ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ") ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Město Kolín Karlovo náměstí Kolín Veřejná zakázka je realizována za podpory prostředků z Evropské unie v rámci Výzvy č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí, Integrovaného operačního programu, projekt Konsolidace IT a nové služby Kolín", reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ Cíl podpory: Konvergence 1/41

2 Obsah 1. Zadavatel Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení Účel, způsob zadání a vymezení předmět uveřejné zakázky Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Zvýšení bezpečnosti TC ORP a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy Služby související s implementací Zajištění produkčního provozu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Místo plnění Doba plnění Kvalifikace Splnění a prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce Prokázání kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů Společná nabídka více dodavatelů Zahraniční dodavatel Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení Způsob zpracování nabídkové ceny Jistina Smluvní podmínky Platební podmínky Požadavky na zpracování nabídky Způsob zpracování nabídky Skladba nabídky Variantní nabídky Hodnocení nabídek Hodnotící kritéria Forma a způsob hodnocení Dílčí kritérium č. 1 Celková nabídková cena za projekt Dílčí kritérium č. 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Celkové hodnocení nabídek Lhůta a místo pro podání nabídek Otevírání obálek Informace o výsledku výběrového řízení Platnost nabídky Práva zadavatele Práva uchazeče Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1: Technický popis řešení Popis současného stavu Stav technické infrastruktury v lokalitě Popis stávajícího stavu Technologického centra Informační systém města Specifikace poptávaného řešení Virtualizace desktopů Cíl podpory: Konvergence 2/41

3 2.2. Analýza bezpečnostních logů Sledování datových toků Rozhraní mezi spisovou službou a garantovaným úložištěm kraje Mobilní aplikace pro Městskou policii Dopravní agendy Agendy Myslivost Agenda Rybářství Sociálně právní ochrana mládeže Pracoviště pro skenování dokumentů Archivace dat - řešení dlouhodobého odkládání dat na SAN Externí formuláře Požadavky na implementaci Požadavky na školení Příloha č. 2 Krycí list (VZOR) Příloha č. 3 Prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (VZOR) Cíl podpory: Konvergence 3/41

4 1. Zadavatel Název: Město Kolín Sídlo (adresa): Karlovo náměstí 78, Kolín IČ: DIČ: CZ Zastoupený: Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města Kontaktní osoba: Petr Musílek Telefon: Profil zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/ Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele. Zadavatel požaduje opatření každé zaslané zprávy platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu; tento požadavek neplatí pro potvrzení o doručení zprávy. 3. Účel, způsob zadání a vymezení předmět uveřejné zakázky Účelem VZ je naplnit tyto cíle: elektronizaci agend veřejné správy v oblasti dopravních agend, agend rybářství a myslivosti a sociálně právní ochrany mládeže, dále díky podpoře elektronizace dokumentů (skenování) a zavedení inteligentních elektronických formulářů pro občany, zvýšení dostupnosti informací prostřednictvím mobilní aplikace pro městskou policii, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím systému pro správu systémových a bezpečnostních logů a jejich zpracování (výstupy, statistiky a vyhodnocování), zefektivnění správy koncových zařízení prostřednictvím virtualizace vytvoření rozhraní na garantované úložiště kraje. Formálním účelem této podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení dle ustanovení 38 ZVZ je uzavření smlouvy o dodávce, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 4 této Cíl podpory: Konvergence 4/41

5 zadávací dokumentace (dále jen Smlouva o dílo ) a uzavření smlouvy o podpoře, jejíž závazný návrh tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen "Servisní smlouva"), na základě kterých budou realizovány dále uvedené dodávky a služby. Smlouvy budou uzavřeny s jedním vybraným uchazečem, který podal nabídku na plnění veřejné zakázky, a který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v článku 13 této zadávací dokumentace umístil na prvním (1.) nejlépe hodnoceném místě z hodnocených nabídek. Předmět veřejné zakázky je dle klasifikace služeb (CPV kód) v souladu s 47 ZVZ vymezen následovně: 1. Informační systémy a servery CPV kód: Služby informačních technologií CPV kód: Systémové a podpůrné služby CPV kód: Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení CPV kód: Implementace programového vybavení CPV kód: Optická čtecí zařízení CPV kód: Předmětem veřejné zakázky a materiálním účelem VZ Konsolidace IT a nové služby Kolín, je konkrétně: 3.1. Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Virtualizace desktopů 3.2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Rozhraní na garantované úložiště kraje 3.3. Zvýšení bezpečnosti TC ORP a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Analýza bezpečnostních logů Sledování datových toků 3.4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy Dopravní agendy Agenda Myslivost Agenda Rybářství Agenda Sociálněprávní ochrana mládeže Mobilní aplikace pro Městskou policii Kolín Externí formuláře Cíl podpory: Konvergence 5/41

6 Pracoviště pro skenování dokumentů Rozhraní na skenovací linku Archivace dat Technický popis řešení a podrobný rozsah plnění je uveden v Příloze č. 1 ZD - Specifikace Technický popis řešení. Technický popis řešení byl vytvořen na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín " Služby související s implementací Popis postupu implementačních prací Jednorázová implementace do stávajícího aplikačního prostředí MÚ, které zahrnuje integraci a implementaci, nastavení, realizaci vazeb na ostatní ASW MÚ, migraci dat a spuštění do provozu Školení 4 administrátorů a 40 uživatelů v nezbytně nutném rozsahu 3.6. Zajištění produkčního provozu Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu (tj. 60 měsíců od přechodu do produkčního provozu) Technický popis řešení a podrobný rozsah plnění je uveden v Příloze č. 1 ZD - Specifikace Technický popis řešení. Technický popis řešení byl vytvořen na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín". V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu; tj. při splnění požadovaných vlastností řešení může konkrétní dodavatel předložit řešení jiné, než konkrétně popsané, pokud splňuje minimální požadované podmínky. Popisem řešení s využitím značky tedy nestanovujeme přímo požadavek užití konkrétního výrobku, ale využíváme ho pro zjednodušení popisu vlastností prostřednictvím vlastností příkladu ve smyslu transparentnosti. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota je zároveň nejvýše příspustná a nepřekročitelná. Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě Studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu s názvem Konsolidace IT a nové služby TC Kolín". Z toho je předpokládaná hodnota za: za dodávku předmětu VZ, jak ji definují články 3.1 až 3.5 této zadávací dokumentace, činí ,- Kč bez DPH, Cíl podpory: Konvergence 6/41

7 údržbu a podporu řešení po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců), jak ji definuje článek 3.6 této zadávací dokumentace, činí ,- Kč bez DPH. 5. Místo plnění Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele a jednotlivé budovy MÚ: Karlovo náměstí 78, Kolín I Karlovo náměstí 45, Kolín I Zámecká 160, Kolín I 6. Doba plnění Plnění předmětu veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno v následujícím rámcovém harmonogramu: a) Ukončení VŘ a podpis Smlouvy s vítězným uchazečem do b) Předpokládané zahájení plnění VZ: od c) Předpokládaný termín dokončení plnění VZ: do Jednotlivé části budou realizovány: a) První (investiční) etapa: nejpozději do i. Zpracování popisu postupu implementačních prací ii. Dodávka a konsolidace HW a virtualiuzace iii. Dodávka licencí a instalace produktů pro elektronizaci procesů iv. Zaškolení v. Zkušební provoz konsolidovaného ASW v délce minimálně 2 týdnů vi. Migrace dat v rozsahu akceptovaného popisu postupu implementačních prací vii. Akceptační testy viii. Zahájení rutinního provozu b) Druhá (provozní) etapa: nejpozději od i. Technická podpora a servis po dobu udržitelnosti projektu, přičemž udržitelnost projektu je 60 měsíců od data přechodu do produkčního provozu Předpokládaná doba zahájení plnění je závislá na ukončení zadávacího řízení, zahájení plnění nastane okamžitě po podpisu smlouvy vzešlé z tohoto zadávacího řízení. Zadavatel si proto vyhrazuje právo posunout výše uvedené předpokládané termíny v souvislosti Cíl podpory: Konvergence 7/41

8 s termínem dokončení zadávacího řízení. Případným posunem termínů nebude dotčen termín dokončení plnění VZ. 7. Kvalifikace 7.1. Splnění a prokázání splnění kvalifikace Splnění kvalifikace Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 ZVZ, profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s 54 ZVZ a technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 ZVZ a předloží čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v souladu s 50 odst. 1) písm. c) ZVZ. Uchazeč je povinen prokázat svoji kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce Dodavatel ve své nabídce prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 6 této Zadávací dokumentace. Žádné další doklady prokazující splnění kvalifikace nabídka nemusí obsahovat Prokázání kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle dále uvedených bodů Zadávací dokumentace. Nepředložení těchto dokladů bude zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy dle 82 odst. 4) ZVZ. Zadavatel explicitně upozorňuje na skutečnost, že uvedené doklady jsou součástí dokumentace o veřejné zakázce, kterou je zadavatel povinen archivovat v souladu s požadavky 155 ZVZ. Zadavatel tedy nebude tyto doklady uchazeči vracet. Pokud uchazeč předloží v originále nebo ověřené kopii některé doklady k prokázání technické kvalifikace již ve své nabídce, bude na ně při podpisu smlouvy pohlíženo již jako na předložené Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, doklady o kvalifikaci předloží dodavatel v prosté kopii jako součást nabídky. Zadavatel může po uchazeči, se kterým bude na základě výsledku zadávacího řízení uzavírat smlouvu, požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dle předchozího odst.; nepředložení těchto dokladů bude mj. zadavatelem považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy dle 82 odst. 4) ZVZ. Doklady pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z Obchodního rejstříku nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Cíl podpory: Konvergence 8/41

9 7.3. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, Cíl podpory: Konvergence 9/41

10 i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: a) výpisů z evidence Rejstříku trestů dodavatele (právnické osoby) a statutárních orgánů, resp. členů statutárních orgánů (fyzické osoby) [písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [písm. h)], d) čestného prohlášení [písm. c) až e), g), i) až k)]. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být ke dni podání nabídek starší než 3 měsíce Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů též výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být ke dni podání nabídek starší než 3 měsíce Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (před podpisem smlouvy) K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží: 1. K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Významnou dodávkou (referencí) se pro potřeby této zadávací dokumentace rozumí dodávka obdobná předmětu plnění veřejné zakázky: a) seznam nejméně tří významných dodávek poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí, kontaktů na zadavatele, a to minimálně v tomto rozsahu: Cíl podpory: Konvergence 10/41

11 finanční rozsah alespoň jedné (1) z těchto služeb činil alespoň 3,5 mil. Kč bez DPH, finanční rozsah alespoň dvou (2) z těchto služeb činil alespoň 2 mil. Kč bez DPH, přičemž každá z těchto dodávek zahrnovala dodávku obdobného předmětu plnění této zakázky. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že alespoň jedna z těchto významných dodávek měla za předmět dodání řešení dle odstavce i. níže a jedna z těchto významných dodávek měla za předmět dodání řešení dle odstavce ii. níže, nebo se v případě alespoň dvou těchto dodávek jednalo o předmět smíšený, tj. odpovídající oběma odstavcům níže. Za obdobný předmět plnění zadavatel považuje: i. dodávku technické infrastruktury v oblasti informačních technologií, virtualizace, včetně kompletní implementace a následné systémové podpory. ii. dodávku, implementaci, uvedení do provozu a následnou technickou podporu informačních systémů pro elektronizaci procesů a digitalizaci dat. Přílohou seznamu musí být: osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Tato osvědčení (prohlášení) musí prokazovat, že poskytnutá plnění byla obdobná předmětu plnění této zakázky z hlediska předmětu a objemu, a dále plnění bylo provedeno řádně bez vad a nedostatků Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů Dodavatel je v souladu s 51 odst. 4 ZVZ oprávněn splnit kvalifikaci podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě přiloží k nabídce: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1) písm. j) ZVZ (tj. čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ (tj. výpis z Obchodního rejstříku či obdobné evidence) subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1) písm. b) a d). Cíl podpory: Konvergence 11/41

12 7.7. Společná nabídka více dodavatelů Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 7.6 použije obdobně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden uchazeč), jsou povinni v souladu s 51 odst. 6 ZVZ přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky Zahraniční dodavatel Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání, případně bydliště, a to v souladu s 51 odst. 7 ZVZ. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce Změna kvalifikačních předpokladů v průběhu zadávacího řízení Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 8. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč). Ceny uvedené v nabídce budou členěny na ceny bez DPH a s DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek, součinnost stávajících dodavatelů software aplikací při migraci dat apod.). Nabídková cena musí zahrnovat cenu za poskytnutí užívacích práv k jakémukoliv software, který bude nezbytný pro řádné užívání předmětu dodávky v minimálním rozsahu 50 uživatelů, vyjma software, který bude zajištěn ze strany zadavatele. Cíl podpory: Konvergence 12/41

13 Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce celkovou nabídkovou cenu za kompletní plnění předmětu VZ uvedeném v kapitole 3 zadávací dokumentace a souvisejících přílohách, a to a ve struktuře dle Tabulky č. 1. Tabulka 1: Poviná struktura nabídkové ceny Popis části Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč 1. Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury - CELKEM Virtualizace desktopů 2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK - CELKEM Rozhraní na garantované úložiště kraje 3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP - CELKEM Logování síťového provozu Security EventsManager - analýza bezpečnostních logů 4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy - CELKEM Městská policie - mobilní aplikace SW rozhraní na skenovací linku Dopravní agendy Agendy myslivost a rybářství Sociálněprávní ochrana mládeže Externí formuláře Archivace dat Skenovací linka 5. Produkční provoz - CELKEM Cíl podpory: Konvergence 13/41

14 Údržba a podpora řešení po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců) Celková nabídková cena Hodnota nabídkové ceny musí být kladná, tj. zejména nesmí být nulová. Uchazeč je povinen vysvětlit ocenění kterékoli položky nabídkové ceny nulovou nebo neobvykle nízkou cenou; pokud tak neučiní, může být vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce nebo vyloučen ze zadávacího řízení. Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu specifikovanou v kapitole 4 této zadávací dokumentace. 9. Jistina Zadavatel nepožaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve smyslu souladu s 67 ZVZ. 10. Smluvní podmínky Dodavatel si nesmí upravit podmínky a požadavky zadavatele tak, aby zhoršil postavení zadavatele definované zadávacími podmínkami. Dodavatel nesmí zejména požadovat žádné závazky ani povinnosti zadavatele, které by zadavateli přinesly vedlejší organizační či jiné náklady. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (viz Příloha č. 4 a Příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Návrh smlouvy uvedený v příslušné příloze zadávací dokumentace je závazný a uchazeč do něj nesmí zasahovat v jiných místech než je v návrhu vzynačeno. 11. Platební podmínky Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Poskytované služby ve smyslu smluvních ujednání budou hrazeny vždy po zhodnocení kvalitativních parametrů poskytnuté služby v rámci akceptace milníků uvedených v kapitole 6. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu zadavatele uvedenou ve smlouvě. Cíl podpory: Konvergence 14/41

15 Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) je 30 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu zadavatele. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Oprávněně vystavený daňový doklad (faktura) musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat způsob označování účetních dokladů IOP. Zadavatel je oprávněn vrátit do data splatnosti daňový doklad (fakturu), který obsahuje nesprávné cenové nebo daňové údaje nebo který není doložen protokolem o předání a převzetí, ve lhůtě splatnosti neproplacený uchazeči k opravě. O tuto dobu od vrácení daňového dokladu (faktury) uchazeči do vystavení nového daňového dokladu (faktury) se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury). 12. Požadavky na zpracování nabídky Způsob zpracování nabídky o o o o o o Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce (mimo případné technické dokumentace komponent v přílohách, které mohou být v anglickém jazyce). Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy též ve slovenském jazyce. Pokud jsou v rámci technické kvalifikace požadovány certifikáty nebo osvědčení, mohou být předloženy též v anglickém jazyce. Pokud je v rámci technické kvalifikace požadován doklad o vzdělání, může být předložen též v anglickém či latinském jazyce. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku podá uchazeč v písemné podobě v originále a v jedné obsahově totožné kopii. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč předložil svoji nabídku také v elektronické formě (v obsahu identickém s písemnou formou) a to v obecně odstupných formátech a programech - např. ve formátu.doc nebo.pdf a to na CD/DVD médiu, které bude přiloženo k originálu nabídky tak, aby mohlo být z tohoto výtisku vyňato. Originál nabídky musí být označen jako Originál a jeho úplná kopie jako Kopie, (v případě pochybností nebo rozporů se považuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky). Povinnost doložit některé skutečnosti ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii se vztahuje pouze na originál nabídky. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou dle 68 odst. 2) ZVZ. Součástí nabídky musí být rovněž: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Cíl podpory: Konvergence 15/41

16 o o o o o Jednotlivé listy nabídky a přílohy budou vzestupně očíslovány. Tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně ověřené kopie. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce, a to včetně listů neočíslovaných. Nabídka bude seřazena dle požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci, jednotlivé listy nabídky musí být spolu pevně spojeny a musí být zabezpečeny proti manipulaci a očíslované nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. Všechny výtisky nabídky budou čitelné, jednoznačné, bez vsuvek, korekcí a jiných nejasností Skladba nabídky U každého vyhotovení nabídky, tzn. originálu i kopie, použije uchazeč závazné pořadí a číslování dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. Důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek bude vynechání nebo nezpracování některé z kapitol osnovy nebo její části. Nabídka bude předložena v této skladbě a seřazena do těchto oddílů: Krycí list nabídky; na titulní straně nabídky bude umístěn krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Obsah nabídky; nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol, článků a bodů členění nabídky. Charakteristika uchazeče; zde uchazeč uvede základní a identifikační údaje o sobě a případných subdodavatelích, dále potom informace o smluvních vztazích k těmto subdodavatelům. Prokázání kvalifikace; uchazeč prokáže splnění požadované kvalifikace postupem podle kapitoly 7 této zadávací dokumentace. Nabídka uchazeče - návrh řešení: - popis architektury řešení a jednotlivých komponent dle Přílohy č. 1 této ZD, - popis modulů a funkcionalit dle Přílohy č. 1 této ZD, - popis migrace stávajících dat do nového ASW, - popis postupu projektových prací, přístup k realizaci veřejné zakázky a míra požadavků na součinnost ze strany zadavatele - popis musí obsahovat metodiku plnění veřejné zakázky a přístupu k realizaci veřejné zakázky, - Analýza rizik a jejich dopad - popis bude obsahovat analýzu rizik realizace veřejné zakázky. Soupis požadované součinnosti zadavatele; zde uchazeč uvede požadavky na součinnost zadavatele při: - zpracování Popisu postupu implementačních prací, - instalaci a konfiguraci, - testování ASW, - zaškolení 4 administrátorů a 40 uživatelů v nezbytně nutném rozsahu, - migraci dat, - a další činnosti vyplývající z předmětu dodávky předmětu veřejné zakázky. Cíl podpory: Konvergence 16/41

17 Cenová nabídka; uchazeč uvede zpracování a členění nabídkové ceny dle kapitoly 8. této ZD. Přílohy: - vyplněná příloha č. 4 zadávací dokumentace; doplněný a podepsaný návrh smlouvy na dodání a implementaci řešení ve formě přílohy č. 4 této ZD ( Smlouva o dílo ); - vyplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace; doplněný a podepsaný návrh smlouvy o podpoře ve formě přílohy č. 5 této ZD ("Servisní smlouva"). Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami, razítky a podpisy uchazeče, je-li fyzickou osobou, či statutárním zástupcem, je-li právnickou osobou. Nabídka bude zřetelně označena NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Konsolidace IT a nové služby Kolín Variantní nabídky Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky dle 70 se nepřipouští. 13. Hodnocení nabídek Hodnotící kritéria Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny na základě posouzení dílčích kritérií pro zadání veřejné zakázky. Zadavatel stanoví pro jednotlivá dílčí kritéria jejich váhu v procentech. Tabulka 2: Tabulka hodnotících kritérii Dílčí kritérium / subkritérium Váha 1 Celková nabídková cena za projekt (Kč bez DPH) 70% 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace 30% Forma a způsob hodnocení Dílčí kritérium č. 1 Celková nabídková cena za projekt V rámci tohoto hodnotícího kritéria budou nabídky hodnoceny dle výše celkové ceny za projekt bez DPH. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného Dílčí kritérium č. 2 Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží Cíl podpory: Konvergence 17/41

18 úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Způsob výpočtu viz. Tabulka 3: Tabulka pro hodnocení Dílčího kritéria č. 2 - Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace. Tabulka 3: Tabulka pro hodnocení Dílčího kritéria č. 2 - Kvalita nabízeného řešení a způsobu realizace Předmět hodnocení Max. dosažitelný počet bodů I. Termín dodání díla Dílčí kritérium Termín dodání díla : v rámci tohoto dílčího hodnotícího kriteria budou nabídky hodnoceny dle počtu pracovních dní potřebných pro dodání díla uvedených uchazečem v rámci představení metodiky řízení projektu, která je nezbytnou součástí nabídky. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší počet pracovních dní obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižšího počtu pracovních dní a hodnoceného počtu pracovních dní vynásobeného II. Požadavky na součinnost Dílčí kritérium Požadavky na součinnost : v rámci tohoto dílčího hodnotícího kriteria budou nabídky hodnoceny dle nároků na součinnost zadavatele počtu člověkohodin zadavatele uvedených uchazečem v v Soupisu požadované součinnosti zadavatele, která je nezbytnou součástí nabídky. Hodnocení bude provedeno tak, že nabídka obsahující nejnižší počet člověkohodin obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižšího počtu požadovaných člověkohodin a hodnoceného počtu požadovaných člověkohodin vynásobeného III. Kvalita a úroveň nabízeného řešení Dílčí kritérium Kvalita a úroveň nabízeného řešení : bude hodnocena ze 3 navzájem srovnatelných hledisek. V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, které není číselně vyjádřitelné, bude hodnocen popis řešení nabízených služeb. Zadavatel požaduje pro účely hodnocení v tomto dílčím hodnotícím kritériu (jako podklad pro hodnocení), aby uchazeč zpracoval a v nabídce předložil dokument s názvem Návrh řešení. Popis řešení nabízených služeb bude uchazečem zpracován v této struktuře: 1) Popis funkčního návrhu řešení předmětu veřejné zakázky - popis musí obsahovat návrh technologického a funkčního řešení předmětu veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena taková nabídka, která navrhne řešení odpovídající stávajícímu technického stavu SW a HW vybavení zadavatele, řešení celkově snazší a intuitivnější na úrovni uživatelského a administračního rozhraní (lépe bude hodnocen systém, jehož používání bude snadnější a intuitivnější při běžném používání budoucím uživatelem), vykazující vyšší míru integrity, hlubší provázanosti a návaznosti se stávajícím SW a HW vybavením zadavatele a zohlední specifika předmětu plnění veřejné zakázky v prostředí veřejného zadavatele městského úřadu. 25 2) Popis postupu projektových prací, přístup k realizaci veřejné zakázky. Popis musí obsahovat metodiku plnění veřejné zakázky a přístupu k realizaci veřejné zakázky vč. způsobu řízení realizace předmětu veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena nabídka, které návrhem postupů a metodologie realizace předmětu Cíl podpory: Konvergence 18/41

19 veřejné zakázky zajistí standardizovaný přístup k řízení projektových prací s pravidelným a dostatečně podrobným reportingem postupu projektových prací, bude zajišťovat aktivní proklientský přístup zaměstnanců uchazeče, nabídne systém způsobu ověření výsledků realizace předmětu veřejné zakázky, který zadavateli jednoznačně a ověřitelně umožní vyhodnotit efektivitu, míru a způsob dosažení výsledků plnění předmětu veřejné zakázky. 3) Analýza rizik a jejich dopad - popis bude obsahovat analýzu rizik realizace veřejné zakázky. Lépe bude hodnocena nabídka, která uvede analýzu rizik vyplývajících z předmětu plnění veřejné zakázky a podrobněji popíše způsoby jak předcházet vzniku takových rizik a jak reagovat (na straně uchazeče a/nebo zadavatele) v případě vzniku takového rizika. V rámci dílčího hodnotícího kritéria bude posuzováno: Zpracování popisu - návrhu řešení, který co nejvíce odpovídá předmětu zadání veřejné zakázky a jeví se z hlediska technické a funkční vhodnosti a úplnosti navrženého řešení, srozumitelnosti, podrobnosti a komplexnosti popisu souvisejících služeb a postupů jako vhodnější; Způsob řízení plnění veřejné zakázky jako projektu a komunikace pokrývající všechny důležité kroky a přípravu podkladů pro interní rozhodovací postupy zadavatele i akceptační procedury souvisejícíc s předáním navrženého řešení, aniž by přitom docházelo k přenesení výkonu požadovaných činností zpět na zadavatele. Při hodnocení budou brány v potaz i flexibilita uchazeče a realizovatelnost navrhovaných řešení. Analýza rizik a jejich dopad na průběh realizace veřejné zakázky identifikující hlavní známá a běžná rizika IT projektů a popisující proaktivní přístup k předcházení popsaným rizikům a návrhy řešení konkrétních rizik v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky nastanou. V případě hodnocení nabídek podle tohoto kritéria, které není číselně vyjádřitelné, bude hodnocena technická část (návrh řešení), dle níže popsaného bodového hodnocení. V případě hodnocení nabídek podle tohoto kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * bodová hodnota aktuálně hodnocené nabídky / bodová hodnota nejlépe hodnocené nabídky Bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce bude přiděleno 100 bodů a každé následující nabídce se přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení: 76 až 100 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku plně vyhovující a představuje vysoce profesionálně zpracovaný návrh plnění s řešením a přístupem uchazeče nejlépe odpovídajícím technologickému a procesně-organizačnímu nastavení prostředí zadavatele, s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním proklientským přístupem. 51 až 75 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku vyhovující a představuje profesionálně zpracovaný návrh plnění s řešením a přístupem uchazeče dostatečně odpovídajícím technologickému a procesně- Cíl podpory: Konvergence 19/41

20 organizačnímu nastavení prostředí zadavatele a s porozuměním hlavní problematice zadání. 26 až 50 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku vyhovující avšak s výhradami, zejména: navržený způsob řešení je jako celek méně srozumitelný, navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností a schematičností. 1 až 25 subjektivních bodů obdrží nabídka, která je z hlediska skutečností hodnocených v rámci subjektivního dílčího hodnotícího kritéria jako celku nevyhovující, zejména: uchazeč celkově neporozuměl problematice, která má být předmětem návrhu, případně nedostatečně reflektoval stávající technologické a/nebo procesně-organizační nastavení prostředí zadavatele, jednotlivé navržené části řešení nebo navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné; navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a to způsobem, který neumožňuje posoudit dostatečnost návrhu řešení. Celkový počet bodů Celkové hodnocení nabídek Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí vždy vahou příslušného kritéria. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 14. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky budou přijímány v listinné podobě v sídle zadavatele (podatelna) v pracovní době: pondělí: úterý: středa: čtvrtek: pátek: 7:00-17:00 7:00-15:00 7:00-17:00 7:00-15:00 7:00-13:30 Konec lhůty pro podání nabídky je dne do 11:00 hod. Při zaslání nabídky poštou, se za datum a čas doručení považuje datum a hodina doručení zadavateli. Cíl podpory: Konvergence 20/41

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více