Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 5. Zaměstnávání Romů"

Transkript

1 Roma MATRIX Příručka dobré praxe 5. Zaměstnávání Romů

2 Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá výlučně Social Marketing Gateway a v žádném případě nereprezentuje názory Evropské komise. Vytvořil: Social Marketing Gateway Roma MATRIX 2015

3 Úvod Tato příručka pojednává o zaměstnaneckých programech, které pracují s Romy, aby jim pomohli získat přístup k pracovním příležitostem. Jde o jednu z řady devíti příruček, které dosud vyšly coby součást celého bloku textových výstupů projektu Roma MATRIX. Roma MATRIX je projekt, který má za cíl boj s rasismem, netolerancí a xenofobií a zvýšení integrace prostřednictvím řady aktivit v rámci Evropy. S dvaceti partnery v deseti státech jde o jeden z největších projektů zaměřených na integraci Romů v Evropské unii (EU). Příručky dobré praxe jsou určeny pro pracovníky veřejné správy, terénní pracovníky a ostatní, kteří se s problematikou setkávají při své praxi, a potřebují relevantní zdroje informací. Poskytují přehled o řadě témat dotýkajících se bariér nebo výzev, kterým čelí Romové po celé Evropě. Tato příručka popisuje kontext, komplikovanost a problémy při vytváření úspěšných programů zaměstnanosti pro Romy. Popisuje hlavní oblasti a nové postupy, které byly v Evropě uplatněny, a specificky zdůrazňuje případy, které vycházejí z osvědčených postupů partnerů projektu Roma MATRIX. Příručka také uvádí klíčové poznatky a předkládá doporučení ke zlepšení strategií a praxe, které podporují lepší přístup Romů k pracovním příležitostem. 1

4 Východiska a kontext Ve všech zemích zapojených do projektu Roma MATRIX, v nichž byl prováděn výzkum, existuje nepoměr mezi mírou nezaměstnanosti Romů a Neromů, stejně tak jako v typech profesí vykonávaných Romy a Neromy. Romové jsou častěji nezaměstnaní a ti, kteří pracují, zastávají méně odborné, hůře placené a méně jisté pozice než Neromové. Na výzkumné zprávy 1 z jednotlivých zemí, které byly v rámci tohoto projektu vytvořeny, lze nalézt odkazy na konci této příručky. Zprávy obsahují přehled o situaci ve všech 10 zemích zapojených do projektu Roma MATRIX. Pro zlepšení životní situace Romů a jejich rodin je naprosto nezbytná možnost najít si legální a udržitelnou práci. Bohužel mnohaleté vyloučení z hlavního vzdělávacího proudu a někdy také nutnost upřednostnit před vzděláváním výdělek na základní živobytí rodiny, která by jinak upadla do extrémní chudoby, brání mnoha Romům rozvíjet své dovednosti nezbytné pro zajištění řádného a dlouhodobého zaměstnání. To vytváří začarovaný kruh chudoby, nedostatku vzdělání a zkušeností a vede k životu z ruky do úst, který se bez výrazných změn přenáší z generace na generaci. Překážek v přístupu k pravidelnému a udržitelnému zaměstnání pro Romy je mnoho. Ať už pochází z marginalizovaných komunit v nových členských státech, nebo jsou novými migranty v těch starých, stále čelí mimořádné diskriminaci a bariérám na trhu práce. Když jsou Romové v důsledku nedostatku jiných alternativ tlačeni k vydělávání si nelegálně, nahlíží na ně Neromové jako na lidi, kteří pracují mimo zákon. Když se odstěhují ze země, aby šli za lepším životem a našli si práci v dalším členském státě, shlíží se na ně svrchu jako na ekonomické migranty a jsou obviňováni, že kradou ostatním práci nebo jsou zloději dávek. Programy zaměstnanosti mohou mít na tuto situaci pozitivní dopad, ale aby tomu tak opravdu bylo, je nutno zavést jednotný přístup. Nestačí pouze Romům nabídnout nejméně kvalifikovanou a nejhůře placenou práci, například v oblasti veřejně prospěšných prací, bez nějakého doprovodného balíku služeb pro rozvoj jejich dovedností, které by jim umožnily mít lepší perpektivu do budoucnosti. Romové potřebují různé podpůrné nástroje k tomu, aby byli při hledání dobré práce úspěšní, stejně pro to, aby si práci udrželi a pochopili kulturu zaměstnavatele, ke kterému byli přijati. Programy zaměstnanosti musí obsahovat aktivity zaměřené na práci se zaměstnavateli, které pomohou odbourat stereotypy, jež vůči Romům mají. Doplňkový mentoring pro Romy a jejich zaměstnavatele, poskytovaný hned v úvodu zaměstnaneckého poměru, může pomoci zaměstnanci pochopit nové pracovní 2

5 prostředí, které pro něj bylo dříve nedostupné, stejně jako podpořit zaměstnavatele, kteří nově Romy zaměstnávají. Počet a typ programů v Evropě soustředěných kolem jednoho cíle, kterým je zajištění udržitelného zaměstnání pro Romy, neodpovídá vždy aktuálním potřebám. Mnoho z nich se zaměřuje pouze na to, aby získaly pro Romy jakoukoliv práci, obvykle špatně placenou, krátkodobou, v těch nejhorších pracovních podmínkách a se slabou vyhlídkou na rozvoj dovedností pro vhodnější výdělečnou činost v dlouhodobém horizontu. 2 To není ani integrující ani na dlouhodobý horizont zaměřená odpověď. Pro romské ženy je situace často dokonce horší. Život v patriarchální rodině a častý předpoklad, že se v mladém věku vdají a budou mít děti, obzvláště snižuje jejich šance na dokončení vzdělání. Romské ženy musí být navíc mimořádně motivované k tomu, aby dosáhly středního nebo vyššího vzdělání, stejně jako, aby zvládaly pracovat a při tom vést domácnost a starat se o děti. Jako vždy je tato otázka často vnímána jako problém samotných Romů. Zaměstnavatelé a pracovníci místních úřadů, kteří jsou v první linii jako poskytovatelé podpůrných služeb, se vůči Romům někdy chovají diskriminačně a je třeba pracovat na tom, aby se vybudovalo dostatečné povědomí a porozumění problémům, kterým Romové čelí. 3

6 Hlavní problémy Řada vzájemně souvisejících faktorů přispívá k mnoha obtížím, kterým při hledání stálé práce Romové čelí. To zahrnuje institucionální politiku, potřebu podpory místních úřadů, roli zaměstnavatelů, neformální podnikání a úzce se pojí s problémy, které řeší partneři projektu Roma MATRIX. Institucionální politika Na úrovni EU a národní úrovni existují v oblasti zaměstnanosti antidiskriminační opatření. Národní strategie integrace Romů (NRIS) 4 v každé zemi také obsahuje ustanovení o intervencích v oblasti zaměstnanosti, ale konkrétní přístupy se velmi liší. Z kulturního hlediska to, co jedna země považuje za přístup směřující k rovnosti pro všechny, může pro druhou zemi představovat úplný jiný přístup. Některé postupy jsou založeny na volném systému přístupu pro všechny, ve kterém nejsou pro Romy přijata žádná specifická opatření. Cílené aktivity pro Romy jsou základním předpokladem pro zajištění pracovních pozic pro ně. 5 V nejvíce marginalizovaných komunitách existují stále Romové, kteří nemají osobní doklady nebo doklady nezbytné pro práci. Ačkoliv v této oblasti k pokroku již došlo, v některých zemích, jako je např. Rumunsko a Bulharsko, je stále velmi pomalý. Výsledkem obvykle je, že Romové nemohou ani legálně pracovat, ani žádat o dávky. To zapříčiňuje jejich chudobu a potřebu hledat si příjem jinými prostředky žebráním, nebo pracemi v šedé zóně ekonomiky, jakými jsou neregistrovaní pouliční stánkaři, jednorázová pracovní síla pracující bez smlouvy atd. To je činí zároveň zranitelnými vůči předákům part a vede k dalšímu porušování jejich práv. 6 Potřeba podpory místních úřadů Na komunitní úrovni nesou na svých bedrech neziskové organizace mnoho ze zodpovědnosti při vytváření, hledání zdrojů a realizaci programů zaměstnanosti. V některých případech je to velmi úspěšná strategie, v jiných ale nedostatek podpory ze strany samospráv a absence politické vůle a pochopení vedou ke krátkodobým projektům, které se sice odškrtnou, ale mají velmi malý dopad. Role místních orgánů je klíčová. Bez jejich plného partnerství s místními neziskovými organizacemi, politické podpory vytvářející prostředí, ve kterém je možné uskutečnit změny a schopnosti vést příkladem skrze mentorování Romů a poskytováním pracovních pozic, antidiskriminačních opatření a zdrojů do místní komunity, nemůže existovat skutečný pokrok. Místní úřady by neměly být jen partnery, ale tento proces by měly vést, hlavně proto, že pracovní síla v podobě zkušených Romů může jen pozitivně přispět k jejich místní ekonomice, a to jak z hlediska míry zaměstnanosti, tak v některých případech sníženými náklady na dávky. Nicméně místní úřady se ne vždy cítí na tuto roli dostatečně vybaveny. Částečně může být problém se zakořeněnou a institucionální diskriminací nebo byrokracií, které je příliš pomalá, nebo roztříštěná k tomu, aby dokázala využívat evropské 4

7 financování nebo další příležitosti. Často potřebují významně posílit kapacity a čas, aby danou problematiku pochopily. Jedním z hlavních problémů je, že pro to, aby zjistili, kde jsou skutečné bariéry, s Romy nepracují. Raději staví na předpokladech, než aby naslouchaly skutečným potřebám romské komunity. Programy veřejných prací Existuje mnoho příkladů programů veřejných prací, které nabízejí cílené, pozitivní aktivity zaměřené na zaměstnávání Romů. Pro některé Romy (stejně jako Neromy) představují řešení svého druhu, ale je jasné, že tyto programy neberou v úvahu individuální schopnosti a talent Romů, které zaměstnávají. Postrádají ambice a aspirace a podporují stereotypy, že Romové jsou schopni zastávat jen nízkokvalifikované a špatné placené pozice. Mentoring ve veřejném sektoru byl v průběhu projektu Roma MATRIX velmi úspěšný, což detailně rozebírá samostatná příručka. Princip, že místní úřady mohou jít příkladem tím, že zaměstnávají Romy na bázi praxe nebo pracují s Romy v pozici vrstevníků (kolegů) nebo mediátorů, není úspěšný jen pro konkrétně zapojené Romy, ale také dokazuje, že veřejný sektor může v tomto udávat směr. Jedná se o příklad, kterému by soukromý sektor měl věnovat pozornost a poučit se z něj. Práva a odpovědnosti zaměstnavatelů Mnoho programů vytvářených pro začlenění Romů na trh práce cílí pouze na Romy a nepracuje se zaměstnavateli. Překážky pro získání přístupu k zaměstnání pro Romy nemohou být odstraněny pouhým vyškolováním Romů. Velmi důležitým krokem při umísťování Romů do zaměstnání je práce se zaměstnavateli a také hledání cest, jak zvýšit kvalifikaci romských pracovníků a rozvíjet jejich aspirace. Zaměstnavatelé potřebují pomoc a mentorskou podporu, aby lépe porozuměli Romům a způsobům, jakým jsou vylučování z trhu práce. Potřebují také pomoci pochopit, jaké výhody jim zaměstnávání Romů může přinést. Zaměstnavatelé se tedy stávají součástí problému i jeho řešení. Nutné je rovněž udělat více proti zneužívání Romů jen z toho důvodu, že zoufale potřebují práci. To znamená soustředit se nejen na práci s Romy na jejich lepší informovanosti ohledně jejich práv, ale také to, že zaměstnavatelé budou odpovědně naplňovat všechny zákony, ať už zaměstnávají kohokoliv. V těchto případech může být užitečné využívat neziskové organizace jako zprostředkovatele mezi těmito dvěma stranami. V mnoha případech to ale bude chtít čas, neboť diskriminace ze strany zaměstnavatelů může být velmi zakořeněná. Romové a podnikání Mnoho Romů má již nějaké zkušenosti se sebezaměstnáváním. Vychází to z nutnosti nalézt nějaké alternativní cesty k zabezpečení příjmu, jakými jsou např. pouliční prodej, sběr šrotu nebo prodej Big Issue (ekvivalent Nového prostoru v ČR). V mnoha případech je to nezbytnost a ne udržitelná forma zaměstnání, která ani nepokryje náklady na účty. Některé z těchto forem zaměstnání nejsou legální, nebo nějak registrované, což může vést k dalším problémům, jako je nemožnost 5

8 rozvoje tohoto podnikání, využívání půjček běžnými způsoby nebo zajištění pronájmu vhodných prostor. Nicméně dovednosti potřebné k tomu, aby byl člověk takto vynalézavý, jsou užitečné pro úspěšné podnikání a stále existuje několik programů, které podporují Romy přejít z šedé ekonomiky a založit si legální a úspěšný podnik či firmu. Ve skutečnosti existuje pro Romy stále mnoho překážek při vytváření nových podnikatelských příležitostí. Nedostatek formální dokladů, nedostatek informací o tom, jak založit a zaregistrovat nový podnik, málo znalostí v oblasti finančních záležitostí, což zahrnuje i daňovou legislativu, a nedostatek sebevědomí a sebedůvěry pro aktivity tohoto typu. To vše by mohlo být řešeno podpůrnými programy pomáhajícími Romům stát se samostatně výdělečně činnými. 6

9 Nové postupy Po celé Evropě již byly uplatněny různorodé postupy k odstranění či překonání znevýhodnění, kterým Romové při přístupu k zaměstnání čelí. Tato část příručky poskytuje podrobnější pohled na tyto postupy. Španělsko Program Acceder 7 se ve Španělsku stal celostátním a dlouhodobým projektem. Oba tyto faktory pravděpodobně přispěly k jeho úspěchu. Od roku 2000 realizuje Fundacion Secretariado Gitano program Acceder po celém Španělsku. Cílem programu je podpora Romů a dalších znevýhodněných osob při získávání práce skrze různorodou intenzivní podporu při rozvoji jejich schopností a zkoumání příležitostí, které jsou pro ně na trhu práce k dispozici. Program je pravděpodobně jeden z nejúspěšnějších a nejrozšířenější programů zaměřených na pomoc Romů na trhu práce v Evropě. Do roku 2012 Acceder pomohl více než lidem obstarat si práci. Dvě třetiny všech podpořených byli Romové. Kromě toho nabízí také možnosti školení, i rešerši trhu práce ohledně vhodných pracovních příležitostí. Díky takovému úspěchu je pochopitelné, že se program rozšířil na celonárodní úroveň a jeho úspěchu pomohla také politická podpora. Navzdory tomu rozdíl mezi Romy a Neromy při získávání placené práce a odlišnost pozic, ke kterým mají přístup, zůstává stále obrovský. 8 Česka republika Jeden z hlavních problémů při vytváření úspěšných zaměstnaneckých programů pro Romy je nedostatek zapojení zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé budou mnohem méně naklonění k tomu zaměstnávat Romy v případě, že nebudou mít žádnou motivaci a podporu, a to především v oblastech, kde je diskriminace vůči Romům běžná. V České republice organizace IQ Roma servis (IQRS) vytvořila program konkrétně zaměřený na zapojení zaměstnavatelů, který se zároveň soustředil na nové cesty boje s protiromskou diskriminací, která je v zemi rozšířená. Pro práci se zaměstnavateli a rozvoj koncepce Ethic Friendly zaměstnavatel, vytvořil IQRS mediální kampaň a systém ocenění pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají Romy a další menšiny. Ti, kteří zaměstnávají Romy, získávají na základě šetření, které zkoumá, jestli jsou otevření vůči etnickým menšinám, značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. V pilotním programu získalo ocenění 19 zaměstnavatelů a koncepce se od doby svého vzniku dále rozrůstá. 7

10 Jedním z důvodů, proč se podařilo s tímto konceptem uspět, je také fakt, že IQRS spolupracovalo nejen se zaměstnavateli, ale také se zaměstnavatelskými svazy a organizacemi. Navíc mediální kampaň fungovala nejen jako motivátor zaměstnavatelů k zapojení se, ale působila také osvětově směrem k veřejnosti v oblasti zvyšování informovanosti o problémech spjatých s diskriminací vůči etnickým menšinám, převážně Romům. Bulharsko Existuje všeobecné mylné přesvědčení, že Romové nemají kariérní ambice. Někteří opravdu nemají. Proto, že neměli tolik příležitostí, jaké se nabízely ostatním, si svou kariéru zvolit. Nicméně i ti, kteří mají ambice stát se lékaři, sestrami, lékárníky, porodními asistentkami, většinou narazí na to, že náklady vzdělávání a podpora, kterou pro jeho úspěšné absolvování potřebují, jsou nad jejich možnosti. Romský vzdělávací fond (REF) v roce 2009 finančně podpořil Ethnic Minorities Health Problems Foundation (EMHPF) v intenzivní práci s Romy, kteří se rozhodli pro kariéru ve sféře zdravotnictví. Od roku 2009 do roku 2013 navštěvovalo přípravné kurzy více než 120 mladých Romů a více než 60 se stalo studenty lékařství, stomatologie, porodnictví, ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborů. Původně byl projekt financován jen na rok, ale díky jeho úspěchům se REF rozhodl pokračovat ve financování čtyři roky. První kohorta studium absolvovala v roce 2013 a všichni, kteří byli v rámci projektu podpořeni a úspěšně ukončili studium, nyní pracují jako lékarničtí asistenti, ošetřovatelé nebo laboratorní asistenti. Ostatní budou ukončovat studium v příštích letech. Jedna z největších výhod tohoto programu je, že zde bude více romských zdravotnických odborníků, kteří budou schopni poskytovat služby a pracovat s ostatními Romy. Stanou se také vzory pro budoucí generace. Nové postupy, agentura Jobs business Glasgow (JBG) V posledních osmi letech zaznamenal Glasgow nárůst počtu romských rodin přijíždějících do města ze Slovenska nebo Rumunska. Zatímco některým se podařilo najít si práci, mnoho dospělých Romů je nezaměstnaných a neschopných si najít práci jinde, než na neformálním trhu práce. Městká rada najala agenturu JBG, aby realizovala program řešící překážky v zaměstnávání, kterým čelí Romové přijíždějící do města jako noví migranti. Program běží od roku 2012 a byl tv červnu 2013 validován Pracovní skupinou pro začleňování Romů v rámci sítě EUROCITIES. Jeho rozpočet byl okolo liber, které poskytla Městská rada v Glasgow a Evropský sociální fond. P5 Program na podporu zaměstnatelnosti Romů, JBG. Program poskytoval na míru plánovanou podporu Romům při hledání práce v oblastech jako je sestavování životopisu, hledání práce, techniky přijímacího 8

11 pohovoru. Vedl účastníky k tomu, aby absolvovali pro ně vhodné školení a získali adekvátní pracovní příležitosti. Cílem programu bylo napojit Romy na místní možnosti trhu práce a pracovní příležitosti. Účast na programu také nabízí příležitost využívat další služby jako je Youth Employment Service (YES, Služby zaměstnanosti pro mladé), poradenství při zakládání podnikání, překlenovací služby, zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti a podporu při péči o děti. Zapojení také naplňuje požadavek aktivního hledání práce nezbytného pro získání sociálních dávek. V letech 2012 až 2014 služba deklarovala, že 531 osob navštěvovalo její kurzy, 796 získalo individuální podporu v oblasti zaměstnanosti a 120 osob získalo, nebo je v procesu získání, dokladu o nějaké z forem odborné způsobilosti. Postupy partnerů projektu Roma MATRIX Práce partnerů projektu Roma MATRIX rovněž přispívá k rozvoji nových metod a postupů práce. V rámci projektu partneři poskytují Romům pomoc při hledání práce. Skrze programy zaměstnanosti, které zahrnují metody, jako jsou odborná školení nebo mentoring pro zaměstnance i potenciální zaměstnavatele, Roma MATRIX aktivně pomáhá zlepšit vyhlídky Romů na práci (viz následující část Příklady dobré praxe projektu Roma MATRIX ). 9

12 Příklady dobré praxe projektu Roma MATRIX Partneři projektu Roma MATRIX pracují na konkrétních projektech na pomoc Romům při usnadňování jejich přístupu k pracovním příležitostem. Partneři Roma MATRIX se zaměřili na rozvoj dovedností a zaměstnatelnosti mezi Romy, stejně jako na posílení jejich podnikatelských schopností a vlastních kompetencí komunikovat se zaměstnavateli a budovat pozitivní vztahy Níže uvedené případové studie vycházejí z osvědčených postupů využívaných partnery projektu Roma MATRIX a zdůrazňují, jaký pozitivní dopad tyto metody mají. Dobrá praxe zahrnuje poskytování intenzivního školení, mentorství a podpůrných programů nabízených od nejranějšího stádia tak, aby podporovaly rozvoj dovedností a sebedůvěry Romů. Budování sebevědomí a motivace jsou hlavní cíle. Důraz na holistické a zážitkové vzdělávání, především při práci s mladými, se rovněž velmi osvědčil. Podstatné je také zajistit, aby podpora programu byla k dispozici i poté, co si jedinec práci zajistí. Stejně tak je klíčové pomáhat nejen zaměstnancům, ale i zaměstnavatelům při navazování a rozvoji vzájemných vztahů. Mladým Romům na Slovensku, kteří opuštějí ústavní péči, pomohla intenzivní, ale neformální, podpora při získání zaměstnání Zajištění práce může být zvláště obtížné pro romské děti, které vyrůstaly v ústavní péči a následně se od nich v dospělosti očekává osamostatnění se, často však jen s malou podporou okolí. Na Slovensku počet mladých dospělých, kteří potřebují pomoc a poradenství po té, co byli propuštěni z dětského domova, každým rokem stoupá. Často jsou velmi zranitelní, nemají dostatek dovedností pro život, vzdělání, motivace a sociálních kompetencí nezbytných pro samostatné žití. To vše, spolu s negativními postoji zaměstnavatelů vůči Romům, zapříčiňuje nedostatek pracovních vyhlídek a pravděpodobnost jejich dlouhodobé nezaměstnanosti. Organizace Úsmev jako dar spustila neformální školicí program s názvem Pokrok v rámci domovů na půl cesty, kam mladí lidé pro usnadnění přechodu z ústavní péče dočasně směřují. Školení Pokrok podporuje samostatnost. Skrze intenzivní práci v rámci toho programu, formou skupinových nebo individuálních setkání, kde mohli mladí Romové využít bezpečné prostředí, se naučili, jak se orientovat v životě, sestavovat si rozpočet, hledat práci atd. Jsou vedeni k tomu, aby se zabývali také myšlenkou chudoby, jejími příčinami, následky a hledali možné cesty, jak mohou od svých problémů uniknout a vyřešit je. Program Pokrok má 15 modulů vytvořených tak, aby mladí Romové pochopili svět práce a způsoby, jak se mohou vymanit z chudoby. Dvacet mladých lidí se zúčastnilo osmi šestihodinových skupinových setkání, na které navazovalo 21 hodin intenzivní individuální podpory od školitele a sociálního pracovníka, který s každým z nich individuálně pracoval na rozvoji jeho/její osobnosti a vyhlídkách v oblasti práce. Používané metody zahrnovaly diskuzi, brainstorming, skupinovou práci, 10

13 případové studie, hraní rolí a reflexi. To vše směřovalo ke zlepšení dovedností mladých lidí, jejich sebevědomí, sebedůvěry, schopnosti učit se a přizpůsobit se novým situacím a celkovému rozvoji jejich psychosociální zralosti. Program pomohl účastníkům pracovat na jejich osobních i skupinových cílech, zlepšovat jejich vyhlídky v oblasti práce a související dovednosti, jako např. jak lépe vyjít s lidmi z jiných sociálních a kulturních prostředí. Sedmi účastníkům se v průběhu školení díky nově nabytým dovednostem podařilo najít si práci. Náš klient se opravdu namotivoval k dalšímu vzdělávání po té, co začal s prací sociálního pracovníka a pracuje s romskou komunitou v malém městě na východě Slovenska... (školitel projektu) Mentoring a podpora pomáhají Romům vrátit se po období dlouhodobé nezaměstnanosti zpět do práce, Maďarsko Romské občanské sdružení v Maďarsku nabízí Romům hledajícím zaměstnání pomoc formou mentorského programu. Jedna z příjemkyň jejich podpory předtím pracovala v supermarketech a v hospicu, ale byla již aktuálně několik let nezaměstnaná, přežívala na sociálních dávkách a příjmu z nelegální práce. Následkem toho se zadlužila. Na radu kamarádky přišla do Romského občanského sdružení pro pomoc při hledání práce. Měla pracovní zkušenosti a papírově působila jako dobrá potenciální zaměstnankyně, někdy ale měla potíže s prací v týmu, protože se s kolegy dostávala do konfliktů. Sdružení se s touto ženou setkalo a probralo s ní různé možnosti práce. Zapsala se do mentorského programu, což znamenalo, že je dvakrát týdně navštěvovala kvůli skupinovému mentoringu nebo individuálním konzultacím. Program představuje celou řadu praktických aktivit, jakými jsou předávání informací o možnostech a způsobech hledání práce a podobách přijímacího pohovoru, nabízí ale také podporu při problémech jako je zvládání vzteku, hledání motivace, či nízká sebeúcta. Po třech měsících mentoringu byla vybrána pro tříměsíční smlouvu se zahradnickou firmou, spadající pod místní úřad, která spravuje parky a oddechové zóny v Budapešti. Z této pozice byla nadšená. Program poskytoval průběžnou podporu i poté, co došlo k zajištění pracovní pozice. V té době se tato žena setkala s nějakými konflikty se svými spolupracovníky a upadala její motivace, ale program jí pomohl tyto problémy vyřešit. Díky spolupráci a široké nabídce různých podpůrných služeb byl program schopen zajistit jí tuto konkrétní práci po dobu skoro jednoho roku. Splatila část svého dluhu a díky pravidelnému příjmu se vypořádává s dalšími účty. Se svou prací je spokojená 11

14 a dál se rozvíjí. Všiml si toho i její zaměstnavatel a odměnil jí novou pozicí, což přispělo ke zvýšení jejího sebevědomí Na Juli jsme opravdu hrdí. Začíná přebírat odpovědnost za svůj život a roste jako člověk. (Mentor romské ženy) Rozvoj osobnostních dovedností pomáhá mladým lidem ve Velké Británii k nalezení udržitelné práce V Glasgow žije aktuálně okolo Romů. Jsou postižení stejně vysokou úrovní nezaměstnanosti jako v jiných zemích EU. Aspirace a schopnosti mladých Romů pracovat na dosažení svých snů je velmi různá. Mnoho zapojených subjektů, jako např. místní škola, podpůrné služby a programy zaměstnanosti potvrzují, že aspirace mladých Romů jsou extrémně nízké, potýkají se s pocity sebepodceňování a odtržením od normálního života. Místní nezisková organizace založila Roma Youth Project na podporu mladých lidí při vzdělávání, zlepšení jejich docházky, asistence při dělání domácích úkolů a zvyšování jejich sebedůvěry. Hlavním cíle je zlepšení jejich pracovních vyhlídek tím, že jim nabídne stejné životní příležitosti jako mají Neromové. Projekt intenzivně pracoval s 20 mladými Romy. Pomáhal jim vytvořit individuální rozvojový plán a zvyšovat dovednosti pro získání udržitelné práce. Cílovými skupinami projektu jsou mladí Romové, mnozí z nich stále ještě studenti střední školy, kteří mají problémy kvůli svým jazykovým schopnostem nebo nízké gramotnosti. Tito mladí lidé mají podporu mentora a jsou povzbuzování k účasti na dobrovolnických aktivitách. Jedna mladá romská žena vstoupila do programu v 17 letech s velkými ambicemi. Díky intenzivní podpoře a vlastnímu nadšení se stala dobrovolnicí při práci s mládeží a v administrativě v divadle Tramway. Její tvrdá práce se vyplatila, protože nyní pracuje jako pracovnice s mládeží pro sportovní agenturu se jménem Basketball Twilight. Je to její první práce a plně si ji užívá. Podpora, kterou díky projektu obdržela, byla nedílnou součástí jejího úspěchu. Ne každý se tak rychle setká s úspěchem, ale jedním z klíčových výhod programu je skutečnost, že každý, kdo jej využije, má možnost získat balíček podpůrných služeb šitých přímo na míru jeho potřebám. Projekt si plně uvědomuje, že každý je v jiné fázi a má jiné potřeby a cíle a usilovně se snaží jim pomoci dosáhnout jejich osobních cílů. Tento přístup přináší jasné výsledky. Obě byly tak motivované, to je úchvatné. Je zřejmé, že pochopily, jak je to pro jejich komunity důležité a opravdu do toho daly všechno... (projektový pracovník) 12

15 Síť zainteresovaných subjektů v Glasgow si velmi váží práce s mladými Romy, která se v rámci tohoto projektu, ve školách a dalších organizací dělá. Mnoho mladých Romů nyní vstupuje do projektu Roma Employability Project, který realizuje agentura Jobs and Business Glasgow. Dávají jasnou zprávu, že mladí Romové chtějí pracovat a jejich aspirační úrovně se zvyšují. (stakeholder projektu) Další postupy partnerů v projektu Roma MATRIX Asociace romských rumunských žen v Rumunsku poskytovala Romům školení v oblasti podnikání, které jim umožňuje naučit se základy v této oblasti tak, aby byli v budoucnu schopni založit si vlastní živnost a stát se finančně nezávislými. Školicí kurz byl doplněn také komplexním manuálem. Většina z 15 účastníků si úspěšně vlastní podnikání zřídila. Užitečná byla především podpora s vyplněním veškeré administrativy nezbytné pro zřízení živnosti. Asociace mladých psychologů v Bulharsku organizovala podnikatelský program zahrnující vytvoření firmy, obchodní právo, řízení malých a mikro podniků, řížení lidských zdrojů, stejně jako semináře na téma jak si najít vhodnou práci. Romové, kteří se tohoto programu účastnili se speciálně zajímali o možnosti zlepšení jejich IT dovedností pro zvýšení jejich možností na trhu práce. Byl zpracován praktický manuál pro zaměstnance a zaměstnavatele. Zpětná vazba od účastníků byla pozivitní. Ve Velké Británii Městská rada v Glasgow vsadila na partnerský přístup při snaze usnadnit Romům přístup ke službám ve městě. Účastníkům byla nabídnuta podpora a přístup k vyhledávačům práce, další školení, či možnosti vzdělávání a jazykové kurzy angličtiny. V Rotherhamu, také ve Velké Británii, realizovali celou řadu aktivit zahrnující program pro mladé Romy - Pathways to employment (Cesty k zaměstnání) Program byl zaměřený na budování dovedností a znalostí, které zvýší možnosti účastníků dosáhnout vyššího vzdělání a zaměstnání, což zahrnovalo zlepšení jejich angličtiny a zvýšení aspirací. Podporoval také žáky v přístupu k učňovským oborům. Vhodné účastníky pomohly vybrat školy. Mladí lidé získali příležitost lépe poznat řemesla díky workshopům nabízeným pro různé profese, jakými jsou např. kadeřník, kosmetička, profese v oblasti gastronomických služeb a pohostinství, automechanik a pracovník na stavbách. Jeden mladý účastník zahájil své odborné vzdělávání přímo s Metropolitní radou Rotheramu a nyní pracuje s dětmi v místní základní škole. 13

16 Ponaučení pro tvorbu strategií a praxi Tato část příručky přináší ponaučení z činnosti partnerů Roma MATRIX. K jejich formulaci přispělo i lepší porozumění problematice díky mezinárodní nebo mezistátní působnosti akcí pod záštitou projektu Roma MATRIX. Poučení 1 Stěžejní je pracovat intenzivně na získání informací o tom, jak skloubit potřeby jednotlivců s potřebami místního trhu práce Nejlépe funguje intenzivní podpora, jedna na jednoho, především jsou-li zdroje omezené. Důkladná práce s jednotlivci a v malých skupinách je nejefektivnější proto, že buduje mezi Romy důvěru. Ti by totiž jinak měli málo důvodů k tomu, aby věřili Neromům. V momentě, kdy je důvěra postavena na dobře vybudovaných vztazích, je mnohem jednodušší pozorumět potřebám jednotlivých osob a poté nalézat cesty, jak je naplnit. Dobrá informovanost o potřebách místního trhu práce a možnostech a aspiracích jednotlivců vede k úspěšnému nalezení pracovního místa, které je dlouhodobě udržitelné. Programy potřebují zjistit, jaká jsou dostupná pracovní místa na lokálním trhu a jak dle toho u Romů rozvíjet správné dovednosti a schopnosti. To je pro všechny zúčastněné proces náročný na zdroje a vyžaduje mnoho času. Výsledky však nakonec stojí za to. Poučení 2 Zapojení všech zaintersovaných je nejlepší cestou k zajištění dlouhodobého udržitelného zaměstnání pro Romy Program musí pro vytvoření podmínek zaměstnatelnosti Romů pracovat se všemi zainteresovanými subjekty. Zaměstnavatelé a potenciální zaměstnanci musí být zapojeni hned od začátku. Pokud zde nebudou zaměstnavatelé, kteří Romy vnímají jako důvěryhodnou pracovní sílu, nestačí jen Romům pomáhat napsat si životopis, naučit je vystupování při přijímacím pohovoru a podporovat je při osvojování si nových dovedností. Osvěta a budování vztahů se zaměstnavateli musí být dlouhodobá. Pokrok pravděpodobně nebude rychlý, ale je důležité propojit všechny zainteresované tak, aby spolupracovali a pochopili vzájemně své potřeby. Úzká spolupráce se zaměstnavateli také pomůže zvýšit práva Romů jako zaměstnanců. Kultura práce bez smlouvy, bez záruk a málo placená může být změněna jen v případě, že zaměstnavatel vnímá hodnotu lidí, které zaměstnává. Kompatibilita mezi zaměstnavatelem a potenciálním zaměstnancem je stejně zásadní jako dovednosti. Ne-li zásadnější. To bude vyžadovat následný mentoring jak romských zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, u kterých si nalezli práci. 14

17 Poučení 3 Podporovat je třeba začít tak brzo, jak jen to je možné Je důležité včas investovat do mladých Romů, aby se zvýšily jejich aspirace a potenciál. Již od útlého věku potřebují vědět, že mají svou hodnotu a také jisté možnosti a měli by věřit ve vlastní schopnosti. To se obzvláště týká, i když nejen jich, mladých lidí, kteří byli vychováváni v ústavní péči. Při přípravě mladých lidí na práci může být velmi užitečné využívání zážitkového učení. Poučení 4 Důležitost empatie Empatie a trpělivost jsou velmi důležité při vedení lidí, kteří dlouhodobě nepracují. Pochopení a pomoc při řešení potenciálních překážek na trhu práce, jako např. odpovědnosti romských žen za péči o děti, je také důležitá. Poučení 5 Podpora by měla být průběžná Zajištění práce Romům je pouhým začátkem. Programy musí pokračovat v poskytování podpory tak, aby jim pomohli práci si udržet a začít obracet jejich život k lepšímu. 15

18 Odkazy na zdroje 1. Viz jednotlivé výzkumné zprávy dle seznamu níže. 2. Morton Hyde, Gashi, Clyde and Stanisic. Mind the Gaps: A Robust Appraisal of Policies, programs and implementation for Roma inclusion. USAID. Washington Kóczé, Angela. Roma MATRIX Country Report: Hungary. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. 4. Viz jednotlivé výzkumné zprávy dle seznamu níže. 5. Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) The Situation of Roma in 11 EU Member States: Survey results at a glance Lucemburk. 6. Viz jednotlivé výzkumné zprávy dle seznamu níže. 7. Dobré praktiky a opatření Rady Evropy Barbulescu, Roxana. Roma MATRIX Country Report: Spain. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Další odkazy Arcoudis, Chrisoula. Roma Matrix Country Report: Greece. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Barbulescu, Roxana. Roma Matrix Country Report: Spain. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Bello, Barbara Giovanna. Roma Matrix Country Report: Italy. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Kóczé, Angela. Roma Matrix Country Report: Hungary. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Kostka, Joanna. Roma Matrix Country Report: Poland. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Lajčáková, Jarmila. Roma Matrix Country Report: Slovakia. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Muhič Dizdarevič, Selma. Roma Matrix Country Report: Czech Republic. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Pantea, Maria-Carmen. Roma Matrix Country Report: Romania. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Todorov, Todor. Roma Matrix Country Report: Bulgaria. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. Turley, Hilary. Roma Matrix Country Report: UK. Univerzita Salford, Manchester a Univerzita York. Červen VB. 16

19 Další zdroje Výzkumnou složkou projektu Roma MATRIX je zjišťování, jak jsou v deseti členských státech prezentovány a zaváděny Národní strategie pro integraci Romů (NRIS) a další strategie zaměřené na inkluzi Romů. Zvláštní důraz je kladen na způsoby vypořádávání se s rasismem vůči Romům, stejně jako na pokroky, které členské státy udělaly v klíčových oblastech zájmu širšího projektu Roma MATRIX. Zdroje zahrnují: Deset národních zpráv - jedna z každého státu účastnícího se Roma MATRIX projektu. Zprávy jsou napsány různými autory a zabývají se tematickými oblastmi důležitými pro Roma MATRIX. Průběžná výzkumná zpráva Roma MATRIX přináší přehled klíčových témat nadnesených autory deseti samostatných zpráv členských zemí Roma MATRIX. Brown, P., Dwyer, P., Martin, P. and Scullion, L. (2014) Roma MATRIX Průběžná výzkumná zpráva. University of Salford and University of York, UK. Závěrečná výzkumná zpráva projektu Roma MATRIX, která dokumentuje empirickou činnost a závěry, vznikla zapojením více než 130 klíčových účastníků v deseti členských zemích, dostupná od dubna Brown, P., Dwyer, P., Martin, P., Scullion, L. and Turley, H. (2015 v přípravě) Závěrečná výzkumná zpráva. University of Salford and University of York, UK. Veškerý výzkum projektu Roma MATRIX je dostupný na stránkách Více informací o případových studiích projektu Roma MATRIX uvedených i neuvedených v této příručce naleznete na stránkách Pro více informací o projektu Roma MATRIX navštivte stránky 17

20 Další příručky dobré praxe Příručka dobré praxe 1: Nahlašování a poradenská centra Příručka dobré praxe 2: Sítě prosazující práva Příručka dobré praxe 3: Práce s dětmi opouštějícími ústavní péči Příručka dobré praxe 4: Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Příručka dobré praxe 5: Zaměstnanost Romů Příručka dobré praxe 6: Mezikomunitní mediace Příručka dobré praxe 7: Romské komunitní zdravotní mediátorky Příručka dobré praxe 8: Mentoring Romů ve veřejných institucích Příručka dobré praxe 9: Romské protirasistické kampaně a pozitivní zobrazování Všechny příručky jsou dostupné na stránkách: 18

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 4: Mediace a informace Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Dodatky a textové přílohy

Dodatky a textové přílohy Dodatky a textové přílohy 78 Dodatek: Přehled projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovaných programem Phare Rozvoj lidských zdrojů PALMIF (CZ 9305-02) Cílem projektu byla podpora místních iniciativ

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Roma MATRIX Příručka dobré praxe 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství.

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Závěrečná zpráva o projektu realizovaném v roce 2010

Závěrečná zpráva o projektu realizovaném v roce 2010 Závěrečná zpráva o projektu realizovaném v roce 2010 Tematický okruh: 2. Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední škole. Počet přímých beneficientů projektu: 290 žáků a dospělých ze

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti

PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků. 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska. 13:30 14:30 Dotační možnosti Seminář Financování projektů z fondů EU 30. března 2016 PROGRAM: 13:00 13:15 Prezence účastníků 13:15 13:30 Role MAS v rámci rozvoje vzdělávání regionu Jablunkovska 13:30 14:30 Dotační možnosti 14:30 14:40

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 8. Mentoring Romů ve veřejných institucích

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 8. Mentoring Romů ve veřejných institucích Roma MATRIX Příručka dobré praxe 8. Mentoring Romů ve veřejných institucích Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Ing. Ivana Projsová Ing. Věra Nouzová Ústí nad Labem 20. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ a harmonogram výzev OPZ Současný

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Podporujeme ty, kteří pomáhají Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 38 miliard korun bylo investováno do lidí, jejich rozvoje, vzdělávání a začlenění do společnosti Vzniklo 32 000 nových pracovních

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více