ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu A. OBECNÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu A. OBECNÁ ČÁST"

Transkript

1 A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů Dne 19. srpna 2013 byl ve Sbírce zákonů pod č. 240/2013 Sb. vyhlášen zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF ) ruší dosavadní zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ZKI ). ZISIF zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (dále také směrnice AIFMD ) a obsahuje celkovou revizi dosavadní úpravy kolektivního investování, mění dosavadní terminologii a rozšiřuje druhy investičních fondů. ZISIF současně ruší stávající prováděcí předpisy v oblasti kolektivního investování, a proto je zapotřebí vydat nově veškeré podzákonné právní předpisy z této oblasti. Mezi zrušované prováděcí předpisy patří i vyhláška č. 195/2011 Sb., o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu (dále jen vyhláška č. 195/2011 Sb. ). 2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním Nová vyhláška je navrhována v mezích zmocnění, jež je upraveno v 670 odst. 4 ZISIF. Nová vyhláška je navržena v kontextu právního řádu jako celku, respektuje význam právních pojmů, jednotlivé instituty soukromého a veřejného práva. 3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie Nová vyhláška není transpozičním předpisem. Nová vyhláška je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie a judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Vyhláška č. 195/2011 Sb. upravuje činnosti depozitáře fondu kolektivního investování. K regulovaným činnostem patří úschova majetku fondu kolektivního investování, kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování, kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování, kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování, zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě, kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování, kontrola nakládání s majetkem fondu kolektivního investování, důvody neprovedení pokynu depozitářem, jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem, pravidla pro provádění činností prostřednictvím jiné osoby, způsob provádění oceňování majetku fondu kolektivního investování a požadavky na ujednání depozitářské smlouvy standardního fondu. Do vlastních pravidel činnosti depozitáře, dosud upravených vyhláškou č. 195/2011 Sb., přináší implementace směrnice AIFMD a adaptace jí prováděcích nařízení podstatné změny. Činnost depozitáře investičních fondů, které nejsou standardními fondy a které u jednoho 1

2 obhospodařovatele přesáhly rozhodný limit, podléhá regulaci přímo použitelného nařízení Komise (EU), kterým se provádí směrnice AIFMD, pokud jde o výjimky, obecné organizační požadavky, depozitáře, pákový efekt, transparenci a dohled. ZISIF vztáhl tuto úpravu i na podlimitní obhospodařovatele speciálních fondů ( 6 odst. 2 ZISIF). Podzákonné regulaci je tak napříště vyhrazena pouze oblast činnosti depozitáře standardního fondu. I ta však není oproti vyhlášce 195/2011 Sb. komplexní, úschovu majetku standardního fondu upravuje již zákon ( 669 písm. a) a b) ZISIF), nové vyhlášce tak zbývají kontrolní povinnosti depozitáře standardního fondu. S ohledem na nové trendy evropské úpravy depozitáře již zákon neupravuje důvody neprovedení pokynu depozitářem, ani k tomu nedává zmocnění pro vyhlášku. ZISIF přidává rovněž několik zásadních změn, které je zapotřebí respektovat. Standardní fondy mohou být nově i právnickými osobami akciovými společnostmi s proměnným základním kapitálem (samosprávný standardní fond). Vyhláška musí respektovat záměr zákonodárce zcela nově upravit podzákonnou regulaci činnosti depozitáře standardního fondu (vyhláška č. 195/2011 Sb. se podle 676 bod 5 ZISIF zrušuje). V rámci tohoto procesu ponechal zákonodárce České národní bance prostor pro provedení zákona. V oblastech, které ponechal zákonodárce beze změny, by měla být vyhláškou zásadně sledována kontinuita s dosavadní právní úpravou. 5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí Připravovaná právní úprava by měla upravit stávající oblast regulace činnosti depozitáře. V pravém slova smyslu není však nová vyhláška původcem změn, ty jsou vyvolány, s ohledem na potřebu implementace a adaptace evropského práva a další změny, přímo ZISIF. S ohledem na kontinuitu dosavadní úpravy nepředpokládáme, že by nová vyhláška měla pro regulované subjekty přinést dodatečné náklady. Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Z navrhovaných změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro Českou národní banku. Podnikatelské prostředí České republiky jako celek nebude novou vyhláškou negativně dotčeno. Změny provedené novou vyhláškou nejsou nijak rozsáhlé. Nová vyhláška nemá žádné sociální dopady, nemá vliv ani na životní prostředí. 6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, které by bylo diskriminační. 7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Nová vyhláška se nedotýká soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 8. Zhodnocení korupčních rizik Nová vyhláška odpovídá rozsahu zmocnění v návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech a v žádném směru nepřesahuje kompetence České národní banky. Česká národní banka vykonává v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 2

3 ve znění pozdějších předpisů, dohled nad investičními společnostmi, standardními fondy a depozitáři těchto fondů a má dostatečné nástroje pro kontrolu dodržování zákonů a právních předpisů. Česká národní banka je správním orgánem a je kompetentní rozhodovat ve věcech, které spadají do její působnosti. Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých útvarů při výkonu dohledu jsou v České národní bance stanoveny vnitřním přepisem, organizační struktura České národní banky je k dispozici veřejnosti na jejích internetových stránkách. Praktický dohled je prováděn standardním způsobem podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon činnosti České národní banky jsou nastaveny odpovídající kontrolní mechanismy, které jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány. Na internetových stránkách České národní banky lze rovněž najít výklady a odpovědi na časté dotazy týkající se investičních společností, standardních fondů a depozitářů těchto fondů. Investiční společnosti, standardní fondy a depozitáři těchto fondů nejsou subjekty závislé na získání veřejných zakázek. Samotný návrh vyhlášky odpovídá obdobným úpravám v jiných prováděcích právních předpisech na finančním trhu týkajících se regulace činnosti depozitáře a jeho kontrolní povinnosti. Potenciální korupční riziko je podle této vyhlášky nulové. U navrhované vyhlášky nebyla po jejím vyhodnocení podle metodiky CIA (Corruption Impact Assessment) korupční rizika zjištěna. 9. Konzultace Návrh vyhlášky byl projednán v rámci České národní banky a na přelomu února a března 2013 konzultován s Ministerstvem financí, Asociací pro kapitálový trh a Českou bankovní asociací. Žádné z připomínkových míst neuplatnilo zásadní připomínku, vznesené připomínky byly pouze doporučujícího charakteru. Meziresortní připomínkové řízení proběhlo v květnu 2013, oslovena byla všechna ministerstva, Úřad vlády, Asociace pro kapitálový trh a Česká bankovní asociace. Zásadní připomínky uplatnilo pouze Ministerstvo financí, ty byly bez rozporu vypořádány. Návrh vyhlášky byl projednán v komisi pro finanční právo, soukromé právo a správní právo č. 1 Legislativní rady vlády, které však vznesly jen několik doporučujících připomínek. Návrh nové vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí Rady č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů. Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti. Na základě návrhu České národní banky (Plán vyhlášek pro rok 2013) rozhodl ministr a předseda Legislativní rady vlády dne 23. ledna 2013 (č. j. 857/2013-KMV), že se u této vyhlášky neprovede hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K 1 Ustanovení zohledňuje rozsah zmocňovacích ustanovení obsažených v 670 odst. 4 ZISIF. 3

4 K 2 Ustanovení 2 vychází z 4 dosavadní vyhlášky č. 195/2011 Sb. Toto ustanovení reguluje kontrolu stavu majetku standardního fondu, který nebude veden v klasických evidencích investičních nástrojů, např. OTC deriváty, movité a nemovité věci (srov. 15 a 18 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a technikách k jejich obhospodařování). Ustanovení požaduje, aby kontrolu stavu majetku depozitář prováděl v zásadě dvěma způsoby: - průběžnou kontrolou zápisu v evidenci derivátů (evidence, ve které se evidují hodnoty, které fond nabývá do svého majetku, pokud taková evidence je spolehlivým obrazem o vlastnických právech k příslušné hodnotě) a v katastru nemovitostí nebo obdobné evidenci (např. zahraniční evidenci nemovitostí) a dále - porovnáváním údajů od obhospodařovatele standardního fondu, tj. obvykle investiční společnosti nebo samosprávného standardního fondu (výsledky inventarizace, výroční zpráva standardního fondu atd.) a vlastních evidencí (např. dokladů o provedených platbách, historických údajů). Pokud není o správnosti takto zjištěných údajů pochyb, nejsou další zjišťovací kroky nutné. Pokud nejsou takto získané údaje spolehlivé (např. způsob inventarizace prováděný samosprávným standardním fondem není dostatečnou zárukou úplnosti a správnosti výsledku inventarizace), měl by depozitář ověřit aktuální stav majetku pravidelnou (alespoň roční) kontrolou na místě nebo jiným vhodným způsobem podle povahy hodnoty a situace. Kontrolu na místě nebo jiné vhodné kroky by měl depozitář provést i v průběhu roku, pokud např. zjistí ze sdělovacích prostředků či jakkoliv jinak, že evidované údaje nemusejí být správné. Na případná zjištění o porušení povinností ze strany obhospodařovatele standardního fondu pak navazuje postup upravený v 66 a 474 ZISIF (tj. projednání s investiční společností nebo samosprávným standardním fondem a oznámení České národní bance). Kontrola se provádí ex post. K 3 Ustanovení vychází z 5 dosavadní vyhlášky č. 195/2011 Sb. Depozitář kontroluje při vydávání podílových listů nebo investičních akcií stav za celý den. Depozitář není povinen kontrolovat každou transakci (každé vydání podílového listu nebo investiční akcie) samostatně. V případech, kdy struktura poplatků a srážek přesné souhrnné posouzení neumožní, depozitář zohlední přirážku při vydávání podílových listů kontrolou, zda celková částka prodejů podílových listů nebo investičních akcií za příslušný den spadá do rozmezí daného použitím krajních hodnot možných přirážek. Alternativně se umožňuje kontrola vydání podílových listů nebo investičních akcií jednotlivým podílníkům nebo akcionářům s tím, že při kontrole jednotlivých nákupů je možné provádět pouze namátkovou kontrolu postupem podle 8 odst. 2 (tedy částky nad Kč všechny, navíc tu platí limit pro denní částky ve výši 0,1% majetku standardního fondu, nižší částky namátkou). V případě odkupů podílových listů nebo investičních akcií postačí kontrola plateb, neboť příkazy při odkupu budou směřovat k platbám z účtu fondu. Lze přitom využít kontrolu reprezentativního vzorku postupem podle 8 odst. 2. Zaniklé podílové listy nebo investiční akcie musí být po odkoupení administrátorem standardního fondu ještě zrušeny (listinné podílové listy nebo investiční akcie jsou fyzicky 4

5 zneplatněny, zaknihované podílové listy nebo investiční akcie jsou vymazány z příslušné evidence investičních nástrojů), což depozitář také alespoň jednou měsíčně zkontroluje. Kontrola se provádí ex post. K 4 Ustanovení vychází z dosavadního 6 vyhlášky č. 195/2011 Sb. Depozitář bude provádět kontrolu vždy, kdy bude aktuální hodnota podílového listu nebo investiční akcie určena. Tato perioda určení vychází ze lhůty uvedené ve statutu. Depozitář je povinen stanovenou hodnotu podílového listu nebo investiční akcie ověřit před jejím vyhlášením tak, aby uveřejněná hodnota byla vždy zkontrolovaná. Součástí kontroly stanovení aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie musí být i kontrola postupu při oceňování majetku a dluhů standardního fondu ( 670 odst. 1 písm. c) ZISIF). Přitom by měl depozitář vycházet z dokladů, které mu předloží obhospodařovatel standardního fondu, ale současně je porovnat s údaji z nezávislých zdrojů (např. systémů Reuters, Bloomberg apod.), pokud je lze z takových zdrojů objektivně získat, jinak vychází z odůvodněných podkladů obhospodařovatele standardního fondu, pokud nevykazují zjevné nedostatky. V případě, kdy depozitář zjistí nesoulad při výpočtu aktuální hodnoty, pokusí se dosáhnout nápravy projednáním věci s obhospodařovatelem standardního fondu ( 66 ZISIF) a případné porušení pravidel pro oceňování oznámí České národní bance ( 474 ZISIF). Vzhledem k tomu, že zákon ukládá depozitáři pouze povinnost kontroly výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie, je i v případě outsourcingu zpracování údajů či výpočtu zákonná povinnost depozitáře splněna. Kontrola se provádí ex post. K 5 Ustanovení 5 navazuje na povinnosti depozitáře podle 670 odst. 1 písm. d) ZISIF. Dosavadní zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě bylo poněkud nepřesné ( 21 odst. 1 písm. f) ZKI a 7 vyhlášky č. 195/2011 Sb.), neboť doslovné zajištění vypořádání, o kterém zmíněné předpisy hovořily, provádí u velké části hodnot spíše vypořádací systém (Centrální depozitář cenných papírů, RM- Systém) apod. Vyhláška stanoví, že kontrolu vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu provádí depozitář porovnáváním údajů o obchodech s majetkem standardního fondu s přijatými protiplněními. Tyto údaje by měl depozitáři poskytnout obhospodařovatel standardního fondu. Vypořádání depozitář zkontroluje následující pracovní den po uplynutí obvyklé lhůty, její délka závisí od konkrétních okolností, např. povahy hodnot, trhu atd., a dohody s obhospodařovatelem standardního fondu. Kontrola se provádí ex post. K 6 Dosavadní ustanovení 8 vyhlášky č. 195/2011 Sb. stanovilo bližší pravidla pro depozitáře, který kontroloval používání výnosů v souladu se zákonem a statutem. Nové ustanovení obsažené v 670 odst. 1 písm. e) ZISIF hovoří stejně, tj. o peněžních tocích plynoucích pro standardní fond. Výnosy standardního fondu mohou být používány dvojím způsobem, buď se jimi rozšiřuje majetek standardního fondu (růstový fond), nebo jsou vypláceny podílníkům nebo akcionářům (výnosový fond). 5

6 Pokud jsou z majetku standardního fondu vypláceny podíly na zisku nebo zálohy na výplatu podílu na zisku, kontroluje depozitář tyto platby agregovaně, přitom na základě údajů od obhospodařovatele standardního fondu zkontroluje, zda se např. zisk připisuje skupině podílníků podle druhu podílového listu, která ho měla dle statutu a rozhodnutí obhospodařovatele standardního fondu obdržet. Kontrola se provádí ex ante. K 7 Rozsah a způsob kontroly příkazů k nabývání a zcizování majetku standardního fondu upravuje 7, který přejímá dosavadní 9 vyhlášky č. 195/2011 Sb. V tomto ustanovení se upravují pravidla pro rozsah a způsob provádění kontroly jednotlivých příkazů. Přípustnost nabývaných majetkových hodnot a dodržování limitů musí depozitář kontrolovat vždy. Kontrola vynaložení odborné péče je třeba pouze u transakcí, které nebyly uzavřeny na regulovaném trhu anonymním způsobem, kdy kupující a prodávající buď neznají svou identitu (oboustranně anonymní obchody, BCPP, RM-Systém), nebo je známa pouze identita protistrany tvůrce trhu (jednostranně anonymní obchody, v České republice např. většina transakcí na segmentu burzovního trhu SPAD). Podle odstavce 2 by měla být rozlišena kontrola při nabytí hodnoty, jejím pozbytí, kontrola příkazů k platbám a při provádění jiných operací, zejména pořizování derivátů, uzavírání repo obchodů apod. Doplnění odstavce 3 směřuje k vyjasnění předmětu přezkumu analýzy výhodnosti. Demonstrativní výčet depozitáře v jeho činnosti ilustrativně navádí. Uzavřené obchody mohou být v praxi velmi různorodé, čemuž depozitář přizpůsobuje předmět přezkumu konkrétního obchodu. Kromě příkazů ke koupi nebo k prodeji majetkových hodnot ve standardním fondu a příkazů týkajících se technik k obhospodařování standardního fondu, je nutné zajistit kontrolu všech ostatních plateb (např. v případě samosprávného standardního fondu plateb za znalecké posudky, činností prováděných pro fond v rámci koupě nemovitosti, úhrad na nutnou údržbu nemovitosti). U samosprávného standardního fondu spadají do této poslední kategorie také početné různorodé platby, např. správní náklady, náklady na zaměstnance, daňové a sociální odvody, reklama, atd. V odstavci 6 se uvádí, že v rámci kontroly nabývání a zcizování majetku standardního fondu depozitář, pokud tomu nebrání překážky právního řádu státu, jímž se nakládání s majetkem řídí, postupuje v dohodě s obhospodařovatelem standardního fondu tak, aby bez souhlasu depozitáře nebylo možné s majetkem standardního fondu nakládat. Toto smluvní ujednání by se mělo objevit v depozitářské smlouvě ( 668 odst. 2 písm. e) ZISIF). Obhospodařovatel standardního fondu by měl navíc přednostně volit takové státy, které nebrání převodům majetku standardních fondů výhradně se souhlasem depozitáře. Tím se naplňují požadavky 669 a 670 ZISIF. K 8 Ustanovení 8 přebírá dosavadní ustanovení 10 vyhlášky č. 195/2011 Sb., které stanoví lhůty pro kontrolu pokynů. Obecně platí, že je nutné provádět kontrolu před provedením příkazu, na základě kterého se vypořádává obchod nebo provádí platba, výjimky z kontroly ex ante jsou pro marginální částky ( 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky) a v případě vybraných hodnot ( 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky). Kontrola takovýchto plateb před jejich uskutečněním by znamenala velkou zátěž 6

7 na činnost a personální kapacity depozitáře, přitom dopad případného porušení právních předpisů na standardní fond je minimální. V zájmu vyjasnění je výslovně upravena možnost namátkové kontroly u marginálních plateb, tj. detailní kontrola všech marginálních plateb, byť prováděná ex post, není nezbytná. Je na zvážení depozitáře, zda využije možnost provádět namátkovou kontrolu nízkých plateb na základě reprezentativního vzorku. Taková kontrola by nicméně měla (v rámci odborné péče depozitáře) vycházet z předem stanovených pravidel, která zohlední zejména rizika porušení zákona u jednotlivých plateb, opakovanost plateb a dopad možného pochybení na fond. Ustanovení odstavce 3 upravuje v rámci kontrolní činnosti povinnost depozitáře spoluautorizovat příkaz zadaný prostřednictvím systému elektronického bankovnictví (výjimka platí pro platby zadávané prostřednictvím automatizovaného vypořádacího systému). K 9 Ustanovení 9 vychází z 11 vyhlášky č. 195/2011 Sb. Má zabránit možnému nezákonnému chování obhospodařovatele standardního fondu, který obhospodařuje více investičních fondů. Obhospodařovatel standardního fondu totiž obvykle sdružuje pokyny pro více fondů, aniž by musel depozitáři sdělovat, do kterého fondu který obchod směřuje. Depozitář by se až po vypořádání seznámil s tím, jak byl pokyn rozdělen. Existovalo by tedy riziko, že obhospodařovatel standardního fondu může v mezidobí rozhodnout o tom, že výhodný obchod dostane vždy jeden fond a nevýhodný vždy druhý fond. V případě, že obhospodařovatel standardního fondu provádí jeden obchod se záměrem nabytí cenných papírů na účet nebo jejich zcizení z účtu více obhospodařovaných investičních fondů, depozitář si v rámci depozitářské smlouvy s tímto obhospodařovatelem upraví předávání informací o takto sjednaných obchodech a poměrech rozdělení cenných papírů na jednotlivé investiční fondy ( 668 odst. 2 písm. e) ZISIF). Pokud daný den obhospodařovatel standardního fondu na účet jím obhospodařovaných investičních fondů vůbec neobchodoval, žádný seznam uzavřených obchodů depozitáři neposílá, výše uvedené riziko zvýhodňování jednoho fondu na úkor druhého fondu totiž nepřipadá v úvahu. Kontrola se provádí ex post, alespoň jednou měsíčně. K 10 Ustanovení odpovídá 12 vyhlášky č. 195/2011 Sb. Povinnost kontrolovat limity zahrnuje všechny limity podle nařízení vlády a statutu. Limity vztahující se k majetku standardního fondu se kontrolují jednou měsíčně, limity vztahující se k emitentu cenných papírů v majetku standardního fondu nejméně jednou čtvrtletně (u emitenta podílových listů nejméně jednou pololetně), u ostatních limitů přiměřeně podle povahy věci (např. u derivátů). V případě nemovitých a movitých věcí v majetku samosprávného standardního fondu se kontroluje dodržování 18 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a technikách k jejich obhospodařování. Kromě kontroly jednotlivých příkazů má depozitář provádět také průběžnou kontrolu dodržování limitů, neboť k překročení limitu může dojít nejen jeho nákupem, ale též růstem hodnoty příslušné hodnoty v poměru k hodnotě ostatních složek majetku fondu. Limity, které se nevztahují k majetku standardního fondu nebo k emitentu cenných papírů v majetku standardního fondu, jako limity na kvalitu investičního nástroje nebo jeho emitenta (např. rating), je nutno kontrolovat průběžně, a to minimálně čtvrtletně. 7

8 Kontrola se provádí ex post. K 11 Účinnost vyhlášky byla upravena podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který nabyl účinnosti dnem vyhlášení. S ohledem na skutečnost, že by ZISIF byl bez prováděcích předpisů těžko aplikovatelný a nemohl fakticky nabýt účinnosti, čímž by se nedodržely implementační lhůty uvedené ve směrnici AIFMD, je na účinnosti vyhlášky ve stejný den jako ZISIF naléhavý obecný zájem. 8

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu)

Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) Srovnání požadavků na informování investora (speciálního fondu) ( 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Vyhláška č. 246/2013 Sb., Zákon č. 240/2013 Sb. a další)

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška č. 191/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška č. 191/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 191/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) 1.

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

ODŮVODNĚNÍ. Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech ODŮVODNĚNÍ Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Poslanecká

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Změ na zákona o kolektivním investování ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 15. července 2011 Cena Kč 91, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 15. července 2011 Cena Kč 91, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 15. července 2011 Cena Kč 91, O B S A H : 188. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a důchodového fondu

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a důchodového fondu ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a důchodového fondu A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) 1. DŮVOD

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů A. OBECNÁ ČÁST

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ IV. OBECNÁ ČÁST I. Nezbytnost a důvody předložení navrhované právní úpravy Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR:

Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR: ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A INVESTIČNÍCH FONDECH 25. dubna 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah IKS Peněžní trh PLUS... 2 IKS Dluhopisový PLUS... 4 IKS Balancovaný konzervativní... 6 IKS Balancovaný

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Částka 95 Sbírka zákonů č. 243 / 2013 Strana 2509 243 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013 o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování Vláda nařizuje podle 215 odst. 2 a

Více

IV. Důvodová zpráva. Obecná část

IV. Důvodová zpráva. Obecná část IV. Důvodová zpráva Obecná část 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 402/2010 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 206, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 96 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 206, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 206, O B S A H : 244. Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad O d ů v o d n ě n í 1. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení, základní obsah 1. Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více