VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz"

Transkript

1 VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO Banka PPF, č. účtu /6000 Domov pro seniory je příspěvkovou organizací, která je financována ze zdrojů (neinvestiční náklady) příspěvku zřizovatele PO, příjmů od uživatelů, dotace MPSV a příjmů od zdravotních pojišťoven. Kontakty: F: recepce sekretariát ředitele ředitel sociální pracovnice ,413 vedoucí odd. 432 Domov pro seniory Háje je pobytové zařízení, kde se poskytují pobytové služby dle 49, odlehčovací služby dle 44 a služby denního stacionáře dle 46 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pro všechny typy uvedených sociálních služeb si může žadatel podat žádost na adresu uvedenou v záhlaví. Dle pravidel pro přijímání je žádost posouzena a žadatel je seznámen s dalším postupem. POSLÁNÍ DOMOVA Posláním domova pro seniory je poskytovat komplex pobytových sociálních služeb osobám, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. Podporujeme soběstačnost, pomáháme zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a poskytujeme základní sociální poradenství. Usilujeme o důstojné a aktivní prožití života ve stáří, nabízíme maximální podporu v tomto období života. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě vzájemné dohody s uživateli služeb. CÍLOVÁ SKUPINA (komu je služba určena) 1. Služby poskytujeme občanům, kteří dosáhli věkové hranice pro přiznání starobního důchodu a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby

2 ve vlastním prostředí (ani za pomoci ostatních dostupných sociálních služeb), včetně občanů, kteří potřebují trvalou péči na ošetřovatelských odděleních 2. Negativní vymezení cílové skupiny (komu nemůžeme službu poskytnout): a. osoby trpící akutním nebo chronickým infekčním onemocněním b. osoby trpící významnou poruchou osobnosti, která by narušovala soužití s ostatními uživateli služeb včetně osob s mentálním postižením c. osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence středního a těžkého stupně d. osoby se závislostí na alkoholu, omamných látkách, hracích automatech e. osoby, které potřebují trvalou a specializovanou lékařskou péči nebo péči zajišťovanou pouze zdravotnickým zařízením PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 1. Respektování a ochrana práv uživatelů služeb 2. Každý uživatel je seznámen s chodem domova, s vnitřními pravidly včetně ostatních souvisejících směrnic a pravidel před nástupem do domova. Uživatel je informován o možnostech vyjádření požadavků, názorů a stížností. 3. Právo na soukromí, ochrana osobních údajů a. Žadatel při nástupu do domova podepisuje souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uživatel služby má právo na soukromí při hygieně, při návštěvách atd. 4. Respektování volby a. Uživatel služby má právo na volbu a je respektováno jeho přání na: i. časový rozvrh, druhy činnosti, mobilitu, sdružování, návštěvy, výběr oblečení ii. stravu, lékaře, užívání léků, noční kontroly iii. způsob úhrady za pobyt iv. domov podporuje individuální potřeby a osobní cíle uživatelů služeb 5. Uživatel je informován o použití opatření omezující pohyb (na základě doporučení lékaře či na vlastní přání = informovaný souhlas) pracovníci jsou seznámeni s pokyny o používání restriktivních opatření. 6. Partnerský přístup k uživatelům služby a. Zaměstnanci domova znají společenské chování a jednání. Naslouchají potřebám, přáním, nadějím, obavám uživatelů. Zaměstnanci předchází okolnostem vedoucím k negativnímu hodnocení. 7. Flexibilita a individualizace podpory a. Poskytované služby jsou flexibilní a přizpůsobují se individuálním potřebám, přáním a osobním cílům uživatele. b. Individuální plán péče je sestaven ve spolupráci s klientem. Hodnocení plánu péče je stanoveno individuálně dle cíle plánu. Čl. 1 ÚVOD 1. Vnitřní pravidla upravují základní normy soužití uživatelů služeb, jejich práva a povinnosti, požadavky na zaměstnance s cílem vytvářet příznivé podmínky klidného života a spolupůsobit na seberealizaci, kulturní a společenské potřeby v Domově pro seniory Háje (dále jen DSH ). Slušné a zdvořilé chování jak k sobě navzájem, tak i k pracovníkům DSH je základní podmínkou klidného soužití.

3 2. Vnitřní pravidla jsou závazná pro všechny uživatele služeb a pracovníky DSH. 3. Případné hrubé chování, slovní napadení a nadměrné požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy. 4. Opakované hrubé porušení společného soužití bude řešeno návrhem na ukončení pobytu v DSH. 5. Uživatelem služeb DSH se občan stává dnem nástupu do DS na základě jeho žádosti o konkrétní sociální službu, poskytovanou DSH a podepsáním smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DSH. Čl. 2 Povinnosti organizace 1. Zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech a okruhu osob, jimž se poskytují sociální služby, a dále o kapacitě služeb a způsobu jejich poskytování. 2. Informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které pro něho vyplývají ze smlouvy o poskytování sociálních služeb. 3. Informovat zájemce o ceně nabízených služeb. 4. Vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které uživatelům umožní naplňovat jejich lidská a občanská práva a které zamezí střetu zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociálních služeb. 5. Zpracovat postupy poskytování sociální služby ve vnitřních pravidlech. 6. Zpracovat postupy pro podávání a vyřizování stížností uživatelů na kvalitu služby ve vnitřních pravidlech. 7. Plánovat průběh služby podle osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. 8. Vést písemné záznamy o průběhu poskytování služby a její průběh hodnotit za účasti uživatelů nebo jejich zástupců. 9. Vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými z důvodu plné kapacity nemohla být uzavřena smlouva. 10. Dodržovat standardy kvality sociálních služeb. 11. Uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání zákonné důvody. 12. Používat opatření omezující pohyb uživatelů pouze v nezbytně nutné míře, v souladu s příslušným právním předpisem a na základě písemného souhlasu uživatele nebo oprávněných osob. Čl. 3 Povinnosti uživatelů služeb a jejich zástupců 1. Dodržovat ustanovení smlouvy o poskytování sociální služby, vnitřní pravidla a další vnitřní řády a předpisy organizace, se kterými byl uživatel prokazatelně seznámen a rozumí jim. 2. Platit organizaci dle smlouvy o poskytování sociální služby a v předepsaných termínech za ubytování, stravování, péči a dohodnuté fakultativní služby. 3. Ohlásit neprodleně DSH změny kontaktu, změny finanční situace mající vliv na výši úhrady poskytovaných služeb. 4. Zajistit, aby měl uživatel s sebou při nástupu do DSH oblečení a osobní věci v bezvadném stavu a v potřebném nebo dohodnutém rozsahu. 5. Oznámit předem řediteli každý vlastní elektrospotřebič, který chce uživatel používat v DSH. Každoročně zajistit roční revizi na vlastní náklady. 6. Oznámit personálu na příslušném oddělení jakýkoli odchod mimo DSH.

4 Čl. 4 Klíčový pracovník, osobní přání, individuální přístup personálu 1. Každý uživatel služby v DSH má svého klíčového pracovníka. Při příchodu do zařízení je novému uživateli jako klíčový pracovník přidělena na dobu nezbytně nutnou sociální pracovnice. Uživatel si po době adaptace zvolí sám klíčového pracovníka nebo mu je přidělen na základě rozhodnutí odpovědného pracovníka oddělení. Uživatel může na požádání kdykoliv v průběhu pobytu v zařízení požádat o změnu klíčového pracovníka. Změna klíčového pracovníka může proběhnout také z provozních důvodů v zařízení, vždy se však dbá na přání uživatele a uživatel je o svém klíčovém pracovníkovi vždy informován. 2. Klíčový pracovník vede písemné záznamy o průběhu pobytu uživatele v zařízení, zajímá se o jeho osobní přání, cíle a potřeby a pomáhá v jejich uskutečňování. Sestavuje s uživatelem individuální plán průběhu poskytování služby v zařízení. 3. Zařízení usiluje o individuální přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho přání a potřeby, podporuje uživatele ve využívání návazných služeb a udržení kontaktu s přirozeným prostředím. Čl. 5 Ubytování 1. V den přijetí do DSH žadatel o službu předkládá občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny. 2. Dle požadavku uživatele je možno přihlásit ho k trvalému pobytu. 3. Nejpozději v den nástupu je s uživatelem podepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb. 4. Ubytování v pokojích při nástupu uživatele služby do DSH i o přemístění v průběhu pobytu rozhoduje po dohodě s uživatelem ředitel DSH. Ubytování v DSH se zajišťuje s přihlédnutím k možnostem DSH a k zdravotnímu stavu uživatele služeb. Při nástupu je nový uživatel DSH ubytován na předem dohodnutém pokoji a lůžku. V mimořádných případech (na základě doporučení lékaře) lze umístnit na dvoulůžkový pokoj jednoho uživatele. V tomto případě náleží Poskytovateli navýšení úhrady za ubytování o 100%. Věci, které si sebou uživatel přinese z domova, budou označeny osobním číslem, uživatel ev. ošetřující personál je uloží na místa k tomu určená. Za neoznačené ošacení DSH neručí. 5. Není dovoleno v DSH přechovávat např. živá zvířata, nebezpečné předměty a chemikálie, věci hygienicky závadné, věci vzbuzující odpor atd. nebo některé věci v nadměrném množství, bez souhlasu ředitele DSH. K výzdobě pokoje může uživatel se souhlasem ředitele použít vlastních předmětů (např. obrazy, sošky, textilie). Uživatelé jsou povinni s poskytnutým majetkem DSH šetrně zacházet a při trvalém odchodu z DSH je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání. 6. Uživatel služby DSH může být po dohodě přemístěn, je-li to nutné ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, do jiného pokoje, popřípadě zdravotnického zařízení dle rozhodnutí lékaře nebo na základě dohody s uživatelem. Čl. 6 Odpovědnost za škodu 1. Uživatel odpovídá za škodu, kterou vědomě nebo pod vlivem požívání návykových látek způsobil na majetku DSH, jiné organizaci nebo na majetku a zdraví spoluuživatelů, pracovníků DSH nebo jiných osob. Veškeré opravy či pohledávky hradí sám ze svých vlastních prostředků. Způsobí-li škodu vědomě více uživatelů, odpovídají za ni podle své účasti. Uživatel služeb je povinen upozornit ředitele, popř. jiného pracovníka DSH na škodu, která vznikla, vzniká nebo by mohla vzniknout DSH nebo jeho uživatelům, pracovníkům nebo jiným osobám, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo k jejímu odvrácení. 2. Uživatelé chrání svůj majetek. Na požádání ošetřujícího personálu umožní kontrolu pořádku. Zaměstnanci jsou povinni odstranit z pokojů věci včetně potravin, pokud by tyto svou kvalitou,

5 množstvím nebo technickým stavem odporovaly hygienickým požadavkům, technickým normám nebo pokud by ohrožovaly zdraví a kvalitu života v DSH. 3. Uživatelé ani zaměstnanci nesmí rozšiřovat množství elektrospotřebičů, přidávat prodlužovací kabely a rozdvojky. Čl. 7 Úschova cenných věcí 1. Při nástupu nebo v průběhu pobytu v DSH může uživatel služby požádat ředitele nebo sociální pracovnici o převzetí cenných věcí, vkladních knížek a peněžní hotovosti do úschovy - depozita DSH. Cenné věci jsou řádně označeny a uloženy do trezoru v pokladně DSH. Seznam převzatých věcí je zapsán do počítačového programu ke jménu daného uživatele. O převzetí věcí vystaví DSH složní list ve dvou vyhotoveních jedenkrát pro uživatele, jedenkrát zůstává u uložených věcí. Složní list obsahuje: jméno, příjmení a rodné číslo uživatele, datum převzetí, popis předmětů, počet, cenu, podpisy pověřeného pracovníka, ředitele, vlastníka a svědka. Předměty dané do úschovy budou vydány na žádost vlastníka nebo při skončení pobytu v DSH. O vydání cenných věcí je vystaveno potvrzení se stejnými náležitostmi jako při převzetí. převzetí vkladní knížky vydá sociální pracovník DSH příjmový doklad. Vkladní knížka je označena, zaevidována v počítačovém programu a uložena do trezoru v pokladně. Se vkladní knížkou je oprávněn disponovat pouze majitel. Na jeho žádost může na VK ukládat kdokoli. Výběr může provádět i jiná osoba na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. Plná moc se uděluje na každý jednotlivý výběr. Evidenci vkladů a výběrů vede pověřený pracovník ekonomického úseku. U takto evidovaných knížek se pololetně provádí fyzická inventura odsouhlasení zůstatků na kontě se zůstatkem zapsaným ve vkladní knížce. nakládání s peněžní hotovostí je vedena evidence v pokladním deníku = evidence příjmů, výdajů a zůstatků hotovosti v pokladně. Zároveň je vedena evidence v počítači na jednotlivých kontech uživatelů služby, u každého jsou zaznamenávány obraty a zůstatky peněžní hotovosti. Každý finanční obrat je dokladován příslušným potvrzením. K výdajovým dokladům je přiložen paragon nebo jiná stvrzenka, která dokládá účel použití hotovosti. Výběr hotovosti potvrdí uživatel služby podpisem. Za uživatele, který není schopen podpisu, ale je schopen pochopit obsah a účel, potvrdí výběr hotovosti svědek. Uschovaná hotovost je vedena v účetnictví. Měsíčně se provádí kontrola zůstatků hotovosti v účetním programu na PC se zůstatkem v účetní evidenci. Pokladní je pověřena ředitelem vedením evidence hotovosti uložené v pokladně, je oprávněna s ní nakládat a má hmotnou odpovědnost. 2. Má-li uživatel služby vlastní účet, spravuje ho samostatně. Se souhlasem majitele účtu může DSH vložit hotovost na účet. Výběr provádí majitel účtu nebo jím pověřená osoba dle pravidel peněžní instituce, která účet spravuje. 3. Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenných věcí, vkladních knížek, finanční hotovosti, převezme je DSH do úschovy z vlastního podnětu. 4. Při skončení pobytu v DSH vydá pověřený pracovník uživateli uschované věci a sepíše jeho ostatní majetek. Převzetí věcí potvrdí odcházející uživatel služby podpisem. V případě pozůstalostí potvrdí podpisem přebírající osoba. 5. DSH neodpovídá za cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy.

6 Čl. 8 Zdravotní a ošetřovatelská péče 1. DSH zajišťuje uživatelům služby zdravotní a léčebně preventivní péči, včetně potřebné rehabilitace, v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám uživatelů. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel služby sestře ve službě. 2. Po nástupu do DSH je uživatel služby zaregistrován smluvním ošetřujícím lékařem a je provedena vstupní lékařská prohlídka. Uživatel služby může zůstat v péči svého ošetřujícího lékaře a zdravotní péči si pak zajistí samostatně po dohodě s ním. 3. Smluvní lékař v DSH ordinuje 2 dny v týdnu, dále provádí návštěvy u uživatelů služeb podle potřeby nebo na vyžádání uživatele. 4. Není vhodné, aby uživatel služby bez souhlasu ošetřujícího lékaře užíval léky, které si sám zakoupil nebo jinak získal. Pokud tak činí, tak pouze na vlastní odpovědnost! 5. Uživatelé, u nichž vznikne podezření z přenosné choroby, se musí podrobit pokynům lékaře. Je-li uživatel služby vzhledem ke svému zdravotnímu stavu přemístěn do zdravotnického zařízení, zachovává se mu místo v DSH až do návratu. 6. DSH a ani ošetřující lékař nezodpovídá za další okolnosti související s případným neuposlechnutím doporučení ošetřujícího lékaře k odbornému a jinému vyšetření. Čl. 9 Hygienické předpisy 1. Při příchodu se nový uživatel služeb seznámí s hygienickými opatřeními, podle potřeby provede DSH desinfekci přineseného šatstva a prádla, popř. jiných svršků. 2. Během pobytu v DSH je uživatel povinen dodržovat zásady osobní hygieny. Ve vlastním zájmu musí pečovat o osobní čistotu a čistotu šatstva, prádla a obuvi. Šaty a boty se čistí na vyhrazených místech. 3. Kromě osobní hygieny na koupelnách zajišťuje DSH 1x týdně, nejméně však 1x za 10 dní koupání za přítomnosti zdravotnického personálu, a to podle rozvrhu stanoveného vrchní sestrou, v souladu s potřebami uživatelů. 4. Osobní prádlo uživatelů služeb se vyměňuje podle potřeby, nejméně každý týden. Osobní prádlo uživatelé dávají personálu nebo osobně předají do prádelny. Praní, žehlení a drobné opravy prádla jsou součástí služeb zahrnutých v úhradě za ubytování. 5. K dodržování osobní hygieny patří též holení, stříhání vlasů a nehtů, ošetření nohou. 6. Je přísně zakázáno vyhazovat cokoli z oken a balkónů. 7. Ve všech prostorách DSH musí být udržována čistota a pořádek. Odpadky se odkládají do zvláštních nádob. 8. Kouření je přípustné jen na místech vyhrazených k tomuto účelu. 9. Všechny místnosti se pravidelně větrají a běžný úklid se provádí denně. Doporučuje se, aby uživatelé během dne využívali všech možností k pobytu na čerstvém vzduchu. Čl. 10 Stravování 1. Stravování v DSH se zajišťuje podle platných stravovacích jednotek. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékař po dohodě s uživatelem služby. Nedodržením dietního stravování porušuje uživatel léčebný režim nařízený lékařem. Jídelní lístek sestavuje a navrhuje na určené období stravovací komise složená z nutričního poradce, šéfkuchaře, vedoucího provozně-ekonomického oddělení a zástupců uživatelů služeb. Jídelní lístek schvaluje a podepisuje vedoucí provozně-ekonomického

7 oddělení. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v přízemí u recepce, v hlavní jídelně a na každém oddělení DSH. Zde je umístěna i schránka pro návrhy, nápady i stížnosti na kvalitu stravy. 2. Celodenní strava se skládá z pěti složek (snídaně, oběd, večeře a 2x svačina). Podává se ve stanovenou dobu. Je žádoucí, aby se k jídlu dostavili uživatelé služeb řádně oblečeni a včas. 3. Hlavní jídla se podávají a konzumují v hlavní jídelně a patrových jídelnách. Do pokojů, příp. vyhrazených prostor, se podává jídlo těm uživatelům služeb, kteří nemohou jít do jídelny. 4. Odnášet příbory a nádobí z jídelny je zakázáno. 5. Na odděleních mají uživatelé služeb k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj službu konající ošetřovatelský personál. Potraviny mohou uživatelé ukládat do lednic na kuchyňkách jednotlivých oddělení, případně na svém pokoji. Nepoužitelné zbytky jídel se odkládají do zvláštních nádob, které jsou umístěny v kuchyňkách nebo v jídelně. Čl. 11 Doba nočního klidu 1. Doba nočního klidu je stanovena od hod. do hod. Výjimky stanoví ředitel DSH. 2. V době nočního klidu nesmí být uživatelé služeb rušeni, s výjimkou nutnosti podat léky nebo jim poskytnout nutnou ošetřovatelskou nebo lékařskou péči či dozor personálu. 3. V době nočního klidu mohou uživatelé služeb po dohodě se službou DSH poslouchat rozhlas nebo sledovat televizi, pokud neruší ostatní spolubydlící a nedochází k porušování kázně a pořádku. 4. Domov se odemyká a zamyká dle ročního období (na recepci je však vždy přítomen recepční) Čl. 12 Pobyt mimo DSH 1. Uživatel služby může přechodně pobývat mimo DSH po předchozím oznámení pracovníkovi na příslušném oddělení. Jde-li o uživatele s dotčenou způsobilostí k právním úkonům, je třeba k pobytu mimo DSH svolení jeho opatrovníka. možných rizicích pobytu mimo DSH musí uživatele služeb upozornit personál, eventuelně lékař před jeho odchodem. 2. Uživatel si na dobu pobytu mimo DSH vyžádá u všeobecné sestry příslušného oddělení předepsané léky, aby nedošlo k narušení léčebného režimu. 3. Za dobu oznámeného pobytu mimo DSH má uživatel služby nárok na vratky za neodebranou stravu v hodnotě neodebraných potravin. Režijní náklady se nevracejí. Po dobu neoznámeného pobytu mimo DSH platí uživatel úhradu v plné výši jako při pobytu v DSH. 4. Uživatelé služeb mohou vycházet a pobývat mimo areál DSH dle svého uvážení a potřeb. 5. V zájmu své bezpečnosti nebo poskytnutí včasné lékařské pomoci je nutné, aby uživatel služby nahlásil ošetřujícímu personálu, že areál opouští, popř. kam jde a kdy se vrátí. 6. Ve zvláštních případech (náledí, nepříznivé počasí, stav ohrožení) mohou ředitel či zaměstnanci doporučit zákaz vycházení. Čl. 13 Návštěvy 1. Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně. Návštěvami nesmí být rušen klid a pořádek nebo narušován léčebný a dietní režim. V DSH jim lze poskytnout ve výjimečných případech ubytování a stravu. Při mimořádných událostech (chřipková epidemie, technické a bezpečnostní důvody) mohou být návštěvy zakázány ředitelkou DSH. 2. Vzájemné návštěvy uživatelů na pokojích jsou povoleny s výjimkou doby nočního klidu. Jejich chování musí být takové, aby nerušilo ostatní spolubydlící.

8 Čl. 14 Výplata důchodů 1. Při nástupu je uživatel služby seznámen s možností výplaty důchodu hromadným seznamem. Pokud tato možnost vyhovuje, je zasláno Hlášení o přijetí na ČSSZ v Praze. 2. Důchody vyplácené na základě hromadného seznamu jsou splatné vždy 15. dne v měsíci. Připadne-li 15. den na sobotu, je výplatní den v pátek. Připadne-li 15. den na neděli, je výplatní den v pondělí. 3. Výplatní seznam je vyhotoven v počítačovém programu. Obsahuje rodné číslo, příjmení a jméno uživatele služeb, výši důchodu, výši platby, částku uloženou do depozit, částku vyplacenou. Částka určená k výplatě je předána proti podpisu. Částka určená k uložení do depozit je převedena automaticky na jednotlivá konta. Výše částky k uložení záleží na rozhodnutí samotného příjemce důchodu a je možné ji na požádání měnit. 4. Úhrada nákladů za pobyt v DSH se provádí tak, že výplata důchodu se sníží o částku úhrady dojednanou ve smlouvě + za poskytnuté služby, uživatelům se vyplácí zůstatek důchodu ve výši minimálně 15% z příjmu. 5. Uživatelé služeb mohou pobírat důchod mimo hromadný seznam a to v hotovosti, nebo převodem na účet. Úhrada je splatná do 20-ti dnů po obdržení důchodu, nejpozději však do konce běžného měsíce, za který náleží. 6. Jestliže uživatel služby není schopen podepsat převzetí důchodu, podepíše jeho převzetí v knize došlé pošty pověřený pracovník DSH sociální pracovnice a uloží jej do depozit na konto uživatele, kterému tento důchod náleží. Čl. 15 Příspěvek na péči 1. Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti na Úřadu práce ČR. 2. Příslušný Úřad práce provede sociální šetření. Posuzující lékař Úřadu práce posoudí stupeň závislosti na základě doloženého nálezu ošetřujícího lékaře, popř. z vlastního vyšetření. 3. Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. 4. Příspěvek vyplácí obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště uživatele služeb. 5. Žadatel o příspěvek je povinen podrobit se sociálnímu šetření, vyšetření zdravotního stavu lékařem úřadu práce. 6. Výše příspěvku: o stupeň (lehká závislost) 800,-Kč o stupeň (středně těžká závislost) 4 000,-Kč o stupeň (těžká závislost) 8 000,-Kč o stupeň (úplná závislost) ,-Kč 7. Při pobytu v DSH je podle zákona základní péče hrazena z přiznaného příspěvku na péči. 8. Přiznaný příspěvek náleží DSH zpětně od data jeho přiznání nebo zpětně ode dne nástupu uživatele služeb. Čl. 16 Rozsah péče 1. V DSH je poskytováno: a. ubytování v zařízených pokojích, úklid, praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla a ošacení, b. stravování v rozsahu nejméně 3 hlavních jídel denně

9 c. péče o osoby pobírající příspěvek na péči, která zahrnuje pomoc při běžné péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při d. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních zájmů. 2. Uživatelé služeb, kteří nepobírají příspěvek na péči, si úkony péče hradí dle Sazebníku péče, do doby přiznání příspěvku. 3. Čl. 17 Fakultativní činnosti 1. Při poskytování sociálních služeb jsou zajišťovány i další činnosti, které nejsou zahrnuty a hrazeny jako základní služby. 2. Fakultativní služby každý využívá dle svých potřeb. 3. Využití těchto služeb je evidováno zvlášť pro každého uživatele. 4. Poskytnuté fakultativní služby budou uhrazeny dle Sazebníku a jsou součástí vyúčtování za každý příslušný kalendářní měsíc. 5. Úhradu za fakultativní služby stanovuje zvláštní Sazebník (ceník), který je k dispozici na všech odděleních DSH. Čl. 18 Kulturní život a zájmová činnost 1. DSH vytváří podmínky pro rozvíjení kulturně společenského života uživatelů služeb. Pořádá různé besedy, kulturní pořady, výlety, zájezdy, rekreace apod. 2. V DSH jsou k dispozici televizory, rozhlasové přijímače, společenské hry a knihy. 3. Uživatel služby může používat vlastní televizi, rozhlasový přijímač, magnetofon apod., pokud tím neruší spolubydlící. Telekomunikační poplatky za užívání vlastní televize nebo rozhlasového přijímače hradí ze svých prostředků. 4. K zájmové činnosti (divadelní dílna, keramická dílna, hrátky s hudbou, skupinové cvičení) slouží k tomu určené místnosti Domova. Na těchto pracovištích zabezpečují dohled a odborné vedení aktivizační pracovníci. 5. Pravidelné bohoslužby se konají v kapli Domova. Čl. 19 Výše úhrady a způsob placení 1. Výše úhrady je stanovena individuálně na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče v DSH 2. Úhradu platí uživatel služby za měsíc, za který úhrada náleží. 3. Úhrada je prováděna automaticky z hromadného seznamu, bezhotovostním převodem na provozní nebo depozitní účet, výjimečně v hotovosti přímo v pokladně DSH. 4. Na vyžádání je poskytovatel povinen předložit uživateli podrobné měsíční nebo celkové vyúčtování všech poskytnutých služeb. Čl. 20 Oznamování pobytu mimo DSH a odhlašování stravy 1. Probíhá-li předem oznámený pobyt mimo DSH, náleží uživateli finanční vratka za všechny celé dny pobytu mimo DSH: 2. částka za neodebranou stravu v hodnotě neodebraných potravin (REŽIJNÍ NÁKLADY SE NEVRACEJÍ)

10 3. 100% částky přiznaného příspěvku na péči za každý kalendářní den pobytu, NETÝKÁ SE POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (hospitalizace, lázeňský pobyt) 4. Při neoznámeném pobytu mimo DSH nenáleží za první den uživateli náhrada. 5. V případě akutního převozu do zdravotnického zařízení náleží uživateli vratka za všechny dny pobytu mimo DSH počínaje prvním dnem PO nástupu hospitalizace. 6. Den návratu do DSH uživatel platí úhradu v plné výši. 7. Trvá-li pobyt mimo DSH méně než 24 hodin (uživatel odchází ráno a vrátí se večer, vyšetření v nemocnici) poskytne se náhrada zaplacené, ale neodebrané stravy ve formě potravinového balíčku pouze v případě oznámení alespoň den předem. 8. Ohlašování pobytu mimo DSH, kdy je odchod naplánován na: a. všední den: den předem do 10:00 hodin b. sobotu a neděli: v pátek do 10:00 hodin c. pondělí: v pátek do 10:00 hodin d. svátek: předcházející poslední pracovní den do 10:00 hodin Čl. 21 Patroví důvěrníci 1. Uživatelé DSH se mohou podílet na uspořádání života v DSH. Volí si své zástupce do funkce patrových důvěrníků. 2. Ustanovení důvěrníků závisí na dohodě uživatelů služeb. Na každém patře DSH je zvolen obyvateli 1 důvěrník z řad uživatelů. 3. Činnost patrových důvěrníků: a. jsou prostředníky mezi uživateli a vedením DSH b. dávají podněty pro zlepšení životního prostředí v DSH a pro neustálé vytváření lepších podmínek pro spokojený život v DSH c. dávají podněty pro kulturní činnost uživatelů d. vyjadřují se ke kvalitě stravy a předávají požadavky uživatelů, čím vylepšit jídelníček a v případě stížnosti na kvalitu stravy dávají jako podnět k řešení e. dbají na dodržování vnitřních pravidel f. informují uživatele o jejich právech a povinnostech. Čl. 22 Poštovní zásilky 1. Došlé poštovní zásilky přejímá pro uživatele služeb pověřený pracovník DSH. Balíky, doporučené dopisy a peněžní poukázky jsou zaznamenávány do knihy došlé pošty a zásilku vydá uživateli proti podpisu v této knize. Pokud není uživatel služby schopen převzetí peněz nebo si je nechce nechat u sebe a přeje si je uložit do depozit, zásilku podepíše sociální pracovnice. Dokladem je shoda se vkladem do depozitního účtu majitele. Čl. 23 Bezpečnostní předpisy 2. Uživatelé služeb DSH musí dodržovat všechny bezpečnostní a protipožární předpisy a pokyny ředitele. Nesmí zejména manipulovat v budovách s otevřeným ohněm ani rozdělávat oheň v blízkosti budov. 3. Jako nouzové svítidlo se používá nouzové osvětlení a kapesní svítilna. Je zakázáno používat v pokojích svíček, svítidel s otevřeným ohněm a jiných svítidel.

11 4. Kouření je přípustné jen v místnostech k tomu určených (kuřárna). Na pokojích, v jídelně apod. je kouření přísně zakázáno. Odhazování nedopalků cigaret, zápalek a oklepávání popela na zem není přípustné ani v místnostech, kde je kouření dovoleno. 5. Používat soukromé elektrické spotřebiče a přístroje (televizní přístroje, dobíječky, počítače aj.) je z bezpečnostních a protipožárních důvodů bez povolení a pravidelné každoroční revizní kontroly přístroje zakázáno. Rovněž tak je zakázáno používání jakýchkoliv elektrických podušek. Je zákaz používání elektrických spotřebičů v době nočního klidu. Výjimku tvoří noční služba v DSH. 6. Platí přísný zákaz vyhazování odpadků a zbytků jídla a krmení ptactva z oken a balkonů, pod pokutou 500,- Kč. Čl. 25 Praní prádla 1. Praní prádla je zajištěno vlastní prádelnou a je v ceně pobytu. DSH poskytuje uživateli k používání: a. ložní povlečení b. ručníky 2. Osobní prádlo, které si uživatel přinese, musí být označeno jménem uživatele. DSH nemůže ručit za oblečení, které je v oběhu bez označení. 3. Na každém patře je k dispozici (za určenou úhradu) pračka pro praní osobního prádla na přání uživatele Čl. 26 Důvody pro odmítnutí žadatele 1. DSH neposkytuje služby, o které osoba žádá 2. DSH nemá volnou kapacitu 3. Žadatel nespadá do cílové skupiny 4. Zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení 5. Uživatel má akutní infekční nemoc 6. Uživatel je závislý na návykových látkách (chronický alkoholismus a jiné toxikomanie) 7. Blíže specifikovaná onemocnění (Alzheimer, významná porucha osobnosti, speciální dieta s výjimkou diety racionální, diabetické, žlučníkové) 8. Chování uživatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Čl. 27 Stížnosti a připomínky 1. S připomínkami, podněty a stížnostmi, které se týkají poskytovaných služeb, se může uživatel obrátit na příslušné pracovníky DSH (ředitel, vedoucí zdravotního nebo sociálního úseku, sociální pracovník). Všichni pracovníci DSH jsou seznámeni se směrnicí o postupu přijímání a vyřizování stížností. 2. Stížnost je možno podat písemně i ústně. Možné je podat stížnost do schránek, které jsou umístěny na všech patrech Domova, ve spojovací chodbě mezi recepcí a hlavní jídelnou a u kanceláře ředitelky Domova. Čl. 28 Ukončení smlouvy 1. Uživatel má právo svůj pobyt v Domově ukončit písemnou výpovědí smlouvy. V tomto případě je jeho žádost o pobytovou službu zrušena, a pokud by chtěl uživatel službu znovu nastoupit, musí si podat novou žádost.

12 2. Smlouva zaniká dnem úmrtí uživatele. 3. Přílohy: Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací a. Ceník fakultativních služeb b. Ceník služeb ošetřovatelské péče (pro osoby bez příspěvku na péči) ORGANIZACE, KTERÉ SLEDUJÍ DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV SPECIFICKÝCH SKUPIN LIDÍ Veřejný ochránce práv Údolní Brno Český helsinský výbor Ženské domovy 2. patro, č. dveří 231, 228 Tel./fax: Praha 1 Asociace občanských poraden Senovážné nám. 24, Praha 1 Bližší informace a kontakty na jednotlivé pracovníky jsou též na internetových stránkách. směrnice je umístěna na každém oddělení na informačních panelech PRAVIDLA PRO ŘEŠENÍ NOUZOVÝCH A HAVARIJNÍCH SITUACÍ 1. Uživatelé DSH jsou dle možností pravidelně poučováni o řešení nouzových a havarijních situacích (první pomoc, požární rizika, bezpečnostní rizika, postupy a modely řešení nebezpečných situací) DSH má zavedeny tyto vnitřní předpisy pro ochranu bezpečí a zdraví zaměstnanců a uživatelů: a. Předpisy BOZP b. Požární řády, požární poplachové směrnice c. Evakuační plány jednotlivých objektů d. Protiepidemiologický režim e. Manuál k první pomoci f. Provozní řády g. Vnitřní pravidla DSH má zpracován metodický postup pro řešení krizových situací souvisejících s poskytováním sociálních služeb (zhoršení zdravotního stavu, úmrtí, konflikt mezi uživateli, agresivita, úraz). h. Definice možných havarijních a nouzových situací a způsoby řešení Zařízení má zpracovány požární poplachové směrnice a aktualizována všechna potřebná telefonní čísla; požární poplachové směrnice jsou umístěny na každém oddělení na informačních panelech Zařízení má zpracovány Poučení uživatele se zacházením elektrospotřebičů ; směrnice je umístěna na každém oddělení na informačních panelech. 2. Nalezení mrtvého uživatele služeb mimo objekt a. Postup dle vyhlášky č. 19 /1988 Sb.

13 b. zjištění, zda jsou přítomny známky smrti c. uživatele ponechat na místě nalezení d. uvědomit ošetřujícího lékaře, popřípadě lékař RZP e. uvědomit policii ČR f. smrt konstatuje lékař g. pokud nebylo úmrtí způsobeno trestným činem nebo sebevraždou postupuje se dle standardu Péče o zemřelé h. informovat pozůstalé zemřelého uživatele služeb i. nemělo by zde být něco o případné ochraně spolubydlícího.? Umožnit přemístit jej na společenskou místnost nebo tak 3. Agresivní uživatel a. s agresivním uživatelem je třeba komunikovat klidně, mírně, jasně b. snažit se jej verbálně i nonverbálně uklidnit c. při nezvládání situace přivolat na pomoc jiného člena týmu d. uvědomit lékaře e. dle situace po ordinaci lékaře použít restriktivní opatření a zjištění náležitostí s tím spojených 4. Úraz uživatele služeb a. zjistit závažnost úrazu b. poskytnout první pomoc c. v případě ohrožení zdraví zajistit základní životní funkce, stabilizovanou polohu a přivolat RZP d. v případě lehčího úrazu informovat lékaře e. zjistit příčinu úrazu f. zjistit, zda úraz nebyl způsoben uklouznutím, zakopnutím, či zda bezprostředně před úrazem nedošlo k jinému zdravotnímu postižení, jehož byl úraz následkem g. sepsat záznam o pádu h. ověřit, zda nedošlo k úrazu z důvodu porušení hygienicko bezpečnostních předpisů 5. Poškození majetku uživatele služeb a. zaměstnanci Domova pro seniory jsou povinni se k majetku uživatelů chovat s úctou a zodpovědně. Dojde-li k poškození majetku pracovníkem Domova, je tento povinen škodu uživateli nahradit. 6. Stav imobilních uživatelů 7. Celkové počty jsou na každém oddělení a v hlášení sester a jsou průběžně aktualizovány. 8. Uživatelé i pracovníci jsou seznámeni s postupem při havarijních a nouzových situacích. 9. Domov vytváří podmínky pro to, aby pracovníci i uživatelé byli schopni v případě potřeby definované postupy použít. a. proškolování pracovníků 1x ročně b. proškolování uživatelů při nástupu do zařízení c. cvičení požárního poplachu s následnou evakuací 1x ročně Průběhu a řešení nouzových a havarijních situací je vedena řádná dokumentace: 1. úraz uživatele zaznamenat do zdravotnické nebo ošetřovatelské dokumentace dle kompetencí personálu 2. restriktivní opatření zaznamenat do tiskopisu

14 3. pád zaznamenat do Protokolu o pádu 4. pracovní úraz nahlásit nadřízenému 5. drobné poranění zaznamenat do sešitu Drobného poranění

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více