Víra a skutky. Texty na tento týden Jk 2,14 26

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víra a skutky. Texty na tento týden Jk 2,14 26"

Transkript

1 Týden od 2. do 8. listopadu 6 Texty na tento týden Jk 2,14 26 Základní verš Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. (Jk 2,26) Byl úspěšným lékařem a starším sboru, který měl několik set členů. Angažoval se ve velkých církevních projektech, jeho nesobeckost motivovala ostatní k větší obětavosti. Byl také dobrým řečníkem. Když byl kazatel na jiném místě a on kázal místo něho, každý se těšil na jeho poselství, které mělo teologickou hloubku, bylo duchovní a upřímné. Až jednoho dne vyšla najevo pravda. Nepřišel do sboru. Většina členů se domnívala, že je na dovolené. Nebylo tomu tak. Byl nalezen mrtvý na své soukromé pláži, předávkoval se léky. Bylo šokující, že v jeho ložnici objevili mnoho pornografických videí a časopisů. Členové sboru byli v šoku především mladí lidé, kteří v něm viděli svůj vzor. Jeho soud nyní leží v Božích rukou, přesto se nám v mysli objevuje oprávněná otázka, zda jeho víra byla opravdová. Jedním z nedoceněných důrazů Jakubova listu je poselství, že i když jsme spaseni vírou, nemůžeme ji oddělit od našich praktických skutků. lekce číslo 6 39

2 Neděle 2. listopadu Mrtvá víra 14K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? 15Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? 16Když jim řeknete: Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte, ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? 17Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. (Jk 2,14 17; B21) Jak text v Jk 2,14 17 souvisí s verši v Ř 3,27.28 a Ef 2,8.9, v nichž se mluví o spasení z víry? Jakub představuje falešnou víru, která se vyznačuje tím, že není spojena se skutky (Jk 2,14 17). Jak již bylo zmíněno, poslušnost je v Jakubově pojetí otázkou vztahu. Jaký tedy máme mít vztah k bratru nebo sestře ve sboru, kteří potřebují pomoc? Zde pouze slova nestačí. Nemůžeme přece jen říct: Jdi v pokoji, Bůh se o tebe postará, když nás k němu Bůh vyslal, abychom mu pomohli. Jak tedy máme pomáhat? Ježíš je nám příkladem. V Mk 5,22 34 je popsán příběh muže, jehož dcera umírala a on se dožadoval Ježíšovy pomoci. Ve stejnou dobu se k němu zezadu přiblížila jiná žena a dotkla se jeho šatu. Ježíš pokračoval v cestě a uzdravená žena prožívala velkou radost. Ježíš však věděl, že tato žena potřebuje víc než pouhé fyzické uzdravení. Zastavil se a dal jí prostor, aby mohla podat svědectví o tom, co pro ni udělal. Pak jí říká stejná slova, které zaznamenává i Jakub 2,16 (B21): Jdi v pokoji. Jenže na rozdíl od Jakubovy citace, v tomto případě měla tato slova svůj smysl. Pokud se staneme Ježíšovýma rukama a nohama, budeme moci pomáhat několika lidem současně. Když rozpoznáme potřeby druhých lidí, ale nic pro jejich řešení neuděláme, propásli jsme příležitost pro posilování své víry. V důsledku toho naše víra slábne a může ustrnout. Je to tím, že víra bez skutků umírá. Jakub to popisuje dost tvrdě: taková víra je zcela mrtvá. Kdyby naše víra byla živá, projevila by se skutky. K čemu však je víra, která se takto neprojeví? Na konci čtrnáctého verše se Jakub ptá po smyslu zbytečné víry bez skutků. V řečtině tento verš vyznívá mnohem důrazněji než v některých překladech: Může ho taková víra zachránit? A očekává se, že čtenáři si sami odpovědí, že ne. Jak se můžeš naučit lépe ukazovat víru praktickými činy, aniž by sis přitom nalhával, že díky nim budeš spasen? 40 lekce číslo 6

3 Pondělí 3. listopadu Někdo však řekne: Jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. (Jk 2,18) Jakub při argumentaci používá běžné rétorické prostředky nechává promluvit případného oponenta, který prohlašuje, že člověku postačí, když má jedno anebo druhé: Jeden má víru a druhý má skutky. Jakub však chtěl odpovědí vyzvednout to, že když křesťan věří, jeho život provázejí činy: Ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích (Jk 2,18). Upřímnou víru charakterizují dobré skutky. Stejně tak skutky jsou dobré jedině tehdy, pokud vyvěrají z víry. jsou neoddělitelné. Jsou jako dvě strany téže mince nemohou existovat jedna bez druhé. Tak jako na jedné straně mince je hlava a na druhé orel, přichází nejdřív víra, kterou následují odpovídající skutky. Proč jsou podle Pavla v Ef 2,10; 1Te 1,3; 1Tm 5,25 a Tt 2,14 dobré skutky tak důležité? Pavel nebyl proti dobrým skutkům jako takovým. Byl proti skutkům jako prostředku ke spasení (Ga 2,16). Pavel tedy říká, že ti, kteří spoléhají na to, že budou spaseni skutky zákona, jsou pod kletbou. Je zřejmé, že ten, kdo se snaží dosáhnout spasení dodržováním zákona, nemůže obstát (Ga 3,10). Pokud si člověk žádnými svými dobrými skutky nemůže zasloužit spasení, potom je spasen jedině z milosti, kterou hříšný člověk přijímá svou vírou v Ježíše. Spasení je dar, za který nemusíme nic platit. O ospravedlnění z víry pak nelze vést diskuze. Celý tento spor končí, jakmile je jasné, že padlý člověk si nikdy nemůže zasloužit věčný život svými zásluhami, svými dobrými skutky. (FW 20; VS 17) Proč by nás měla dobrá zpráva o tom, že do nebe se nelze propracovat přes skutky, kterými bychom projevovali svoji lásku k Bohu, motivovat k jejich konání? lekce číslo 6 41

4 Úterý 4. listopadu Víra démonů Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. (Jk 2,19) Pokud chybí v životě věřícího skutky, je možné se ještě zaměřit na to, čemu věří. Platí však, že pokud věřím správnému učení, pak musím mít víru? Jak důležité je podle veršů v 2K 4,2; 1Tm 2,4; Jk 5,19.20; 1Pt 1,22 a 1J 3,18.19 poznání pravdy? Není pochyb o tom, že intelektuální poznání pravdy má své důležité místo. To však samo o sobě není k prověření víry člověka dostačující. Jaké varování můžeme najít v Jk 2,19 o falešném pojetí pravé víry? Základní starozákonní text ohledně otázky víry je v Dt 6,4: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný! Tento verš je známý také pod názvem Šema (podle jeho prvního slova v hebrejštině) a přesně vystihuje víru v jednoho Boha. Všechny ostatní biblické principy vycházejí z této základní pravdy. Jakub zmiňuje, že i démoni věří této pravdě. Navíc ji znají! A co dobrého jim to přináší? V Boží přítomnosti se třesou, podobně jako se třásli před Ježíšem, když jim přikazoval, aby opustili své oběti (Mk 3,11; 5,7). Intelektuální víra je marná, pokud s ní není spojen vztah k Bohu stává se stejnou vírou, jako mají démoni. Ti se věřící snaží oklamat pomocí falešných doktrín a lží. Stejně jako za Ježíšových dob se démoni i dnes snaží přimět lidi k tomu, aby uvěřili jejich svodům, jež jsou založeny na egoizmu a hříšných sklonech: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami (1Tm 4,1). Víra se musí projevit v našich životech, jinak není spasitelná. Víra, kterou věří i démoni, nás nemůže spasit stejně jako nespasí démony. Víra je nedílně spojena s živým vztahem s Bohem a projevuje se v našich životech. Jen intelektuální poznání nestačí. Jaké jsi v poslední době prožil zkušenosti s Bohem? 42 lekce číslo 6

5 Abrahamova víra Středa 5. listopadu 21Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? 22Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? 23Tak se naplnilo Písmo: Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. 24Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! (Jk 2,21 24) Jak texty v Jk 2,21 24 a Ř 4,1 5 popisují Abrahamovu víru a co říkají o ospravedlnění? Je zajímavé, že jak Jakub, tak Pavel citují Gn 15,6, ale přitom docházejí k odlišným závěrům. Podle Jakuba byl Abraham ospravedlněn ze skutků, zatímco Pavel tuto možnost popírá (Ř 4,2; Jk 2,24). Na druhou stranu, v bezprostředním kontextu 4. kapitoly Římanům je řešena otázka, zda je pro ospravedlnění důležitá obřízka tedy zda se pohané mají stát židy proto, aby byli spaseni (Ř 3,28 30). Pavel poukazuje na to, že základem pro ospravedlnění je Abrahamova víra, ne skutky Abraham věřil dříve, než byl obřezán. Obřízka byla vnějším znamením vnitřní víry (Ř 4,9 11). Samotné skutky ani obřízka nejsou pro ospravedlnění dostatečné. Ospravedlněn bude pouze ten, kdo jde ve stopách víry našeho otce Abrahama (Ř 4,12). Pavel jde dokonce ještě dál, když zmiňuje stejnou zkoušku Abrahamovy víry jako Jakub (Ř 4,17 21). Abraham věřil, že Bůh dokáže vzkřísit jeho syna Izáka, protože dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není (Ř 4,17; Žd 11,17 19). Pavel také definuje spasitelnou víru slovy Bůh je mocen učinit, co zaslíbil (Ř 4,21). Krátce řečeno víra, která se spoléhá na Boží zaslíbení a v otázce ospravedlnění spoléhá na jeho slovo, je spasitelnou vírou. Skutky věřícího člověka pak nejsou skutky zákona, ale skutky víry. Jakub píše : Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? (Jk 2,22). Mnoho lidí zdůrazňuje důležitost víry i skutků, ale tím celou záležitost rozdělují do dvou (někdy stejných) skupin. Pravá víra se však uplatňuje láskou (Ga 5,6). Dobré skutky nejsou jenom vnějším projevem víry, ony také víru budují. Víra v Boha jako Stvořitele všeho živého motivovala Abrahama k uposlechnutí Božího příkazu, aby obětoval svého jediného syna Izáka. Podle Jakuba je to poslušnost, která přivedla víru k dokonalosti. Jaký mají podle tvé vlastní zkušenosti skutky (nebo jejich absence) dopad na tvoji víru? lekce číslo 6 43

6 Čtvrtek 6. listopadu Víra a Rachab 25Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? 26Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. (Jk 2,25.26) Jak je možné chápat tento příběh zaznamenaný v Joz 2,1 21 v souvislosti s ospravedlněním ze skutků? Podle Žd 11,31 byli obyvatelé Jericha nevěřící. Některé moderní překlady je označují termínem nepoddajní či neposlušní (B21). Obyvatelům Kenaanu byla mnohokrát nabídnuta příležitost k pokání. Porážka obyvatel Midjánu, Gileádu a Bášanu dále ukázala, že Hospodin stojí nad všemi bohy. Jak se mu hnusí nečistota, bylo ukázáno soudy, které dopadly na Izrael za jejich účast na ohavných slavnostech Baal-peóru. Všechny tyto události byly obyvatelům Jericha známy. Mnozí byli stejně jako Rachab přesvědčeni, že Bůh Izraele je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi, ale odmítli se podle toho zařídit. (PP 492; NUD 234) Rachab byla zachráněna, protože uvěřila v pravého Boha a tuto víru prokázala skutkem, když zachránila zvědy, které vyslal Jozue. Byla tu však podmínka: musela uposlechnout příkaz zvědů a pověsit do okna karmínovou šňůrku což bylo připomínkou potření veřejí dveří beránkovou krví při vysvobození Izraele z egyptského otroctví (Ex 12,21 24). Přestože měla Rachab daleko k dokonalosti, stal se její život modelem víry, který ukazuje opravdovost Božího odpuštění a milosti pro každého, kdo jde po cestě víry a důvěry v Boha. Jak Jk 2,26 shrnuje vztah mezi vírou a skutky? Tak jako tělo je bez dechu života pouhým objektem, je také víra bez skutků mrtvá. Pokud se budeme pokoušet o poslušnost bez pravé víry, budeme konat pouze mrtvé skutky (Žd 6,1; 9,14), které v Božích očích nemají velký význam. Může být nevěstka spasena na základě víry? Kdyby byla Rachab jediným případem, jaký chybný závěr bychom z toho mohli vyvodit? Jakou naději nám tento příběh nabízí? 44 lekce číslo 6

7 Pátek 7. listopadu Podněty k zamyšlení Když se zbavíš svého já, můžeš získat novou a obohacující zkušenost, kdy rozpoznáš svou nedokonalost. Až poklekneš před křížem a vzhlédneš, uvidíš Kristovu dokonalost a tvé já se stane bezvýznamným. Kristus ukazuje vnímavému oku svoji dokonalost. Když se jeho vzorem začne zabývat mysl i srdce člověka, odkryje jeho charakter. Ježíš pak začne měnit tvé srdce a projeví se ve tvém životě. Přijď k Ježíši se svými potřebami, modlitbami živé víry se pevně drž jeho božské síly. Věř, jenom věř, a uzříš Boží spásu. Pokud se necháš vyučovat, Bůh tě bude učit; pokud se necháš vést, povede tě k pramenům živé vody. (TSA 26) Otázky k rozhovoru 1. Přečtěte si společně 2. kapitolu Jakubova listu. Jaké v ní je důležité poselství pro ty, kteří dávají důraz pouze na Kristovu spravelnost? 2. Někteří lidé zastávají názor, že Jakub mluví o skutcích a víře bez ohledu na Pavla, a proto bychom měli jeho list interpretovat jeho vlastní terminologií. Co je na tomto způsobu uvažování mylné? Proč právě v tomto případě je důležité mít na paměti to, co se o víře a skutcích píše v jiných textech? V období protestantské reformace argumentovali obhájci římskokatolické církve vůči protestantům Jakubovým listem. Jak nám tato historická diskuze představuje princip, že bychom měli stavět věrouku na všech textech Bible, jež máme k dispozici? 3. Často se říká, že víra a skutky by měly být v rovnováze. Souhlasíte s tímto tvrzením v kontextu této lekce? 4. Proč se v Jakubově listu (ani v ostatních novozákonních knihách) nikde nedočteme o Abrahamově selhání s Izmaelem nebo o Rachabině lži? Jak nám to představuje přikrytí rouchem Kristovy spravedlnosti? lekce číslo 6 Západ slunce: 16:29 45

Nevíra víry. svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale

Nevíra víry. svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale Ctení: Jk 2,14-26 Nevíra víry Máme za sebou již tri zastavení nad Jakubovou epištolou. V první cásti jsme se dívali na to, jak se nám muže naše víra osvedcit v case zkoušek, což nás vede ke spolehnutí

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda

Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1. D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Ratzlaff - Stará a nová smlouva 1 Stará a nová smlouva (vybráno z knihy Sobota v Kristu) D. Ratzlaff Překlad a výběr: Pavel Škoda Obsah: Stará smlouva... 2 Základ staré smlouvy = Desatero přikázání...

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Člověk dílo Božích rukou

Člověk dílo Božích rukou Týden od 14. do 20. října 3 Texty na tento týden: Gn 1,26.27; 2,7.19 22; Ř 5,12.18.19; 2K 5,17 Základní verš Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. (Ž

Více

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS SPIS TREŚCI I. SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA II. BŮH CHCE, ABY JEHO SLUŽEBNÍCI MĚLI ÚSPĚCH - 5. Mojž. 28 III. NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ÚSPĚCHEM IV. KLÍČ K BIBLICKÉMU ÚSPĚCHU V. PRAKTICKÉ

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství

Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství Manželství a rozhodnutí pro život bez manželství V tomto článku bychom chtěli psát o Božím záměru pro vztah mezi mužem a ženou v kontrastu se zneužíváním sexuality v dnešní době. Rádi bychom též poukázali

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti

Étos zákona Étos proroků Étos moudrosti Biblická etika Proč? Proč se vůbec zabývat etikou, jak ji nacházíme v Bibli? Odpověď je poměrně jednoduchá. Zabýváme se v našem předmětu křesťanskou etikou a křesťanství, jak známo, se neobejde bez Bible.

Více

Příklad apoštolů (1Te 2,1 12)

Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) Týden od 29. července do 4. srpna Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) 5 Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) Základní verš Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem,

Více

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl?

Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? Náboženství, nebo Kristus? Jaký je zde rozdíl? www.biblickaknihovna.cz Obsah V čem je náboženství ošidné.............................. 1 V čem je ten skutečný rozdíl?............................. 2 Jaké

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více