PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb."

Transkript

1 Pardubská 1194, Vizovice, IČO: tel: Fax: cz mob: Bankovní spojení: Č.S.: / PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Certifikované pracoviště Bazální stimulace VNITŘNÍ PRAVIDLA Motto: Mosty v komunikaci mezi dvěma světy jsou doteky Identifikátor služby: Vnitřní pravidla Dotek, o.p.s. obecně prospěšné společnosti vychází ze zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a ze Zakládací listiny Dotek, o.p.s. Registrace: Společnost je zapsána v rejstříku OPS, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 278. Společnost není plátcem DPH.

2 I. Určení zařízení Poskytování sociálních služeb pečovatelská služba Sociální služba je činnost nebo soubor činností podle zákona o sociálních službách zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. II. Veřejný závazek Naší zásadou je laskavý a profesionální přístup na individuální úrovni a respektování práv jednotlivce. Zakladatelka a ředitelka společnosti byla oceněna titulem Sestra roku 2007 v sociální péči. Poslání Naším posláním je lidsky pečovat na profesionální úrovni při respektování všech práv uživatelů. Pečovatelská služba usiluje o to, aby senioři mikroregionu Vizovicko Slušovicko mohli setrvat co nejdéle ve své domácnosti a aby mohli udržovat kontakty s vrstevníky za pomoci pečovatelských úkonů. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o dalším způsobu života a vychází z konceptu Bazální stimulace. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Služba rozvíjí sociální kontakty, podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu, aby se uživatelé dostali k čerpání běžných zdrojů společnosti. Dementním uživatelům zaručujeme personál, který disponuje speciálními dovednostmi. Rodina uživatele je pro pracovníky důležitým zdrojem informací pro kvalitní péči. Péče v je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná. Máme vypracován plán rozvoje společnosti. Cíl Podporuje běžný způsob života a vztahovou síť v místě bydliště uživatelů. Cílenou službou zajišťuje pečovatelská služba podporu co největší soběstačnosti svým uživatelům, jejich aktivizaci a zároveň jim dodává pocit jistoty. Cílová skupina Pečovatelská služba je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů. Omezení cílové skupiny služba nemůže být poskytnuta osobě: vyžadující péči lůžkového zdravotnického zařízení která je v karanténě nařízené v důsledku podezření z nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou ubližující sobě a okolí která opakovaně nedodržuje smluvní podmínky pokud je naplněna kapacita zařízení požaduje li uživatel službu, kterou nemá zařízení zaregistrovanou osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, agresivním osobám. pečovatelka má právo odmítnout vykonat úkon, který není písemně uvedena ve Smlouvě pečovatelka má právo odmítnout provedení úkonu, který je spojený s jakýmkoliv nebezpečím na zdraví či bezpečnosti její nebo uživatele služeb 2

3 Poskytujeme pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím O zařízení Pečovatelská služba společnosti Dotek o.p.s. má zázemí v přízemí DPS, v prostorách pronajatých od města Vizovice. Uživatelé mohou využívat jídelnu sloužící zároveň jako společenská, relaxační a aktivizační místnost pro klienty úlevové péče, kterou také společnost Dotek, o.p.s. provozuje. Pro péči o imobilní osoby je k dispozici přenosné moderní zvedací a polohovací zařízení a speciální ošetřovatelské pomůcky, které dopravíme v případě nutnosti do domácnosti uživatele. Možné je i elektrické polohovací lůžko. Může být opatřeno aktivní (pneumatickou) antidekubitní matrací k prevenci proleženin. Ve vstupním vestibulu, který je vymalován a uspořádán ve stylu valašské jizby v kontextu života uživatelů v tomto regionu, je kancelář kontaktní pracovnice, kde je možné informovat se o službě a následně ji sjednat. V případě nutnosti naše pracovnice uživatele navštíví v jeho domácnosti a službu dojedná na místě. Při péči o uživatele, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, využíváme následujících způsobů péče. III. Základní práva a povinnosti Dokumenty jimiž se řídíme Listiny základních práv a svobod, Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují, Charta práv a svobod starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby, Evropská charta pacientů seniorů. Etické kodexy jimiž se řídíme Etický kodex sociálního pracovníka České republiky, Etický kodex zaměstnance Dotek, o.p.s. Základní pojmy: Poskytovatel Dotek, o.p.s., úlevová péče Uživatel - ten, kdo služby využívá; uživatel jedná s poskytovatelem sám, osobně nebo v zastoupení objednavatele Objednavatel ten, kdo pečuje o klienta v domácnosti, objednává pro uživatele služby Objednavatel je povinen informovat pracovníky o všech důležitých okolnostech, změnách zdravotního stavu, bezpečnostních rizicích a všech dalších aspektech, které mohou poskytování služeb ovlivnit seznámit se s Vnitřními pravidly společnosti a v případě nejasností je konzultovat se zaměstnanci platit za poskytované služby Objednavatel má právo mít stížnosti, připomínky a podněty k poskytovaným službám žádat pracovníky o vyjádření o způsobu a postupu péče o uživatele Uživatel je povinen seznámit se s Vnitřními pravidly a v případě nejasností je konzultovat se zaměstnanci dodržovat smluvní podmínky Uživatel má právo využívat všech nabízených služeb ukončit službu 3

4 mít stížnosti, připomínky a podněty k poskytovaným službám na soukromí na důstojné zacházení při respektování studu a intimity na individuální přístup na své nálady Poskytovatel má povinnost zachovávat zásadu mlčenlivosti o všech zjištěných skutečnostech, které se týkají klienta i objednavatele dodržovat ujednání o rozsahu poskytovaných služeb informovat objednavatele o změně zdravotního stavu uživatele nebo jeho stanoviska k poskytování služeb pracovníci jsou povinni při přijímání uživatele sledovat, zda na něj není činěn jakýkoliv nátlak ze strany rodinných příslušníků, zda uživatel požaduje službu skutečně dobrovolně a projevuje to svým chováním pracovníci jsou povinni informovat soud v případech, kdy uživatel vykazuje při přijetí do služby objektivní známky špatného zacházení Poskytovatel má právo ukončit službu v případech daných Vnitřním řádem čl IV. Vypovězení pobytu. konzultovat práci s uživatelem při supervizích (porady odborníků a kolegů) IV. Smluvní podmínky Pobyt je realizován na základě uzavřené Smlouvu o poskytování a úhradě pečovatelské služby. Smlouva je uzavírána na dobu, kterou si určí uživatel. Smlouva je uzavřena písemně. (SQ 4) Uzavírání smlouvy Podklady pro uzavření smlouvy zpracovává kontaktní administrativní pracovnice, která jedná se zájemcem o poskytování sociální služby nebo objednatelem služby. Tato pracovnice je také pověřena podepisováním smlouvy. Smlouva je vždy podepsána před zahájením služby uživatelem nebo objednatelem ve dvou stejnopisech. Uživatel může jmenovat důvěrnou osobu, která se může v záležitostech uživatele služby obrátit na odpovědné pracovníky Dotek, o.p.s. Bude jako první informována o důležitých situacích, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním služby. Doba trvání služby a místo realizace služby Doba trvání služby závisí na rozhodnutí uživatele. Službu je možné realizovat opakovaně. Místo realizace si uživatel určí v žádosti o službu. V případě, že s uživatelem žijí v místě bydliště jiné osoby, je povinností uživatele zajistit jejich souhlas s výkonem této služby. Odmítnutí pobytu Je specifikováno v čl. II. Vnitřních pravidel (omezení cílové skupiny) Vypovězení pobytu Smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodů kdykoliv nejméně však s týdenním předstihem ústně nebo písemně. Poskytovatel může vypovědět smlouvu z těchto důvodů: Uživatel odmítá platit za službu Uživatel bezdůvodně nevyužívá službu ve sjednaném rozsahu a blokuje tím kapacitu zařízení V případech uvedených v čl. II. Vnitřních pravidel v odstavci Omezení cílové skupiny 4

5 V. Pravidla služby 1. Přijetí do služby O přijetí do za řízení se rozhoduje na základě podané žádosti, pokud žadatel splňuje podmínky cílové skupiny (SQ 3) kontaktní administrativní pracovnice konzultuje možnost služby s vedoucí pečovatelské služby. v případě nejasností rozhoduje o přijetí klienta ředitelka zařízení. v případě volného místa je klient přijat ihned. V případě naplněné kapacity je klient zařazen do pořadníku a kontaktován v okamžiku uvolnění místa smlouvu podepisuje klient nebo jeho zástupce určený na základě plné moci uživatel sám nebo rodina je seznámena s vnitřními pravidly pečovatelské služby uživatel je seznámen s podáváním informací a vybere si z nabízených možností, jak informovat rodinu pokud si to přeje od uživatele jsou získávány informace ohledně jeho zdravotního stavu a způsobu užívání léků pouze v případě pokud to charakter objednané služby vyžaduje (pomoc při podávání stravy a léků, pomoc při zvládání osobní hygieny u imobilních uživatelů) uživatel určí místo výkonu služby a rozsah služby 2. Zahájení služby Den zahájení služby je předem dojednán s kontaktní pracovnicí. Uživateli je s ohledem na provoz služby přidělena pracovnice v přímé obslužné péči v sociálních službách dále jen pečovatelka Protože jej bude znát nejlépe bude odpovědna za individuální plán služby (SQ 5) Pokud by však uživatel měl výhrady ke konkrétní osobě a provozní důvody to umožní, bude mu vyhověno Pečovatelka: Dostaví se ve sjednanou dobu na udané místo Prokáže se vizitkou se svým jménem názvem a logem společnosti. Při vstupu do domácnosti uživatele respektuje zažitá společenská pravidla, soukromí, intimitu a zvyky uživatele. Dodržuje zásady Etických kodexů a listin, kterými se řídi společnost Dotek, o.p.s Je pro nás potřebné získat informace o uživateli abychom si upřesnili jak jeho očekávání, tak možnosti našeho zařízení Tyto informace jsou pro naši další dobrou spolupráci důležité. Pokud tyto informace uživatel není schopen podat sám, získáváme je od jeho příbuzných, či přátel. Jenom společně s rodinou a uživatelem samotným můžeme dobře stanovit individuální plán péče, tak aby mu co nejlépe vyhovoval a přinášel mu co největší prospěch. Tyto informace získává pracovnice, která bude za péči odpovědná přímo v sociálním prostředí uživatele. (SQ 5) S uživatelem je vypsána dokumentace k vypracování individuálního plánu a v případě potřeby biografická anamnéza a monitoring denních činností, životní příběh. U uživatele je stanoven individuální plán péče a je s ním seznámen. Individuální plán péče se nevypracovává pokud si uživatel objedná pouze dovoz stravy. 3. Pravidla pro poskytování služby Pečovatelská služba se poskytuje občanům žijícím v mikroregionu Vizovicko Slušovicko. Seniorům nebo zdravotně postiženým, kteří nepotřebují komplexní péči, ale potřebují pomoc při zvládání běžných životních potřeb a pomoc při zajištění domácnosti. Služba se poskytuje v pracovní dny v době od 7 do 14 hodin v případě potřeby kdykoliv, dle dohody. Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů. Služba se poskytuje v rozsahu sjednaném ve smlouvě Službu je množné rozšířit dodatkem smlouvy 5

6 Zabezpečení služby Prostředky a zařízení bytu, které bude potřebovat ke své práci používá pouze se souhlasem uživatele.. Nepobývá sama v domácnosti bez přítomnosti klienta Nevpouští do bytu klienta osoby bez toho, že klient o to požádá otevře na požádání klienta. Finanční prostředky na nákupy požaduje pečovatelka na základě předložených účtů o nákupu objednaného zboží. Finanční prostředky na realizaci nákupu obdrží od administrativní pracovnice proti podpisu. O průběhu služby vede pečovatelka záznam, který zůstává po celou dobu služby v domácnosti klientů k jejich nahlédnutí a odsouhlasení Pečovatelka si nechává potvrdit odevzdání a převzetí prádla na praní V případě, že se z organizačních důvodů poskytovatele změní skutečnosti dohodnuté s uživatelem je uživatel včas informován V případě, že uživatel služby svěří pečovatelce klíče od bytu ( z důvodů snížené mobility) je o této skutečnosti sepsán zápis (viz příloha č.1 Vnitřních pravidel) Náhradní klíče od bytu jsou vyrobeny na náklady uživatele 4. Zajišťování obědů uživatel má možnost využívat nabídky dodavatele stravy jídelní lístek, 2 menu denně strava je zajišťována pouze v pracovní dny strava se objednává nejméně 1 den dopředu ve výjimečných případech je možné domluvit dodávaní dietní stravy z nemocnice Milosrdných Bratří ve Vizovicích (kapacita je velmi omezena) čas dovozu oběda nelze ovlivnit rozvoz probíhá od hod do hod podle lokalizace místa odběru stravu je možné odebírat v jakémkoliv režimu (např. 1x týdně) dodávka stravy probíhá výměnou dvou jídlonosičů ( plný za prázdný ) je nutné zajistit termo-jídlonosiče termo-jídlonosiče je možné si pronajmout nebo koupit v kanceláři Dotek,o.p.s. (ceník fakultativních služeb) pokud si uživatel nezajistí termo-jídlonosiče společnost neodpovídá za nezávadnost pokrmu přepravovaného v jiném typu nádob v tomto případě vyžadujme písemný souhlas, že uživatel byl o této skutečnosti informován a bere na sebe odpovědnost zrušení oběda je možné s jednodenním předstihem 5. Uživatel je povinen: umožnit pečovatelce přístup do prostor, ve kterých má být služba vykonávána zajistit bezpečný prostor pro výkon služby dodat čistící prostředky a prostředky pro osobní hygienu dodržovat pravidla smlouvy požadovat jenom takové úkony, které má dojednané ve smlouvě včas nejméně s jednodenním předstihem nahlásit změny v místě a čase služby zajistit dva čisté jídlonosiče pokud si přeje dovoz stravy ohlásit neprodleně změny kontaktu 6. Možné krizové situace 1. Uživatel neotevírá byt v čase sjednané návštěvy 2. Uživatel zemře v době provádění služby 3. Uživatel je agresivní 4. Úraz uživatele služeb 5. Napadení psem při poskytování služby 6

7 7. Řešení krizových situací ad.1/6) opakovaně zazvonit či zaklepat pokusit se o telefonický kontakt kontaktovat důvěrnou osobu (prostřednictvím administrativní pracovnice) volat integrovaný záchranný systém linka 158 nebo 112 uvědomit vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události (viz příloha č.2 Vnitřních pravidel) ad.2/6) okamžitě zahájit KPR (kardiopulmonální resuscitaci) volat RZP linka 155 uvědomit vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události ad.3/6) komunikovat klidně, mírně, srozumitelně odejít z bytu informovat vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události ad.4/6) poskytnout první pomoc v případě ohrožení života zahájit KPR a volat RZP 155 v případě lehčího úrazu přivolat praktického lékaře informovat vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události ad.5/6 Jak předejít útoku psem snažit se zachovat klid a podle chování psa předejít jeho útoku před psem neutíkejte a nedělejte rychlé pohyby, pomalu od něj odstupujte nedívejte se psu přímo do očí, pokorně skloňte hlavu mluvte na něj mírným uklidňujícím hlasem a pozorujte jeho reakci přijde-li k vám, nechte se očichat, ale na psa nesahejte pak psa nechte v klidu odejít Co dělat když pes zaútočí natočte se ke psovi bokem a zády přikrčte se a ohněte záda ruce přitiskněte k tělu a schovejte je do klína schovejte co nejvíce krk pokrčením ramen srazí-li vás pes na zem stočte se do klubíčka chraňte si pažemi hlavu ( lokty směřujte ke kolenům, sepnuté dlaně chrání temeno hlavy, zápěstí chrání uši ) nehýbejte se a zůstaňte v klidu vyčkejte až pes bude opravdu daleko od vás a nebude o vás jevit žádný zájem, pak teprve vstaňte Jak postupovat při poranění psem zajistit zraněnému první pomoc (zranění ohrožující život) ošetření rány dezinfekčním přípravkem nebo vymytí rány mýdlovou vodou snažit se zjistit čí pes je a zda je pes očkovaný 7

8 jít okamžitě k lékaři i s malým poraněním ( škrábnutí ), hrozí nákaza vzteklinou k lékaři vzít očkovací průkaz psa, jeli to možné majitel psa je dle zákona povinen nechat psa vyšetřit veterinárním lékařem (ihned po poranění, a pak vyšetření opakovat po 5 dnech ) v případě neochoty majitele psa s vámi spolupracovat, přivolejte policii u psa bez známého majitele informujte o vzniklé situaci policii a veterinární správu zdroj: informovat vedoucího pracovníka a důvěrnou osobu sepsat záznam o mimořádné události 8. Zajištění intimity důstojnosti a bezpečnosti při péči o uživatele zajistit intimitu závěs, zavřené dveře kolečková židle vždy zabrzděná při přesunu ze židle na hydraulický zvedák do vany používat bezpečnostní přesunovací pás zajistit správnou teplotu vody dbát na teplotu v místnosti 9. Individuální plán a osobní cíl (SQ 5) VI. Odpovědnost za škodu Dojde-li k poškození majetku uživatele pracovníkem, je tento povinen škodu uživateli nahradit. VII.. Způsob plateb Úhrada za úkony pečovatelské služby jsou stanoveny dle Vyhlášky č. 505//2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a jsou uvedeny v Ceníku pečovatelské služby. Úhrada za fakultativní služby je stanovena v Ceníku pečovatelské služby. Úhrada za skutečně čerpané úkony pečovatelské služby probíhá zpětně (pečovatelky) 1x za měsíc na základě vyúčtování předloženého poskytovatelem. Platby jsou realizovány hotově na místě nebo bezhotovostním převodem na účet společnosti. Při zajišťování obědů je požadována platba předem. Na konci měsíce je provedeno vyúčtování za skutečně odebranou stravu. VIII. Postup přenosu informací k rodinám uživatelů Informace jsou předávány té osobě, kterou uživatel určí smlouvou v bodě nazvaném Jmenování důvěrné osoby. Právo nesdělovat informace neoprávněným osobám je plně respektováno. Informace jsou předávány rodině neprodleně poté když: dojde ke změně zdravotního stavu uživatele je převezen do nemocnice dojde k jakýmkoliv změnám, které se vychylují od stavu při přijetí dojde k úrazu dojde k nepředvídatelné události dojde k úmrtí uživatele uživatel něco ztratí, rozbije, hledá uživatel je depresivní nebo se chová jinak, než je obvyklé uživatel o to požádá 8

9 IX. Vyřizování stížností Možnost stěžovat si v případě závislosti na poskytované službě je jednou ze základních podmínek zachování důstojnosti člověka. Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu služby, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Podrobná pravidla SQ 7. uživatelé mohou podat stížnost sami, nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si k tomuto účelu zvolili stížnost může být podána ústně nebo písemně k přijetí ústní stížnosti je oprávněn, kterýkoliv pracovník zařízení. Jeho povinností je písemně zaznamenat konkrétní výroky stěžovatele do knihy hlášení stížnost lze podávat i anonymně prostřednictvím schránky a knihy přání a stížností, která je umístěna u výtahu ve vestibulu DPS. Kontroluje se 1x týdně vedoucím respitní péče, výběr ze schránky provádí za asistence spolupracovníka všechny stížnosti včetně anonymních postupují k ředitelce společnosti, která společně s vedoucími pracovníky problém řeší a odpovídá na stížnosti stížnosti včetně odpovědi na stížnosti se ukládají na pracovišti u vedoucí respitní péče písemná odpověď na stížnost musí být do 30 pracovních dní doručena stěžovateli o právu uživatelů podat stížnost, informuje jako první při zahájení služby administrativní pracovnice povinností zařízení je každou stížnost projednat, v oprávněných případech sjednat nápravu a omluvit se uživateli odpovídá ředitelka zařízení Kontakty: vedoucí tel: ředitelka tel: pokud uživatel není s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na tyto instituce: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Zlínského kraje tel.: , Ministerstvo práce a sociálních věcí tel: veřejný ochránce práv tel: Český helsinský výbor X. Ochrana osobních údajů Naše společnost zpracovává dokumentaci o uživateli v souvislosti s poskytováním sociální služby. Právní úprava vedení dokumentace: zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška 505/2006 Sb. ( 100). Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek na péči. Fotografie jsou pořizovány v průběhu služby v případě, že s tímto uživatel souhlasí při podepisování smlouvy, jakož i s jejich případným zveřejněním na propagačních, či jiných materiálech společnosti. XI. Pravidla ochrany osob před předsudky a negativním hodnocením v důsledku poskytování sociální služby Zaměstnanci jsou seznámeni s vnitřními pravidly společnosti a dokumenty jimiž se společnost řídí a dodržují je. O činnosti společnosti Dotek, o.p.s. pravidelně informovat v regionálním tisku. 9

10 Propagační letáky pravidelně umísťovat do ordinací lékařů, nemocnice, lékáren a sociálních odborů úřadů Na budově sídla společnosti a budově zdravotního střediska umístit informační cedule Na webových stránky, umístit odkazy k získání užitečných informací. Zpracovávat informační materiály o Alzheimerově demenci a jiných typech demencí Zpracovávat informační materiály o způsobech péče Pravidelně se aktivně zúčastňovat odborných seminářů a konferencí zabývající se problematikou stáří a demence. Podporovat dobrovolníky ke spolupráci s naší společností. Spolupracovat s místními institucemi, školami. Poskytnout prostor pro vystoupení kulturních souborů. Zaměstnanci: Jít příkladem laické veřejnosti v chování k uživatelům Při péči o uživatele chránit jejich důstojnost, stud a soukromí. Pomůcky pro péči o inkontinentní uživatele skladovat v uzavřených prostorách. Toaletní křesla zakrývat sedací deskou. Uživatele povzbuzovat, aby dbali o svůj zevnějšek a oděv a pomáhat jim v tom Způsob oblékání a účesy volit přiměřeně věku uživatele Při vstupu do soukromých prostor uživatelů klepat. Uživatele oslovovat: pane, paní, jménem popřípadě akademickým či profesním titulem. nebo respektovat způsob oslovování jaký si sami zvolí nepoužívat zdrobněliny, vulgarismy nemluvit o uživateli v jeho přítomnosti, jako o třetí osobě Bránit vhodným způsobem uživatele pokud je někdo zesměšňuje či se chová agresivně Zvolit komunikační kanály na úrovni vnímají jednotlivce ale ne infantilizovat (dodržovat zásady konceptu Bazální stimulace ) Dodržovat specifické znaky komunikace se seniory (SQ 1 příloha č. 3 ) Svou službou pomoci udržet důstojné prostředí uživatele domácnosti XII. Pravidla pro přijímání darů Vážíme si všech peněžních i hmotných darů, kterými je naše práce podpořena. Všechny dary musí být využity s posláním organizace. Věcný dar může přijat, kterýkoliv pracovník nesmí jej však využít pro svůj prospěch. Peněžní dar může být přijat jenom na základě sepsané darovací smlouvy, ve které může dárce stanovit účel, na který bude částka použita. Darovací smlouvy podepisuje ředitelka zařízení. Všichni dárci jsou uveřejněni na webových stránkách organizace. Pokud si to dárce nepřeje je jeho přání respektováno Dar je zařazen do majetku společnosti a evidován v účetnictví. Za dary nejsou považovány věcné dary jako květiny, bonboniéra, káva, atd. poskytnutý dar komukoliv z řad zaměstnanců je přijímán pro celý kolektiv, nikoli pro jednotlivce a takto je to dárci při převzetí deklarováno, např.: děkujeme za Váš dar rádi se všichni rozdělíme. Tento dar se dále neeviduje, pokud si to obdarovaný nepřeje. Pracovník dary nevyžaduje, ani jimi nepodmiňuje úkony nebo kvalitu poskytovaných služeb Není přípustné přijat dar od zájemce o službu z důvodů upřednostnění uživatele v pořadníku 10

11 XIII. Závěrečná ustanovení Tato Vnitřní pravidla nabývají účinnost dnem 1.června S vnitřními pravidly jsou seznámeni uživatelé služeb při přijetí a zaměstnanci Dotek, o.p.s. Tvoří přílohu Smlouvy o poskytování a úhradě pečovatelské služby. Ve Vizovicích dne Radomíra Pečeńová ředitelka Dotek, o.p.s. Přílohy: příloha č.1 Souhlas s převzetím klíčů od bytu příloha č.2 Zápis o mimořádné události v souvislosti s výkonem sociální služby poskytované společností Dotek, o.p.s. 11

12 příloha č.1 Vnitřních pravidel pečovatelské služby Dotek, o.p.s. Souhlas s převzetím klíčů od bytu Já níže podepsaný/á datum narození bytem souhlasím, aby po dobu mého užívání pečovatelské služby poskytované společností Dotek, o.p.s byly klíče od bytu, ve kterém bude služba vykonávána, uloženy u pečovatelek Dotek, o.p.s. z důvodů mé zhoršené mobility. Klíče předal:. Klíče převzal: Ve..dne: 12

13 Příloha č.2 Vnitřních pravidel pečovatelské služby Dotek, o.p.s. Zápis o mimořádné události v souvislosti s výkonem sociální služby poskytované společností Dotek, o.p.s. Jméno uživatele služeb:. Datum narození:... Místo události: Čas: Datum: Jméno pracovníka:. Popis události: Podpis: 13

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova

Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova Smlouva s dobrovolníkem o vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci aktivit Domova Domov se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek IČ: 711 75 229 zastoupená:

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv

Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Směrnice SQ 2a,b - Ochrana práv uživatelů, oblast střetu zájmů a postupy při porušení práv Organizace: Domov pro seniory a pečovatelská služba, Sládkova 344, 407 21, IČ 47274565 zastoupená: Ing. Šárkou

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory

Standard č. 2. Ochrana práv uživatelů Domov pro seniory SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů

Více