PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb."

Transkript

1 Pardubská 1194, Vizovice, IČO: tel: Fax: cz mob: Bankovní spojení: Č.S.: / PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Certifikované pracoviště Bazální stimulace VNITŘNÍ PRAVIDLA Motto: Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky Identifikátor služby: Vnitřní pravidla Dotek, o.p.s. obecně prospěšné společnosti vychází ze zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a ze Zakládací listiny Dotek, o.p.s. Registrace: Společnost je zapsána v rejstříku OPS, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 278. Společnost není plátcem DPH.

2 I. Určení zařízení Poskytování sociálních služeb pečovatelská služba Sociální služba je činnost nebo soubor činností podle zákona o sociálních službách zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. II. Veřejný závazek Naší zásadou je laskavý a profesionální přístup na individuální úrovni a respektování práv jednotlivce. Zakladatelka a ředitelka společnosti byla oceněna titulem Sestra roku 2007 v sociální péči. Poslání Naším posláním je lidsky pečovat na profesionální úrovni při respektování všech práv uživatelů. Pečovatelská služba usiluje o to, aby senioři mikroregionu Vizovicko Slušovicko mohli setrvat co nejdéle ve své domácnosti a aby mohli udržovat kontakty s vrstevníky za pomoci pečovatelských úkonů. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o dalším způsobu života a vychází z konceptu Bazální stimulace. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Služba rozvíjí sociální kontakty, podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu, aby se uživatelé dostali k čerpání běžných zdrojů společnosti. Dementním uživatelům zaručujeme personál, který disponuje speciálními dovednostmi. Rodina uživatele je pro pracovníky důležitým zdrojem informací pro kvalitní péči. Péče v je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná. Máme vypracován plán rozvoje společnosti. Cíl Podporuje běžný způsob života a vztahovou síť v místě bydliště uživatelů. Cílenou službou zajišťuje pečovatelská služba podporu co největší soběstačnosti svým uživatelům, jejich aktivizaci a zároveň jim dodává pocit jistoty. Cílová skupina Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů. Omezení cílové skupiny služba nemůže být poskytnuta osobě: vyžadující péči lůžkového zdravotnického zařízení která je v karanténě nařízené v důsledku podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou ubližující sobě a okolí která opakovaně nedodržuje smluvní podmínky pokud je naplněna kapacita zařízení požaduje li uživatel službu, kterou nemá zařízení zaregistrovanou osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, agresivním osobám. pečovatelka má právo odmítnout vykonat úkon, který není písemně uvedena ve Smlouvě pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv nebezpečím na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služeb 2

3 Poskytujeme pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím O zařízení Pečovatelská služba společnosti Dotek o.p.s. má zázemí v přízemí DPS, v prostorách pronajatých od města Vizovice. Uživatelé mohou využívat jídelnu sloužící zároveň jako společenská, relaxační a aktivizační místnost pro klienty úlevové péče, kterou také společnost Dotek, o.p.s. provozuje. Pro péči o imobilní osoby je k dispozici přenosné moderní zvedací a polohovací zařízení a speciální ošetřovatelské pomůcky, které dopravíme v případě nutnosti do domácnosti uživatele. Možné je i elektrické polohovací lůžko. Může být opatřeno aktivní (pneumatickou) antidekubitní matrací k prevenci proleženin. Ve vstupním vestibulu, který je vymalován a uspořádán ve stylu valašské jizby v kontextu života uživatelů v tomto regionu, je kancelář kontaktní pracovnice, kde je možné informovat se o službě a následně ji sjednat. V případě nutnosti naše pracovnice uživatele navštíví v jeho domácnosti a službu dojedná na místě. Při péči o uživatele, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, využíváme následujících způsobů péče. III. Základní práva a povinnosti Dokumenty jimiž se řídíme Listiny základních práv a svobod, Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují, Charta práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby, Evropská charta pacientů seniorů. Etické kodexy jimiž se řídíme Etický kodex sociálního pracovníka České republiky, Etický kodex zaměstnance Dotek, o.p.s. Základní pojmy: Poskytovatel Dotek, o.p.s., úlevová péče Uživatel - ten, kdo služby využívá; uživatel jedná s poskytovatelem sám, osobně nebo v zastoupení objednavatele Objednavatel ten, kdo pečuje o klienta v domácnosti, objednává pro uživatele služby Objednavatel je povinen informovat pracovníky o všech důležitých okolnostech, změnách zdravotního stavu, bezpečnostních rizicích a všech dalších aspektech, které mohou poskytování služeb ovlivnit seznámit se s Vnitřními pravidly společnosti a v případě nejasností je konzultovat se zaměstnanci platit za poskytované služby Objednavatel má právo mít stížnosti, připomínky a podněty k poskytovaným službám žádat pracovníky o vyjádření o způsobu a postupu péče o uživatele Uživatel je povinen seznámit se s Vnitřními pravidly a v případě nejasností je konzultovat se zaměstnanci dodržovat smluvní podmínky Uživatel má právo využívat všech nabízených služeb ukončit službu 3

4 mít stížnosti, připomínky a podněty k poskytovaným službám na soukromí na důstojné zacházení při respektování studu a intimity na individuální přístup na své nálady Poskytovatel má povinnost zachovávat zásadu mlčenlivosti o všech zjištěných skutečnostech, které se týkají klienta i objednavatele dodržovat ujednání o rozsahu poskytovaných služeb informovat objednavatele o změně zdravotního stavu uživatele nebo jeho stanoviska k poskytování služeb pracovníci jsou povinni při přijímání uživatele sledovat, zda na něj není činěn jakýkoliv nátlak ze strany rodinných příslušníků, zda uživatel požaduje službu skutečně dobrovolně a projevuje to svým chováním pracovníci jsou povinni informovat soud v případech, kdy uživatel vykazuje při přijetí do služby objektivní známky špatného zacházení Poskytovatel má právo ukončit službu v případech daných Vnitřním řádem čl IV. Vypovězení pobytu. konzultovat práci s uživatelem při supervizích (porady odborníků a kolegů) IV. Smluvní podmínky Pobyt je realizován na základě uzavřené Smlouvu o poskytování a úhradě pečovatelské služby. Smlouva je uzavírána na dobu, kterou si určí uživatel. Smlouva je uzavřena písemně. (SQ 4) Uzavírání smlouvy Podklady pro uzavření smlouvy zpracovává kontaktní administrativní pracovnice, která jedná se zájemcem o poskytování sociální služby nebo objednatelem služby. Tato pracovnice je také pověřena podepisováním smlouvy. Smlouva je vždy podepsána před zahájením služby uživatelem nebo objednatelem ve dvou stejnopisech. Uživatel může jmenovat důvěrnou osobu, která se může v záležitostech uživatele služby obrátit na odpovědné pracovníky Dotek, o.p.s. Bude jako první informována o důležitých situacích, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním služby. Doba trvání služby a místo realizace služby Doba trvání služby závisí na rozhodnutí uživatele. Službu je možné realizovat opakovaně. Místo realizace si uživatel určí v žádosti o službu. V případě, že s uživatelem žijí v místě bydliště jiné osoby, je povinností uživatele zajistit jejich souhlas s výkonem této služby. Odmítnutí pobytu Je specifikováno v čl. II. Vnitřních pravidel (omezení cílové skupiny) Vypovězení pobytu Smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodů kdykoliv nejméně však s týdenním předstihem ústně nebo písemně. Poskytovatel může vypovědět smlouvu z těchto důvodů: Uživatel odmítá platit za službu Uživatel bezdůvodně nevyužívá službu ve sjednaném rozsahu a blokuje tím kapacitu zařízení V případech uvedených v čl. II. Vnitřních pravidel v odstavci Omezení cílové skupiny 4

5 V. Pravidla služby 1. Přijetí do služby O přijetí do za řízení se rozhoduje na základě podané žádosti, pokud žadatel splňuje podmínky cílové skupiny (SQ 3) kontaktní administrativní pracovnice konzultuje možnost služby s vedoucí pečovatelské služby. v případě nejasností rozhoduje o přijetí klienta ředitelka zařízení. v případě volného místa je klient přijat ihned. V případě naplněné kapacity je klient zařazen do pořadníku a kontaktován v okamžiku uvolnění místa smlouvu podepisuje klient nebo jeho zástupce určený na základě plné moci uživatel sám nebo rodina je seznámena s vnitřními pravidly pečovatelské služby uživatel je seznámen s podáváním informací a vybere si z nabízených možností, jak informovat rodinu pokud si to přeje od uživatele jsou získávány informace ohledně jeho zdravotního stavu a způsobu užívání léků pouze v případě pokud to charakter objednané služby vyžaduje (pomoc při podávání stravy a léků, pomoc při zvládání osobní hygieny u imobilních uživatelů) uživatel určí místo výkonu služby a rozsah služby 2. Zahájení služby Den zahájení služby je předem dojednán s kontaktní pracovnicí. Uživateli je s ohledem na provoz služby přidělena pracovnice v přímé obslužné péči v sociálních službách dále jen pečovatelka Protože jej bude znát nejlépe bude odpovědna za individuální plán služby (SQ 5) Pokud by však uživatel měl výhrady ke konkrétní osobě a provozní důvody to umožní, bude mu vyhověno Pečovatelka: Dostaví se ve sjednanou dobu na udané místo Prokáže se vizitkou se svým jménem názvem a logem společnosti. Při vstupu do domácnosti uživatele respektuje zažitá společenská pravidla, soukromí, intimitu a zvyky uživatele. Dodržuje zásady Etických kodexů a listin, kterými se řídi společnost Dotek, o.p.s Je pro nás potřebné získat informace o uživateli abychom si upřesnili jak jeho očekávání, tak možnosti našeho zařízení Tyto informace jsou pro naši další dobrou spolupráci důležité. Pokud tyto informace uživatel není schopen podat sám, získáváme je od jeho příbuzných, či přátel. Jenom společně s rodinou a uživatelem samotným můžeme dobře stanovit individuální plán péče, tak aby mu co nejlépe vyhovoval a přinášel mu co největší prospěch. Tyto informace získává pracovnice, která bude za péči odpovědná přímo v sociálním prostředí uživatele. (SQ 5) S uživatelem je vypsána dokumentace k vypracování individuálního plánu a v případě potřeby biografická anamnéza a monitoring denních činností, životní příběh. U uživatele je stanoven individuální plán péče a je s ním seznámen. Individuální plán péče se nevypracovává pokud si uživatel objedná pouze dovoz stravy. 3. Pravidla pro poskytování služby Pečovatelská služba se poskytuje občanům žijícím v mikroregionu Vizovicko Slušovicko. Seniorům nebo zdravotně postiženým, kteří nepotřebují komplexní péči, ale potřebují pomoc při zvládání běžných životních potřeb a pomoc při zajištění domácnosti. Služba se poskytuje v pracovní dny v době od 7 do 14 hodin v případě potřeby kdykoliv, dle dohody. Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů. Služba se poskytuje v rozsahu sjednaném ve smlouvě Službu je množné rozšířit dodatkem smlouvy 5

6 Zabezpečení služby Prostředky a zařízení bytu, které bude potřebovat ke své práci používá pouze se souhlasem uživatele.. Nepobývá sama v domácnosti bez přítomnosti klienta Nevpouští do bytu klienta osoby bez toho, že klient o to požádá otevře na požádání klienta. Finanční prostředky na nákupy požaduje pečovatelka na základě předložených účtů o nákupu objednaného zboží. Finanční prostředky na realizaci nákupu obdrží od administrativní pracovnice proti podpisu. O průběhu služby vede pečovatelka záznam, který zůstává po celou dobu služby v domácnosti klientů k jejich nahlédnutí a odsouhlasení Pečovatelka si nechává potvrdit odevzdání a převzetí prádla na praní V případě, že se z organizačních důvodů poskytovatele změní skutečnosti dohodnuté s uživatelem je uživatel včas informován V případě, že uživatel služby svěří pečovatelce klíče od bytu ( z důvodů snížené mobility) je o této skutečnosti sepsán zápis (viz příloha č.1 Vnitřních pravidel) Náhradní klíče od bytu jsou vyrobeny na náklady uživatele 4. Zajišťování obědů uživatel má možnost využívat nabídky dodavatele stravy jídelní lístek, 2 menu denně strava je zajišťována pouze v pracovní dny strava se objednává nejméně 1 den dopředu ve výjimečných případech je možné domluvit dodávaní dietní stravy z nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích (kapacita je velmi omezena) čas dovozu oběda nelze ovlivnit rozvoz probíhá od hod do hod podle lokalizace místa odběru stravu je možné odebírat v jakémkoliv režimu (např. 1x týdně) dodávka stravy probíhá výměnou dvou jídlonosičů ( plný za prázdný ) je nutné zajistit termo-jídlonosiče termo-jídlonosiče je možné si pronajmout nebo koupit v kanceláři Dotek,o.p.s. (ceník fakultativních služeb) pokud si uživatel nezajistí termo-jídlonosiče společnost neodpovídá za nezávadnost pokrmu přepravovaného v jiném typu nádob v tomto případě vyžadujme písemný souhlas, že uživatel byl o této skutečnosti informován a bere na sebe odpovědnost zrušení oběda je možné s jednodenním předstihem 5. Uživatel je povinen: umožnit pečovatelce přístup do prostor, ve kterých má být služba vykonávána zajistit bezpečný prostor pro výkon služby dodat čistící prostředky a prostředky pro osobní hygienu dodržovat pravidla smlouvy požadovat jenom takové úkony, které má dojednané ve smlouvě včas nejméně s jednodenním předstihem nahlásit změny v místě a čase služby zajistit dva čisté jídlonosiče pokud si přeje dovoz stravy ohlásit neprodleně změny kontaktu 6. Možné krizové situace 1. Uživatel neotevírá byt v čase sjednané návštěvy 2. Uživatel zemře v době provádění služby 3. Uživatel je agresivní 4. Úraz uživatele služeb 5. Napadení psem při poskytování služby 6

7 7. Řešení krizových situací ad.1/6) opakovaně zazvonit či zaklepat pokusit se o telefonický kontakt kontaktovat důvěrnou osobu (prostřednictvím administrativní pracovnice) volat integrovaný záchranný systém linka 158 nebo 112 uvědomit vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události (viz příloha č.2 Vnitřních pravidel) ad.2/6) okamžitě zahájit KPR (kardiopulmonální resuscitaci) volat RZP linka 155 uvědomit vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události ad.3/6) komunikovat klidně, mírně, srozumitelně odejít z bytu informovat vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události ad.4/6) poskytnout první pomoc v případě ohrožení života zahájit KPR a volat RZP 155 v případě lehčího úrazu přivolat praktického lékaře informovat vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události ad.5/6 Jak předejít útoku psem snažit se zachovat klid a podle chování psa předejít jeho útoku před psem neutíkejte a nedělejte rychlé pohyby, pomalu od něj odstupujte nedívejte se psu přímo do očí, pokorně skloňte hlavu mluvte na něj mírným uklidňujícím hlasem a pozorujte jeho reakci přijde-li k vám, nechte se očichat, ale na psa nesahejte pak psa nechte v klidu odejít Co dělat když pes zaútočí natočte se ke psovi bokem a zády přikrčte se a ohněte záda ruce přitiskněte k tělu a schovejte je do klína schovejte co nejvíce krk pokrčením ramen srazí-li vás pes na zem stočte se do klubíčka chraňte si pažemi hlavu ( lokty směřujte ke kolenům, sepnuté dlaně chrání temeno hlavy, zápěstí chrání uši ) nehýbejte se a zůstaňte v klidu vyčkejte až pes bude opravdu daleko od vás a nebude o vás jevit žádný zájem, pak teprve vstaňte Jak postupovat při poranění psem zajistit zraněnému první pomoc (zranění ohrožující život) ošetření rány dezinfekčním přípravkem nebo vymytí rány mýdlovou vodou snažit se zjistit čí pes je a zda je pes očkovaný 7

8 jít okamžitě k lékaři i s malým poraněním ( škrábnutí ), hrozí nákaza vzteklinou k lékaři vzít očkovací průkaz psa, jeli to možné majitel psa je dle zákona povinen nechat psa vyšetřit veterinárním lékařem (ihned po poranění, a pak vyšetření opakovat po 5 dnech ) v případě neochoty majitele psa s vámi spolupracovat, přivolejte policii u psa bez známého majitele informujte o vzniklé situaci policii a veterinární správu zdroj: informovat vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události 8. Zajištění intimity důstojnosti a bezpečnosti při péči o uživatele zajistit intimitu závěs, zavřené dveře kolečková židle vždy zabrzděná při přesunu ze židle na hydraulický zvedák do vany používat bezpečnostní přesunovací pás zajistit správnou teplotu vody dbát na teplotu v místnosti 9. Individuální plán a osobní cíl (SQ 5) VI. Odpovědnost za škodu Dojde-li k poškození majetku uživatele pracovníkem, je tento povinen škodu uživateli nahradit. VII.. Způsob plateb Úhrada za úkony pečovatelské služby jsou stanoveny dle Vyhlášky č. 505//2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a jsou uvedeny v Ceníku pečovatelské služby. Úhrada za fakultativní služby je stanovena v Ceníku pečovatelské služby. Úhrada za skutečně čerpané úkony pečovatelské služby probíhá zpětně (pečovatelky) 1x za měsíc na základě vyúčtování předloženého poskytovatelem. Platby jsou realizovány hotově na místě nebo bezhotovostním převodem na účet společnosti. Při zajišťování obědů je požadována platba předem. Na konci měsíce je provedeno vyúčtování za skutečně odebranou stravu. VIII. Postup přenosu informací k rodinám uživatelů Informace jsou předávány té osobě, kterou uživatel určí smlouvou v bodě nazvaném Jmenování důvěrné osoby. Právo nesdělovat informace neoprávněným osobám je plně respektováno. Informace jsou předávány rodině neprodleně poté když: dojde ke změně zdravotního stavu uživatele je převezen do nemocnice dojde k jakýmkoliv změnám, které se vychylují od stavu při přijetí dojde k úrazu dojde k nepředvídatelné události dojde k úmrtí uživatele uživatel něco ztratí, rozbije, hledá uživatel je depresivní nebo se chová jinak, než je obvyklé uživatel o to požádá 8

9 IX. Vyřizování stížností Možnost stěžovat si v případě závislosti na poskytované službě je jednou ze základních podmínek zachování důstojnosti člověka. Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Podrobná pravidla SQ 7. uživatelé mohou podat stížnost sami, nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si k tomuto účelu zvolili stížnost může být podána ústně nebo písemně k přijetí ústní stížnosti je oprávněn, kterýkoliv pracovník zařízení. Jeho povinností je písemně zaznamenat konkrétní výroky stěžovatele do knihy hlášení stížnost lze podávat i anonymně prostřednictvím schránky a knihy přání a stížností, která je umístěna u výtahu ve vestibulu DPS. Kontroluje se 1x týdně vedoucím respitní péče, výběr ze schránky provádí za asistence spolupracovníka všechny stížnosti včetně anonymních postupují k ředitelce společnosti, která společně s vedoucími pracovníky problém řeší a odpovídá na stížnosti stížnosti včetně odpovědi na stížnosti se ukládají na pracovišti u vedoucí respitní péče písemná odpověď na stížnost musí být do 30 pracovních dní doručena stěžovateli o právu uživatelů podat stížnost, informuje jako první při zahájení služby administrativní pracovnice povinností zařízení je každou stížnost projednat, v oprávněných případech sjednat nápravu a omluvit se uživateli odpovídá ředitelka zařízení Kontakty: vedoucí tel: ředitelka tel: pokud uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na tyto instituce: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zlínského kraje tel.: , Ministerstvo práce a sociálních věcí tel: veřejný ochránce práv tel: Český helsinský výbor X. Ochrana osobních údajů Naše společnost zpracovává dokumentaci o uživateli v souvislosti s poskytováním sociální služby. Právní úprava vedení dokumentace: zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška 505/2006 Sb. ( 100). Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek na péči. Fotografie jsou pořizovány v průběhu služby v případě, že s tímto uživatel souhlasí při podepisování smlouvy, jakož i s jejich případným zveřejněním na propagačních, či jiných materiálech společnosti. XI. Pravidla ochrany osob před předsudky a negativním hodnocením v důsledku poskytování sociální služby Zaměstnanci jsou seznámeni s vnitřními pravidly společnosti a dokumenty jimiž se společnost řídí a dodržují je. O činnosti společnosti Dotek, o.p.s. pravidelně informovat v regionálním tisku. 9

10 Propagační letáky pravidelně umísťovat do ordinací lékařů, nemocnice, lékáren a sociálních odborů úřadů Na budově sídla společnosti a budově zdravotního střediska umístit informační cedule Na webových stránky, umístit odkazy k získání užitečných informací. Zpracovávat informační materiály o Alzheimerově demenci a jiných typech demencí Zpracovávat informační materiály o způsobech péče Pravidelně se aktivně zúčastňovat odborných seminářů a konferencí zabývající se problematikou stáří a demence. Podporovat dobrovolníky ke spolupráci s naší společností. Spolupracovat s místními institucemi, školami. Poskytnout prostor pro vystoupení kulturních souborů. Zaměstnanci: Jít příkladem laické veřejnosti v chování k uživatelům Při péči o uživatele chránit jejich důstojnost, stud a soukromí. Pomůcky pro péči o inkontinentní uživatele skladovat v uzavřených prostorách. Toaletní křesla zakrývat sedací deskou. Uživatele povzbuzovat, aby dbali o svůj zevnějšek a oděv a pomáhat jim v tom Způsob oblékání a účesy volit přiměřeně věku uživatele Při vstupu do soukromých prostor uživatelů klepat. Uživatele oslovovat: pane, paní, jménem popřípadě akademickým či profesním titulem. nebo respektovat způsob oslovování jaký si sami zvolí nepoužívat zdrobněliny, vulgarismy nemluvit o uživateli v jeho přítomnosti, jako o třetí osobě Bránit vhodným způsobem uživatele pokud je někdo zesměšňuje či se chová agresivně Zvolit komunikační kanály na úrovni vnímají jednotlivce ale ne infantilizovat (dodržovat zásady konceptu Bazální stimulace ) Dodržovat specifické znaky komunikace se seniory (SQ 1 příloha č. 3 ) Svou službou pomoci udržet důstojné prostředí uživatele domácnosti XII. Pravidla pro přijímání darů Vážíme si všech peněžních i hmotných darů, kterými je naše práce podpořena. Všechny dary musí být využity s posláním organizace. Věcný dar může přijat, kterýkoliv pracovník nesmí jej však využít pro svůj prospěch. Peněžní dar může být přijat jenom na základě sepsané darovací smlouvy, ve které může dárce stanovit účel, na který bude částka použita. Darovací smlouvy podepisuje ředitelka zařízení. Všichni dárci jsou uveřejněni na webových stránkách organizace. Pokud si to dárce nepřeje je jeho přání respektováno Dar je zařazen do majetku společnosti a evidován v účetnictví. Za dary nejsou považovány věcné dary jako květiny, bonboniéra, káva, atd. poskytnutý dar komukoliv z řad zaměstnanců je přijímán pro celý kolektiv, nikoli pro jednotlivce a takto je to dárci při převzetí deklarováno, např.: děkujeme za Váš dar rádi se všichni rozdělíme. Tento dar se dále neeviduje, pokud si to obdarovaný nepřeje. Pracovník dary nevyžaduje, ani jimi nepodmiňuje úkony nebo kvalitu poskytovaných služeb Není přípustné přijat dar od zájemce o službu z důvodů upřednostnění uživatele v pořadníku 10

11 XIII. Závěrečná ustanovení Tato Vnitřní pravidla nabývají účinnost dnem 1.června S vnitřními pravidly jsou seznámeni uživatelé služeb při přijetí a zaměstnanci Dotek, o.p.s. Tvoří přílohu Smlouvy o poskytování a úhradě pečovatelské služby. Ve Vizovicích dne Radomíra Pečeńová ředitelka Dotek, o.p.s. Přílohy: příloha č.1 Souhlas s převzetím klíčů od bytu příloha č.2 Zápis o mimořádné události v souvislosti s výkonem sociální služby poskytované společností Dotek, o.p.s. 11

12 příloha č.1 Vnitřních pravidel pečovatelské služby Dotek, o.p.s. Souhlas s převzetím klíčů od bytu Já níže podepsaný/á datum narození bytem souhlasím, aby po dobu mého užívání pečovatelské služby poskytované společností Dotek, o.p.s byly klíče od bytu, ve kterém bude služba vykonávána, uloženy u pečovatelek Dotek, o.p.s. z důvodů mé zhoršené mobility. Klíče předal:. Klíče převzal: Ve..dne: 12

13 Příloha č.2 Vnitřních pravidel pečovatelské služby Dotek, o.p.s. Zápis o mimořádné události v souvislosti s výkonem sociální služby poskytované společností Dotek, o.p.s. Jméno uživatele služeb:. Datum narození:... Místo události: Čas: Datum: Jméno pracovníka:. Popis události: Podpis: 13

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Centrum denních služeb Města Úpice

Centrum denních služeb Města Úpice Centrum denních služeb Města Úpice Národní 1109, 542 32 Úpice IČ: 00278386 mobil: 730 890 643 e-mail: hofmanova@upice.cz 1 POPIS REALIZACE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Identifikátor služby - Zřizovatelem Centra

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory

Pravidla. Sociálně aktivizační služby pro seniory Pravidla Sociálně aktivizační služby pro seniory Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality, dle metodik, předpisů a vnitřních směrnic poskytovatele sociálních služeb.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

Základní informace o pečovatelské službě

Základní informace o pečovatelské službě PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LÁZNĚ LIBVERDA Pečovatelská služba (dále jen PS) je poskytována na území Lázní Libverda od 23. 2. 2010. Sociální služba v Lázních Libverda byla registrována dne 11.6.2007. Naše služba

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená: MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160, fax: 241 433 587,

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby / v textu této smlouvy dále jen smlouva /:

Smlouvu o poskytování sociální služby / v textu této smlouvy dále jen smlouva /: Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov IČO 00 150 100 Pečovatelská služba tel. / fax ředitelství: 582 345 683 tel. Pečovatelská služba: 582 342 624 mail: reditel.socsluzbypv@volny.cz mail: pecovatelska.sluzba@centrum.cz

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): (uživatel) Datum narození:

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby. denního stacionáře. I. Působnost Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře I. Působnost 1. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování služeb denního stacionáře (dále jen Vnitřní

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Číslo smlouvy: DS /2016 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Níže uvedeného dne, měsíce

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

MĚSTYS BRODEK U PŘEROVA

MĚSTYS BRODEK U PŘEROVA Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby I. Základní informace Kontakty: - Úřad městyse Brodek u Přerova,, (t.č. 581 741 004), -,, ( t.č. 739 801 711), kde sídlí sociální pracovnice a pečovatelky

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. I. Smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Poskytovatel služeb: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého č.p. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele. DS U Antonína

Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele. DS U Antonína Pojmy: Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele Poskytovatel Ruprechtický farní spolek DS U Antonína Uživatel ten, kdo využívá službu. Uživatel jedná s poskytovatelem sám, osobně nebo v zastoupení

Více

Město Polná, IČ Husovo náměstí 39, Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, Polná

Město Polná, IČ Husovo náměstí 39, Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, Polná Město Polná, IČ 00286435 Husovo náměstí 39, 58813 Polná Pečovatelská služba, Nad Háječkem 1127, 58813 Polná tel. 567 212 735, 725570394; e-mail: ps@mu-polna.cz Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Č.: 290/2016 1) Pan (paní)... (jméno a příjmení),... (datum a místo narození), bydliště... (adresa), v textu této smlouvy

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.

Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE A HUMANITÁRNÍ POMOCI - NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY KE DNI 1.7.2014 Poslání Střediska sociální

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz, www.agentura-oasa.cz (Žádost o zavedení pečovatelské služby) Žádost podána dne: Žádost o poskytnutí sociální služby

Více

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 1.1 Úvodní ustanovení: Vnitřní pravidla pečovatelské služby (dále PS) Pečovatelská služba je služba poskytovaná podle 40 zákona o sociálních službách osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY uzavřená podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. mezi FARNÍ CHARITOU V KAMENICI NAD LIPOU zastoupenou ředitelem Janem Šimákem, bydlištěm v Kamenici

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: Evidenční číslo smlouvy:. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pan/paní:... Narozen/a: Trvalé bydliště: (v textu dále jen Uživatel ) Ledax o.p.s. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ:

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Pan (paní): Datum narození:. Adresa trvalého pobytu:... (dále jen uživatel ) Případně zastoupený opatrovníkem: Panem/paní:... Datum narození:...

Pan (paní): Datum narození:. Adresa trvalého pobytu:... (dále jen uživatel ) Případně zastoupený opatrovníkem: Panem/paní:... Datum narození:... FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více