p r o f i l s p o l e č n o s t i Spojujeme světy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "p r o f i l s p o l e č n o s t i Spojujeme světy"

Transkript

1 p r o f i l s p o l e č n o s t i Spojujeme světy

2 O n á s N a b í z e n á ř e š e n í Kdo jsme: Outsourcing správy IT Jsme českou firmou založenou v roce Svým zákazníkům poskytujeme komplexní služby v oblasti IT. Individuálním a seriozním p řístupem jsme si za dobu působení na českém trhu vybudovali okruh stálých zákazníků, jejichž počet každoročně narůstá. Neomezujeme se na poskytování jen standardních služeb, ale vytvá říme řešení p řesně na míru. Úspěšnou účastí v mnoha srovnávacích testech v odborných médiích se naše počítače dostaly do povědomí široké ve řejnosti. Řady našich spokojených klientů jsou pro naše služby nejlepší reklamou. Jsme rádi, že jsme svými znalostmi a dovednostmi mohli p řispět k úspěchu mnoha společností. Proč s námi spolupracovat: Poradíme vám jak maximálně využít potenciál IT pro vaše podnikání. Poznáte, že nové technologie nejsou naším cílem, ale jen prost ředkem k dosažení vašich vizí a plánů. Ukážeme, že tady nejsme proto, abychom sloužili technice, ale proto, aby technika sloužila vám. Cílem outsourcingu správy IT je p řenést zodpovědnost za provoz vašeho IT na naší společnost. Tím účinně optimalizovat náklady na provoz IT a vytvo řit optimální prost ředí pro rozvoj vaší vlastní činnosti. Vzhledem k nárokům na IT specialisty je pro firmy všech velikostí výhodnější využít služeb outsourcingu, než zaměstnávat vlastní IT specialisty. P ři využití outsourcingu odpadají starosti s vybíráním vhodného personálního obsazení, nákladných školení, řešení zástupnosti pracovníků a v neposlední řadě je využití outsourcingu ekonomicky výhodnější. Jaká je náplň této služby: Monitoring Vaše servery a síťový provoz bude pod stálým dohledem prost řednictvím vzdáleného p řístupu. Díky tomuto monitoringu se p ředchází možným kolizím a výpadkům a s dostatečnou časovou rezervou je možné zajistit takové náhradní řešení, aby provoz nebyl narušen. Monitoring rovněž sleduje zatížení jednotlivých prvků a umožňuje navrhnout optimální řešení (p řípadnou inovaci) IT infrastruktury s p řihlédnutím, jak k obecnému vývoji IT, tak i k pot řebám vaší společnosti s maximálním důrazem na optimalizaci investic. Pravidelná údržba V pravidelných intervalech je prováděno zálohování uživatelských dat, konfigurací, programů i operačního systému, což umožní velmi rychlou obnovu v p řípadě poruchy. Průběžná údržba odhaluje

3 2 3 SUMA spol. s r. o. profil společnosti nestabilní komponenty a ty je možné vyměňovat plánovaně s minimálním omezením vlastního provozu. Bezpečnostní dohled Zajišťování bezpečnosti (firewall, antispyware, antivir) pravidelnou aktualizací virových databází, aktualizací systémových programů (bezpečnostních záplat), aktualizace firmware. Kontrola jak funkčnosti, tak zabezpečení provozu zpracování dat dle požadavků na ochranu dat daných p říslušnými bezpečnostními normami, kontrola software prost řednictvím logů a vzdálená údržba databází. Servisní zásah Řešení všech technických problémů a výpadků s garancí zásahu v čase daném servisní smlouvou, p řípadné zapůjčení náhradní techniky tak, aby byl váš provoz zajištěn. Je samoz řejmostí, že činnosti, které by mohly omezit provoz, jsou prováděny mimo pracovní dobu vaší společnosti bez mimo řádných nároků na vaše pracovníky. Jaké jsou hlavní p řínosy pro Vás: výrazná úspora mzdových nákladů optimalizace a p řehlednost provozu IT rozvoj infrastruktury IT zajištění optimálního typu služeb a doby odezvy využití odborných znalostí všech zaměstnanců a celého zázemí naší firmy Komplexní outsourcing IT Komplexní outsourcing nenabízí k dispozici vašim pot řebám jen lidské zdroje, ale také veškerou techniku pro zabezpečení provozu IT včetně dodávky provozního a spot řebního materiálu. Pokud se nechcete starat o IT a pot řebujete mít zajištěnu kvalitní, profesionální a ekonomicky výhodnou informační podporu pro Vaše podnikání, je toto služba p římo pro vás. Jaké to skýtá pro vás výhody: neinvestujete do po řízení IT máte k dispozici neustále moderní techniku, která je průběžně obměňována, vaše investice tedy nestárnou v p řípadě poruchy za řízení vyměníme, nečekáte na jeho opravu množství techniky můžete dynamicky měnit podle měnících se pot řeb můžete se plně věnovat své vlastní činnosti Pro jaké firmy je služba určena: Komplexní outsourcing IT je určen pro firmy všech velikostí. Je obzvláště výhodný pro společnosti, které se dynamicky vyvíjí a jejichž pot řeby v oblasti IT se mění. Rovněž je velmi výhodný pro společnosti, které nechtějí investovat velké částky na po řízení IT infrastruktury. Takovýmto firmám jsme touto službou schopni zajistit zázemí a prost ředky pro rozvoj v jejich podnikání. Pro jaké firmy je služba určena: Outsourcing správy IT nabízíme pro st řední i malé firmy všech oborů. Servisní smlouva je vždy optimalizována pro danou společnost tak, aby zohledňovala veškeré její nároky na provoz IT.

4 S í t ě Realizace počítačových sítí Základní firemní infrastrukturou je počítačová síť. Již na správném návrhu její topologie závisí bezporuchový p řenos informací mezi jednotlivými pracovišti, pobočkami, bezdrátové spojení, p řístup k informacím prost řednictví sítě internet i chod síťových programových aplikací. Naše firma zajišťuje kompletní realizace počítačových sítí. Datové rozvody Datové rozvody tvo ří základ firemních sítí. Tyto rozvody realizujeme od optiky, p řes gigabitové až pro klasické megabitové rozvody. P ři realizaci neklademe důraz pouze na vlastní kvalitní technické provedení, které je samoz řejmostí, ale i na estetický dopad. Bezdrátové p řipojení Bezdrátové p řipojení (WiFi) je vhodné zejména pro mobilní za řízení (nap ř. notebooky, PDA, bezdrátové čtečky čárového kódu) nebo v prostorách kde není instalace klasické sítě vhodná nebo jí prostory neumožňují (nap ř. prezentační či konferenční prostory, historické budovy). Využívání WiFi za řízení stále roste, pokrytí bezdrátovou sítí je k dispozici i na mnoha ve řejných místech a tak je logické, že nap ř. uživatelé notebooků preferují bezdrátové p řipojení i do firemní sítě ( pomalejší rychlost tohoto p řipojení pro takového uživatele není p řekážkou, jednoduchost p řipojení a odpojení ze sítě tuto nevýhodu vyváží). Bezdrátové p řipojení sebou nese ale také závažná bezpečnostní rizika. P ři neodborném nastavení může jít o otev řený p řístup do firmy pro útočníky z venku. V tomto p řípadě doslova, protože p řesah signálu za zdi kancelá ří dovoluje útok i z míst mimo budovu. Možnost bezdrátového p řipojení do sítě by v analýze jistě neměla chybět. Návrh Základem pro optimální návrh počítačové sítě je důkladná analýza pot řeb klienta a toku dat (komunikace jednotlivých pracovišť, poboček, ). S těmito požadavky souvisí nároky na výkon sítě, na umístění aktivních prvků a výhled dalšího rozvoje síťového řešení. Bez důkladné analýzy není možné síť optimálně navrhnout. Vzdálený p řístup Do analýzy sítě pat ří také analýza rizik vzdáleného p řístupu. V dnešním globálním světě IT nikdo bez komunikace nemůže existovat, ale je nutné, aby se zamezilo proniknutí nezvaných návštěvníků do firemní sítě. Už v základních analýzách klademe důraz na maximální bezpečnost. Telefony, IP telelefonie Telefonování je stále nep řekonatelný fenomén. Je vhodné, pohodlné a ekonomicky výhodné začlenit telefonní infrastrukturu do počítačové sítě. Nejde jen o strukturovanou kabeláž, ale o využití IP telefonie, telefonování po internetu i propojení telefonní úst ředny pomocí WiFi s mobilními telefony. Tato integrace telefonů už do návrhu sítě vám v budoucnosti p řinese nejen pohodlí, ale i technologický náskok a optimalizaci finančních nákladů. Programové řešení Software, který vdechne sítím život, standardně stavíme na technologiích firmy Microsoft, které poskytují nejkomplexnější softwarové řešení. Odborně však zpracováváme i heterogenní softwarová řešení a multiplatformní systémy jsou také v naší nabídce.

5 4 5 SUMA spol. s r. o. profil společnosti D o d á v k y H W a S W Po dokončení analýzy je zpracováno zakreslení a návrh p řesné specifikace jak pasivních tak aktivních prvků sítě společně s návrhem programového vybavení, které bude síťové prvky obsluhovat. Součástí návrhu sítě je také cenová kalkulace. P ři návrhu sítě p řihlížíme ke stávajícímu vybavení klienta po technické i po softwarové stránce, aby náklady na realizaci sítě byly optimalizovány. Instalace Na základě návrhu sítě provádíme komplexní dodávky softwarového i hardwarového vybavení. Vlastní instalaci provádíme od pasivních prvků sítě (kabeláže) p řes aktivní síťové prvky (switche, routry, firewally, ) až po instalaci programového vybavení. Pokud obsahuje návrh sítě i vzdálený p řístup, klademe důraz na zabezpečení tohoto vzdáleného p řístupu. Celá instalace sítě končí jejím promě řením, odzkoušením a certifikací. Správa Na základě smluvního vztahu provádíme dohled a správu provozu sítě. Jedná se o každodenní údržbu, implementaci nových uživatelů i za řízení, ochranu p řed útoky zvenčí i p řed nedbalostí zevnit ř sítě, dohled nad vzdáleným p řístupem k síti. Nesprávná implementace nového uživatele nebo za řízení do sítě může ohrozit bezpečí i samotný chod sítě. Dodávky hardware Dodávkami hardware se zabýváme již řadu let a nemyslíme tím jen samotný prodej počítačů, komponent, periferií a spot řebního materiálu, který je také ve své holé podobě jednou z našich činností. Návrh a cenová kalkulace Základem dodávek výpočetní techniky je pro nás komunikace se zákazníkem, shrnutí k jakému účelu, do jakého prost ředí a pro jakou výtěžnost je technika po řizována. Neopomenutelným aspektem p ři nákupu techniky je pro klienta také finanční nákladnost. P ři návrhu řešení p řihlížíme vždy ke kvalitě nabízené techniky, k využití posledních trendů ve vývoji IT a k poměru mezi nabízenou cenou a výkonem. Shrnutím těchto aspektů teprve dospějeme k nabídce technického řešení a cenové kalkulaci. Nabízíme vždy takové řešení, které optimálně kloubí požadavky na dodávanou techniku s možnostmi na trhu. Počítače SUMA počítače na míru Dlouholeté zkušenosti p ři sestavování počítačů známých logem SUMA byly oceněny p ři mnoha testech v odborném tisku. Do našich sestav vybíráme pouze značkové komponenty renomovaných firem a klademe důraz na vyváženost a spolehlivost těchto sestav. Dbáme na to, aby výkon našich počítačů byl maximální v dané konfiguraci (optimalizace ovladačů, správná instalace software, aktualizace biosu, chlazení, atp.) a práce s nimi byla uživatelsky p říjemná (ztišení, ergonometrie, design, dodržení doporučených hygienických norem, atp.). Hardwarový audit Na žádost klienta, nebo jako podklad pro tvorbu dokumentace stavu výpočetní techniky klientů využívajících naše outsourcingové služby, provádíme kompletní hardwarový audit, tedy důkladnou inventuru počítačů, serverů, tiskáren a ostatních periferií. Na základě zpracovaného auditu je možno zhodnotit stav výpočetní techniky, její kompatibilitu a navrhnou možná rozší ření, modernizaci IT či upozornit na možná rizika provozu a opot řebení stávající techniky.

6 Strategičtí partne ři K celé kvalitě naší práce p řispívá spolupráce se strategickými partnery v oblasti hardware, kterými pro nás jsou: Intel, HP, Dell, IBM (LENOVO), Alcatel, 3COM, CISCO, APC, BENQ, ACER, CANON, Logitech, Plextor, OKI, Dodávky software Správný výběr programového vybavení není jednoduchou záležitostí. Programové vybavení svou cenou není jen doplněk k hardware, jak se mnohý uživatel domnívá, ale mnohdy je jeho nákup mnohem nákladnější než vlastní hardware. P řesto výběr a orientace v licencování, funkcích, možnostech či omezeních jednotlivého programového vybavení není uživatelům ve většině p řípadů jasná. Návrh a instalaci programového vybavení je vždy lepší nechat na odborníkovi. Vybereme optimální model licencování tak, aby veškerý software byl legální p ři co nejnižší ceně. Není správnou cestou šet řit tím, že se použije nelegální software, ale je t řeba minimalizovat náklady tím, že se zvolí optimální kombinace licencí a multilicencí. Úspory použitím nelegálního software se nevyplatí. Doporučujeme používat výhradně legální software s možností využít plnou podporu výrobce programového vybavení a se zárukou dalšího vývoje, či pravidelných aktualizací (nap říklad v p řípadě antivirových programů, u kterých je vlastní software bez aktualizací virových databází bezcenný). Softwarový audit Na žádost klienta, nebo jako podklad pro tvorbu dokumentace o stavu programového vybavení klientů využívajících našich outsourcingových služeb provádíme audit programového vybavení, p ři němž zjistíme, jaký software je na jednotlivých počítačích nainstalován a v jakých verzích. Následně toto porovnáme se stavem evidovaného nakoupeného software. Podle pot řeb klienta a na základě vypracovaného auditu navrhneme, jaké licence je vhodné dokoupit a jaké varianty jsou pro nákup optimální. Na závěr auditu vypracujeme zprávu o průběhu a výsledcích auditu. Součástí zprávy je specifikační list softwaru pro každý jednotlivý počítač. Instalace a údržba software Provádíme odbornou instalaci software pracovních stanic i síťových a serverových aplikací. Mezi naše služby pat ří i konfigurace uživatelských prost ředí, aktualizace antivirů, zálohování dat (včetně vypracování metodiky zálohování) a v neposlední řadě záchrana dat z poškozených médií. Špatná instalace či konfigurace programového vybavení může mít za následek ztráty dat a takové ztráty jsou pro každou společnost velmi nákladné, jistě se tedy investice do odborné instalace a údržby programového vybavení a datové základny vyplatí. Nákupem hardware a software ani instalací počítačové sítě práce se správou IT nekončí, ale začíná. Hned na počátku je vhodné zvážit, zda nebude časově i finančně efektivnější svě řit správu IT odborné firmě. Strategičtí partne ři K celé kvalitě naší práce p řispívá spolupráce se strategickými partnery v oblasti software, kterými pro nás jsou: Microsoft, Symantec

7 6 7 SUMA spol. s r. o. profil společnosti S o f t w a r e Vývoj SW Jsou situace, kdy běžně dostupný software neodpovídá vašim pot řebám zpracování informací. V takovém p řípadě lze pro vás vypracovat software na míru. Na základě analýzy vašich pot řeb vyvineme systém p římo pro vás. P ři tvorbě programového vybavení využíváme nejnovějších architektur a posledních trendů informačních technologií. Proč si nechat napsat software na míru: Systém je p řizpůsoben vám, nikoli vy jemu Systém má všechny funkce, které požadujete Systém je vytvo řen tak, aby bylo jeho ovládání optimální Auto ři systému jsou schopni reagovat na změny vašich pot řeb Optimálnost systému je docílena následujícími kroky p ři jeho vývoji: Analýza: Důkladná analýza všech funkcionalit je základem pro tvorbu úspěšně fungujícího systému. Architektura: V architektu ře jsou požadavky analýzy rozpracovány do detailních technologických pojmů, které tvo ří podklad pro práci vývojového týmu. Vývoj: Vývojový tým naprogramuje systém dle navržené architektury. Testování: Testováním dochází k ově ření jednotlivých funkcí systému a k jejich porovnáním s požadavky zadavatele. Zkušební provoz: Pokud testování neprokázalo nedostatky v systému, p řechází se k jeho zkušebnímu provozu. Zkušební provoz by měl odhalit p řípadné nedostatky v reálném provozu. Běžný provoz: Pokud zkušební provoz proběhne bez obtíží, následuje už nasazení systému do běžného provozu a k jeho p ředání zadavateli. Správa a údržba: Pokud dojde k rozší ření, nebo změnám požadavků na systém, jsme schopni i následně tyto požadavky řešit. Systém může být upravován a doplňován podle pot řeb zadavatele. Reference Abbott Laboratories s.r.o. GLEEDS ACE consulting. s.r.o. Gorenje - Kuchyně spol. s r.o. Advokátní kancelá ř Vácha & Kolá ř G-servis Praha, s.r.o. ANO reality s.r.o. Hospodá řská komora hl.m. Prahy Applera Česká republika s.r.o. Chladicí věže Praha, a.s. ARYKA IN-WEST a.s. Kaldewei CS, s.r.o. AVE, a.s. KERT s.r.o. AVON Cosmetics s.r.o. Kolektory Praha, a.s. Becker a Poliakoff, v.o.s. Ministerstvo životního prost ředí BT Limited MONDIAL, spol. s r.o. BT-VUSTE spol. s r.o. Option One a.s. CSP Management Consultants s.r.o. PECHA a.s. CZECH NORTHLAND QARTA spol. s r.o. ČVUT v Praze Quatro D Čelákovice s. r.o. Dopravní podnik hl.m.prahy SK Krč Altron o.s. EDITEL CZ, a.s. SOPHIA FINANCE, s.r.o. EKO-KOM a.s. SOUD ET NETERA s.r.o. T & J Optical, Prague, s.r.o. Exstream CEE, s.r.o. T.L.S property investment a.s. FERMATA a.s. Ústav informatiky AV ČR Fond pojištění vkladů Ústav mezinárodních vztahů

8 S h r n u t í n a b í z e n ý c h s l u ž e b Outsourcing služeb i hardware Servisní činnost s možností zásahu technika do 2 hodin Vzdálená správa a monitoring Návrhy, montáž a instalace počítačových sítí Dodávky výpočetní techniky a programového vybavení Dodávky kancelá řské techniky a spot řebního materiálu Modernizace vaší stávající techniky Tvorba programového vybavení na zakázku Tvorba www stránek Odborné konzultace Antivirová kontrola a odstraňování počítačových virů Řešení p řipojení na internet Softwarové konfigurace SUMA s.r.o. Antala Staška 1074/53a Praha 4 tel.: fax:

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch

informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informační technologie: vaše výhoda, váš úspěch informace po ruce Dovolte, abychom vám stručně představili naše komplexní služby v oblasti informačních technologií a zpracování informací >>> informační

Více

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11.-15. 16. Obsah obsah o nás služby reference technologie

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Správa IT a podpora uživatelů

Správa IT a podpora uživatelů Vítejte, vážení přátelé představuje se Vám společnost Whitesoft O společnosti Whitesoft, s. r. o. Společnost založili v roce 2000 Petr Bílý a Hugo Van Geet z belgické společnosti Van Geet, Derick & Co

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost Dodatečné informace k ZD Dotaz č. 1 K bodu 5.1.1. SERVER DATOVÉHO CENTRA Můžete potvrdit, že pro dodávku 1 ks nového blade serveru bude

Více

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com DELTA Už tři desetiletí děláme totéž. Nejprve přemýšlíme. Budoucnost není pokračováním přítomnosti, ale realizací představ. Objevovat souvislosti,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns.

PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL. Kateřina, marketing, DNS. www.dns. PŘÍPADOVÁ STUDIE POKRYTÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR BEZDRÁTOVOU SÍTÍ POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL Kateřina, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz Zaměření: ICT

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Návrh sítě LAN část III.

Návrh sítě LAN část III. Návrh sítě LAN LAN 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Návrh sítě LAN _ část III. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1

Více

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing

Nabídka školení 2013. infrastruktura webová řešení marketing Nabídka školení 2013 infrastruktura webová řešení marketing IT školení kurzy a školení věnované pracovníkům a manažerům v IT Okruhy školení témata jsou připravována individuálně podle potřeb každého zákazníka

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance.

Přehled. Inventurou prošlo téměř 10 000 licencí na software. Země: Česká republika. Odvětví: Bankovnictví a finance. Případová studie Provident Financial mohl díky SoftwareONE provést účetní inventuru software a zamezit zbytečné investici do nepotřebných licencí na IVR systém Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Kompletním IT Servery Počítačové sítě Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy IP telefony VoIP

Kompletním IT Servery Počítačové sítě Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy IP telefony VoIP Kompletním IT Servery Počítačové sítě Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy IP telefony VoIP 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11. Obsah obsah o nás služby reference

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223

TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223 TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223 IČO: 28116313 e-mail: info@profiuspora.cz telefon: 724000006 724000008 Nabídka Poradenství a servis v Telekomunikacích 1 TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Seminární práce Vývoj informačního systému Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Vypracoval: Jan Vít (xvitj17) LS 2007/2008 1. ÚVOD...3 1.1. POPIS PROJEKTU...3 2. OBSAH PROJEKTU...3 2.1. SEZNAM

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict

Název a označení sady: Člověk, společnost a IT technologie; VY_3.2_INOVACE_Ict Název materiálu: Počítačová síť Autor materiálu: Mgr. Irena Štaffová Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název a označení sady: Člověk, společnost a IT

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

PODNIKEJTE. O VAŠE TECHNOLOGIE SE POSTARÁME MY. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY

PODNIKEJTE. O VAŠE TECHNOLOGIE SE POSTARÁME MY. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY PODNIKEJTE. O VAŠE TECHNOLOGIE SE POSTARÁME MY. PŘEDSTAVENÍ SLUŽBY Postaráme se o vaše IT potřeby > Řešení havarijních stavů vašeho IT > Zajistíme bezproblémový chod vašich počítačů, serverů i cloudových

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení Obchodní společnost nebo

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší?

Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší? Penetrační test & bezpečnostní audit: Co mají společného? V čem se liší? Karel Miko, CISA (miko@dcit.cz) DCIT, s.r.o (www.dcit.cz) Nadpis Penetrační test i bezpečnostní audit hodnotí bezpečnost předmětu

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky)

VÝZVA. Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) Obec Dřetovice VÝZVA Předmět: Poskytovaní servisních služeb správa počítačové sítě (systémová podpora a hardwarový servis na prostředky výpočetní techniky) 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (dále jen zadavatel):

Více

CASH 360 DEPOZITNÍ A VHOZOVÉ TREZORY

CASH 360 DEPOZITNÍ A VHOZOVÉ TREZORY CASH 360 DEPOZITNÍ A VHOZOVÉ TREZORY CASH 360 REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU HOTOVOSTI» Poskytuje aktuální informace o stavu hotovosti z jednotlivých pokladen, od pokladních atd.» Informuje o stavu hotovosti

Více

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

POČÍTAČOVÁ Počítačová škola GOPAS, a.s. GOPAS, a. s.

POČÍTAČOVÁ Počítačová škola GOPAS, a.s. GOPAS, a. s. POČÍTAČOVÁ Počítačová škola GOPAS, a.s. GOPAS, a. s. Počítačová škola GOPAS, a.s. Největší poskytovatel školení v oblasti informačních technologií na českém a slovenském trhu Pobočky Praha Brno Bratislava

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Monitorování datových sítí: Dnes

Monitorování datových sítí: Dnes Monitorování datových sítí: Dnes FlowMon Friday, 29.5.2015 Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis

Více

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy Kompletním IT Počítačové sítě Servery Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Docházkové systémy 2. obsah 3. o nás 4. služby 5.-6. reference 7. technologie 8. benefity 9. systémy

Více

Staňte se bodem zájmu!

Staňte se bodem zájmu! Nabídka služeb / 2011 Staňte se bodem zájmu! Tvorba webových aplikací Nabídka Tvorba dynamických webových prezentací, internetových ochodů a dalších webových aplikací dle přání zákazníka. Společně s grafickou

Více

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34

počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 2017-2018) Současný stav (k 1.9.2017) 1. Počty a stavy počet studentů 400 počet tříd 16 počet učitelů 34 speciální PC třídy (počítačové učebny) 2 učebny s PC a dataprojektorem 22 učebny vybavené dokumentovou

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE I ta sebemodernější technologie se neobejde bez součinnosti s člověkem. Právě tato spolupráce zajistí to nejoptimálnější řešení. Výsledkem bezpečnostního posouzení je

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ SPRÁVY IT č. 6/10311/2016

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ SPRÁVY IT č. 6/10311/2016 SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ SPRÁVY IT č. 6/10311/2016 Objednatel: Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 se sídlem: J. Šípka 187, Stochov, PSČ 273 03 IČ: 00873306 Zastoupená: Ing. Jaroslavou Pichovou,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy Advokátní kancelář Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek Vypracoval: Ivo Raisigl V Brně, 3.12.2012 Obsah 1 Schéma provozovny... 3 2 Podlaha...

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

O 2 Clean Internet. Ochranný štít pro bezpečný internet. Richard Novak, ICT Manager O2 Business Product Management

O 2 Clean Internet. Ochranný štít pro bezpečný internet. Richard Novak, ICT Manager O2 Business Product Management O 2 Clean Internet Ochranný štít pro bezpečný internet Richard Novak, ICT Manager O2 Business Product Management Trendy a potřeby v ICT Trendy Řešení Popis služby Výhody Proč O 2? Reference Chraňte své

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek. Plán ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, Písek. Plán ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek Karla Čapka 402, 397 11 Písek Plán ICT na období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017 s výhledem obměny PC do r. 2026 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Srovnání populárních pokladních systémů pro EET

Srovnání populárních pokladních systémů pro EET Srovnání populárních pokladních systémů pro EET Dlouhou dobu se podnikatelé a živnostníci ptají, kolik je bude stát pořízení a provoz EET pokladny. Rozhodli jsme se tedy porovnat funkce a ceny populárních

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017

Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017 Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017 Po zakoupení licence systému FUSION je k této licenci vždy aktivní PROGRAM 0 je to standardní servis bez pravidelného poplatku - telefonická a mailová

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

ICT plán školy 2017/2018

ICT plán školy 2017/2018 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace 1.Základní údaje o škole ICT plán školy 2017/2018 Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace Adresa školy:

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě.

EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Úvod EBM, s.r.o. Brno působí na českém trhu od roku 1994. Zabýváme se projekční, dodavatelskou, servisní a provozní činností v investiční výstavbě. Poskytujeme komplexní služby pro architekty, investory,

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.2511 Název projektu: Moderní škola

Více

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva?

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster.com Kybernetická bezpečnost III Kdo jsme Kooperační odvětvové

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII.

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. 1. JSME SOUČÁSTÍ SILNÉ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI zastoupení v 171 zemích celého

Více

POPIS PRODUKTU KLIKACÍ ROZPOČET. Autoři dokumentu

POPIS PRODUKTU KLIKACÍ ROZPOČET. Autoři dokumentu POPIS PRODUKTU KLIKACÍ ROZPOČET Autoři dokumentu 1. PROFIL SPOLEČNOSTI Internet Stream s.r.o. sídlo: Nové Město na Moravě, Lesní 960, PSČ 59231 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Zavádíme a provozujeme užitečné IT technologie. Bc. Eliška Veselá Account Manager ROC Praha

Zavádíme a provozujeme užitečné IT technologie. Bc. Eliška Veselá Account Manager ROC Praha Zavádíme a provozujeme užitečné IT technologie Bc. Eliška Veselá Account Manager ROC Praha Agenda Představení společnosti AutoCont CZ a.s. Naše řešení pro Samsung School Otázky/Odpovědi Oběd Poslání AutoContu

Více

Podnikový informační systém

Podnikový informační systém Podnikový informační systém PROFIS 2016 CRM Profis 2016 Profis CRM je podnikový informační systém pro komplexní řízení vztahu se zákazníky. Díky rozsáhlé funkcionalitě a připraveným modulům lze systém

Více