Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah"

Transkript

1 Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná Úmrtnost P irozený p ír stek - úbytek obyvatelstva Normativy Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 36 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

2 Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Zdravotn posti ení Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Vysv tlení základních pojm Sociální práce se zdravotn posti enými ob any Proces integrace osob s posti ením do spole nosti Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 67 ti, mláde, rodina Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná Porodnost Potratovost S atkovost Rozvodovost Bydlení Normativy Okruhy problém v rámci sociáln -právní ochrany d tí 91 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

3 Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah 3. Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 100 Lidé v obtí ných ivotních situacích Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná Kvalifika ní struktura obyvatelstva Nezam stnanost Normativy Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 126 Romská men ina Úvod Teoretická východiska Základní pojmy Za ízení poskytující sociální slu by v Karviné Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná 141 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

4 Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah 2.4 Charakteristika romské minority Záv ry analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb Výstupy pracovních skupin SWOT analýza Vize, cíle, priority Opat ení 154 Záv r Význam klí ových slov Seznam zkratek Seznam pou ité literatury 165 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

5 Úvod Úvod Úvod 1. P edmluva Vá ení spoluob ané, dostáváte do rukou první vydání Komunitního plánu sociálních slu eb statutárního m sta Karviná, které zpracovalo statutární m sto Karviná ve spolupráci se Slezskou diakonií. Statutární m sto Karviná se jako jedno z prvních m st v eské republice rozhodlo pro definování aktuálních pot eb v sociální oblasti práv procesem komunitního plánování a následn bylo Ministerstvem práce a sociálních v cí R vybráno k realizaci pilotního projektu komunitního plánování na místní úrovni. Výstupem procesu komunitního plánování ve m st Karviná, do n ho byli dle principu komunitního plánování zapojeni poskytovatelé, u ivatelé i zadavatel sociálních slu eb, je Komunitní plán sociálních slu eb statutárního m sta Karviná. Tímto d kujeme v em len m pracovních skupin, kte í se do procesu komunitního plánování aktivn zapojili. Vzhledem k tomu, e komunitní plánování je dlouhodobý proces a rozhodn není zakon en vytvo ením komunitního plánu, rádi bychom Vás po ádali o Va i sou innost p i následném vyhodnocování a aktualizaci komunitního plánu. Na e pod kování pat í Vám v em, kte í jste se na vytvo ení Komunitního plánu sociálních slu eb statutárního m sta Karviná podíleli. Tomá Hanzel nám stek primátora Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 1

6 Úvod Úvod 2. Základní informace Zadavatel: statutární m sto Karviná, Slezská diakonie. Zpracovatelé podklad pro Komunitní plán: Magistrát m sta Karviné, odbor správy majetku, odd lení rozvoje a odbor sociálních cí, Slezská diakonie, roz ená triáda - pracovní tým pro Komunitní plánování statutárního m sta Karviná. Metodické vedení: Ministerstvo práce a sociálních v cí R (dále jen MPSV R) v rámci pilotního projektu Podpora MPSV p i reform sociálních slu eb. Financování: statutární m sto Karviná, Ministerstvo práce a sociálních v cí R. Postup: Do samotného projektu se Karviná zapojila v roce 2002 a to ú astí triády (zástupce zadavatele, poskytovatele a u ivatele sociálních slu eb) na výcviku k podpo e zahájení komunitního plánování na místní úrovni, jen byl organizován MPSV R pro 6 vybraných pilotních m st v rámci esko-britského projektu Podpora MPSV p i reform sociálních slu eb. Po ukon ení výcviku a záv re ných zkou kách, které prob hly v roce 2003, za ala karvinská triáda realizovat první kroky procesu komunitního plánování. V rámci procesu komunitního plánování ve m st Karviná byla zpracována Sociodemografická analýza m sta Karviná, Analýza spokojenosti u ivatel sociálních slu eb m sta Karviná a v neposlední ad vznikl Katalog sociálních slu eb m sta Karviná. 2 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

7 Úvod Úvod Organiza ní struktura: koordinace: partner projektu: pracovní skupiny: Magistrát m sta Karviné, odbor správy majetku, odbor sociálních v cí Slezská diakonie p t pracovních skupin sestavených z poskytovatel, u ivatel a zástupc zadavatele sociálních slu eb Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 3

8 Úvod Úvod 3. Obecn o Komunitním plánování Komunitní plánování sociálních slu eb je: metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo kraj plánovat sociální slu by tak, aby odpovídaly místním specifik m i pot ebám jednotlivých ob an. Jedná se o otev ený proces zji ování pot eb a zdroj a hledání nejlep ích ení v oblasti sociálních slu eb. astníci komunitního plánování: zadavatel - ten, kdo je odpov dný za zaji ní sociálních slu eb, které odpovídají místním pot ebám, tj. obec, poskytovatel - po adované slu by nabízí a realizuje (fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace z ízená obcí, krajem, státem), ivatel - lov k v nep íznivé sociální situaci, kterému jsou slu by ur eny. ínosy komunitního plánování: hlavním p ínosem komunitního plánování je zapojení v ech ú astník systému sociálních slu eb (tj. u ivatele, poskytovatele a zadavatele) do p ípravy a uskute ování plánu sociálních slu eb, zvy uje podíl ob an na rozhodovacím procesu o zp sobu jejich zaji ování, komunitní plán zaji uje, aby sociální slu by odpovídaly zji ným místním pot ebám a reagovaly na místní odli nosti. 4 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

9 Úvod Úvod 4. Komunitní plánování ve m st Karviná Zahájení komunitního plánování ve m st Karviná: Zahájení komunitního plánování a vytvo ení Komunitního plánu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva m sta Karviné ze dne Samotnou p ípravu pilotního projektu komunitního plánování zahájila triáda po absolvování Výcviku k podpo e zahájení komunitního plánování sociálních slu eb na místní úrovni a úsp ném slo ení záv re ných zkou ek v lednu Komunitní plánování a vytvo ení komunitního plánu je také sou ástí Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního m sta Karviná schváleného Zastupitelstvem m sta Karviné v íjnu 2003 a Programu rozvoje statutárního m sta Karviná schváleného Zastupitelstvem m sta Karviné v únoru Pr h procesu komunitního plánování ve m st Karviná v letech 2003 a 2004: 1. Byl vypracován Plán aktivit sm ujících k zavedení komunitního plánování. Následovalo jednání vedoucích odbor správy majetku a sociálních v cí Magistrátu m sta Karviné ve v ci výb ru neziskové organizace pro zpracování projektu na financování zahájení komunitního plánování (dle po adavku MPSV R). K podání projektu byla následn vybrána Slezská diakonie. 2. Triáda zpracovala a odeslala MPSV R prost ednictvím Slezské diakonie projekt na financování zahájení komunitního plánování ve m st Karviná. 3. Byl vytvo en základní pracovní seznam poskytovatel sociálních slu eb ve m st Karviná a za ala jednání se zástupci firem, které by se mohly spolupodílet na realizaci komunitního plánování (zpracování analýzy spokojenosti u ivatel, vedení pracovních skupin, apod.) 4. Uskute nilo se setkání zástupc statutárního m sta Karviná s poskytovateli sociálních slu eb ve m st Karviná a to za ú asti zástupc MPSV R a Krajského ú adu Moravskoslezského kraje. Cílem setkání bylo informovat poskytovatele sociálních slu eb ve m st Karviná o procesu komunitního plánování a o p ipravované analýze spokojenosti ivatel sociálních slu eb, která byla následn realizována v ervenci Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 5

10 Úvod Úvod 5. Uskute nila se spole ná setkání triády s poskytovateli a u ivateli sociálních slu eb, v rámci kterých byli ú astníci po ádáni o spolupráci a aktivní zapojení do procesu komunitního plánování. Zú astn ní p ipomínkovali p edlo ený dotazník pro poskytovatele (podklad pro zpracování Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná) a byli informováni o p ipravované analýze spokojenosti u ivatel se sociálními slu bami ve m st. Poskytovatelé a u ivatelé sociálních slu eb byli rozd leni do následujících p ti skupin: senio i, zdravotn posti ení, ti, mláde, rodina, lidé v obtí ných ivotních situacích, romské etnikum. 6. Pr byly zpracovávány do lé dotazníky od poskytovatel sociálních slu eb do podoby vhodné pro zpracování Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná. Triáda dále spolupracovala s externí firmou na zpracování dotazníku pro u ivatele s následným zpracováním analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb. 7. Triáda p evzala a následn konzultovala s autory Analýzu spokojenosti u ivatel sociálních slu eb ve m st Karviná. Probíhala jednání ohledn p ipravovaného Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná (zp sob t íd ní informací, kone ná podoba publikace, náklad apod.). Odbor správy majetku Magistrátu m sta Karviné zpracoval a podal druhý projekt na podporu procesu komunitního plánování na MPSV R. 8. Probíhaly dokon ovací práce na Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná (ov ování poskytnutých informací, ádosti poskytovatel o dopln ní a aktualizaci). Byla naplánována jednotlivá setkání v ech p ti pracovních skupin. 9. Byla zpracovaná Sociodemografická analýza m sta Karviná a dojednán tisk Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná. Uskute nila se jednotlivá setkání v ech p ti pracovních skupin, v pr hu kterých byli ú astníci mimo jiné obeznámeni se záv ry Analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb ve m st Karviná. 6 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

11 Úvod Úvod 10. Rad m sta Karviné byla v lednu 2004 p edlo ena informativní zpráva o pr hu komunitního plánování ve m st Karviná. 11. V rámci n kolika jednání pracovních skupin byly zpracovány SWOT analýzy, vize, cíle a jednotlivá opat ení rozvoje sociálních slu eb. Dokumenty zpracované v rámci procesu komunitního plánování: Analýza spokojenosti u ivatel sociálních slu eb ve m st Karviná Sociodemografická analýza statutárního m sta Karviná Katalog sociálních slu eb m sta Karviná Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 7

12 Úvod Úvod Komunitní plán sociálních slu eb statutárního m sta Karviná je rozd len do p ti následujících tématických oblastí a samostatných kapitol sociální slu by pro seniory sociální slu by pro lidi v obtí ných ivotních situacích sociální slu by pro d ti, mláde, rodinu sociální slu by pro zdravotn posti ené sociální slu by pro romskou minoritu 8 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

13 Úvod Úvod 5. Shrnutí Sociální slu by jsou ur eny ob an m, kte í se ocitli, p ípadn se mohou ocitnout, v nep íznivé sociální situaci. Cílem sociální pomoci je udr ení zp sobu ivota, který je v dané spole nosti typický, tj. nap íklad kolní docházka, volno asové aktivity, pracovní aktivity, aktivity spojené s udr ováním chodu domácnosti, s partnerským a rodinným ivotem, s výchovou d tí, s udr ením psychického a fyzického zdraví, se stárnutím apod. Komunitní plán sociálních slu eb statutárního m sta Karviná je rozd len do p ti tématických ástí a to podle cílových skupin, kterým jsou sociální slu by ur eny: 1. senio i, 2. zdravotn posti ení, 3. d ti, mláde, rodina, 4. lidé v obtí ných ivotních situacích, 5. romské etnikum. St ejními podklady p i zpracování Komunitního plánu sociálních slu eb statutárního m sta Karviná byly dokumenty a informace získané a p edlo ené Magistrátem m sta Karviné a Slezskou diakonií, tj. Sociodemografická analýza statutárního m sta Karviná, Analýza spokojenosti u ivatel sociálních slu eb m sta Karviná, Katalog sociálních slu eb m sta Karviná, výstupy jednání jednotlivých pracovních skupin apod. Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 9

14 Senioři Senio i Senio i 1. Úvod Stárnutí obyvatelstva pat í ve vysp lém sv mezi zákonité vývojové procesy a je sou ástí, i p esn ji d sledkem toho, co demografická literatura ozna uje termínem druhý demografický p echod. Tomuto procesu se nevyhnula ádná ze západoevropských zemí a je ji del í dobu z ejmé, e se mu nevyhne ani eská republika. Navíc jeho pr h bude v na ich podmínkách s nejv í pravd podobností je intenzivn í ne ve v in zemí, kde sledovaný proces zapo al podstatn d íve. V na ich podmínkách dojde nejen k sou asnému poklesu úmrtnosti ve vy ím v ku a rychlému a pravd podobn hlubokému poklesu plodnosti, ale také k soub nému vstupu relativn silných generací do d chodového v ku. Nejv í nár st po tu osob v d chodovém v ku byl o ekáván v letech , p em vzestup hodnoty této charakteristiky bude se srovnatelnou intenzitou pokra ovat i v dal í dekád. Jak vyplývá z lánku zve ejn ném v deníku Právo (autor: Ji í Vavro ), p es 25 % mladých ech ve v ku let pova uje star í spoluob any za p eká ku a p ít rozvoje spole nosti, proto e podle nich pouze od erpávají ekonomické zdroje (tento názor mají edev ím mladí mu i, kte í ijí sami a ateisté). Tém polovina ob an pohlí í na stárnutí populace s ur itými obavami. P es 25 % v ech ob an dokonce hodnotí o ekávaný nár st po tu ob an star ích 65 let jako velmi patný. Stárnutí spole nosti toti podle nich p edstavuje záva ný ekonomický a sociální problém. Toto vyplývá z empirického výzkumu Senio i a sociální opat ení v oblasti stárnutí v pohledu eské ve ejnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních v cí. V R je v sou asné dob p ibli 15 % obyvatel star ích 65 let. Do roku 2030 stoupne po et senior na 24 %. V roce 2050 jich dokonce bude 33 %, tedy asi 3,1 milionu. 10 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

15 Senioři Senio i Podle výzkumník se stárnutí spole nosti a problémy z n j vyplývající mohou projevit v tzv. mezigenera ním boji o zdroje spole nosti. V ina ob an bez rozdílu v ku toti sou asn ekává, e jim v jejich ivot bude významn stále pomáhat stát. Mladí lidé nap. o ekávají podporu bydlení rodin. V R se rodí málo d tí, zhruba 90 tisíc ro. Na zdravotní a sociální slu by pro seniory, jejich po et roste, se vydává ro stále více prost edk, zatímco peníze na rodinu jsou stabiln nízké a postupn se sni ují. esto nelze íci, e eská spole nost má ke svým senior m negativní vztah. To, e sta í lidé mohou být pro své zku enosti je prosp ní, si myslí 69 % ob an mezi lety a 86 % z nich se domnívá, e spole nost by m la brát v úvahu pot eby starých lidí. Jako udr ovatelé tradic jsou star í ob ané vnímáni p edev ím obyvateli st edních a malých m st a v ícími. Pom rn zna ná ást ob an bere staré lidi jako d le itou citovou oporu. Senio i zaujímají pevné místo ve spole nosti. Naprostá v ina ob an má kontakty se seniory, tak e tento sv t jim není tak vzdálený a neznámý. 64 % dotázaných ve v ku let nav vuje své rodi e minimáln 1 x týdn. Pouze 17 % n kolikrát do roka a jen 6 % nikdy. Jen za povinnost pova uje tyto náv vy 25 % mu a 10 % en, za zdroj radosti 37 % mu a 49 % en. Co vlastn pocitov za ívá, neví 7 % mu a 6 % en. Svým rodi m asto pomáhá 42 % mu a en. Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 11

16 Senioři Senio i 2. Teoretická východiska Senio i se stávají stále výrazn í skupinou, která pot ebuje sociální pomoc v d sledku stárnutí populace jako pozitivního výsledku spole enského rozvoje ve vysp lých státech sv ta a postupného prodlu ování délky ivota. V rámci této kapitoly budou up esn ny základní pojmy a názvy, které se budou nadále v sekci nazvané Senio i vyskytovat. Mimo jiné je zde uveden stru ný p ehled poskytovatel sociálních slu eb pro seniory na území m sta Karviná. P i zpracování této sekce byly k objasn ní n kterých vazeb a závislostí vyu ity také podklady a záv ry Sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná, publikované v prosinci 2003 a výsledky vyplývající z Analýzy spokojenosti u ivatel sociálních slu eb m sta Karviná zpracované v srpnu 2003 pro pot eby vytvo ení komunitního plánu ve m st. 2.1 Základní pojmy Senior - osoba ve v ku stanovené hranice odchodu do d chodu. V ková hranice p echodu z ekonomické innosti do starobního d chodu má být, vzhledem k prodlou ení délky ivota, relativnímu zlep ení zdravotní pé e a respektování princip sociální ochrany, posunuta v R na 65 let nebo má být alespo co nejvíce pru ná. Senio i se podle ivotních sil a aktivity rozli ují na: seniory t etího v ku tj. aktivní a nezávislí senio i, seniory tvrtého v ku tj. závislí senio i. Stárnutí, stá í - stá í je multidimenzionální kategorií biologickou, medicínskou a psychologickou, politicko-ekonomickou a spole enskou. Základem stárnutí je postupná biologická involuce nezvratné povahy, ubývání funk nosti orgán. Z biologického hlediska se proto stárnutí projevuje od v ku let, z psychologického hlediska se projevy stárnutí posunují do pozd ího v ku. Etapa stá í se z ontogenetického hlediska m e lenit na mlad í stá í (65 75 let) a pokro ilé stá í (nad 75 let). 12 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

17 Senioři Senio i Pe ovatelská slu ba - tato slu ba je ur ena lidem, jejich schopnosti zejména v oblasti osobní pé e a pé e o domácnost jsou sní eny. Podstatou slu by je pomoci t mto lidem zvládnout vyjmenované, edem dohodnuté, b né ka dodenní úkony, které by d lali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní posti ení nebo stá í. Hlavním cílem t chto slu eb je umo nit lov ku setrvat ve vlastním domácím prost edí a zachovat vlastní ivotní styl. Domovy a penziony - tato slu ba je ur ena lidem, jejich schopnosti jsou sní eny zejména v oblastech osobní pé e a pé e o domácnost a kte í v této situaci necht jí ít ve vlastním domácím prost edí. Dávají ednost slu bám, jejich sou ástí je bydlení mimo domov. Sou ástí slu by je poskytnutí bydlení v prostorech zvlá k tomu ur ených, které u ivateli nahrazují domov. Cílem poskytovaných slu eb je podpora rozvoje nebo alespo zachování stávající sob sta nosti ivatele i jeho p ípadný návrat do vlastního domácího prost edí. Tís ová pé e - jde o nep etr itou distan ní hlasovou a elektronickou komunikaci s lidmi, kte í jsou v d sledku sní ení sob sta nosti vystaveni stálému, vysokému riziku ohro ení zdraví. Osobní asistence -tato slu ba je zam ena na poskytování sociální pé e lidem se zdravotním posti ením a senior m zejména v domácí pé i. Osobní asistenti pomáhají u ivatel m v sebeobsluze, hygien, doprovází je k léka i apod. Pr vodcovská, p ed itatelská a tlumo nická slu ba - slu ba je ur ena lidem, jejich schopnosti jsou sní eny v oblasti orientace nebo komunikace. Podstatou slu by je pomoc u ivateli osobn si vy ídit vlastní zále itosti, vyu ívat p irozené zdroje spole nosti, slu by apod. Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 13

18 Senioři Senio i 2.2 Za ízení poskytující sociální slu by senior m v Karviné Domov d chodc - jedná se o domovy a penziony, ve kterých je senior m zde bydlícím poskytována komplexní o et ovatelská pé e s nep etr itým provozem. Cílem je poskytnout komplexní pé i starým a pot ebným lidem, kte í pro trvalé zm ny zdravotního stavu pot ebují pomoc, která jim nem e být zaji na leny jejich rodiny ani pe ovatelskou slu bou. Ve m st Karviná tyto slu by poskytuje: Domov d chodc Karviná, Na Ba antnici 1564, Karviná-Nové M sto Charitní d m sv. Antonína, Pivovarská 1/2, Karviná-Fry tát Domov senior a osob s posti ením, Sokolovská 1761, Karviná-Nové M sto Ústav sociální pé e pro t ce mobilní a imobilní klienty, kte í si ji nezvládnou zajistit ivotní pot eby sami. Klub d chodc - klub pro seniory, ve kterém mají jeho lenové mo nost trávit sv j volný as, ú astnit se kulturních p edstavení, jednodenních zájezd a ostatních organizovaných aktivit. Ve m st Karviná jsou tyto kluby d chodc : Klub d chodc, Rudé armády 536, Karviná-Hranice Klub d chodc, V Aleji 477, Karviná-Ráj Klub d chodc, Ol iny 47, Karviná-Staré M sto Klub d chodc, U Lesa 871, Karviná-Ráj Klub d chodc, Borovského 814, Karviná-Ráj Klub d chod, U Svobodáren 1300, Karviná-Nové M sto Základní organizace d chodc a krojovaných horník dolu SA, Karviná-Doly Galaxie - centrum pomoci, stacioná - toto centrum krom slu eb pro mentáln posti ené poskytuje senior m mo nost stravování. Galaxie - centrum pomoci, stacioná, Ka parova 2978, Karviná-Hranice m s pe ovatelskou slu bou (DPS) - toto za ízení slou í k trvalému bydlení t ce zdravotn posti ených ob an a ob an 14 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

19 Senioři Senio i star ích 65 let, kte í pot ebují vzhledem k v ku nebo zdravotnímu posti ení pomoc nebo se edpokládá, e tuto pomoc budou pot ebovat do budoucna. Ve m st jsou tyto domy s pe ovatelskou slu bou: DPS, Borovského 814, Karviná-Ráj DPS, Leonovova 1796, Karviná-Hranice DPS, Markova 48, Karviná-Fry tát DPS, U Svobodáren 1300 a 1303, Karviná-Nové M sto DPS, U Lesa 871, Karviná-Ráj Pe ovatelská slu ba - poskytování pe ovatelské slu by za úhradu starým a zdravotn posti eným ob an m v domácnosti a domech s pe ovatelskou slu bou ve m st Karviná. Ve m st Karviná tuto slu bu poskytuje: St edisko sociálních slu eb Karviná, Sokolovská 1761, Karviná-Nové M sto Slezská humanita, Sokolovská 1761, Karviná-Nové M sto Nep etr itá, odborná a specializovaná domácí o et ovatelská pé e ob an m, kterým tuto slu bu naordinoval praktický nebo odborný léka. Osobní asistence - je poskytována ob an m, jejich rodiny se o n starají a pot ebují pomoc v situacích, kdy musí opustit domov, nap. dozor u nemocného. Ve m st Karviná tyto slu by poskytuje: Slezská humanita, Sokolovská 1761, Karviná-Nové M sto Slezská diakonie, Horova 654, Karviná-Ráj Podrobn í informace o jednotlivých sociálních slu bách poskytovaných ve m st Karviná naleznete v Katalogu sociálních slu eb m sta Karviná. Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 15

20 Senioři Senio i 2.3 Výstupy sociodemografické analýzy statutárního m sta Karviná kové slo ení obyvatelstva je pova ováno za nejd le it í biologický p edpoklad nejen jeho p irozené reprodukce, ale i reprodukce migra ní. Je výsledkem dlouholetého edchozího vývoje p íslu né populace, ale sou asn i jednou z podmínek jeho vývoje budoucího. V této souvislosti se hovo í o sekulárním fenoménu populace. Struktura obyvatelstva podle v ku charakterizuje obyvatelstvo jako mladé (progresivní), ustálené (stacionární) nebo staré (regresivní). D je se tak na základ zastoupení r zných kových slo ek ve sledované populaci, a to podle jednotek nebo v kových skupin utvá ených podle ú elu analýzy v kového slo ení. Nejpodrobn í je analýza v kového slo ení podle jednotek v ku, dal í p ístupy shlukují tyto jednotky do v kových skupin 0-14, 15-59, 60 + let (ekonomické hledisko). Jiný zp sob analýzy je struktura podle p tiletých kových skupin. lenské státy OSN vypracovávají národní plány p ípravy na stá í, které mají vyvolat zájem spole nosti i jedinc o problémy stá í. V R existuje Národní program p ípravy na stárnutí populace v R (pro období ), který by m l zajistit p ipravenost na zm nu demografické struktury eské spole nosti a umo nit senior m ít v bezpe í a d stojnosti, jako plnoprávní ob ané. ídí se deseti principy: etické principy, irozené sociální prost edí, pracovní aktivity, hmotné zabezpe ení, zdravý ivotní styl, kvalita ivota, zdravotní pé e, komplexní sociální slu by, spole enské aktivity, vzd lávání, bydlení. Sou asné obyvatelstvo R je nutno definovat jako populaci regresního typu (stárnoucího) vyzna ující se navíc zna nou p evahou en ve vy ím v ku. V devadesátých letech minulého 16 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

21 Senioři Senio i století se výrazn urychlilo stárnutí obyvatelstva zp sobené poklesem po tu a podílu d tí. Po et a podíl osob star ích 60 let sice zatím stagnuje na úrovni 18 %, ale v nejbli í dob se bude zvy ovat, nebo se v ku 60 let za ínají ji do ívat po etn í generace narozené na p elomu t icátých a ty icátých let minulého století. V d sledku nízkého po tu narozených za ala populace R výrazn stárnout zespodu v kové pyramidy. Po et d tí ve v ku do 14 let se ka doro sni uje. V roce 1996 byl tento po et poprvé v historii ni í ne po et osob ve v ku 60 let a více. hem 90. let minulého století se zvý il pr rný v k a velmi výrazn roste index stá í (pom r populace star í 60 let k po tu populace ve v ku 0-15 let) z 83,7 v roce 1990 na 106,4 v roce 1999 a následn 113,9 v roce Z demografických prognóz vyplývá, e kolem roku 2010 dojde p i celkovém mírném poklesu po tu obyvatelstva k významným zm nám jeho struktury. Výrazný pokles podílu d tí do 14 let (z 20 % v r na zhruba 15 % v r. 2010) bude provázen zvý ením podílu obyvatel v produktivním v ku (z 58 % p ibli na 62 %) a v poproduktivním v ku (z 20 % na tém 23 %). Tabulka. 1 ková struktura obyvatel ve m st Karviná Rok k Obyvatelstvo celkem Z toho Obyvatelstvo celkem Z toho Po et % Mu i eny Po et % Mu i eny edproduktivní , , Produktivní , , Poproduktivní , , Celkem Vysv tlivky: edproduktivní v k Produktivní v k Poproduktivní v k 0-14 let let 60 a více let Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 17

22 Senioři Senio i Úmrtnost Po et a slo ení obyvatelstva k ur itému okam iku, nap. p i s ítání lidu, je výsledkem jeho pohybu, jeho reprodukce. Je to jednak reprodukce irozená vyplývající z procesu rození a umírání obyvatelstva, jednak reprodukce prostorová vyplývající z migra ních pohyb. Reprodukce obyvatelstva R vykazovala v letech 1991 a 2001 depopula ní tendence. Rapidn klesala porodnost a jen zvolna klesala úmrtnost. Aktivní polo kou v p irozené reprodukci obyvatelstva R se stala úmrtnost, resp. její sní ení, koliv není nijak mimo ádné. P íznivý vývoj úmrtnosti se obvykle p ipisuje zm ivotního stylu, rozsáhlej í prevenci v rámci pé e o vlastní zdraví, zkvalitn ní léka ské pé e a v eobecné dostupnosti a aplikaci ú inn ích lé iv. Tabulka. 2 Vývoj úmrtnosti ve m st Ukazatel/rok Úmrtnost V letech do lo k poklesu úmrtnosti o 21 %. Tato skute nost je velice dob e patrná z ní e uvedeného grafu. Od r je tento pokles mnohem mírn í. 18 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

23 Senioři Senio i Graf. 1 Vývoj úmrtnosti ve m st Vývoj úmrtnosti ve m st Úmrtnost V letech P irozený p ír stek - úbytek obyvatelstva Jedním ze základních rys sou asného demografického vývoje v R je pokles po tu obyvatel zp sobený p irozeným úbytkem. Po et zem elých se sice od r v R sni uje, ale celkový po et obyvatel R od r ka doro klesá. Tento pokles je zp soben úbytkem obyvatel p irozenou m rou, tzn. e po et zem elých p evy uje po et narozených. Tabulka. 3 Vývoj p irozeného p ír stku obyvatelstva ve m st Ukazatel/rok iv narození Úmrtnost irozený ír stek / úbytek Tabulka zachycuje vývoj p irozeného p ír stku/úbytku obyvatelstva v závislosti na po tu iv narozených d tí a úmrtnosti. Vývoj je zachycen od r v intervalech 5 let. Z údaj Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 19

24 Senioři Senio i vyplývá, e situace ve m st odpovídá celorepublikovému trendu týkajícího se poklesu po tu iv narozených d tí, jeho p ímým dopadem je p irozený úbytek obyvatelstva, o kterém ve m st Karviná hovo íme od r (úmrtnost p evy uje po et iv narozených). V návaznosti na celkový po et obyvatel ve m st byl nejvy í p irozený p ír stek zaznamenán v r Od tohoto roku p irozený p ír stek neustále klesá. Graf. 2 Vývoj p irozeného p ír stku/úbytku obyvatelstva ve m st Vývoj p irozeného p ír stku/úbytku obytelstva ve m st Po et V letech Úmrtnost iv narození irozený p ír stek/úbytek 2.4 Normativy Normativy jsou sm rná ísla a orienta ní údaje. Normativy upozor ují na pr rný (a tedy pravd podobný) výskyt sociálních jev, situací a pot eb v eské republice. Normativy ní e uvedené zobrazují rozsah osob, které v d sledku stárnutí obyvatelstva pot ebují pomoc i sebeobsluze. 20 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná

25 Senioři Senio i Tabulka. 4 Údaje vymezující pot ebu sociálních slu eb ve vazb na v k senior k osoby Podíl osob, které pot ebují pomoc p i sebeobsluze let let let 10, let 15, let a více let 80 % Na základ vý e uvedených orienta ních údaj byl kvantifikován pravd podobný po et osob ve m st Karviná, kte í pot ebují pomoc p i sebeobsluze, a to ve vazb na v k senior. Tabulka. 5 Údaje vymezující pot ebu sociálních slu eb ve vazb na v k senior ve m st Karviná k osoby Orienta ní po et osob, které pot ebují pomoc p i sebeobsluze Celkem v Karviné let let let let let a více let 92 Tabulka. 6 Údaje vymezující pot ebu sociálních slu eb ve vazb na mí e závislosti a v ku senior % podíl osob, které pot ebují pomoc p i sebeobsluze dle míry k osoby závislosti Minimální Lehká St ední ká let 1,5 1, let let , let 6, let a více let Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviná 21

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ANGLI TINA ve Velké Británii

ANGLI TINA ve Velké Británii ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více