p r o f i l s p o l e č n o s t i Spojujeme světy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "p r o f i l s p o l e č n o s t i Spojujeme světy"

Transkript

1 p r o f i l s p o l e č n o s t i Spojujeme světy

2 O n á s N a b í z e n á ř e š e n í Kdo jsme: Outsourcing správy IT Jsme českou firmou založenou v roce Svým zákazníkům poskytujeme komplexní služby v oblasti IT. Individuálním a seriozním p řístupem jsme si za dobu působení na českém trhu vybudovali okruh stálých zákazníků, jejichž počet každoročně narůstá. Neomezujeme se na poskytování jen standardních služeb, ale vytvá říme řešení p řesně na míru. Úspěšnou účastí v mnoha srovnávacích testech v odborných médiích se naše počítače dostaly do povědomí široké ve řejnosti. Řady našich spokojených klientů jsou pro naše služby nejlepší reklamou. Jsme rádi, že jsme svými znalostmi a dovednostmi mohli p řispět k úspěchu mnoha společností. Proč s námi spolupracovat: Poradíme vám jak maximálně využít potenciál IT pro vaše podnikání. Poznáte, že nové technologie nejsou naším cílem, ale jen prost ředkem k dosažení vašich vizí a plánů. Ukážeme, že tady nejsme proto, abychom sloužili technice, ale proto, aby technika sloužila vám. Cílem outsourcingu správy IT je p řenést zodpovědnost za provoz vašeho IT na naší společnost. Tím účinně optimalizovat náklady na provoz IT a vytvo řit optimální prost ředí pro rozvoj vaší vlastní činnosti. Vzhledem k nárokům na IT specialisty je pro firmy všech velikostí výhodnější využít služeb outsourcingu, než zaměstnávat vlastní IT specialisty. P ři využití outsourcingu odpadají starosti s vybíráním vhodného personálního obsazení, nákladných školení, řešení zástupnosti pracovníků a v neposlední řadě je využití outsourcingu ekonomicky výhodnější. Jaká je náplň této služby: Monitoring Vaše servery a síťový provoz bude pod stálým dohledem prost řednictvím vzdáleného p řístupu. Díky tomuto monitoringu se p ředchází možným kolizím a výpadkům a s dostatečnou časovou rezervou je možné zajistit takové náhradní řešení, aby provoz nebyl narušen. Monitoring rovněž sleduje zatížení jednotlivých prvků a umožňuje navrhnout optimální řešení (p řípadnou inovaci) IT infrastruktury s p řihlédnutím, jak k obecnému vývoji IT, tak i k pot řebám vaší společnosti s maximálním důrazem na optimalizaci investic. Pravidelná údržba V pravidelných intervalech je prováděno zálohování uživatelských dat, konfigurací, programů i operačního systému, což umožní velmi rychlou obnovu v p řípadě poruchy. Průběžná údržba odhaluje

3 2 3 SUMA spol. s r. o. profil společnosti nestabilní komponenty a ty je možné vyměňovat plánovaně s minimálním omezením vlastního provozu. Bezpečnostní dohled Zajišťování bezpečnosti (firewall, antispyware, antivir) pravidelnou aktualizací virových databází, aktualizací systémových programů (bezpečnostních záplat), aktualizace firmware. Kontrola jak funkčnosti, tak zabezpečení provozu zpracování dat dle požadavků na ochranu dat daných p říslušnými bezpečnostními normami, kontrola software prost řednictvím logů a vzdálená údržba databází. Servisní zásah Řešení všech technických problémů a výpadků s garancí zásahu v čase daném servisní smlouvou, p řípadné zapůjčení náhradní techniky tak, aby byl váš provoz zajištěn. Je samoz řejmostí, že činnosti, které by mohly omezit provoz, jsou prováděny mimo pracovní dobu vaší společnosti bez mimo řádných nároků na vaše pracovníky. Jaké jsou hlavní p řínosy pro Vás: výrazná úspora mzdových nákladů optimalizace a p řehlednost provozu IT rozvoj infrastruktury IT zajištění optimálního typu služeb a doby odezvy využití odborných znalostí všech zaměstnanců a celého zázemí naší firmy Komplexní outsourcing IT Komplexní outsourcing nenabízí k dispozici vašim pot řebám jen lidské zdroje, ale také veškerou techniku pro zabezpečení provozu IT včetně dodávky provozního a spot řebního materiálu. Pokud se nechcete starat o IT a pot řebujete mít zajištěnu kvalitní, profesionální a ekonomicky výhodnou informační podporu pro Vaše podnikání, je toto služba p římo pro vás. Jaké to skýtá pro vás výhody: neinvestujete do po řízení IT máte k dispozici neustále moderní techniku, která je průběžně obměňována, vaše investice tedy nestárnou v p řípadě poruchy za řízení vyměníme, nečekáte na jeho opravu množství techniky můžete dynamicky měnit podle měnících se pot řeb můžete se plně věnovat své vlastní činnosti Pro jaké firmy je služba určena: Komplexní outsourcing IT je určen pro firmy všech velikostí. Je obzvláště výhodný pro společnosti, které se dynamicky vyvíjí a jejichž pot řeby v oblasti IT se mění. Rovněž je velmi výhodný pro společnosti, které nechtějí investovat velké částky na po řízení IT infrastruktury. Takovýmto firmám jsme touto službou schopni zajistit zázemí a prost ředky pro rozvoj v jejich podnikání. Pro jaké firmy je služba určena: Outsourcing správy IT nabízíme pro st řední i malé firmy všech oborů. Servisní smlouva je vždy optimalizována pro danou společnost tak, aby zohledňovala veškeré její nároky na provoz IT.

4 S í t ě Realizace počítačových sítí Základní firemní infrastrukturou je počítačová síť. Již na správném návrhu její topologie závisí bezporuchový p řenos informací mezi jednotlivými pracovišti, pobočkami, bezdrátové spojení, p řístup k informacím prost řednictví sítě internet i chod síťových programových aplikací. Naše firma zajišťuje kompletní realizace počítačových sítí. Datové rozvody Datové rozvody tvo ří základ firemních sítí. Tyto rozvody realizujeme od optiky, p řes gigabitové až pro klasické megabitové rozvody. P ři realizaci neklademe důraz pouze na vlastní kvalitní technické provedení, které je samoz řejmostí, ale i na estetický dopad. Bezdrátové p řipojení Bezdrátové p řipojení (WiFi) je vhodné zejména pro mobilní za řízení (nap ř. notebooky, PDA, bezdrátové čtečky čárového kódu) nebo v prostorách kde není instalace klasické sítě vhodná nebo jí prostory neumožňují (nap ř. prezentační či konferenční prostory, historické budovy). Využívání WiFi za řízení stále roste, pokrytí bezdrátovou sítí je k dispozici i na mnoha ve řejných místech a tak je logické, že nap ř. uživatelé notebooků preferují bezdrátové p řipojení i do firemní sítě ( pomalejší rychlost tohoto p řipojení pro takového uživatele není p řekážkou, jednoduchost p řipojení a odpojení ze sítě tuto nevýhodu vyváží). Bezdrátové p řipojení sebou nese ale také závažná bezpečnostní rizika. P ři neodborném nastavení může jít o otev řený p řístup do firmy pro útočníky z venku. V tomto p řípadě doslova, protože p řesah signálu za zdi kancelá ří dovoluje útok i z míst mimo budovu. Možnost bezdrátového p řipojení do sítě by v analýze jistě neměla chybět. Návrh Základem pro optimální návrh počítačové sítě je důkladná analýza pot řeb klienta a toku dat (komunikace jednotlivých pracovišť, poboček, ). S těmito požadavky souvisí nároky na výkon sítě, na umístění aktivních prvků a výhled dalšího rozvoje síťového řešení. Bez důkladné analýzy není možné síť optimálně navrhnout. Vzdálený p řístup Do analýzy sítě pat ří také analýza rizik vzdáleného p řístupu. V dnešním globálním světě IT nikdo bez komunikace nemůže existovat, ale je nutné, aby se zamezilo proniknutí nezvaných návštěvníků do firemní sítě. Už v základních analýzách klademe důraz na maximální bezpečnost. Telefony, IP telelefonie Telefonování je stále nep řekonatelný fenomén. Je vhodné, pohodlné a ekonomicky výhodné začlenit telefonní infrastrukturu do počítačové sítě. Nejde jen o strukturovanou kabeláž, ale o využití IP telefonie, telefonování po internetu i propojení telefonní úst ředny pomocí WiFi s mobilními telefony. Tato integrace telefonů už do návrhu sítě vám v budoucnosti p řinese nejen pohodlí, ale i technologický náskok a optimalizaci finančních nákladů. Programové řešení Software, který vdechne sítím život, standardně stavíme na technologiích firmy Microsoft, které poskytují nejkomplexnější softwarové řešení. Odborně však zpracováváme i heterogenní softwarová řešení a multiplatformní systémy jsou také v naší nabídce.

5 4 5 SUMA spol. s r. o. profil společnosti D o d á v k y H W a S W Po dokončení analýzy je zpracováno zakreslení a návrh p řesné specifikace jak pasivních tak aktivních prvků sítě společně s návrhem programového vybavení, které bude síťové prvky obsluhovat. Součástí návrhu sítě je také cenová kalkulace. P ři návrhu sítě p řihlížíme ke stávajícímu vybavení klienta po technické i po softwarové stránce, aby náklady na realizaci sítě byly optimalizovány. Instalace Na základě návrhu sítě provádíme komplexní dodávky softwarového i hardwarového vybavení. Vlastní instalaci provádíme od pasivních prvků sítě (kabeláže) p řes aktivní síťové prvky (switche, routry, firewally, ) až po instalaci programového vybavení. Pokud obsahuje návrh sítě i vzdálený p řístup, klademe důraz na zabezpečení tohoto vzdáleného p řístupu. Celá instalace sítě končí jejím promě řením, odzkoušením a certifikací. Správa Na základě smluvního vztahu provádíme dohled a správu provozu sítě. Jedná se o každodenní údržbu, implementaci nových uživatelů i za řízení, ochranu p řed útoky zvenčí i p řed nedbalostí zevnit ř sítě, dohled nad vzdáleným p řístupem k síti. Nesprávná implementace nového uživatele nebo za řízení do sítě může ohrozit bezpečí i samotný chod sítě. Dodávky hardware Dodávkami hardware se zabýváme již řadu let a nemyslíme tím jen samotný prodej počítačů, komponent, periferií a spot řebního materiálu, který je také ve své holé podobě jednou z našich činností. Návrh a cenová kalkulace Základem dodávek výpočetní techniky je pro nás komunikace se zákazníkem, shrnutí k jakému účelu, do jakého prost ředí a pro jakou výtěžnost je technika po řizována. Neopomenutelným aspektem p ři nákupu techniky je pro klienta také finanční nákladnost. P ři návrhu řešení p řihlížíme vždy ke kvalitě nabízené techniky, k využití posledních trendů ve vývoji IT a k poměru mezi nabízenou cenou a výkonem. Shrnutím těchto aspektů teprve dospějeme k nabídce technického řešení a cenové kalkulaci. Nabízíme vždy takové řešení, které optimálně kloubí požadavky na dodávanou techniku s možnostmi na trhu. Počítače SUMA počítače na míru Dlouholeté zkušenosti p ři sestavování počítačů známých logem SUMA byly oceněny p ři mnoha testech v odborném tisku. Do našich sestav vybíráme pouze značkové komponenty renomovaných firem a klademe důraz na vyváženost a spolehlivost těchto sestav. Dbáme na to, aby výkon našich počítačů byl maximální v dané konfiguraci (optimalizace ovladačů, správná instalace software, aktualizace biosu, chlazení, atp.) a práce s nimi byla uživatelsky p říjemná (ztišení, ergonometrie, design, dodržení doporučených hygienických norem, atp.). Hardwarový audit Na žádost klienta, nebo jako podklad pro tvorbu dokumentace stavu výpočetní techniky klientů využívajících naše outsourcingové služby, provádíme kompletní hardwarový audit, tedy důkladnou inventuru počítačů, serverů, tiskáren a ostatních periferií. Na základě zpracovaného auditu je možno zhodnotit stav výpočetní techniky, její kompatibilitu a navrhnou možná rozší ření, modernizaci IT či upozornit na možná rizika provozu a opot řebení stávající techniky.

6 Strategičtí partne ři K celé kvalitě naší práce p řispívá spolupráce se strategickými partnery v oblasti hardware, kterými pro nás jsou: Intel, HP, Dell, IBM (LENOVO), Alcatel, 3COM, CISCO, APC, BENQ, ACER, CANON, Logitech, Plextor, OKI, Dodávky software Správný výběr programového vybavení není jednoduchou záležitostí. Programové vybavení svou cenou není jen doplněk k hardware, jak se mnohý uživatel domnívá, ale mnohdy je jeho nákup mnohem nákladnější než vlastní hardware. P řesto výběr a orientace v licencování, funkcích, možnostech či omezeních jednotlivého programového vybavení není uživatelům ve většině p řípadů jasná. Návrh a instalaci programového vybavení je vždy lepší nechat na odborníkovi. Vybereme optimální model licencování tak, aby veškerý software byl legální p ři co nejnižší ceně. Není správnou cestou šet řit tím, že se použije nelegální software, ale je t řeba minimalizovat náklady tím, že se zvolí optimální kombinace licencí a multilicencí. Úspory použitím nelegálního software se nevyplatí. Doporučujeme používat výhradně legální software s možností využít plnou podporu výrobce programového vybavení a se zárukou dalšího vývoje, či pravidelných aktualizací (nap říklad v p řípadě antivirových programů, u kterých je vlastní software bez aktualizací virových databází bezcenný). Softwarový audit Na žádost klienta, nebo jako podklad pro tvorbu dokumentace o stavu programového vybavení klientů využívajících našich outsourcingových služeb provádíme audit programového vybavení, p ři němž zjistíme, jaký software je na jednotlivých počítačích nainstalován a v jakých verzích. Následně toto porovnáme se stavem evidovaného nakoupeného software. Podle pot řeb klienta a na základě vypracovaného auditu navrhneme, jaké licence je vhodné dokoupit a jaké varianty jsou pro nákup optimální. Na závěr auditu vypracujeme zprávu o průběhu a výsledcích auditu. Součástí zprávy je specifikační list softwaru pro každý jednotlivý počítač. Instalace a údržba software Provádíme odbornou instalaci software pracovních stanic i síťových a serverových aplikací. Mezi naše služby pat ří i konfigurace uživatelských prost ředí, aktualizace antivirů, zálohování dat (včetně vypracování metodiky zálohování) a v neposlední řadě záchrana dat z poškozených médií. Špatná instalace či konfigurace programového vybavení může mít za následek ztráty dat a takové ztráty jsou pro každou společnost velmi nákladné, jistě se tedy investice do odborné instalace a údržby programového vybavení a datové základny vyplatí. Nákupem hardware a software ani instalací počítačové sítě práce se správou IT nekončí, ale začíná. Hned na počátku je vhodné zvážit, zda nebude časově i finančně efektivnější svě řit správu IT odborné firmě. Strategičtí partne ři K celé kvalitě naší práce p řispívá spolupráce se strategickými partnery v oblasti software, kterými pro nás jsou: Microsoft, Symantec

7 6 7 SUMA spol. s r. o. profil společnosti S o f t w a r e Vývoj SW Jsou situace, kdy běžně dostupný software neodpovídá vašim pot řebám zpracování informací. V takovém p řípadě lze pro vás vypracovat software na míru. Na základě analýzy vašich pot řeb vyvineme systém p římo pro vás. P ři tvorbě programového vybavení využíváme nejnovějších architektur a posledních trendů informačních technologií. Proč si nechat napsat software na míru: Systém je p řizpůsoben vám, nikoli vy jemu Systém má všechny funkce, které požadujete Systém je vytvo řen tak, aby bylo jeho ovládání optimální Auto ři systému jsou schopni reagovat na změny vašich pot řeb Optimálnost systému je docílena následujícími kroky p ři jeho vývoji: Analýza: Důkladná analýza všech funkcionalit je základem pro tvorbu úspěšně fungujícího systému. Architektura: V architektu ře jsou požadavky analýzy rozpracovány do detailních technologických pojmů, které tvo ří podklad pro práci vývojového týmu. Vývoj: Vývojový tým naprogramuje systém dle navržené architektury. Testování: Testováním dochází k ově ření jednotlivých funkcí systému a k jejich porovnáním s požadavky zadavatele. Zkušební provoz: Pokud testování neprokázalo nedostatky v systému, p řechází se k jeho zkušebnímu provozu. Zkušební provoz by měl odhalit p řípadné nedostatky v reálném provozu. Běžný provoz: Pokud zkušební provoz proběhne bez obtíží, následuje už nasazení systému do běžného provozu a k jeho p ředání zadavateli. Správa a údržba: Pokud dojde k rozší ření, nebo změnám požadavků na systém, jsme schopni i následně tyto požadavky řešit. Systém může být upravován a doplňován podle pot řeb zadavatele. Reference Abbott Laboratories s.r.o. GLEEDS ACE consulting. s.r.o. Gorenje - Kuchyně spol. s r.o. Advokátní kancelá ř Vácha & Kolá ř G-servis Praha, s.r.o. ANO reality s.r.o. Hospodá řská komora hl.m. Prahy Applera Česká republika s.r.o. Chladicí věže Praha, a.s. ARYKA IN-WEST a.s. Kaldewei CS, s.r.o. AVE, a.s. KERT s.r.o. AVON Cosmetics s.r.o. Kolektory Praha, a.s. Becker a Poliakoff, v.o.s. Ministerstvo životního prost ředí BT Limited MONDIAL, spol. s r.o. BT-VUSTE spol. s r.o. Option One a.s. CSP Management Consultants s.r.o. PECHA a.s. CZECH NORTHLAND QARTA spol. s r.o. ČVUT v Praze Quatro D Čelákovice s. r.o. Dopravní podnik hl.m.prahy SK Krč Altron o.s. EDITEL CZ, a.s. SOPHIA FINANCE, s.r.o. EKO-KOM a.s. SOUD ET NETERA s.r.o. T & J Optical, Prague, s.r.o. Exstream CEE, s.r.o. T.L.S property investment a.s. FERMATA a.s. Ústav informatiky AV ČR Fond pojištění vkladů Ústav mezinárodních vztahů

8 S h r n u t í n a b í z e n ý c h s l u ž e b Outsourcing služeb i hardware Servisní činnost s možností zásahu technika do 2 hodin Vzdálená správa a monitoring Návrhy, montáž a instalace počítačových sítí Dodávky výpočetní techniky a programového vybavení Dodávky kancelá řské techniky a spot řebního materiálu Modernizace vaší stávající techniky Tvorba programového vybavení na zakázku Tvorba www stránek Odborné konzultace Antivirová kontrola a odstraňování počítačových virů Řešení p řipojení na internet Softwarové konfigurace SUMA s.r.o. Antala Staška 1074/53a Praha 4 tel.: fax:

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

představení společnosti

představení společnosti bezpečnost informací bezpečnost informací bezpečnost informací bezpečnost informací www.comimpex.cz COMIMPEX spol. s r.o. Haškova 17, 638 00 Brno tel: 541 213 159 fax: 541 245 533 GSM brána: 731 622 211

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů

Katalog řešení. Dotkněte se inovace. Podzim 2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Planeta aplikací. izákladna. Více než 140 000 výukových materiálů Podzim 2014 Katalog řešení DUMy.cz Více než 140 000 výukových materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Planeta aplikací Osvědčené aplikace i výukový obsah na jednom místě Dotkněte se inovace

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013

PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI 2013 STRATEGIE Jsme společnost orientovaná k zákazníkům a dlouhodobě jim poskytujeme optimální řešení při implementaci informačních technologií. Snažíme se být

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít

1. Co nového přináší cloud. 2. Mýty a pravdy o cloudu. 4. Po dálnici za businessem. 5. Informace data znalosti. 7. Je snadné přejít a začít ...aneb jednoduché BEZPLATNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ pro podnikatele, který chce snižovat náklady a zvyšovat kvalitu i spolehlivost. Na přelomu listopadu a prosince 2011 pořádala Asociace malých a středních podniků

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více