Výroční zpráva. občanské sdruţení Mathilda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. občanské sdruţení Mathilda"

Transkript

1 Výroční zpráva občanské sdruţení Mathilda za rok 2009

2 Základní údaje Název: Mathilda Sídlo: Seifertova 25, Praha 3 IČ: Datum registrace u MV: Č. registrace: VS/1-1/74035/08-R Zakládající členové: Mathilda Nostitzová Ing. Hana Jasenovcová Luboš Krapka číslo účtu: /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Poštovní spořitelna, a.s., Spálená 3, Praha 1 Kontaktní osoba: Luboš Krapka tel.:

3 Úvod Pomoci je tak snadné Občanské sdruţení Mathilda bylo zaloţeno v prosinci roku 2008 a jeho jádro tvoří nejbliţší spolupracovníci paní Mathildy Nostitzové, patronky nevidomých v České republice. Cílem našeho sdruţení je pomáhat a podporovat smysluplné projekty, které pomohou zrakově postiţeným. Lidí, kteří špatně vidí anebo jsou úplně nevidomí, je mezi námi stále hodně. Právě vodicí pes a další sluţby, naučí nevidomého být samostatným a ţít plnohodnotný ţivot, ţít bez zraku. Cílem občanského sdruţení Mathilda je pomoci organizacím a projektům, které nevidomým lidem smysluplně pomáhají a zároveň ukázat lidem, kteří chtějí pomáhat, ţe i malá pomoc je důleţitá, pokud se správně nasměruje. Pomáhat V občanské společnosti je to samozřejmostí. Mnoho z nás má charitu spojenou s bohatými podnikateli, firmami a svou nečinnost si omlouváme tím, ţe nejsme na tom tak dobře, abychom mohli rozdávat. Pomoc není otázkou peněz, ale srdce. Pomáhat můţe kaţdý v rámci svých moţností. Například tak, jako to dělala moje babička i maminka. Chodily číst nevidomým. Stálo je to trochu času. Pomoci můţete i Vy. Třeba jako Eva Holubová. Mathilda Nostitzová patronka sdruţení Herečka Eva Holubová pomáhá v různorodých projektech, které umoţňují lidem zdravotně postiţeným i jinak znevýhodněným vést pokud moţno plnohodnotný ţivot. Jejím posledním počinem je výchova štěněte budoucího vodicího psa, fenky Affi, neţ se předá na specializovaný výcvik. Na tomto příkladu chtěla ukázat, ţe pomáhat můţe kaţdý, i velmi zaměstnaný člověk. Na pejska, kterého Eva Holubová vychová, čeká studentka praţské konzervatoře pro nevidomé Barbora Janová. Pejsek i Bára budou absolvovat své školy v příštím roce, a pokud vše dobře dopadne tak jim v létě příštího roku začne společný ţivot.

4 Mathila Nostitzová patronka sdruţení Mathilda Nostitzová se narodila 12. června 1936 a vyrůstala na zámku v Plané u Mariánských Lázní. Vzhledem k situaci po Únoru 1948 musela v červnu stejného roku ve svých dvanácti letech opustit s rodinou Československo. V Německu pracovala několik let jako novinářka. V roce 1970 se provdala za italského diplomata a doprovázela ho při jeho působení v SSSR, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Japonsku, Norsku a Ománském sultanátu. (V současnosti je její manţel velvyslancem Maltézského řádu v České republice). Přestoţe mnoho let pobývala v zahraničí, vţdy se aktivně zajímala o situaci v Československu. Vrátila se sem v roce 1990 a dnes pobývá částečně zde a částečně v Itálii. Paní Nostitzová je patronkou českého Centra pro ochranu a restaurování památek. Dlouhodobě podporuje nevidomé, spolupracuje s obecně prospěšnou společností Tyfloservis i se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v České republice (SONS). Za tuto svou činnost obdrţela několikerá ocenění, například Cenu Via Bona Nadace VIA v září 2007 za individuální filantropii a Cenu ministra zahraničních věcí Gratia Agit v říjnu V červenci 2009 přebírá cenu Významná česká ţena ve světě 2009 v Senátu ČR. Podporuje pořizování komentářů pro nevidomé k novým českým filmům a koncerty nevidomých a slabozrakých umělců. Je patronkou Klubu drţitelů vodicích psů. Tradičně přebírá záštitu nad akcí sbírka Bílá pastelka, která se koná u příleţitosti Mezinárodního dne bílé hole. Způsob její podpory je finanční i organizační a znamená pro mnoho našich handicapovaných spoluobčanů přímou pomoc, zvýšení sebevědomí a motivaci do ţivota a práce. Pro zdravé občany se Mathilda Nostitzová snaţí být příkladem osobního nasazení ve prospěch skupiny občanů s postiţením. Během jiţ téměř dvacetiletého období získala pro nevidomé a slabozraké mnoho finančních prostředků z domova i ze zahraničí, ať uţ formou finančních a materiálních darů, prostředků na dopravu nebo na pronájmy. Také díky její pomoci Mathilda pořádá kaţdý rok významné akce, kterými upozorňuje na problémy zrakově postiţených. Při těchto příleţitostech jsou oceňováni ti, kteří slabozrakým a nevidomým pomáhají (například výrobou speciálních pomůcek nebo při výcviku vodicích psů). V neposlední řadě se Mathilda Nostitzová vţdy starala a stará o rozšiřování mezinárodní spolupráce. Mathilda Nostitzová nemá ráda slovo charita. Sama ráda pomáhá lidem, kteří potřebují pomoc. Nepovaţuje to za charitu, ale za zcela normální, ţe si lidi pomáhají. Mathilda Nostitzová od chvíle, kdy se v roce 1990 vrátila do Československé republiky aktivně a nezištně pomáhá zrakově postiţeným. Je příkladem všem svým jednáním a postoji. I přes svůj věk je stále aktivní a neustále pomáhá všem, kteří potřebují pomoc. Svoje jméno propůjčila a svoje aktivity realizuje v občanském sdruţení Mathilda.

5 Porodna Motto projektu: Vodicí pes se musí nejdříve narodit, aby mohl být vycvičen a předán nevidomému člověku. První projekt, který Mathilda podpořila je výstavba porodny pro vodici psy. Základní částku Kč darovala Nadace VINCI v České republice. Zbylou částku, Kč, potřebnou K dostavbě jsme získali od řady sponzorů a také z prodeje kalendáře Pes - přítel člověka. Výstavba porodny byla pilotním projektem občanského sdruţení Mathilda v roce Založení vlastního chovu štěňat budoucích vodicích psů Mathilda podporuje projekt zaměřený na zvýšení kvality stávající sluţby v oblasti výcviku vodicích psů pro nevidomé, konkrétně zaloţení vlastního chovu štěňat budoucích vodicích psů. Partnerem tohoto projektu je Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS ČR, které zajišťuje výcvik vodicích psů a všechny sluţby s ním související. Součástí výcviku vodicích psů a podpory jejich nevidomých majitelů v současné době je: výběr a nákup štěňat ve věku 7-8 týdnů od vybraných chovatelů výchova štěňat v rodinách dobrovolných spolupracovníků po dobu obvykle 10 měsíců a vlastní výcvik psů přísná veterinární péče o psy ve výchově a výcviku součástí výchovy i výcviku je i selekce z hlediska vhodnosti povahových vlastností a zdravotního stavu jednotlivých psů pro práci vodícího psa proškolení, teoretická příprava a praktický zácvik nevidomých ţadatelů o vodicí psy předávání vycvičených psů, dvoutýdenní výuka klienta s jeho novým psím průvodcem, částečně v SVVP, částečně v domácím prostředí následná péče o kaţdého uţivatele SVVP je členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato federace byla zaloţena za účelem vytváření a dodrţování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postiţené klienty. Středisko výcviku vodicích psů je plnohodnotným členem této organizace od roku 1997.

6 Údaje o samotném projektu Vodicí pes je pro nevidomého člověka jedním z velkých kroků k samostatnosti a nezávislosti na svém okolí. Aby byl pes opravdu zdatným pomocníkem nevidomého, musí jeho příprava výchova štěňat a dorostu, vlastní výcvik, probíhat na vysoké profesionální úrovni. Do výcviku mohou být zařazeni pouze zdraví psi s odpovídajícími povahovými vlastnostmi, většina štěňat je zajišťována nákupem od běţných chovatelů (nejčastěji labradorských a zlatých retrívrů). Specifické poţadavky na povahu těchto psů nejsou vţdy v souladu s běţnými komerčními chovy. Při stanovení pravidel na kvalitu zdravotního stavu a povahových vlastností mladých psů je v současné době maximální úspěšnost výchovy štěňat od 8 týdnů do jednoho roku okolo 65%. Členské školy Mezinárodní federace vodicích psů proto řeší potřebu dostatečného mnoţství zdravých a povahově odpovídajících psů vlastními chovy. Podle informací z Mezinárodní federace vodicích psů se při důsledném vlastním chovu zvýší úspěšnost odchovu na 70 80%. Za vyuţití genetického potenciálu ze světových škol pro výcvik vodicích psů a ve spolupráci s nimi máme šanci vytvořit chovnou základnu, která by do budoucna měla plně pokrýt potřebu mladých psů pro výcvik. Pro úspěšné zahájení kvalitního vlastního chovu je nutné zajistit: dostatečné mnoţství kvalitních chovných jedinců, (SVVP vlastní šest fen určených pro chov z pěti škol pro výcvik vodicích psů z USA, GB a Austrálie) kvalitní zázemí pro úspěšné porody a odchov štěňat propracovaný systém výchovy štěňat na bázi dobrovolníků, ale s aktivní účastí profesionálních lektorů a koordinátora a kvalitní veterinární péčí. Zajištění výstavby a následného provozu porodny a odchovny štěňat není ve finančních moţnostech SVVP. Mathilda si vzala za cíl zajistit finanční prostředky pro tuto část sluţby. Cílem projektu tedy je - zajistit podmínky pro zahájení vlastního chovu štěňat, budoucích vodících psů a tím přispět ke zlepšení poskytování této základní sociální sluţby pro nevidomé v ČR. Porodna pro vodicí psy Pro zajištění podmínek úspěšného chovu je nutná výstavba chovatelského zařízení pro vedení porodů a odchovy štěňat porodny. Porodna zajišťuje všechny podmínky pro vedení porodů a odchovy štěňat pro dvě feny najednou, včetně technického, hygienického zázemí, skladových prostor. Porodna je řešena přístavbou chovatelského zařízení k rodinnému domu porodníka. Důvody tohoto řešení jsou: průběh porodu feny je nutné mít pod dohledem, tudíţ je nutná stálá přítomnost porodníka (odpovědné osoby) několik dní. Přístavbou porodny k domu

7 porodníka lze mít fenu pod dohledem i jeho rodinných příslušníků, není třeba zaměstnávat několik pracovníků ve směnném provozu, porodník můţe být jeden. porodna je vyuţívána nárazově, feny zde nebudou trvale ubytovány. (plánujeme 6 odchovů štěňat ročně). Přístavbou k rodinnému domu jsou tyto prostory technicky i personálně zajištěny (vytápění, údrţba, úklid, ) snadněji neţ výstavbou samostatného objektu. Porodna je vybavena 2 porodními boxy, včetně prostorů pro odchov malých štěňat, prostory pro zázemí sklad krmiv, pomůcek, umývárna umyvadlo, sprcha pro psy, výlevka, apod. Porodna je na ploše 40m2 (5x8 m), dle stavebních norem pro příslušnou kategorii zvířat. Obsahuje dvě místnosti pro porodní boxy, kaţdá s malým venkovním výběhem pro štěňata. Dále skladovou místnost a hygienické zázemí. Vytápění je podlahové s přídavnými přímotopy pro nejchladnější roční období. Projekt je jednoznačně startovací s dlouhodobým cílem plného zajištění dostatečného mnoţství špičkových zvířat pro výcvik vodicích psů. Do budoucna se počítá s rozvojem chovu, vytváření chovných linií, se spoluprací se zahraničím. Hodnotícím kritériem úspěchu je: dostatečné mnoţství štěňat a mladých psů pro výcvik vylepšení zdravotních stavů a povahových vlastností psů určených k výcviku sníţení podílu vyřazených psů z výchovy a výcviku. (v současné době se mnoţství vyřazených psů pohybuje mezi 35-40% z nakoupených štěňat. Cílem je sníţit tento podíl alespoň o 10%.) zjednodušení průběhu výcviku povahově vyrovnaní, kvalitní vycvičení vodicí psi, naplňující v dostatečném mnoţství potřeby nevidomých lidí. V návaznosti na sledování výsledků chovu monitorování povah, cvičitelnosti, zdraví, temperamentu psů během výcviku i po předání nevidomým majitelům bude podle úspěšnosti potomků jednotlivých fen další rozvíjení chovu, vytváření chovných linií a tím celkové zlepšení chovného potenciálu. Kritéria neúspěchu v tomto případě souvisí přímo s přírodou s reprodukčními schopnostmi jednotlivých chovných jedinců. Na tomto aspektu ovšem závisí pouze časový faktor realizace, to znamená, v jakém časovém horizontu se podaří naplnit hodnotící kritéria. Myšlenka projektu je plně v souladu se standardy Mezinárodní federace vodicích psů (IGDF). SVVP je federací pravidelně auditováno v oblasti dodržování pravidel v chovu a výcviku vodicích psů, v péči a podpoře nevidomých, kteří vodicího

8 psa potřebují. SVVP cvičí a předává vodicí psy již 12 let, za tu dobu bylo předáno 300 vodicích psů, 300 nevidomých se za pomoci svých psích průvodců vrátilo zpět do normálního života. Z této dlouholeté zkušenosti (i z auditů IGDF) také vyplývají další kroky v nutnosti dalšího rozvoje našich služeb. Jedním z těchto kroků je zajištění dostatečného množství povahově a zdravotně vynikajících psů pro výcvik. Současný stav projektu 6 chovných fen z členských škol IGDF, s výborným genetickým potenciálem je v majetku SVVP. Všechny jsou již v reprodukčním věku. Harmonogram realizace projektu zajištění finančních prostředků - první pololetí 2009 projektová dokumentace, stavební povolení - první čtvrtletí roku 2009 zahájení stavby jaro 2009 dokončení a zprovoznění jaro 2010 Partnerská spolupráce s nadací VINCI Skupina VINCI je sloţena z firem z oboru stavebnictví, proto je pro nás partnerská spolupráce více neţ přínosná. Všechny informace pro realizaci stavby (poradenství ohledně projektové dokumentace, stavebního povolení, pouţití materiálů, samotné stavby, apod.) byly pro nás nedocenitelné. Naše spolupráce byla stvrzena Smlouvou o nadačním příspěvku na částku Kč. Tato částka byla výhradně určena na výstavbu porodny a to na finanční zajištění do fáze hrubé stavby. Dokončovací práce a vybavení objektu v hodnotě Kč hradil Mathilda z vlastních prostředků, které získala od drobných sponzorů a z prodeje kalendáře Pes přítel člověka. Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na výstavbě porodny.

9 Letáky do MHD Občanské sdruţení Mathilda v květnu zpracovalo a nechalo vytisknout 3 druhy informačních letáků formát A3 Setkání s nevidomým s návody jak správně pomoci nevidomému. Letáky se objevili ve všech krajských městech v prostředcích MHD v počtu ks. Tato kampaň měla za cíl poskytnout naučnou formou zdravé veřejnosti návod, jak můţe velmi jednoduchým způsobem pomoci nevidomému.

10 Jinonický pohár 27. června 2009 se v Jinonicích uskutečnil 2. ročník Jinonického poháru. V dopoledních hodinách změřilo své síly 10 tříčlenných druţstev v bowlingu. Naše pozvání přijali jak zrakově postiţení SK Tyflosport, SVVP, Ajťáci, tak i vidomí. Zastoupeni byli novináři, velvyslanci (Argentina, Lotyšsko, Maltézští rytíři), Rotary club, La Caine, Tyfloservis, Uhlobaroni a samozřejmě tým Mathildy. V odpoledních hodinách společně soutěţili v kynologických dovednostech. Nebylo ani tak důleţité kdo vyhrál, jako fakt, ţe jsme proţili krásný slunečný den plný pohody a smíchu. Součástí večera bylo rovněţ přijímání nových členů. Naše řady se rozrostly ze 3 na 9.

11 Kalendář Pes - přítel člověka proběhla v Obecním domě v Praze slavnostní zahájení výstavy a křest kalendáře Pes přítel člověka. Dalších 30 dní měli návštěvníci výstavy moţnost spatřit unikátní fotografie od Antonína Malého, na kterých zachytil věrného pomocníka člověka. Vystaveny byly také fotografie z kalendáře, na kterých psi pózují spolu se známými osobnostmi. Akce má za cíl podpořit myšlenky občanského sdruţení Mathilda, paní hraběnky Mathildy Nostitzové, která se snaţí podporovat nevidomé a zrakově postiţené. Návštěvníci výstavy měli nejen moţnost prohlédnout si krásné fotografie, ale také podpořit sdruţení a pomoci pomáhat. Jedním z cílů občanského sdruţení Mathilda je poskytovat materiální podporu při výcviku vodicích psů pro nevidomé, coţ je proces nejen náročný a dlouhý, ale především také velmi finančně nákladný. Proto vznikl nápad na vydání unikátního kalendáře, který představuje nejen podařené umělecké dílo, ale jeho zakoupením mají návštěvníci výstavy moţnost zajistit týden výchovy štěňátka budoucího vodícího psa. Kalendář plný krásných fotografií stojí 500 Kč a je nejen účinnou pomocí, ale můţe být i milým dárkem. Před objektiv fotografa Antonína Malého se postavili psi i známé osobnosti, mezi které patří kromě samotné hraběnky Nostitzové také Eva Holubová, Zdeněk Svěrák, Marta Kubišová, Jiří Bartoška, Karel Schwarzenberg, Marek Eben, Lukáš Pollert, Varhan Orchestrovič Bauer, Dagmar Havlová, Jan Tříska, Miloš Forman a Václav Havel. Kalendář splnil svůj účel, jak po stránce propagační, tak i po stránce finanční. Za kalendář jsme utrţili přes Kč.

12

13 Aukce soch Benefiční aukce na pomoc zrakově postiţeným ţenám v umění Částku sto čtyřicet pět tisíc korun vynesla benefiční aukce sochařských děl uspořádaná občanským sdruţením The Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic a občanským sdruţením Mathilda dne 5. listopadu ve Velkopřevorství Českém v Praze. Sochy do aukce věnovaly nevidomé sochařky, přičemţ toto spojení umění s postiţením předurčuje i účel, na který vydraţená částka půjde. Aukce se konala pod záštitou J. E. Velvyslance Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice Dr. Maria Quagliottiho. Aukci vedl a s přítomnými licitoval herec Ondřej Pavelka. Umělecká díla věnovaly nevidomé sochařky Jana Boudová, Jarmila Hochsteigerová, Boţena Přikrylová, Alena Stanická, Marianna Machalová- Jánošíková a Petra Vogelová. Výtěţek aukce ve výši sto čtyřicet pět tisíc korun bude rozdělen rovným dílem na aktivity, kterými se pořádající sdruţení zabývají. O příjemný kulturní záţitek se postaralo vokální trio MAKABARA ve sloţení Marie Vostatková, Kateřina Uličná a Barbora Janová. Všechny tři dívky jsou studentkami Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postiţené. Překvapením večera bylo vystoupení špičkové flétnistky Ţofie Vokálkové. Po zbytek večera se potom o příjemnou atmosféru postaral klavírista Kalman Horvát.

14 Mikulášský bazar V sobotu 5. prosince 2009 od do hod jsme se v prostorách Praţské křiţovatky zúčastnili jiţ pátého ročníku tradičního Mikulášského charitativního bazaru. Na ty, kteří v tento den navštívili bývalý kostel sv. Anny v Praze 1 čekal, mimo moţnosti nakoupit si v předstihu vánoční dárečky a přispět tak na dobrou věc, také celá řada vzácných hostů, doprovodný hudební program, mikulášská nadílka a ojedinělá příleţitost shlédnout unikátní prostor Praţské křiţovatky, jenţ je jinak veřejnosti přístupný jen zcela výjimečně. Hlavní ideou této akce je poskytnout českým neziskovým organizacím moţnost prezentovat svoji práci takzvaně pod jednou střechou, a podpořit tak jejich vzájemný kontakt a spolupráci. Veřejnosti se pak nabízí moţnost získat zakoupením některého z výrobků na stáncích bazaru vánoční dáreček a zároveň tím podpořit vţdy danou organizaci. Kromě našeho sdruţení se bazaru zúčastnili například i VIZE 97, Nadace Charty 77, Člověk v tísni, Výbor dobré vůle, Mammahelp, Domov sv. Karla Boromejského, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond INKA, Čajomír a řada dalších. Na stánku Mathildy se prodávaly kromě kalendářů, také keramické a proutěné výrobky z Rehabilitační střediska pro nevidomé Dědina a trička s kresbami známých českých výtvarníků ze Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích.

15 Podpořili nás V tomto seznamu jsou uvedeni dárci, kteří nám poskytli víc neţ 5000 Kč. Mathilda Nostitzová 70000,00 Nadace VINCI v ČR ,00 Tomáš Rohan 20000,00 Ing. Dalibor Štys 5000,00 Galop s.r.o ,00 JUDr. Jan Mikš 10000,00 JUDr. Jan Suk 10000,00 Zuzana Špitílská 5000,00 JUDr Tomáš Prokopec 15000,00 Lukas Stephen 5000,00 Lokel s.r.o ,00 JUDr. Cyril Svoboda 66000,00 BUBNA-LITIC ADAM 20000,00 J. Engelova a M. Victorinova 10600,00 Michal Zaveský 11500,00 Women in the Arts 16000,00 Mathilda Nostitzová 40000,00 LAIC AKTENGESELLSCH 25000,00 Parobek Sarka 12500,00 K2 Aquecon s.r.o ,00 Mathilda Nostitzová 40000,00 Ing. Jiří Jehnička 40000,00 Omlouváme se všem ostatním dárců, ale z kapacitních důvodů není moţné uvést všechny. Občanské sdruţení Mathilda děkuje všem dárcům. Další finanční prostředky získala paní hraběnka Nostitzová na gala večeru při udílení cen Trebia Převzala šek v hodnotě Kč. Peníze putovaly rovným dílem přímo od dárce do Tyfloservisu, o.p.s. a Střediska výcviku vodicích psů SONS.

16 Finanční část Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Mathilda IČO Seifertova Prah 9 a číslo Stav k prvnímu Stav k dni poslednímu dni AKTIVA řádku účetního účetního období období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 5 B. Krátkodobý majetek I. Zásoby 7 18 II. Pohledávky 8 III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva Aktiva číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni PASIVA řádku účetního účetního období období a b 3 4 A. Vlastní zdroje I. Jmění 13 II. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje I. Rezervy 16 II. Dlouhodobé závazky 17 III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva Pasiva

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu org ánu Ozna čení Mathilda IČO Seifertova 25 Praha Činnosti Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářs Celkem ká řádku A. Náklady 1 B. I. Spotřebované nákupy II. Sluţby III. Osobní náklady 4 IV. Daně a poplatky 5 V. Ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 7 opravných poloţek VII. Poskytnuté příspěvky 8 VIII. Daň z příjmů 9 Náklady Výnosy 11 I. Trţby za vlastní výkony a zboţí II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob III. Aktivace 14 IV. Ostatní výnosy V. Trţby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných poloţek C. VI. VII. Přijaté příspěvky Provozní dotace 18 Výnosy Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění

18 Výsledovka Strana 1 Mathilda IČ: Rok: 2009 Dne: Tisk vybraných záznamů Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový Název účtu stav období MD období D rozdíl stav Náklady 501 Spotřeba 0, ,00 0, , ,00 materiálu 513 Náklady na reprezentaci 0, ,00 0, , , Ostatní 0, ,00 0, , ,00 sluţby 549 Jiné ostatní náklady 0,00 775,00 0,00 775,00 775,00 Náklady 0, ,00 0, , ,00 Výnosy 601 Trţby za vlastní 0,00 0, , , ,00 výrobky 613 Změna stavu zásob 0,00 0, , , ,59 výrobků 644 Úroky 0,00 0, , , , Přijaté příspěvky (dary) 0,00 0, , , ,00 Výnosy 0,00 0, , , ,34 Hospodářský zisk za ,34 období Hospodářský zisk ,34 Tisk vybraných záznamů: Datum >= , Datum <=

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8

I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8 Výroční zpráva 2008 I. OBSAH: I. OBSAH: 2 II. ÚVODNÍ SLOVO 3 III. POSLÁNÍ 4 IV. KDO JSME 4 V. STŘÍPKY Z HISTORIE 5 VI. STRUKTURA ORGANIZACE 6 VII. KALENDÁRIUM V ROCE 2008 8 VIII. ZPRÁVY O ČINNOSTI STŘEDISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011

NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 NADACE LEONTINKA Výroční zpráva Nadace Leontinka 2011 Tento dokument je majetkem Nadace Leontinka. Zpracoval: informační část: Nadace Leontinka finanční část: Alena Kuchtová, daňová poradkyně 1 OBSAH INFORMAČNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Očima předsedy správní rady

Očima předsedy správní rady Poslání Nadace O2 Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Dále chceme přispívat k rozvoji a ochraně

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE OBSAH Mapa Farní charity 1 Úvodní slovo 2 Poslání, vznik, působnost, struktura Farní charity

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více