Obnova serveru a prvků počítačové sítě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obnova serveru a prvků počítačové sítě."

Transkript

1 Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Předmět zakázky Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun (dále jen zadavatel) vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku : Název veřejné zakázky: Obnova serveru a prvků počítačové sítě 1. Identifikační údaje zadavatele: Úplný název: Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. Sídlo: Masarykova 412, Moravský Beroun, IČO: DIČ: CZ Statutární zástupce: MUDr. Jana Ferancová, ředitelka Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Věra Hanáčková, náměstek HTS Telefon: , Kontaktní osoba zadavatele pro tech. spec.: Ing. Lubomír Hejtmánek, správce LAN Telefon: , Vymezení předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na dodávky a služby v oblasti vybavení prvky HW a SW v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: Obnova serveru a prvků počítačové sítě. 3. Podrobný předmět zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového IT vybavení (HW, SW včetně instalace a migrace) za účelem nahrazení stávajícího vybavení, jehož parametry již nesplňují provozní nároky a které vzhledem k technickému opotřebení a morálnímu zastarání neskýtají záruku bezpečného provozu. Náhradou dojde ke zlepšení vnitřní a vnější komunikace a tím ke zvýšení efektivity práce. Nové řešení zajistí vyšší provozní spolehlivost a bezpečnost celé ICT infrastruktury ústavu. V neposlední řadě umožní také rozšíření služeb i pro jeho pacienty. Server: (specifikace viz bod 5.) Zadavatel požaduje bezpečný a úplný převod do nového prostředí: - stávající datové a adresářové struktury včetně všech práv uživatelů - Exchange serveru - SharePoint serveru Zadávací dokumentace - Obnova serveru a prvků počítačové sítě Strana 1 (celkem 7)

2 - aplikací (zejména pak VEMA PAM, VEMA EKOS, IVAR CEVIS, ASW-EviS, ALL.COM- ALLWIN ) - převody musí proběhnout mimo pracovní dobu, lze započít např. v pátek po 16:00 a pokračovat o víkendu s tím, že musí být ukončeny nejpozději v pondělí do 6:00 hodin. Firewall: (specifikace viz bod 5.) Zadavatel požaduje bezpečný a úplný převod do nového prostředí: - stávající datové a adresářové struktury včetně všech práv uživatelů - konfigurace nové, fyzicky oddělené vnitřní sítě pomocí další síťové karty - převody musí proběhnout mimo pracovní dobu (viz Server) - LAN: (specifikace viz bod 5.) - zadavatel požaduje vytvoření paralelní optické páteřní sítě mezi Pavilonem 1 a Pavilonem 2 s využitím volných optických vláken ve stávajícím optickém kabelu - zadavatel požaduje vytvoření fyzicky oddělené vnitřní sítě pro přístup k Internetu - požadované úpravy LAN musí proběhnout mimo pracovní dobu (viz Server) 4. Popis stávajícího stavu nahrazovaného IT vybavení Server: HP ML 350 (po záruce) Rok instalace: 2006 OS: MS SBS 2003 Premium / 40 CAL + Eset Antivir pro MS Exchange a GFI Antispam VEMA EKOS, VEMA PAM, IVAR CEVIS, ASW-CZ EVIS, ALL.COM ALLWIN Zálohování dat: Hardware: Externí USB HDD Firewall: SW Kerio Control + AV na dedikovaném PC (po záruce) Rok instalace: 2006 LAN: Aktivní prvky na bázi HP a 3Com, optický páteřní rozvod mezi pavilony, kabelový rozvod v pavilonech kategorie 5E, měřící protokoly k dispozici. 5. Specifikace nově požadovaného IT vybavení: Server Koncepce řešení: Jediný fyzický server, na kterém poběží 2 virtuální servery: 1. SBS Premium - Win2008 R2 Svr, SQL 2008, Terminal Svr, Doménový řadič 2 2. SBS 2011 Std - Win2008 Svr, FileServer, MS Exchange 2010+AV Eset, Doménový řadič 1 HW: - 2x CPU min. E RAM min. 32 GB ECC DDR - 3x HDD SAS 300GB 15K 2.5 HOT PLUG, kapacita až 16 x HDD 2.5 minimálně - 5 x HDD 1TB SATA 7k2 - RAID SAS 512MB + baterie/flash zálohovaná - 4x LAN port intgr. na zákl. desce - možnost vzdálené správy kompatibilní s ilo - 2x Power Supply Module - v provedení do racku (max. 2U) Zadávací dokumentace - Obnova serveru a prvků počítačové sítě Strana 2 (celkem 7)

3 - záruka 5 let SW: vycházející z původní platformy - MS SBS 2011 Std / 40 CAL - MS SBS Prem AddOn 2011 / 5 CAL - možnost Terminálových klientů Zálohování - zálohování typu NAS ( Raid kapacita 6 TB v Raidu 5 ) + Backup software - v provedení do racku - záruka 3 roky UPS - pro servery, min VA - v provedení do racku Firewall Koncepce řešení: Dedikované PC s Kerio Control, vybavené třemi síťovými kartami pro vytvoření dvou fyzicky oddělených vnitřních LAN HW: (min. požadavky) - 1xCPU Intel Core i RAM 4 GB DDR 3-2 x HDD 320 GB SATA-II 7k2 - XL-RAID-SATA 2B, 2x HotSwap - 3x LAN 10/100/ v provedení do racku - záruka 3 roky SW: - Windows 7 (64-bit) - Kerio Control (Windows, 64-bit) + AV (migrace ze stávající instalace 32-bit) LAN - Rack pro server 42U, vent. jednotka, rozvod 220V - IP teploměr, který je schopen poslat v případě překročení nastavené teploty - HP ProCurve GB Switch, je požadován kvůli kompatibilitě se stávajícím vybavením a možnosti propojení oddělených sítí (routing) - 2 x SFP GBit- SX LC GBIC - 2 x FO kabel LC-SC 6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Zadavatel předpokládá hodnotu veřejné zakázky do ,- Kč bez DPH 7. Místo a termín zahájení plnění - místem plnění zakázky je sídlo ústavu Masarykova 412, Moravský Beroun - termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy - termín dokončení: do Zadávací dokumentace - Obnova serveru a prvků počítačové sítě Strana 3 (celkem 7)

4 8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů Součástí nabídky každého zájemce musí být jednoznačné prokázání kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem: Oprávnění k podnikání - Zadavatel požaduje předložit ze strany uchazečů výpis z obchodního rejstříku či jinou evidenci, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů (stačí kopie). Čestné prohlášení uchazeče, že není v likvidaci a že v uplynulých 3 letech nebyl na majetek uchazeče vyhlášen konkurz, podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost. Čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Reference - uchazeč v nabídce předloží minimálně 3 reference realizovaných dodávek přechodu (migrace) z SBS 2000/2003 Premium na SBS 2011 Premium - uchazeč v nabídce dále předloží osvědčení o odborné způsobilosti svých zaměstnanců k produktům, jejichž instalace budou provádět. (Neprokázání odborné způsobilosti může být důvodem k vyřazení nabídky). 9. Obsah nabídky Nabídka bude podána v následující struktuře: - krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a kontaktními osobami. - doklady k prokázání splnění kvalifikace. - nabídková cena, servisní podmínky 10. Způsob zpracování nabídky - nabídka uchazeče musí splňovat všechny požadavky zadavatele stanovené v těchto zadávacích podmínkách - nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce. Návrh smlouvy o dílo (SOD) bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky uchazeče - celková nabídková cena bude stanovena a uvedena v české měně v členění na cenu: celkem bez DPH, cenu celkem včetně DPH, samostatně DPH - nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná - nabídková cena bude zpracována po položkách specifikace (viz bod 5. této zadávací dokumentace). Uchazeč je povinen ocenit všechny položky ze specifikace, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci. V případě, že nebudou oceněny všechny položky, bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení. Oceněná specifikace bude součástí předložené nabídky. Zadavatel nepřipouští několik variant řešení. - nabídka musí obsahovat dodací, platební a servisní podmínky, včetně cenové nabídky a ostatních dokladů vyžadovaných v zadávacích podmínkách Zadávací dokumentace - Obnova serveru a prvků počítačové sítě Strana 4 (celkem 7)

5 11. Označení nabídky Nabídka bude podána v uzavřené a zapečetěné obálce označené heslem: Obnova serveru a prvků počítačové sítě NEOTEVÍRAT. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče, na niž je případně možné nabídku vrátit. 12. Způsob hodnocení nabídek Pro zadání veřejné zakázky v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky stanovil zadavatel tato dílčí kritéria: Celková nabídková cena (bez DPH) s váhou 80 % Záruční a pozáruční servis s váhou 10 % Technické řešení s váhou 10 % Celková nabídková cena (bez DPH) V tomto kritériu se bude hodnotit absolutní výše nabídkové ceny směrem od nejnižší hodnoty k nejvyšší hodnotě. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne sto násobkem poměru hodnoty nabídky nejnižší k nabídce hodnocené (nejnižší nabídka /hodnocená nabídka x 100). Záruční, pozáruční servis Toto hodnotící kritérium bude posuzováno dle následujících podkritérií: a) dostupnost záručního servisu s váhou 25% na kritériu. Uchazeč uvede v návrhu kupní smlouvy nebo v návrhu servisní smlouvy dobu (lhůtu) v hodinách, do kdy na základě požadavku kupujícího /od nahlášení závady/ započne diagnostiku či odstraňování závady v době trvání záruky. V případě, kdy není možné závadu diagnostikovat a odstranit dálkově, musí se uchazeč ve stanovené době dostavit k započetí diagnostiky a odstranění v sídle kupujícího. V případě překročení této lhůty bude uchazeč povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč bez DPH za každou i započatou hodinu prodlení zahájení diagnostiky a odstraňování závady. b) cena servisu v Kč/hod (bez DPH) s váhou 20% na kritériu. Uchazeč uvede v návrhu servisní smlouvy cenu v Kč bez DPH za hodinu (i započatou) servisní práce a to cenu bez nutnosti zásahu servisního technika v sídle kupujícího a cenu za zásah servisního technika v sídle kupujícího. Tyto ceny pro účely stanovení hodnoty subkritéria budou zprůměrovány. c) délka pozáručního servisu v měsících od data uplynutí záruky s váhou 35% na kritériu. Délka pozáručního servisu bude stanovena v návrhu servisní smlouvy. d) dostupnost pozáručního servisu s váhou 20% na kritériu. Uchazeč uvede v návrhu servisní smlouvy dobu (lhůtu) v hodinách, do kdy na základě požadavku kupujícího /od nahlášení závady/ započne diagnostiku či odstraňování závady. V případě, kdy není možné závadu diagnostikovat a odstranit dálkově, musí se uchazeč ve stanovené době dostavit k započetí diagnostiky a odstranění v sídle kupujícího. V případě překročení této lhůty bude uchazeč povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč bez DPH za každou i započatou hodinu prodlení zahájení diagnostiky a odstraňování závady. Zadávací dokumentace - Obnova serveru a prvků počítačové sítě Strana 5 (celkem 7)

6 Jednotlivá podkritéria budou hodnocena tak, že: v pořadí první nabídka získá 100 bodů v pořadí druhá nabídka získá 80 bodů v pořadí třetí nabídka získá 60 bodů v pořadí čtvrtá nabídka získá 40 bodů v pořadí pátá nabídka získá 20 bodů ostatní nabídky v pořadí získají 10 bodů výsledný počet bodů za dané podkritérium bude vynásoben jeho váhou a celkový počet bodů tohoto kritéria vznikne součtem bodů za jednotlivá podkritéria. Technické řešení V tomto kritériu se bude hodnotit technické provedení a jeho schopnost se plně přizpůsobit ve všech návaznostech na již existující systémy HW a SW. v pořadí první nabídka získá 100 bodů v pořadí druhá nabídka získá 80 bodů v pořadí třetí nabídka získá 60 bodů v pořadí čtvrtá nabídka získá 40 bodů v pořadí pátá nabídka získá 20 bodů ostatní nabídky v pořadí získají 10 bodů Bude-li považovat hodnotící komise hodnotu tohoto kritéria za zjevně nepřiměřenou ve srovnání s nabídkami ostatních uchazečů, bude nabídce v rámci tohoto kritéria přiřazeno 0 bodů. Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejvyšším váženým součtem bodů za jednotlivá kritéria. 13. Obchodní a platební podmínky Zadavatel má právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy, za nějž se považuje zejména neplnění dohodnutých časových termínů dodavatelem. 14. Technické podmínky Technické parametry a podmínky použití materiálů a dodávek, které jsou předmětem zadávacího řízení, jsou popsány ve specifikaci, kterou poskytuje zadavatel uchazečům (viz 3. bod této zadávací dokumentace - Podrobný předmět zakázky). Materiály a dodávky jmenovitě uvedené ve specifikaci nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. specifikace, obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Zadávací dokumentace - Obnova serveru a prvků počítačové sítě Strana 6 (celkem 7)

7 Datum a místo pro předložení nabídky Nabídky mohou být doručeny poštou na adresu : Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. Masarykova 412, Moravský Beroun, nebo osobně na podatelnu (kancelář asistentky ředitele podkroví pavilonu 1) nejpozději do do 9:00 hod. Datum a místo otevírání obálek Nabídky budou otevírány dne v 9:30 v kanceláři náměstka HTS v suterénu pavilonu 1 na adrese: Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. Masarykova 412, Moravský Beroun, Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. V Moravském Berouně dne 29. června 2012 Ing. Věra Hanáčková náměstek HTS Zadávací dokumentace - Obnova serveru a prvků počítačové sítě Strana 7 (celkem 7)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail:

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení na zajištění služeb Správa a údržba klientských počítačů, serverů, datových

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Pořízení nového serveru a serverových služeb Výběrové řízení není realizováno dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více