S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S COMFOREM budete první! Windows Vista je tady! Wow. První PC s Windows Vista v ÈR. Èeská verze"

Transkript

1 PLATNOST OD 3. ÚNORA 2007 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Windows Vista je tady! Wow. Poèítaèe COMFOR 2. strana Notebooky, PDA 9. strana, 12. strana LCD panely, projektory 18. strana Tiskárny 20. strana Digitální fotoaparáty 23. strana S COMFOREM budete první! První PC s Windows Vista v ÈR Èeská verze Software, hry 29. strana Registraèní pokladny

2 Windows Vista je tady! Wow. Jeden pohled a uvidíte rozdíl. Nové u ivatelské rozhraní, mo nost okam itého vyhledávání, sna ší orga nizace vašich dat a bezpeènìjší online pøipojení a práce na Internetu. Windows Media Center vám nabízí nové mo nosti jak si u ít vaše oblíbené èinnosti doma nebo na cestách. Firemní zákazníci mohou sní it závislost na podpoøe IT. Vyberte si správnou verzi pro vás a dokonèete a za ijte více s Windows Vista. Proè si poøídit Windows Vista? Proto e Windows Vista je: > bezpeènìjší Windows Vista je bezpeènìjší ne pøedchozi verze Windows. Pomáhá chránit osobní informace pomocí phishingového filtru v Internet Exploreru 7 a odstraòuje spyware pomocí Windows Defenderu. Zajiš uje bezpeènost a vhodnost obsahu pro vaše dìti pøi práci na Internetu nebo pøi hraní her prostøednictvím Rodièovské kontroly. > jednodušší Najdìte programy, dokumenty, e maily nebo webové stránky pomocí okam itého vyhledávání. Pøidejte znaèky a meta data k vašim dokumentùm pro ještì rychlejší vyhledání. Pøidejte do postranního panelu miniaplikace, které okam itì zpøístupní informace nebo u iteèné nástroje. > zábavnìjší Upravujte a sdílejte za itky prostøednictvím Windows Fotogalerie. Upravujte domácí videa a jednoduše vytváøejte filmy na DVD pomocí Windows Movie Makeru a Windows DVD Makeru. Ovládejte váš poèítaè a prohlí ejte si své zá itky netradièním zpùsobem prostøednictvím aplikace Windows Media Center. Za ijte novou úroveò herní reality s DirectX 3 D grafikou. > Windows Aero Windows Aero pøináší nové u ivatelské rozhranní. Prùhlednost oken, pøepínání mezi aplikacemi Windows Flip a Windows Flip 3D a ivé náhledy zajistí rychlejší a lepší orientaci a práci s otevøenými aplikacemi. Windows Aero plynule vykresluje okna aplikací a zvyšuje stabilitu grafiky systému. Pøehled nìkterých aplikací ve Windows Vista Windows Mail ový klient, který zajistí vaši komu nikaci s pøáteli, obchodními partnery a zákazníky Windows Kalendáø Pomù e vám lépe organizovat váš èas a být ve správný okam ik na správném místì. Windows Kontakty Umo ní vám uspoøádat vaše osobní a pra covní kontakty na jednom místì, tak aby byly k dispozici, kdy je potøebujete. Postranní panel a miniaplikace Mìjte nástroje, zaøízení a informace v dy po ruce. S miniaplikacemi zjistíte, e nìk teré vìci na vašem stole jsou ji nepotøeb né. Buïte neustále informováni o tom, co vás zajímá nebo co je dùle ité. Windows Fotogalerie Skvìlý zpùsob, jak udr et vaši rostoucí sbírku fotografií a videí v pøehledné formì, tak abyste byli schopni nalézt to, co potøebujete. Windows Media Player Pomù e vám uspoøádat si vaši hudbu a videa v pøehledné formì, díky automatickému sta ení si informací z Internetu. Vytvoøte si oblíbené seznamy stop a poslouchejte hudbu, na kterou máte zrovna náladu. Windows Media Center Aplikace Windows Media Center vám umo òuje pøemìnit váš poèítaè na centrum domácí zábavy. Media Center poèítaè mù ete pøipojit k televizi a ovládat pomocí dálkového ovladaèe z pohodlí vašeho obývacího pokoje. > Sledujte vaše oblíbené televizní poøady a nahrajte si ty, na které nemáte zrovna èas. > Prohlí ejte si vaše fotografie v poutavých prezentacích pøi poslechu vaší oblíbené hudby. > Zkopírujte si veškerou hudbu do poèítaèe a vychutnejte si hodiny a hodiny hudby podle vaší chuti a nálady. > Mìjte vaše oblíbené filmy, pohádky pro dìti nebo seriály na jediném místì, kdykoliv k dispozici. > Zahrajte si hry na televizní obrazovce pomocí dálkového ovladaèe a vyplòte tak èekání na vaše oblíbené televizní poøady. > Podívejte se na pøedpovìï poèasí, zprávy z domova i ze zahranièí a na další slu by online, které máte k dispozici jen ve Windows Media Center. > Sdílejte obsah ve Windows Media Center i v dalších místnostech vaší domácnosti, pomocí Xbox 360. Která edice je pro vás ta správná? Windows Vista Home Basic Základní edice pro domácí pou ití. Pøináší vyšší zabezpeèení a spolehlivost, integrované vyhledávání a nové mo nosti organizace souborù, rodièovskou kontrolu a vylepšené mo nosti sí ového pøipojení. Windows Vista Business Edice, která zajistí malým, støedním i velkým podnikùm vyšší produktivitu, bezpeènost a mobilitu. Nabízí mo nost pøipojení do domény, nastavení bezpeènostních politik, Tablet PC funkcionalitu a nìkteré specifické funkce pro podnikové potøeby. Windows Movie Maker Vytvoøte vlastní video z vašich fotografií. Poskládejte ty nejlepší fotky, vyberte vhodnou hudbu, opatøete vše vhodnými popisky a pak u se jen podìlte s ostaními o vaše zá itky. Windows DVD Maker Pøeveïte vlastní videa, fotky nebo hudbu na DVD a vytvoøte si disk, který mohou pøehrát vaši pøátelé v bì ném pøehrávaèi. Hry Všechny vaše hry na jediném místì jednoduše pøístupné. Nabídka nových prémiových her, které mù ete hrát i v prostøedí Windows Media Center. Windows Centrum Spolupráce Potøebujete pracovat spoleènì na nìjakém dokumentu nebo sdílet nìkterou aplikaci. Jednoduše se bezdrátovì spojte s kolegy a dokonèete práci v rekordnì krátkém èase. Windows Vista Home Premium Hlavní edice pro domácí pou ití. Nabízí nové u ivatelské rozhraní Windows Aero, aplikaci Windows Media Center, Tablet PC a mo nost vytváøet profesionálnì vypadající DVD. Pozn. Nìkteré funkce systému mohou vy adovat dodateèný hardware. Windows Vista Ultimate Vlajková loï všech edicí. Pøináší bezkompromisní øešení všeho, co Windows Vista nabízí, a u se jedná o domácí, pracovní nebo mobilní poèítaè. Windows Update Udr uje váš poèítaè v bezpeèí a neustále aktualizovaný.

3 COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium S COMFOREM BUDETE PRVNÍ! PRVNÍ PC S WINDOWS VISTA V ČR ČESKÁ VERZE Akèní poèítaè Poèítaè COMFOR Happy Star vèetnì 19" LCD displeje Samsung, originální Microsoft Windows Vista TM Premium a tiskárny / kopírky / skeneru hp F370 Poèítaè COMFOR Diablo Star vèetnì 19" LCD displeje Samsung, originální Microsoft Windows Vista TM Premium a tiskárny / kopírky / skeneru hp F370 originální operaèní systém Microsoft Windows Vista TM Home Premium procesor Intel Pentium D 915 (frekvence 2,80 GHz, 2x 2 MB L2 chache, 800 MHz FSB) pamì 512 MB DDR2 HDD 160 GB, 7200 ot. SATAII mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), èteèka pamì ových karet grafika ATI X300 PCIe int. sí ová karta 10/100 klávesnice a optická myš Logitech záruka 2 roky, displej 19" LCD Samsung 920N EXTRA: Analogový a digitální TV tuner s dálkovým ovladaèem originální operaèní systém Microsoft Windows Vista TM Home Premium procesor Intel Core 2 Duo E4300 (frekvence 1,80 GHz, 2 MB L2 chache, 800 MHz FSB) pamì 1 GB DDR2 HDD 160 GB, 7200 ot. SATAII mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), èteèka pamì ových karet grafika ATI Sapphire X1300, 128 MB DDR PCIe DVI TV out sí ová karta 10/100 klávesnice a optická myš Logitech cena bez DPH cena bez DPH nebo na splátky (2 399 Kè pøedem) + 20x Kč splátkové ceny, RPSN 13,07% záruka 3 roky, displej 19" LCD Samsung 920N nebo na splátky (2 799 Kè pøedem) + 20x Kč splátkové ceny, RPSN 13,07% 3 strana

4 *Poskytovatelem finanèních slu eb je spoleènost GE Money Multiservis, a.s. Poèítaè COMFOR Happy Hit vèetnì 17" LCD displeje Asus a originálních Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium Akèní PC originální operaèní systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor Intel Pentium 4 s technologií HT 524 (frekvence 3,06 GHz, 1 MB L2 cache, 533 MHz FSB, 64 bit.) pamì 256 MB DDR HDD 80 GB, 7200 ot. mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD grafika Intel Extreme Graphics 2 int. sí ová karta 10/100 klávesnice a optická myš Logitech záruka 2 roky, displej 17" LCD Asus cena bez DPH nebo na splátky (1 749 Kè pøedem) + 20x 875 Kč splátkové ceny, RPSN 13,10% Poèítaè COMFOR Diablo Fantasy vèetnì 19" LCD displeje Samsung a originálních Microsoft Windows Vista TM Home Premium Akèní PC originální operaèní systém Microsoft Windows Vista TM Home Premium procesor Intel Core 2 Duo E6300 (frekvence 1,86 GHz, 2 MB L2 chache, 1066 MHz FSB) pamì 1 GB DDR2 HDD 250 GB, 7200 ot. SATA II mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka) èteèka pamì ových karet grafika ATI Sapphire X1600 Pro 512 MB DDRII PCIe DVI TV out sí ová karta 10/100/1000 klávesnice a optická myš Logitech záruka 3 roky, displej 19" LCD Samsung 920N EXTRA: analogový a digitální TV tuner s dálkovým ovladaèem EXTRA: analogový a digitální TV a FM tuner + dálkový ovladaè cena bez DPH nebo na splátky (3 199 Kè pøedem) + 20x Kč splátkové ceny, RPSN 13,06% COMFOR Partnerem vìdomostní soutì e dìtí:

5 PRVNÍ MULTIMEDIÁLNÍ CENTRUM S WINDOWS VISTA V ČR ČESKÁ VERZE COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium X PLAY DO VAŠEHO OBÝVÁKU X PLAY 463x støíbrný nebo èerný originální operaèní systém Microsoft Windows Vista TM Home Premium, procesor Intel Core TM 2 Duo E6300 (frekvence 1,86 GHz, 2 MB L2 cache), pamì 1 GB DDR2 533, HDD 320GB SATAII, mechanika DL DVD±R/RW, grafická karta EN7600GT/2DHT 256MB DDR3, 2xDVI, HDTV, anal ogový a digitální TV tuner s dálkovým ovladaèem, zvuk 7.1 kanálový int., IEEE 1394, optický audio výstup, LAN 10/100/1000, bezdrátová klávesnice a myš, obj. kód. ( / ) X PLAY 473x støíbrný nebo èerný originální operaèní systém Microsoft Windows Vista TM Home Premium, procesor Intel Core TM 2 Duo E6300 (frekvence 1,86 GHz, 2 MB L2 cache), pamì 1 GB DDR2 533, HDD 320GB SATAII, mechanika DL DVD±R/RW, grafická karta EN7600GT/2DHT 256MB DDR3, 2xDVI, HDTV, anal ogový a digitální TV tuner s dálkovým ovladaèem, zvuk 7.1 kanálový int., IEEE 1394, optický audio výstup, LAN 10/100/1000, bezdrátová klávesnice a myš, obj. kód. ( / ) cena bez DPH cena bez DPH VIDEO / HDD rekordér nahrávání a pøehrávání v DVD kvalitì a stovky hodin záznamu uvnitø! POZASTAVENÍ PØÍMÉHO PØENOSU góóól kolikrát chcete a o nic nepøijdete TELEVIZNÍ PROGRAM 14 dnù dopøedu, nahrávání jediným stiskem DVD pøehrávaè a rekordér CD pøehrávaè špièkové kvality MP3 / WMA pøehrávaè muziky FOTKY prohlí ení, archivace a úprava ÚPRAVA FILMÙ / VIDEA snadno a rychle RÁDIO INTERNET TELEFON pøipraveno pro VoIP telefonování (viz str. 15) HRY PLNOHODNOTNÝ POÈÍTAÈ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ jediné pro celý systém, snadné ovládání POSTARÁME SE: K novému zaøízení X PLAY doporuèujeme koupit instalaci u zákazníka: vybalení, dokonfigurování operaèního systému, zprovoznìní na místì zapojení X PLAY k LCD, naladìní TV a rádia pøipojení na Internet + nastavení e mailù (ADSL èi dial up) cena instalace u zákazníka: 999 Kè 5 strana

6 Poèítaèe high end Počítače high-end COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium Poèítaè COMFOR Diablo Magic Velký komplet OEM SW: antivirový program AVG, Adobe Acrobat Reader, Hotel Guide 2006 turistická databáze hotelù, LANGMaster Angliètina Express (trial), Lingea Lexicon (Cze/Eng) Obousmìrný èesko anglický slovník (OEM verze), Open Office balíèek základních kanceláøských programù (èeská verze), Ekonom 2006/1 (OEM), Money S3 Start (demo), Pohoda Start 2006 (demo), DirectX 9.0c, MovieMaker2 základní støihový software, QuickTime Alternative 1.69, Zoner Photo Studio 8 prohlí eè a správce fotografií Microsoft Office 2003 pro studenty a uèitele Obsahuje programy MS Word 2003, MS Excel 2003, MS PowerPoint 2003 a MS Outlook Licenci mù e pou ívat ka dá rodina, která má alespoò jed noho èlena áka nebo studenta. ( ) Kè Kè bez DPH Zoner Photo Studio 9 Home + Photo Map (propojení s GPS), 100 MB webového prostoru, 3D brýle. Nejúspìšnìjší èeský program pro kvalitní zpracování digitálních fotografií s podporou všech typù digitálních fotoaparátù. ( ) originální operaèní systém Microsoft Windows Vista Home Premium procesor Intel Core 2 Duo E6300 (1,86 GHz, 2x 2 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) chipset Intel 965G pamì 1GB DDR2 HDD 160 GB, 7200 ot. SATA II mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD grafika Asus EN 7300 GT Silencer/HTD 256 MB PCIe DVI HDTV zvuk 7.1 kanálový int. sí ová karta 10/100/1000 klávesnice a optická myš Logitech záruka 2 roky, OS procesor chipset pamì HDD mechanika grafika zvuk sí ová karta OEM SW kl. a myš provedení záruka EXTRA COMFOR Diablo Plus Microsoft Windows Vista TM Home Premium Intel Pentium D 915 (frekvence 2,80 GHz, 2 x 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Intel 945G 1 GB DDR II 200 GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD Asus EN7300 GT Silencer/HTD 256 MB PCIe DVI HDTV 5.1 kanálový int. LAN 10/100/1000 Logitech (optická) miditower 2 roky, COMFOR Diablo Power Microsoft Windows Vista TM Home Premium AMD Athlon 64 X nforce 4 SLI 1 GB DDR II HDD 200 GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD ATI Sapphire X1300Pro/TD 256 MB PCIe DVI TV out LAN 10/100/1000 Logitech (optická) miditower 2 roky, cena bez LCD displeje COMFOR Diablo Extra Microsoft Windows Vista TM Home Premium Intel Pentium D 915 (frekvence 2,80 GHz, 2 x 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Intel 946GZ 1 GB DDR II HDD 320 GB, 7200 ot. SATAII DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD Asus EN 7600 Silencer/HTD 256 MB PCIe DVI HDTV LAN 10/100 Logitech (optická) miditower 2 roky, COMFOR Diablo Clip Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Intel Pentium D 945 (frekvence 3,40 GHz, 2 x 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Intel 945P 1 GB DDR II HDD GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD ATI Sapphire X1300Pro/TD 256 MB PCIe DVI TV out SoundBlaster Audigy SE LAN 10/100/1000, IEEE 1394 Logitech (optická) miditower 2 roky, Pinnacle STUDIO 10 Movie Board 500 cena bez DPH COMFOR Diablo Hurricane Microsoft Windows Vista TM Home Premium Intel Core 2 Extreme QX6700 (2,66 GHz, 8 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) Intel GB DDR II HDD 320 GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD Asus EN7950GT/HTDP 512 MB DDR 3, 2x DVI, HDTV zvuk 7.1 kanálový int. 2x LAN 1000, WiFi, IEEE 1394 Logitech (optická) tower 2 roky, Kè Kè bez DPH cena Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH 6 strana Uvedené ceny jsou bez LCD panelù, nabídku naleznete na stranì 18

7 Počítače do Kč COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium Pøijïte na GARANČNÍ PROHLÍDKU vašeho poèítaèe a odejdete spokojení a chytøejší s plnì vyladìným poèítaèem! SERVIS VASEHO PC LEPSI A NEMENE POTREBNEJSI, NEZ U VASEHO AUTA Poèítaè COMFOR Happy Plus originální operaèní systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor Intel Celeron D 336 (2,8 GHz, 256 kb L2 cache, 533 MHz FSB) chipset Intel 945P pamì 256 MB DDR II HDD 80 GB, 7200 ot. SATA mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD grafika ATI Sapphire X550, 256 MB PCIe DVI TV out sí ová karta 10/100/1000 klávesnice a optická myš Logitech záruka 2 roky, OS procesor chipset pamì HDD mechanika grafika zvuk sí ová karta OEM SW kl. a myš provedení záruka COMFOR Happy Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 AMD Athlon socket AM2 nforce MB DDR II 80 GB, 7200 ot CD RW 52x32x52 (CD vypalovaèka), FDD integrovaná LAN 10/100/1000 Logitech (optická) microtower 2 roky, COMFOR Happy Start Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 AMD Sempron socket AM2 nforce MB DDR II 80 GB, 7200 ot. DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD ATI X550 AD 128 MB PCIe DVI TV out LAN 10/100/1000 Logitech (optická) miditower 2 roky, cena bez LCD displeje COMFOR Happy Extra Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Intel Celeron D 347 (frekvence 3,06 GHz, 512 kb L2 cache, 533 MHz FSB) Intel 946GZ 512 MB DDR II 160 GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD Asus EN 7300 GS/HTD 256 MB PCIe DVI HDTV LAN 10/100 Logitech (optická) miditower 2 roky, cena bez DPH COMFOR Diablo Microsoft Windows Vista TM Home Premium AMD Athlon socket AM2 nforce 4 SLI 1 GB DDR II 160 GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD ATI Sapphire X MB PCIe DVI TV out LAN 10/100/1000 Logitech (optická) miditower 2 roky, COMFOR Diablo Start Microsoft Windows Vista TM Home Premium Intel Pentium s technologií HT (frekvence 3,00 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB) Intel 945PL 1 GB DDR II 160 GB, 7200 ot. SATA DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka), FDD ATI Sapphire X1300Pro/TD 256 MB PCIe DVI TV out 5.1 kanálový int. LAN 10/100 Logitech (optická) miditower 2 roky, V cenì garanèní prohlídky plný balíèek slu eb v COMFORu: vyèištìní PC (zlikvidujeme prach, který škodí dílùm uvnitø vašeho poèítaèe*) virová analýza (zjistíme pøítomnost nebezpeèných virù a navrhneme potøebný další postup jejich likvidace) bezpeènostní analýza (zkontrolu jeme, zda li je váš poèítaè schopen odolat souèasným virovým infekcím, útokùm z internetu a navrhneme potøebná zlepšení) práci na instalaci a nastavení zabezpeèení poèítaèe (po dohodì umíme váš poèítaè dovybavit a nastavit tak, aby lépe odolával všem souèasným nepøíjem nostem, je mu hrozí) nastavení domácí sítì (váš poèítaè vám nastavíme pro pou ití v domácí síti a na vaši disketu nebo flashdisk vám nas tavení ulo íme tak, abyste je mohli nahrát na ostaní poèítaèe ve vaší domácnosti s OS Windows XP) technická prohlídka (prohlédneme stav vašeho poèítaèe a poradíme s potøeb nou modernizací zastaralých èástí) poradenství (vyu ijte našich zkušeností a nestyïte se zeptat se na základní otázky z oblasti bezpeènosti, funkènosti èi legálnosti vašeho poèítaèe a jeho vybavení) * dle stupnì zneèištìní mù e být vyúètován spotøebovaný materiál cena Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH 299 Cena jen Obdržíte servisní knížku Uvedené ceny jsou bez LCD panelù, nabídku naleznete na stranì 18 7 strana

8 Poèítaè HP Compaq dx2200 vèetnì 20,1" LCD displeje HP a originálních Microsoft Windows XP Home COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium poèítaè HP originální operaèní systém Microsoft Windows XP Home procesor Intel Pentium (frekvence 3,40 GHz, 2 MB L2 chache, 800 MHz FSB) pamì 1 GB DDR2 HDD 250 GB, 7200 ot. SATAII mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka) èteèka pamì ových karet grafika ATI Radeon X1300, 256 MB PCIe sí ová karta 10/100 klávesnice a myš, MS Works záruka 2 roky, RT345ES displej 20,1" LCD HP L2045w (záruka 3 roky u zákazníka) HP Compaq dc cena bez DPH nebo na splátky (2 399 Kè pøedem) + 20x Kč splátkové ceny, RPSN 13,07% vèetnì 20,1" LCD displeje HP a originálních Microsoft Windows XP Home poèítaè HP originální operaèní systém Microsoft Windows XP Home procesor AMD Athlon (frekvence 2,20 GHz, 512 kb L2 chache) pamì 512 MB DDR2 HDD 160 GB, 7200 ot. SATA mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka) èteèka pamì ových karet grafika ATI X300 MB PCIe int. (max. 256 MB Dual Head) sí ová karta 10/100/1000 klávesnice a optická myš, MS Works záruka 3 roky, RT243ES displej 19" LCD HP L1906 (záruka 3 roky u zákazníka) cena bez DPH nebo na splátky (2 049 Kè pøedem) + 20x Kč splátkové ceny, RPSN 13,08% Acer Aspire T180 vèetnì 17" LCD displeje Acer a originálních Microsoft Windows XP Home poèítaè Acer originální operaèní systém Microsoft Windows XP Home procesor AMD Athlon (frekvence 2,40 GHz, 512 kb L2 chache) pamì 1 GB DDR2 HDD 250 GB, 7200 ot. SATA mechanika DL DVD±R/RW (DVD vypalovaèka) èteèka pamì ových karet grafika GeForce 7300SE PCIe int. sí ová karta 10/100/1000 klávesnice a myš, MS Works, repro objednací kód: displej 17" Acer AL1716Bs 8 strana *Poskytovatelem finanèních slu eb je spoleènost GE Money Multiservis, a.s cena bez DPH nebo na splátky (2 299 Kè pøedem) + 20x Kč splátkové ceny, RPSN 13,08%

9 AKCE: Boby ZDARMA COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium Notebooky cena bez DPH cena bez DPH HP Pavilion dv6105cz originální operaèní systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor Intel Celeron M 420, (frekvence 1,60GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15,4" WXGA BrightView pamì 1 GB DDR II HDD 100GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion hmotnost 2,65 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, WiFi, Express card slot, MS Works záruka 2 roky, objednací kód: C4 RR379EA ASUS F3T + brašna originální operaèní systém Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor AMD Turion 64 X2 TL52, (frekvence 1,60GHz, 2x 512 kb L2 cache) displej 15,4" WXGA ColorShine pamì 1GB DDR II HDD 120GB, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 3 hodiy hmotnost 2,85 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100/1000, èteèka karet, Bluetooth, WiFi, webkamera 1,3 MP, IEEE1394, grafika nvidia Go MB TurboCache DVI, Express card slot, myš záruka 2 roky, objednací kód: 185 F3TC AP008M cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH HP 500 originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Pentium M 740 (frekvence 1,73GHz, 533MHz, 2MB L2 cache) displej 14,1" WXGA pamì 512 MB DDR II HDD 60GB, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 2 hodiy hmotnost 2,3 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, WiFi objednací kód: RQ260AA HP Compaq nx6325 originální Microsoft Windows XP Home procesor AMD Sempron (frekvence 1,8GHz) displej 15" XGA BrightView pamì 512 MB DDR II HDD 80GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion hmotnost 2,65 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100/1000, WiFi, èteèka prstù, èteèka karet, IEEE1394 objednací kód: EY352EA HP Compaq nx7300 originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Celeron M 430 (frekvence 1,73GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15,4" WXGA BrightView pamì 512 MB DDR II HDD 80GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 3,5 hodiny hmotnost 2,54 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, WiFi, IEEE1394 objednací kód: RU376ES ASUS A6RP + brašna originální Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 procesor Intel Celeron M 440 (frekvence 1,86GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15,4" WXGA ColorShine pamì 1GB DDR II HDD 120GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW DL baterie Li Ion, a 3,5 hodiy hmotnost 2,85 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, Bluetooth, WiFi, webkamera 0,3 MP, infra, LPT1, myš záruka 2 roky, objednací kód: 185 A6RP AP112M cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH ASUS A9RP + brašna originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Celeron M 440 (frekvence 1,86GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15" XGA pamì 512 MB DDR II HDD 60GB, otáèky 4200rpm mechanika DVD±RW DL baterie Li Ion, a 3 hodiy hmotnost 2,85 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, WiFi záruka 2 roky, objednací kód: 185 A9RP 5B073H ASUS F2HF + brašna originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Celeron M 440 (frekvence 1,86GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15" XGA pamì 512 MB DDR II HDD 80GB, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW DL baterie Li Ion, a 3 hodiy hmotnost 2,7 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, Bluetooth, WiFi, webkamera, èteèka prstù, Express card slot, myš záruka 2 roky, objednací kód: 185 F2HF 5A020H Toshiba Satellite L originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Celeron M 410 (frekvence 1,46GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15,4" WXGA pamì 512 MB DDR II HDD 60GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 1,5 hod hmotnost 2,74 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, WiFi záruka 2 roky, objednací kód: 155S L Toshiba Tecra A8 183 originální Microsoft Windows XP Professional procesor Intel Core 2 Duo T5500 (frekvence 1,66GHz, 667MHz, 2MB L2 cache) displej 15,4" WXGA pamì 512 MB DDR II HDD 80GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 4 hod hmotnost 3 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100/1000, Bluetooth, WiFi, èteèka karet záruka 3 roky, objednací kód: 155T A8 183 cena bez DPH Ceny vèetnì poplatku dle autorského zákona. 9 strana

10 Notebooky COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium cena bez DPH cena bez DPH Toshiba Satellite A originální operaèní systém Microsoft Windows XP Home procesor Intel Core 2 Duo T2250, (frekvence 1,73GHz, 533MHz, 2MB L2 cache) displej 15,4" WXGA TruBrite pamì 1 GB DDR II HDD 100GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 3,3 hod hmotnost 2,72 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, WiFi, IEEE1394, BlueTooth, èteèka karet záruka 2 roky, objednací kód: 155S A Sony Vaio N19VP originální operaèní systém Microsoft Windows XP Professional procesor Intel Core 2 Duo T2050, (frekvence 1,60GHz, 533MHz, 2MB L2 cache) displej 15,4" WXGA X black pamì 512 MB DDR II HDD 80GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW baterie Li Ion, a 2,6 hod hmotnost 2,80 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, WiFi, IEEE1394, èteèka karet, další SW záruka 2 roky, objednací kód: cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH Toshiba Satellite U originální Microsoft Windows XP Professional procesor Intel Core 2 Duo T5600 (frekvence 1,83GHz, 667MHz, 2MB L2 cache) displej 12,1" WXGA+ TruBrite pamì 512 MB DDR II HDD 80GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 5 hod hmotnost 1,86 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, Bluetooth, WiFi, IEEE1394 záruka 2 roky, objednací kód: 155S U Sony Vaio FE39VP originální Microsoft Windows XP Professional procesor Intel Core 2 Duo T5500 (frekvence 1,66GHz, 667MHz, 2MB L2 cache) displej 15,4" WXGA X black pamì 1 GB DDR II HDD 120GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW baterie Li Ion, a 2,6 hod hmotnost 2,80 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, WiFi, IEEE1394, èteèka karet, další SW grafika NVIDIA GeForce Go 7400 záruka 2 roky, objednací kód: Fujitsu Siemens AMILO M6450G originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Pentium M 735 (frekvence 1,70GHz, 400MHz, 2MB L2 cache) displej 14" 1280x768 CrystalView pamì 512 MB (2x256) HDD 80GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW baterie Li Ion, a 3 hod hmotnost 2,30 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, WiFi, IEEE1394, èteè ka karet, MS Works záruka 2 roky, objednací kód: Lenovo C200 originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Celeron M 430 (frekvence 1,73GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15" XGA pamì 512 MB DDR II HDD 80GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW DL baterie Li Ion, a 2,5 hodiny hmotnost 2,78 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, Bluetooth, WiFi, IEEE1394, èteèka prstù objednací kód: IBMTPTZ048CF Ceník tašek k notebookùm Brašny cena bez DPH DICOTA Bac Pac Mission Pure Black Pohodlný moderní batoh pro 15.4" notebooky. Pro ochranu notebooku najdete v batohu efektivní polstrování HDF (high density foam), které spolehlivì ochrání Váš notebook. Polstrovaná kapsa je ještì pøepásána páskou pro udr ení notebooku na správném místì. Hlavní èást je té vhod ná pro dokumenty a další mobilní pøíslušenství. Obj. kód: DICOTA PerfectSkin 15,4'' 600 Kè DICOTA Bac Pac Fun Coolgrey Kè DICOTA TopTraveler Regular Kè DICOTA College Motion èerná/šedá Kè DICOTA College Motion èerná/bé ová Kè DICOTA Multi Compact bé ová Kè DICOTA Multi Compact èervená Kè DICOTA Multi Companion Kè DICOTA Bac Pac Mission Pure Black Kè DICOTA Lady Spirit Kè DICOTA Multi Trend Kè DICOTA TopTraveler Pro Kè DICOTA Lady Career Kè DICOTA Lady Success Kè DICOTA Bac Pac Rain modrý Kè DICOTA SolidCompact Kè N DICOTA Executive Leather New Kè Notebook s Internetem všude v ČR a bez kabelů Ušetřete více než 3 000,- Kč za roční připojení Datová karta EDGE + 6 mìsícù pøipojení za Kè Datová karta EDGE + 12 mìsícù pøipojení za Kè Datová karta 4G Combi + 12 mìsícù pøipojení za Kè EXLUZIVNĚ K DOSTÁNÍ V SÍTI COMFOR Více informací na stranì strana Ceny vèetnì poplatku dle autorského zákona.

11 COMFOR doporuèuje systém Windows Vista TM Home Premium cena bez DPH cena bez DPH Notebooky Fujitsu Siemens AMILO Pa1510 originální operaèní systém Microsoft Windows XP Home procesor AMD Turion 64 X2 TL50, (frekvence 1,60GHz, 2x 256 kb L2 cache) displej 15,4" WXGA CrystalView pamì 512 MB DDR II HDD 80GB SATA, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW baterie Li Ion, a 3 hodiny hmotnost 2,8 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteè ka karet, WiFi, IEEE1394, Express Card, grafika ATI X1100, MS Works záruka 2 roky, objednací kód: Lenovo N100 originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Core TM 2 Duo T5500 (frekvence 1,66GHz, 667MHz, 2MB L2 cache) displej 15,4" WXGA VibrantView pamì 512 MB DDR II HDD 80GB, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW DL multiburner baterie Li Ion, a 3 hodiny hmotnost 2,80 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, webkamera, Bluetooth, WiFi, IEEE1394, èteèka prstù objednací kód: IBMTPTY0B9CF Acer Aspire 7003WSMi originální Microsoft Windows XP Home procesor AMD Sempron (frekvence 1,8GHz) displej 17" WXGA+ CrystalBrite pamì 512 MB DDR II HDD 120GB, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 2,5 hodiy hmotnost 3,68 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, WiFi, webkamera 0,3 MP objednací kód: Acer Aspire 3692WLMi originální Microsoft Windows XP Home procesor Intel Celeron M 420 (frekvence 1,60GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15,4" WXGA CrystalBrite pamì 512 MB DDR II HDD 80GB, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion, a 2,5 hodiy hmotnost 2,77 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, WiFi, webkamera 0,3 MP objednací kód: Acer TravelMate 2492NWLMi operaèní systém Linux procesor Intel Celeron M 420 (frekvence 1,60GHz, 533MHz, 1MB L2 cache) displej 15,4" WXGA pamì 512 MB DDR II HDD 120GB, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion hmotnost 2,77 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, Bluetooth, WiFi, webkamera 0,3 MP objednací kód: cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH cena bez DPH Acer Aspire 3103WLMi originální operaèní systém Microsoft Windows XP Home procesor AMD Sempron (frekvence 1,8GHz) displej 15,4" WXGA CrystalBrite pamì 512 MB DDR II HDD 120GB, otáèky 5400rpm mechanika DVD±RW Super Multi baterie Li Ion hmotnost 2,82 kg ostatní FMD 56kb/s, LAN 10/100, èteèka karet, WiFi, webkamera 0,3 MP, grafika ATI X1100 objednací kód: ACER Acer AS3103WLM 15.4C/S3400/DVD±RW/512/60/Home Kè Kè Acer AS3692WLMi 15.4C/CM420/DVD±RW/60/512/W/Home Kè Kè Acer AS5101AWLMi 15.4C/MK36/DVD±RW/512/120/W/Ca/MC Kè Kè Acer TM2492WLMi 15.4/CM420/DVD±RW/120/512/W/B/Ca/H Kè Kè Acer TM2482WXMi 14.1/CM420/DVD±RW/100/512/W/B/Ca/P Kè Kè Acer AS5612NWLMi 15.4C/T2300/DVD±RW/120/512/W/Ca/L Kè Kè Acer AS5102WLMi 15.4C/TL50/DVD±RW/1G/120/W/B/Ca/MC Kè Kè Acer TM4233WLMi 15.4/T5500/DVD±RW/120/512/W/B/Ca/H Kè Kè Acer AS5612WLMi 15.4C/T2300/DVD±RW/120/1G/W/Ca/HMC Kè Kè Acer TM6413WLMi 15.4/T5500/DVD±RW/80/512/WI/BT/Pro Kè Kè Acer TM6463WLMi 15.4/T5500/DVD±RW/120/1G/W/B/Ca/Pr Kè Kè Acer TM5623WSMi 17/T5500/DVD±RW/120/1G/W/BT/Ca/Pro Kè Kè Acer TM3043WTMi 12.1/T5500/exDVD/120/1G/W/BT/Ca/Pr Kè Kè Acer AS9524WSMi 17C/T5600/DVD±RW/240/1G/W/B/Ca/MC Kè Kè Ferrari 5002WLMi 15.4C/TL50/1G/120/DVD±RW/W/B/Ca/P Kè Kè Ferrari 1005WTMi 12.1C/TL60/2G/160G/exDVD/W/B/C/Pr Kè Kè ASUS 185 S6F 3007P ASUS S6 11.1/L2400/DVDRW/120G5/1G/WL/BT/XPP tmavá Kè Kè 185 F2HF 5A020H ASUS F2HF 15/CM440/DVDRW/ 80G5/512M/WL/BT/WEB/XPH Kè Kè 185 A9RP 5B073 ASUS A9RP 15/CM440/DVDRW/60G/512M/WL/noOS Kè Kè 185 A9RP 5B073H ASUS A9RP 15/CM440/DVDRW/60G/512M/WL/XPH Kè Kè 185 A7F 7S009M ASUS A7F 17.4C/T5500/DVDRW/120G5/1G/WL/BT/XPM Kè Kè 185 A6JE AP015 ASUS A6JE 15.4C/T5500/DVDRW/100G5/1G/WL/BT/noOS Kè Kè 185 F3F AP111 ASUS F3F 15.4C/T5500/DVDRW/120G5/1G/WL/BT/noOS Kè Kè 185 F3JC AP047M ASUS F3JC 15.4C/T5500/DVDRW/120G5/1G/WL/BT/TV/XPM Kè Kè 185 F3TC AP008 ASUS F3T 15.4C/TL52/DVDRW/120G5/1G/WL/BT/noOS Kè Kè 185 A6M Q046 ASUS A6M 15.4C/S3400/DVDRW/80G5/512M/WL/noOS Kè Kè 185 A6M Q046H ASUS A6M 15.4C/S3400/DVDRW/80G5/512M/WL/XPH Kè Kè 185 A6RP AP064M ASUS A6RP 15.4C/CM440/DVDRW/80G5/512M/WL/BT/XPM Kè Kè 185 A6RP AP067 ASUS A6RP 15.4C/CM440/DVDRW/80G5/512M/WL/noOS Kè Kè 185 A6RP AP110M ASUS A6RP 15.4C/CM440/DVDRW/120G5/512M/WL/XPM Kè Kè 185 A6RP AP112M ASUS A6RP 15.4C/CM440/DVDRW/120G5/1G/WL/BT/XPM Kè Kè 185 F5R AP006H ASUS F5R 15.4C/CM440/DVDRW/120G5/1G/WL/BT/XPH Kè Kè 185 A8JN 4P010M ASUS A8JN 14W/T5500/DVDRW/120G5/1G/WL/BT/TV/XPM Kè Kè HP Compaq RU960AA HP 510 CM 360/15,4/256/40/Combo/Dos Kè Kè RH411EA HP Compaq nx7400 CM430/15,4/512/60/DVD±RW/W/DOS Kè Kè RU964AA HP 510 PM 770/15,4/512/60/DVD±RW/W/XPH Kè Kè Lenovo IBMTPUQ1A9CF TP R60e T /15/512/60/DVD±RW/BT/XPP Kè Kè IBMTPUQ14SCF TP R60e CM /15/512/60/DVD±RW/WLAN/XPPro Kè Kè Toshiba 155S A Toshiba A /T7200/DVD±RW/100G5/512/NV/W/BT/H Kè Kè 155S P Toshiba P100 17/T7400/DVD±RW/100G5/1G/NV/W/BT/MCE Kè Kè 155S P Toshiba P100 17/T2250/DVD±RW/60G/512M/W/BT/MCE Kè Kè 155S A Toshiba A /T1350/DVD±RW/80G5/512M/W/Home Kè Kè 155T M5 384 Toshiba M5 14+/T7400/DVD±RW/100G5/512M/NV/W/BT/P Kè Kè 155T A7 248 Toshiba A7 15.4/T7400/DVD±RW/100G/1G/ATI/BT/Pro Kè Kè 155T A8 185 Toshiba A8 15.4/T7200/DVD±RW/100G5/512M/W/BT/Pro Kè Kè Ceník notebookù Ceny vèetnì poplatku dle autorského zákona. 11 strana

12 Kapesní poèítaèe a GPS navigace MIO C710+ Pøenosná GPS navigace do auta cena bez DPH s fotobankou a MP3 pøehrávaèem ovládání v èeštine vèetnì èeské hlasové navigace pøirozené 3D zobrazení, zobrazující situaci z pohledu øidièe mapa TeleAtlas pro 27 státù Evropy (vèetnì ÈR) speciální mód pro pìší mo nost RDS TMC pøíjmu dopravního hlášení pro optimalizaci trasy SD/MMC SLOT, BleuTooth, HDD 2GB Navigace AYTOBE Citlivý GPS pøijímaè s èeským hlasovým navádìním a detailními mapami navigace a plánování cesty s více zastávkami 3D/2D mapový pohled kompletní databáze bodù zájmu pìt navigaèních mo ností mapy Èeské republiky, Slovenska, Polska, Maïarska a dalších zemí východní Evropy funkce MP3 pøehrávaèe dálkové ovládání V cena bez DPH HP ipaq hw6915 Výkonné zaøízení pro zasílání zpráv s nejnovìjší bezdrátovou technologii pro bezpeènou firemní komunikaci pamì 64 MB SDRAM MB Flash ROM displej 3" TFT integrovaná alfanumerická klávesnice rozmìry 7,1 1,8 11,8 cm, 175 g infra port objednací kód: FA736AA Kè Kè bez DPH HP ipaq rx5730 Štíhlý a stylový navigátor GPS spojuje funkce zamìøené na osobní zábavu s mo nostmi elektronického prùvodce. pamì ROM 1 GB, RAM 64MB displej 3,5" QVGA (240x320) rozmìry 7,6 1,6 12 cm, hmotnost 149 g TomTom Navigator 6 mapy CZ, SK, PL, HU, GR,TK, RU objednací kód: FA814AA Kè Kè bez DPH HP ipaq rw6815 NOVINKA osobní komunikátor procesor Intel 416 MHz pamì 192 MB (128 MB ROM a 64 MB SDRAM) displej TFT 3,0" QVGA rozmìry 10,2 5,8 1,95 cm, hmotnost 140 g infra Li Pol baterie (vyjímatelná) objednací kód: FA777AA Kè Kè bez DPH Acer c510 / c530 Pro mobilní u ivatele a cestovatele. procesor Samsung 300 MHz pamì 64 MB SDRAM MB flash ROM displej 2,8" QVGA (320 x 240 ) mód na výšku a na šíøku rozmìry 58 x 108 x 16,8 mm, hmotnost 122g WiFi pouze u c530 c510, objednací kód: Kè Kè bez DPH c530, objednací kód: Kè Kè bez DPH cena bez DPH i TEC Bluetooth GPS 20 Nabízí navigaci v reálném èase na Vašem PDA èi notebooku vestavìná aktivní anténa citlivost: 20 kanálù autoadaptér a AC adaptér je souèástí balení a 15 hodin èinnosti HTC P4350 Herald Stylový PDA telefon který Vám umo ní být ve spojení kdekoliv. integrovaná plná výsuvná klávesnice pamì ROM 128 MB, RAM 64MB displej 2,8" (320x240) rozmìry 109 x 59 x 17 mm hmotnost 168 g hovor: 3,5 a 5 hodin pohotovost: 150 a 200 hodin objednací kód: V Kè Kè bez DPH HTC P3300 Artemis Chytrý komunikátor se skrytou silou (vestavìná GPS navigace) pamì ROM 128 MB, RAM 64 MB 2,8'' dotykový displej ( ) FM Rádio s RDS HTC RollR (kulièka+koleèko) pro snadné prohlí ení a navigaci pohotovostní doba: a 200 hodin doba hovoru 3,5 a 5 hodin rozmìry mm hmotnost 130 g objednací kód: V Kè Kè bez DPH MIO C250 Novinka urèená nejširší veøejnosti splòující plnì po adavky na moderní navigaci. ovládání v èeštine vèetnì èeské hlasové navigace pøirozené 3D zobrazení, zobrazující situaci z pohledu øidièe mapy firmy Tele Atlas pro 8 Východo Evropských státù a silnièní tahy celou Evropou speciální mód pro pìší MP3 pøehrávaè, SD/MMC slot, vestavìná pamì 256MB cena bez DPH Qtek 8500 Chytrý, lehký a ultratenký "véèkový" telefon nabízí obrovské mno ství kanceláøských funkcí pøipraveno pro Microsoft PushMail Ètyø Band pamì 64 MB ROM a 64 MB SDRAM duální displej s vysokým rozlišením rozmìry 98,5 51,4 15,8 mm hmotnost 99 g Kè Kè bez DPH HTC S310 Oxygen Chytrý mobilní telefon s operaèním systémem Windows Mobile 5.0 a tenkým kompaktním designem pamì ROM 64 MB, RAM 64 MB displej 2" rozmìry mm hmotnost 105 g hovor: 3,5 a 8 hodin pohotovost: 145 a 220 hodin objednací kód: V Kè Kè bez DPH 12 strana

13 Set Top Boxy pro digitální televizi DVB T pøijímaè AB TereBox 200 DVB T pøijímaè, slovenské a èeské menu, èeský manuál, Teletext, EPG na 7 dní, 256 barevné OSD, rùzné hry, RF modulátor, 1xScart, 3xCinch/1xVideo a 2xAudio, S/PDIF výstup, RS 232 konektor pro upgrade software, èeský firmware + èeské EPG ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Rychlé auto programování a u ivatelsky pøíjemná instalace. Široká editace kanálù do preferovaných skupin, mazání, zamykání a pohyb. Tøídìní kanálù. Variabilní pøepínání formátu 4:3, Letter Box, celá obrazovka a 16:9. Èasovaè. Aktualizace soft ware pøes RS 232C z PC( z PC do pøijímaèe) nebo z pøijímaèe (z pøijímaèe do pøijímaèe). ( ) Kè Kè bez DPH Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000 CZ Vyu ívá bezdrátové rozhraní Bluetooth, které pracuje na frekvenci 2.4 GHz, zalo eno na laserové technolo gie a disponuje indikací stavu baterie pohodlná zaoblená klávesnice navigation Pad, kterým mù ete vcelku pohodlnì ovládat kurzor z pohodlí pohovky, bez potøeby hle dat rovnou plochu pro myš Gadgets buton informaèní okénka s novinka mi, dopravními informacemi, poèasím a dalšími zprávièkami Windows Live Call jednodotykový pøístup k vašemu Windows Live Messenger, kde je seznam kamarádù Prohlí eè zmáèknìte koleèko a okam itì se vám zobrazí všechny otevøené okna na vaší obrazovce, potom oznaète a kliknìte na to co chcete vybrat Lupa pouze oznaète a zmáèknìte tlaèítko abyste vlo ili nebo upravili detaily 4zpùsoby skrolování záruka 3 roky, ( ) Kè Kè bez DPH Microsoft dálkové ovládání pro WXP Media Center PC IR ovladaè urèený pro ovládání Windows Media Center PC. All in one design s dosahem a 6 metrù, podsvìtlená tlaèítka. Tlaèítka na ovladaèi: Power + Record + Play + Replay + Pause. IR pøijímaè: USB pøipojení. ( ) 850 Kè Kè bez DPH Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 Druhá generace oblíbeného bezdrátového setu s pohodlnou klávesnicí a špièkovou laserovou myší. Inovovaný elegantní vzhled. elegantní myš s výkonnou pøesnou High Definition laserovou technologií pøirozený pohodlný tvar klávesnice ergonom icky zahnutý tvar pro pohodlný psaní prodlou ená ivotnost baterií myši v prùmìru na 6 a více mìsícù naklápìcí rolovací koleèko Microsoft navi gace 4mi smìry; funkce lupy Microsoft HighDefinition technologie Windows Vista Start Button launchuje start menu. Ve Windows Vista spouští desktop search nebo web search Gadgets Button snadný pøístup ke gadgetùm poèasí, zprávy, burzovní informace, a mnoho dalších klávesnice odolná proti polití nápoji èeský popis, záruka 3 roky ( ) Kè Kè bez DPH DVB T pøijímaè TechniSat DigiPal 2 Vhodný pro pøíjem všech volných programù digitální pozemní televize. Jednoduchá obsluha s mnoho funkcemi v èeském menu zaruèí pøehledné ovládání. Pøístroj je schopný automaticky vyhle dat všechny volné TV a Rádio programy. Elektronický programový prùvodce nabízí u mnoha programù (pokud jsou informace vysílány) kompletní týdenní program a informuje diváka o fil mových premiérách. Aktualizace software z PC se provádí pøes RS232 na zadním panelu pøístroje nebo pøímo z antény. Nároènìjší diváci ocení i propojení koaxiálního kabelu s domácím kinem v digitální kvalitì Dolby Digital AC3. ( ) Vstupní frekvenèní rozsah UHF: MHz, VHF: MHz, DVB T vstup, poèet tunerù 1x DVB T interní tuner, TV norma PAL, formát obrazu 4:3/16:9 mo nost pøepínaní 4:3/16:9, rozlišení horiz./vertikální 576/720, datové rozhraní/usb 2.0 1x RS232, výstup audio/video 1x HF out, 2x Euro SCART, 2x RCA stereo Audio, 1x S/PDIF out coaxial, dekomprese audio/video MPEG 1, MPEG 2, dolby Digital (AC3), timer (èasovaè), automat ické ladìní programù, autoinstalace, automatický update pomocí antény, teletext/titulky, èeské OSD menu, EPG/PVR (mo nost záz namu) EPG elektronický programovatelný prùvodce, poèet kanálù 4000 pøedvoleb pro kanály Logitech Cordless Desktop MX 3200 Bezdrátová sada, která vám umo ní díky prvotøídnímu výkonu, pohodlí a stylu radovat se ze všech funkcí poèí taèe pro média a komunikaci. Pøipravená pro systém Windows Vista obsahuje ovládací prvky pro dynamické hledání, které umo ní vyhledat cokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Dokonale pohodlná klávesnice je také vybavena jednodotekovým ovládáním pøehrávání hudby a videa, vèetnì hlasitosti, seznamù skladeb, náhodného pøehrávání a dokonce vaší oblíbené aplikace pro telefonování po Internetu. Vestavìný LCD displej zobrazuje èas, stav baterií a další informace. Uvítáte také nesmírnì pøesné provedení s pohodlnì tvarovanou bezdrátovou myší, která zahrnuje naklápìcí koleèko pro navigaci, otáèení dokumentu, zvìtšení a indikátor stavu baterií. Záruka 5 let. ( ) Kè Kè bez DPH Kingston DataTraveler Secure 2GB Poskytuje maximální ochranu dat díky 256 bit Advanced Encryption Standard (AES) hardware based encryption (privacy zone) + SW ochranì, materiál Titanium Coated Stainless Steel nárazuvzdorný a vodotìsný, rychlost ètení a 24MB/sec, zápisu a 10MB/sec. Kompatibilní s funkcí Windows ReadyBoost, která umo òuje pou ívat pamì dostupnou na pamì ových zaøízeních, napøíklad discích USB flash, jako dodateè nou vyrovnávací pamì výkon je konzistentnìjší a schopnost reakce lepší. ( ) Kè Kè bez DPH Stìhovací souprava Belkin pro nové poèítaèe s Windows Vista chytrá stìhovací souprava spoleènosti Belkin nejjednodušším zpùsobem pøestìhuje obsah starého poèítaèe do nového prostøedí Windows Vista staèí zapojit kabel mezi dva poèítaèe a spustit pøilo ený software rychlý datový tok pøestìhuje data a nastavení bìhem minut na rozdíl od slo itého vypalování mnoha CD pøestìhuje sada nejen soubory, ale také dùle itá nastavení systému jako jsou tiskárny, zabezpeèení èi nastavení Internetu (297F5U258ea) 899 Kè Kè bez DPH Pøíslušenství k Windows Vista Kè Kè bez DPH DVB T pøijímaè RADIX Terra 100 DVB T utner pamì na 1300 kanálù (TV + FM) norma PAL (4:3 nebo 16:9) maximální rozlišení 720 x 576 bodù podpora èeštiny i èeského EPG (dále nìmèiny, angliètiny a dalších) duální RF anténa 2 x SCART kompozitní výstup + analogový audio výstup (cinch výstupy) digitáùní audio výstup koaxiální RS 232 port pro ugrade FW ( ) Logitech G15 Keyboard S klávesnicí Logitech G15 mù ete hrát hry bez pøerušení. Polohovací podsvícený displej GamePanel umo òuje kontrolovat zprávy, zobraz it stav hry a sledovat mnoho typù systémových infor mací, ani by bylo nutné opustit hru. 18 programo vatelných kláves umo òuje snadné vytvoøení a 54 vlastních maker na hru a ka dá plochá klávesa obsahuje elegantní modøe podsvícené znaky pro noèní hraní. Nabízí dokonce i rozboèovaèe USB s plnou rychlostí a praktické kanály pro vedení kabelù myši a náhlavní soupravy. Pouze pro rozhraní USB. Záruka 5 let. Logitech dinovo Edge Velmi tenká klávesnice dinovo Edge, nejmod ernìjší klávesnice na svìtì, vám poskytne nepøekonatelný pocit i odezvu díky klávesovému sys tému PerfectStroke, který omezuje prokluzování a díky kterému je ka dý úhoz pøesný a plynulý. Nový smìr v ovládání kurzoru, revoluèní technologie TouchDisc, pomocí velice rychlého posunu a intu itivní navigace rozšiøuje vaše ovládání digitální plochy. Vylepšené lithioiontové baterie se dobíjejí rychleji a ve spojení s tenkou základnou pro dobíjení fungující jako stojan pro klávesnici i déle vydr í. Skryté ovládací prvky a okam itý pøístup k ovládání digitálních médií dìlají z klávesnice dinovo Edge dokonalého spoleèníka vašeho poèítaèe Media Center PC. Bezdrátová technologie Bluetooth zajiš uje bezproblémové a bezpeèné fungování do vzdálenosti a 10 metrù. záruka 3 roky. ( ) Logitech MX Revolution Nebudete vìøit té úrovni pohodlí u ivatele, snadnosti ovládání a výkonu, kterých dosáhnete s MX Revolution! Pou ívejte rolovací kulièku, která je prak ticky bez tøení a umo òuje velmi rychlé prohledávání dlouhých dokumentù, nebo si pøepnìte na pøesné rolování klepnutím pro navigaci v seznamech, sním cích a souborech obrázkù. Bez námahy pøepínejte mezi otevøenými dokumenty koleèkem MX Revolution, které se ovládá palcem, nebo prohledáve jte web zvýraznìním slova nebo fráze a stiskem speciálního vyhledávacího tlaèítka. Dobíjecí lithioion tové baterie, rychlé bezdrátové pøipojení USB a pokroèilý laserový motor umo òují nevídanou snad nost a pøesnost ovládání. Tøíletá záruka. ( ) Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH 13 strana

14 WIFI Umíme Vám všechno zapojit do sítì a pøipojit na internet opravdu cokoliv, pokud se jedná o pøístroj k pøipojení urèený O nic se nemusíte starat: poèítaèovou sí navrhneme, vybereme prvky, na místì zapojíme a nastavíme 1) Revoluce v rychlosti bezdrátových sítí technologie Wireles N SUPER rychlý Linksys Broadband Router s revoluèní technologií Wireless N cena Kè Novinka v bezdrátových technologiích: standard Wireles N dovoluje rychlost a 12 vyšší ne bì ný standard G. Oceníte také vìtší dosah a 4. Výhodou je také zpìtná kompatibilita s bì nými bezdrátovými zaøízením G a B Linksys Wireless N PCI Adapter cena Kè Linksys Wireless N sí ová karta pro notebooky (PCMCIA) cena Kè 2) Vaše Domácí reality show novì i se zvukem WAG200G Linksys 54Mbps Wireless G ADSL Home Gateway (G) cena Kè pøípojka k internetu WVC200 Motoricky ovládaná Linksys 54Mbps Wi fi Internet Video kamera s mikrofonem (G) cena Kè Jednoduše oko ucho pøes internet. Tato motoricky ovládaná kamera s inte grovaným mikrofonem je doslova malý zázrak: motorické ovládání kamery umo òuje její natáèení pøes internet a na dálku Integrovaný mikrofon pøenáší zvuk kamera obsahuje hlídací funkci posílá na zadaný e mail fotografii sle dované oblasti pøi zachycení pohybu ke kameøe se mù e pøipojit pøímo souèasnì a 10 u ivatelù ke kameøe se lze pøipojit bezdrátovì i klasickým ethernetem 3) Domácí bezdrátová sí s multifunkèním routerem ASUS 54/11Mbps PCMCIA WiFi karta WL 107g cena Kè 4) Tip na dárek pro svìtobì níky: cestovní WiFi router Linksys 54Mbps Wi fi Access Point Router w/4port cena Kè ASUS WL 500gP BroadRange WiFi Router/GW/Switch/AP cena Kè pøípojka k internetu ASUS 54/11Mbps PCI WiFi karta WL 138g, v.2 cena Kè Vše ve vaší domácí síti se toèí kolem mo ností nového multifunkèního routeru ASUS 700gE. Tento pøístroj doká e mno hem více ne byste od podobného zaøízení èekali: USB porty umo òují pøipojení tiskárny, disku, webkamery nebo mikrofonu a pou ívání spoleènì pro celou sí pøipojením USB disku získáme pros tor pro ukládání a sdílení hudby, filmù a fotografií multifunkèní router obsahuje program pro automatické stahování souborù z internetu bez nutnosti zapnutého poèítaè nová bezdrátová technologie zajiš uje a o 300% lepší pokrytí signálem oproti bì ným zaøízením a tiskne celá rodina! Celé øešení je jednoduché: cenovì dostupný router je pou itý pro vytvoøení poèítaèové sítì. Do té jsou pøipojeny poèítaèe a note booky (drátem nebo bezdrátovì) a tiskárna prostøednictvím bezdrátového "Print serveru". Tak mohou 1 tiskárnu vyu ívat spoleènì všichni pøipojení. pøípojka k internetu Linksys 54Mbps Wi fi PrintServer cena Kè 14 strana

15 Telefonujte chytøe pøes internet ušetøíte! 1) Chytrý telefon 2) Chytrá krabièka a obyèejný telefon pøípojka k internetu pøípojka k internetu Dárek: kupón v hodnotì 30Kè na aktivaci èísla a vaše 1. volání v síti Ha loo. 3) Chytrý telefon pro Skype WELL 3130IF VoIP telefon cena Kè Ideální chytrý telefon pro domácí pou ití. 1 internetovou linku mù ete vyu ít k telefonování a za telefon mù ete pøipojit další poèí taèe. Ty jsou navíc chránìny routerem integrovaným v telefonu. Vestavìná funkce Qos zajistí zachování kvality hovoru i pøi souèas ném vytí ení internetové linky od pøipojených poèítaèù portový router s 1 telefonním portem a 1portem pro telefonní pøípojku (SPA3102) cena Kè Analogový telefon Alcom cena Kè Chytrá krabièka, kterou ocení zejména u ivatelé, kteøí si ponechá vají aktivní klasickou telefonní linku a pøesto chtìjí vyu ít výhod volání pøes internet. Krabièka doká e napøíklad zahranièní volání spojovat pøes internet zatímco místní hovory smìrovat do analogové sítì (vyèerpání volných minut a pod. pøi ADSL konektivitì). Pøi výpadku konektivity nebo napájení probìhne hovor rovnì "kla sickou cestou". Na sí ový výstup lze pøipojit další poèítaèe. Internetová telefonie VoIP 297F1PP000GNYYSK BELKIN Wi Fi telefon pro Skype cena Kè Revoluèní výrobek v internetové telefonii: umo òuje volat pøes internet úèastníkùm nejrozšíøenìjší celosvì tové sítì Skype k volání nepotøebujete mít zapnutý poèítaè telefon se pøipojuje bezdrátovì prostøednictvím WiFi (podrob nosti na pøedchozí stranì). Poøiïte si výhodný balíèek a získejte vysokorychlostní 4G Combi kartu za Kè a k tomu více ne Kè slevu na roèní pøipojení k internetu. Teï mù ete surfovat bez starostí a bez podpisu smlouvy. K èemu slou í vysokorychlostní 4G Combi karta? vysokorychlostní pøipojení na internet, k e mailové schránce èi podnikovému intranetu podporuje rychlé datové pøenosy pomocí slu by T Mobile Internet 4G, EDGE, GPRS pokrytí signálem 4G rozšíøeno do dalších 80 mìst a okolí po celé ÈR Surfujte s Internetem 4G Vyberte si pøipojení na internet s rychlostí a 512 kb/s a ještì na tom ušetøete. Balíèek na 12 mìsícù tarif Twist Internet 4G modem Standardní cena tarif Twist Internet 4G modem Kè Kè Kè Kè 12x850 Kè = Kè Kè Pøesvìdète se kolik ušetøíte Poøídit si pøipojení na internet se vám rozhodnì vyplatí. Staèí se podívat na èástky, za které se pøipojení a 4G Combi karta standardnì prodává. (Uvedené ceny ji zahrnují DPH) EXKLUZIVNÌ K DOSTÁNÍ V SÍTI COMFOR INSTALACE ZDARMA T MOBILE balíèky strana

16 Je libo støíhat video Multimediální centrum ve vašem PC èi notebooku Pinnacle PCTV Hybrid Pro Card (310c) PCMCIA digitální a analogový stereo TV a FM tuner podpora funkce Timeshift analogový vstup (kompozitní a S video) pøímé vyplalování na DVD SW Pinnacle Media Center (v èeštinì) Pinnacle Studio QS dálkové ovládání ( ) Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick (330e) Ultra kompaktní USB 2.0 tuner pro pøíjem pozemního TV digi tálního (DVB T) a analogového vysílání mo nost vyu ití funkce TimeShifting nahrávání TV do formátu MPEG 1/ 2 pro gramovatelné nahrávání dálkový ovladaè mini anté na Pinnacle MediaCenter Pinnacle Studio QS kompoz itní a S video vstup ( ) Pinnacle STUDIO 10 MovieBoard 500 PCI Interní PCI analogovì digitální pøevodník obsahující støihový systém Studio 10 TE (obsahuje pouze RTFX Vol.1). Karta obsahuje konektory pro vstup/výstup analogového èi digitálního videa. Pro propojení zvuku je potøeba vyu ít vstupu zvukové karty PC. ( ) Kè Kè bez DPH cena bez DPH Pinnacle Studio 10 Plus Titanium Edition 20 Years Nová edice støihového software Studio Plus kombinuje legendární jednoduchost pou ití tøí krokù tvorby videa, výkon profesionálního støi hového systému Liquid Edition a mo nost jednoduše vlo it obrázky, zvuky èi další video soubory z jiných zaøízení. Je plnì lokalizováno do èeštiny! Co Vám pøináši Anniversary Edition navíc: Dvì videostopy s mo ností klíèování, funkce obraz v obraze Náhled na TV monitoru s okam itým výsledkem Stabilizace korekce obrazu Profesionální titulkovaè Title Deko Editace formátu HDV A novì kromì RTFX vol.1 efektù i další balíèky efektù HFX vol.1, RTFX vol.2 a Premium Pack vol.1 zdarma ( ) Kè Kè bez DPH Pinnacle PCTV DVB T Pro USB Pøenosný DVB T tuner pøipojitelný k PC èi notebooku prostøednictvím USB 2.0 rozhraní integrovaná aktivní anténa nyní mù ete kdekoli sledovat televizi a tìšit se z Vaší multimediální sbírky a to také i prostøednictvím dálkového ovládání ( ) Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Pinnacle PCTV Dual Hybrid Pro PCIe (3010ix) Interní PCIE DVB T a analogový stereo duální tuner podpora funkce obraz v obraze sledování jedoho porgramu a nahrávání jiného FM rádio analogový vstup (kompozitní a S video) SW Pinnacle Media Center (v èeštinì) Pinnacle Studio QS podpora automatickéo zapnutí a vypnutí PC dálkové ovládání ( ) Kè Kè bez DPH Dazzle Video Creator Umo òuje nahrávat video z kamery èi videorekordéru s analogovým výstupem. Pou ívá pro pøevod videa hardwarový kodek který sni uje zatí ení procesoru poèítaèe. Dále umo òuje pøehrát videa z analogových pásek pøímo na DVD. ( ) Kè Kè bez DPH Pinnacle PCTV Hybrid Pro PCI Interní digitální (DVB T) a analogový stereo TV a FM tuner se softwarem Pinnacle MediaCenter sledování digitální pozemní a analogové televize záznam vèetnì Timeshiftingu a poslech FM rádia pøímé online vypalování na DVD promìní Vaše PC v multimediální centrum ( ) Kè Kè bez DPH Pinnacle PCTV SAT Pro PCI Interní DVB S tuner se SW Media Center sledování digitálního tele vizního a rozhlasového satelitního vysílání záznam vèetnì Timeshiftingu podpora vysokorychlostního pøipojení na internet (jednosmìrného) prostøednictvím satelitu ( ) Kè Kè bez DPH Pinnacle PCTV DVB T PCI Interní dig. tuner pro TV i rádio Kè Kè Pinnacle PCTV Dual DVB T Pro PCI Interní DVB T tuner Kè Kè Pinnacle PCTV Sat Pro USB Externí DVB S tuner Kè Kè Pinnacle PCTV Sat HDTV Pro USB Externí DVB S HDTV tuner Kè Kè Pinnacle PCTV Dual Sat Pro PCI Interní duální DVB S tuner Kè Kè Pinnacle STUDIO 10 MovieBoxPlus 710 USB Externí USB 2.0 analogovì digitální pøevodník obsahující støihový systém Studio 10 TE (obsahuje pouze RTFX Vol.1). Jednoduché pøipojení prostøed nictvím USB 2.0 rozhraní. Snadné zpracování, import a export analogového a digitál ního videa, DVD, podpora HDV. Novì obsahuje mikrofon a klíèovací plátno. ( ) Kè Kè bez DPH Ceník støihových karet Pinnacle Pinnacle Studio 10 Titanium Edition CZ SW Kè Kè Pinnacle Studio 10 Media Suite Titanium Edition CZ Kè Kè Pinnacle Studio10 MovieBox 510 USB Kè Kè Pinnacle Studio MovieBoard Plus 700 PCI Kè Kè Ceny jsou vèetnì DPH 16 strana M AUDIO Keystation 49e Je perfektní MIDI klávesnice a MIDI ovladaè urèený pro vaše první pokusy s poèítaèovou hudbou. Stejnì tak je i velkým pomocníkem pro profesionál ní hudebníky. Souèástí balení je navíc kvalitní balík softwaru pro Váš Mac nebo PC Maximum Audio Tools. 49 kláves (4 oktávy) plné velikosti s úho zovou citlivostí, USB rozhraní, SW pro výuku hry. ( ) Kè Kè bez DPH Pinnacle Podcast Factory Kompletní nástroj na vytváøení kvalitních podcastù. SW lokalizovaný do èeštiny a HW pøipojitelný prostøednictvím USB rozhraní. Mo nost provozování vlastního internetového rádia ve stylu profesionálního rádiového vysílání a vytváøení RSS souborù. ( ) Kè Kè bez DPH

17 GB Kingston Data Traveller Flash disk, USB 2.0, rychlost ètení a 6 MB/sec., zápisu a 3 MB/sec., plnì plug&play Win 2000, Win XP, Mac OS9.x a vyšší, Windows Vista komaptibilní ( ) cena bez DPH Komponenty Externí HDD WD Passport II 120GB Nový model externího 2.5" pevného disku WD Passport cena bez DPH Specifikace: model WDXMS1200TE, kapacita 120GB, 5400rpm, pøístupová doba 12ms, rozhraní USB 2.0 (480Mb/s; mo no pøipojit na stávající USB 1.1), case odol ný proti menším nárazùm, nevy aduje napájecí zdroj (s výjimkou nìkterých starších notebookù s USB 1.1), kompatibilní s PC (Windows 2000/XP) a Mac (Mac OS X a novìjší) Retail balení: externí disk, USB 2.0 kabel 50 cm, instalaèní pøíruèka, rozmìry 130x15x80mm (d x v x š), hmotnost 105g Záruka: 2 roky, ( ) Externí DVD vypalovaèka Samsung SE S184M S technologií "potisku" médií LightScribe a rozhraním USB 2.0. Specifikace: zápis DVD RAM 12x, DVD+R9 (Double Layer) 8x, DVD R9 (Double Layer) 8x, DVD±R 18x, DVD+RW 8x, DVD RW 6x, CD R 48x, CD RW 32x ètení DVD RAM 12x, DVD ROM 16x, DVD±R9 (Double Layer) x, DVD±R 12x, DVD±RW 8x, CD ROM 48x, CD RW 40x rychlost popisu Lightscribe: nejlepší kvalita 30 minut, cena bez DPH støední 18 minut, rychlá 13 minut rozhraní USB 2.0 (USB 1.1 kompatibilní) pøístup. doba 130ms (DVD) a 110ms (CD), buffer 2MB rozmìry 168 x 50 x 232 mm dodáváno jako balení retail s pøíslušenstvím: mechanika, stojan pro vertikální umístìní, AC napá jecí adaptér, USB kabel, CD s manuály a software Nero Express (OEM Suite I) záruka 2 roky ( ) 1GB DataTraveler Mini Fun USB drive Kingston mini USB disk mo nost nošení na klíèích, u mobilního telefonu apod. ( ) 440 Kè 370 Kè bez DPH DVDRW/ RAM LG GSA H42N DVD Super Multi, 10x10x18x18x, OEM balení bez pøíslušenství, èerná ( ) 990 Kè 832 Kè bez DPH USB HUB i Tec Aktivní USB 2.0 HUB Hi speed 4+1 port s externím 220V zdro jem. ( ) 440 Kè 370 Kè bez DPH Intel Pentium D 915 BOX frekvence: 2,80 GHz, cache 2x 2 MB, 800 MHz FSB, podpora Intel EM64T, dvou jádrový procesor, chladiè, ( ) Kè Kè bez DPH SoundBlaster X Fi Xtreme Music zvuková PCI karta s DSP proc., a 24x rychlejší ne proc. u SB Audigy, zvuk 7.1, Dolby Digital EX a DTS ES, ( ) Kè Kè bez DPH Externí HDD WD MyBook Pro 1TB zapojení jako RAID 0 (1TB strip ing) nebo RAID 1 (500GB mirror ing), USB 2.0/FireWire ( ) Kè Kè bez DPH ASUS EN7600GT/2DHT 256MB Chip: NVidia EN7600GT, RAM: 256MB, Max. rozlišení: , HDTV OUT (pøes HDTV kabel), 2xDVI I výstup, ( ) Kè Kè bez DPH Photobank Premium 80GB nová generace zálohovacího zaøízení se zajímavými multi mediálními funkcemi (pøehrává video, MP3 podpora ID3 Tag ) Kè Kè bez DPH PCI PCMCIA adaptér Rozšíøí stolní poèítáè o slot pro PCMCIA karty, pou íváné pro notebooky. Vhodné zejména pro WIFI a EDGE sí ové karty, ( ) Kè 857 Kè bez DPH Základní desky ASUS cena bez DPH ASUS P5PE VM LAN i865g pod. Core2Duo CPU Kè Kè ASUS P5B Deluxe Wifi AP 2xGb LAN, ip965, FireWire Kè Kè ASUS P5LD2 SE/C Gb LAN i945p podpora Core 2 Duo Kè Kè ASUS M2NPV VM Gb LAN NVIDIA GeForce 6150, RAID Kè Kè Procesory ceny aktuálnì na prodejnì Intel Pentium BOX (3,2GHz, 2M, 800MHz) Kè Kè Intel Pentium D 915 BOX (2,8GHz, 2x2M, 800MHz) Kè Kè Intel Pentium D 945 BOX (3,4GHz, 2x2M, 800MHz) Kè Kè INTEL Core 2 Duo E4300 BOX (1,80GHz, 2MB, 800MHz) Kè Kè INTEL Core 2 Duo E6300 BOX (1,86GHz, 2MB, 1066MHz) Kè Kè INTEL Core 2 Duo E6600 BOX (2,40GHz, 4MB, 1066MHz) Kè Kè Grafické karty ATI ASUS N6200/TD 128MB DDR, GeForce 6200, AGP, DVI D 933 Kè Kè ASUS EN6200TC256/TD 64MB PCIe DVI D TV OUT TurboCa 933 Kè Kè ASUS EN7300GS/HTD 256MB DDR, DVI, HDTV Kè Kè ASUS EN7600GS SILENT/HTD 256M, DVI, HDTV Kè Kè ASUS EN7600GT/2DHT 256MB DDR3, 2xDVI, HDTV Kè Kè Pamìti ceny aktuálnì na prodejnì MB DDR2 533 Buffalo BOX Kè Kè GB DDR2 533 MHz Buffalo BOX Kè Kè GB DDR2 667 Kingston CL5 kit 2x512MB Kè Kè GB DDR2 667 Kingston CL5 kit 2x1GB Kè Kè GB DDR2 800MHz Kingston CL5 kit 2x512MB Kè Kè Pevné disky HDD 160GB WD1600JS SATAII/ rpm Kè Kè HDD 250GB WD2500KS 16MB SATAII/ rpm 3RZ Kè Kè HDD 500GB WD5000KS 16MB SATAII/ rpm 3RZ Kè Kè Pøenosné USB Flash disky GB Kingston Data Traveller USB Kè 390 Kè GB Kingston Data TravellerII+ MIGO, USB Kè Kè GB Flash USB drive Buffalo FireStix ultra speed Kè Kè GB CORSAIR Voyager USB Kè Kè DVD, Combo DVD+CDRW mechaniky Combo Sony CRX320 52x32x52/16x ATAPI int. bulk 639 Kè 760 Kè DVD ROM LG 16xDVD/52xCD èerná ATAPI int. bulk 445 Kè 530 Kè Dual DVD R/RW mechaniky DVDRW/RAM Samsung SH S183A 8x8x18x18x SATA è.b.+sw 891 Kè Kè DVDRW/RAM ASUS DVR 1608P3S 8x8x16x16 retail 857 Kè Kè DVDRW/RAM Sony AWG170A 8x8x18x18x bulk 756 Kè 900 Kè DVDRW/RAM NEC AD 7173A LF 8x6x18x18x èerná bulk 832 Kè 990 Kè DVDRW NEC AD 5170A 8x6x18x18x èerná bulk 765 Kè 910 Kè DVDRW/RAM LG GSA E10L LS 10x6x16x16x USB2 ext Kè Kè DVDRW/RAM LG GSA H42L LS 10x10x18x18x èer. bulk+sw 899 Kè Kè ADSL produkty Linksys 54Mbps Wireless G ADSL Home Gateway Kè Kè ASUS ASUS AM602 ADSL modem/router,1xeth,1xusb 958 Kè Kè WELL PTI 8505 (ADSL router, 4x Eth., Annex B) Kè Kè Zálo ní zdroje APC APC SurgeArrest Essential P5B FR 328 Kè 390 Kè APC CyberFort II 550VA Kè Kè APC Back UPS CS 350I Kè Kè APC Back UPS RS 800VA FR Kè Kè Ceník komponent Ceny vèetnì poplatku dle autorského zákona. 17 strana

18 LCD panely do 26 17" LCD Acer AL1716Bs bodová rozteè 0,264 mm rozlišení 1280x1024/75Hz kontrast 500:1 jas 300 cd/m2 úhel viditelnosti 150 hor. a 135 ver. doba odezvy 8 ms vyzaøování TCO 99 záruka 3 roky, ( ) cena bez DPH cena bez DPH " LCD Hyundai T91D 5 ms bodová rozteè 0.294mm rozlišení 1280 x 1024/ 75Hz, 16,7 mil. barev kontrast 700:1 jas 250 cd/m2 úhel viditelnosti 160 hor. i ver. doba odezvy 5 ms, repro, DVI vyzaøování TCO 03 záruka 3 roky, ( ) 19" LCD Samsung 920N bodová rozteè 0,294 mm rozlišení 1280x1024/75Hz, 16,2 mil. barev kontrast 700:1 jas 250 cd/m2 úhel viditelnosti hor.i ver. 160 doba odezvy 8 ms vyzaøování TCO 99 záruka 3 roky, ( ) cena bez DPH " LCD ViewSonic VA1912w Silver bodová rozteè 0,294 mm rozlišení kontrast 500:1 jas 300cd/m2 úhel viditelnosti hor.160 o /ver.155 o doba odezvy 8 ms vyzaøování TCO'99 záruka 3 roky, ( ) Kè Kè bez DPH 19" LCD Philips 190 B7 CS bodová rozteè 0,294 mm rozlišení 1280x1024 kontrast 700:1 jas 300cd/m2 úhel viditelnosti hor.1760º/ver.170º doba odezvy 8 ms garance nula vadných bodù záruka 3 roky, ( ) Kè Kè bez DPH HP L2045w 20" wide LCD Monitor ALL bodová rozteè 0,294 mm rozlišení 1680x1050 kontrast 600:1 jas 300cd/m2 doba odezvy 5 ms vyzaøování TCO'03 záruka 3 roky u zákazníka (RB145AA) Kè Kè bez DPH 21" LCD Samsung 215TW bodová rozteè 0,270 mm rozlišení , 16,7 mil. barev kontrast 1000:1 jas 300 cd/m2, hf khz, vf Hz úhel viditelnosti hor.i ver. 178 o doba odezvy 8 ms vyzaøování TCO 03 záruka 3 roky, ( ) Kè Kè bez DPH Ceník LCD panelù ACER cena bez DPH " LCD Acer AL1716As Kè Kè " LCD Acer AL1751Cs Kè Kè " LCD Acer AL1916As Kè Kè " LCD Acer AL1916WAs Kè Kè " LCD Acer AL1917As Kè Kè " LCD Acer AL Kè Kè " LCD Acer AL1932m Kè Kè " LCD Acer AL2016Ws Kè Kè " LCD Acer AL2051Ws Kè Kè LG " LG LCD L1752 S SF Kè Kè " LG LCD 1732 P SF PIVOT Kè Kè " LG LCD L1753TR SF Kè Kè " LG LCD L1919 S SF Kè Kè " LG LCD L1960 TR BF Kè Kè Asus '' LCD ASUS PM17TE B Kè Kè '' LCD ASUS VW192S Kè Kè '' LCD ASUS MM19SE Kè Kè '' LCD ASUS PW Kè Kè '' LCD ASUS MW221U Kè Kè Hyundai " LCD Hyundai T71D Kè Kè " LCD Hyundai IQ B70D Kè Kè " LCD TV Hyundai IQ L17T Kè Kè " LCD Hyundai X91D Kè Kè '' LCD TV Hyundai IQ L19T Kè Kè " LCD Hyundai X71S Kè Kè " LCD Hyundai IQ L91A Kè Kè " LCD Hyundai IQ Q90U Kè Kè HP PX849AA 17" LCD HP L Kè Kè PX850AA 19" LCD HP L Kè Kè EF227A4 20" LCD HP L Kè Kè EF224A4 24" LCD HP L Kè Kè Philips " LCD Philips 170 S7 FS Kè Kè " LCD Philips 170 B7 CS Kè Kè " LCD Philips 170 S7 FG Kè Kè " LCD Philips 170 B7 CG Kè Kè Samsung " LCD Samsung 710N Kè Kè " LCD Samsung 970P Kè Kè " LCD TV Samsung 940MW Kè Kè " LCD TV Samsung 941MP Kè Kè " LCD Samsung 204B Kè Kè " LCD Samsung 931C Kè Kè " LCD Samsung 203B Kè Kè ViewSonic " LCD ViewSonic VX Kè Kè " LCD ViewSonic VP Kè Kè " LCD ViewSonic VX Kè Kè " LCD ViewSonic VX2025wm Kè Kè 18 strana

19 cena bez DPH LCD televize + projektory 32" LCD TV Hyundai IQ Q321 DVB T 32'' HDTV LCD televizní pøijímaè max. rozlišení kontrast 1000:1 jas 500cd/m2 doba odezvy 8ms úhel viditelnosti 170 horizontálnì i vertikálnì ostatní digitální tuner, TV tuner, PAL,SECAM, dálkový ovladaè rozmìry hmotnost 18kg záruka 2 roky ( ) EPSON EMP S42 multimediální projektor pro práci i domácí zábavu špièková technologie 3LCD jas 1500 ANSI lumenù 7 barevných módù úhlopøíèka 130 cm z pouhých 1,5 m rychlý start (4s) a rychlé vypnutí (2s) èeské ovládací menu dálkové ovládání záruka 3 roky cena bez DPH " LCD TV Acer AT3220 max. rozlišení 1366x768 kontrast 1200:1, jas 400cd/m2 doba odezvy 8ms úhel viditelnosti 170 horizontálnì i vertikálnì ostatní TV tuner, PAL,SECAM, NICAM, dálkový ovladaè rozmìry 814x610x261 mm, hmotnost 17,7kg záruka 2 roky, ( ) Kè Kè bez DPH 32" LCD TV Hyundai E320D 32" LCD TV (82cm) rozlišení 1366x768 kon trast 1200:1, jas 450cd/m2 doba odezvy 8ms úhel viditelnosti 178 horizontálnì i vertikálnì ostatní TV tuner, PAL, SECAM, NICAM, dálkový ovladaè hmotnost 20kg záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH Sony Bravia 32' LCD TV KDL 32S " LCD TV (82cm) rozlišení 1366x768 kon trast 1300:1, jas 500cd/m2 doba odezvy 8ms úhel viditelnosti 178 horizontálnì i vertikálnì ostatni ostatní analogový a digitální TV tuner, PAL,SECAM, NICAM, dálkový ovladaè rozmìry 792x546x99 mm záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH Samsung LCD TV LE37R72 37" LCD TV (93cm) rozlišení 1366x768 kontrast 5000:1, jas 500cd/mdoba odezvy 8ms ostatní TV tuner, PAL,SECAM, dálkový ovladaè rozmìry 994 x 696x 87 mm, hmotnost 27kg záruka 2 roky ( ) Kè Kè bez DPH DLP Projektor Acer XD1150 svítivost 1800 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie hmotnost 2,17 kg, rozmìry mm hluènost do 27 db 15 pin D sub, S Video, Composite video dálkové ovládání ivotnost lampy a 3000 hodin záruka 2 roky, Acer XD1270D rozlišení XGA (1024x768) svítivost 2300 ANSI lumenù kontrast 2200:1, DLP technologie hmotnost 2,17 kg, rozmìry 230 x 238 x 123 mm hluènost do 32 db 15 pin D sub, S Video, Composite video, DVI repro, dálkové ovládání ivotnost lampy a 3000 hodin záruka 2 roky, Benq MP611c rozlišení SVGA (800x600) svítivost 2100 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie rozmìry: 278 x 94 x 219,5 mm, hmotnost 2,67 kg hluènost do 24 db 15 pin D sub, S Video, Composite video, USB repro, dálkové ovládání ivotnost lampy a 4000 hodin záruka 3 roky, Benq MP721 rozlišení XGA (1024x768) svítivost 2500 ANSI lumenù kontrast 2000:1, DLP technologie rozmìry: 278 x 100 x 220,2 mm, hmotnost 2,67 kg hluènost do 24 db 15 pin D sub, S Video, Composite video, DVI, USB repro, dálkové ovládání ivotnost lampy a 4000 hodin záruka 3 roky, Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Kè Kè bez DPH Ceník projektorù Ceník pláten Benq MP Kè Kè 2400 Ansi, SVGA, 24dB Benq MP721c Kè Kè 2200 Ansi, XGA, 24dB Benq W Kè Kè 1300 Ansi,WVGA Acer XD1170D Kè Kè 2300 Lum, SVGA, DVI Acer PH Kè Kè 1000 Lum,1280x Acer XD1280D Kè Kè 2600 Lum,XGA,DVI Acer PD527W Kè Kè 3000 Lum,XGA,DVI,WL Acer PD726W Kè Kè 3700 Lum,XGA,DVI, HDMI EV11H EPSON Projector EMP S Kè Kè 1800 Ansi,SVGA Wall Master Kè Kè 175 x 234 cm roleta, matný Wall Master Kè Kè 114 x 203 cm roleta, matný Wall Master Kè Kè 152 x 152 cm roleta, matný Wall Master Kè Kè 178 x 178 cm roleta, matný Wall Master Kè Kè 213 x 213 cm roleta, matný Picture Master Kè Kè 152 x 152cm matný povrch, stativ Picture Master Kè Kè 178 x 178cm matný povrch, stativ Picture Master Kè Kè 213 x 213cm matný povrch, stativ Wall Master Kè Kè 132 x 234cm matný povrch, roleta Electric Master Kè Kè 175 x 234cm matný povrch 19 strana

20 2 790 Tiskárny HP hp photosmart C4180 barevná tiskárna kopírka skener barevný tisk dpi rychlost tisku a 30 str./min v èerné, a 24 str/min v barvì HP PhotoREt IV skenování opt.rozlišení 4800x1200dpi rychlost kopírování a 30 kopií/min v èerné èteèka karet bezokrajový tisk fotografií a do cm (panorama) dostupné od Kè Kè bez DPH cena bez DPH hp photosmart C3180 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení 600 dpi v èerné, dpi v barvì s HP PhotoREt IV rychlost tisku a 22 str./min èerný text, a 20 str./min barevná grafika bezokrajový tisk fotografií a do cm pracovní vyu ití 1000 stran za mìsíc záruka 2 roky, hp OfficeJet 5610 kompletní kanceláøské funkce vše v jednom barevná tiskárna fax skener kopírka rychlost tisku a kopírování a 20 str/min èb a 13 str/min barevnì Kè Kè bez DPH hp scanjet G3010 stolní barevný plochý skener rozlišení dpi maximální velikost dokumentu: mm rychlost skenování od 10s rozhraní USB záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp oficejet pro k550 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 s oddìlenými inkousty rozlišení dpi, dpi v barvì s HP PhotoREt III rychlost a 37 str./min ÈB text, a 33 str./min v barvì pracovní vyu ití a 7500 stran mìsíènì záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp photosmart D7160 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení 1200 dpi v èerné, dpi v barvì rychlost tisku a 30 str./min èerný text, a 31 str./min barevný text bezokrajový tisk fotografií od formátu cm èteèka karet, rozhraní USB 2.0, PictBridge, pracovní vyu ití a stran za mìsíc záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp photosmart C6180 barevná tiskárna skener kopírka fax formátu A4 a èteèka karet rozlišení dpi tisková technologie HP PhotoREt IV rychlost tisku nebo kopírování 32 str./min v èerné i v barvì pamì 64MB RAM pøipojení k PC USB 2.0, PictBridge, WLAN doporuèené zatí ení stran/mìsíc záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp all in one deskjet F380 barevná tiskárna kopírka skener pro domácí pou ití rozlišení: dpi v èerné, 1200 x 4800 dpi v barvì s technologií HP PhotoREt III rychlost tisku a kopírování: a 20 str./min v èerné, a 14 str./min v barvì skenování: optické rozlišení 1200x2400dpi bezokrajový tisk 10 15cm, dop. zatí ení 1000 str./mìsíc záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp deskjet D2360 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200 dpi v èerné, dpi v barvì s HP PhotoREt III. rychlost tisku a 20 str./min èerný text, a 14 str./min barevná grafika, od 45s na fotografii bezokrajový tisk fotografií od formátu cm pracovní vyu ití a 500 stran za mìsíc záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp deskjet 5940 barevná inkoustová tiskárna formátu A4 rozlišení a 1200 dpi v èerné, dpi v barvì s HP PhotoREt III. rychlost tisku a 30 str./min ÈB text, a 24 str./min barevná grafika, od 27s na fotografii bezokrajový tisk fotografií a po "double"a4 pracovní vyu ití a stran za mìsíc záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp PSC 2575 tiskárna skener kopírka a èteèka s øadou snadno pou itelných fotografických funkcí rozlišení dpi v èerné, dpi v barvì s HP PhotoREt IV tisk bez okrajù rychlost tisku a kopírování a 30 str./min v èerné, a 24 str./min v barvì skenování optické rozlišení 4800 x 2400 dpi mìsíèní zatí ení stránek ( ) Kè Kè bez DPH hp laserjet M1005 mfp monochromatická laserová tiskárna kopírka skener rozlišení tisk 600dpi, sken 1200dpi rychlost tisku 14 stran/min pracovní vyu ití a 5000 stran za mìsíc rozhraní USB Kè Kè bez DPH hp laserjet 1018 Monochromatická laserová tiskárna A4 rozlišení dpi rychlost tisku 10 a 19 str/min pracovní zatí ení a 3000 stran mìsíènì pøipojení k PC: USB 2.0 záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH hp color laserjet CM1015 mfp barevná laserová tiskárna kopírka skener jednoprùchodová, kompaktní, výkonná kanceláøská multifunkce rozlišení tisk 600dpi, sken 1200dpi rychlost tisku 8 stran/min zatí ení a stran za mìsíc, nízké náklady rozhraní USB 2.0 záruka 2 roky, Kè Kè bez DPH 20 strana Ceny vèetnì poplatku dle autorského zákona.

ŠKOLÁKY STUDENTY NOTEBOOKÙ OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ NEJLEPŠÍ NABÍDKA VŠE PRO VAŠE NEJVÌTŠÍ NABÍDKA

ŠKOLÁKY STUDENTY NOTEBOOKÙ OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! POÈÍTAÈ NEJVÝKONNÌJŠÍ NEJLEPŠÍ NABÍDKA VŠE PRO VAŠE NEJVÌTŠÍ NABÍDKA PLATNOST OD 18. SRPNA 2007 VŠE PRO VAŠE ŠKOLÁKY STUDENTY Poèítaèe COMFOR 02 OPÌT NOVÉ AKÈNÍ ZBO Í! 150 PRODEJEN V ÈR, 56 NA SLOVENSKU Notebooky 09 GPS navigace a PDA 21 NEJVÝKONNÌJŠÍ POÈÍTAÈ INTEL CORE

Více

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY...

NENÍ GARANÈNÍ PROHLÍDKY VAŠICH PC... 2 JE LIBO SUPER TICHÝ POÈÍTAÈ NEBO LCD TELEVIZI?... 3 NOVINKA: VYSOKOKAPACITNÍ PØEHRÁVAÈE MP3 HUDBY... Katalog04 SK.qxd 13.4.2005 17:48 Page 1 PLATNOST OD 22. DUBNA 2005 NA VAŠE POÈÍTAÈE, NOTEBOOKY, PROJEKTORY A DIGITÁLNÍ TECHNIKU Poèítaèe COMFOR 3. strana NENÍ Notebooky, PDA 14. strana LCD panely, monitory

Více

www.triline.cz modrá linka: 844 12 13 12

www.triline.cz modrá linka: 844 12 13 12 Platnost od 4. 9. 2006 PROČ TRILINE? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

www.triline.cz kvalitní počítače a služby

www.triline.cz kvalitní počítače a služby www.triline.cz kvalitní počítače a služby PROČ TRILINE? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 11. 5. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 15. 6. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY

Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Platnost od 9. 3. 2013 Proc Triline? PRODEJNY TRILINE - SLUŽBY Profesionální přístup, poradenství, služby Hustá servisní síť po celé ČR Vysoký standard záručního i pozáručního servisu PRODUKT Vyrábíme

Více

NEJLEPŠÍ NA TRHU EXKLUZIVNĚ SLUŽBY KAŽDÝ MĚSÍC. COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY

NEJLEPŠÍ NA TRHU EXKLUZIVNĚ SLUŽBY KAŽDÝ MĚSÍC. COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY 10 / PLATNOST 28. 9. - 25. 10. 2013 NEJLEPŠÍ NA TRHU 8x EXKLUZIVNĚ KAŽDÝ MĚSÍC SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI I FIRMY COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK AKČNÍ NOTEBOOKY Dotykový displej!

Více

Držíme ceny nízko a kvalitu vysoko! Rok záruky navíc za hubičku!

Držíme ceny nízko a kvalitu vysoko! Rok záruky navíc za hubičku! Držíme ceny nízko a kvalitu vysoko! Rok záruky navíc za hubičku! ZAMILUJETE SI HO! Silný Intel Core i5 Herní grafika 2GB Dotykový displej Dotykový ultrabook s grafikou na hry! procesor Intel Core i5 4200U

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

280 CZ + SK prodejen 08/ PLATNOST 15.8. - 4.9.2015. s proškolenými prodejci a techniky. WINDOWS 10 jsou tady! Škola bude letos FAJN.

280 CZ + SK prodejen 08/ PLATNOST 15.8. - 4.9.2015. s proškolenými prodejci a techniky. WINDOWS 10 jsou tady! Škola bude letos FAJN. 08/ PLATNOST 15.8. - 4.9.2015 280 CZ + SK prodejen s proškolenými prodejci a techniky Škola bude letos FAJN díky COMFORU WINDOWS 10 jsou tady! DOTYKOVÉ NOTEBOOKY! Podsvícená klávesnice Otočný displej Dell

Více

UDĚLEJTE SI JARNÍ ÚKLID VE VAŠEM POČÍTAČI A NOTEBOOKU ZRYCHLÍME, VYČISTÍME, VYLADÍME, AKTUALIZUJEME VÁŠ POČÍTAČ A NOTEBOOK*

UDĚLEJTE SI JARNÍ ÚKLID VE VAŠEM POČÍTAČI A NOTEBOOKU ZRYCHLÍME, VYČISTÍME, VYLADÍME, AKTUALIZUJEME VÁŠ POČÍTAČ A NOTEBOOK* 04 / PLATNOST 29. 3. - 25. 4. 2014 UDĚLEJTE SI JARNÍ ÚKLID VE VAŠEM POČÍTAČI A NOTEBOOKU ZRYCHLÍME, VYČISTÍME, VYLADÍME, AKTUALIZUJEME VÁŠ POČÍTAČ A NOTEBOOK* * v rámci naší služby garanční prohlídka počítače

Více

TOUŽÍTE PO TABLETU? U NÁS JIŽ ZA AKČNÍ CENU. 2 489 Kč s DPH. Navštivte nás v prodejně COMFOR

TOUŽÍTE PO TABLETU? U NÁS JIŽ ZA AKČNÍ CENU. 2 489 Kč s DPH. Navštivte nás v prodejně COMFOR 08 / PLATNOST 9. 8. - 29. 8. 2014 TOUŽÍTE PO TABLETU? U NÁS JIŽ ZA AKČNÍ CENU 2 489 Kč s DPH Navštivte nás v prodejně COMFOR COMFOR JE V ČR PŘES 15 LET COMFOR = 200x V ČR A 100x NA SK AKČNÍ NOTEBOOKY Dárek

Více

1.990,- 1.559,- 219,- 999,- REPRODUKTORY TABLET CYKLO POČÍTAČ MIKROVLNNÁ TROUBA. HOTLINE pro Vaše pohodlí > 840 159 159 PRESTIGIO PMP3970B DUO

1.990,- 1.559,- 219,- 999,- REPRODUKTORY TABLET CYKLO POČÍTAČ MIKROVLNNÁ TROUBA. HOTLINE pro Vaše pohodlí > 840 159 159 PRESTIGIO PMP3970B DUO KATALOG č. 3 / 3. 3. 2014 31. 3. 2014 HOTLINE pro Vaše pohodlí > 840 159 159 1.990,- REPRODUKTORY 1.559,- TABLET PRESTIGIO PMP3970B DUO Užijte si video, hudbu, obrázky a e-knihy. Buďte v kontaktu s rodinou

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

05/ PLATNOST 1. 5. - 5. 6. 2015

05/ PLATNOST 1. 5. - 5. 6. 2015 05/ PLATNOST 1. 5. - 5. 6. 2015 VYZKOUŠEJTE DOTYK! TRHÁK Dotykový displej RAM 4GB; HDD 500GB NAKUPUJTE BEZ PENĚZ Acer ASE1-572P 12 990,- Dotýkej se! Windows 8.1 64-bit Intel Core i3-4005u 4 GB DDR3 Low

Více

Katalog řešení. Dotkněte se inovace 2013/2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Vzděláváme pro budoucnost. 90 000 materiálů ZDARMA

Katalog řešení. Dotkněte se inovace 2013/2014. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Vzděláváme pro budoucnost. 90 000 materiálů ZDARMA 2013/2014 Katalog DUMy.cz 90 000 Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí Office 365 Dotkněte se inovace Prostředí s aplikacemi Office Web App Vzděláváme pro budoucnost Výuka 1:1 s Windows 8 PROFIL SPOLEČNOSTI

Více

1.790,- 2.590,- 6.490,- 10.990,- MÁTE WINDOWS XP? RISKUJETE! OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE Nejnovější verze aplikací, které znáte a máte rádi.

1.790,- 2.590,- 6.490,- 10.990,- MÁTE WINDOWS XP? RISKUJETE! OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE Nejnovější verze aplikací, které znáte a máte rádi. Notebooky, tablety a příslušenství Televize a elektronika Bílá technika a domácí spotřebiče Značkové počítače Barbone Foto, video a audio technika Obj. kód: 9509422 MÁTE WINDOWS XP? RISKUJETE! OFFICE 365

Více

Windows. Wi-Fi. Vaše vlastní rychlá TEST 36 PODROBNÝCH TESTŮ A RECENZÍ +9GB DVD. ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10

Windows. Wi-Fi. Vaše vlastní rychlá TEST 36 PODROBNÝCH TESTŮ A RECENZÍ +9GB DVD. ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10 ECDL: vyzkoušeli jsme počítačový řidičák na vlastní kůži 08 10 8/10 computer.zive.cz sledujeme nejnovější trendy ess Media, a. s., oddělení distribuce H +9GB DVD Defraggler 1.18 Soubory v maximální kondici

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog řešení DUMy.cz 35 000 materiálů ZDARMA Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí ZDARMA Office 365 Prostředí s office aplikacemi ZDARMA Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání

Více

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí

Katalog řešení. Inovace jsou dostupné 2012/2013. DUMy.cz. Trida.DUMy.cz. Office 365. Webináře. 35 000 materiálů ZDARMA. Moderní výukové prostředí 2012/2013 Katalog DUMy.cz 35 000 materiálů Trida.DUMy.cz Moderní výukové prostředí Office 365 Prostředí s office aplikacemi Inovace jsou dostupné Webináře Série on-line vzdělávání PROFIL SPOLEČNOSTI BOXED

Více

Ceník notebooků platný od 5.1. 2005

Ceník notebooků platný od 5.1. 2005 Ceník notebooků platný od 51 2005 Ferrari 3400: Aplikovaná vášeň Technika je výsledkem práce mnoha lidí Vášeň je však přísně soukromá Notebook Ferrari 3400 sbližuje oba světy a umožňuje uspět tam, kde

Více

JAROSLAV KASAL 5 0670/VAC. Cena vč. DPH: 1 620 Kč K testu zapůjčila firma: Levi International, a. s., www.levi.cz

JAROSLAV KASAL 5 0670/VAC. Cena vč. DPH: 1 620 Kč K testu zapůjčila firma: Levi International, a. s., www.levi.cz 110 111 Nalaďte si digitál Set top box Sencor SDB-1002T Kapesní přehrávač videa a zvuku Pocket Video Recorder ARCHOS AV400 s interním pevným diskem s kapacitou 20GB MARTIN KYBAL P Sencor SDB-1002T cena

Více

Podrobný popis předmětů veřejné zakázky

Podrobný popis předmětů veřejné zakázky Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98 Sb.

Více

AUTA. Fantastické přístroje. do vašeho 86. Češi zlomili šifru: Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook

AUTA. Fantastické přístroje. do vašeho 86. Češi zlomili šifru: Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook CD: To nejlepší pro váš počítač i pro řízení vaší firmy Vyhrajte fo ák, LCD monitor nebo notebook květen 2003, číslo 5, ročník XIV cena 89 Kč / 129 Sk Češi zlomili šifru: vykradou nám hackeři účty? 112

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

8Vyzkoušejte s námi. kompakty. 116 stran. Nově 40 stran rad a návodů! 28 podrobných recenzí

8Vyzkoušejte s námi. kompakty. 116 stran. Nově 40 stran rad a návodů! 28 podrobných recenzí 116 stran říjen 2011 bez DVD Nově s časopisem 8 extra test kompakty s velkým zoomem Canon Casio Fujifilm Nikon Olympus Panasonic Sony Samsung extra projekt Skoncujte s pomalým internetem Praktické tipy

Více