VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO Banka PPF, č. účtu /6000 Domov pro seniory je příspěvkovou organizací, která je financována ze zdrojů (neinvestiční náklady) příspěvku zřizovatele PO, příjmů od uživatelů, dotace MPSV a příjmů od zdravotních pojišťoven. Kontakty: F: recepce sekretariát ředitele ředitel sociální pracovnice ,413 vedoucí odd. 432 Domov pro seniory Háje je pobytové zařízení, kde se poskytují pobytové služby dle 49, odlehčovací služby dle 44 a služby denního stacionáře dle 46 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pro všechny typy uvedených sociálních služeb si může žadatel podat žádost na adresu uvedenou v záhlaví. Dle pravidel pro přijímání je žádost posouzena a žadatel je seznámen s dalším postupem. POSLÁNÍ DOMOVA Posláním domova pro seniory je poskytovat komplex pobytových sociálních služeb osobám, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. Podporujeme soběstačnost, pomáháme zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a poskytujeme základní sociální poradenství. Usilujeme o důstojné a aktivní prožití života ve stáří, nabízíme maximální podporu v tomto období života. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě vzájemné dohody s uživateli služeb. CÍLOVÁ SKUPINA (komu je služba určena) 1. Služby poskytujeme občanům, kteří dosáhli věkové hranice pro přiznání starobního důchodu a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby

2 ve vlastním prostředí (ani za pomoci ostatních dostupných sociálních služeb), včetně občanů, kteří potřebují trvalou péči na ošetřovatelských odděleních 2. Negativní vymezení cílové skupiny (komu nemůžeme službu poskytnout): a. osoby trpící akutním nebo chronickým infekčním onemocněním b. osoby trpící významnou poruchou osobnosti, která by narušovala soužití s ostatními uživateli služeb včetně osob s mentálním postižením c. osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence středního a těžkého stupně d. osoby se závislostí na alkoholu, omamných látkách, hracích automatech e. osoby, které potřebují trvalou a specializovanou lékařskou péči nebo péči zajišťovanou pouze zdravotnickým zařízením PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 1. Respektování a ochrana práv uživatelů služeb 2. Každý uživatel je seznámen s chodem domova, s vnitřními pravidly včetně ostatních souvisejících směrnic a pravidel před nástupem do domova. Uživatel je informován o možnostech vyjádření požadavků, názorů a stížností. 3. Právo na soukromí, ochrana osobních údajů a. Žadatel při nástupu do domova podepisuje souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uživatel služby má právo na soukromí při hygieně, při návštěvách atd. 4. Respektování volby a. Uživatel služby má právo na volbu a je respektováno jeho přání na: i. časový rozvrh, druhy činnosti, mobilitu, sdružování, návštěvy, výběr oblečení ii. stravu, lékaře, užívání léků, noční kontroly iii. způsob úhrady za pobyt iv. domov podporuje individuální potřeby a osobní cíle uživatelů služeb 5. Uživatel je informován o použití opatření omezující pohyb (na základě doporučení lékaře či na vlastní přání = informovaný souhlas) pracovníci jsou seznámeni s pokyny o používání restriktivních opatření. 6. Partnerský přístup k uživatelům služby a. Zaměstnanci domova znají společenské chování a jednání. Naslouchají potřebám, přáním, nadějím, obavám uživatelů. Zaměstnanci předchází okolnostem vedoucím k negativnímu hodnocení. 7. Flexibilita a individualizace podpory a. Poskytované služby jsou flexibilní a přizpůsobují se individuálním potřebám, přáním a osobním cílům uživatele. b. Individuální plán péče je sestaven ve spolupráci s klientem. Hodnocení plánu péče je stanoveno individuálně dle cíle plánu. Čl. 1 ÚVOD 1. Vnitřní pravidla upravují základní normy soužití uživatelů služeb, jejich práva a povinnosti, požadavky na zaměstnance s cílem vytvářet příznivé podmínky klidného života a spolupůsobit na seberealizaci, kulturní a společenské potřeby v Domově pro seniory Háje (dále jen DSH ). Slušné a zdvořilé chování jak k sobě navzájem, tak i k pracovníkům DSH je základní podmínkou klidného soužití.

3 2. Vnitřní pravidla jsou závazná pro všechny uživatele služeb a pracovníky DSH. 3. Případné hrubé chování, slovní napadení a nadměrné požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy. 4. Opakované hrubé porušení společného soužití bude řešeno návrhem na ukončení pobytu v DSH. 5. Uživatelem služeb DSH se občan stává dnem nástupu do DS na základě jeho žádosti o konkrétní sociální službu, poskytovanou DSH a podepsáním smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DSH. Čl. 2 Povinnosti organizace 1. Zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech a okruhu osob, jimž se poskytují sociální služby, a dále o kapacitě služeb a způsobu jejich poskytování. 2. Informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které pro něho vyplývají ze smlouvy o poskytování sociálních služeb. 3. Informovat zájemce o ceně nabízených služeb. 4. Vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které uživatelům umožní naplňovat jejich lidská a občanská práva a které zamezí střetu zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociálních služeb. 5. Zpracovat postupy poskytování sociální služby ve vnitřních pravidlech. 6. Zpracovat postupy pro podávání a vyřizování stížností uživatelů na kvalitu služby ve vnitřních pravidlech. 7. Plánovat průběh služby podle osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. 8. Vést písemné záznamy o průběhu poskytování služby a její průběh hodnotit za účasti uživatelů nebo jejich zástupců. 9. Vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými z důvodu plné kapacity nemohla být uzavřena smlouva. 10. Dodržovat standardy kvality sociálních služeb. 11. Uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání zákonné důvody. 12. Používat opatření omezující pohyb uživatelů pouze v nezbytně nutné míře, v souladu s příslušným právním předpisem a na základě písemného souhlasu uživatele nebo oprávněných osob. Čl. 3 Povinnosti uživatelů služeb a jejich zástupců 1. Dodržovat ustanovení smlouvy o poskytování sociální služby, vnitřní pravidla a další vnitřní řády a předpisy organizace, se kterými byl uživatel prokazatelně seznámen a rozumí jim. 2. Platit organizaci dle smlouvy o poskytování sociální služby a v předepsaných termínech za ubytování, stravování, péči a dohodnuté fakultativní služby. 3. Ohlásit neprodleně DSH změny kontaktu, změny finanční situace mající vliv na výši úhrady poskytovaných služeb. 4. Zajistit, aby měl uživatel s sebou při nástupu do DSH oblečení a osobní věci v bezvadném stavu a v potřebném nebo dohodnutém rozsahu. 5. Oznámit předem řediteli každý vlastní elektrospotřebič, který chce uživatel používat v DSH. Každoročně zajistit roční revizi na vlastní náklady. 6. Oznámit personálu na příslušném oddělení jakýkoli odchod mimo DSH.

4 Čl. 4 Klíčový pracovník, osobní přání, individuální přístup personálu 1. Každý uživatel služby v DSH má svého klíčového pracovníka. Při příchodu do zařízení je novému uživateli jako klíčový pracovník přidělena na dobu nezbytně nutnou sociální pracovnice. Uživatel si po době adaptace zvolí sám klíčového pracovníka nebo mu je přidělen na základě rozhodnutí odpovědného pracovníka oddělení. Uživatel může na požádání kdykoliv v průběhu pobytu v zařízení požádat o změnu klíčového pracovníka. Změna klíčového pracovníka může proběhnout také z provozních důvodů v zařízení, vždy se však dbá na přání uživatele a uživatel je o svém klíčovém pracovníkovi vždy informován. 2. Klíčový pracovník vede písemné záznamy o průběhu pobytu uživatele v zařízení, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby a pomáhá v jejich uskutečňování. Sestavuje s uživatelem individuální plán průběhu poskytování služby v zařízení. 3. Zařízení usiluje o individuální přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho přání a potřeby, podporuje uživatele ve využívání návazných služeb a udržení kontaktu s přirozeným prostředím. Čl. 5 Ubytování 1. V den přijetí do DSH žadatel o službu předkládá občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny. 2. Dle požadavku uživatele je možno přihlásit ho k trvalému pobytu. 3. Nejpozději v den nástupu je s uživatelem podepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb. 4. Ubytování v pokojích při nástupu uživatele služby do DSH i o přemístění v průběhu pobytu rozhoduje po dohodě s uživatelem ředitel DSH. Ubytování v DSH se zajišťuje s přihlédnutím k možnostem DSH a k zdravotnímu stavu uživatele služeb. Při nástupu je nový uživatel DSH ubytován na předem dohodnutém pokoji a lůžku. V mimořádných případech (na základě doporučení lékaře) lze umístnit na dvoulůžkový pokoj jednoho uživatele. V tomto případě náleží Poskytovateli navýšení úhrady za ubytování o 100%. Věci, které si sebou uživatel přinese z domova, budou označeny osobním číslem, uživatel ev. ošetřující personál je uloží na místa k tomu určená. Za neoznačené ošacení DSH neručí. 5. Není dovoleno v DSH přechovávat např. živá zvířata, nebezpečné předměty a chemikálie, věci hygienicky závadné, věci vzbuzující odpor atd. nebo některé věci v nadměrném množství, bez souhlasu ředitele DSH. K výzdobě pokoje může uživatel se souhlasem ředitele použít vlastních předmětů (např. obrazy, sošky, textilie). Uživatelé jsou povinni s poskytnutým majetkem DSH šetrně zacházet a při trvalém odchodu z DSH je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání. 6. Uživatel služby DSH může být po dohodě přemístěn, je-li to nutné ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, do jiného pokoje, popřípadě zdravotnického zařízení dle rozhodnutí lékaře nebo na základě dohody s uživatelem. Čl. 6 Odpovědnost za škodu 1. Uživatel odpovídá za škodu, kterou vědomě nebo pod vlivem požívání návykových látek způsobil na majetku DSH, jiné organizaci nebo na majetku a zdraví spoluuživatelů, pracovníků DSH nebo jiných osob. Veškeré opravy či pohledávky hradí sám ze svých vlastních prostředků. Způsobí-li škodu vědomě více uživatelů, odpovídají za ni podle své účasti. Uživatel služeb je povinen upozornit ředitele, popř. jiného pracovníka DSH na škodu, která vznikla, vzniká nebo by mohla vzniknout DSH nebo jeho uživatelům, pracovníkům nebo jiným osobám, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo k jejímu odvrácení. 2. Uživatelé chrání svůj majetek. Na požádání ošetřujícího personálu umožní kontrolu pořádku. Zaměstnanci jsou povinni odstranit z pokojů věci včetně potravin, pokud by tyto svou kvalitou,

5 množstvím nebo technickým stavem odporovaly hygienickým požadavkům, technickým normám nebo pokud by ohrožovaly zdraví a kvalitu života v DSH. 3. Uživatelé ani zaměstnanci nesmí rozšiřovat množství elektrospotřebičů, přidávat prodlužovací kabely a rozdvojky. Čl. 7 Úschova cenných věcí 1. Při nástupu nebo v průběhu pobytu v DSH může uživatel služby požádat ředitele nebo sociální pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladních knížek a peněžní hotovosti do úschovy - depozita DSH. Cenné věci jsou řádně označeny a uloženy do trezoru v pokladně DSH. Seznam převzatých věcí je zapsán do počítačového programu ke jménu daného uživatele. O převzetí věcí vystaví DSH složní list ve dvou vyhotoveních jedenkrát pro uživatele, jedenkrát zůstává u uložených věcí. Složní list obsahuje: jméno, příjmení a rodné číslo uživatele, datum převzetí, popis předmětů, počet, cenu, podpisy pověřeného pracovníka, ředitele, vlastníka a svědka. Předměty dané do úschovy budou vydány na žádost vlastníka nebo při skončení pobytu v DSH. O vydání cenných věcí je vystaveno potvrzení se stejnými náležitostmi jako při převzetí. převzetí vkladní knížky vydá sociální pracovník DSH příjmový doklad. Vkladní knížka je označena, zaevidována v počítačovém programu a uložena do trezoru v pokladně. Se vkladní knížkou je oprávněn disponovat pouze majitel. Na jeho žádost může na VK ukládat kdokoli. Výběr může provádět i jiná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. Plná moc se uděluje na každý jednotlivý výběr. Evidenci vkladů a výběrů vede pověřený pracovník ekonomického úseku. U takto evidovaných knížek se pololetně provádí fyzická inventura odsouhlasení zůstatků na kontě se zůstatkem zapsaným ve vkladní knížce. nakládání s peněžní hotovostí je vedena evidence v pokladním deníku = evidence příjmů, výdajů a zůstatků hotovosti v pokladně. Zároveň je vedena evidence v počítači na jednotlivých kontech uživatelů služby, u každého jsou zaznamenávány obraty a zůstatky peněžní hotovosti. Každý finanční obrat je dokladován příslušným potvrzením. K výdajovým dokladům je přiložen paragon nebo jiná stvrzenka, která dokládá účel použití hotovosti. Výběr hotovosti potvrdí uživatel služby podpisem. Za uživatele, který není schopen podpisu, ale je schopen pochopit obsah a účel, potvrdí výběr hotovosti svědek. Uschovaná hotovost je vedena v účetnictví. Měsíčně se provádí kontrola zůstatků hotovosti v účetním programu na PC se zůstatkem v účetní evidenci. Pokladní je pověřena ředitelem vedením evidence hotovosti uložené v pokladně, je oprávněna s ní nakládat a má hmotnou odpovědnost. 2. Má-li uživatel služby vlastní účet, spravuje ho samostatně. Se souhlasem majitele účtu může DSH vložit hotovost na účet. Výběr provádí majitel účtu nebo jím pověřená osoba dle pravidel peněžní instituce, která účet spravuje. 3. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenných věcí, vkladních knížek, finanční hotovosti, převezme je DSH do úschovy z vlastního podnětu. 4. Při skončení pobytu v DSH vydá pověřený pracovník uživateli uschované věci a sepíše jeho ostatní majetek. Převzetí věcí potvrdí odcházející uživatel služby podpisem. V případě pozůstalostí potvrdí podpisem přebírající osoba. 5. DSH neodpovídá za cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy.

6 Čl. 8 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. DSH zajišťuje uživatelům služby zdravotní a léčebně preventivní péči, včetně potřebné rehabilitace, v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám uživatelů. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel služby sestře ve službě. 2. Po nástupu do DSH je uživatel služby zaregistrován smluvním ošetřujícím lékařem a je provedena vstupní lékařská prohlídka. Uživatel služby může zůstat v péči svého ošetřujícího lékaře a zdravotní péči si pak zajistí samostatně po dohodě s ním. 3. Smluvní lékař v DSH ordinuje 2 dny v týdnu, dále provádí návštěvy u uživatelů služeb podle potřeby nebo na vyžádání uživatele. 4. Není vhodné, aby uživatel služby bez souhlasu ošetřujícího lékaře užíval léky, které si sám zakoupil nebo jinak získal. Pokud tak činí, tak pouze na vlastní odpovědnost! 5. Uživatelé, u nichž vznikne podezření z přenosné choroby, se musí podrobit pokynům lékaře. Je-li uživatel služby vzhledem ke svému zdravotnímu stavu přemístěn do zdravotnického zařízení, zachovává se mu místo v DSH až do návratu. 6. DSH a ani ošetřující lékař nezodpovídá za další okolnosti související s případným neuposlechnutím doporučení ošetřujícího lékaře k odbornému a jinému vyšetření. Čl. 9 Hygienické předpisy 1. Při příchodu se nový uživatel služeb seznámí s hygienickými opatřeními, podle potřeby provede DSH desinfekci přineseného šatstva a prádla, popř. jiných svršků. 2. Během pobytu v DSH je uživatel povinen dodržovat zásady osobní hygieny. Ve vlastním zájmu musí pečovat o osobní čistotu a čistotu šatstva, prádla a obuvi. Šaty a boty se čistí na vyhrazených místech. 3. Kromě osobní hygieny na koupelnách zajišťuje DSH 1x týdně, nejméně však 1x za 10 dní koupání za přítomnosti zdravotnického personálu, a to podle rozvrhu stanoveného vrchní sestrou, v souladu s potřebami uživatelů. 4. Osobní prádlo uživatelů služeb se vyměňuje podle potřeby, nejméně každý týden. Osobní prádlo uživatelé dávají personálu nebo osobně předají do prádelny. Praní, žehlení a drobné opravy prádla jsou součástí služeb zahrnutých v úhradě za ubytování. 5. K dodržování osobní hygieny patří též holení, stříhání vlasů a nehtů, ošetření nohou. 6. Je přísně zakázáno vyhazovat cokoli z oken a balkónů. 7. Ve všech prostorách DSH musí být udržována čistota a pořádek. Odpadky se odkládají do zvláštních nádob. 8. Kouření je přípustné jen na místech vyhrazených k tomuto účelu. 9. Všechny místnosti se pravidelně větrají a běžný úklid se provádí denně. Doporučuje se, aby uživatelé během dne využívali všech možností k pobytu na čerstvém vzduchu. Čl. 10 Stravování 1. Stravování v DSH se zajišťuje podle platných stravovacích jednotek. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékař po dohodě s uživatelem služby. Nedodržením dietního stravování porušuje uživatel léčebný režim nařízený lékařem. Jídelní lístek sestavuje a navrhuje na určené období stravovací komise složená z nutričního poradce, šéfkuchaře, vedoucího provozně-ekonomického oddělení a zástupců uživatelů služeb. Jídelní lístek schvaluje a podepisuje vedoucí provozně-ekonomického

7 oddělení. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v přízemí u recepce, v hlavní jídelně a na každém oddělení DSH. Zde je umístěna i schránka pro návrhy, nápady i stížnosti na kvalitu stravy. 2. Celodenní strava se skládá z pěti složek (snídaně, oběd, večeře a 2x svačina). Podává se ve stanovenou dobu. Je žádoucí, aby se k jídlu dostavili uživatelé služeb řádně oblečeni a včas. 3. Hlavní jídla se podávají a konzumují v hlavní jídelně a patrových jídelnách. Do pokojů, příp. vyhrazených prostor, se podává jídlo těm uživatelům služeb, kteří nemohou jít do jídelny. 4. Odnášet příbory a nádobí z jídelny je zakázáno. 5. Na odděleních mají uživatelé služeb k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj službu konající ošetřovatelský personál. Potraviny mohou uživatelé ukládat do lednic na kuchyňkách jednotlivých oddělení, případně na svém pokoji. Nepoužitelné zbytky jídel se odkládají do zvláštních nádob, které jsou umístěny v kuchyňkách nebo v jídelně. Čl. 11 Doba nočního klidu 1. Doba nočního klidu je stanovena od hod. do hod. Výjimky stanoví ředitel DSH. 2. V době nočního klidu nesmí být uživatelé služeb rušeni, s výjimkou nutnosti podat léky nebo jim poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo lékařskou péči či dozor personálu. 3. V době nočního klidu mohou uživatelé služeb po dohodě se službou DSH poslouchat rozhlas nebo sledovat televizi, pokud neruší ostatní spolubydlící a nedochází k porušování kázně a pořádku. 4. Domov se odemyká a zamyká dle ročního období (na recepci je však vždy přítomen recepční) Čl. 12 Pobyt mimo DSH 1. Uživatel služby může přechodně pobývat mimo DSH po předchozím oznámení pracovníkovi na příslušném oddělení. Jde-li o uživatele s dotčenou způsobilostí k právním úkonům, je třeba k pobytu mimo DSH svolení jeho opatrovníka. možných rizicích pobytu mimo DSH musí uživatele služeb upozornit personál, eventuelně lékař před jeho odchodem. 2. Uživatel si na dobu pobytu mimo DSH vyžádá u všeobecné sestry příslušného oddělení předepsané léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. 3. Za dobu oznámeného pobytu mimo DSH má uživatel služby nárok na vratky za neodebranou stravu v hodnotě neodebraných potravin. Režijní náklady se nevracejí. Po dobu neoznámeného pobytu mimo DSH platí uživatel úhradu v plné výši jako při pobytu v DSH. 4. Uživatelé služeb mohou vycházet a pobývat mimo areál DSH dle svého uvážení a potřeb. 5. V zájmu své bezpečnosti nebo poskytnutí včasné lékařské pomoci je nutné, aby uživatel služby nahlásil ošetřujícímu personálu, že areál opouští, popř. kam jde a kdy se vrátí. 6. Ve zvláštních případech (náledí, nepříznivé počasí, stav ohrožení) mohou ředitel či zaměstnanci doporučit zákaz vycházení. Čl. 13 Návštěvy 1. Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně. Návštěvami nesmí být rušen klid a pořádek nebo narušován léčebný a dietní režim. V DSH jim lze poskytnout ve výjimečných případech ubytování a stravu. Při mimořádných událostech (chřipková epidemie, technické a bezpečnostní důvody) mohou být návštěvy zakázány ředitelkou DSH. 2. Vzájemné návštěvy uživatelů na pokojích jsou povoleny s výjimkou doby nočního klidu. Jejich chování musí být takové, aby nerušilo ostatní spolubydlící.

8 Čl. 14 Výplata důchodů 1. Při nástupu je uživatel služby seznámen s možností výplaty důchodu hromadným seznamem. Pokud tato možnost vyhovuje, je zasláno Hlášení o přijetí na ČSSZ v Praze. 2. Důchody vyplácené na základě hromadného seznamu jsou splatné vždy 15. dne v měsíci. Připadne-li 15. den na sobotu, je výplatní den v pátek. Připadne-li 15. den na neděli, je výplatní den v pondělí. 3. Výplatní seznam je vyhotoven v počítačovém programu. Obsahuje rodné číslo, příjmení a jméno uživatele služeb, výši důchodu, výši platby, částku uloženou do depozit, částku vyplacenou. Částka určená k výplatě je předána proti podpisu. Částka určená k uložení do depozit je převedena automaticky na jednotlivá konta. Výše částky k uložení záleží na rozhodnutí samotného příjemce důchodu a je možné ji na požádání měnit. 4. Úhrada nákladů za pobyt v DSH se provádí tak, že výplata důchodu se sníží o částku úhrady dojednanou ve smlouvě + za poskytnuté služby, uživatelům se vyplácí zůstatek důchodu ve výši minimálně 15% z příjmu. 5. Uživatelé služeb mohou pobírat důchod mimo hromadný seznam a to v hotovosti, nebo převodem na účet. Úhrada je splatná do 20-ti dnů po obdržení důchodu, nejpozději však do konce běžného měsíce, za který náleží. 6. Jestliže uživatel služby není schopen podepsat převzetí důchodu, podepíše jeho převzetí v knize došlé pošty pověřený pracovník DSH sociální pracovnice a uloží jej do depozit na konto uživatele, kterému tento důchod náleží. Čl. 15 Příspěvek na péči 1. Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti na Úřadu práce ČR. 2. Příslušný Úřad práce provede sociální šetření. Posuzující lékař Úřadu práce posoudí stupeň závislosti na základě doloženého nálezu ošetřujícího lékaře, popř. z vlastního vyšetření. 3. Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. 4. Příspěvek vyplácí obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště uživatele služeb. 5. Žadatel o příspěvek je povinen podrobit se sociálnímu šetření, vyšetření zdravotního stavu lékařem úřadu práce. 6. Výše příspěvku: o stupeň (lehká závislost) 800,-Kč o stupeň (středně těžká závislost) 4 000,-Kč o stupeň (těžká závislost) 8 000,-Kč o stupeň (úplná závislost) ,-Kč 7. Při pobytu v DSH je podle zákona základní péče hrazena z přiznaného příspěvku na péči. 8. Přiznaný příspěvek náleží DSH zpětně od data jeho přiznání nebo zpětně ode dne nástupu uživatele služeb. Čl. 16 Rozsah péče 1. V DSH je poskytováno: a. ubytování v zařízených pokojích, úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla a ošacení, b. stravování v rozsahu nejméně 3 hlavních jídel denně

9 c. péče o osoby pobírající příspěvek na péči, která zahrnuje pomoc při běžné péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při d. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních zájmů. 2. Uživatelé služeb, kteří nepobírají příspěvek na péči, si úkony péče hradí dle Sazebníku péče, do doby přiznání příspěvku. 3. Čl. 17 Fakultativní činnosti 1. Při poskytování sociálních služeb jsou zajišťovány i další činnosti, které nejsou zahrnuty a hrazeny jako základní služby. 2. Fakultativní služby každý využívá dle svých potřeb. 3. Využití těchto služeb je evidováno zvlášť pro každého uživatele. 4. Poskytnuté fakultativní služby budou uhrazeny dle Sazebníku a jsou součástí vyúčtování za každý příslušný kalendářní měsíc. 5. Úhradu za fakultativní služby stanovuje zvláštní Sazebník (ceník), který je k dispozici na všech odděleních DSH. Čl. 18 Kulturní život a zájmová činnost 1. DSH vytváří podmínky pro rozvíjení kulturně společenského života uživatelů služeb. Pořádá různé besedy, kulturní pořady, výlety, zájezdy, rekreace apod. 2. V DSH jsou k dispozici televizory, rozhlasové přijímače, společenské hry a knihy. 3. Uživatel služby může používat vlastní televizi, rozhlasový přijímač, magnetofon apod., pokud tím neruší spolubydlící. Telekomunikační poplatky za užívání vlastní televize nebo rozhlasového přijímače hradí ze svých prostředků. 4. K zájmové činnosti (divadelní dílna, keramická dílna, hrátky s hudbou, skupinové cvičení) slouží k tomu určené místnosti Domova. Na těchto pracovištích zabezpečují dohled a odborné vedení aktivizační pracovníci. 5. Pravidelné bohoslužby se konají v kapli Domova. Čl. 19 Výše úhrady a způsob placení 1. Výše úhrady je stanovena individuálně na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DSH 2. Úhradu platí uživatel služby za měsíc, za který úhrada náleží. 3. Úhrada je prováděna automaticky z hromadného seznamu, bezhotovostním převodem na provozní nebo depozitní účet, výjimečně v hotovosti přímo v pokladně DSH. 4. Na vyžádání je poskytovatel povinen předložit uživateli podrobné měsíční nebo celkové vyúčtování všech poskytnutých služeb. Čl. 20 Oznamování pobytu mimo DSH a odhlašování stravy 1. Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo DSH, náleží uživateli finanční vratka za všechny celé dny pobytu mimo DSH: 2. částka za neodebranou stravu v hodnotě neodebraných potravin (REŽIJNÍ NÁKLADY SE NEVRACEJÍ)

10 3. 100% částky přiznaného příspěvku na péči za každý kalendářní den pobytu, NETÝKÁ SE POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (hospitalizace, lázeňský pobyt) 4. Při neoznámeném pobytu mimo DSH nenáleží za první den uživateli náhrada. 5. V případě akutního převozu do zdravotnického zařízení náleží uživateli vratka za všechny dny pobytu mimo DSH počínaje prvním dnem PO nástupu hospitalizace. 6. Den návratu do DSH uživatel platí úhradu v plné výši. 7. Trvá-li pobyt mimo DSH méně než 24 hodin (uživatel odchází ráno a vrátí se večer, vyšetření v nemocnici) poskytne se náhrada zaplacené, ale neodebrané stravy ve formě potravinového balíčku pouze v případě oznámení alespoň den předem. 8. Ohlašování pobytu mimo DSH, kdy je odchod naplánován na: a. všední den: den předem do 10:00 hodin b. sobotu a neděli: v pátek do 10:00 hodin c. pondělí: v pátek do 10:00 hodin d. svátek: předcházející poslední pracovní den do 10:00 hodin Čl. 21 Patroví důvěrníci 1. Uživatelé DSH se mohou podílet na uspořádání života v DSH. Volí si své zástupce do funkce patrových důvěrníků. 2. Ustanovení důvěrníků závisí na dohodě uživatelů služeb. Na každém patře DSH je zvolen obyvateli 1 důvěrník z řad uživatelů. 3. Činnost patrových důvěrníků: a. jsou prostředníky mezi uživateli a vedením DSH b. dávají podněty pro zlepšení životního prostředí v DSH a pro neustálé vytváření lepších podmínek pro spokojený život v DSH c. dávají podněty pro kulturní činnost uživatelů d. vyjadřují se ke kvalitě stravy a předávají požadavky uživatelů, čím vylepšit jídelníček a v případě stížnosti na kvalitu stravy dávají jako podnět k řešení e. dbají na dodržování vnitřních pravidel f. informují uživatele o jejich právech a povinnostech. Čl. 22 Poštovní zásilky 1. Došlé poštovní zásilky přejímá pro uživatele služeb pověřený pracovník DSH. Balíky, doporučené dopisy a peněžní poukázky jsou zaznamenávány do knihy došlé pošty a zásilku vydá uživateli proti podpisu v této knize. Pokud není uživatel služby schopen převzetí peněz nebo si je nechce nechat u sebe a přeje si je uložit do depozit, zásilku podepíše sociální pracovnice. Dokladem je shoda se vkladem do depozitního účtu majitele. Čl. 23 Bezpečnostní předpisy 2. Uživatelé služeb DSH musí dodržovat všechny bezpečnostní a protipožární předpisy a pokyny ředitele. Nesmí zejména manipulovat v budovách s otevřeným ohněm ani rozdělávat oheň v blízkosti budov. 3. Jako nouzové svítidlo se používá nouzové osvětlení a kapesní svítilna. Je zakázáno používat v pokojích svíček, svítidel s otevřeným ohněm a jiných svítidel.

11 4. Kouření je přípustné jen v místnostech k tomu určených (kuřárna). Na pokojích, v jídelně apod. je kouření přísně zakázáno. Odhazování nedopalků cigaret, zápalek a oklepávání popela na zem není přípustné ani v místnostech, kde je kouření dovoleno. 5. Používat soukromé elektrické spotřebiče a přístroje (televizní přístroje, dobíječky, počítače aj.) je z bezpečnostních a protipožárních důvodů bez povolení a pravidelné každoroční revizní kontroly přístroje zakázáno. Rovněž tak je zakázáno používání jakýchkoliv elektrických podušek. Je zákaz používání elektrických spotřebičů v době nočního klidu. Výjimku tvoří noční služba v DSH. 6. Platí přísný zákaz vyhazování odpadků a zbytků jídla a krmení ptactva z oken a balkonů, pod pokutou 500,- Kč. Čl. 25 Praní prádla 1. Praní prádla je zajištěno vlastní prádelnou a je v ceně pobytu. DSH poskytuje uživateli k používání: a. ložní povlečení b. ručníky 2. Osobní prádlo, které si uživatel přinese, musí být označeno jménem uživatele. DSH nemůže ručit za oblečení, které je v oběhu bez označení. 3. Na každém patře je k dispozici (za určenou úhradu) pračka pro praní osobního prádla na přání uživatele Čl. 26 Důvody pro odmítnutí žadatele 1. DSH neposkytuje služby, o které osoba žádá 2. DSH nemá volnou kapacitu 3. Žadatel nespadá do cílové skupiny 4. Zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení 5. Uživatel má akutní infekční nemoc 6. Uživatel je závislý na návykových látkách (chronický alkoholismus a jiné toxikomanie) 7. Blíže specifikovaná onemocnění (Alzheimer, významná porucha osobnosti, speciální dieta s výjimkou diety racionální, diabetické, žlučníkové) 8. Chování uživatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Čl. 27 Stížnosti a připomínky 1. S připomínkami, podněty a stížnostmi, které se týkají poskytovaných služeb, se může uživatel obrátit na příslušné pracovníky DSH (ředitel, vedoucí zdravotního nebo sociálního úseku, sociální pracovník). Všichni pracovníci DSH jsou seznámeni se směrnicí o postupu přijímání a vyřizování stížností. 2. Stížnost je možno podat písemně i ústně. Možné je podat stížnost do schránek, které jsou umístěny na všech patrech Domova, ve spojovací chodbě mezi recepcí a hlavní jídelnou a u kanceláře ředitelky Domova. Čl. 28 Ukončení smlouvy 1. Uživatel má právo svůj pobyt v Domově ukončit písemnou výpovědí smlouvy. V tomto případě je jeho žádost o pobytovou službu zrušena, a pokud by chtěl uživatel službu znovu nastoupit, musí si podat novou žádost.

12 2. Smlouva zaniká dnem úmrtí uživatele. 3. Přílohy: Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací a. Ceník fakultativních služeb b. Ceník služeb ošetřovatelské péče (pro osoby bez příspěvku na péči) ORGANIZACE, KTERÉ SLEDUJÍ DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV SPECIFICKÝCH SKUPIN LIDÍ Veřejný ochránce práv Údolní Brno Český helsinský výbor Ženské domovy 2. patro, č. dveří 231, 228 Tel./fax: Praha 1 Asociace občanských poraden Senovážné nám. 24, Praha 1 Bližší informace a kontakty na jednotlivé pracovníky jsou též na internetových stránkách. směrnice je umístěna na každém oddělení na informačních panelech PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ NOUZOVÝCH A HAVARIJNÍCH SITUACÍ 1. Uživatelé DSH jsou dle možností pravidelně poučováni o řešení nouzových a havarijních situacích (první pomoc, požární rizika, bezpečnostní rizika, postupy a modely řešení nebezpečných situací) DSH má zavedeny tyto vnitřní předpisy pro ochranu bezpečí a zdraví zaměstnanců a uživatelů: a. Předpisy BOZP b. Požární řády, požární poplachové směrnice c. Evakuační plány jednotlivých objektů d. Protiepidemiologický režim e. Manuál k první pomoci f. Provozní řády g. Vnitřní pravidla DSH má zpracován metodický postup pro řešení krizových situací souvisejících s poskytováním sociálních služeb (zhoršení zdravotního stavu, úmrtí, konflikt mezi uživateli, agresivita, úraz). h. Definice možných havarijních a nouzových situací a způsoby řešení Zařízení má zpracovány požární poplachové směrnice a aktualizována všechna potřebná telefonní čísla; požární poplachové směrnice jsou umístěny na každém oddělení na informačních panelech Zařízení má zpracovány Poučení uživatele se zacházením elektrospotřebičů ; směrnice je umístěna na každém oddělení na informačních panelech. 2. Nalezení mrtvého uživatele služeb mimo objekt a. Postup dle vyhlášky č. 19 /1988 Sb.

13 b. zjištění, zda jsou přítomny známky smrti c. uživatele ponechat na místě nalezení d. uvědomit ošetřujícího lékaře, popřípadě lékař RZP e. uvědomit policii ČR f. smrt konstatuje lékař g. pokud nebylo úmrtí způsobeno trestným činem nebo sebevraždou postupuje se dle standardu Péče o zemřelé h. informovat pozůstalé zemřelého uživatele služeb i. nemělo by zde být něco o případné ochraně spolubydlícího.? Umožnit přemístit jej na společenskou místnost nebo tak 3. Agresivní uživatel a. s agresivním uživatelem je třeba komunikovat klidně, mírně, jasně b. snažit se jej verbálně i nonverbálně uklidnit c. při nezvládání situace přivolat na pomoc jiného člena týmu d. uvědomit lékaře e. dle situace po ordinaci lékaře použít restriktivní opatření a zjištění náležitostí s tím spojených 4. Úraz uživatele služeb a. zjistit závažnost úrazu b. poskytnout první pomoc c. v případě ohrožení zdraví zajistit základní životní funkce, stabilizovanou polohu a přivolat RZP d. v případě lehčího úrazu informovat lékaře e. zjistit příčinu úrazu f. zjistit, zda úraz nebyl způsoben uklouznutím, zakopnutím, či zda bezprostředně před úrazem nedošlo k jinému zdravotnímu postižení, jehož byl úraz následkem g. sepsat záznam o pádu h. ověřit, zda nedošlo k úrazu z důvodu porušení hygienicko bezpečnostních předpisů 5. Poškození majetku uživatele služeb a. zaměstnanci Domova pro seniory jsou povinni se k majetku uživatelů chovat s úctou a zodpovědně. Dojde-li k poškození majetku pracovníkem Domova, je tento povinen škodu uživateli nahradit. 6. Stav imobilních uživatelů 7. Celkové počty jsou na každém oddělení a v hlášení sester a jsou průběžně aktualizovány. 8. Uživatelé i pracovníci jsou seznámeni s postupem při havarijních a nouzových situacích. 9. Domov vytváří podmínky pro to, aby pracovníci i uživatelé byli schopni v případě potřeby definované postupy použít. a. proškolování pracovníků 1x ročně b. proškolování uživatelů při nástupu do zařízení c. cvičení požárního poplachu s následnou evakuací 1x ročně Průběhu a řešení nouzových a havarijních situací je vedena řádná dokumentace: 1. úraz uživatele zaznamenat do zdravotnické nebo ošetřovatelské dokumentace dle kompetencí personálu 2. restriktivní opatření zaznamenat do tiskopisu

14 3. pád zaznamenat do Protokolu o pádu 4. pracovní úraz nahlásit nadřízenému 5. drobné poranění zaznamenat do sešitu Drobného poranění

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD VNITŘNÍ PRAVIDLA na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2011 Schválil: MUDr.Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD 1/ Vnitřní pravidla upravují

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb

Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb Příloha č. 1 Domácí průvodce odlehčovací služby Domácí průvodce vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a ze zřizovací listiny a organizačního řádu Domova Kytín schváleného

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

popis realizace poskytování sociálních služeb.

popis realizace poskytování sociálních služeb. popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služba je poskytována formou komplexní v Sociální služby jsou poskytovány formou (dále jen DD PS): zájemcem o službu nebo s jeho zákonným zástupcem.

Více

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory

PLATNÝ OD 1. 4. 2009. Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim. druh služby: domov pro seniory D O M Á C Í Ř Á D PLATNÝ OD 1. 4. 2009 Základní údaje: Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb Blanická 1089, 258 01 Vlašim druh služby: domov pro seniory Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vnitřní

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ ZKRÁCENÝ DOMÁCÍ ŘÁD Tento Domácí řád je zkrácenou verzí, obsahující vypsané nejdůležitější body a slouží pro snadnou a rychlou orientaci. K této verzi je vždy předána i úplná verze. ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 13.1.2017 6. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2017 31.1.2020 Počet stran dokumentu

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory

Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Život v Domově Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. telefon: 556 720 043 mobil: 604 236 518 socialni@domovpribor.cz www.domovpribor.cz 1 Vážený uživateli, vítáme Vás v Domově

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby

Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Druhové označení vnitřního předpisu: Číslo vnitřního předpisu: Směrnice S-01-14 Směrnice upravující poskytování finančních náhrad uživatelům služby Obsah 1. Předmět úpravy směrnice... 2 2. Základní pravidla...

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Domácí řád Domov se zvláštním režimem

Domácí řád Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov se zvláštním režimem Posláním zařízení je poskytovat sociální a ošetřovatelskou

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb v Nemocnici Jihlava

Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb v Nemocnici Jihlava Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb v Nemocnici Jihlava Datum vydání: 31. 10. 2013 Verze: 01 Počet stran: 10 Autor: Mgr. Jarmila Cmuntová Náměstkyně ošetřovatelské péče Schválil: MUDr. Lukáš

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE

Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE Domácí řád ZJEDNODUŠENÁ ZKRÁCENÁ VERZE DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV.

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010

D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 D O M Á C Í Ř Á D Platný od 1.4.2010 Poslání, cíle a cílová skupina Posláním Domova Na Terasách Rataje je zajistit důstojné žití klientů se sníženou soběstačností v podmínkách blížích se běžnému způsobu

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více