Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah"

Transkript

1 Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná Úmrtnost P irozený p ír stek - úbytek obyvatelstva Normativy Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 36 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

2 Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Zdravotn posti ení Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Vysv tlení základních pojm Sociální práce se zdravotn posti enými ob any Proces integrace osob s posti ením do spole nosti Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 67 ti, mláde, rodina Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná Porodnost Potratovost S atkovost Rozvodovost Bydlení Normativy Okruhy problém v rámci sociáln -právní ochrany d tí 91 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

3 Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah 3. Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 100 Lidé v obtí ných ivotních situacích Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná Kvalifika ní struktura obyvatelstva Nezam stnanost Normativy Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 126 Romská men ina Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná 141 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

4 Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah 2.4 Charakteristika romské minority Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 154 Záv r Význam klí ových slov Seznam zkratek Seznam pou ité literatury 165 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

5 Úvod Úvod Úvod 1. P edmluva Vá ení spoluob ané, dostáváte do rukou první vydání Komunitního plánu sociálních slu eb statutárního m sta Karviná, které zpracovalo statutární m sto Karviná ve spolupráci se Slezskou diakonií. Statutární m sto Karviná se jako jedno z prvních m st v eské republice rozhodlo pro definování aktuálních pot eb v sociální oblasti práv procesem komunitního plánování a následn bylo Ministerstvem práce a sociálních v cí R vybráno k realizaci pilotního projektu komunitního plánování na místní úrovni. Výstupem procesu komunitního plánování ve m st Karviná, do n ho byli dle principu komunitního plánování zapojeni poskytovatelé, u ivatelé i zadavatel sociálních slu eb, je Komunitní plán sociálních slu eb statutárního m sta Karviná. Tímto d kujeme v em len m pracovních skupin, kte í se do procesu komunitního plánování aktivn zapojili. Vzhledem k tomu, e komunitní plánování je dlouhodobý proces a rozhodn není zakon en vytvo ením komunitního plánu, rádi bychom Vás po ádali o Va i sou innost p i následném vyhodnocování a aktualizaci komunitního plánu. Na e pod kování pat í Vám v em, kte í jste se na vytvo ení Komunitního plánu sociálních slu eb statutárního m sta Karviná podíleli. Tomá Hanzel nám stek primátora Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 1

6 Úvod Úvod 2. Základní informace Zadavatel: statutární m sto Karviná, Slezská diakonie. Zpracovatelé podklad pro Komunitní plán: Magistrát m sta Karviné, odbor správy majetku, odd lení rozvoje a odbor sociálních cí, Slezská diakonie, roz ená triáda - pracovní tým pro Komunitní plánování statutárního m sta Karviná. Metodické vedení: Ministerstvo práce a sociálních v cí R (dále jen MPSV R) v rámci pilotního projektu Podpora MPSV p i reform sociálních slu eb. Financování: statutární m sto Karviná, Ministerstvo práce a sociálních v cí R. Postup: Do samotného projektu se Karviná zapojila v roce 2002 a to ú astí triády (zástupce zadavatele, poskytovatele a u ivatele sociálních slu eb) na výcviku k podpo e zahájení komunitního plánování na místní úrovni, jen byl organizován MPSV R pro 6 vybraných pilotních m st v rámci esko-britského projektu Podpora MPSV p i reform sociálních slu eb. Po ukon ení výcviku a záv re ných zkou kách, které prob hly v roce 2003, za ala karvinská triáda realizovat první kroky procesu komunitního plánování. V rámci procesu komunitního plánování ve m st Karviná byla zpracována Sociodemografická analýza m sta Karviná, Analýza spokojenosti u ivatel sociálních slu eb m sta Karviná a v neposlední ad vznikl Katalog sociálních slu eb m sta Karviná. 2 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

7 Úvod Úvod Organiza ní struktura: koordinace: partner projektu: pracovní skupiny: Magistrát m sta Karviné, odbor správy majetku, odbor sociálních v cí Slezská diakonie p t pracovních skupin sestavených z poskytovatel, u ivatel a zástupc zadavatele sociálních slu eb Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 3

8 Úvod Úvod 3. Obecn o Komunitním plánování Komunitní plánování sociálních slu eb je: metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo kraj plánovat sociální slu by tak, aby odpovídaly místním specifik m i pot ebám jednotlivých ob an. Jedná se o otev ený proces zji ování pot eb a zdroj a hledání nejlep ích ení v oblasti sociálních slu eb. astníci komunitního plánování: zadavatel - ten, kdo je odpov dný za zaji ní sociálních slu eb, které odpovídají místním pot ebám, tj. obec, poskytovatel - po adované slu by nabízí a realizuje (fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace z ízená obcí, krajem, státem), ivatel - lov k v nep íznivé sociální situaci, kterému jsou slu by ur eny. ínosy komunitního plánování: hlavním p ínosem komunitního plánování je zapojení v ech ú astník systému sociálních slu eb (tj. u ivatele, poskytovatele a zadavatele) do p ípravy a uskute ování plánu sociálních slu eb, zvy uje podíl ob an na rozhodovacím procesu o zp sobu jejich zaji ování, komunitní plán zaji uje, aby sociální slu by odpovídaly zji ným místním pot ebám a reagovaly na místní odli nosti. 4 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

9 Úvod Úvod 4. Komunitní plánování ve m st Karviná Zahájení komunitního plánování ve m st Karviná: Zahájení komunitního plánování a vytvo ení Komunitního plánu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva m sta Karviné ze dne Samotnou p ípravu pilotního projektu komunitního plánování zahájila triáda po absolvování Výcviku k podpo e zahájení komunitního plánování sociálních slu eb na místní úrovni a úsp ném slo ení záv re ných zkou ek v lednu Komunitní plánování a vytvo ení komunitního plánu je také sou ástí Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního m sta Karviná schváleného Zastupitelstvem m sta Karviné v íjnu 2003 a Programu rozvoje statutárního m sta Karviná schváleného Zastupitelstvem m sta Karviné v únoru Pr h procesu komunitního plánování ve m st Karviná v letech 2003 a 2004: 1. Byl vypracován Plán aktivit sm ujících k zavedení komunitního plánování. Následovalo jednání vedoucích odbor správy majetku a sociálních v cí Magistrátu m sta Karviné ve v ci výb ru neziskové organizace pro zpracování projektu na financování zahájení komunitního plánování (dle po adavku MPSV R). K podání projektu byla následn vybrána Slezská diakonie. 2. Triáda zpracovala a odeslala MPSV R prost ednictvím Slezské diakonie projekt na financování zahájení komunitního plánování ve m st Karviná. 3. Byl vytvo en základní pracovní seznam poskytovatel sociálních slu eb ve m st Karviná a za ala jednání se zástupci firem, které by se mohly spolupodílet na realizaci komunitního plánování (zpracování analýzy spokojenosti u ivatel, vedení pracovních skupin, apod.) 4. Uskute nilo se setkání zástupc statutárního m sta Karviná s poskytovateli sociálních slu eb ve m st Karviná a to za ú asti zástupc MPSV R a Krajského ú adu Moravskoslezského kraje. Cílem setkání bylo informovat poskytovatele sociálních slu eb ve m st Karviná o procesu komunitního plánování a o p ipravované analýze spokojenosti ivatel sociálních slu eb, která byla následn realizována v ervenci Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 5

10 Úvod Úvod 5. Uskute nila se spole ná setkání triády s poskytovateli a u ivateli sociálních slu eb, v rámci kterých byli ú astníci po ádáni o spolupráci a aktivní zapojení do procesu komunitního plánování. Zú astn ní p ipomínkovali p edlo ený dotazník pro poskytovatele (podklad pro zpracování Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná) a byli informováni o p ipravované analýze spokojenosti u ivatel se sociálními slu bami ve m st. Poskytovatelé a u ivatelé sociálních slu eb byli rozd leni do následujících p ti skupin: senio i, zdravotn posti ení, ti, mláde, rodina, lidé v obtí ných ivotních situacích, romské etnikum. 6. Pr byly zpracovávány do lé dotazníky od poskytovatel sociálních slu eb do podoby vhodné pro zpracování Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná. Triáda dále spolupracovala s externí firmou na zpracování dotazníku pro u ivatele s následným zpracováním analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb. 7. Triáda p evzala a následn konzultovala s autory Analýzu spokojenosti u ivatel sociálních slu eb ve m st Karviná. Probíhala jednání ohledn p ipravovaného Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná (zp sob t íd ní informací, kone ná podoba publikace, náklad apod.). Odbor správy majetku Magistrátu m sta Karviné zpracoval a podal druhý projekt na podporu procesu komunitního plánování na MPSV R. 8. Probíhaly dokon ovací práce na Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná (ov ování poskytnutých informací, ádosti poskytovatel o dopln ní a aktualizaci). Byla naplánována jednotlivá setkání v ech p ti pracovních skupin. 9. Byla zpracovaná Sociodemografická analýza m sta Karviná a dojednán tisk Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná. Uskute nila se jednotlivá setkání v ech p ti pracovních skupin, v pr hu kterých byli ú astníci mimo jiné obeznámeni se záv ry Analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb ve m st Karviná. 6 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

11 Úvod Úvod 10. Rad m sta Karviné byla v lednu 2004 p edlo ena informativní zpráva o pr hu komunitního plánování ve m st Karviná. 11. V rámci n kolika jednání pracovních skupin byly zpracovány SWOT analýzy, vize, cíle a jednotlivá opat ení rozvoje sociálních slu eb. Dokumenty zpracované v rámci procesu komunitního plánování: Analýza spokojenosti u ivatel sociálních slu eb ve m st Karviná Sociodemografická analýza statutárního m sta Karviná Katalog sociálních slu eb m sta Karviná Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 7

12 Úvod Úvod Komunitní plán sociálních slu eb statutárního m sta Karviná je rozd len do p ti následujících tématických oblastí a samostatných kapitol sociální slu by pro seniory sociální slu by pro lidi v obtí ných ivotních situacích sociální slu by pro d ti, mláde, rodinu sociální slu by pro zdravotn posti ené sociální slu by pro romskou minoritu 8 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

13 Úvod Úvod 5. Shrnutí Sociální slu by jsou ur eny ob an m, kte í se ocitli, p ípadn se mohou ocitnout, v nep íznivé sociální situaci. Cílem sociální pomoci je udr ení zp sobu ivota, který je v dané spole nosti typický, tj. nap íklad kolní docházka, volno asové aktivity, pracovní aktivity, aktivity spojené s udr ováním chodu domácnosti, s partnerským a rodinným ivotem, s výchovou d tí, s udr ením psychického a fyzického zdraví, se stárnutím apod. Komunitní plán sociálních slu eb statutárního m sta Karviná je rozd len do p ti tématických ástí a to podle cílových skupin, kterým jsou sociální slu by ur eny: 1. senio i, 2. zdravotn posti ení, 3. d ti, mláde, rodina, 4. lidé v obtí ných ivotních situacích, 5. romské etnikum. St ejními podklady p i zpracování Komunitního plánu sociálních slu eb statutárního m sta Karviná byly dokumenty a informace získané a p edlo ené Magistrátem m sta Karviné a Slezskou diakonií, tj. Sociodemografická analýza statutárního m sta Karviná, Analýza spokojenosti u ivatel sociálních slu eb m sta Karviná, Katalog sociálních slu eb m sta Karviná, výstupy jednání jednotlivých pracovních skupin apod. Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 9

14 Senioři Senio i Senio i 1. Úvod Stárnutí obyvatelstva pat í ve vysp lém sv mezi zákonité vývojové procesy a je sou ástí, i p esn ji d sledkem toho, co demografická literatura ozna uje termínem druhý demografický p echod. Tomuto procesu se nevyhnula ádná ze západoevropských zemí a je ji del í dobu z ejmé, e se mu nevyhne ani eská republika. Navíc jeho pr h bude v na ich podmínkách s nejv í pravd podobností je intenzivn í ne ve v in zemí, kde sledovaný proces zapo al podstatn d íve. V na ich podmínkách dojde nejen k sou asnému poklesu úmrtnosti ve vy ím v ku a rychlému a pravd podobn hlubokému poklesu plodnosti, ale také k soub nému vstupu relativn silných generací do d chodového v ku. Nejv í nár st po tu osob v d chodovém v ku byl o ekáván v letech , p em vzestup hodnoty této charakteristiky bude se srovnatelnou intenzitou pokra ovat i v dal í dekád. Jak vyplývá z lánku zve ejn ném v deníku Právo (autor: Ji í Vavro ), p es 25 % mladých ech ve v ku let pova uje star í spoluob any za p eká ku a p ít rozvoje spole nosti, proto e podle nich pouze od erpávají ekonomické zdroje (tento názor mají edev ím mladí mu i, kte í ijí sami a ateisté). Tém polovina ob an pohlí í na stárnutí populace s ur itými obavami. P es 25 % v ech ob an dokonce hodnotí o ekávaný nár st po tu ob an star ích 65 let jako velmi patný. Stárnutí spole nosti toti podle nich p edstavuje záva ný ekonomický a sociální problém. Toto vyplývá z empirického výzkumu Senio i a sociální opat ení v oblasti stárnutí v pohledu eské ve ejnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních v cí. V R je v sou asné dob p ibli 15 % obyvatel star ích 65 let. Do roku 2030 stoupne po et senior na 24 %. V roce 2050 jich dokonce bude 33 %, tedy asi 3,1 milionu. 10 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

15 Senioři Senio i Podle výzkumník se stárnutí spole nosti a problémy z n j vyplývající mohou projevit v tzv. mezigenera ním boji o zdroje spole nosti. V ina ob an bez rozdílu v ku toti sou asn ekává, e jim v jejich ivot bude významn stále pomáhat stát. Mladí lidé nap. o ekávají podporu bydlení rodin. V R se rodí málo d tí, zhruba 90 tisíc ro. Na zdravotní a sociální slu by pro seniory, jejich po et roste, se vydává ro stále více prost edk, zatímco peníze na rodinu jsou stabiln nízké a postupn se sni ují. esto nelze íci, e eská spole nost má ke svým senior m negativní vztah. To, e sta í lidé mohou být pro své zku enosti je prosp ní, si myslí 69 % ob an mezi lety a 86 % z nich se domnívá, e spole nost by m la brát v úvahu pot eby starých lidí. Jako udr ovatelé tradic jsou star í ob ané vnímáni p edev ím obyvateli st edních a malých m st a v ícími. Pom rn zna ná ást ob an bere staré lidi jako d le itou citovou oporu. Senio i zaujímají pevné místo ve spole nosti. Naprostá v ina ob an má kontakty se seniory, tak e tento sv t jim není tak vzdálený a neznámý. 64 % dotázaných ve v ku let nav vuje své rodi e minimáln 1 x týdn. Pouze 17 % n kolikrát do roka a jen 6 % nikdy. Jen za povinnost pova uje tyto náv vy 25 % mu a 10 % en, za zdroj radosti 37 % mu a 49 % en. Co vlastn pocitov za ívá, neví 7 % mu a 6 % en. Svým rodi m asto pomáhá 42 % mu a en. Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 11

16 Senioři Senio i 2. Teoretická východiska Senio i se stávají stále výrazn í skupinou, která pot ebuje sociální pomoc v d sledku stárnutí populace jako pozitivního výsledku spole enského rozvoje ve vysp lých státech sv ta a postupného prodlu ování délky ivota. V rámci této kapitoly budou up esn ny základní pojmy a názvy, které se budou nadále v sekci nazvané Senio i vyskytovat. Mimo jiné je zde uveden stru ný p ehled poskytovatel sociálních slu eb pro seniory na území m sta Karviná. P i zpracování této sekce byly k objasn ní n kterých vazeb a závislostí vyu ity také podklady a záv ry Sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná, publikované v prosinci 2003 a výsledky vyplývající z Analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb m sta Karviná zpracované v srpnu 2003 pro pot eby vytvo ení komunitního plánu ve m st. 2.1 Základní pojmy Senior - osoba ve v ku stanovené hranice odchodu do d chodu. V ková hranice p echodu z ekonomické innosti do starobního d chodu má být, vzhledem k prodlou ení délky ivota, relativnímu zlep ení zdravotní pé e a respektování princip sociální ochrany, posunuta v R na 65 let nebo má být alespo co nejvíce pru ná. Senio i se podle ivotních sil a aktivity rozli ují na: seniory t etího v ku tj. aktivní a nezávislí senio i, seniory tvrtého v ku tj. závislí senio i. Stárnutí, stá í - stá í je multidimenzionální kategorií biologickou, medicínskou a psychologickou, politicko-ekonomickou a spole enskou. Základem stárnutí je postupná biologická involuce nezvratné povahy, ubývání funk nosti orgán. Z biologického hlediska se proto stárnutí projevuje od v ku let, z psychologického hlediska se projevy stárnutí posunují do pozd ího v ku. Etapa stá í se z ontogenetického hlediska m e lenit na mlad í stá í (65 75 let) a pokro ilé stá í (nad 75 let). 12 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

17 Senioři Senio i Pe ovatelská slu ba - tato slu ba je ur ena lidem, jejich schopnosti zejména v oblasti osobní pé e a pé e o domácnost jsou sní eny. Podstatou slu by je pomoci t mto lidem zvládnout vyjmenované, edem dohodnuté, b né ka dodenní úkony, které by d lali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní posti ení nebo stá í. Hlavním cílem t chto slu eb je umo nit lov ku setrvat ve vlastním domácím prost edí a zachovat vlastní ivotní styl. Domovy a penziony - tato slu ba je ur ena lidem, jejich schopnosti jsou sní eny zejména v oblastech osobní pé e a pé e o domácnost a kte í v této situaci necht jí ít ve vlastním domácím prost edí. Dávají ednost slu bám, jejich sou ástí je bydlení mimo domov. Sou ástí slu by je poskytnutí bydlení v prostorech zvlá k tomu ur ených, které u ivateli nahrazují domov. Cílem poskytovaných slu eb je podpora rozvoje nebo alespo zachování stávající sob sta nosti ivatele i jeho p ípadný návrat do vlastního domácího prost edí. Tís ová pé e - jde o nep etr itou distan ní hlasovou a elektronickou komunikaci s lidmi, kte í jsou v d sledku sní ení sob sta nosti vystaveni stálému, vysokému riziku ohro ení zdraví. Osobní asistence -tato slu ba je zam ena na poskytování sociální pé e lidem se zdravotním posti ením a senior m zejména v domácí pé i. Osobní asistenti pomáhají u ivatel m v sebeobsluze, hygien, doprovází je k léka i apod. Pr vodcovská, p ed itatelská a tlumo nická slu ba - slu ba je ur ena lidem, jejich schopnosti jsou sní eny v oblasti orientace nebo komunikace. Podstatou slu by je pomoc u ivateli osobn si vy ídit vlastní zále itosti, vyu ívat p irozené zdroje spole nosti, slu by apod. Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 13

18 Senioři Senio i 2.2 Za ízení poskytující sociální slu by senior m v Karviné Domov d chodc - jedná se o domovy a penziony, ve kterých je senior m zde bydlícím poskytována komplexní o et ovatelská pé e s nep etr itým provozem. Cílem je poskytnout komplexní pé i starým a pot ebným lidem, kte í pro trvalé zm ny zdravotního stavu pot ebují pomoc, která jim nem e být zaji na leny jejich rodiny ani pe ovatelskou slu bou. Ve m st Karviná tyto slu by poskytuje: Domov d chodc Karviná, Na Ba antnici 1564, Karviná-Nové M sto Charitní d m sv. Antonína, Pivovarská 1/2, Karviná-Fry tát Domov senior a osob s posti ením, Sokolovská 1761, Karviná-Nové M sto Ústav sociální pé e pro t ce mobilní a imobilní klienty, kte í si ji nezvládnou zajistit ivotní pot eby sami. Klub d chodc - klub pro seniory, ve kterém mají jeho lenové mo nost trávit sv j volný as, ú astnit se kulturních p edstavení, jednodenních zájezd a ostatních organizovaných aktivit. Ve m st Karviná jsou tyto kluby d chodc : Klub d chodc, Rudé armády 536, Karviná-Hranice Klub d chodc, V Aleji 477, Karviná-Ráj Klub d chodc, Ol iny 47, Karviná-Staré M sto Klub d chodc, U Lesa 871, Karviná-Ráj Klub d chodc, Borovského 814, Karviná-Ráj Klub d chod, U Svobodáren 1300, Karviná-Nové M sto Základní organizace d chodc a krojovaných horník dolu SA, Karviná-Doly Galaxie - centrum pomoci, stacioná - toto centrum krom slu eb pro mentáln posti ené poskytuje senior m mo nost stravování. Galaxie - centrum pomoci, stacioná, Ka parova 2978, Karviná-Hranice m s pe ovatelskou slu bou (DPS) - toto za ízení slou í k trvalému bydlení t ce zdravotn posti ených ob an a ob an 14 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

19 Senioři Senio i star ích 65 let, kte í pot ebují vzhledem k v ku nebo zdravotnímu posti ení pomoc nebo se edpokládá, e tuto pomoc budou pot ebovat do budoucna. Ve m st jsou tyto domy s pe ovatelskou slu bou: DPS, Borovského 814, Karviná-Ráj DPS, Leonovova 1796, Karviná-Hranice DPS, Markova 48, Karviná-Fry tát DPS, U Svobodáren 1300 a 1303, Karviná-Nové M sto DPS, U Lesa 871, Karviná-Ráj Pe ovatelská slu ba - poskytování pe ovatelské slu by za úhradu starým a zdravotn posti eným ob an m v domácnosti a domech s pe ovatelskou slu bou ve m st Karviná. Ve m st Karviná tuto slu bu poskytuje: St edisko sociálních slu eb Karviná, Sokolovská 1761, Karviná-Nové M sto Slezská humanita, Sokolovská 1761, Karviná-Nové M sto Nep etr itá, odborná a specializovaná domácí o et ovatelská pé e ob an m, kterým tuto slu bu naordinoval praktický nebo odborný léka. Osobní asistence - je poskytována ob an m, jejich rodiny se o n starají a pot ebují pomoc v situacích, kdy musí opustit domov, nap. dozor u nemocného. Ve m st Karviná tyto slu by poskytuje: Slezská humanita, Sokolovská 1761, Karviná-Nové M sto Slezská diakonie, Horova 654, Karviná-Ráj Podrobn í informace o jednotlivých sociálních slu bách poskytovaných ve m st Karviná naleznete v Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná. Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 15

20 Senioři Senio i 2.3 Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná kové slo ení obyvatelstva je pova ováno za nejd le it í biologický p edpoklad nejen jeho p irozené reprodukce, ale i reprodukce migra ní. Je výsledkem dlouholetého edchozího vývoje p íslu né populace, ale sou asn i jednou z podmínek jeho vývoje budoucího. V této souvislosti se hovo í o sekulárním fenoménu populace. Struktura obyvatelstva podle v ku charakterizuje obyvatelstvo jako mladé (progresivní), ustálené (stacionární) nebo staré (regresivní). D je se tak na základ zastoupení r zných kových slo ek ve sledované populaci, a to podle jednotek nebo v kových skupin utvá ených podle ú elu analýzy v kového slo ení. Nejpodrobn í je analýza v kového slo ení podle jednotek v ku, dal í p ístupy shlukují tyto jednotky do v kových skupin 0-14, 15-59, 60 + let (ekonomické hledisko). Jiný zp sob analýzy je struktura podle p tiletých kových skupin. lenské státy OSN vypracovávají národní plány p ípravy na stá í, které mají vyvolat zájem spole nosti i jedinc o problémy stá í. V R existuje Národní program p ípravy na stárnutí populace v R (pro období ), který by m l zajistit p ipravenost na zm nu demografické struktury eské spole nosti a umo nit senior m ít v bezpe í a d stojnosti, jako plnoprávní ob ané. ídí se deseti principy: etické principy, irozené sociální prost edí, pracovní aktivity, hmotné zabezpe ení, zdravý ivotní styl, kvalita ivota, zdravotní pé e, komplexní sociální slu by, spole enské aktivity, vzd lávání, bydlení. Sou asné obyvatelstvo R je nutno definovat jako populaci regresního typu (stárnoucího) vyzna ující se navíc zna nou p evahou en ve vy ím v ku. V devadesátých letech minulého 16 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

21 Senioři Senio i století se výrazn urychlilo stárnutí obyvatelstva zp sobené poklesem po tu a podílu d tí. Po et a podíl osob star ích 60 let sice zatím stagnuje na úrovni 18 %, ale v nejbli í dob se bude zvy ovat, nebo se v ku 60 let za ínají ji do ívat po etn í generace narozené na p elomu t icátých a ty icátých let minulého století. V d sledku nízkého po tu narozených za ala populace R výrazn stárnout zespodu v kové pyramidy. Po et d tí ve v ku do 14 let se ka doro sni uje. V roce 1996 byl tento po et poprvé v historii ni í ne po et osob ve v ku 60 let a více. hem 90. let minulého století se zvý il pr rný v k a velmi výrazn roste index stá í (pom r populace star í 60 let k po tu populace ve v ku 0-15 let) z 83,7 v roce 1990 na 106,4 v roce 1999 a následn 113,9 v roce Z demografických prognóz vyplývá, e kolem roku 2010 dojde p i celkovém mírném poklesu po tu obyvatelstva k významným zm nám jeho struktury. Výrazný pokles podílu d tí do 14 let (z 20 % v r na zhruba 15 % v r. 2010) bude provázen zvý ením podílu obyvatel v produktivním v ku (z 58 % p ibli na 62 %) a v poproduktivním v ku (z 20 % na tém 23 %). Tabulka. 1 ková struktura obyvatel ve m st Karviná Rok k Obyvatelstvo celkem Z toho Obyvatelstvo celkem Z toho Po et % Mu i eny Po et % Mu i eny edproduktivní , , Produktivní , , Poproduktivní , , Celkem Vysv tlivky: edproduktivní v k Produktivní v k Poproduktivní v k 0-14 let let 60 a více let Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 17

22 Senioři Senio i Úmrtnost Po et a slo ení obyvatelstva k ur itému okam iku, nap. p i s ítání lidu, je výsledkem jeho pohybu, jeho reprodukce. Je to jednak reprodukce irozená vyplývající z procesu rození a umírání obyvatelstva, jednak reprodukce prostorová vyplývající z migra ních pohyb. Reprodukce obyvatelstva R vykazovala v letech 1991 a 2001 depopula ní tendence. Rapidn klesala porodnost a jen zvolna klesala úmrtnost. Aktivní polo kou v p irozené reprodukci obyvatelstva R se stala úmrtnost, resp. její sní ení, koliv není nijak mimo ádné. P íznivý vývoj úmrtnosti se obvykle p ipisuje zm ivotního stylu, rozsáhlej í prevenci v rámci pé e o vlastní zdraví, zkvalitn ní léka ské pé e a v eobecné dostupnosti a aplikaci ú inn ích lé iv. Tabulka. 2 Vývoj úmrtnosti ve m st Ukazatel/rok Úmrtnost V letech do lo k poklesu úmrtnosti o 21 %. Tato skute nost je velice dob e patrná z ní e uvedeného grafu. Od r je tento pokles mnohem mírn í. 18 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

23 Senioři Senio i Graf. 1 Vývoj úmrtnosti ve m st Vývoj úmrtnosti ve m st Úmrtnost V letech P irozený p ír stek - úbytek obyvatelstva Jedním ze základních rys sou asného demografického vývoje v R je pokles po tu obyvatel zp sobený p irozeným úbytkem. Po et zem elých se sice od r v R sni uje, ale celkový po et obyvatel R od r ka doro klesá. Tento pokles je zp soben úbytkem obyvatel p irozenou m rou, tzn. e po et zem elých p evy uje po et narozených. Tabulka. 3 Vývoj p irozeného p ír stku obyvatelstva ve m st Ukazatel/rok iv narození Úmrtnost irozený ír stek / úbytek Tabulka zachycuje vývoj p irozeného p ír stku/úbytku obyvatelstva v závislosti na po tu iv narozených d tí a úmrtnosti. Vývoj je zachycen od r v intervalech 5 let. Z údaj Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 19

24 Senioři Senio i vyplývá, e situace ve m st odpovídá celorepublikovému trendu týkajícího se poklesu po tu iv narozených d tí, jeho p ímým dopadem je p irozený úbytek obyvatelstva, o kterém ve m st Karviná hovo íme od r (úmrtnost p evy uje po et iv narozených). V návaznosti na celkový po et obyvatel ve m st byl nejvy í p irozený p ír stek zaznamenán v r Od tohoto roku p irozený p ír stek neustále klesá. Graf. 2 Vývoj p irozeného p ír stku/úbytku obyvatelstva ve m st Vývoj p irozeného p ír stku/úbytku obytelstva ve m st Po et V letech Úmrtnost iv narození irozený p ír stek/úbytek 2.4 Normativy Normativy jsou sm rná ísla a orienta ní údaje. Normativy upozor ují na pr rný (a tedy pravd podobný) výskyt sociálních jev, situací a pot eb v eské republice. Normativy ní e uvedené zobrazují rozsah osob, které v d sledku stárnutí obyvatelstva pot ebují pomoc i sebeobsluze. 20 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

25 Senioři Senio i Tabulka. 4 Údaje vymezující pot ebu sociálních slu eb ve vazb na v k senior k osoby Podíl osob, které pot ebují pomoc p i sebeobsluze let let let 10, let 15, let a více let 80 % Na základ vý e uvedených orienta ních údaj byl kvantifikován pravd podobný po et osob ve m st Karviná, kte í pot ebují pomoc p i sebeobsluze, a to ve vazb na v k senior. Tabulka. 5 Údaje vymezující pot ebu sociálních slu eb ve vazb na v k senior ve m st Karviná k osoby Orienta ní po et osob, které pot ebují pomoc p i sebeobsluze Celkem v Karviné let let let let let a více let 92 Tabulka. 6 Údaje vymezující pot ebu sociálních slu eb ve vazb na mí e závislosti a v ku senior % podíl osob, které pot ebují pomoc p i sebeobsluze dle míry k osoby závislosti Minimální Lehká St ední ká let 1,5 1, let let , let 6, let a více let Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 21

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK UNIVERSITAS, s.r.o. Borovská 1425, 190 16 Praha 9 Tel.: 281972182 www.universitas.cz IČO: 274 17 719 Sociální služby: Potřeby a názory občanů v Karlovarském kraji 2007 Shrnující zpráva ze sociologického

Více

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016 KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016 Koncepce rozvoje města Němčice nad Hanou v sociální oblasti na období 2013 2016 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 29001 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU Projekt Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/45.00012) je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Č.j. 9045/2012/MB Spisová značka: OSV - 1220/2012 Zadávací dokumentace akce: Zpracování odborných analýz - mapování potřeb

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody 3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody Přirozená měna obyvatel je základem demografických procesů ve smyslu bilance živě narozených a zemřelých. Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU

Dlouhodobé cíle (2013 2017) INFORMACE O PROJEKTU INFORMACE O PROJEKTU Preambule Proč jsme se rozhodli poskytovat služby zrovna v oblasti pomoci v domácnosti, žehlení a nákupů a poskytování informací prostřednictvím bezplatné linky? Reagujeme na nárůst

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mojžíšová A., Nekola V. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Směrnice č. 3 / SQ 3 Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Úvod Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018

Zdravotní plán města Strakonice. pro období 2015 2018 Zdravotní plán města Strakonice pro období 2015 2018 Obsah Úvod 3 Místní odborný tým...4 Průběh projednávání a schválení dokumentu..4 Analytická část Zdravotního plánu města Strakonice.4 Zdravotní plán

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

Koncepce rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach - období 2016-2018 (struční popis plánovaných etap transformační plánu)

Koncepce rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach - období 2016-2018 (struční popis plánovaných etap transformační plánu) Koncepce rozvoje organizace Domov pod hradem Žampach - období 2016-2018 (struční popis plánovaných etap transformační plánu) Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.3 Radou Ústeckého kraje byl dne 20.8.2014, pod č. usnesení - 459/59R/2014, projednán materiál pod názvem: Transformace služeb

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR

CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR CÍL 15: INTEGROVANÝ ZDRAVOTNICKÝ SEKTOR DO ROKU 2010 ZAJISTIT LEPŠÍ PŘÍSTUP K ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI, KTERÁ JE ORIENTOVÁNA NA RODINU A NA MÍSTNÍ SPOLEČENSTVÍ A OPÍRÁ SE O FLEXIBILNÍ A VHODNĚ REAGUJÍCÍ

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby: INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel. 354 479 242, 725 505 114 Druh poskytované sociální

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod Dokument je zpracován pro období 20162017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více