Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, Stráž pod Ralskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba města Stráž pod Ralskem. Zřizovatelem služby je Město Stráž pod Ralskem a pečovatelská služba (dále jen PS) je organizační složkou města. PS má sídlo a zázemí v Domě s pečovatelskou službou ( dále jen DPS), Jižní 290, Stráž pod Ralskem, telefon , Poskytovaná služba je terénní a ambulantní. Terénní pečovatelská služba je poskytovaná v domácím prostředí klientů na území města Stráž pod Ralskem. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována ve středisku osobní hygieny ( dále jen SOH), které se nachází v DPS. Služba je poskytována ve vymezeném čase pouze v pracovní dny a to od 7.00 do hod. Službu zajišťují kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách (pečovatelky, pečovatelé), kteří za všech okolností dbají na to, aby v souvislosti s poskytováním služby nedocházelo k porušování práv osob, které tuto službu přijímají. Veškeré informace podané uživatelem poskytovateli jsou považovány za důvěrné a takto je s nimi nakládáno. Služba je poskytována na základě písemné žádosti a následně uzavřené písemné smlouvy mezi poskytovatelem a žadatelem o službu. Služba se poskytuje za úhradu dle platného sazebníku, který schvaluje Rada města Stráž pod Ralskem. Poskytování pečovatelské služby je možné kombinovat s péčí rodiny nebo s péčí jiného poskytovatele. Cílová skupina (komu je služba určena) Služba je poskytována seniorům (od 65 let) a osobám se sníženou soběstačností, kteří z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby (příjemci invalidního důchodu starší 18ti let). Služba může být poskytována i na přechodnou dobu občanům, kteří mají krátkodobé problémy s péčí o vlastní osobu nebo svoji domácnost (stavy po operacích, úrazy) a nemají žádnou blízkou osobu, která by je podpořila. Rozsah poskytování pečovatelské služby Základní činnosti pečovatelské služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Pomoc při zajištění chodu domácnosti Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Základní poradenství

2 Každý uživatel služby má svou pečovatelku tzv. klíčového pracovníka, který mu zabezpečuje provedení nasmlouvaných úkonů dle platné smlouvy, dbá na dodržování individuálního plánu péče, případně navrhuje změnu rozsahu služeb podle toho, jak se mění potřeby uživatele služby. Poskytování pečovatelské služby Druh a četnost jednotlivých úkonů PS je sjednán s uživatelem individuálně, služby se poskytují na základě písemné smlouvy. Pokud uživatel služby požaduje změnu nebo rozšíření služby o nové úkony, je toto možné na základě Žádosti o změnu pečovatelské služby, kdy je následně vystaven dodatek k platné smlouvě. Pokud klient požaduje provádění úkonů nepravidelně, je nutné, aby byl požadavek nahlášen minimálně jeden pracovní den předem možné i telefonicky do 15 hodin. Uživatel je povinen na vlastní náklady zajistit čistící, hygienické, případně další prostředky, které jsou třeba k provedení některých úkonů. V případě, že uživatel služby pečovatelce neotevře v domluveném čase a nebude možné se s ním spojit ani telefonicky, bude pečovatelská služba postupovat takto: Dotaz u sousedů, známých Kontaktování rodiny nebo osoby určené uživatelem jako kontaktní Dotaz u obvodního lékaře Dotaz na centrální příjem nemocnice Česká Lípa, zda není klient hospitalizován Přivolání Policie ČR až po všech neúspěšných pokusech U uživatelů služby, se kterými je sepsána Dohoda o zapůjčení klíče a řešení havarijní situace bude postupováno dle dohody za přítomnosti Policie ČR Úhrada pečovatelské služby Výše úhrady za úkony pečovatelské služby je stanovena Sazebníkem úkonů poskytovaných Pečovatelskou službou města Stráž pod Ralskem, který schvaluje Rada města. Sazebník je v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Každý žadatel o službu obdrží Sazebník úkonů v listinné podobě již při jednání o zavedení PS. Poskytnuté úkony jsou zaznamenány do výkazu úkonů uživatele. Ten slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování služeb a na jeho základě je uživatelům vždy na konci každého měsíce stanovena úhrada za skutečně odebrané služby. Za služby se platí zpětně vždy od 5. do 12. dne následujícího měsíce. Platby jsou hotovostní a uživatel obdrží písemné vyúčtování doklad o zaplacení. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Každý klient obdrží při jednání o službě samostatný dokument Stížnosti a připomínky, který informuje zájemce o službu kde a jakým způsobem je možné si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služby. Úkony prováděné pečovatelskou službou Stráž pod Ralskem Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití úkon zahrnuje ohřívání hotového jídla, přípravu jídla na talíř, úpravu jídla (krájení, mletí), servírování, podání tekutin, mytí nádobí po jídle 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek tj. příprava oblečení, úklid oblečení, dopomoc při oblékání nebo svlékání, pomoc při navlékání či svlékání speciálních pomůcek ortézy, protézy

3 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru úkon zahrnuje pomoc a podporu při pohybu na vozíku, podporu při nácviku chůze za pomocí berlí, hole nebo chodítka v domácnosti uživatele 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík poskytnutí fyzické opory při přesunu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny úkon zahrnuje pomoc a podporu při celkové koupeli, péči o pokožku, pomoc s výměnou pomůcek při inkontinenci 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty úkon zahrnuje běžné umytí a vysušení vlasů, neprovádíme kadeřnické úpravy vlasů (stříhání, barvení vlasů apod.), základní ošetření nehtů pouze ostříhání nebo opilování nehtů na rukou a na nohou, odborné ošetření je možné zprostředkovat 3. Pomoc při použití WC úkon zahrnuje dopomoc při přesunu na WC nebo na toaletní židli Úkony osobní hygieny se poskytují v domácnosti uživatele. Pokud uživatel nemá podmínky pro celkovou koupel v domácnosti, může využít středisko osobní hygieny v DPS. Každý uživatel musí používat své vlastní hygienické pomůcky, ručníky - PS tyto pomůcky nezajišťuje. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 1. Dovoz nebo donáška jídla úkon zahrnuje dovoz oběda od smluvně zajištěného dodavatele, který odpovídá za kvalitu a množství jídla a také určuje jeho cenu. Dovoz oběda probíhá v době od 10,30 hod. do 12,30 hod., obědy jsou rozváženy v hygienických termonádobách. Před zahájením dovážky oběda je mezi poskytovatelem služby a uživatelem sepsána Dohoda o zapůjčení jídlonosiče. Obědy se hradí hotově vždy podle skutečně odebraných jídel následující měsíc společně s úhradami za služby. Odhlášení oběda je možné do 9,30 hod. toho dne a to i telefonicky (tel , ). Pokud nebude oběd odhlášen a uživatel nebude zastižen, je účtována celá částka za oběd včetně částky za dovoz. V případě nespokojenosti s dodávanou stravou se uživatel obrátí s písemnou stížností přímo na výrobce jídla, nebo na pečovatelku, která písemnou stížnost předá. 2. Pomoc při přípravě jídla a pití úkon zahrnuje pomoc s přípravou jednoduchého jídla, případně pomoc s činnostmi, které uživatel sám nezvládne a mohl by se zranit (krájení, přenášení horkých předmětů apod.). Jídlo je připravováno ze surovin, které si opatří uživatel a nebo je možné suroviny zajistit i prostřednictvím PS. 3. Příprava a podání jídla a pití úkon obsahuje naservírování doneseného jídla na talíř (dovoz oběda), podání tekutin, umytí nádobí po jídle. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 1. Běžný úklid a údržba domácnosti úkon zahrnuje dle dohody setření prachu, zametení, vytření podlahy na vlhko, vysávání, umytí nádobí, vynesení odpadků, vyklepání potahů a ubrusů a jejich urovnání, umytí koupelny a WC, otření ohmatků a případných mastnot na kuchyňském nábytku, zalití květin. Dle dohody je možné zajistit i převléknutí lůžka. Uživatel je povinen zajistit na vlastní náklady úklidové prostředky a pomůcky (mop, vysavač a pod.). 2. Údržba domácích spotřebičů úkon zahrnuje běžné mytí a čištění domácích spotřebičů (mytí a odmrazení lednice, umytí mikrovlnné trouby, sporáku, a pod). V žádném případě nejsou pečovatelky oprávněny spotřebiče opravovat!

4 3. Pomoc při zajištění velkého úklidu úkon zahrnuje pomoc a podporu při zajištění velkého úklidu domácnosti. Pečovatelská služba nenahrazuje profesionální úklidové firmy, na které odkazuje v případě velmi zanedbaného domácího prostředí. Kontakty na takové firmy PS zajistí. 4. Donáška vody v případě havárie vodovodního řádu zajistí PS donášku vody do bytu uživatele v jeho vlastních nádobách 5. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva úkon zahrnuje zatopení v kamnech na tuhá paliva, vybírání a vynesení popela, donášku dřeva a uhlí pro potřeby klienta. Odbornou manipulaci s topnou soustavou nejsou pečovatelky oprávněny provádět. 6. Běžné nákupy a pochůzky úkon zahrnuje nákup běžných potravin, drobného spotřebního zboží a domácích potřeb do váhového limitu 7 kg. Uživatel je povinen připravit si nákupní seznam, napsat přiloženou finanční částku a seznam podepsat. Po provedení úkonu pečovatelka nákup vyúčtuje a všechny položky doloží účtenkami, vrátí zbytek finančních prostředků. Pochůzkami se rozumí zařizování různých záležitostí klienta na institucích (pošta, banka, úřad, lékárna, čistírna apod.). Pokud při pochůzkách dochází k manipulaci s penězi, platí stejná pravidla jako při zacházení s financemi při nákupech. 7. Velký nákup úkon zahrnuje nákup spotřebního zboží nad limit 7 kg (týdenní nákup), nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti. 8. Praní a žehlení ložního a osobního prádla úkon zahrnuje vyprání, usušení a vyžehlení prádla v prádelně v domě s pečovatelskou službou. Služba dodá prací prostředky, máchadla, škrob. Dodání vlastních pracích prostředků klientem nemá vliv na konečnou cenu vypraného prádla. Uživatel je povinen prádlo k vyprání předat v nepropustném obalu, označeném jménem a adresou. Na realizaci tohoto úkonu si služba vyhrazuje 7 pracovních dní. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci, na instituce poskytující veřejné služby úkon zahrnuje doprovod dospělých na úřad, k lékaři nebo na jiné instituce poskytující veřejně dostupné služby (kadeřník, pedikúra, obchod apod.). Úkon je vždy nutné dohodnout alespoň 1 den předem a je poskytován na území města Stráž pod Ralskem. Ve výjimečných případech a pokud to dovolí provozní podmínky, může být poskytnut doprovod i mimo území města. Na zajištění takového doprovodu je nutné vznést požadavek nejméně 3 dny předem. Základní poradenství Úkon zahrnuje poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé situace uživatele pečovatelské služby. Další (fakultativní) služby poskytované pečovatelskou službou 1. Doprava uživatele pečovatelské služby automobilem úkon zahrnuje dopravu klienta služebním automobilem na území města, PS nenahrazuje veřejně dostupné služby (taxislužba, veřejná doprava). V nutných případech je možné klienta dopravit na úřad i mimo území města (Česká Lípa, Liberec). Takový úkon je však třeba dohodnout minimálně 3 dny předem.

5 2. Pomoc a podpora při vyřizování osobních záležitostí úkon zahrnuje pomoc při administrativních činnostech (vyplňování složenek, tiskopisů, psaní adres a pod.), telefonování, zařizování objednávek a pod. 3. Kopírování jídelníčku, ostatních dokumentů úkon zahrnuje kopírování zpráv a dokumentů, cena za kopie je stanovena dle platného ceníku zřizovatele. 4. Praní záclon, závěsů a dek platí stejná pravidla a postup jako při praní osobního nebo ložního prádla. 5. Zapůjčení jídlonosiče tento úkon je spojen s dovážkou obědů, jídlonosič nelze zapůjčit samostatně. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků pečovatelské služby Uživatel je povinen před vstupem pracovníka pečovatelské služby do domu nebo bytu zajistit svá zvířata tak, aby nemohlo dojít ke zranění poskytovatele. V době, kdy pečovatelka vykonává nasmlouvanou činnost v bytě klienta, je vhodné, aby se uživatel zdržel kouření a požívání alkoholických nápojů. V opačném případě může pečovatelka odmítnout v takovém prostředí pracovat. Pokud dojde k onemocnění uživatele infekční či parazitární nákazou, je uživatel povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli a ten může po dobu nemoci přerušit poskytování některých úkonů (zejména donáška jídla, koupání v SOH). Ukončení poskytování pečovatelské služby K ukončení poskytování služeb dochází vypovězením smlouvy o pečovatelských službách. Smlouva může být ukončena ze strany poskytovatele i ze strany uživatele. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z důvodů uvedených ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby. Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv a to bez udání důvodů. Smlouva může být ukončena také dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda o ukončení smlouvy musí být vždy provedeny písemnou formou. Se žádostí o pomoc se sepsáním dohody o ukončení smlouvy se uživatel může obrátit na klíčového pracovníka nebo na vedoucí služby, případně na sociální pracovnici. Pečovatelská služba si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o pečovatelských službách v případě, že klient více než 6 měsíců nevyužil žádnou službu a je tedy zřejmé, že žádnou pomoc a podporu PS nepotřebuje. V takovém případě bude smlouva ukončena dohodou smluvních stran. Ve Stráži pod Ralskem Dana Filipcová vedoucí pečovatelské služby

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení.

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Účel Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Odpovědnosti a povinnosti Vedoucí je povinen seznámit s předpisem

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014

Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014 Pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb PPAS 2.0 účinnost od 1. května 2014 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Toto pojištění se řídí právním řádem České republiky. Platí pro něj příslušná ustanovení

Více

Doporučený postup č. 4 /2013. Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb

Doporučený postup č. 4 /2013. Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociální práce Doporučený postup č. 4 /2013 Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb 1 K

Více