OBSLUHA 2 INSTALACE 24

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSLUHA 2 INSTALACE 24"

Transkript

1

2 OBSLUHA 2 1 Obecné pokyny Vysvětlivky symbolů 3 2 Bezpečnost Použití v souladu s účelem Bezpečnostní pokyny Označení CE 4 3 Popis přístroje 4 4 Obsluha Ovládací prvky Symboly na displeji Aktivace Ovládací prvek Struktura nabídky Zadávání parametrů Funkce systému Nastavení provozních režimů Oblíbené, rychlý přístup, blokování k čištění Chybové hlášení Přehled nabídek / režimů 15 5 Čištění, údržba a péče Čištění a výměna filtrů přiváděného a odváděného vzduchu 22 6 Co dělat, když...? systém nedodává teplou vodu pojistný ventil přívodu studené vody kape se zobrazí symbol poruchy z přístroje teče voda na venkovní straně přístroje nebo na vzduchových hadicích se tvoří kondenzát jsou slyšet různé zvuky nelze dosáhnout požadovaných teplot na přítoku, především pak v režimu vysoušení v bytě je neustále příliš chladno v bytě je neustále příliš teplo v bytě je v zimě příliš chladno v bytě je v zimě příliš teplo v bytě je v přechodném období příliš chladno v bytě je v přechodném období příliš teplo v bytě je v létě příliš teplo kvalita vzduchu je příliš nízká vzduch je v zimě příliš suchý 23 INSTALACE 24 7 Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Předpisy, normy a ustanovení Ventilační systém 24 8 Popis přístroje Obsah dodávky Funkce Přídavné funkce LWZ SOL Funkční schéma Konstrukce přístroje Příslušenství Zvláštní příslušenství 28 9 Instalace Hlukové emise Podmínky instalace Elektroinstalace Difuze kyslíku Kvalita vody Montáž Místo montáže Přeprava Montáž přístroje Elektrická přípojka Montáž součástí opláštění a ovladače Namontujte hadice venkovního a odvětrávaného vzduchu Montáž trubek přívodního a odváděného vzduchu Uvedení do provozu Kontroly před uvedením do provozu Uvedení do provozu Práce na regulační technice Ventilace Teplá voda Solar Topení Hystereze topení MENU Přihlášení instalatéra Úroveň instalatéra MENU uvedení do provozu Nastavení pro úspory energie Odstraňování poruch a závad Ventilátor přiváděného vzduchu "drhne" Nízký průtok v topném okruhu Čištění odkapávací vany Chybová hlášení Čištění a údržba Čištění výměníku tepla Čištění lamel z výparníku Čištění odtoku kondenzátu Technické údaje Schémata zapojení Příklady připojení Rozměry a připojovací rozměry Technické údaje Výkonové diagramy Přehled parametrů 62

3 1 Obecné pokyny Část Obsluha je určena uživatelům a instalatérům. Část Instalace je určena instalatérům. Pozor, čtěte! Přečtěte si tento návod pozorně a uschovejte jej. V případě prodeje přístroje předejte návod dalšímu uživateli. 1.1 Vysvětlivky symbolů Symboly použité v této dokumentaci V této dokumentaci se budete setkávat se symboly a zvýrazněním textů. Ty mají následující význam: Nebezpečí úrazu! Upozornění na rizika úrazů! Ohrožení života elektrickým proudem! Nebezpečí opaření!! Pozor! Upozornění na hrozící nebezpečí. Může dojít k poškození přístroje nebo životního prostředí. Může dojít i ke hmotným škodám. Pozor, čtěte! Text vedle tohoto symbolu si přečtěte velmi pozorně.» Pasáže označené symbolem» vás informují o nezbytném postupu krok za krokem. Pasáže uvozené symbolem označují výčet. [MENU/MENU...] Hranaté závorky, ve kterých je text, který začíná slovem MENU, informuje o pozici daného bodu MENU Příklad: [MENU/VĚTRÁNÍ/PARAMETR]. To znamená, že po stisknutí tlačítka MENU se dostanete do podnabídky VĚTRÁNÍ a zde potom opět do další podnabídky PARAMETR. Navíc je uvedeno číslo parametru, pokud byl parametr opatřen číslem. Příklad: P78 [ ] Hranaté závorky s číslem kapitoly udávají souvislost věty s odkazem na informace v dané kapitole. [ --> ] Hranaté závorky se šipkou a číslem kapitoly jsou zkráceným zápisem. Také zde je odkaz na informace v uvedené kapitole Symboly na přístroji Na typovém štítku systému jsou zobrazeny obrazové symboly. Ty mají následující význam: Likvidace! Přístroje označené tímto symbolem nepatří do běžného domovního odpadu. Tyto přístroje likvidujte samostatně. 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s účelem Přístroj je kompletním systémem s rekuperací tepla, určený k centrálnímu přívodu a odvodu vzduchu, k centrální přípravě teplé vody a ke kompletní dodávce tepla pro topný systém. Jiné nebo daný rozsah přesahující použití je považováno za použití v rozporu s určením. K použití v souladu s účelem patří také dodržování tohoto návodu. V případě provedení změn nebo přestaveb tohoto přístroje zaniká jakákoliv záruka! 2.2 Bezpečnostní pokyny Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy. Všechny kroky až po první uvedení přístroje do provozu, které musí provést autorizovaný servis, smí provést pouze vyškolená montážní firma. Montážní firma nese při instalaci a při prvním uvedení do provozu odpovědnost za dodržení platných předpisů. Používejte přístroj pouze v plně instalovaném stavu a se všemi bezpečnostními zařízeními. Pravidelně kontrolujte znečištění filtru venkovního vzduchu a filtru odváděného vzduchu. Nikdy neměňte nastavení ventilů přívodního a odváděného vzduchu v místnostech. Během uvádění do provozu bylo provedeno jejich nastavení. Neprovádějte žádné změny interního elektronického systému a řízení.! Pokud jste rozhlasem nebo policií vyzváni, abyste nechali okna a dveře zavřené, nastavte na několik hodin výkon ventilátoru na stupeň 0 (= ventilátor vypnutý). Nebezpečí opaření! Pokud jsou výstupní teploty vyšší než 43 C hrozí nebezpečí opaření.

4 Nebezpečí úrazu! Pokud budou přístroj obsluhovat děti nebo osoby s omezenými tělesnými, motorickými nebo duševními schopnostmi musíte zajistit, aby byla obsluha vždy provedena výhradně pod dohledem nebo po příslušném zaškolení osobou, která je odpovědná za bezpečnost těchto osob. Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s přístrojem nehrály! Ohrožení života elektrickým proudem! Nestříkejte na přístroj vodu ani jiné kapaliny. 4 Obsluha 4.1 Ovládací prvky Pohled na ovladač zepředu! Pozor! Neměňte na regulátorech specifická nastavení přístroje. Regulace byla instalatérem nastavena tak, aby odpovídala místním podmínkám ve vaší obytné budově a osobním potřebám. Aby nedošlo k nechtěné změně nastavení specifických parametrů zařízení, jsou tyto parametry chráněny KÓDEM. Parametry, které slouží k přizpůsobení přístroje vašim osobním požadavkům, nejsou chráněny KÓDEM. 2.3 Označení CE Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní předpoklady: Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Směrnice o nízkém napětí 3 Popis přístroje Rekuperace tepla z odváděného vzduchu je provedena pomocí vysoce účinného křížového protiproudového výměníku tepla a tepelného čerpadla vzduch - voda. Kromě toho je teplo získáváno z venkovního vzduchu. Tato energie, získávaná účinně z tepelného čerpadla, je dodávána do topného systému nebo do systému přípravy teplé vody. Ochlazený tok vzduchu je jako odvětrávaný vzduch odváděn ven. V případě velmi nízkých teplot nebo velmi vysoké spotřeby tepla pokrývá přístroj zbytkovou spotřebu tepla pomocí instalovaného elektrického přídavného ohřevu. Systém je ovládán pomocí regulace, závislé na venkovní teplotě. Měření množství tepla: Přístroj má zabudovaný měřič množství tepla. Pomocí [NABÍDKA/ SKUT. HODNOTA] se zobrazuje předávané množství tepla. Doplňková výbava LWZ...SOL: Pomocí solárního výměníku tepla můžete připojit tepelný solární systém. Solární podpora je možná jak v topném režimu, tak i v režimu přípravy teplé vody. Regulace solárního systému na základě rozdílu teplot je integrována do regulačního systému LWZ...SOL. Výměník tepla, integrovaný do proudu venkovního vzduchu, předehřívá venkovní vzduch a zabraňuje tak zamrznutí křížového protiproudového výměníku k větrání bytu. Pokud je k dispozici dostatek sluneční tepelné energie, probíhá předehřívání venkovního vzduchu nepřímo pomocí solární energie. Systém ovládáte pomocí ovladače. Ovladač se skládá ze dvou částí: Ovládacího prvku se dvěma poli s tlačítky a displejem nad ním. Na displeji se zobrazují aktuální stav systému, hlášení a pokyny. Funkce ovladače jsou dostupné pomocí struktury nabídek [ --> 4.5 ]. Grafické zobrazení struktury nabídek [ --> 4.11 ] vám umožní získat přehled o struktuře nabídek. Pomocí ovládacího prvku listujete strukturou nabídek a měníte hodnoty Displej Úvodní obrazovka Datum a čas 2 Oblíbené 3 Provozní režim 4 Symboly stavu systému Úvodní obrazovka je rozdělena horizontálními liniemi do čtyřech dílčích oblastí. Nahoře naleznete přesný čas a datum. V poli pod tímto údajem jsou zobrazeny oblíbené položky. Můžete zde trvale zobrazovat až tři parametry systému [ --> 4.9 ]. Jakmile otevřete nabídku, přestanou se zobrazovat oblíbené položky. V třetí oblasti naleznete informace o aktuálním provozním režimu [ --> 4.8 ]. Tato oblast slouží také k ovládání dalších funkcí [ --> 4.9 ]. Ve čtvrté oblasti ve spodní části displeje jsou zobrazeny symboly informací o aktuálním stavu systému. Kontrast displeje a jazyk textů na displeji nastavíte v nabídce SPUŠTĚNÍ. 26_04_01_ _04_01_0292

5 4.2 Symboly na displeji Ve spodní části displeje jsou symboly, které vás informují o aktuálním provozním stavu systému. Může být zobrazeno až osm symbolů současně. Dálková správa: Systém byl nastaven na správu ze vzdáleného zařízení nebo k automatickému odesílání souborů dat. Výměna filtru: Bylo dosaženo intervalu k provedení výměny filtru nebo došlo k předčasnému znečištění filtru. Vyměňte filtr. Elektrický přídavný ohřev: Došlo k zapnutí přídavného ohřevu. Tato situace nastane například v případě, že venkovní teplota poklesne pod bivalentní bod. Topení: Symbol Topení se zobrazí, jakmile je přístroj aktivován do topného režimu. zablokování ovladače k čištění můžete zablokovat ovladač na dobu 60 vteřin [ --> 4.9 ]. 4.4 Ovládací prvek Ovládací prvek Příprava teplé vody: Prostřednictvím tohoto symbolu poznáte, že systém připravujte teplou vodu. Kompresor: Symbol kompresoru signalizuje, že běží kompresor. Odmrazování výparníku: Výparník je v režimu rozmrazování. Program spínání aktivní: Pokud je aktivní program spínání, zobrazí se tento symbol. Servis: Je nezbytný servisní zásah. Obraťte se na svého instalatéra. Výkon ventilátorů: Systém bude po určitou omezenou dobu pracovat s jiným výkonem ventilátorů. Čerpadlo topného okruhu: Za chodu čerpadla topného okruhu je zobrazen symbol čerpadla. 4.3 Aktivace Ovladač je zablokován z důvodu ochrany systému před nechtěným zadáním nesprávného nastavení. Aktivace ovladače» Stiskněte tlačítko MENU a podržte je pět vteřin stisknuté, tím aktivujete ovladač. Pokud nebudete používat ovládací prvek a tlačítka po dobu delší než 20 minut, ovladač se opět zablokuje. Použitím funkce 26_04_01_0292 Ovládací prvek obsahuje snímač, citlivý na dotyk. Nahoře a dole je umístěno vždy jedno pole s tlačítky. Pomocí ovládacího prvku a tlačítek můžete ovládat a kontrolovat všechny nezbytné funkce přístroje. Citlivost snímačů: Pokud máte nasazeny rukavice, máte mokré ruce nebo pokud je ovladač vlhký, jsou možnosti identifikace dotyku prstů a provedení požadovaných akcí sníženy Označení vybraných prvků Při listování úrovněmi nabídek a parametrů se zobrazuje prostřednictvím označení vybraných prvků vaše aktuální pozice. Zobrazí se buď tmavé pozadí (viz obrázek Zadání data v kapitole [ ]) nebo je aktuální položka ze seznamu zvýrazněna dvěma liniemi, jednou nad a druhou pod položkou Otáčení Dotkněte se ovládacího prvku a veďte prst ve směru hodinových ručiček. Tím přesunete označené pole v seznamu nabídek doprava a dolů v případě, že jsou nabídky uspořádány vertikálně. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček pohybujete označenou položkou doleva nebo nahoru. Kromě navigace v rámci struktury nabídek slouží ovládací prvek k nastavení parametrů. Pokud provedete krouživý pohyb ve směru hodinových ručiček, hodnota se zvýší. Krouživým pohybem proti směru hodinových ručiček hodnoty naopak snížíte. Rychlé nastavení: Pokud chcete provést pomocí tlačítek se šipkami několik kroků po sobě, podržte tlačítko stisknuté. Při nastavování parametrů tak bude urychlena úprava požadované hodnoty. 26_04_01_0329

6 4.4.3 Pole s tlačítky MENU Tlačítka možnosti MENU mají dvě funkce. Pokud jste na úvodní obrazovce, vstupte pomocí možnosti MENU do druhé úrovně struktury nabídek. Zde získáte přístup k možnostem nastavení systému, třeba k zadávání programů doby spínání. Pokud nejste v nejvyšší úrovni nabídek, dostanete se klepnutím na tlačítko MENU o úroveň zpět. V následujících kapitolách tohoto dokumentu bude pojem MENU znamenat, že se máte dotknout tlačítka MENU. Klepnutí: Požadovanou akci spustíte krátkým klepnutím na tlačítko. Pokud podržíte prst na tlačítku MENU a OK příliš dlouho, ovladač nebude mít žádnou odezvu Pole s tlačítkem OK Jakmile se dotknete tlačítka OK, aktivujete výběr označené položky nabídky. Dostanete se tak ve struktuře nabídky do následující úrovně. Pokud již jste na úrovni parametrů, dojde po použití tlačítka OK k uložení aktuálního nastaveného parametru. Příklad 1: Na úvodní obrazovce se ve třetí části displeje zobrazí právě aktivní režim, například ruční režim. Pokud chcete přejít do automatického režimu, otáčejte nastavovacím prvkem tak, abyste nastavili požadovaný režim. Potom potvrďte výběr použitím tlačítka OK. Teprve teď přepne systém do nového režimu. Příklad 2: Tlačítko OK slouží k potvrzení při zadávání parametrů [ --> 4.6 ]. Až po stisknutí tlačítka OK bude uložena nově nastavená hodnota. V následujících kapitolách tohoto dokumentu bude pojem OK znamenat, že se máte dotknout tlačítka OK Akustické signály Každou akci obsluhy zařízení doprovází kliknutí. Příklad: Kliknutí je slyšet po každém klepnutí na tlačítka OK a MENU. Kromě toho doprovází kliknutí každý krok související se seznamem nabídek, aktivovaný otáčením ovládacího prvku. Krátké pípnutí zazní, pokud proběhl úspěšný výběr, aktivace nebo uložení. Příklad: Jasné pípnutí je slyšet, jakmile potvrdíte zadané parametry tlačítkem OK. Pípnutí tedy symbolizuje pozitivní zprávy. Naopak tlumený zvukový signál zazní, pokud dojde k přerušení nějakého procesu nebo pokud nějaký proces nelze provést. Příklad: Pokoušíte se při nastavování parametrů překročit zadané mezní hodnoty. Tlumený tón zazní i v případě, že se pokusíte vybrat čtvrtou oblíbenou položku. 4.5 Struktura nabídky Po aktivaci ovladače uvidíte úvodní obrazovku. Nyní máte dvě možnosti nastavení: Můžete nastavit pomocí ovládacího prvku jiné provozní režimy [ --> 4.8 ] nebo Přejdete tlačítkem MENU na další úroveň, abyste odtud pokračovali ve vyhledávání některého dalšího požadovaného parametru systému. MENU obsluhy systému je rozdělena do pěti úrovní: Úroveň 1 (úvodní obrazovka a nastavení provozních režimů) Úroveň 2 (MENU) Úroveň 3 (podmenu nebo parametry) Úroveň 4 (podmenu nebo parametry) Úroveň 5 (parametry) Pokud jste právě v úrovni nabídky, ve které můžete vybírat mezi různými parametry, bude kromě aktuální pozice v seznamu zobrazen náhled hodnoty parametru. Do úrovní tři a čtyři se dostanete stisknutím tlačítka OK Zpět V každé úrovni nabídky naleznete možnost ZPĚT. Pokud vyberete možnost Zpět, dostanete se v nabídce o úroveň výš. Alternativním způsobem dosažení stejného cíle je použití tlačítka MENU. Pokud není déle než 5 minut zadána uživatelem žádná akce, není použito žádných ovládacích prvků a tlačítek OK nebo MENU, přejde displej ovladače automaticky na úvodní stránku. Dříve provedené změny parametrů, které doposud nebyly potvrzeny tlačítkem OK, budou ztraceny. Parametry budou obsahovat dosud uložené hodnoty Přístupová úroveň pro instalatéra Některé parametry systému smí měnit pouze instalatér. Toto opatření slouží k tomu, aby nedocházelo k zadání nesprávných nastavení. Tyto parametry jsou chráněny a jsou dostupné až po zadání kódu. Zadání kódu Zadejte kód 26_04_01_ Zadávání parametrů Změna parametrů je provedena otočením ovládacího prvku. K uložení nové hodnoty klepněte na tlačítko OK. Pokud chcete zadávání přerušit, klepněte na tlačítko MENU. Parametr zůstane nastaven v původní platné hodnotě.

7 Příklad 1: K zadání požadovaných teplot se zobrazí na displeji číslo v kroužku. To znamená, že hodnotu můžete změnit otočením ovládacího prvku. Nastavení teplot + - Příklad 2: K nastavení termínu prázdnin se zobrazí kalendář pro vybraný měsíc. 26_04_01_0347 PRÁZDNINY-PÁRTY, SKUT. HODNOTY, OHŘEV a PROGRAMY. Nabídky PŘIHLÁ.ODBORNÍK, ODBORNÍK a SPUŠTĚNÍ nejsou k běžnému dennímu provozu systému potřebné. Nastavení v rámci těchto nabídek může provést pouze instalatér. Jednotlivé funkce jsou vysvětleny níže. Úroveň nabídky Funkce 26_04_01_0294 Kalendář Den Měsíc Rok Hodina Minuta Otáčením ovládacího prvku se zobrazí pole, které přesunete na požadovaný den. Příklad 3: U některých parametrů je výběr proveden pomocí označených políček (viz další obrázek). Aktivní jsou ty položky, u kterých je políčko označeno, to znamená je vyplněno. Příkladem je zadání oblíbených položek. Tlačítkem OK můžete přidat označení políčka nebo je také vymazat, pokud je políčko již označeno. U oblíbených položek můžete takovým způsobem vybrat až tři položky ze seznamu pomocí tohoto označení. Nastavení parametru Oblíbené 4.7 Funkce systému Systém nabízí celou řadu funkcí, které jsou nastaveny pomocí ovladače. Naleznete zde následující nabídky: TEP. MÍSTNOSTI, VĚTRÁNÍ, TEPLÁ VODA, SOLAR (pouze u LWZ SOL), ČAS/DATUM, 26_04_01_ _04_01_ Teploty místnosti [MENU] Pomocí tohoto systému můžete ovládat dva topné okruhy. Například tak můžete ve vícegeneračním domku pracovat v každém bytě se samostatným topným okruhem. Přejděte do podnabídky OHŘEV TO 1 k nastavení prvního topného okruhu. Nastavte požadovanou teplotu místnosti pro denní provoz, režim snížení teploty a pohotovostní režim. Příklad: Otevřete pole pro zadání hodnoty v bodě TEP. MÍSTNOSTI- POHOT a klepněte na tlačítko OK. Dostanete se do režimu nastavení parametrů. Zobrazí se aktuální nastavená hodnota. Pokud nastavíte hodnotu 10, zajistí systém v případě, že pracuje v režimu POHOTOVOST, teplotu místnosti 10 C. POŽ. HODNOTA TOPNÉHO OKRUHU - RUČNÍ [MENU/TEP. MÍSTNOSTI/OHŘEV TO 1]: Nastavte v nabídce teplotu na přítoku topení pro ruční režim. TEPLOTA MÍSTNOSTI [MENU/TEP. MÍSTNOSTI/OHŘEV TO 1]: Tato MENU, tedy zobrazení aktuální hodnoty, se zobrazí pouze za předpokladu, že je připojen snímač teploty v místnosti. V souladu s tím nastavte hodnoty pro OHŘEV TO Větrání Zde můžete nastavit parametry centrálního větrání a odvětrání bytu. MENU se skládá ze čtyřech podbodů. Jako obsluha však můžete ovlivnit pouze oblast PARAMETR. Body VĚTRÁNÍ, PEC/KRB a VÝMĚNÍK VZD/VZD jsou určeny pro instalatéra. V podnabídce PARAMETR [MENU/Větrání] můžete nastavit výkon ventilace pro denní režim, režim snižování teploty, pohotovostní a ruční režim a pro program Párty. Ventilace může pracovat ve třech různých stupních. Z tohoto důvodu máte na výběr hodnoty 0 (vypnuto), 1, 2 nebo 3. Za normálních okolností reguluje systém sám, kdy a jak dlouho má být ventilace v provozu. Přesto však můžete pomocí rychlého přístupu STUPNĚ VĚTRÁNÍ mimořádně nastavit výkon ventilátoru [ --> ].

8 Doba větrání + - Nastavte v možnosti VĚTR.MIMO PL. STUPEŇ 1 [MENU/VĚTRÁNÍ], kolik minut má ventilátor běžet, když zařízení přepnete pomocí nabídky pro nastavení výkonu ventilátoru [ --> ] na stupeň 1. Můžete nastavit v krocích po pěti minutách hodnoty od 0 do 1000 minut. Zadejte příslušné doby ventilace pro stupně 2 a Teplá voda Zde nastavte požadovanou teplotu teplé vody. Zadejte hodnoty pro denní režim, režim snižování teploty, pohotovostní a ruční režim. Teplota v zásobníku teplé vody je podle provozního režimu upravena na potřebnou požadovanou hodnotu. Pod bodem TEPL. TEPLÉ VODY je zobrazena aktuální teplota teplé vody v zásobníku. Nastavení v podnabídce PARAMETR jsou vyhrazena instalatérovi Solar Volitelný solární provoz V nabídce SOLAR je zobrazena informace pouze za předpokladu, že se v případě vašeho systému jedná o model řady SOL. Pokud jste připojili solární systém, naleznete zde všechny parametry, které musejí být specifikovány pro solární provoz. V solárním provozu je systém podporován při přípravě teplé vody v solárním výměníku. AKTIVACE SOLAR [MENU/Solar, P80]: Nastavte v nabídce AKTIVACE SOLAR hodnotu 1 v případě, že chcete aktivovat solární režim. TEP.ROZDÍL [MENU/Solar, P81]: Pomocí tohoto parametru, který se nazývá i rozdíl solárních teplot, definujete teplotu, která má být použita jako mezní hodnota pro zapnutí a vypnutí solárního čerpadla. Pokud je teplota kolektoru na úrovni TEPL. ROZDÍL + HYSTEREZE SOLÁR vyšší než teplota vratného toku, dojde ke spuštění solárního čerpadla. Pokud je teplota kolektoru už jen na úrovni TEPL. ROZDÍL + HYSTEREZE SOLÁR vyšší než teplota vratného toku, dojde k vypnutí solárního čerpadla. Parametr HYSTEREZE SOLÁR nastavuje instalatér. Je nezbytné pamatovat, že bod vypnutí nesmí být nižší než teplota vratného toku. K tomu může dojít, pokud je hystereze nastavena na hodnotu vyšší než rozdíl teplot. Čím vyšší je hodnota rozdílu teplot "solar", tím později se zapne solární čerpadlo, jakmile začne svítit slunce. Současně klesá nebezpečí vyčerpání akumulace. Při vyčerpání akumulace by došlo k obrácenému toku tepelné energie, tzn. již teplá voda by byla ochlazena, protože sluneční záření je zatím příliš nízké. 26_04_01_0295 PRODL.KOMPR.TEP.VODA (prodleva kompresoru teplé vody) [MENU/SOLAR, P82] Když běží solární čerpadlo, je kompresor po dobu, která je zde definována, zablokován. Příprava teplé vody je provedena v této době pouze prostřednictvím solární energie. TEPLÁ VODA-SOLAR (teplota teplé vody - solární) [MENU/SOLAR, P83] Jakmile je zásobník teplé vody zahřátý, je dosaženo požadované teploty na přítoku a teplota kolektoru je i nadále vysoká, může být zásobník vody zahříván na vyšší teplotu, aby došlo k akumulaci tepelné energie. Nastavte zde teplotu, na kterou má být zásobník vody zahříván. Nebezpečí opaření! Parametr TEPLÁ VODA-SOLAR smí být nastaven na teplotu vyšší než 60 C pouze za předpokladu, že budou provedena vhodná opatření k ochraně před opařením (například centrální armatura s termostatem ZTA obj. č na výstupu teplé vody). Pokud chcete akumulovat solární energii v zásobníku vody, musí instalatér nastavit následující hodnoty: MIN. POČ. CYKLŮ (P54) 1 MAX. POČ. CYKLŮ (P55) 50 VENK.TEPL.CYKLŮ MAX. (P56) 0 C VENK.TEP.CYKLŮ MIN. (P57) 25 C Čas/Datum Zadejte v nabídce ČAS/DATUM aktuální čas a datum tak, aby systém zahájil vámi zadané časové programy ve správný čas. Zadání data Den Měsíc Rok Hodina Minuta Umístěte značku k označení možnosti nad položku Rok a potvrďte tlačítkem OK. Nastavte pomocí ovládacího prvku požadovaný rok a potvrďte tlačítkem OK. Stejným způsobem nastavte měsíc. K nastavení parametru Den se zobrazí kalendář, který vám pomůže při nastavování. Pohybujte se v označeném poli ovládacím prvkem k požadovanému dni. Novou hodnotu uložíte, jakmile ji potvrdíte tlačítkem OK. Letní čas: V nabídce LETNÍ ČAS RUČNĚ máte možnost nastavit časové období pro letní čas. Alternativně můžete vybrat z výroby nastavený letní čas. Nastavte nabídku LETNÍ ČAS AUTO. na ZAP. 26_04_01_0296

9 4.7.6 Prázdniny/párty Prázdniny: Během prázdnin, kdy není nikdo doma, není topení, teplá voda a ventilace využívána v plném rozsahu. Všechny požadované teploty jsou nastaveny na stejnou hodnotu jako jsou požadované hodnoty funkce pohotovostního režimu a je zobrazen režim pohotovosti. Funkce ochrany před zamrznutím pro zásobník vody je aktivní. Definujte první a poslední den prázdnin. Nastavení je provedeno tak, jak je popsáno pro položky Čas/Datum. Po konci prázdnin pracuje systém opět podle nastavených programů. Párty: V této nabídce můžete prodloužit denní režim o několik hodin. Zadejte čas zahájení a čas ukončení vaší párty. Můžete nastavit časy, které jsou ukončeny mimo den, ve který párty začala Skutečné hodnoty V této oblasti můžete zobrazit následující měřené a požadované hodnoty: VENKOVNÍ TEPLOT TEP. MÍSTNOSTI TOPNÝ OKRUH 1 POŽ.TEP.MÍSTNOS TOPNÝ OKRUH 1 TEP. MÍSTNOSTI TOPNÝ OKRUH 2 POŽ.TEP.MÍSTNOS TOPNÝ OKRUH 2 TEPLOTA TEPLÉ VODY zobrazuje aktuální teplotu vody v zásobníku. POŽ.TEP. TEPLÉ VODY POŽ. HODNOTA TO1: Zadaná teplota pro topný okruh. Příklad skutečných hodnot SKUT. HODNOTA TOPNÝ OKRUH 1 POŽ. HODNOTA TOPNÝ OKRUH 2 SKUT. HODNOTA TOPNÝ OKRUH 2 TEP.ZKAPALŇOVAČ: V kondenzátoru dochází za vysokého tlaku ke zkapalňování chladicího média. Dochází tím k uvolňování tepla, které je přenášeno na topné médium. TEP.VÝPARNÍKU: Ve výparníku dochází za nízkého tlaku k odpařování chladicího média. Z proudu vzduchu je přitom odebíráno teplo. TEPLOTA PŘÍTOK: Přítokem je potrubí topení mezi tepelným čerpadlem a tepelným spotřebičem (topné těleso nebo výměník tepla v zásobníku tepla). Zde vidíte teplotu vody v tomto úseku potrubí. TEPL.ZPĚTNÝ TOK: Vratný tok je potrubí topení mezi spotřebičem tepla a tepelným čerpadlem. Zde vidíte teplotu vody v tomto úseku potrubí. TEPLOTAKOLEKTOR: Teplota solárního kolektoru TEPLOTA PLYNU: Tato hodnota uvádí teplotu plynného chladicího média na vstupu kondenzátoru. 26_04_01_0298 PŘÍVODNÍ VZDUCH POŽ.: Požadovaný objemový proud ohřátého venkovního vzduchu, který je vháněn do oblasti přívodu vzduchu (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj). PŘÍVODNÍ VZDUCH SKUT. HODNOTA: Aktuální otáčky ventilátoru. ODPADNÍ VZDUCH POŽ.: Požadovaný objemový proud spotřebovaného vzduchu, který je odváděn z oblasti odváděného vzduchu (koupelna, kuchyně, WC). ODPADNÍ VZDUCH SKUT. HODNOTA VSTUPNÍ VZDUCH POŽ.: Požadovaný výkon ventilátoru tepelného čerpadla. VSTUPNÍ VZDUCH SKUT. HODNOTA TOPNÝ STUPEŇ ODMRAZ.VÝPARNÍK: Jakmile se zobrazí hodnota 1 znamená to, že právě dochází k odmazování výparníku. ODMR.VÝMĚNÍKTEP.VZD.: Pokud se zobrazí hodnota ZAP znamená to, že právě dochází k odmrazování výměníku vzduch/ vzduch. MNOŽ. TEP. TOP. DEN: Množství tepla, které bylo v tento den předáno topnému okruhu. MT TOPENÍ SOUČET: Množství tepla, které bylo předáno topnému okruhu od uvedení přístroje do provozu. MT TUV DEN: Množství tepla, které bylo v tento den předáno zásobníku vody. MT TUV SOUČET: Množství tepla, které bylo předáno zásobníku vody od uvedení přístroje do provozu. MT ED TOPENÍ SOUČET: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu topnému okruhu předáno elektrickým ohřevem. MT ED TUV SOUČET: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu zásobníku vody předáno přídavným ohřevem. MN.TEP. REKUP.T. DEN: Množství tepla, které bylo v tento den rekuperováno z ventilačního zařízení. MN.TEP. REK.T. SOUČ.: Množství tepla, které bylo od uvedení přístroje do provozu rekuperováno z ventilačního zařízení Topení Pod tímto bodem můžete nastavit pro topné okruhy 1 a 2 topnou křivku. Pouze v případě nastavení správné topné křivky pro danou budou zůstává teplota v místnosti při jakékoliv venkovní teplotě konstantní. Správný výběr topné křivky je proto velmi důležitý. Čím přesněji nastavíte topnou křivku, tím úsporněji přístroj pracuje. Z tohoto důvodu se pokoušejte o optimalizaci vaší topné křivky. Snižte aktuální topnou křivku tak, aby teplota na přítoku tak akorát stačila k topení. Cílem je dosažení topné křivky s co nejvíce plochou charakteristikou.» Otevřete zcela termostatické ventily v primární místnosti, například v obývacím pokoji nebo v koupelně (sundejte hlavici).» Upravte topnou křivku při různých venkovních teplotách tak, aby bylo v primární místnosti (obývací pokoj nebo koupelna) dosaženo požadované teploty. Nyní je teplota místnosti v těchto prostorách regulována topnou křivkou (viz obrázek níže). Základní orientační hodnoty pro začátek: Stoupání (P13) 0,4 0,8 Pata (P14) 3 K 10 K Tep. místnosti - den (P01) 20 20

10 STOUPÁNÍ: Zvýšením [MENU/TOPENÍ] stanovíte, jak výrazná změna venkovní teploty má ovlivnit zvýšení teploty na přítoku. Typický problém: Pokud je teplota v místnosti za nízkých venkovních teplot (cca C) příliš nízká, musíte zvětšit parametr zvýšení [ --> 6 ]. PATA: Změnou dolní hodnoty zajistíte paralelní posunutí topné křivky. Typické případy použití jsou popsány v kapitole [ 6 ]. Topná křivka 7 1 Y X Vliv zvýšení Zvýšení = Y/X = Změna teploty topného okruhu / změna venkovní teploty 2 Vliv posunutí dolní hodnoty 3 Topná křivka 4 Vliv požadované hodnoty v místnosti 5 Dolní hodnota 6 Venkovní teploty v C 7 Požadované teploty topného okruhu v C VLIV MÍSTNOSTI: Pokud si přejete ovlivnit topnou křivku teplotou v místnosti, musíte v bytě instalovat další ovladač FES Komfort. Pro parametr VLIV MÍSTNOSTI [MENU/TOPENÍ/TO1 nebo TO2] musíte zadat hodnotu > 0. Potom bude topná křivka změněna o hodnotu (odchylka teploty místnosti * vliv místnosti * stoupání topné křivky). PODÍL PŘÍTOKU: Pod pojmem přítok rozumíme trubku, která přivádí do topného tělesa teplou vodu. Vratný tok odvádí chladnou vodu z topného tělesa do topného systému. Pomocí parametru PODÍL PŘÍTOKU [MENU/TOPENÍ] nastavíte, zda má být topný systém regulován teplotou přítoku nebo vratného toku. 0 Topný systém, regulovaný teplotou vratného toku 100 Topný systém, regulovaný teplotou přítoku 50 Střídavá regulace (50% vratný tok a 50% přítok) 30 Střídavá regulace (70% vratný tok a 30% přítok) 80 Střídavá regulace (20% vratný tok a 80% přítok) Pro topný okruh 1 je vhodné nastavit za normálních okolností hodnoty nižší než 50 (doporučení: 30) tak, aby byl omezen vliv teploty přítoku. Teplota přítoku přirozeně výrazně kolísá především v přechodném období vlivem zapínání a vypínání tepelného čerpadla. Následkem tohoto výrazného kolísání by byly případně _04_01_0297 aktivovány režimy přídavného ohřevu, ačkoliv by bylo tepelné čerpadlo schopno samostatně pokrýt okamžitou spotřebu tepla. Pro topný okruh 2 není požadován žádný podíl přítoku. Zde musí být nastavena vždy hodnota 100, protože směšovací okruh nemá žádný vlastní snímač vratného toku. POŽ.HODNOTA MIN/POŽ.HODNOTA MAX: Pomocí těchto parametrů zadáte minimální a maximální požadovanou teplotu topného okruhu. Tyto hodnoty vymezují topnou křivku v horní a spodní oblasti. I kdyby se vypočtená topná křivka dostala nad tyto mezní hodnoty, je neustále držena v těchto požadovaných hodnotách. TOPNÁ KŘIVKA: Pod touto nabídkou můžete zobrazit topné křivky obou topných okruhů. Zobrazení topné křivky Přitom musíte pamatovat, že parametr PODÍL PŘÍTOKU má vliv na topnou křivku TO1. Následkem toho je topná křivka výrazně nižší než průběh teploty přítoku. (viz příklady 1 a 2). Topná křivka pro TO2 je křivka teploty přítoku. Příklad 1: Topná křivka 55/40 pro topení radiátorem (požadovaná teplota místnosti 20 C, dolní hodnota 5 C, zvyšování 0,65, podíl přítoku 30%, dimenzovaná teplota - 15 C). Topná křivka 55/40 Teplota topení [ C] 1 Přítok 2 Topná křivka 3 Vratný tok Venkovní teplota [ C] 26_04_01_ _04_01_0379

11 Příklad 2: Topná křivka 35/28 pro podlahové topení (požadovaná teplota místnosti 20 C, dolní hodnota 1 C, zvyšování 0,3, podíl přítoku 30%, dimenzovaná teplota - 15 C) Topná křivka 35/28 Teplota topení [ C] Venkovní teplota [ C] 1 Přítok 2 Topná křivka 3 Vratný tok Jakmile jste provedli úspěšné nastavení topné křivky, nastavte termostatické ventily na požadovanou teplotu. Snižování teploty v celé budově nesmí být provedeno přivřením všech termostatických ventilů, ale využitím nočních programů Programy Zde definujete časové programy, jejichž pomocí ovládáte systém, pokud je nastaven automatický režim. Časové programy jsou zde pro funkce topení, příprava teplé vody a ventilace. Topné programy: Pro topné okruhy 1 a 2 můžete nastavit vlastní jednotlivé topné programy. Tím stanovíte, kdy a jak často má systém za denního provozu pracovat. V jinou dobu pracuje systém v režimu snižování výkonu. Požadované hodnoty pro denní režim a režim snižování výkonu můžete nastavit v nabídce TEP. MÍSTNOSTI. Níže je uveden popis, jakým způsobem můžete definovat časový program. Programy spínání - výběr dne 26_04_01_0380 Nejprve vám bude nabídnuto pondělí. Otáčejte nastavovacím prvkem tak, abyste nastavili jiný požadovaný den nebo skupinu dní. Výběr potvrďte tlačítkem OK. Můžete nastavit pouze tři páry doby spínání. Tři páry jsou zobrazeny na displeji vedle času. Jeden časový pár doby spínání se skládá z doby spuštění a z termínu ukončení, ke kterému systém opět přejde do předchozího stavu. Topný program - definice Na tomto příkladu byl doposud naprogramován pouze jeden časový pár doby sepnutí. U časových párů 2 a 3 vidíte místo časových údajů pomlčky. Tyto páry doby sepnutí jsou zatím volné. Vyberte některý z volných časových párů tlačítkem OK, tím se dostanete do možnosti nastavení příslušné doby spuštění a ukončení. Klepnutím na tlačítko OK se zobrazí další obrazovka. Pomocí ovládacího prvku nastavte požadovanou dobu. Programování doby spuštění 26_04_01_ _04_01_ Nejprve vyberte, které dny chcete aktivovat funkci Ohřev : Jednotlivé dny (Pondělí,..., Neděle) Od pondělka do pátku (Po - Pá) V sobotu a v neděli (So - Ne) Celý týden (Po - Ne) 26_04_01_0301 Časový údaj je nastaven postupně po 15 minutách. Můžete nastavit nebo hodin, nikoli však hodin. Potvrďte své zadání pomocí OK. Časová období trvající přes půlnoc: Vždy ve středu večer má být aktivován topný režim od 22 hodin po dobu čtyř hodin. Časové období tedy bude ukončeno až následujícího dne, ve čtvrtek ve 2:00 hodiny ráno. Vzhledem k tomu, že den končí v 0:00 hodin, je nezbytné nastavit pro tento program dvě doby sepnutí. Nejprve musíte ve středu naprogramovat časové období od 22:00 do 0:00 hodin, potom musíte ve čtvrtek naprogramovat období 0:00 až 02:00 hodiny. Vymazání časového páru doby sepnutí: Vyberte časový pár, který chcete odstranit. Přejděte na možnost změny doby spuštění. Otáčejte ovládacím prvkem tak, abyste snížili časový údaj. Jakmile dosáhnete času 0:00 hodin, bude při pokračování v pohybu odstraněn časový pár. Zobrazí se původní zobrazení, tedy čárky místo číslic. Potvrďte opět klepnutím na tlačítko OK.

12 Program teplé vody [MENU/Programy] Zde můžete nastavit časová období, ve kterých se příprava teplé vody orientuje podle denních požadovaných teplot. V ostatních fázích budou vzaty v úvahu noční požadované teploty. Nastavení časů je provedeno stejně jako u programů topení. Požadované hodnoty pro denní a noční provoz můžete nastavit tak, jak je popsáno v kapitole o teplé vodě. Příklad: Chcete ohřívat teplou vodu denně ve dvě různé doby, a to večer od 22:00 hodin do 5:00 hodin ráno následujícího dne a potom znovu od 8:00 hodin do 11:00 hodin. Vzhledem k tomu, že den začíná v 0:00 hodin, musíte s programováním začít v 0:00 hodin. První časový pár doby spínání trvá od 0:00 hodin do 5:00 hodin. Druhý časový pár dob spínání začíná v 8:00 hodin a končí v 11:00 hodin. Třetí časový pár začíná ve hodin a končí ve 24:00 hodin. Časové páry musejí být vybrány tak, aby mezi zapnutím a vypnutím bylo možné provedení kompletního ohřevu zásobníku vody (minimálně 3 hodiny). Program ventilace [MENU/Programy]: Nastavení je provedeno stejně jako u programů pro topení a pro teplou vodu. Požadované hodnoty ventilátoru nastavíte tak, jak je uvedeno v kapitole [ ] Přihlášení instalatéra Pod nabídkou [MENU/PŘIHLÁ.ODBORNÍK] může instalatér zadávat číselné kódy a měnit je. Jakmile byla provedena aktivace blokovaných parametrů zadáním KÓDU, můžete je opět zablokovat použitím nabídky ZAVŘÍT ODBORNÍK Úroveň instalatéra Pod bodem [MENU/Odborník] vidíte jako zákazníci pouze zobrazení doby chodu a některá opatření k vyhledávání závad. Ostatní parametry mají výrazný vliv na kvalitu regulace systému a jsou z tohoto důvodu chráněny heslem, aby nedošlo k nastavení chybných hodnot. Jako uživatelé systému zde vidíte tyto body nabídky, ale při přechodu do další úrovně nabídky narazíte na dotaz k zadání KÓDU Uvedení do provozu Většinu nastavení k uvedení do provozu musí provést instalatér. Jako uživatelé můžete provést následující nastavení: JAZYK: Zde můžete vybrat, v jakém jazyce mají být texty na displeji zobrazeny. KONTRAST: Zde můžete nastavit kontrast displeje. PROGSUCHÉTOPENÍ: Program vysoušení se nepoužívá ke každodennímu provozu. Vysvětlení naleznete v kapitole [ ]. STAV PŘI DODÁNÍ: [MENU/SPUŠTĚNÍ] Pokud zadáte u tohoto parametru možnost ZAP, budou všechny parametry nastaveny na výchozí hodnoty z výroby. 4.8 Nastavení provozních režimů Pokud aktivujete úvodní obrazovku, zobrazí se vám aktuální provozní režim. Pokud chcete nastavit jiný režim, použijte ovládací prvek. Budete procházet seznamem možných provozních režimů. Aktuální návrh (položka v seznamu) je zobrazen na tmavě označeném poli. Pokud chcete v systému nastavit tento nový režim, potvrďte možnost tlačítkem OK. Nastavení provozních režimů Systém může pracovat v sedmi různých provozních režimech: Pohotovostní režim, automatický režim, denní režim, režim snižování výkonu, režim přípravy teplé vody, ruční režim a nouzový režim. Navíc naleznete v tomto seznamu dalších pět možností nastavení: Oblíbené položky [ --> ], rychlý přístup k výkonu ventilátoru, topení/chlazení, přímý výběr a na konci seznamu funkci zablokování ovladače k čištění [ --> ]. Vzhledem k tomu, že při navigaci spouštíte vždy z aktivního režimu nový režim, musíte případně postupovat proti směru hodinových ručiček. Všechny režimy, kromě režimu přípravy teplé vody, jsou platné pro topení, ventilaci a teplou vodu Pohotovostní režim Pokud je aktivní pohotovostní režim, aktivuje systém pohotovostní požadované hodnoty. V pohotovostním režimu aktivujete přístroj vždy do provozu s minimální spotřebou. Systém pracuje v pohotovostním režimu tak dlouho, dokud neaktivujete jiný režim Automatický režim V automatickém režimu jsou prováděny nastavené časové programy topení, teplá voda a ventilace. Automatický režim je standardním nastavením systému. Teplota na přítoku topení je regulována podle topné křivky, závislé na venkovní teplotě. Pokud nejsou aktivní žádné časové programy, pracuje zařízení v režimu spouštění Denní režim V denním režimu (obecně za přítomnosti osob v domě, během dne) pracuje topení s denními požadovanými hodnotami. Příprava teplé vody a větrání nejsou denním režimem ovlivněny Režim snižování výkonu V režimu spouštění je aktivita systému snížena, například v noci nebo ve dnech, kdy není nikdo doma. V režimu spouštění pracuje topení v nastavených nočních požadovaných hodnotách. Příprava teplé vody a větrání nejsou režimem spouštění ovlivněny Režim ohřevu teplé vody Režim ohřevu teplé vody je aktivován podle nastavených časových programů. Pro probíhající časový pár je aktivována denní požadovaná hodnota pro teplou vodu. Topení je vypnuto až na funkci ochrany před zamrznutím. Větrání není režimem ohřevu vody ovlivněno. 26_04_01_0292

13 4.8.6 Ruční režim Pokud je aktivní ruční režim, jsou použity požadované hodnoty, nastavené pro ruční režim. Teplota na přítoku topení není v ručním režimu ovlivněna venkovní teplotou Nouzový provoz Pokud je aktivní nouzový provoz, dochází k přeskočení topného stupně kompresor. Topení probíhá pomocí solárního systému (pokud je připojen) nebo přídavným ohřevem. Bivalentní bod není brán v úvahu. Delší využívání přídavného ohřívání znamená zvýšení nákladů na energie. 4.9 Oblíbené, rychlý přístup, blokování k čištění Kromě provozních režimů můžete na úvodní obrazovce také vybírat, které parametry mají být trvale zobrazeny v seznamu oblíbených položek. Navíc můžete pomocí funkce rychlého přístupu ovlivnit výkon ventilátoru a teplotu, přejít přímo do určitého parametru a aktivovat funkci blokování ovladače při čištění Oblíbené Funkce OBLÍBENÉ je dostupná ze seznamu provozních režimů na úvodní obrazovce pomocí ovládacího prvku. Na displeji se za provozu systému trvale zobrazují až tři parametry. K výběru vašich oblíbených položek přejděte do požadovaného parametru. Pokud není čtvereček na konci řádku vyplněn, není tento parametr zatím součástí vašich oblíbených položek. Pokud to chcete změnit, stiskněte OK. Můžete však vybrat pouze tři oblíbené položky. Přitom možná budete muset nejprve deaktivovat některou z dosavadních oblíbených položek. K deaktivaci klepněte na tlačítko OK Přímý výběr Pokud znáte číslo požadovaného parametru (například P37), můžete přímým výběrem přejít přímo k tomuto parametru.» V úvodní obrazovce použijte ovládací prvek a otáčejte jím tak dlouho, dokud se nezobrazí heslo PŘÍMÝ VÝBĚR. Potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Nyní zadejte číslo požadovaného parametru a potvrďte tlačítkem OK. Můžete vybrat parametr 01 až 89. Z důvodu usnadnění přímého výběru je k číslům parametrů zobrazen také název parametru Blokování k čištění Pokud vyberete funkci BLOKOVÁNÍ K ČIŠTĚNÍ, bude ovladač na 60 vteřin zablokovaný. Během této doby můžete ovladač vyčistit, aniž by došlo omylem ke změně nastavení přístroje. Na displeji se zobrazí počitadlo, které po vteřinách odpočítává dobu blokování Chybové hlášení Pokud systém zaregistruje chybu, je tato chyba zřetelně indikována hlášením. Chybová hlášení Stupně větrání Pomocí rychlého přístupu k parametru STUPNĚ VĚTRÁNÍ se dostanete k nastavení výkonu ventilátorů (viz obrázek níže). V bodě VĚTR.MIMO PLAN VĚTRÁNÍ zadejte požadovanou hodnotu (0 až 3). Toto nastavení je platné po omezenou dobu, kterou nastavíte v sousední nabídce VĚTR.MIMO PL. STUPEŇ X. Pokud nebudete zadávat čas, převezme systém uložené parametry [ --> ]. Rychlý přístup k výkonu ventilátorů! Pokud jste rozhlasem nebo policií vyzváni, abyste nechali okna a dveře zavřené, nastavte na několik hodin výkon ventilátoru 0 (= ventilátor vypnutý) Tepleji / chladněji Zde můžete měnit požadované teploty v místnosti v topných okruzích. 26_04_01_0367 Pokud dojde k více než jedné chybě, bude zobrazena vždy poslední chyba, ke které došlo. Informujte svého instalatéra. Pokud se chcete dostat na obvyklou úvodní obrazovku, musíte nejprve aktivovat ovladač tím, že stisknete a podržíte na 5 vteřin tlačítko MENU. Chybové hlášení je nyní rozšířeno o upozornění, které vás vyzve k potvrzení chyby stisknutím tlačítka OK a jeho podržením na 5 vteřin. Potvrzení chyby Přehled možných závad naleznete v kapitole [ 13.4 ]. 26_04_01_ _04_01_0303

14 Paměť chyb [ODBORNÍK/HLEDÁNÍ CHYB/PAMĚŤ CHYB] Paměť chyb je přístupná i pro zákazníka, uživatele. Získáte zde přehled o posledních registrovaných chybách v přístroji. Paměť chyb ovladače obsahuje vždy posledních deset chybových hlášení. Na displeji (viz obrázek níže) můžete však zobrazit vždy pouze šest položek. Zbývající položky zobrazíte otáčením ovládacího prvku. Paměť chyb 26_04_01_0300

15 4.11 Přehled nabídek / režimů Zde vidíte grafické znázornění výběru provozních režimů. Na následujících stránkách naleznete jednotlivé tematické bloky struktury nabídky. ÚVODNÍ OBRAZOVKA OTÁČENÍ OTÁČENÍ POHOTOVOST AUTOMATIKA DENNÍ PROVOZ REŽIM SPOUŠTĚNÍ REŽIM TEP.VODA RUČNÍ PROVOZ NOUZOVÝ PROVOZ OBLÍBENÉ STUPNĚ VĚTRÁNÍ TEPLEJI/CHLAD. PŘÍMÝ VÝBĚR BLOKOVÁNÍ K ČIŠTĚNÍ [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] ÚVODNÍ OBRAZOVKA TLAČÍTKO MENU TEP. MÍSTNOSTI VĚTRÁNÍ TEPLÁ VODA SOLAR ČAS/DATUM PRÁZDNINY-PÁRTY SKUT. HODNOTY OHŘEV PROGRAMY PŘIHLÁ.ODBORNÍK ODBORNÍK SPUŠTĚNÍ [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] [ --> ] JE VYŽADOVÁN KÓD [ --> ] [ --> ] ZPĚT

16 TEP. MÍSTNOSTI JAKO U TOPENÍ TO1 VĚTRÁNÍ JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD

17 TEPLÁ VODA TEPL.TEPLÉ VODY JE VYŽADOVÁN KÓD SOLAR JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD

18 PRÁZDNINY-PÁRTY SKUT. HODNOTY

19 JAKO U TOPNÉ KŘIVKY TO1, AVŠAK BEZ PARAMETRU PODÍL PŘÍTOKU JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD

20 PROGRAMY JAKO TOPNÝ PROGRAM 1 JAKO TOPNÝ PROGRAM 1 JAKO TOPNÝ PROGRAM 1

21 JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD JE VYŽADOVÁN KÓD

22 5 Čištění, údržba a péče! Udržujte otvory ke vstupu a výstupu vzduchu na venkovním zdivu tak, aby nebyly zaneseny sněhem a listím. 5.1 Čištění a výměna filtrů přiváděného a odváděného vzduchu V případě znečištění fitrů se na displeji zobrazí tento symbol. V závislosti na míře znečištění přiváděného nebo odváděného vzduchu doporučujeme, abyste kontrolovali zobrazení na displeji minimálně jednou měsíčně nebo podle potřeby. Symbol filtru se automaticky zobrazuje jednou za tři měsíce. Pamatujte, že po přerušení napájení začíná tato tříměsíční lhůta běžet od začátku. Z tohoto důvodu musíte po každém výpadku napětí zkontrolovat filtry a případně je vyčistit.» Nejprve vypněte ventilaci. Přepněte parametr MIMOŘÁDNÉ VĚTRÁNÍ na hodnotu 0 [ --> ]. Po otevření dvířek můžete vytáhnout oba filtry povolením a vyšroubováním vroubkovaných matic a vyčistit je podle míry znečištění. Filtry měňte minimálně jednou ročně (obj. č. viz kapitola [ 8.7 ]). Výměna filtru» Po vložení nového filtru stiskněte tlačítko Reset. Křížový protiproudový výměník tepla, výparník a ventilátory musí jednou ročně zkontrolovat odborník a v případě nutnosti i vyčistit.! Pozor! Všechny ostatní činnosti na přístroji smí provádět pouze kvalifikovaný odborník. 6 Co dělat, když...? systém nedodává teplou vodu Pokud systém nedodává teplou vodu, mohou být příčiny a možnosti řešení následující: Přerušena dodávka proudu: Zkontrolujte pojistky ve vaší pojistkové skříni. Pokud některá z pojistek vypadla, opět ji aktivujte. Pokud pojistka po zapnutí opět vypadne, kontaktujte servis nebo opraváře. Dodávka proudu je v pořádku: Zkontrolujte, zda je přívod a odvod vzduchu volný. Zkontrolujte, zda není na displeji zobrazen chybový kód a pokud je to nutné, kontaktujte instalatéra. Zkontrolujte, zda je správně nastaven regulátor pojistný ventil přívodu studené vody kape K tomuto jevu může dojít během procesu ohřevu a je to zcela v pořádku se zobrazí symbol poruchy Pokud se zobrazí tento symbol, došlo k poruše. Popis závady a případná jednoduchá opatření k vyřešení potíží naleznete v kapitole [ 13.4 ]. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte instalatéra nebo zavolejte zákaznický servis z přístroje teče voda K tomuto jevu může dojít, pokud došlo k ucpání odtoku kondenzátu. Řešení: Zkontrolujte odtok kondenzátu. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte instalatéra. Pravidelně kontrolujte, zda z přístroje neteče voda. 1 Filtr odváděného vzduchu 2 Filtr přiváděného vzduchu 3 Tlačítko Reset C26_04_01_ na venkovní straně přístroje nebo na vzduchových hadicích se tvoří kondenzát V režimu vysoušení nebo pokud je relativní vlhkost vzduchu vysoká (> 60%) je obvyklé, že se na vnější straně přístroje a na tepelně izolovaných vzduchových hadicích sráží kondenzát. Tento jev by měl ustat, jakmile je dům suchý, což může trvat v závislosti na konstrukci domu až 2 roky. Pokud je ale místnost využívána k sušení prádla, může se voda srážet i nadále. V případě, že jsou filtry silně znečištěny (kompaktní vrstva prachu na horní straně filtrační rohože), musíte je vyměnit za nové. Pokud jsou znečištěny pouze mírně, očistěte je vysavačem.» Zkontrolujte, zda jsou vzduchové hadice správně namontovány a zda neuniká chladný vzduch. Filtry nelze prát. Při praní dojde k jejich splstnatění a následkem toho propouštějí menší množství vzduchu. Při nasazování filtrů pamatujte, že pevná strana s jemnými póry musí směřovat doleva k výměníku tepla.

23 jsou slyšet různé zvuky Vzhledem k tomu, že systém pracuje se skutečně velkým množstvím vzduchu, nemůže pracovat zcela bezhlučně. Nemělo by ovšem docházet ke vzniku rušivých zvuků v obytných místnostech a v ložnicích. Aby k tomu nedocházelo, musejí být splněny následující podmínky: Systém je správně instalován [ --> 9.1 ]. Místo instalace přístroje je opatřeno dobře doléhajícími dveřmi. Přímo na přístroji jsou v kanálech přívodu a odvodu vzduchu instalovány dostatečně dimenzované tlumiče hluku. Mezi ložnicemi a dětskými pokoji jsou instalovány přídavné tlumiče hluku. Vypočtené hodnoty množství vzduchu jsou správně nastaveny a přezkoušeny v bytě je v létě příliš teplo Musíte provést nastavení letního režimu a případě aktivovat pasivní chlazení kvalita vzduchu je příliš nízká Zvyšte výkon ventilace vzduch je v zimě příliš suchý Nastavte výkon ventilátoru na stupeň 1. Pokud dochází za provozu ventilátorů nebo tepelného čerpadla ke zvukům spojeným s drhnutím, musíte přístroj ihned vypnout a kontaktovat odborníka nelze dosáhnout požadovaných teplot na přítoku, především pak v režimu vysoušení V režimu vysoušení podlah je nezbytné dosáhnout takového výkonu topení, který je výrazně vyšší, než za běžného režimu topení. Z tohoto důvodu může trvat relativně dlouho, než bude dosaženo například teploty soklu. Správný průběh teplot v režimu vysoušení je ovšem zajištěn tím, že následující krok režimu je zahájen vždy až po dosažení zadané teploty aktuálního kroku. V případě jakýchkoliv jiných poruch vždy kontaktujte odborníka v bytě je neustále příliš chladno Zvyšte dolní hodnotu topné křivky. Hodnotu zvyšte o počet stupňů, který vám chybí k tomu, abyste se cítili příjemně v bytě je neustále příliš teplo Snižte dolní hodnotu topné křivky o rozdíl stupňů, který vás dělí od příjemné teploty v místnosti v bytě je v zimě příliš chladno Pokud je teplota ve vašem bytě v přechodném období dobrá, ale za výrazného poklesu venkovních teplot (-10 C) už není v místnostech dost teplo, musíte zvýšit stoupání topné křivky. V přechodném období tak bude následkem toho o něco tepleji. Proto mírně snižte dolní hodnotu v bytě je v zimě příliš teplo Pokud vaše topení za výrazného poklesu teplot topí až příliš, snižte stoupání topné křivky. V přechodném období tak bude následkem toho ve vašem bytě o něco chladněji. Proto mírně zvyšte dolní hodnotu v bytě je v přechodném období příliš chladno Pokud je teplota místnosti v přechodném období (10 C) příliš nízká, musíte snížit stoupání a zvýšit dolní hodnotu v bytě je v přechodném období příliš teplo Musíte mírně zvýšit stoupání a mírně snížit dolní hodnotu topné křivky.

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

1. Obecné pokyny Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným řemeslníkům.

1. Obecné pokyny Tento návod je určen uživatelům přístroje a specializovaným řemeslníkům. 1. Obecné pokyny 2 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci 2 1.3 Měrné jednotky 3 2. Bezpečnost 3 2.1 Použití v souladu s účelem 3 2.2 Bezpečnostní pokyny 3 2.3 Označení CE

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Uživatelská příručka ECL Comfort 210 / 296 / 310 Česká verze www.danfoss.com Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření pracovníci. 2 Danfoss

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Uživatelská příručka. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Uživatelská příručka Danfoss District Energy Bezpečnostní pokyny Nutnou montáž, uvedení do provozu a údržbu mohou provádět pouze kvalifikovaní a pověření

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2.

Zónový termostat THETA RS Regulátor kaskády THETA. Regulátor kaskády THETA & Zónový termostat THETA RS. firmware verze 2. 3.015244 Regulátor kaskády THETA 3.015264 Zónový termostat THETA RS firmware verze 2.3 Regulátor THETA pro řízení kaskády kotlů Zónový termostat THETA RS pro ovládání zóny Uživatelský návod k programování

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

OBSAH 5.0 EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ 2

OBSAH 5.0 EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ 2 2 OBSAH 1.0 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA 1.1 pracovní režimy 1.2 stupeň výkonu ventilátorů 1.3 požadovaná teplota v místnosti 1.4 příliš nízká teplota v místnosti 1.5 signalizace elektrického ohřevu vody 1.6 signalizace

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM443 Solární modul Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 6 720 615 864-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze FM456 FM457. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM456 FM457 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 7 747 017 674-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data

Úvod. Rozlišení režimů. Technická data Úvod Všeobecné informace Série R8300 digitální topící termostat využívá předností mikro-počítačových ovládacích čipů, rozpoznávající teplotu díky vnitřním a venkovním senzorům. Porovnáním nastavených teplot

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

Technické údaje LA 25TU

Technické údaje LA 25TU Technické údaje LA 25TU Informace o zařízení LA 25TU Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo instalace Zahraniční

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

RAMSES 811 top RAMSES 812 top

RAMSES 811 top RAMSES 812 top 310 981 03 RAMSES 811 top RAMSES 812 top Ref. č. 811 9 032 Ref. č. 812 00 32 Montážní návod 1 Obsah 1 Použití a popis... 1 2 Bezpečnostní pokyny... 1 3 Popis a montáž... 2 3.1 Náhled na přístroj... 2 3.2

Více

Návod k použití. DEVIreg 535. Elektronický inteligentní termostat.

Návod k použití. DEVIreg 535. Elektronický inteligentní termostat. Návod k použití DEVIreg 535 Elektronický inteligentní termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny...... 5 2 Nastavení................ 6 2.1 Zvýšení/snížení požadované

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 BASPELIN CPM EQ21 Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21 září 2002 EQ21 CPM Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Překročení teploty nebo vlhkosti limity Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

MSK regulátor krbů Návod k obsluze

MSK regulátor krbů Návod k obsluze MSK regulátor krbů Návod k obsluze Je to zařízení, jehož úkolem je udržovat konstantní tah krbu při spalování dřeva. Účelem je kontrola teploty topeniště a ve výsledku prodloužení komplementace hořícího

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Návod k obsluze. Logatherm AW C. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda. Pro odborníka / Obsluhu zařízení. Před instalací pozorně přečíst.

Návod k obsluze. Logatherm AW C. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda. Pro odborníka / Obsluhu zařízení. Před instalací pozorně přečíst. Návod k obsluze Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda 6 720 614 054-00.1D Logatherm AW C Pro odborníka / Obsluhu zařízení Před instalací pozorně přečíst. 6 720 614 444 (2007/06) OSW Obsah Obsah

Více

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO by DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO: CO MŮŽETE OČEKÁVAT Kompaktní větrací jednotka Vario-Vent DUO umožňuje výměnu (přívod i odvod) vzduchu v místnosti

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘISTROJ LWZ 70/170/270..PLUS

CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘISTROJ LWZ 70/170/270..PLUS CENTRÁLNÍ VĚTRACÍ PŘISTROJ LWZ 70/170/270..PLUS Centrální větrací přístroj s rekuperací tepla Přístroj LWZ70/170/270..plus může z odpadního vzduchu získat zpět až 90 % tepla! Je to umožněno použitím novodobých

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

účinného řízení vytápění a značných úspor díky individuální není potřeba rozvádět žádné vodiče a instalace jednotky je tak

účinného řízení vytápění a značných úspor díky individuální není potřeba rozvádět žádné vodiče a instalace jednotky je tak Gratulujeme, že jste si zakoupili vícezónový bezdrátový systém Honeywell evohome. Samostatná bezdrátová jednotka evotouch umožňuje individuální ovládání prostorové teploty až v 8 zónách. Díky tomuto systému

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT +

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Regulátor s mikroprocesorem pro řízení solárních aplikací 2 1. Oblast použití / charakteristika regulátoru 1.1 Oblast použití Regulátory COMFORT+ jsou

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více