ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky Druh zadávacího řízení ZADAVATEL Název: Sídlo Veřejná zakázka na dodávky dle 8 zákona, nadlimitní veřejná zakázka dle 12, odst. 1 zákona Otevřené řízení podle 27 zákona Pardubický kraj IČ DIČ Právní forma Osoba oprávněná za zadavatele jednat Komenského nám. 125, Pardubice CZ kraj, územní samosprávný celek JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje Kontaktní osoba: Kontaktní údaje: Ing. Petr Vlášek, pověřený administrací veřejné zakázky Ing. Petr Vlášek tel.: V souladu s ustanovením 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pověřil zadavatel zastoupení zadavatele v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce Ing. Petra Vláška, IČ: , se sídlem Selicharova 1419/1, Hradec Králové, PSČ (dále jen osoba pověřená ). Strana 1 (celkem 102)

2 1. Klasifikace veřejné zakázky 1.1. Specifikace dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) Název CPV Informační systémy a servery Datová zařízení Implementace programového vybavení Dodávka programového vybavení Programové vybavení pro správu sítě Systémy k pořizování dat Elektronická správa dat Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora Druh zadávacího řízení a) Otevřené řízení dle 27 zákona pro zadání nadlimitní veřejné zakázky. b) Tato veřejná zakázka je realizována a spolufinancována z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu: Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Cíl Konvergence Oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě Výzva: 19 Kontinuální výzva pro KRAJSKÉ SLUŽBY EGOVERNMENTU Název projektu: Část IV. Výzvy Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje Registrační číslo projektu: CZ.1.06/ Uchazeč je povinen v průběhu plnění plně respektovat podmínky stanovené dotačním programem a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. c) Předběžné oznámení ve smyslu 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne pod evidenčním číslem Opravné Předběžné oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne Strana 2 (celkem 102)

3 2. Účel a předmět veřejné zakázky a předmět plnění ČJ. KRÚ 16128/ Účel veřejné zakázky Účelem veřejné zakázky je zavedení jednotné evidence sbírek paměťových institucí Pardubického kraje, zpřístupnění digitálního obsahu fondu paměťových institucí prostřednictvím webového portálu a poskytování souvisejících služeb pro odbornou i laickou veřejnost. 2.2 Předmět plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace všech částí veřejné zakázky s cílem zabezpečit informační služby pro odbornou a širokou veřejnost. Předmětem plnění je zpracování návrhu řešení technologické a softwarové části, naplnění daty z regionálních muzeí včetně prezentace dat prostřednictvím portálových technologií. Cílovými skupinami jsou zaměstnanci krajského úřadu, management, zaměstnanci zřizovaných organizací Pardubického kraje, odborná a široká veřejnost. Nedílnou součástí plnění je i poskytování servisní a záruční (technické) podpory v garantované úrovni služeb (Service Level Agreement). Dodavatel je povinen zajišťovat publicitu projektu dle pravidel Integrovaného operačního programu Předmětem plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: a) Dodávka centrálního sbírkového systému, umožňujícího evidenci sbírek muzejní povahy a jejich online prezentaci na publikačním portálu; b) Dodávka publikačního portálu (dále rovněž prezentační portál) pro zpřístupnění digitálního obsahu paměťových institucí Pardubického kraje; c) Migrace dat ze stávajících systémů provozovaných regionálními paměťovými organizacemi; d) Dodávka technologií (software, hardware) nezbytných pro samostatný provoz centrálního sbírkového systému a publikačního portálu; e) Implementace předmětu veřejné zakázky; f) Zkušební provoz v délce 3 měsíců; g) Zpracování příslušné dokumentace; h) Školení; i) Zabezpečení komplexního provozu, technické podpory a servisu po dobu udržitelnosti projektu Další součásti dodávky a implementace Součástí dodávky a implementace dále bude: Strana 3 (celkem 102)

4 a) Zpracování prováděcího projektu. Prováděcí projekt předá dodavatel zadavateli v termínu do 6 týdnů od podpisu smlouvy. Instalační práce budou podmíněny akceptací projektové dokumentace zadavatelem. Projektová dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio a PDF. Prováděcí projekt bude zpracován v souladu s požadavky zadavatele stanovené v příloze č. 11 této zadávací dokumentace ; b) Zpracování dokumentace konečného provedení zahrnující zpracování provozní a bezpečnostní dokumentace. Dokumentace bude předána v písemné i elektronické podobě ve formátech MS Word/Excel, MS Visio a PDF Záruční doba Záruční doba díla bude sjednána na 60 měsíců a bude se vztahovat vedle hardware rovněž na veškerý software, který je součástí dodávaného hardware. Záruka se vztahuje na poskytnuté nové verze software. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání předmětu plnění do rutinního provozu. Dodavatel zodpovídá za vady dodávky po celou záruční dobu Zkušební provoz Zkušebním provozem se rozumí doba určená k ověření požadovaných funkcí díla. Doba zkušebního provozu začíná běžet dnem protokolárního ukončení implementace díla a jeho předáním do zkušebního provozu. Délka trvání zkušebního provozu budou 3 měsíce. Pokud dojde v průběhu zkušebního provozu k závadám, doba zkušebního provozu se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou nebyly informační systémy plně funkční. Zkušební provoz bude ukončen protokolárním ukončením zkušebního provozu a předáním díla do rutinního provozu Doba udržitelnosti projektu Doba udržitelnosti projektu je 60 měsíců. Doba udržitelnosti začíná běžet ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání díla do rutinního provozu. Udržitelnost je doba, po kterou musí být příjemcem udrženy výstupy projektu. Udržitelnost projektu je stanovena na pět let po ukončení realizace projektu. Udržitelnost projektu je doba, po kterou je příjemce povinen zachovat výsledky projektu, je stanovena na pět let ode dne ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí Technická podpora a servis Pod pojmem technická podpora se rozumí: a) Průběžné provádění inovace produktu, jeho jednotlivých technologických částí a příslušného software. b) Poskytování update a upgrade produktu, vzniklé legislativními změnami a požadavky objednatele či samostatnou, nevynucenou, inovační činností zhotovitele. c) Pod pojmem update se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost tohoto produktu vytvořena, ale nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho legislativním updatem. Strana 4 (celkem 102)

5 d) Pod pojmem upgrade se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi tohoto produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje. V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho legislativním upgradem. e) Provádění obecných změn produktu v důsledku vývoje HW a SW prostředků. f) Distribuce nových verzí produktu a bezpečnostních a funkčních oprav (patchů) zpřístupněním pokynů k jeho elektronickému stažení zadavatelem z datového úložiště zhotovitele. g) Distribuce inovovaného produktu za účelem legislativního update nebo legislativního upgrade bude provedena před termínem účinnosti změn příslušných právních předpisů. h) Aktualizace provozní a bezpečnostní dokumentace. i) Poskytování přístupu k databázi známých řešených problémů a přístupu k technické podpoře výrobce. j) Služba Hot-line formou telefonické podpory pro zaměstnance zadavatele pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace. k) Služba HelpDesk pro zaměstnance zadavatele pro hlášení závad a požadavků na technickou podporu, poradenství a konzultace. Pod pojmem servis se rozumí: a) Služby odstraňování vad. b) Servis a řešení provozních problémů jednotlivých aplikačních částí díla (informačních systémů), vzniklých při jejich užití c) Poskytování služby Hot-line formou telefonické podpory pro hlášení požadavků na technickou podporu a servis, poradenství a konzultace d) Poskytování služby HelpDesk pro hlášení závad a požadavků na servis, poradenství a konzultace Technická podpora a servis budou poskytovány od počátku zkušebního provozu po celou dobu udržitelnosti projektu. Seznam servisních činností a způsob jejich provádění bude součástí provozní dokumentace, kterou uchazeč zpracuje v rámci plnění díla. Pro zajištění technické podpory a servisu bude uzavřena Smlouva servisní, závazný návrh viz Příloha číslo Podrobný popis předmětu plnění Podrobný popis předmětu plnění je dán přílohami č. 9 až č. 12 této zadávací dokumentace. Strana 5 (celkem 102)

6 3. Termín plnění ČJ. KRÚ 16128/2015 Předpokládaný termín zahájení plnění: Předpokládaný termín plnění je do 5 měsíců od podpisu smlouvy, nejdéle však Dále součástí díla Zabezpečení komplexního provozu projektu po dobu udržitelnosti projektu ( ) 4. Místo plnění Místem plnění je sídlo zadavatele a jeho příspěvkové organizace:. 1. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ Technologické centrum (hlavní lokalita) - Komenského náměstí 125, Pardubice Technologické centrum (záložní lokalita) - Východočeská galerie, Zámek 3, Pardubice Komenského náměstí 120, Pardubice 3. Paměťové instituce: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice Regionální Muzeum v Chrudimi, Široká 86, CHRUDIM Regionální muzeum Litomyšl, Jiráskova 9, Litomyšl Regionální muzeum Vysoké Mýto, Aloise Vojtěcha Šembery 125, Vysoké Mýto Část předmětu zakázky, jejichž rozsah bude písemně odsouhlasen zadavatelem, může být dodavatelem poskytován dálkovou formou z prostor dodavatele, a to v souladu s bezpečnostní politikou zadavatele. 5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota zakázky je Kč bez DPH. Z toho: 1) Předpokládaná hodnota za kompletní dodávku, zpracování prováděcího projektu, instalace a implementace veškerého HW a SW, zkušební provoz, zpracování dokumentace konečného provedení a zaškolení obsluhy je Kč bez DPH. 2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu je Kč bez DPH. 6. Platební podmínky, možnost překročení nabídkové ceny Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktur zadavateli. Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy pouze v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané Strana 6 (celkem 102)

7 hodnoty. V takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Ve výše uvedeném případě lze zvýšit cenu pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem; za jiných podmínek zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští. Podrobnosti platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 9 Zadávací dokumentace). 7. Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace a) Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek. b) Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, ekonomické a finanční způsobilosti podle 50 odst. 1 písm. c) zákona, technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona. 7.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který prokáže splnění požadavků podle 53 odst. 1 písm. a) až h), j), k) zákona. 7.2 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (jde-li o právnickou osobu, musí konkrétní výpis předložit každý člen statutárního orgánu), b) prosté kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob (pouze jde-li o právnickou osobu) c) potvrzení příslušného finančního úřadu o bezdlužnosti a ve vztahu ke spotřební dani předložením čestného prohlášení (čestné prohlášení ke spotřební dani je součástí Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace), d) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti ve vztahu k pojistnému a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) čestného prohlášení o splnění ostatních základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího bodu 7.1 (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace), Za bezdlužnost uchazeče dle výše uvedených bodů 7.2 písm. c) a d) není považován stav, kdy má uchazeč se správcem daně nebo s příslušnou OSSZ na jakoukoli dlužnou částku dohodnut splátkový kalendář. Strana 7 (celkem 102)

8 Způsob prokázání, pravost a stáří dokladů Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Primární doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (doklady, z nichž jsou pořizovány příslušné kopie) nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 7.3 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (nesmí být starší než 90 kalendářních dnů), b) prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění ( výpis z veřejné části živnostenského rejstříku) či licenci. Způsob prokázání, pravost a stáří dokladů Dodavatel musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit vždy minimálně v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 7.4 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční schopnosti dodavatele V souladu s ustanovením 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který je přílohou č. 3 této ZD. 7.5 Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona předložením těchto dokladů: Ve smyslu 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam významných zakázek obdobného rozsahu a charakteru realizovaných dodavatelem v posledních třech letech do dne podání nabídky pro: A) Centrální sbírkový systém Zakázkou se rozumí zakázka, u které předmětem plnění byla: - dodávka a implementace centrálního systému pro evidenci sbírek muzejní povahy, evidujícího všechny typy sbírkových předmětů dle zákona 122/2000 Sb., 2, Seznam musí obsahovat minimálně 2 zakázky, přičemž celkový počet evidovaných sbírkových předmětů v každé z těchto zakázek je minimálně ks a finanční objem alespoň jedné zakázky činil 1 mil. Kč bez DPH. Strana 8 (celkem 102)

9 B) Dodávka technologií ČJ. KRÚ 16128/2015 Zakázkou se rozumí zakázka, u které předmětem plnění byla: - dodávka a implementace systémů ukládajících data s využitím technologie diskových polí; Seznam musí obsahovat minimálně 2 zakázky přičemž celkový finanční objem alespoň jedné zakázky činil 8 mil. Kč bez DPH. Způsob prokázání u bodu A a B) přílohou výše uvedeného seznamu musí být v souladu s ustanovením 56 odst. 1 písm. a) zákona: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s takovou osobou (tzn. jinou osobou, než veřejným zadavatelem) a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z osvědčení (příp. smluv a souvisejících dokladů, faktur apod.) musí být jednoznačně rozpoznatelné, ke které zakázce ze shora specifikovaného seznamu se vztahují. Zadavatel neakceptuje žádná čestná prohlášení o realizaci zakázek, ale prokázat referenční zakázky u jiných než veřejných zadavatelů lze pouze doložením příslušných osvědčení, nebo smluv a souvisejících dokladů (faktur), prokazujících plnění Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění zakázky ve smyslu 56 odst. 1 písm. b) zákona Zadavatel požaduje sestavení min. pětičlenného realizačního týmu, v němž budou zastoupeny tyto role: 1 x hlavní architekt (analytik) řešení Požadavky: - minimálně 4 roky praxe v oblasti ukládání dat, - zkušenosti minimálně se 2 zakázkami v oblasti evidence sbírek muzejní povahy. 1 x projektový manažer Požadavky: - minimálně 4 roky praxe v oblasti řízení projektů, - zkušenosti s minimálně 2 projekty, na kterých se podílel, které byly z hlediska řízení zakázky obdobné složitostí a rozsahem, z toho nejméně v jednom případě v pozici projektového manažera. 1 x specialista na evidenční systémy sbírek muzejní povahy Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oblasti metodiky a vývoje sbírkových evidenčních systémů, Strana 9 (celkem 102)

10 - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek se zaměřením na problematiku sbírkových evidenčních systémů z toho zkušenost s realizací minimálně 1 zakázky se zaměřením na problematiku centrální evidence sbírek kdy v rámci implementace řešení byly evidovány sbírky minimálně dvou samostatných institucí muzejní povahy. 1 x specialista portálových řešení Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oblasti portálových řešení a redakčních systémů, - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek se zaměřením na portálová řešení a redakční systémy, specialisté dodávaných technologií Požadavky: - minimálně 3 roky praxe v oboru, - zkušenosti s realizací minimálně 2 zakázek obdobného rozsahu a charakteru. V případě specialistů dodávaných technologií uchazeč doloží přehled certifikací a profesních způsobilostí u osob zodpovědných za implementaci a poskytování servisních služeb a to v rozsahu nejméně těchto odborností a jejich minimálního počtu: - Microsoft Certified Systems Engineer, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízenou serverovou virtualizaci, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízenou LAN infrastrukturu, 1 osoba, - prokázání dosažení certifikace pro nabízený databázový systém, 1 osoba - prokázání dosažení certifikace pro nabízený zálohovací systém, 1 osoba Uchazeč doloží vyplněním přílohy č. 13 Přehled profesních způsobilostí osob zodpovědných za plnění zakázky a to v rozsahu nejméně uvedených odborností. Jeden člen týmu může plnit i více výše uvedených rolí. Způsob prokázání: Uchazeč dále doloží vedle údajů uvedených v příloze č. 13 pro každého člena týmu samostatně: - jméno, příjmení, titul, - úlohu v týmu, - kvalifikaci pro plnění úlohy v týmu vč. případných dokládaných certifikátů, - životopis prokazující zkušenosti (praxi) související s jeho úlohou v týmu, - čestné prohlášení podepsané uchazečem popřípadě příslušným expertem o realizaci zakázek dokazujících požadovanou zkušenost a praxi s uvedením popisu zakázky, jména objednatele a kontaktní osobou objednatele. Uchazeč předloží odpovídající formou závazek každého člena týmu, v němž bude jednoznačně uvedeno, že se bude na realizaci veřejné zakázky osobně podílet (smlouva s uchazečem, zaměstnanecký poměr apod.). Strana 10 (celkem 102)

11 7.6 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele ČJ. KRÚ 16128/2015 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odstavec 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona (čestné prohlášení) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) (výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné listiny, je-li v ní subdodavatel zapsán) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). 7.7 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písmeno a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavec 1 písmeno b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 7.8 Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace a) Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatelé mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona. Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii, přičemž výpis, z něhož byla pořízena kopie, nesmí být starší než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. Strana 11 (celkem 102)

12 b) Prokázání kvalifikace certifikátem ČJ. KRÚ 16128/2015 Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Požadavky na certifikát Prostou kopii certifikátu předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok). c) Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. d) Použití výpisu ze seznamu zahraničních dodavatelů Zadavatel přijme za podmínek uvedených v 143 odstavec 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen zahraniční seznam ), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo v jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. 8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky, podmínky pro podání nabídky V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče specifikované na krycím listu (příloha č. 6). Nabídka musí obsahovat vyplněný závazný návrh smlouvy (vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče) dle přílohy číslo 9 a 10 této Zadávací dokumentace, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, včetně příloh a další dokumenty a doklady požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky: a) nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou zpracovány včetně podkladových dat v českém jazyce (listiny v jiném než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka), a to v listinné i elektronické podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio a PDF; b) nabídka bude předložena v jednom originále a jedné obsahově totožné kopii (absence kopie nabídky, nebo nesplnění jiných formálních požadavků zadavatele však ve smyslu výkladového stanoviska ÚOHS nemůže být důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení), Strana 12 (celkem 102)

13 c) nabídka bude rovněž předložena v elektronické formě ve formátu na přenosném datovém nosiči, který bude vyjímatelně přiložen k originálu listinné nabídky (formát doc, xls a PDF), d) obrazové informace v dokumentacích budou ve formátu JPG nebo GIF (u obrázků s rozlišením do 256 barev), e) součástí nabídky bude vyplněný krycí list (příloha č. 6), f) součástí nabídky budou dále vyplněné tabulky pro účely hodnocení nabídek dle přílohy č. 7 a přílohy č. 8, g) všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou, h) součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy včetně příloh, viz Příloha č. 9 této ZD, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, i) součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy servisní včetně příloh, viz Příloha č. 10 této ZD, který bude akceptovat zadavatelem požadovaný rozsah základních podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, j) součástí nabídky bude harmonogram realizace dodávky, harmonogram realizace bude rovněž zapracován do prováděcího projektu, k) uchazeč předloží seznam případných subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, včetně předpokládaného objemu subdodávek dle přílohy č. 5; l) uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci; m) pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo je subdodavatelem jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí; n) součástí nabídky musí být rovněž podepsané čestné prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona (uchazeč podepíše vzor prohlášení dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace). Pokud by uchazeč z jakéhokoli důvodu nemohl požadovaný seznam dle 68 odst. 3 sestavit (dle typu právnické osoby, fyzická osoba a jiné varianty) je uchazeč povinen uvést negativní vyjádření, že takový seznam nelze sestavit; o) detailní popis vlastností řešení pro jednotlivé části ZD v členění dle přílohy číslo 11 této ZD; p) součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace; q) další informace uchazeče k nabídce zde může uchazeč uvést dle svého uvážení další údaje, které považuje za významné v souvislosti s předmětem plnění veřejné zakázky a které nejsou obsaženy v předchozích bodech; r) pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce přiložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Strana 13 (celkem 102)

14 9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny ČJ. KRÚ 16128/2015 Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění veřejné zakázky. Nabídková cena, popřípadě kterákoliv její součást, uvedená v nabídce na základě zadávací dokumentace musí mít kladnou hodnotu, zadavatel nepřipouští nulovou cenu. Nabídkové ceny budou uvedeny v samostatných přílohách nabídky č. 7 (Nabídková cena A) a č. 8 (Nabídková cena B), dále budou rovněž uvedeny v příloze č. 6 Krycí list. Nabídkové ceny budou zpracovány a uvedeny v české měně se zaokrouhlením na dvě desetinná místa, v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. Jako nabídkové ceny budou hodnoceny ceny včetně DPH, ve vztahu k projektu není zadavatel plátcem DPH. Detailní specifikace tvorby jednotlivých nabídkových cen: 9.1. Nabídková Cena A Nabídkovou cenou A je celková cena za komplexní realizaci zakázky. Nabídková cena A musí obsahovat veškeré položky mající vliv na výši nabídkové ceny a veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou cenu A zpracuje uchazeč v členění dle přílohy č. 7. Výše nabídkové ceny A může činit maximálně částku Kč bez DPH. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou A bude z posuzování vyřazena Nabídková Cena B Nabídkovou cenou B je součet cen za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu ve formátu celková cena za 5 let, tj. součet za roky 1, 2, 3, 4 a 5 doby udržitelnosti projektu. Nabídkovou cenu B zpracuje uchazeč v členění dle přílohy č. 8. Výše nabídkové ceny B může činit maximálně částku Kč bez DPH. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou B bude z posuzování vyřazena. 10. Zabezpečení dokumentace uchazeče a nabídky Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. 11. Členění nabídky, obsah Zadavatel doporučuje uchazečům, aby své nabídky zpracovali v souladu s Doporučeným způsobem řazení obsahu nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Strana 14 (celkem 102)

15 12. Ostatní podmínky zadávacího řízení ČJ. KRÚ 16128/ Požadavky na varianty nabídek podle 70 zákona Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 2. Poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu 67 zákona. 3. Předvedení nabízeného centrálního sbírkového systému Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě nejasností resp. pochybností o tom, že nabízené řešení splňuje požadavky zadavatele může využít 76 odst. 3 zákona a vyzvat uchazeče v rámci posouzení nabídek uchazečů k vysvětlení nejasností a tudíž např. i k předvedení Centrálního sbírkového systému za účelem ověření funkcionalit nabízeného řešení a způsobu plnění minimálních požadavků zadavatele. Termín takové prezentace určí hodnotící komise v souladu s ustanovením 76 odst. 4 zákona. Výzva k účasti na prezentaci bude uchazeči odeslána nejpozději 7 dní před stanoveným termínem prezentace a to na elektronickou adresu uchazeče, která bude pro tyto účely uvedena v nabídce uchazeče. V případě, že hodnotící komise rozhodne o předvedení nabízeného řešení, rozhodne o vyloučení uchazeče z dalšího řízení, pokud se ukáže, že nabízené řešení nesplňuje některý minimální požadavek zadavatele, ačkoliv uchazeč ve formulářích splnění požadavků (Příloha č. 12 zadávací dokumentace) uvedl, že jej splňuje, tedy v případě, že uchazeč nejasnosti zadavatele dostatečně neodstraní. Odmítnutí prezentace funkčnosti nabízeného řešení bude zadavatelem posuzováno jako nesplnění požadavku na objasnění nejasností v nabídce ve smyslu 76 odst. 3 zákona. Zadavatel pro příklad uvádí, jaké podmínky prezentace by mohl po uchazeči požadovat: - Prezentovat bude uchazeč, který prokázal splnění kvalifikace a jehož nabídka byla úplná. - Doba prezentace je u každého uchazeče omezena na max. 2 hodiny. Do této doby není započten čas potřebný na přípravu technických prostředků k prezentaci. Čas na přípravu je max. 1 hodina. - Za uchazeče se mohou jednoho jednání účastnit nejvýše tři osoby. Zástupce uchazeče musí být pro účely prezentace vybaven zvláštní plnou mocí, nejde-li o osobu (popř. osoby) oprávněnou zavazovat uchazeče podle údajů zapsaných v obchodním rejstříku (postačí, pokud bude plnou mocí vybavena jedna osoba za uchazeče). - Z prezentace bude vyhotoven protokol o konání prezentace, který bude na závěr jednání podepsán ze strany zástupce uchazeče a hodnotící komise. - Uchazeči budou mít k prezentaci od zadavatele k dispozici projektor a projekční plátno. - Bude-li to pro prezentaci konkrétních uchazečů nezbytné, mohou uchazeči používat své vlastní prezentační vybavení. Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit z průběhu prezentace audio či video záznam s tím, že o jeho pořízení rozhodne hodnotící komise Strana 15 (celkem 102)

16 13. Způsob hodnocení nabídek Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ve smyslu 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena, tj. celková nabídková cena tvořená součtem nabídkové ceny A cena za kompletní realizaci zakázky, a nabídkové ceny B ceny za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu, pro účely hodnocení bude použita cena včetně DPH (zadavatel není ve vztahu k předmětu plnění plátcem DPH). Uchazeč vyplní v rámci nabídky formuláře Krycí list (Příloha č. 6) a tabulky dle vzoru v zadávací dokumentaci, tj. příloha č. 7, příloha č. 8 a dle požadavků, specifikovaných v kapitole číslo 9 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. zadavatele: Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. vedlejší náklady, cestovní náklady, předpokládaná rizika spojená s realizací předmětu veřejné zakázky apod.). Uchazečem navržené ceny budou konstantní po celou dobu platnosti smluv, pokud není na jiných místech uvedeno jinak. 14. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. 15. Způsob podávání nabídek Uchazeč předloží nabídku v českém jazyce v 1 originále a v 1 kopii a 3 x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči (absence kopie nabídky však ve smyslu výkladového stanoviska ÚOHS nemůže být důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení). Nabídky je nutno podávat v souladu se zákonem v jediné obálce opatřené zpětnou adresou, na kterou bude zasláno případné oznámení dle 71 odst. 5 a 6 zákona a zřetelně označené nápisem: Veřejná zakázka Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje!!! NEOTEVÍRAT!!! a) Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti otevření, a to buď doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 Strana 16 (celkem 102)

17 Pardubice ČJ. KRÚ 16128/2015 b) nebo osobně se nabídka podává na podatelně na adrese Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 120 (prostory Czech POINT), Pardubice, v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 15:30 a Pá v době od 7.00 do na adresu. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené. 16. Termín otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:00 hodin v sídle zadavatele Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice, místnost č. A221. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele). 17. Zadávací lhůta Zadávací lhůta (tj. dle 43 zákona lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. 18. Prodloužení zadávací lhůty Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 19. Zrušení zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 20. Zadávací dokumentace a) Obě verze, listinná i elektronická, jsou totožné a jsou navzájem rovnocenné. Elektronická verze je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz 20.1 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečné informace k zadávacím podmínkám, em na adrese: Strana 17 (celkem 102)

18 Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Zadavatel současně zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na svém profilu zadavatele https://zakazky.pardubickykraj.cz, kde byla zveřejněna zadávací dokumentace. Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s 148 odst. 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. 21. Zvláštní povinnosti dodavatele Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP a být označen číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a těchto Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR; Ministerstva pro místní rozvoj; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je, podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně projektu realizace a dodacích listů) opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příslušná příloha Příručky pro žadatele a příjemce v rámci příslušné výzvy). Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen a že bude při realizaci předmětu smlouvy sledovat, zda nedojde ke změně těchto pravidel, přičemž se musí řídit pouze aktuálními pravidly. 22. Ostatní ujednání Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Po rozhodnutí o výběru dodavatele je zadavatel povinen ve smyslu 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele text uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem, včetně jejích případných změn a dodatků. Strana 18 (celkem 102)

19 Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem je zadavatel povinen ve smyslu 147a zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění. Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu 147a zákona předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny; pokud je toto % nižší, dodavatel nebude dokládat seznam, ale v termínech, stanovených v 147a odst. 5 zákona doloží zadavateli pouze čestné prohlášení, v němž uvede, že žádnému ze subdodavatelů neuhradil více než 10% z objemu veřejné zakázky. Objednatel je povinen ve smyslu 147a zákona tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele. Pokud je některý ze subdodavatelů akciovou společností, předloží dodavatel společně s výše uvedeným seznamem subdodavatelů rovněž aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení výše uvedeného seznamu subdodavatelů Nabídky, kopie ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny. Zadavatel je oprávněn ve smyslu 57 zákona před uzavřením smlouvy požádat vítězného uchazeče o předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými tento uchazeč prokazoval splnění kvalifikace; uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen tyto doklady před uzavřením smlouvy předložit. Zadavatel požaduje, aby měl uchazeč po celou dobu platnosti uzavřené smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně 12 mil. Kč. V Pardubicích PhDr. Jana Haniková pověřená hejtmanem schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne , č. R/1767/15 Strana 19 (celkem 102)

20 23. Další části zadávací dokumentace přílohy Příloha číslo Název přílohy 1 Doporučený způsob řazení obsahu nabídky 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů (vzor) 3 Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor) 4 Čestné prohlášení ve smyslu 68 odst. 3 zákona 5 Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky 6 Krycí list nabídky (vzor) 7 Cena za plnění předmětu veřejné zakázky, Cena A 8 Cena za technickou podporu a servis po dobu udržitelnosti projektu, Cena B 9 Závazný návrh Smlouvy 10 Závazný návrh Smlouvy servisní 11 Technické požadavky zadavatele a minimální požadované funkce na předmět plnění veřejné zakázky 12 Tabulky doložení splnění minimálních požadavků 13 Přehled profesních způsobilostí osob zodpovědných za plnění zakázky Strana 20 (celkem 102)

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více