PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, Přerov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov"

Transkript

1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována v místě a v rozsahu dohodnutém ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby. Posláním pečovatelské služby v Přerově je podporovat a pomáhat udržovat stávající soběstačnost uživatelů, kteří potřebují pomoc druhé osoby a umožnit jim tímto setrvat v domácím, přirozeném prostředí co možná nejdéle. Cílem služby je poskytnout takovou péči, která umožní uživateli zůstat v jeho domácím prostředí. Cílová skupina - senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby, - osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu a) chronického onemocnění, b) zdravotního postižení (mimo osob, které potřebují ošetřovatelskou nebo celodenní péči). Místo poskytování služby - v domácnostech uživatelů, - v prostorách užívaných pečovatelskou službou. Služba nabízí - základní činnosti a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - fakultativní činnosti a) dohled nad dospělou osobou, b) dohled nad požitím léků, c) perličková koupel (pouze na základě vyjádření ošetřujícího lékaře), d) zapůjčení kompenzačních pomůcek, e) kopírování jídelníčku nebo lékařských zpráv

2 f) činnosti spojené s vyřizováním žádostí (žádost o příspěvek na péči, žádost o umístění do pobytového zařízení, apod.), - základní sociální poradenství a) je poskytováno bezplatně všem. Jedná se o pomoc při vypisování žádostí, podání informací o poskytovaných sociálních službách v Přerově a dalších možnostech pomoci v sociální oblasti dle platných sociálních zákonů. II. Informace o poskytování pečovatelské služby Vedoucí pečovatelské služby Sociální pracovnice Vedoucí okrsků: Okrsek I. Trávník Okrsek II. Fügnerova 1 Mervartova Okrsek III. Tyršova 68, Předmostí Okrsek IV. Jižní čtvrť I/ Okrsek V. U Žebračky Kontakty a informace získáte na Informace o sociálních službách poskytuje Magistrát města Přerova, oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, Smetanova ulice č. 7, telefon Místo a čas poskytování pečovatelské služby: - pečovatelská služba se poskytuje na území města Přerova a v jeho místních částech - ve všední dny od 7:00-18:30 hodin v terénu i v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) - ve dny pracovního volna od 7:00-15:30 hodin, v terénu i v DPS Doba a čas poskytování je sjednána s každým individuálně. III. Podmínky poskytování - Pečovatelská služba je uživateli poskytována na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. Smlouva se uzavírá po oboustranné dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem. - Uživatel má možnost omezit nebo rozšířit poskytované činnosti. Tyto změny jsou sepsány v Dodatku ke Smlouvě, s datem od kdy byla činnost poskytnuta. - Uživatel je povinen ohlásit jakoukoli změnu do 8 dnů od jejího vzniku. - Poskytovatel se zavazuje stanovit s uživatelem individuální cíl, na jehož základě je vytvořen individuální plán pro poskytování činností pečovatelské služby. Každému uživateli je přidělen klíčový pracovník, který mu bude pomáhat při řešení a rozvíjení jeho osobního cíle a potřeb. Individuální plán je přehodnocen vždy 1krát za půl roku. Pokud v tomto období nedojde k využívání dohodnutých činností, může být služba omezena nebo ukončena. 2

3 - Pokud uživatel v důsledku zhoršení zdravotního stavu požaduje služby, které jsou nad rámec pečovatelské služby, poskytovatel předá uživateli informace o možnostech navazujících služeb. V případě potřeby pomůže s jejich vyřízením. - Úkony pečovatelské služby prováděné o sobotách, nedělích a svátcích se poskytují, v omezeném rozsahu se zaměřením na základní životní potřeby, jako je ranní hygiena, příprava jídla, podání jídla, večerní hygiena, dohled nad požitím léků, a to v době od 7:00-15:30 hodin. - Uživatel se zavazuje být doma ve sjednanou dobu pro poskytnutí služby. V případě, že uživatel určitý všední den nepožaduje poskytnutí služby je toto povinen oznámit pečovatelce nebo vedoucí okrsku jakoukoliv formou nejméně 1 den předem. Pokud se jedná o odhlášení služby o víkendu nebo svátku, své rozhodnutí oznámí nejméně 3 dny předem. Pokud předem neohlásí změnu (výjimkou je náhlá hospitalizace) a pečovatelka přijde do domácnosti ve sjednaném čase, hradí uživatel částku, která je vypočítána jako alikvotní podíl z úkonu dohled nad dospělou osobou, tj. z 132,- Kč/ hod. (u služby dovoz oběda uživatel uvádí v žádosti jaký postup předání jídlonosiče s obědem požaduje, pokud v době dovozu oběda není přítomen). - Osoby žijící ve společné domácnosti, které současně odebírají službu dovoz obědů, mají výši úhrady za dovoz jednoho oběda sníženou o 50 % z částky stanovené platným sazebníkem. Pokud po dobu delší jak 3 měsíce bude ve společné domácnosti odebírán pouze jeden dovoz oběda, bude služba účtována v plné výši dle platného sazebníku. - V případě, že uživatel neotvírá v dohodnutou dobu poskytnutí služby, pečovatelka nemá k dispozici klíče od bytu a je podezření, že je uživatel v ohrožení života, informuje o tom neprodleně vedoucí okrsku. Vedoucí okrsku následně kontaktuje rodinné příslušníky, kteří jsou uvedeni v žádosti o poskytnutí pečovatelské služby. Pokud uživatel nemá rodinné příslušníky a neuvede žádnou jinou osobu nebo není možné uvedené osoby zkontaktovat, postupuje vedoucí okrsku standardním způsobem pro krizové situace přivoláním policie, hasičů (otevření bytu) a lékaře. Náklady spojené s otevřením bytu hradí uživatel (např. poškozený zámek nebo dveře). - Pokud uživatel dle svého přání předá zaměstnanci pečovatelské služby klíče od vchodu do domu, případně od bytu, provede vedoucí okrsku o této věci zápis s podpisy obou zúčastněných. V tiskopisu Prohlášení o klíčích bude uvedeno, komu se v případě ukončení pečovatelské služby klíče předají. Při přerušení poskytované služby (např. hospitalizace) zaměstnanec svěřené klíče uloží do trezoru v příslušném spádovém okrsku. Klíče jsou používány výhradně při poskytování pečovatelské služby. Pokud dojde ke ztrátě klíče, bude o tom pořízen záznam a zaměstnanec odpovědný za ztrátu zajistí výměnu zámku a klíčů na vlastní náklady. - Uživatel, kterému byla rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, je povinen doložit Listinu o jmenování opatrovníka nebo zákonného zástupce. V případě, že si uživatel zvolí zástupce pro jednání o poskytnutí pečovatelské služby, doloží tuto skutečnost plnou mocí. - Z kapacitních a provozních důvodů poskytuje pečovatelská služba u základní činnosti Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti pouze sezónní úklid. Pro úklid po malířských a stavebních pracích jsou předány kontakty na komerční úklidové služby. - Fakultativní činnosti jsou poskytovány výhradně příjemcům základních činností. Úkon Činnosti spojené s vyřizováním žádostí obsahuje administrativní záležitosti spojené s podáním žádostí o: a) příspěvek na péči, popř. návrhu na změnu výše příspěvku, b) příspěvek na mobilitu, c) přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, d) příspěvek na bydlení, e) přijetí do domova pro seniory, f) uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou a další např. zajištění lékařského vyjádření k žádosti, předání vyplněných tiskopisů na příslušné instituce nebo jejich doručení na poštu. 3

4 IV. Povinnosti uživatele - Osobní hygiena ve středisku osobní hygieny na příslušném okrsku PS nosit si na koupání vlastní hygienické potřeby, mít na výměnu čisté oblečení. - Osobní hygiena v domácnosti na koupání v domácnosti mít odpovídající podmínky. U těžce zdravotně postižených nebo velmi obtížně se pohybujících uživatelů mít připraveny odpovídající kompenzační pomůcky jako jsou zvedáky, sedáky, polohovací postele apod. V případě potřeby je poskytovatel připraven spolupracovat při zajištění uvedených kompenzačních pomůcek. - Běžný úklid a údržba domácnosti mít připravené čisticí prostředky a funkční elektrické spotřebiče. - Pokud uživatel požaduje činnost běžný úklid a údržba domácnosti a při první návštěvě vedoucí okrsku příp. sociální pracovnice zjistí, že domácnost je značně zanedbaná, je uživateli nápomocna při zajištění úklidu a desinfekci bytu úklidovou firmou. Pokud tento úklid uživatel odmítne, nebude mu činnost běžný úklid poskytnuta. - Velký úklid pečovatelská služba provádí pouze velký úklid bytu a prostor, ve kterých uživatel žije. Neprovádí se úklid po rekonstrukci bytu, po stěhování, úklid značně znečištěné domácnosti, úklid okolí domu. V těchto případech poskytovatel předá kontakty na úklidové služby. - Běžné nákupy a pochůzky pro zajištění nákupu mít připravený seznam požadovaných položek a peněžní hotovost. - Doprovázení dospělých u služby doprovázení dospělých k lékaři apod., uživatel hradí zaměstnanci nezbytné náklady, které při tomto úkonu vzniknou. Za nezbytné náklady se považuje např. jízdenka na MHD, autobus nebo vlak. V případě hospitalizace je uživatel povinen, uhradit zaměstnanci i nezbytné náklady, které vzniknou při jeho návratu na pracoviště. - U služby dovoz obědů je uživatel povinen dodržovat tyto podmínky: a) zásadně neohřívat stravu v nerezových jídlonosičích na sporáku vařiči nebo v mikrovlnné troubě, b) jídlonosič vrátit vždy umytý a nepoškozený. V případě poškození, znehodnocení, ztráty nebo nevrácení jídlonosič uhradit (výše úhrady bude posuzována vedoucí okrsku individuálně), c) v případě ukončení nebo přerušení dovozu obědů je povinen uživatel nebo pověřený rodinný příslušník neprodleně jídlonosič vrátit zaměstnanci pečovatelské služby. Obědy je nutno odhlašovat a přihlašovat nejpozději do 13:00 hodin jeden pracovní den předem, telefonicky nebo osobně, u zaměstnance pečovatelské služby. Jiný způsob odhlášení je bez záruky. Neodhlášená porce stravy propadá bez náhrady. - Pokud je uživatel vlastníkem zvířete, je povinen zajistit jeho péči v případě zhoršení svého zdravotního stavu, hospitalizace nebo jiného důvodu nepřítomnosti. Informace, kdo zvíře zajistí, bude uvedena ve spisu uživatele. V. Úhrada za pečovatelskou službu a způsob placení Základní a fakultativní činnosti pečovatelské služby jsou poskytovány za úhradu. Úkony poskytnuté za kalendářní měsíc jsou hrazeny dle aktuálního sazebníku úhrad přiloženého ke Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby. Vedoucí okrsku předloží uživateli, formou stvrzenky, vždy do 10. dne následujícího měsíce, vyúčtování úhrady za poskytnuté služby. 4

5 Úhrada za poskytnutou pečovatelskou službu je splatná do 25. dne měsíce, kdy bylo vyúčtování předloženo a je provedena způsobem dohodnutým ve smlouvě (doporučujeme bezhotovostní způsob úhrad). Bezprostředně po provedení úkonu se úhrada za poskytnutou službu neprovádí. Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně (dle 75, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů): a) účastníkům odboje, b) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, c) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, d) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let. Fakultativní činnosti jsou vždy za úhradu. VI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v jeho případě pět dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla doručena poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže uživatel i po opětovném upozornění hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a z vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména vědomé nezaplacení úhrady za poskytnutou službu za dobu delší než jeden měsíc od obdržení vyúčtování, b) jestliže se uživatel chová k zaměstnanci pečovatelské služby způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti člověka nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, c) pokud došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu (závažné infekční nebo duševní onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců poskytovatele), d) pokud uživatel dlouhodobě nevyužívá služeb poskytovatele mimo hospitalizace nebo lázeňského pobytu, e) v případě, že si uživatel nezajistil potřebné kompenzační pomůcky pro kvalitní a bezpečné poskytování služby, f) v případě, že uživatel odmítne přistoupit na zvýšení úhrad za poskytované služby v důsledku změn obecně závazných právních předpisů, 5

6 g) jestliže uživatel odvolá během poskytování služby souhlas s poskytnutím a uchováváním osobních a citlivých údajů (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Výpovědní lhůta pro poskytovatele z důvodů uvedených u písmene b), c) a g) tohoto článku činí jeden den, u písmene a), d), e), f) tohoto článku činí pět dnů a vždy počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla doručena uživateli. VII. Vyřizování stížností Chce-li uživatel řešit trvalou nebo náhodně vzniklou situaci, která dle něho není v souladu s pravidly poskytované služby, může ji řešit s vedoucí okrsku, se sociální pracovnicí, vedoucí pečovatelské služby, popřípadě se statutárním zástupcem organizace ředitelkou organizace. Uživatel sociální služby má právo si stěžovat na způsob, průběh, kvalitu poskytované služby nebo na přístup či chování zaměstnance poskytujícího službu, může tak učinit ústní nebo písemnou formou. Poskytovatel neřeší občansko-právní spory. Pracovník pověřený vyřízením stížnosti zjistí všechny důležité skutečnosti, které souvisejí s předmětným podáním, a rozhodne, zda je stížnost oprávněná. V případě, že je stížnost opodstatněná, zajistí přijetí nápravných opatření. Sepíše písemnou zprávu o výsledku a uživatele s tím seznámí. Kdo je oprávněn si stěžovat - Uživatel pečovatelské služby, - Příbuzný, jiná blízká osoba, - Osoba pověřená uživatelem, - Kterákoliv osoba, která se domnívá, že je důvod ke stížnosti. Formy podání stížností - Ústně pokud lze vyřídit stížnost okamžitě na místě při podání, je tato stížnost řešena ihned. V případě, že ústně podanou stížnost nelze vyřídit při podání, sepíše se o jejím podání záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu. - Písemně uživatel doručí stížnost osobně, poštou, em nebo prostřednictvím schránky umístěné v DPS. V případě, že stěžovatel podá stížnost osobně, a požaduje doklad o jejím podání, vyhotoví se kopie s uvedením data jejího přijetí a podpis zaměstnance, který stížnost přijal. - Stížnost lze vhodit do schránky umístěné v DPS, lze ji podat poštou, telefonicky, em. Postup při vyřizování stížností - Povinnost přijmout stížnost má každý zaměstnanec poskytovatele. Zaměstnanec je povinen předat stížnost svému nadřízenému pracovníkovi, který ji doručí vedoucí pečovatelské služby, k zapsání do knihy stížností. - O každé stížnosti, která byla zaevidována v knize stížností, rozhodne vedoucí pečovatelské služby, kdo se jí bude zabývat a stanoví termín, dokdy bude stěžovateli podána zpráva o výsledku šetření. - V případě, že stěžovatel nebude s řešením spokojen, bude situaci řešit ředitelka organizace. - Stížnost podaná anonymní formou bude pouze evidována a bude podnětem pro další práci. - Opakovaná stížnost, která již byla prošetřena a řešena, skutečnosti se nezměnily a stěžovatel nepodal žádné další vážné podněty, se již neprošetřuje. - Stížnost týkající se přístupu a chování pečovatelek řeší vedoucí okrsku. Stížnost na vedoucí okrsku a sociální pracovnice řeší vedoucí pečovatelské služby. Stížnost týkající se vedoucí PS řeší ředitelka organizace, stížnost na ředitelku organizace řeší Rada města Přerova. 6

7 Termíny stížností - Všechny podané stížnosti je nutno urychleně prošetřit a zajistit jejich vyřízení. Prošetřování stížností musí být provedeno bez odkladů a ve všech bodech stížnosti. - Stížnosti musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů od jejich doručení. - Oprávněná stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a nedostatků, a stěžovatel byl o tom vyrozuměn. - O vyřízení stížností musí být stěžovateli podána zpráva i v případě, že stížnost byla posouzena jako neoprávněná. - Schránku, která slouží jako jedna z možností podávání stížností, vybírá pověřený zaměstnanec 1krát v měsíci. V Přerově 1. ledna 2015 Bc. Jana Žouželková v. r. ředitelka organizace 7

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více