Standard systémové konfigurace pracovní stanice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard systémové konfigurace pracovní stanice"

Transkript

1 Standard systémové konfigurace pracovní stanice Verze 2.00 Zm ny: Datum vydání Verze Zm na proti p edchozí verzi Zm nil (jméno) První draft v rámci projektového týmu Milan Hruška Dopln ní informace o omezeném zápisu uživatele do registry klí Milan Hruška Dopln ní verze a nastavení IE Libor Šmíd Zm na verze.net Framework, dopln ní konfigurace HW Libor Šmíd Upravena kapitola 4 kontakt pro testování na lokalit Libor Šmíd Dopln no JRE Libor Šmíd Aktualizována tabulka v kapitole 2 Ji í Rybá ek Aktualizována kapitola 2 a 3 Milan Zapletal Aktualizována kapitola 2 Ji í Rybá ek Aktualizována tabulka v kapitole 2 Ji í Rybá ek Aktualizována tabulka v kapitole 2 (602 XML Filler 2.62) Ji í Rybá ek Aktualizována tabulka v kapitole 2 ( TrueCrypt ) Pavel Šmejkal Aktualizována tabulka v kapitole 2 ( TrueCrypt ) Ji í Rybá ek Aktualizována tabulka v kapitole 2 Ji í Rybá ek Zm na verze a nastavení IE v kapitole 3, p idána íloha: GPO šablona pro IE8 Ji í Rybá ek Aktualizována tabulka v kapitole 2 Ji í Rybá ek Rozší ení standardu PC o opera ní systém Windows 7 v rámci projektu NDOS Ji í Rybá ek

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní požadavky kladené na provoz aplikací v prost edí Windows XP 3 3. Základní požadavky kladené na provoz aplikací v prost edí Windows Nastavení aplikace Internet Explorer 6 5. Zp sob testování provozovaných aplikací v prost edí Windows XP a Windows Odpov dnost za funk nost aplikací v prost edí Windows XP a Windows Záv r 7 Stránka 2 z 9

3 1. ÚVOD Cílem dokumentu je specifikovat základní požadavky na provoz aplikací SSZ na desktopu v konfiguraci Windows XP a Windows 7 Enterprise v prost edí Windows 2003 Active Directory. 2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY KLADENÉ NA PROVOZ APLIKACÍ V PROST EDÍ WINDOWS XP Základní požadavky lze shrnout do n kolika následujících bod : Desktopy jsou konfigurovány tak, že mají celý disk naformátován jako jedinou partition, tj. pouze disk C Na desktopu bude instalován opera ní systém Microsoft Windows XP eská verze s SP3 (vypnutý firewall) Na každém desktopu bude standardn instalován následující systémový SW: Po. íslo Název aplikace 1 Avast! Verze Client SCCM 3 Microsoft Office 2003 CZ SP3 4 Microsoft Windows Media Player 11 CZ 5 Microsoft.NET Framework 1.1, 2.0 SP2, 3.0 SP2 3.5 SP1, Hotfix.NET Framework 1.1(KB928366) 6 WinRar 4.1 CZ 7 Acrobat Reader 9.3 CZ 8 ASPI klient verze 13+ CZ 9 Adobe Shockwave Player 10 WTA Print 11 FileFormatConverters (podpora dokument Office 2007 pod Office 2003) 12 Sun ODF Plugin for Microsoft Office 1.1 (podpora dokument Open Office pod Office 2003) 13 Crystal Reports for.net Framework 2.0 (x86) 14 Adobe Flash Player 10.3 ActiveX XML Filler Java Runtime Environment (JRE 6.23) 17 Cryptoplus Pro ID ( SW pro práci s ipovými kartami + program pro obnovu certifikát ) Stránka 3 z 9

4 Po. íslo 18 Název aplikace TrueCrypt 6.1a omezeno pouze na stanice ur ené pro provoz: aplikace PSL od firmy Navidata aplikace KOC aplikace KLM Klient elektronické pošty MS Outlook 2003 má kopii schránky (*.OST), pop ípad offline složky (*.PST) uloženy v adresá i %USERPROFILE%\DATA Pro ukládání uživatelských dat jsou k dispozici dv úložišt Dokumenty sí ové ( \\sizz6\home$\%username% ) a Dokumenty lokální ( %USERPROFILE%\data ) Umíst ní aplikace bude pouze v rámci složky C:\Program Files (dané prom nnou %PROGRAMFILES%) V programovém kódu aplikace nesmí být uvedena konkrétní struktura jmen objekt (po íta, doména, organiza ní jednotka apod.) a jejich umíst ní v Active Directory, ani IP adresa n kterého po íta e i lokality Je garantováno, že instalace aplikace bude provád na v bezpe nostním kontextu ú tu s právy lokálního Administrátora na stanici Je garantováno, že instalace aplikace je možná bezobslužn v tichém módu pomocí systému pro distribuci software Microsoft SCCM. Provozování aplikace bude v bezpe nostním kontextu b žného uživatele - privilegia lokální skupiny Users (jen právo tení ve složce %PROGRAMFILES%). Výchozí p ístupová práva k souborovému systému i k registry jsou v rámci opera ního systému Windows XP Professional navržena tak, že lenové skupiny Users nemají možnost modifikovat systémové adresá e, systémové soubory. ístup k registry klí m je zna omezen (jen zápis do ásti HKEY_CURRENT_USER). Ukládání uživatelských konfigurací bude povoleno jen v konkrétním profilu uživatele v rámci struktury dané prom nnou %USERPROFILE%. Nap íklad do asné soubory jsou sm rovány do složky dané prom nnou %TEMP%, %TMP%, která ukazuje do složky v lokálním uživatelském profilu. Totéž platí pro složku pro ukládání aplika ních dat, která je specifikována prom nnou %APPDATA%. Kompletní technické požadavky pro chování aplikací v prost edí Windows XP jsou uvedeny v íru ce Designed for Windows XP spec v2.3.doc voln dostupné na stránkách 3. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY KLADENÉ NA PROVOZ APLIKACÍ V PROST EDÍ WINDOWS 7 Základní požadavky lze shrnout do n kolika následujících bod : Desktopy jsou konfigurovány tak, že mají celý disk naformátován jako jedinou partition, tj. pouze disk C Na desktopu bude instalován opera ní systém Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 eská verze (vypnutý firewall) Na každém desktopu bude standardn instalován následující systémový SW: Stránka 4 z 9

5 Po. íslo Název aplikace 1 Avast! Verze Client SCCM 3 Microsoft Office 2010 SP1 CZ 4 Microsoft Windows Media Player 12 CZ 5 Microsoft.NET Framework 1.1, Hotfix.NET Framework 1.1(KB928366),.NET Framework 4 6 WinRar 4.1 CZ 7 Acrobat Reader 10.1 CZ 8 ASPI klient verze 13+ CZ 9 WTA Print 10 Sun ODF Plugin for Microsoft Office 1.1 (podpora dokument Open Office pod Office 2003) 11 Crystal Reports for.net Framework 2.0 (x86) 12 Adobe Flash Player 10.3 ActiveX XML Filler Java Runtime Environment (JRE 6.23) 15 Cryptoplus Pro ID ( SW pro práci s ipovými kartami + program pro obnovu certifikát ) TrueCrypt 6.1a omezeno pouze na stanice ur ené pro provoz: aplikace PSL od firmy Navidata 16 aplikace KOC aplikace KLM 17 PDF-XChange 5 Pro Klient elektronické pošty MS Outlook 2010 má kopii schránky (*.OST), pop ípad offline složky (*.PST) uloženy v adresá i %USERPROFILE%\DATA Pro ukládání uživatelských dat jsou k dispozici dv úložišt Dokumenty sí ové ( \\sizz6\home$\%username% ) a Dokumenty lokální ( %USERPROFILE%\data ) Umíst ní aplikace bude pouze v rámci složky C:\Program Files (dané prom nnou %PROGRAMFILES%) V programovém kódu aplikace nesmí být uvedena konkrétní struktura jmen objekt (po íta, doména, organiza ní jednotka apod.) a jejich umíst ní v Active Directory, ani IP adresa n kterého po íta e i lokality Je garantováno, že instalace aplikace bude provád na v bezpe nostním kontextu ú tu s právy lokálního Administrátora na stanici Je garantováno, že instalace aplikace je možná bezobslužn v tichém módu pomocí systému pro distribuci software Microsoft SCCM. Provozování aplikace bude v bezpe nostním kontextu b žného uživatele - privilegia lokální skupiny Users (jen právo tení ve složce %PROGRAMFILES%). Výchozí p ístupová práva k souborovému systému i k registry jsou v rámci opera ního systému Windows 7 Enterprise navržena tak, že Stránka 5 z 9

6 lenové skupiny Users nemají možnost modifikovat systémové adresá e, systémové soubory. ístup k registry klí m je zna omezen (jen zápis do ásti HKEY_CURRENT_USER). Ukládání uživatelských konfigurací bude povoleno jen v konkrétním profilu uživatele v rámci struktury dané prom nnou %USERPROFILE%. Nap íklad do asné soubory jsou sm rovány do složky dané prom nnou %TEMP%, %TMP%, která ukazuje do složky v lokálním uživatelském profilu. Totéž platí pro složku pro ukládání aplika ních dat, která je specifikována prom nnou %APPDATA%. 4. NASTAVENÍ APLIKACE INTERNET EXPLORER Na stanicích bude nainstalován Internet Explorer verze 8.0 (MSIE) v etn aktuálních oprav vydaných spole ností Microsoft. Konfigurace MSIE odpovídá standardní instalaci, zvlášt však upozor ujeme, že musí být nastaven na automatické zjiš ování existence nov jších verzí uložených stránek. Pokud jsou používány ActiveX komponenty, je vyžadováno jejich zabezpe ení elektronickým podpisem. Nastavení IE jsou ízeny centrální skupinovou politikou v Active directory ístup na internet - Web proxy klient IE je sm rován na proxy soustavu: wpx.cssz.cz port: 8080 s výjimkou pro doménu *.cssz.cz Takto je zajišt na p ímá konektivita (mimo proxy soustavu) na aplikace a webové servery, pokud se v URL použije sufix cssz.cz. P íklady: intranet.cssz.cz, ws.cssz.cz Blokování automaticky otevíraných oken - Zm na v zabezpe ení v IE pro Intranet - Vlastní úrove. Zakázáno Blokování automaticky otevíraných oken. Aplikace tak mohou vytvo it nové okno a v n m ovládací prvky potla it. Nastavení zabezpe ení: - Zóna servery s omezeným p ístupem vysoké - Zóna internet st edn vysoké povoleno automatické p ihlášení pouze do zóny intranet - Zóna d ryhodné servery st ední povoleno automatické p ihlášení pouze do zóny intranet - Zóna intranet st edn nízké povoleno automatické p ihlášení pouze do zóny intranet Export GPO šablony pro IE 8 viz P íloha 1 na konci dokumentu 5. ZP SOB TESTOVÁNÍ PROVOZOVANÝCH APLIKACÍ V PROST EDÍ WINDOWS XP A WINDOWS 7 V této ásti je nazna en zp sob testování aplikací: Vytvo it prost edí na desktopu podle základních požadavk uvedených v kapitole 1 Otestovat funk nost aplikace v etn všech výstup a periferií (soubor, tiskárna, skener) Stránka 6 z 9

7 Pro místn provozované aplikace m že testování probíhat p ímo v provozované lokalit. Pokud to nebude technicky možné je nutné z lokality p edat instala ní média k otestování v Úst edí SSZ odbor systémové, komunika ní a technické podpory. V sou asné dob jsou již vytvo eny obrazy cílového desktopu (instalace pomocí WDS), které je možné použít a desktopy, na kterých bude probíhat testování aplikací velice rychle reinstalovat. Výhodou je skute nost, že na desktopu bude vždy dodržena cílová konfigurace daná projektem NDM a NDOS. 6. ODPOV DNOST ZA FUNK NOST APLIKACÍ V PROST EDÍ WINDOWS XP A WINDOWS 7 Odpov dnost za bezproblémovou funk nost aplikace v prost edí Windows XP a Windows7 má vždy íslušný Garant aplikace. 7. ZÁV R Dokument je d ležitým materiálem pro Garanty aplikací, kte í podle n j budou zajiš ovat testování aplikací SSZ v konfiguraci desktopu na platform Windows XP a Windows 7. Stránka 7 z 9

8 íloha 1: GPO šablona pro IE 8 Internet Settings Internet Explorer 8: Internet Explorer 8 (Order: 1) Security Securitylevels Internet Local Intranet Trusted Restricted Medium-high Medium-low Medium High Connections Dial-up settings Connectionbehavior Neverdial a connection Programs Default web browser Tellmeif Internet Explorer is not the default web browser Advanced Accessibility Alwaysexpand ALT text forimages Movesystemcaretwithfocus/selectionchanges Browsing Automaticallycheckfor Internet Explorer updates Closeunusedfolders in History and Favorites (requires restart) DisableScript debugging (Internet Explorer) DisableScript debugging (Other) Display a notificationabouteveryscripterror Enable FTP folderview (outsideof Internet Explorer) Enablepagetransitions EnablePersonalizedFavorites Menu Enablethird-party browser extensions (requires restart) Enablevisualstyles on buttons and controls in web pages Enablewebsites to use thesearch pane Forceoffscreencompositingevenunder Terminal Server (requires restart) Notifywhendownloadscomplete Reusewindowsforlaunchingshortcuts Show Friendly HTTP Errormessages Underlinelinks Use inlineautocomplete Use most recentorderwhenswitchingtabswithctrl+tab Use Passive FTP (for firewall and DSL model compatibility) Use smoothscrolling Always Stránka 8 z 9

9 HTTP 1.1 settings Use HTTP 1.1 Use HTTP 1.1 throughproxyconnections International Always show encodedaddresses Send IDN server names Send IDN server namesfor Intranet addresses Send UTF-8 URLs Use UTF-8 formailtolinks Multimedia Always use ClearTypefor HTML EnableAutomatic Image Resizing Play animations in web pages Play sounds in web pages Show image downloadplaceholders Show pictures Smart image dithering Printing Print background colors and images SearchfromtheAddress bar Whensearching Just display theresults in themainwindow Security AllowactivecontentfromCDs to run on My Computer Allowactivecontent to run in files on My Computer Allow software to run orinstallevenifthesignatureis invalid Checkforpublisher'scertificaterevocation Checkfor server certificaterevocation (requires restart) Checkforsignatures on downloadedprograms Do not saveencryptedpages to disk EmptyTemporary Internet Filesfolderwhen browser isclosed EnableIntegrated Windows Authentication (requires restart) Enablenative XMLHTTP support PhishingFilter Use SSL 2.0 Use SSL 3.0 Use TLS 1.0 Warnaboutcertificateaddressmismatch Warnifchangingbetweensecure and not secure mode Warnif POST submittalisredirected to a zonethatdoes not permitposts Turnoffauto maticwebsit echecking Stránka 9 z 9

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43 Obsah Pod kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Kapitola 1 Základy automatizace Windows 37 1.1 Automatizace správy Windows 38 1.2 VBScript a nástroj Windows Script Host 39 WScript 39

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Print2PDF verze 9. Pokročilá instalace

Print2PDF verze 9. Pokročilá instalace Print2PDF verze 9 Pokročilá instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace plné verze...3 3. Terminal server...4 4. Instalace Tiskárny Print2PDF na klientské stanice...6 4.1. Instalace pomocí sdílené tiskárny...6

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

Technické podmínky I. Služby: II. Technické podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba a Expresní linka Plus

Technické podmínky I. Služby: II. Technické podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba a Expresní linka Plus I. Služby: II. Tyto technické podmínky se vztahují na tyto služby: MojeBanka, MojeBanka Business a MojePlatba pro nakupující, Přímý kanál - doplněk služby MojeBanka Business, Profibanka, Certifikační průvodce

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze. Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze. Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze

Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze. Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze. Oracle 1.6.0_43 Oracle 1.7.0_17* a novější verze I. Služby: Tyto technické podmínky se vztahují na tyto služby: MojeBanka, MojeBanka Business a MojePlatba pro nakupující, Přímý kanál - doplněk služby MojeBanka Business, Profibanka, Expresní linka Plus,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 9.0

TECHNICKÉ PODMÍNKY. MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 9.0 Tyto podmínky stanoví technické podmínky a požadavky pro poskytování vybraných Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Článek 1. Použití

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Název podkapitoly 5 Děkuji Miloslavu Doubravovi z firmy Hewlett-Packard za zapůjčení výkonných pracovních stanic COMPAQ EVO a další počítačové techniky. Obsah 7 Obsah Úvod... 23 Windows Server 2003...

Více

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Návrh změn Technických podmínek

Návrh změn Technických podmínek Návrh změn Technických podmínek Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za Vaši přízeň a zájem o služby Komerční banky, a.s. Rádi bychom Vás informovali o chystaných změnách v Technických podmínkách.

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Software602 Form Filler

Software602 Form Filler Software602 Form Filler Verze 4 Průvodce instalací, instalací s parametry a spuštěním s parametry Vytvořeno dne: 1.9.2009 Aktualizováno: 31.1.2012 Verze: 4 2012 Software602, a.s. Obsah 1. Průvodce instalací

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více