OBSLUHA 2 INSTALACE 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSLUHA 2 INSTALACE 24"

Transkript

1

2 OBSLUHA 2 1 Obecné pokyny Vysvětlivky symbolů 3 2 Bezpečnost Použití v souladu s účelem Bezpečnostní pokyny Označení CE 4 3 Popis přístroje 4 4 Obsluha Ovládací prvky Symboly na displeji Aktivace Ovládací prvek Struktura nabídky Zadávání parametrů Funkce systému Nastavení provozních režimů Oblíbené, rychlý přístup, blokování k čištění Chybové hlášení Přehled nabídek / režimů 15 5 Čištění, údržba a péče Čištění a výměna filtrů přiváděného a odváděného vzduchu 22 6 Co dělat, když...? systém nedodává teplou vodu pojistný ventil přívodu studené vody kape se zobrazí symbol poruchy z přístroje teče voda na venkovní straně přístroje nebo na vzduchových hadicích se tvoří kondenzát jsou slyšet různé zvuky nelze dosáhnout požadovaných teplot na přítoku, především pak v režimu vysoušení v bytě je neustále příliš chladno v bytě je neustále příliš teplo v bytě je v zimě příliš chladno v bytě je v zimě příliš teplo v bytě je v přechodném období příliš chladno v bytě je v přechodném období příliš teplo v bytě je v létě příliš teplo kvalita vzduchu je příliš nízká vzduch je v zimě příliš suchý 23 INSTALACE 24 7 Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Předpisy, normy a ustanovení Ventilační systém 24 8 Popis přístroje Obsah dodávky Funkce Přídavné funkce LWZ SOL Funkční schéma Konstrukce přístroje Příslušenství Zvláštní příslušenství 28 9 Instalace Hlukové emise Podmínky instalace Elektroinstalace Difuze kyslíku Kvalita vody Montáž Místo montáže Přeprava Montáž přístroje Elektrická přípojka Montáž součástí opláštění a ovladače Namontujte hadice venkovního a odvětrávaného vzduchu Montáž trubek přívodního a odváděného vzduchu Uvedení do provozu Kontroly před uvedením do provozu Uvedení do provozu Práce na regulační technice Ventilace Teplá voda Solar Topení Hystereze topení MENU Přihlášení instalatéra Úroveň instalatéra MENU uvedení do provozu Nastavení pro úspory energie Odstraňování poruch a závad Ventilátor přiváděného vzduchu "drhne" Nízký průtok v topném okruhu Čištění odkapávací vany Chybová hlášení Čištění a údržba Čištění výměníku tepla Čištění lamel z výparníku Čištění odtoku kondenzátu Technické údaje Schémata zapojení Příklady připojení Rozměry a připojovací rozměry Technické údaje Výkonové diagramy Přehled parametrů 62

3 1 Obecné pokyny Část Obsluha je určena uživatelům a instalatérům. Část Instalace je určena instalatérům. Pozor, čtěte! Přečtěte si tento návod pozorně a uschovejte jej. V případě prodeje přístroje předejte návod dalšímu uživateli. 1.1 Vysvětlivky symbolů Symboly použité v této dokumentaci V této dokumentaci se budete setkávat se symboly a zvýrazněním textů. Ty mají následující význam: Nebezpečí úrazu! Upozornění na rizika úrazů! Ohrožení života elektrickým proudem! Nebezpečí opaření!! Pozor! Upozornění na hrozící nebezpečí. Může dojít k poškození přístroje nebo životního prostředí. Může dojít i ke hmotným škodám. Pozor, čtěte! Text vedle tohoto symbolu si přečtěte velmi pozorně.» Pasáže označené symbolem» vás informují o nezbytném postupu krok za krokem. Pasáže uvozené symbolem označují výčet. [MENU/MENU...] Hranaté závorky, ve kterých je text, který začíná slovem MENU, informuje o pozici daného bodu MENU Příklad: [MENU/VĚTRÁNÍ/PARAMETR]. To znamená, že po stisknutí tlačítka MENU se dostanete do podnabídky VĚTRÁNÍ a zde potom opět do další podnabídky PARAMETR. Navíc je uvedeno číslo parametru, pokud byl parametr opatřen číslem. Příklad: P78 [ ] Hranaté závorky s číslem kapitoly udávají souvislost věty s odkazem na informace v dané kapitole. [ --> ] Hranaté závorky se šipkou a číslem kapitoly jsou zkráceným zápisem. Také zde je odkaz na informace v uvedené kapitole Symboly na přístroji Na typovém štítku systému jsou zobrazeny obrazové symboly. Ty mají následující význam: Likvidace! Přístroje označené tímto symbolem nepatří do běžného domovního odpadu. Tyto přístroje likvidujte samostatně. 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s účelem Přístroj je kompletním systémem s rekuperací tepla, určený k centrálnímu přívodu a odvodu vzduchu, k centrální přípravě teplé vody a ke kompletní dodávce tepla pro topný systém. Jiné nebo daný rozsah přesahující použití je považováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. V případě provedení změn nebo přestaveb tohoto přístroje zaniká jakákoliv záruka! 2.2 Bezpečnostní pokyny Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy. Všechny kroky až po první uvedení přístroje do provozu, které musí provést autorizovaný servis, smí provést pouze vyškolená montážní firma. Montážní firma nese při instalaci a při prvním uvedení do provozu odpovědnost za dodržení platných předpisů. Používejte přístroj pouze v plně instalovaném stavu a se všemi bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte znečištění filtru venkovního vzduchu a filtru odváděného vzduchu. Nikdy neměňte nastavení ventilů přívodního a odváděného vzduchu v místnostech. Během uvádění do provozu bylo provedeno jejich nastavení. Neprovádějte žádné změny interního elektronického systému a řízení.! Pokud jste rozhlasem nebo policií vyzváni, abyste nechali okna a dveře zavřené, nastavte na několik hodin výkon ventilátoru na stupeň 0 (= ventilátor vypnutý). Nebezpečí opaření! Pokud jsou výstupní teploty vyšší než 43 C hrozí nebezpečí opaření.

4 Nebezpečí úrazu! Pokud budou přístroj obsluhovat děti nebo osoby s omezenými tělesnými, motorickými nebo duševními schopnostmi musíte zajistit, aby byla obsluha vždy provedena výhradně pod dohledem nebo po příslušném zaškolení osobou, která je odpovědná za bezpečnost těchto osob. Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály! Ohrožení života elektrickým proudem! Nestříkejte na přístroj vodu ani jiné kapaliny. 4 Obsluha 4.1 Ovládací prvky Pohled na ovladač zepředu! Pozor! Neměňte na regulátorech specifická nastavení přístroje. Regulace byla instalatérem nastavena tak, aby odpovídala místním podmínkám ve vaší obytné budově a osobním potřebám. Aby nedošlo k nechtěné změně nastavení specifických parametrů zařízení, jsou tyto parametry chráněny KÓDEM. Parametry, které slouží k přizpůsobení přístroje vašim osobním požadavkům, nejsou chráněny KÓDEM. 2.3 Označení CE Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní předpoklady: Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Směrnice o nízkém napětí 3 Popis přístroje Rekuperace tepla z odváděného vzduchu je provedena pomocí vysoce účinného křížového protiproudového výměníku tepla a tepelného čerpadla vzduch - voda. Kromě toho je teplo získáváno z venkovního vzduchu. Tato energie, získávaná účinně z tepelného čerpadla, je dodávána do topného systému nebo do systému přípravy teplé vody. Ochlazený tok vzduchu je jako odvětrávaný vzduch odváděn ven. V případě velmi nízkých teplot nebo velmi vysoké spotřeby tepla pokrývá přístroj zbytkovou spotřebu tepla pomocí instalovaného elektrického přídavného ohřevu. Systém je ovládán pomocí regulace, závislé na venkovní teplotě. Měření množství tepla: Přístroj má zabudovaný měřič množství tepla. Pomocí [NABÍDKA/ SKUT. HODNOTA] se zobrazuje předávané množství tepla. Doplňková výbava LWZ...SOL: Pomocí solárního výměníku tepla můžete připojit tepelný solární systém. Solární podpora je možná jak v topném režimu, tak i v režimu přípravy teplé vody. Regulace solárního systému na základě rozdílu teplot je integrována do regulačního systému LWZ...SOL. Výměník tepla, integrovaný do proudu venkovního vzduchu, předehřívá venkovní vzduch a zabraňuje tak zamrznutí křížového protiproudového výměníku k větrání bytu. Pokud je k dispozici dostatek sluneční tepelné energie, probíhá předehřívání venkovního vzduchu nepřímo pomocí solární energie. Systém ovládáte pomocí ovladače. Ovladač se skládá ze dvou částí: Ovládacího prvku se dvěma poli s tlačítky a displejem nad ním. Na displeji se zobrazují aktuální stav systému, hlášení a pokyny. Funkce ovladače jsou dostupné pomocí struktury nabídek [ --> 4.5 ]. Grafické zobrazení struktury nabídek [ --> 4.11 ] vám umožní získat přehled o struktuře nabídek. Pomocí ovládacího prvku listujete strukturou nabídek a měníte hodnoty Displej Úvodní obrazovka Datum a čas 2 Oblíbené 3 Provozní režim 4 Symboly stavu systému Úvodní obrazovka je rozdělena horizontálními liniemi do čtyřech dílčích oblastí. Nahoře naleznete přesný čas a datum. V poli pod tímto údajem jsou zobrazeny oblíbené položky. Můžete zde trvale zobrazovat až tři parametry systému [ --> 4.9 ]. Jakmile otevřete nabídku, přestanou se zobrazovat oblíbené položky. V třetí oblasti naleznete informace o aktuálním provozním režimu [ --> 4.8 ]. Tato oblast slouží také k ovládání dalších funkcí [ --> 4.9 ]. Ve čtvrté oblasti ve spodní části displeje jsou zobrazeny symboly informací o aktuálním stavu systému. Kontrast displeje a jazyk textů na displeji nastavíte v nabídce SPUŠTĚNÍ. 26_04_01_ _04_01_0292

5 4.2 Symboly na displeji Ve spodní části displeje jsou symboly, které vás informují o aktuálním provozním stavu systému. Může být zobrazeno až osm symbolů současně. Dálková správa: Systém byl nastaven na správu ze vzdáleného zařízení nebo k automatickému odesílání souborů dat. Výměna filtru: Bylo dosaženo intervalu k provedení výměny filtru nebo došlo k předčasnému znečištění filtru. Vyměňte filtr. Elektrický přídavný ohřev: Došlo k zapnutí přídavného ohřevu. Tato situace nastane například v případě, že venkovní teplota poklesne pod bivalentní bod. Topení: Symbol Topení se zobrazí, jakmile je přístroj aktivován do topného režimu. zablokování ovladače k čištění můžete zablokovat ovladač na dobu 60 vteřin [ --> 4.9 ]. 4.4 Ovládací prvek Ovládací prvek Příprava teplé vody: Prostřednictvím tohoto symbolu poznáte, že systém připravujte teplou vodu. Kompresor: Symbol kompresoru signalizuje, že běží kompresor. Odmrazování výparníku: Výparník je v režimu rozmrazování. Program spínání aktivní: Pokud je aktivní program spínání, zobrazí se tento symbol. Servis: Je nezbytný servisní zásah. Obraťte se na svého instalatéra. Výkon ventilátorů: Systém bude po určitou omezenou dobu pracovat s jiným výkonem ventilátorů. Čerpadlo topného okruhu: Za chodu čerpadla topného okruhu je zobrazen symbol čerpadla. 4.3 Aktivace Ovladač je zablokován z důvodu ochrany systému před nechtěným zadáním nesprávného nastavení. Aktivace ovladače» Stiskněte tlačítko MENU a podržte je pět vteřin stisknuté, tím aktivujete ovladač. Pokud nebudete používat ovládací prvek a tlačítka po dobu delší než 20 minut, ovladač se opět zablokuje. Použitím funkce 26_04_01_0292 Ovládací prvek obsahuje snímač, citlivý na dotyk. Nahoře a dole je umístěno vždy jedno pole s tlačítky. Pomocí ovládacího prvku a tlačítek můžete ovládat a kontrolovat všechny nezbytné funkce přístroje. Citlivost snímačů: Pokud máte nasazeny rukavice, máte mokré ruce nebo pokud je ovladač vlhký, jsou možnosti identifikace dotyku prstů a provedení požadovaných akcí sníženy Označení vybraných prvků Při listování úrovněmi nabídek a parametrů se zobrazuje prostřednictvím označení vybraných prvků vaše aktuální pozice. Zobrazí se buď tmavé pozadí (viz obrázek Zadání data v kapitole [ ]) nebo je aktuální položka ze seznamu zvýrazněna dvěma liniemi, jednou nad a druhou pod položkou Otáčení Dotkněte se ovládacího prvku a veďte prst ve směru hodinových ručiček. Tím přesunete označené pole v seznamu nabídek doprava a dolů v případě, že jsou nabídky uspořádány vertikálně. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček pohybujete označenou položkou doleva nebo nahoru. Kromě navigace v rámci struktury nabídek slouží ovládací prvek k nastavení parametrů. Pokud provedete krouživý pohyb ve směru hodinových ručiček, hodnota se zvýší. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček hodnoty naopak snížíte. Rychlé nastavení: Pokud chcete provést pomocí tlačítek se šipkami několik kroků po sobě, podržte tlačítko stisknuté. Při nastavování parametrů tak bude urychlena úprava požadované hodnoty. 26_04_01_0329

6 4.4.3 Pole s tlačítky MENU Tlačítka možnosti MENU mají dvě funkce. Pokud jste na úvodní obrazovce, vstupte pomocí možnosti MENU do druhé úrovně struktury nabídek. Zde získáte přístup k možnostem nastavení systému, třeba k zadávání programů doby spínání. Pokud nejste v nejvyšší úrovni nabídek, dostanete se klepnutím na tlačítko MENU o úroveň zpět. V následujících kapitolách tohoto dokumentu bude pojem MENU znamenat, že se máte dotknout tlačítka MENU. Klepnutí: Požadovanou akci spustíte krátkým klepnutím na tlačítko. Pokud podržíte prst na tlačítku MENU a OK příliš dlouho, ovladač nebude mít žádnou odezvu Pole s tlačítkem OK Jakmile se dotknete tlačítka OK, aktivujete výběr označené položky nabídky. Dostanete se tak ve struktuře nabídky do následující úrovně. Pokud již jste na úrovni parametrů, dojde po použití tlačítka OK k uložení aktuálního nastaveného parametru. Příklad 1: Na úvodní obrazovce se ve třetí části displeje zobrazí právě aktivní režim, například ruční režim. Pokud chcete přejít do automatického režimu, otáčejte nastavovacím prvkem tak, abyste nastavili požadovaný režim. Potom potvrďte výběr použitím tlačítka OK. Teprve teď přepne systém do nového režimu. Příklad 2: Tlačítko OK slouží k potvrzení při zadávání parametrů [ --> 4.6 ]. Až po stisknutí tlačítka OK bude uložena nově nastavená hodnota. V následujících kapitolách tohoto dokumentu bude pojem OK znamenat, že se máte dotknout tlačítka OK Akustické signály Každou akci obsluhy zařízení doprovází kliknutí. Příklad: Kliknutí je slyšet po každém klepnutí na tlačítka OK a MENU. Kromě toho doprovází kliknutí každý krok související se seznamem nabídek, aktivovaný otáčením ovládacího prvku. Krátké pípnutí zazní, pokud proběhl úspěšný výběr, aktivace nebo uložení. Příklad: Jasné pípnutí je slyšet, jakmile potvrdíte zadané parametry tlačítkem OK. Pípnutí tedy symbolizuje pozitivní zprávy. Naopak tlumený zvukový signál zazní, pokud dojde k přerušení nějakého procesu nebo pokud nějaký proces nelze provést. Příklad: Pokoušíte se při nastavování parametrů překročit zadané mezní hodnoty. Tlumený tón zazní i v případě, že se pokusíte vybrat čtvrtou oblíbenou položku. 4.5 Struktura nabídky Po aktivaci ovladače uvidíte úvodní obrazovku. Nyní máte dvě možnosti nastavení: Můžete nastavit pomocí ovládacího prvku jiné provozní režimy [ --> 4.8 ] nebo Přejdete tlačítkem MENU na další úroveň, abyste odtud pokračovali ve vyhledávání některého dalšího požadovaného parametru systému. MENU obsluhy systému je rozdělena do pěti úrovní: Úroveň 1 (úvodní obrazovka a nastavení provozních režimů) Úroveň 2 (MENU) Úroveň 3 (podmenu nebo parametry) Úroveň 4 (podmenu nebo parametry) Úroveň 5 (parametry) Pokud jste právě v úrovni nabídky, ve které můžete vybírat mezi různými parametry, bude kromě aktuální pozice v seznamu zobrazen náhled hodnoty parametru. Do úrovní tři a čtyři se dostanete stisknutím tlačítka OK Zpět V každé úrovni nabídky naleznete možnost ZPĚT. Pokud vyberete možnost Zpět, dostanete se v nabídce o úroveň výš. Alternativním způsobem dosažení stejného cíle je použití tlačítka MENU. Pokud není déle než 5 minut zadána uživatelem žádná akce, není použito žádných ovládacích prvků a tlačítek OK nebo MENU, přejde displej ovladače automaticky na úvodní stránku. Dříve provedené změny parametrů, které doposud nebyly potvrzeny tlačítkem OK, budou ztraceny. Parametry budou obsahovat dosud uložené hodnoty Přístupová úroveň pro instalatéra Některé parametry systému smí měnit pouze instalatér. Toto opatření slouží k tomu, aby nedocházelo k zadání nesprávných nastavení. Tyto parametry jsou chráněny a jsou dostupné až po zadání kódu. Zadání kódu Zadejte kód 26_04_01_ Zadávání parametrů Změna parametrů je provedena otočením ovládacího prvku. K uložení nové hodnoty klepněte na tlačítko OK. Pokud chcete zadávání přerušit, klepněte na tlačítko MENU. Parametr zůstane nastaven v původní platné hodnotě.

7 Příklad 1: K zadání požadovaných teplot se zobrazí na displeji číslo v kroužku. To znamená, že hodnotu můžete změnit otočením ovládacího prvku. Nastavení teplot + - Příklad 2: K nastavení termínu prázdnin se zobrazí kalendář pro vybraný měsíc. 26_04_01_0347 PRÁZDNINY-PÁRTY, SKUT. HODNOTY, OHŘEV a PROGRAMY. Nabídky PŘIHLÁ.ODBORNÍK, ODBORNÍK a SPUŠTĚNÍ nejsou k běžnému dennímu provozu systému potřebné. Nastavení v rámci těchto nabídek může provést pouze instalatér. Jednotlivé funkce jsou vysvětleny níže. Úroveň nabídky Funkce 26_04_01_0294 Kalendář Den Měsíc Rok Hodina Minuta Otáčením ovládacího prvku se zobrazí pole, které přesunete na požadovaný den. Příklad 3: U některých parametrů je výběr proveden pomocí označených políček (viz další obrázek). Aktivní jsou ty položky, u kterých je políčko označeno, to znamená je vyplněno. Příkladem je zadání oblíbených položek. Tlačítkem OK můžete přidat označení políčka nebo je také vymazat, pokud je políčko již označeno. U oblíbených položek můžete takovým způsobem vybrat až tři položky ze seznamu pomocí tohoto označení. Nastavení parametru Oblíbené 4.7 Funkce systému Systém nabízí celou řadu funkcí, které jsou nastaveny pomocí ovladače. Naleznete zde následující nabídky: TEP. MÍSTNOSTI, VĚTRÁNÍ, TEPLÁ VODA, SOLAR (pouze u LWZ SOL), ČAS/DATUM, 26_04_01_ _04_01_ Teploty místnosti [MENU] Pomocí tohoto systému můžete ovládat dva topné okruhy. Například tak můžete ve vícegeneračním domku pracovat v každém bytě se samostatným topným okruhem. Přejděte do podnabídky OHŘEV TO 1 k nastavení prvního topného okruhu. Nastavte požadovanou teplotu místnosti pro denní provoz, režim snížení teploty a pohotovostní režim. Příklad: Otevřete pole pro zadání hodnoty v bodě TEP. MÍSTNOSTI- POHOT a klepněte na tlačítko OK. Dostanete se do režimu nastavení parametrů. Zobrazí se aktuální nastavená hodnota. Pokud nastavíte hodnotu 10, zajistí systém v případě, že pracuje v režimu POHOTOVOST, teplotu místnosti 10 C. POŽ. HODNOTA TOPNÉHO OKRUHU - RUČNÍ [MENU/TEP. MÍSTNOSTI/OHŘEV TO 1]: Nastavte v nabídce teplotu na přítoku topení pro ruční režim. TEPLOTA MÍSTNOSTI [MENU/TEP. MÍSTNOSTI/OHŘEV TO 1]: Tato MENU, tedy zobrazení aktuální hodnoty, se zobrazí pouze za předpokladu, že je připojen snímač teploty v místnosti. V souladu s tím nastavte hodnoty pro OHŘEV TO Větrání Zde můžete nastavit parametry centrálního větrání a odvětrání bytu. MENU se skládá ze čtyřech podbodů. Jako obsluha však můžete ovlivnit pouze oblast PARAMETR. Body VĚTRÁNÍ, PEC/KRB a VÝMĚNÍK VZD/VZD jsou určeny pro instalatéra. V podnabídce PARAMETR [MENU/Větrání] můžete nastavit výkon ventilace pro denní režim, režim snižování teploty, pohotovostní a ruční režim a pro program Párty. Ventilace může pracovat ve třech různých stupních. Z tohoto důvodu máte na výběr hodnoty 0 (vypnuto), 1, 2 nebo 3. Za normálních okolností reguluje systém sám, kdy a jak dlouho má být ventilace v provozu. Přesto však můžete pomocí rychlého přístupu STUPNĚ VĚTRÁNÍ mimořádně nastavit výkon ventilátoru [ --> ].

8 Doba větrání + - Nastavte v možnosti VĚTR.MIMO PL. STUPEŇ 1 [MENU/VĚTRÁNÍ], kolik minut má ventilátor běžet, když zařízení přepnete pomocí nabídky pro nastavení výkonu ventilátoru [ --> ] na stupeň 1. Můžete nastavit v krocích po pěti minutách hodnoty od 0 do 1000 minut. Zadejte příslušné doby ventilace pro stupně 2 a Teplá voda Zde nastavte požadovanou teplotu teplé vody. Zadejte hodnoty pro denní režim, režim snižování teploty, pohotovostní a ruční režim. Teplota v zásobníku teplé vody je podle provozního režimu upravena na potřebnou požadovanou hodnotu. Pod bodem TEPL. TEPLÉ VODY je zobrazena aktuální teplota teplé vody v zásobníku. Nastavení v podnabídce PARAMETR jsou vyhrazena instalatérovi Solar Volitelný solární provoz V nabídce SOLAR je zobrazena informace pouze za předpokladu, že se v případě vašeho systému jedná o model řady SOL. Pokud jste připojili solární systém, naleznete zde všechny parametry, které musejí být specifikovány pro solární provoz. V solárním provozu je systém podporován při přípravě teplé vody v solárním výměníku. AKTIVACE SOLAR [MENU/Solar, P80]: Nastavte v nabídce AKTIVACE SOLAR hodnotu 1 v případě, že chcete aktivovat solární režim. TEP.ROZDÍL [MENU/Solar, P81]: Pomocí tohoto parametru, který se nazývá i rozdíl solárních teplot, definujete teplotu, která má být použita jako mezní hodnota pro zapnutí a vypnutí solárního čerpadla. Pokud je teplota kolektoru na úrovni TEPL. ROZDÍL + HYSTEREZE SOLÁR vyšší než teplota vratného toku, dojde ke spuštění solárního čerpadla. Pokud je teplota kolektoru už jen na úrovni TEPL. ROZDÍL + HYSTEREZE SOLÁR vyšší než teplota vratného toku, dojde k vypnutí solárního čerpadla. Parametr HYSTEREZE SOLÁR nastavuje instalatér. Je nezbytné pamatovat, že bod vypnutí nesmí být nižší než teplota vratného toku. K tomu může dojít, pokud je hystereze nastavena na hodnotu vyšší než rozdíl teplot. Čím vyšší je hodnota rozdílu teplot "solar", tím později se zapne solární čerpadlo, jakmile začne svítit slunce. Současně klesá nebezpečí vyčerpání akumulace. Při vyčerpání akumulace by došlo k obrácenému toku tepelné energie, tzn. již teplá voda by byla ochlazena, protože sluneční záření je zatím příliš nízké. 26_04_01_0295 PRODL.KOMPR.TEP.VODA (prodleva kompresoru teplé vody) [MENU/SOLAR, P82] Když běží solární čerpadlo, je kompresor po dobu, která je zde definována, zablokován. Příprava teplé vody je provedena v této době pouze prostřednictvím solární energie. TEPLÁ VODA-SOLAR (teplota teplé vody - solární) [MENU/SOLAR, P83] Jakmile je zásobník teplé vody zahřátý, je dosaženo požadované teploty na přítoku a teplota kolektoru je i nadále vysoká, může být zásobník vody zahříván na vyšší teplotu, aby došlo k akumulaci tepelné energie. Nastavte zde teplotu, na kterou má být zásobník vody zahříván. Nebezpečí opaření! Parametr TEPLÁ VODA-SOLAR smí být nastaven na teplotu vyšší než 60 C pouze za předpokladu, že budou provedena vhodná opatření k ochraně před opařením (například centrální armatura s termostatem ZTA obj. č na výstupu teplé vody). Pokud chcete akumulovat solární energii v zásobníku vody, musí instalatér nastavit následující hodnoty: MIN. POČ. CYKLŮ (P54) 1 MAX. POČ. CYKLŮ (P55) 50 VENK.TEPL.CYKLŮ MAX. (P56) 0 C VENK.TEP.CYKLŮ MIN. (P57) 25 C Čas/Datum Zadejte v nabídce ČAS/DATUM aktuální čas a datum tak, aby systém zahájil vámi zadané časové programy ve správný čas. Zadání data Den Měsíc Rok Hodina Minuta Umístěte značku k označení možnosti nad položku Rok a potvrďte tlačítkem OK. Nastavte pomocí ovládacího prvku požadovaný rok a potvrďte tlačítkem OK. Stejným způsobem nastavte měsíc. K nastavení parametru Den se zobrazí kalendář, který vám pomůže při nastavování. Pohybujte se v označeném poli ovládacím prvkem k požadovanému dni. Novou hodnotu uložíte, jakmile ji potvrdíte tlačítkem OK. Letní čas: V nabídce LETNÍ ČAS RUČNĚ máte možnost nastavit časové období pro letní čas. Alternativně můžete vybrat z výroby nastavený letní čas. Nastavte nabídku LETNÍ ČAS AUTO. na ZAP. 26_04_01_0296

9 4.7.6 Prázdniny/párty Prázdniny: Během prázdnin, kdy není nikdo doma, není topení, teplá voda a ventilace využívána v plném rozsahu. Všechny požadované teploty jsou nastaveny na stejnou hodnotu jako jsou požadované hodnoty funkce pohotovostního režimu a je zobrazen režim pohotovosti. Funkce ochrany před zamrznutím pro zásobník vody je aktivní. Definujte první a poslední den prázdnin. Nastavení je provedeno tak, jak je popsáno pro položky Čas/Datum. Po konci prázdnin pracuje systém opět podle nastavených programů. Párty: V této nabídce můžete prodloužit denní režim o několik hodin. Zadejte čas zahájení a čas ukončení vaší párty. Můžete nastavit časy, které jsou ukončeny mimo den, ve který párty začala Skutečné hodnoty V této oblasti můžete zobrazit následující měřené a požadované hodnoty: VENKOVNÍ TEPLOT TEP. MÍSTNOSTI TOPNÝ OKRUH 1 POŽ.TEP.MÍSTNOS TOPNÝ OKRUH 1 TEP. MÍSTNOSTI TOPNÝ OKRUH 2 POŽ.TEP.MÍSTNOS TOPNÝ OKRUH 2 TEPLOTA TEPLÉ VODY zobrazuje aktuální teplotu vody v zásobníku. POŽ.TEP. TEPLÉ VODY POŽ. HODNOTA TO1: Zadaná teplota pro topný okruh. Příklad skutečných hodnot SKUT. HODNOTA TOPNÝ OKRUH 1 POŽ. HODNOTA TOPNÝ OKRUH 2 SKUT. HODNOTA TOPNÝ OKRUH 2 TEP.ZKAPALŇOVAČ: V kondenzátoru dochází za vysokého tlaku ke zkapalňování chladicího média. Dochází tím k uvolňování tepla, které je přenášeno na topné médium. TEP.VÝPARNÍKU: Ve výparníku dochází za nízkého tlaku k odpařování chladicího média. Z proudu vzduchu je přitom odebíráno teplo. TEPLOTA PŘÍTOK: Přítokem je potrubí topení mezi tepelným čerpadlem a tepelným spotřebičem (topné těleso nebo výměník tepla v zásobníku tepla). Zde vidíte teplotu vody v tomto úseku potrubí. TEPL.ZPĚTNÝ TOK: Vratný tok je potrubí topení mezi spotřebičem tepla a tepelným čerpadlem. Zde vidíte teplotu vody v tomto úseku potrubí. TEPLOTAKOLEKTOR: Teplota solárního kolektoru TEPLOTA PLYNU: Tato hodnota uvádí teplotu plynného chladicího média na vstupu kondenzátoru. 26_04_01_0298 PŘÍVODNÍ VZDUCH POŽ.: Požadovaný objemový proud ohřátého venkovního vzduchu, který je vháněn do oblasti přívodu vzduchu (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj). PŘÍVODNÍ VZDUCH SKUT. HODNOTA: Aktuální otáčky ventilátoru. ODPADNÍ VZDUCH POŽ.: Požadovaný objemový proud spotřebovaného vzduchu, který je odváděn z oblasti odváděného vzduchu (koupelna, kuchyně, WC). ODPADNÍ VZDUCH SKUT. HODNOTA VSTUPNÍ VZDUCH POŽ.: Požadovaný výkon ventilátoru tepelného čerpadla. VSTUPNÍ VZDUCH SKUT. HODNOTA TOPNÝ STUPEŇ ODMRAZ.VÝPARNÍK: Jakmile se zobrazí hodnota 1 znamená to, že právě dochází k odmazování výparníku. ODMR.VÝMĚNÍKTEP.VZD.: Pokud se zobrazí hodnota ZAP znamená to, že právě dochází k odmrazování výměníku vzduch/ vzduch. MNOŽ. TEP. TOP. DEN: Množství tepla, které bylo v tento den předáno topnému okruhu. MT TOPENÍ SOUČET: Množství tepla, které bylo předáno topnému okruhu od uvedení přístroje do provozu. MT TUV DEN: Množství tepla, které bylo v tento den předáno zásobníku vody. MT TUV SOUČET: Množství tepla, které bylo předáno zásobníku vody od uvedení přístroje do provozu. MT ED TOPENÍ SOUČET: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu topnému okruhu předáno elektrickým ohřevem. MT ED TUV SOUČET: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu zásobníku vody předáno přídavným ohřevem. MN.TEP. REKUP.T. DEN: Množství tepla, které bylo v tento den rekuperováno z ventilačního zařízení. MN.TEP. REK.T. SOUČ.: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu rekuperováno z ventilačního zařízení Topení Pod tímto bodem můžete nastavit pro topné okruhy 1 a 2 topnou křivku. Pouze v případě nastavení správné topné křivky pro danou budou zůstává teplota v místnosti při jakékoliv venkovní teplotě konstantní. Správný výběr topné křivky je proto velmi důležitý. Čím přesněji nastavíte topnou křivku, tím úsporněji přístroj pracuje. Z tohoto důvodu se pokoušejte o optimalizaci vaší topné křivky. Snižte aktuální topnou křivku tak, aby teplota na přítoku tak akorát stačila k topení. Cílem je dosažení topné křivky s co nejvíce plochou charakteristikou.» Otevřete zcela termostatické ventily v primární místnosti, například v obývacím pokoji nebo v koupelně (sundejte hlavici).» Upravte topnou křivku při různých venkovních teplotách tak, aby bylo v primární místnosti (obývací pokoj nebo koupelna) dosaženo požadované teploty. Nyní je teplota místnosti v těchto prostorách regulována topnou křivkou (viz obrázek níže). Základní orientační hodnoty pro začátek: Stoupání (P13) 0,4 0,8 Pata (P14) 3 K 10 K Tep. místnosti - den (P01) 20 20

10 STOUPÁNÍ: Zvýšením [MENU/TOPENÍ] stanovíte, jak výrazná změna venkovní teploty má ovlivnit zvýšení teploty na přítoku. Typický problém: Pokud je teplota v místnosti za nízkých venkovních teplot (cca C) příliš nízká, musíte zvětšit parametr zvýšení [ --> 6 ]. PATA: Změnou dolní hodnoty zajistíte paralelní posunutí topné křivky. Typické případy použití jsou popsány v kapitole [ 6 ]. Topná křivka 7 1 Y X Vliv zvýšení Zvýšení = Y/X = Změna teploty topného okruhu / změna venkovní teploty 2 Vliv posunutí dolní hodnoty 3 Topná křivka 4 Vliv požadované hodnoty v místnosti 5 Dolní hodnota 6 Venkovní teploty v C 7 Požadované teploty topného okruhu v C VLIV MÍSTNOSTI: Pokud si přejete ovlivnit topnou křivku teplotou v místnosti, musíte v bytě instalovat další ovladač FES Komfort. Pro parametr VLIV MÍSTNOSTI [MENU/TOPENÍ/TO1 nebo TO2] musíte zadat hodnotu > 0. Potom bude topná křivka změněna o hodnotu (odchylka teploty místnosti * vliv místnosti * stoupání topné křivky). PODÍL PŘÍTOKU: Pod pojmem přítok rozumíme trubku, která přivádí do topného tělesa teplou vodu. Vratný tok odvádí chladnou vodu z topného tělesa do topného systému. Pomocí parametru PODÍL PŘÍTOKU [MENU/TOPENÍ] nastavíte, zda má být topný systém regulován teplotou přítoku nebo vratného toku. 0 Topný systém, regulovaný teplotou vratného toku 100 Topný systém, regulovaný teplotou přítoku 50 Střídavá regulace (50% vratný tok a 50% přítok) 30 Střídavá regulace (70% vratný tok a 30% přítok) 80 Střídavá regulace (20% vratný tok a 80% přítok) Pro topný okruh 1 je vhodné nastavit za normálních okolností hodnoty nižší než 50 (doporučení: 30) tak, aby byl omezen vliv teploty přítoku. Teplota přítoku přirozeně výrazně kolísá především v přechodném období vlivem zapínání a vypínání tepelného čerpadla. Následkem tohoto výrazného kolísání by byly případně _04_01_0297 aktivovány režimy přídavného ohřevu, ačkoliv by bylo tepelné čerpadlo schopno samostatně pokrýt okamžitou spotřebu tepla. Pro topný okruh 2 není požadován žádný podíl přítoku. Zde musí být nastavena vždy hodnota 100, protože směšovací okruh nemá žádný vlastní snímač vratného toku. POŽ.HODNOTA MIN/POŽ.HODNOTA MAX: Pomocí těchto parametrů zadáte minimální a maximální požadovanou teplotu topného okruhu. Tyto hodnoty vymezují topnou křivku v horní a spodní oblasti. I kdyby se vypočtená topná křivka dostala nad tyto mezní hodnoty, je neustále držena v těchto požadovaných hodnotách. TOPNÁ KŘIVKA: Pod touto nabídkou můžete zobrazit topné křivky obou topných okruhů. Zobrazení topné křivky Přitom musíte pamatovat, že parametr PODÍL PŘÍTOKU má vliv na topnou křivku TO1. Následkem toho je topná křivka výrazně nižší než průběh teploty přítoku. (viz příklady 1 a 2). Topná křivka pro TO2 je křivka teploty přítoku. Příklad 1: Topná křivka 55/40 pro topení radiátorem (požadovaná teplota místnosti 20 C, dolní hodnota 5 C, zvyšování 0,65, podíl přítoku 30%, dimenzovaná teplota - 15 C). Topná křivka 55/40 Teplota topení [ C] 1 Přítok 2 Topná křivka 3 Vratný tok Venkovní teplota [ C] 26_04_01_ _04_01_0379

11 Příklad 2: Topná křivka 35/28 pro podlahové topení (požadovaná teplota místnosti 20 C, dolní hodnota 1 C, zvyšování 0,3, podíl přítoku 30%, dimenzovaná teplota - 15 C) Topná křivka 35/28 Teplota topení [ C] Venkovní teplota [ C] 1 Přítok 2 Topná křivka 3 Vratný tok Jakmile jste provedli úspěšné nastavení topné křivky, nastavte termostatické ventily na požadovanou teplotu. Snižování teploty v celé budově nesmí být provedeno přivřením všech termostatických ventilů, ale využitím nočních programů Programy Zde definujete časové programy, jejichž pomocí ovládáte systém, pokud je nastaven automatický režim. Časové programy jsou zde pro funkce topení, příprava teplé vody a ventilace. Topné programy: Pro topné okruhy 1 a 2 můžete nastavit vlastní jednotlivé topné programy. Tím stanovíte, kdy a jak často má systém za denního provozu pracovat. V jinou dobu pracuje systém v režimu snižování výkonu. Požadované hodnoty pro denní režim a režim snižování výkonu můžete nastavit v nabídce TEP. MÍSTNOSTI. Níže je uveden popis, jakým způsobem můžete definovat časový program. Programy spínání - výběr dne 26_04_01_0380 Nejprve vám bude nabídnuto pondělí. Otáčejte nastavovacím prvkem tak, abyste nastavili jiný požadovaný den nebo skupinu dní. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Můžete nastavit pouze tři páry doby spínání. Tři páry jsou zobrazeny na displeji vedle času. Jeden časový pár doby spínání se skládá z doby spuštění a z termínu ukončení, ke kterému systém opět přejde do předchozího stavu. Topný program - definice Na tomto příkladu byl doposud naprogramován pouze jeden časový pár doby sepnutí. U časových párů 2 a 3 vidíte místo časových údajů pomlčky. Tyto páry doby sepnutí jsou zatím volné. Vyberte některý z volných časových párů tlačítkem OK, tím se dostanete do možnosti nastavení příslušné doby spuštění a ukončení. Klepnutím na tlačítko OK se zobrazí další obrazovka. Pomocí ovládacího prvku nastavte požadovanou dobu. Programování doby spuštění 26_04_01_ _04_01_ Nejprve vyberte, které dny chcete aktivovat funkci Ohřev : Jednotlivé dny (Pondělí,..., Neděle) Od pondělka do pátku (Po - Pá) V sobotu a v neděli (So - Ne) Celý týden (Po - Ne) 26_04_01_0301 Časový údaj je nastaven postupně po 15 minutách. Můžete nastavit nebo hodin, nikoli však hodin. Potvrďte své zadání pomocí OK. Časová období trvající přes půlnoc: Vždy ve středu večer má být aktivován topný režim od 22 hodin po dobu čtyř hodin. Časové období tedy bude ukončeno až následujícího dne, ve čtvrtek ve 2:00 hodiny ráno. Vzhledem k tomu, že den končí v 0:00 hodin, je nezbytné nastavit pro tento program dvě doby sepnutí. Nejprve musíte ve středu naprogramovat časové období od 22:00 do 0:00 hodin, potom musíte ve čtvrtek naprogramovat období 0:00 až 02:00 hodiny. Vymazání časového páru doby sepnutí: Vyberte časový pár, který chcete odstranit. Přejděte na možnost změny doby spuštění. Otáčejte ovládacím prvkem tak, abyste snížili časový údaj. Jakmile dosáhnete času 0:00 hodin, bude při pokračování v pohybu odstraněn časový pár. Zobrazí se původní zobrazení, tedy čárky místo číslic. Potvrďte opět klepnutím na tlačítko OK.

12 Program teplé vody [MENU/Programy] Zde můžete nastavit časová období, ve kterých se příprava teplé vody orientuje podle denních požadovaných teplot. V ostatních fázích budou vzaty v úvahu noční požadované teploty. Nastavení časů je provedeno stejně jako u programů topení. Požadované hodnoty pro denní a noční provoz můžete nastavit tak, jak je popsáno v kapitole o teplé vodě. Příklad: Chcete ohřívat teplou vodu denně ve dvě různé doby, a to večer od 22:00 hodin do 5:00 hodin ráno následujícího dne a potom znovu od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Vzhledem k tomu, že den začíná v 0:00 hodin, musíte s programováním začít v 0:00 hodin. První časový pár doby spínání trvá od 0:00 hodin do 5:00 hodin. Druhý časový pár dob spínání začíná v 8:00 hodin a končí v 11:00 hodin. Třetí časový pár začíná ve hodin a končí ve 24:00 hodin. Časové páry musejí být vybrány tak, aby mezi zapnutím a vypnutím bylo možné provedení kompletního ohřevu zásobníku vody (minimálně 3 hodiny). Program ventilace [MENU/Programy]: Nastavení je provedeno stejně jako u programů pro topení a pro teplou vodu. Požadované hodnoty ventilátoru nastavíte tak, jak je uvedeno v kapitole [ ] Přihlášení instalatéra Pod nabídkou [MENU/PŘIHLÁ.ODBORNÍK] může instalatér zadávat číselné kódy a měnit je. Jakmile byla provedena aktivace blokovaných parametrů zadáním KÓDU, můžete je opět zablokovat použitím nabídky ZAVŘÍT ODBORNÍK Úroveň instalatéra Pod bodem [MENU/Odborník] vidíte jako zákazníci pouze zobrazení doby chodu a některá opatření k vyhledávání závad. Ostatní parametry mají výrazný vliv na kvalitu regulace systému a jsou z tohoto důvodu chráněny heslem, aby nedošlo k nastavení chybných hodnot. Jako uživatelé systému zde vidíte tyto body nabídky, ale při přechodu do další úrovně nabídky narazíte na dotaz k zadání KÓDU Uvedení do provozu Většinu nastavení k uvedení do provozu musí provést instalatér. Jako uživatelé můžete provést následující nastavení: JAZYK: Zde můžete vybrat, v jakém jazyce mají být texty na displeji zobrazeny. KONTRAST: Zde můžete nastavit kontrast displeje. PROGSUCHÉTOPENÍ: Program vysoušení se nepoužívá ke každodennímu provozu. Vysvětlení naleznete v kapitole [ ]. STAV PŘI DODÁNÍ: [MENU/SPUŠTĚNÍ] Pokud zadáte u tohoto parametru možnost ZAP, budou všechny parametry nastaveny na výchozí hodnoty z výroby. 4.8 Nastavení provozních režimů Pokud aktivujete úvodní obrazovku, zobrazí se vám aktuální provozní režim. Pokud chcete nastavit jiný režim, použijte ovládací prvek. Budete procházet seznamem možných provozních režimů. Aktuální návrh (položka v seznamu) je zobrazen na tmavě označeném poli. Pokud chcete v systému nastavit tento nový režim, potvrďte možnost tlačítkem OK. Nastavení provozních režimů Systém může pracovat v sedmi různých provozních režimech: Pohotovostní režim, automatický režim, denní režim, režim snižování výkonu, režim přípravy teplé vody, ruční režim a nouzový režim. Navíc naleznete v tomto seznamu dalších pět možností nastavení: Oblíbené položky [ --> ], rychlý přístup k výkonu ventilátoru, topení/chlazení, přímý výběr a na konci seznamu funkci zablokování ovladače k čištění [ --> ]. Vzhledem k tomu, že při navigaci spouštíte vždy z aktivního režimu nový režim, musíte případně postupovat proti směru hodinových ručiček. Všechny režimy, kromě režimu přípravy teplé vody, jsou platné pro topení, ventilaci a teplou vodu Pohotovostní režim Pokud je aktivní pohotovostní režim, aktivuje systém pohotovostní požadované hodnoty. V pohotovostním režimu aktivujete přístroj vždy do provozu s minimální spotřebou. Systém pracuje v pohotovostním režimu tak dlouho, dokud neaktivujete jiný režim Automatický režim V automatickém režimu jsou prováděny nastavené časové programy topení, teplá voda a ventilace. Automatický režim je standardním nastavením systému. Teplota na přítoku topení je regulována podle topné křivky, závislé na venkovní teplotě. Pokud nejsou aktivní žádné časové programy, pracuje zařízení v režimu spouštění Denní režim V denním režimu (obecně za přítomnosti osob v domě, během dne) pracuje topení s denními požadovanými hodnotami. Příprava teplé vody a větrání nejsou denním režimem ovlivněny Režim snižování výkonu V režimu spouštění je aktivita systému snížena, například v noci nebo ve dnech, kdy není nikdo doma. V režimu spouštění pracuje topení v nastavených nočních požadovaných hodnotách. Příprava teplé vody a větrání nejsou režimem spouštění ovlivněny Režim ohřevu teplé vody Režim ohřevu teplé vody je aktivován podle nastavených časových programů. Pro probíhající časový pár je aktivována denní požadovaná hodnota pro teplou vodu. Topení je vypnuto až na funkci ochrany před zamrznutím. Větrání není režimem ohřevu vody ovlivněno. 26_04_01_0292

13 4.8.6 Ruční režim Pokud je aktivní ruční režim, jsou použity požadované hodnoty, nastavené pro ruční režim. Teplota na přítoku topení není v ručním režimu ovlivněna venkovní teplotou Nouzový provoz Pokud je aktivní nouzový provoz, dochází k přeskočení topného stupně kompresor. Topení probíhá pomocí solárního systému (pokud je připojen) nebo přídavným ohřevem. Bivalentní bod není brán v úvahu. Delší využívání přídavného ohřívání znamená zvýšení nákladů na energie. 4.9 Oblíbené, rychlý přístup, blokování k čištění Kromě provozních režimů můžete na úvodní obrazovce také vybírat, které parametry mají být trvale zobrazeny v seznamu oblíbených položek. Navíc můžete pomocí funkce rychlého přístupu ovlivnit výkon ventilátoru a teplotu, přejít přímo do určitého parametru a aktivovat funkci blokování ovladače při čištění Oblíbené Funkce OBLÍBENÉ je dostupná ze seznamu provozních režimů na úvodní obrazovce pomocí ovládacího prvku. Na displeji se za provozu systému trvale zobrazují až tři parametry. K výběru vašich oblíbených položek přejděte do požadovaného parametru. Pokud není čtvereček na konci řádku vyplněn, není tento parametr zatím součástí vašich oblíbených položek. Pokud to chcete změnit, stiskněte OK. Můžete však vybrat pouze tři oblíbené položky. Přitom možná budete muset nejprve deaktivovat některou z dosavadních oblíbených položek. K deaktivaci klepněte na tlačítko OK Přímý výběr Pokud znáte číslo požadovaného parametru (například P37), můžete přímým výběrem přejít přímo k tomuto parametru.» V úvodní obrazovce použijte ovládací prvek a otáčejte jím tak dlouho, dokud se nezobrazí heslo PŘÍMÝ VÝBĚR. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Nyní zadejte číslo požadovaného parametru a potvrďte tlačítkem OK. Můžete vybrat parametr 01 až 89. Z důvodu usnadnění přímého výběru je k číslům parametrů zobrazen také název parametru Blokování k čištění Pokud vyberete funkci BLOKOVÁNÍ K ČIŠTĚNÍ, bude ovladač na 60 vteřin zablokovaný. Během této doby můžete ovladač vyčistit, aniž by došlo omylem ke změně nastavení přístroje. Na displeji se zobrazí počitadlo, které po vteřinách odpočítává dobu blokování Chybové hlášení Pokud systém zaregistruje chybu, je tato chyba zřetelně indikována hlášením. Chybová hlášení Stupně větrání Pomocí rychlého přístupu k parametru STUPNĚ VĚTRÁNÍ se dostanete k nastavení výkonu ventilátorů (viz obrázek níže). V bodě VĚTR.MIMO PLAN VĚTRÁNÍ zadejte požadovanou hodnotu (0 až 3). Toto nastavení je platné po omezenou dobu, kterou nastavíte v sousední nabídce VĚTR.MIMO PL. STUPEŇ X. Pokud nebudete zadávat čas, převezme systém uložené parametry [ --> ]. Rychlý přístup k výkonu ventilátorů! Pokud jste rozhlasem nebo policií vyzváni, abyste nechali okna a dveře zavřené, nastavte na několik hodin výkon ventilátoru 0 (= ventilátor vypnutý) Tepleji / chladněji Zde můžete měnit požadované teploty v místnosti v topných okruzích. 26_04_01_0367 Pokud dojde k více než jedné chybě, bude zobrazena vždy poslední chyba, ke které došlo. Informujte svého instalatéra. Pokud se chcete dostat na obvyklou úvodní obrazovku, musíte nejprve aktivovat ovladač tím, že stisknete a podržíte na 5 vteřin tlačítko MENU. Chybové hlášení je nyní rozšířeno o upozornění, které vás vyzve k potvrzení chyby stisknutím tlačítka OK a jeho podržením na 5 vteřin. Potvrzení chyby Přehled možných závad naleznete v kapitole [ 13.4 ]. 26_04_01_ _04_01_0303

14 Paměť chyb [ODBORNÍK/HLEDÁNÍ CHYB/PAMĚŤ CHYB] Paměť chyb je přístupná i pro zákazníka, uživatele. Získáte zde přehled o posledních registrovaných chybách v přístroji. Paměť chyb ovladače obsahuje vždy posledních deset chybových hlášení. Na displeji (viz obrázek níže) můžete však zobrazit vždy pouze šest položek. Zbývající položky zobrazíte otáčením ovládacího prvku. Paměť chyb 26_04_01_0300

15 4.11 Přehled nabídek / režimů Zde vidíte grafické znázornění výběru provozních režimů. Na následujících stránkách naleznete jednotlivé tematické bloky struktury nabídky. ÚVODNÍ OBRAZOVKA OTÁČENÍ OTÁČENÍ POHOTOVOST AUTOMATIKA DENNÍ PROVOZ REŽIM SPOUŠTĚNÍ REŽIM TEP.VODA RUČNÍ PROVOZ NOUZOVÝ PROVOZ OBLÍBENÉ STUPNĚ VĚTRÁNÍ TEPLEJI/CHLAD. PŘÍMÝ VÝBĚR BLOKOVÁNÍ K ČIŠTĚNÍ [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] ÚVODNÍ OBRAZOVKA TLAČÍTKO MENU TEP. MÍSTNOSTI VĚTRÁNÍ TEPLÁ VODA SOLAR ČAS/DATUM PRÁZDNINY-PÁRTY SKUT. HODNOTY OHŘEV PROGRAMY PŘIHLÁ.ODBORNÍK ODBORNÍK SPUŠTĚNÍ [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] JE VYŽADOVÁN KÓD [ --> ] [ --> ] ZPĚT

16 TEP. MÍSTNOSTI JAKO U TOPENÍ TO1 VĚTRÁNÍ JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD

17 TEPLÁ VODA TEPL.TEPLÉ VODY JE VYŽADOVÁN KÓD SOLAR JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD

18 PRÁZDNINY-PÁRTY SKUT. HODNOTY

19 JAKO U TOPNÉ KŘIVKY TO1, AVŠAK BEZ PARAMETRU PODÍL PŘÍTOKU JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD

20 PROGRAMY JAKO TOPNÝ PROGRAM 1 JAKO TOPNÝ PROGRAM 1 JAKO TOPNÝ PROGRAM 1

21 JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD

22 5 Čištění, údržba a péče! Udržujte otvory ke vstupu a výstupu vzduchu na venkovním zdivu tak, aby nebyly zaneseny sněhem a listím. 5.1 Čištění a výměna filtrů přiváděného a odváděného vzduchu V případě znečištění fitrů se na displeji zobrazí tento symbol. V závislosti na míře znečištění přiváděného nebo odváděného vzduchu doporučujeme, abyste kontrolovali zobrazení na displeji minimálně jednou měsíčně nebo podle potřeby. Symbol filtru se automaticky zobrazuje jednou za tři měsíce. Pamatujte, že po přerušení napájení začíná tato tříměsíční lhůta běžet od začátku. Z tohoto důvodu musíte po každém výpadku napětí zkontrolovat filtry a případně je vyčistit.» Nejprve vypněte ventilaci. Přepněte parametr MIMOŘÁDNÉ VĚTRÁNÍ na hodnotu 0 [ --> ]. Po otevření dvířek můžete vytáhnout oba filtry povolením a vyšroubováním vroubkovaných matic a vyčistit je podle míry znečištění. Filtry měňte minimálně jednou ročně (obj. č. viz kapitola [ 8.7 ]). Výměna filtru» Po vložení nového filtru stiskněte tlačítko Reset. Křížový protiproudový výměník tepla, výparník a ventilátory musí jednou ročně zkontrolovat odborník a v případě nutnosti i vyčistit.! Pozor! Všechny ostatní činnosti na přístroji smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. 6 Co dělat, když...? systém nedodává teplou vodu Pokud systém nedodává teplou vodu, mohou být příčiny a možnosti řešení následující: Přerušena dodávka proudu: Zkontrolujte pojistky ve vaší pojistkové skříni. Pokud některá z pojistek vypadla, opět ji aktivujte. Pokud pojistka po zapnutí opět vypadne, kontaktujte servis nebo opraváře. Dodávka proudu je v pořádku: Zkontrolujte, zda je přívod a odvod vzduchu volný. Zkontrolujte, zda není na displeji zobrazen chybový kód a pokud je to nutné, kontaktujte instalatéra. Zkontrolujte, zda je správně nastaven regulátor pojistný ventil přívodu studené vody kape K tomuto jevu může dojít během procesu ohřevu a je to zcela v pořádku se zobrazí symbol poruchy Pokud se zobrazí tento symbol, došlo k poruše. Popis závady a případná jednoduchá opatření k vyřešení potíží naleznete v kapitole [ 13.4 ]. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte instalatéra nebo zavolejte zákaznický servis z přístroje teče voda K tomuto jevu může dojít, pokud došlo k ucpání odtoku kondenzátu. Řešení: Zkontrolujte odtok kondenzátu. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte instalatéra. Pravidelně kontrolujte, zda z přístroje neteče voda. 1 Filtr odváděného vzduchu 2 Filtr přiváděného vzduchu 3 Tlačítko Reset C26_04_01_ na venkovní straně přístroje nebo na vzduchových hadicích se tvoří kondenzát V režimu vysoušení nebo pokud je relativní vlhkost vzduchu vysoká (> 60%) je obvyklé, že se na vnější straně přístroje a na tepelně izolovaných vzduchových hadicích sráží kondenzát. Tento jev by měl ustat, jakmile je dům suchý, což může trvat v závislosti na konstrukci domu až 2 roky. Pokud je ale místnost využívána k sušení prádla, může se voda srážet i nadále. V případě, že jsou filtry silně znečištěny (kompaktní vrstva prachu na horní straně filtrační rohože), musíte je vyměnit za nové. Pokud jsou znečištěny pouze mírně, očistěte je vysavačem.» Zkontrolujte, zda jsou vzduchové hadice správně namontovány a zda neuniká chladný vzduch. Filtry nelze prát. Při praní dojde k jejich splstnatění a následkem toho propouštějí menší množství vzduchu. Při nasazování filtrů pamatujte, že pevná strana s jemnými póry musí směřovat doleva k výměníku tepla.

23 jsou slyšet různé zvuky Vzhledem k tomu, že systém pracuje se skutečně velkým množstvím vzduchu, nemůže pracovat zcela bezhlučně. Nemělo by ovšem docházet ke vzniku rušivých zvuků v obytných místnostech a v ložnicích. Aby k tomu nedocházelo, musejí být splněny následující podmínky: Systém je správně instalován [ --> 9.1 ]. Místo instalace přístroje je opatřeno dobře doléhajícími dveřmi. Přímo na přístroji jsou v kanálech přívodu a odvodu vzduchu instalovány dostatečně dimenzované tlumiče hluku. Mezi ložnicemi a dětskými pokoji jsou instalovány přídavné tlumiče hluku. Vypočtené hodnoty množství vzduchu jsou správně nastaveny a přezkoušeny v bytě je v létě příliš teplo Musíte provést nastavení letního režimu a případě aktivovat pasivní chlazení kvalita vzduchu je příliš nízká Zvyšte výkon ventilace vzduch je v zimě příliš suchý Nastavte výkon ventilátoru na stupeň 1. Pokud dochází za provozu ventilátorů nebo tepelného čerpadla ke zvukům spojeným s drhnutím, musíte přístroj ihned vypnout a kontaktovat odborníka nelze dosáhnout požadovaných teplot na přítoku, především pak v režimu vysoušení V režimu vysoušení podlah je nezbytné dosáhnout takového výkonu topení, který je výrazně vyšší, než za běžného režimu topení. Z tohoto důvodu může trvat relativně dlouho, než bude dosaženo například teploty soklu. Správný průběh teplot v režimu vysoušení je ovšem zajištěn tím, že následující krok režimu je zahájen vždy až po dosažení zadané teploty aktuálního kroku. V případě jakýchkoliv jiných poruch vždy kontaktujte odborníka v bytě je neustále příliš chladno Zvyšte dolní hodnotu topné křivky. Hodnotu zvyšte o počet stupňů, který vám chybí k tomu, abyste se cítili příjemně v bytě je neustále příliš teplo Snižte dolní hodnotu topné křivky o rozdíl stupňů, který vás dělí od příjemné teploty v místnosti v bytě je v zimě příliš chladno Pokud je teplota ve vašem bytě v přechodném období dobrá, ale za výrazného poklesu venkovních teplot (-10 C) už není v místnostech dost teplo, musíte zvýšit stoupání topné křivky. V přechodném období tak bude následkem toho o něco tepleji. Proto mírně snižte dolní hodnotu v bytě je v zimě příliš teplo Pokud vaše topení za výrazného poklesu teplot topí až příliš, snižte stoupání topné křivky. V přechodném období tak bude následkem toho ve vašem bytě o něco chladněji. Proto mírně zvyšte dolní hodnotu v bytě je v přechodném období příliš chladno Pokud je teplota místnosti v přechodném období (10 C) příliš nízká, musíte snížit stoupání a zvýšit dolní hodnotu v bytě je v přechodném období příliš teplo Musíte mírně zvýšit stoupání a mírně snížit dolní hodnotu topné křivky.

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 470. Ekvitermní regulátor Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma.

Návod k obsluze. Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma EGSQH10S18AA9W. Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země/voda Daikin Altherma. čeština Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 2 2 O systému 2 2.1 Komponenty v typickém rozvržení systému... 2 3 Provoz 3 3.1 Přehled: Provoz... 3 3.2 Uživatelské rozhraní stručně... 3 3.2.1 Tlačítka... 3 3.2.2

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Referenční příručka pro uživatele

Referenční příručka pro uživatele EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA čeština Obsah Obsah 1 Všeobecná

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

calormatic 470 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Ekvitermní regulátor Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 470 Ekvitermní regulátor CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 332. Regulátor podle teploty místnosti Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 332 Regulátor podle teploty místnosti CZ Impressum Typ dokumentu: Návod k obsluze Produkt: calormatic 332 Cílová skupina: Jazyk: Provozovatel

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze

Solární systémy. Tepelné čerpadlo. Ovládání tepelného čerpadla. Návod k obsluze Solární systémy Tepelné čerpadlo Ovládání tepelného čerpadla Návod k obsluze Stručný návod Výběr provozního režimu Několikerým stisknutím tlačítka modu navolíte požadovaný provozní režim (textové hlášení).

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele

PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 Příručka uživatele PremiumLine EQ C6-C10 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 800 270 (2011/11) cs Informace Informace Tepelné čerpadlo IVT PremiumLine EQ je vybaveno nízkoenergetickými oběhovými čerpadly

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 cs Návod k montáži a obsluze Spínací hodiny Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více