůli mně, tam je coenaculum. Ve večeřadle byli apoštolové s Ježíšovou Matkou Marií. V těchto večeřadlech chci mít spojeny kněze svého Hnutí se mnou, Matkou Ježíšovou, a zcela zvlášť Matkou pro ně. Proč je chci mít spojeny se mnou ve večeřadlech? Aby zůstávali se mnou, abych je sama mohla živit a vychovávat, abych je nechala růst v dokonalém zasvěcení mně. Aby byli opravdu pouze mými kněžími a abych se mohla v nich a skrze ně zjevovat. Aby se především se mnou modlili. Když se moji kněží modlí spojeni se mnou a mezi sebou jak velice je účinná jejich modlitba! Já sama v nich plním svou mateřskou úlohu přímluvy u Boha za všechny své děti. Spojeni mezi sebou a se mnou při slavení mše sv., při recitaci Božích chval a při modlitbě svatého růžence: to je moje modlitba! Růženec je zbraň, kterou dávám těmto svým synům, aby mohli zvítězit v nastávajících velkých bitvách, které je čekají. Aby se milovali a žili v pravém bratrství spojeni s Matkou. Dnes je třeba, aby se moji kněží znali, aby si pomáhali, aby se opravdu milovali a byli jako bratři spojeni s Matkou. Moji kněží dnes trpí přílišnou osamoceností a přílišnou opuštěností!... Nechci, aby byli sami. Ať si pomáhají, ať se milují, ať se cítí opravdu všichni jako bratři a ať jimi jsou! Aby očekávali rozhodné chvíle, které se stále více blíží. Blízko je doba, kdy někteří z mých ubohých synů kněží, oklamáni a svedeni satanem, otevřeně vystoupí proti mému Synu, proti mně, proti církvi a evangeliu. Potom šik mých kněží, připravených a vedených mnou, bude muset veřejně vystoupit, aby s odvahou a přede všemi hlásali Božství mého Syna, všechny mé výsady, nutnost hierarchické církve spojené s papežem a pod jeho vedením, a všechny pravdy obsažené v evangeliu. Mnozí kněží, které ta bouře znervózní a takřka zdrtí, budou následovat vašeho příkladu a vrátí se na cestu spásy. Zatím se připravujte se mnou a čekejte! Ať jsou vaše setkání pravými večeřadly života se mnou, večeřadly modlitby, bratrství a očekávání ledna 1974

19 / 44 Znamení, která dám každému Nestarej se o to, co je třeba pro rozšíření mého Hnutí. Já se sama o všechno postarám. Chci, aby moji kněží žili stále a jedině v největší důvěře ve mne. Všechno, i to, co se týká jejich života a životních prostředků, musejí očekávat ode mne. Moji kněží budou muset být chudí a napodobovat tak mého Syna Ježíše: nikdy jim však nebude chybět, co je nutné k životu, a to k životu důstojnému. Jsem Matka a postarám se také o to všechno. Bude-li třeba, učiním věci veliké, mimořádné, dokonce i zázraky. Ať se však moji kněží nestarají a nedělají si obavy, co se týká jídla a oděvu. Jako děti mají přenechat starost své Matce. Ať jenom stále dbají o spásu tolika mých dětí, které se každým dnem víc a více řítí do záhuby a padají do rukou satanových. Což necítí mou velikou mateřskou bolest, která stále roste? Ať žijí stále se mnou, aby těšili Srdce mého Ježíše. V těchto chvílích se musí Ježíšovi dostat útěchy. Ať moji kněží jsou těšiteli jeho Nejsvětějšího Srdce! Ať se ve svém životě stále dívají jen na mne. Ať zůstávají se mnou, ať mě milují, ať se modlí skrze mne. Kněží mého Hnutí se poznají podle toho, jak se dají mnou ovládat. Toto bude znamením, které dám každému, aby byl život každého doopravdy přetvořen. Řím, 28. ledna 1974 Svátek sv. Tomáše Akv. Co všechno dovede Matka udělat Jak jsem spokojena, synu, se setkáním dvanácti kněží mého Hnutí, které se zde uskutečnilo! Je to malé semínko, ze kterého bude brzy strom, a odtud, z mého nejmilejšího města, rozprostře své větve nad celou církví v celém světě. Nepozoroval jsi, jak jsem tvým prostřednictvím sama mluvila k srdci svých kněží? Dostali mimořádnou milost, která přetvoří jejich život. Nyní budou apoštoly mého Hnutí. (...) Ano, Nech se stále ode mne vést! Nyní uvidíš, co všechno dovede Matka udělat pro své syny. 10. února 1974 Důvěřuj jenom ve mne Synu, musíš být pozornější, abys zůstával stále v mém Neposkvrněném Srdci. A nenech se zaujmout ani zmalomyslnět věcmi, zvláště když nejsou závislé na tvé vůli. Máš naspěch: Chtěl bys, aby se mé Hnutí rychleji šířilo, aby při novém vydání knížky nebyly takové obtíže. Jak mnoho lidského je ve tvém přání! Musím tě jako Matka očistit, chceš-li, abych tě dovedla k té dokonalosti, která se líbí mému Srdci. Důvěřuj jenom ve mne a ne v lidské prostředky! Jenom mně se svěř! Jedno můžeš stále dělat, a to jediné chci od tebe v každém okamžiku, protože to tak velice poslouží mému Hnutí, totiž tvou modlitbu, tvé utrpení a tvou důvěru ve mne. Toto od tebe žádám: Zanech každé jiné starosti! Toto není jedno z mnoha hnutí, ale je to moje Hnutí, synu! Nech tedy jednat mne! Tak budou muset jednat všichni moji kněží! Ukážu to tím, že zmařím každý lidský prostředek, na který budou spoléhat. Musejí se spoléhat jenom na mne. Vím, že toto přijde lidské přirozenosti velmi zatěžko. Já však chci, aby kněží mého Hnutí byli jenom moji! Když se teď nenaučí hledat jenom mne, naslouchat jen mně, spoléhat jenom na mne, jak mne budou moci najít ve chvíli veliké bouře, kdy bude všechno ponořeno do hluboké tmy? Ať se učí už od nynějška vidět ve mně Světlo každého svého počínání! 11. února 1974 Panny Marie Lurdské Ať prožívají s důvěrou přítomný okamžik Jak jsem přítomna u tebe, synu, v každém okamžiku tvého denního díla... Už nejsi sám: stále máš u sebe Matku, která tě vede za ruku, která tě tiskne na své Neposkvrněné Srdce. Všechno, co se ti přihodí, je ode mne předem stanoveno pro tvé dobro: uč se stále více ve mně důvěřovat! I chvíle temnoty, utrpení a nepochopení jsou ode mne předem určeny, abys mohl růst a zesílit na cestě dokonalého zasvěcení. Uč se mne vidět i v temnotě! Uč se, synu, cítit mne i v opuštěnosti! Uč se konat všechno se mnou a ve mně! Dej se mi celý v každém okamžiku a úplně! Tvá minulost neexistuje: nyní tě vidím jen ve svém Srdci, jsi můj. Dávej mi rád a velkomyslně přítomný okamžik: Jen ten má pro mne cenu, protože může posloužit pro mé plány. Ach, kdyby všichni kněží mého Hnutí věděli, jak velice je potřebuji!

20 / 44 Kéž by mi obětovali každý okamžik svého života s dokonalou oddaností, abych s ním mohla disponovat podle své vůle! Protože se mi zasvětili, náležejí mně: jsou moji. Jsou-li moji, nemohou už náležet sobě, nemohou už vlastnit nic, co nejsem já sama. A proč potom ještě myslí na minulost? Proč dělají plány do budoucnosti? (...) 18. února 1974 Je čas, abych je shromáždila Synu, Nech se ode mne vést a uvidíš, jak se kolem tebe dějí podivuhodné věci: jednu prožíváš dnes. (...) N. je vzorem pro všechny kněze mého Hnutí. Jakou lásku má ke mně a k mému Synu Ježíši! Jak žije pro duše! Kolik jich zachraňuje! Zde je malé místo; malé věci, kterých si většina lidí nevšímá. A přece jsem dnes přítomna zde a nikde jinde. I dnes se ráda zjevuji svým dětem na místech, které se tak velice podobají těm, kde jsem žila se svým Synem Ježíšem: Betlém a Nazaret. Ano, i dnes si volím chudobu a jednoduchost, věci malé a obyčejné, abych se zjevila. Vím, že toto může dělat mnohým těžkosti, a přece je to nutné pro toho, kdo se chce se mnou setkat. Je třeba být maličkým, cítit se jenom tím, čím jsou přede mnou všichni: jen dětmi. Dítě se nikdy nedívá na sebe; zato se tak rádo dívá na maminku. A je to matka, která se dívá na své maličké. A ona, když se tak na ně dívá, může říkat: Ach, jak jsi krásné, jak jsi milé, jak jsi hodné! (...) Dnes na tomto místě začíná opravdu něco pro tebe. Je to jako malé semínko, ale ono se rozšíří, rozroste a bude z něho velký strom. Dnes je zde pro tebe jedno setkání: nalezl jsi bratra. Ale jak dlouho jsem je připravovala! Ano, už dlouho jsem zpracovávala tohoto kněze:utrpením, nepochopením a osamělostí; ach, jak jsem ho učila oné vnitřní pokoře a onomu duchu dětství, který se tak líbí mému Neposkvrněnému Srdci! Nyní naň hledím se zalíbením. Je pouhým dítětem v mém náručí a já ho mohu nosit a používat, jak chci. Takový je on a takoví jsou všichni moji kněží. Už dávno jsem je zavolala a oni už dávno odpověděli. Já jsem je živila, vychovala a vedla. Nyní se poddajně dají vést. Je čas, abych tyto své syny shromáždila ze všech stran. S nimi musím vytvořit nepřemožitelné vojsko. Scházejí se, poznávají se a zdá se jim, jako by se odedávna znali: cítí se opravdu jako bratři. Dávám vás jednoho druhému jako dar. Mějte se rádi, přemilí synové, semkněte se, vyhledávejte se a pomáhejte si! Ach, jakou radost má Matka, když vás vidí všechny pohromadě jako dobré bratry ve svém domě února 1974 Začne to s mými kněžími Ptáš se mě, zda jsem spokojena? Ach synu, ty nevíš, jakou mi působíš radost! Radostí matky je, když je se svými dětmi. Mým rájem je být u každého z vás. Kněží jsou synové, které zvláště miluji, protože svým povoláním jsou voláni, aby se stali Ježíšem. Mým úkolem je utvořit v nich obraz mého Syna. Nikdy je neopouštím, nikdy je nenechávám o samotě. Ať neztrácejí mysl pro své chyby a pády, vždyť i oni jsou tak velice křehcí. Já jsem Matka: mou největší radostí je odpouštět, protože potom mohu darovat větší lásku. Ať se moji synové neobávají zcela se mi dát! Nyní prožívají chvíle velikého zmatku; mnozí z nich ztrácejí víru v mého Syna a důvěru ve mne. Na všech stranách se množí špatné příklady a mnozí z nich tak velice malomyslní... Toto je vhodná chvíle, aby mne vzývali, aby po mně toužili. Jen na to čekám, abych se jim zjevila. Mé Srdce nejvíc dojímá, když je slyším plakat jako děti. Je možné, aby to matkou nehnulo, když vidí své dítě plakat? Hleď: až se všechno zhroutí, zůstane pouze síla jejich pláče, který mě donutí, abych zasáhla zázračným a hrozným způsobem. A můj triumf začne s mými přemilými syny, s mými kněžími. (...) Budeš si muset zvykat vidět stále větší věci. Mé Neposkvrněné Srdce je nevyčerpatelné řečiště milosrdenství a odpuštění a nemůže už zadržet plnost tohoto ohně. Bůh začne brzy vylévat do celého světa proudy odpuštění a milosrdenství na své a moje ubohé děti. 11. března 1974 Velicí v lásce Dnes jsi, synu, dostal jako znamení potvrzení, jak velice tě miluji. Dopustila jsem, aby všechno až do posledního bylo opakem toho, co jsem ti předpověděla. Pak se skoro zázračně stalo to, co jsem

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

OBSAH. Poznámka k 19. italskému vydání v r

OBSAH. Poznámka k 19. italskému vydání v r OBSAH Poznámka k 19. italskému vydání v r. 1994............................... 7 ÚVOD (MKH)..................................................... 11 První část: VZNIK......................................................

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Křížová cesta z Náchoda u svatého Vavřince

Křížová cesta z Náchoda u svatého Vavřince Křížová cesta z Náchoda u svatého Vavřince Úvod: Následuj mě! Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl: Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Každý, kdo se rozhodl Tě opravdově následovat,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

VAŠE VEŘEJNÉ POSLÁNÍ

VAŠE VEŘEJNÉ POSLÁNÍ 1978 VAŠE VEŘEJNÉ POSLÁNÍ 163 164 1. ledna 1978 Panny Marie Matky Boží Začne to s církví Dnes hledí celá církev s velikou nadějí na svou nebeskou Matku. Papež, Ježíšův Náměstek, tato oběť, která se stále

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

leden 2016

leden 2016 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2016 Leden v naší farnosti Do nového roku přeji, abychom procházeli všechny dny, které nám Pán dává, ve spojení s Ním, abychom hleděli na Jeho tvář a učili se

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více