P R O V O Z N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O V O Z N Í Ř Á D"

Transkript

1 P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou za účelem poskytování sociální péče občanům v nepříznivé životní situaci s mentálním postižením a přidruženými kombinovanými vadami, v souladu s platnou právní úpravou (zák. č. 108/2006 Sb. v platném snění a související právní normy). 2. Zřizovatelem DSS Skřivany je Královéhradecký kraj. 3. Statutárním orgánem DSS Skřivany je ředitel zařízení (dále jen ředitel ). Ředitele jmenuje a odvolává Rada Královéhradeckého kraje. Ředitel může jmenovat svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitele jedná za zařízení v rozsahu svého zmocnění a oprávnění. Ostatní pracovníky zařízení přijímá, propouští a stanoví plat ředitel DSS. 4. Ředitel DSS je odpovědný za plynulý provoz, organizaci a kvalitu poskytovaných služeb. Ve své práci se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny nadřízeného orgánu včetně stanoveného rozpočtu. II. Poslání DSS Skřivany a poskytované služby 1. Posláním sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat kvalitní a individuálně zaměřené sociální služby osobám s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost v důsledku svého zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, vedoucí k tomu, aby se život uživatele služby blížil způsobu života jeho vrstevníků. Posláním sociální služby chráněné bydlení je poskytovat osobám s mentálním postižením kvalitní a individuálně zaměřené sociální služby, vedoucí k minimalizaci podpory uživatele tak, aby se jeho život maximálně přiblížil způsobu života jeho vrstevníků.

2 2. DSS Skřivany poskytuje tyto služby: A. Domov pro osoby se zdravotním postižením - pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: - a) poskytnutí ubytování, - b) poskytnutí stravy, - c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - g) sociálně terapeutické činnosti, - h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. B. Chráněné bydlení - pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: - a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - b) poskytnutí ubytování, - c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, - d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - f) sociálně terapeutické činnosti, - g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 3. Postižením, které odůvodňuje přijetí do DSS, je mentální postižení, diagnostikované lékařem. 4. Do DSS nelze přijmout klienta, který sice splňuje podmínky pro přijetí, avšak v době přijetí vyžaduje jeho stav léčení v lůžkových zařízeních nemocničního typu, a též takového klienta, jehož opožděný rozumový vývoj je následkem výchovné zanedbanosti nebo klienta, u kterého dochází k akutním projevům psychických poruch ohrožujících okolí ( 65 odst. 2 zák. č. 182/91 Sb.) 2

3 III. Podmínky přijetí a pobyt v DSS 1. Uživatel je přijímán na základě rozhodnutí komise pro výběr žadatelů o umístění do DSS Skřivany (viz vnitřní směrnice DSS Skřivany Postup při jednání se zájemcem o službu). 2. Při nástupu do DSS předloží uživatel nebo jeho zákonný zástupce: - rodný list a občanský průkaz, pokud byl vydán, nebo občanský průkaz zákonného zástupce - očkovací průkaz byl-li vystaven - průkaz ZTP-P, byl-li vystaven - průkaz zdravotní pojišťovny - rozhodnutí o odkladu či osvobození od školní docházky, jde-li o dítě mentálně postižené starší 6 let - výměr důchodu, jedná-li se o příjemce důchodu - příjemce důchodu potvrzení pošty, která vyplácela důchod, že jí bylo oznámeno přestěhování uživatele - rozhodnutí o umístění do DSS - rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům, pokud bylo vydáno - rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, pokud byl ustanoven - soupis věcí, včetně cenných předmětů, které si klient do zařízení přináší 3. Uživateli je nabídnuta možnost zajistit lékařskou péči místně příslušným obvodním lékařem. Pokud tuto nabídku akceptuje, vyžádá si obvodní lékař zařízení od příslušného dětského nebo obvodního lékaře předchozího bydliště uživatele zdravotnickou dokumentaci. Vrchní sestra zařízení zajistí (za předpokladu souhlasu uživatele) výpis z této lékařské dokumentace, která tvoří součást zdravotního záznamu uživatele. V případě, že uživatel nabídku na zajištění lékařské péče obvodním lékařem zařízení neakceptuje, je upozorněn na skutečnost, že mu Domov nemůže zajistit dopravu k jím zvolenému lékaři. 4. Přijetí, popř. propuštění uživatele ze zařízení se neprodleně zaznamená do kmenové knihy DSS, je založena karta uživatele a vystaven složní list. Všechny náležitosti související s přijetím uživatele do zařízení podrobně řeší směrnice Jednání se zájemcem o službu a Směrnice k vedení věcných a peněžních depozit. IV. Posouzení způsobilosti k právním úkonům. 3

4 K zajištění práv a právní ochrany uživatele může podat ředitel DSS v odůvodněných případech návrh na zahájení řízení o omezení způsobilosti k právním úkonům či naopak vyvolat jednání o posouzení již vydaného omezení, pokud k tomu nedošlo již ze strany rodičů či ostatních příbuzných uživatele. V. Zdravotní péče a hygiena 1. Preventivní a léčebná zdravotní péče je uživatelům zajišťována obvodním lékařem a příslušnými odbornými lékaři při respektování práva uživatelů na svobodnou volbu lékaře. Uživatelům zařízení je zajištěna potřebná ošetřovatelská péče v kterékoliv době příslušným zdravotním personálem diplomovanou zdravotní sestrou. 2. Za zdravotní péči o uživatele a dodržování hygienických pravidel odpovídá řediteli zařízení vrchní sestra (VS). Vrchní sestra řídí po odborné stránce práci pracovníků zdravotního úseku, vede předepsanou zdravotnickou dokumentaci uživatelů, zajišťuje styk s obvodním lékařem a se specializovanými lékaři a lékařskými pracovišti, a dále zajišťuje i styk s příslušnou zdravotní pojišťovnou. 3. VS zajišťuje vstupní a periodické prohlídky uživatelů a zaměstnanců a též i předepsaná očkování dle platných hygienických předpisů. 4. Pracovníci zdravotního úseku ohlašují VS a VS řediteli DSS každý případ závažnějšího a infekčního onemocnění. Uživatelé s podezřením na infekční onemocnění budou přemístěni do izolační místnosti a neprodleně bude vyrozuměn praktický lékař. 5. Pracovníci zdravotního úseku zajišťují potřebnou rehabilitaci (cvičení, masáže, koupele) klientů na základě doporučení lékaře a individuálních potřeb uživatelů, zajišťují využití vířivé vany, masážních a jiných obdobných pomůcek. 6. Pracovníci zdravotního úseku zajišťují odesílání a převzetí osobního i ložního prádla do prádelny i jeho třídění. Dbají o osobní čistotu prádla, šatstva a obuvi, které je vyměňováno dle potřeby. Při manipulaci s prádlem se postupuje dle vyhl. č. 195/2005 Sb. v platném znění. U klientů, kteří potřebují pomoc druhé osoby při sebeobslužných úkonech, odpovídají pracovníci zdravotního úseku za dodržování hygieny (sprchování, koupání, mytí vlasů, pedikúra). Výměna ložního prádla se provádí nejméně 1x za týden, dle potřeby i častěji. 7. Léčiva se uskladňují v hlavní a příruční lékárně. Dle ordinace lékaře vydává léky zdravotní sestra, která je odpovědná za stav příruční lékárny a správný výdej léků. Léky v hlavní lékárně obhospodařuje a odpovídá za ně vrchní sestra. Nakládání s léčivy podrobně upravuje vnitřní směrnice zařízení Směrnice pro používání a skladování léků. 8. Úklid provádějí příslušné pracovnice podle pokynů vrchní sestry a harmonogramu úklidových prací. Úklid svých pokojů si mohou též zajišťovat klienti pod vedením pracovníků v přímé péči. Bližší zásady úklidu rozpracovává vnitřní směrnice zařízení - Dodatek k provoznímu řádu hygienický a epidemiologický režim. 4

5 9. V kuchyni, jídelně a ostatních stravovacích prostorách se dodržují zásady hygienické a protiepidemiologické péče blíže viz vnitřní směrnice DSS Skřivany Dodatek k provoznímu řádu hygienický a epidemiologický režim. Jídelní lístek na příštích 14 dní sestavuje s dostatečným předstihem stravovací komise, jmenovaná ředitelem DSS. Součástí stravovací komise jsou dva zástupci uživatelů zařízení. Konečnou podobu jídelního lístku schvaluje ředitel DSS. Při sestavování jídelního lístku je nutno dodržovat ve finančním vyjádření stravovací jednotku odpovídá skladní. Vrchní sestra dbá na dodržování zásady pestrosti a rozmanitosti stravy, při zajištění její biologické a kalorické hodnoty a kontroluje návrh jídelního lístku. Každý měsíc se provádí celkový velký úklid kuchyně a kuchyňského zařízení - sanitární den. 10. Dobu podávání jídel rámcově stanoví Domácí řád DSS Skřivany. Strava je podávána v rozsahu snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla (svačiny), u diabetické diety tři vedlejší jídla (dvě svačiny a druhá večeře). Provoz kuchyně a stravování blíže upravuje vnitřní směrnice zařízení Organizace stravování a řízení stravovacího provozu v DSS Skřivany. 11. Zaměstnanci kuchyně a pracovníci přímé péče ve směně, účastnící se přípravy a výdeje jídla, mají za povinnost odebírat jedno hlavní jídlo denně. Ostatní pracovníci se nahlašují a odhlašují předem s předstihem minimálně 48 hodin. 12. Vstup do kuchyně je povolen pouze tam zaměstnaným pracovníkům a uživatelům, popř. též kontrolním orgánům (hygiena apod.), přičemž musí mít platný zdravotní průkaz a oblečen patřičný ochranný oděv. 13. Preventivní prohlídky uživatelů i zaměstnanců a očkování proti přenosným nemocem se provádí periodicky dle příslušných právních předpisů (z. č. 258/2000Sb. v platném znění). Za dodržování termínů odpovídá vrchní sestra. VI. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků a uživatelů 1. Všichni pracovníci DSS Skřivany jsou povinni si při své pracovní činnosti počínat tak, aby nezpůsobili sobě ani jiným osobám poškození zdraví ani majetku. Pracovníci jsou povinni znát a dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, používat schválené prostředky osobní ochrany, před prací s novými stroji a zařízeními se prokazatelně seznámit s návody pro jejich používání a postupovat podle nich. 2. Pracovníci jsou povinni se účastnit pravidelných školení BOZP. 3. Pracovníci přímé péče ve směně odpovídají za bezpečnost klientů, a mají za povinnost mít přehled o všech uživatelích své skupiny a o tom, kde se uživatel momentálně nachází. Bližší informace o samostatných vycházkách uživatelů jsou obsaženy v individuálních osobních plánech uživatelů. 4. Pracovník, který opouští některou provozní budovu zařízení jako poslední, je povinen budovu zkontrolovat z hlediska dodržení zásad požární ochrany, uzavřít okna, prohlédnou, zda se v budově nezdržuje ještě některý klient, zkontrolovat, 5

6 popř. vypnout elektrické spotřebiče, zapnout eventuelní bezpečnostní signalizaci a budovu uzamknout. VII. Speciálně výchovná péče 1. Speciálně-výchovnou činnost v zařízení metodicky zajišťuje a za její plnění odpovídá řediteli jím jmenovaná vedoucí sociálně výchovného úseku. Úzce při tom spolupracuje se sociální pracovnicí zařízení a s vrchní sestrou zařízení. Vlastní sociálně výchovnou péči realizují pracovnice sociálně výchovného a též pracovnice zdravotního úseku. 2. Uživatelé zařízení jsou při přijetí zařazeni na základě posouzení stupně jejich mentálního postižení, věku, schopností a dle jejich přání do sedmi výchovných skupin. Práci každé skupiny zajišťují zpravidla dvě kmenové vychovatelky. 3. Podrobně sociálně - výchovnou práci upravují další vnitřní směrnice zařízení (pokyny pro vypracování individuálních plánů, metodika poskytování služeb, konkrétní výchovné plány a další vnitřní materiály zařízení). 4. Pracovnice PP vykonávají výchovnou práci na základě individuálních plánů jednotlivých uživatelů s jasně formulovanými cíli, s popsanými způsoby a postupy jejich naplňování a hodnocení plnění. Za sestavení, naplňování a hodnocení individuálního plánu odpovídá klíčový pracovník. 5. Pracovnice PP připravují měsíční nabídku aktivit pro odpolední zaměstnání s rozpisem na každý den. 6. Pracovnice PP zajišťují zejména zapojení klientů starších 18 let do účelné pracovní činnosti (pracovní terapie) a budování a upevňování pracovních návyků a dovedností. 7. Pracovní činnost je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je prostředkem aktivizace klientů. 8. Vhodný rozsah a druh pracovní činnosti se stanovuje s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu uživatele, jeho přání a vyjádření lékaře odpovídá klíčový pracovník. 9. Během dne vychovatelky dbají na zajištění úklidu ve společných prostorách, v denních místnostech, na kontrolu pořádku v šatnách, botnících, skříních, atd. 10. O každém uživateli vedou kmenové pracovnice předepsanou dokumentaci. 11. Z hlediska zdravotní péče a hygieny platí pro pracovnice PP stejné zásady jako pro zdravotní pracovnice (viz kap. VI. body 4. až 6.) VIII. Zájmová a kulturní činnost v DSS 6

7 1. K rozvoji schopností uživatelů a podpoře jejich aktivizace jsou součástí individuálních výchovných plánů také sportovní činnost a kulturní akce. 2. Zájmovou a kulturně-výchovnou činnost na svém úseku organizuje přímá vedoucí úseku, která za její realizaci odpovídá ředitel Domova. 3. Vedoucí sociálně výchovného úseku a vrchní sestra připravují plány rehabilitačních pobytů a tuzemských a zahraničních rekreací uživatelů. Podmínkou účasti na rekreacích je finanční dostupnost rekreace, přání uživatele, vhodnost z hlediska jeho zdravotního stavu a souhlas zákonného zástupce. IX. Podávání a řešení stížností 1. Za stížnost je považována jak samotná stížnost, tak i každý podnět a připomínka ke kvalitě poskytovaných služeb, je-li jako stížnost podavatelem charakterizován. 2. Stížnosti k poskytovaným službám mohou uživatelé, jejich zákonní zástupci či další osoby podat kdykoliv, ústně či písemně, zpravidla u vedoucích pracovníků zařízení (vrchní sestra, vedoucí vychovatelka, sociální pracovnice) či přímo k řediteli DSS. 3. Způsob přijímání a vlastní řešení stížností v DSS Skřivany je popsán ve vnitřní směrnici zařízení Směrnice o podávání a vyřizování stížností na kvalitu a způsob poskytovaných služeb. X. Ukončení pobytu v DSS 1. Pobyt v zařízení končí na základě písemného oznámení uživatele nebo jeho zákonného zástupce, rozhodnutím obce, kraje nebo vedoucího zařízení příslušného k takovému rozhodnutí o přemístění do jiného zařízení nebo o propuštění uživatele z zařízení nebo úmrtím uživatele. U klientů s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou může být pobyt ukončen jen na základě rozhodnutí soudu nebo po dosažení zletilosti, nebyla-li ústavní nebo ochranná výchova prodloužena. 2. Uživatel zařízení může být propuštěn, jestliže i po opětovném napomenutí hrubě porušuje pořádek v DSS (zejména platný Domácí řád DSS Skřivany), nebo jestliže další poskytování sociální péče není účelné nebo potřebné. XI. Úmrtí klienta umístěného v zařízení. 1. V případě úmrtí uživatele v zařízení vyrozumí službu konající pracovník příslušného lékaře, svého nadřízeného a ředitele zařízení. 2. Ředitel DSS nebo jím pověřený pracovník vyrozumí ihned rodiče, nejbližší příbuzné, případně zákonného zástupce. 7

8 3. Nevypraví-li zesnulému uživateli pohřeb příbuzní, požádá o vypravení pohřbu DSS obec Skřivany ( 5 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví). 4. O majetku zemřelého pořídí zařízení soupis a učiní opatření, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo poškození. Majetek zemřelého a pohledávky a závazky zařízení vůči zemřelému přihlásí k dědickému řízení provede a odpovídá sociální pracovnice zařízení. 5. Dědictví lze vydat jen oprávněným osobám na základě právoplatného rozhodnutí příslušného soudu. XII. Domácí řád Denní provoz v DSS a jeho zásady blíže upravuje Domácí řád DSS Skřivany, který vydává ředitel zařízení. XIII. Řízení jednotlivých provozů a zastupování 1. Řediteli DSS jsou přímo podřízeny: - vrchní sestra - vedoucí sociálně výchovného úseku - sociální pracovnice - finanční účetní - mzdová účetní - provozní technik 2. Vrchní sestře jsou přímo podřízeny a odpovídá za tyto provozy: - zdravotní úsek - stravovací úsek - prádelna - úklid 3. Vedoucí sociálně výchovného úseku je podřízen a odpovídá za sociálně výchovný úsek. 4. Provoznímu techniku je podřízen a odpovídá za úsek údržby, PO a BOZP. 8

9 5. Zástupcem ředitele DSS Skřivany pro provozní záležitosti je jím písemně jmenovaný zástupce s rozsahem pravomocí. XIV. Závěrečná ustanovení Tento Provozní řád Domova sociálních ve Skřivanech nabývá účinnosti dnem K tomuto datu zároveň končí platnost provozního řádu DSS Skřivany ze dne Ve Skřivanech dne Ing. Štefan Slavomil ředitel DSS Skřivany Rozdělovník: vrchní sestra a pracovníci jejího úseku vedoucí vychovatelka a pracovníci jejího úseku sociální pracovnice provozní technik ostatní pracovníci 9

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více