Výroční zpráva. občanské sdruţení Mathilda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. občanské sdruţení Mathilda"

Transkript

1 Výroční zpráva občanské sdruţení Mathilda za rok 2009

2 Základní údaje Název: Mathilda Sídlo: Seifertova 25, Praha 3 IČ: Datum registrace u MV: Č. registrace: VS/1-1/74035/08-R Zakládající členové: Mathilda Nostitzová Ing. Hana Jasenovcová Luboš Krapka číslo účtu: /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Poštovní spořitelna, a.s., Spálená 3, Praha 1 Kontaktní osoba: Luboš Krapka tel.:

3 Úvod Pomoci je tak snadné Občanské sdruţení Mathilda bylo zaloţeno v prosinci roku 2008 a jeho jádro tvoří nejbliţší spolupracovníci paní Mathildy Nostitzové, patronky nevidomých v České republice. Cílem našeho sdruţení je pomáhat a podporovat smysluplné projekty, které pomohou zrakově postiţeným. Lidí, kteří špatně vidí anebo jsou úplně nevidomí, je mezi námi stále hodně. Právě vodicí pes a další sluţby, naučí nevidomého být samostatným a ţít plnohodnotný ţivot, ţít bez zraku. Cílem občanského sdruţení Mathilda je pomoci organizacím a projektům, které nevidomým lidem smysluplně pomáhají a zároveň ukázat lidem, kteří chtějí pomáhat, ţe i malá pomoc je důleţitá, pokud se správně nasměruje. Pomáhat V občanské společnosti je to samozřejmostí. Mnoho z nás má charitu spojenou s bohatými podnikateli, firmami a svou nečinnost si omlouváme tím, ţe nejsme na tom tak dobře, abychom mohli rozdávat. Pomoc není otázkou peněz, ale srdce. Pomáhat můţe kaţdý v rámci svých moţností. Například tak, jako to dělala moje babička i maminka. Chodily číst nevidomým. Stálo je to trochu času. Pomoci můţete i Vy. Třeba jako Eva Holubová. Mathilda Nostitzová patronka sdruţení Herečka Eva Holubová pomáhá v různorodých projektech, které umoţňují lidem zdravotně postiţeným i jinak znevýhodněným vést pokud moţno plnohodnotný ţivot. Jejím posledním počinem je výchova štěněte budoucího vodicího psa, fenky Affi, neţ se předá na specializovaný výcvik. Na tomto příkladu chtěla ukázat, ţe pomáhat můţe kaţdý, i velmi zaměstnaný člověk. Na pejska, kterého Eva Holubová vychová, čeká studentka praţské konzervatoře pro nevidomé Barbora Janová. Pejsek i Bára budou absolvovat své školy v příštím roce, a pokud vše dobře dopadne tak jim v létě příštího roku začne společný ţivot.

4 Mathila Nostitzová patronka sdruţení Mathilda Nostitzová se narodila 12. června 1936 a vyrůstala na zámku v Plané u Mariánských Lázní. Vzhledem k situaci po Únoru 1948 musela v červnu stejného roku ve svých dvanácti letech opustit s rodinou Československo. V Německu pracovala několik let jako novinářka. V roce 1970 se provdala za italského diplomata a doprovázela ho při jeho působení v SSSR, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Japonsku, Norsku a Ománském sultanátu. (V současnosti je její manţel velvyslancem Maltézského řádu v České republice). Přestoţe mnoho let pobývala v zahraničí, vţdy se aktivně zajímala o situaci v Československu. Vrátila se sem v roce 1990 a dnes pobývá částečně zde a částečně v Itálii. Paní Nostitzová je patronkou českého Centra pro ochranu a restaurování památek. Dlouhodobě podporuje nevidomé, spolupracuje s obecně prospěšnou společností Tyfloservis i se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v České republice (SONS). Za tuto svou činnost obdrţela několikerá ocenění, například Cenu Via Bona Nadace VIA v září 2007 za individuální filantropii a Cenu ministra zahraničních věcí Gratia Agit v říjnu V červenci 2009 přebírá cenu Významná česká ţena ve světě 2009 v Senátu ČR. Podporuje pořizování komentářů pro nevidomé k novým českým filmům a koncerty nevidomých a slabozrakých umělců. Je patronkou Klubu drţitelů vodicích psů. Tradičně přebírá záštitu nad akcí sbírka Bílá pastelka, která se koná u příleţitosti Mezinárodního dne bílé hole. Způsob její podpory je finanční i organizační a znamená pro mnoho našich handicapovaných spoluobčanů přímou pomoc, zvýšení sebevědomí a motivaci do ţivota a práce. Pro zdravé občany se Mathilda Nostitzová snaţí být příkladem osobního nasazení ve prospěch skupiny občanů s postiţením. Během jiţ téměř dvacetiletého období získala pro nevidomé a slabozraké mnoho finančních prostředků z domova i ze zahraničí, ať uţ formou finančních a materiálních darů, prostředků na dopravu nebo na pronájmy. Také díky její pomoci Mathilda pořádá kaţdý rok významné akce, kterými upozorňuje na problémy zrakově postiţených. Při těchto příleţitostech jsou oceňováni ti, kteří slabozrakým a nevidomým pomáhají (například výrobou speciálních pomůcek nebo při výcviku vodicích psů). V neposlední řadě se Mathilda Nostitzová vţdy starala a stará o rozšiřování mezinárodní spolupráce. Mathilda Nostitzová nemá ráda slovo charita. Sama ráda pomáhá lidem, kteří potřebují pomoc. Nepovaţuje to za charitu, ale za zcela normální, ţe si lidi pomáhají. Mathilda Nostitzová od chvíle, kdy se v roce 1990 vrátila do Československé republiky aktivně a nezištně pomáhá zrakově postiţeným. Je příkladem všem svým jednáním a postoji. I přes svůj věk je stále aktivní a neustále pomáhá všem, kteří potřebují pomoc. Svoje jméno propůjčila a svoje aktivity realizuje v občanském sdruţení Mathilda.

5 Porodna Motto projektu: Vodicí pes se musí nejdříve narodit, aby mohl být vycvičen a předán nevidomému člověku. První projekt, který Mathilda podpořila je výstavba porodny pro vodici psy. Základní částku Kč darovala Nadace VINCI v České republice. Zbylou částku, Kč, potřebnou K dostavbě jsme získali od řady sponzorů a také z prodeje kalendáře Pes - přítel člověka. Výstavba porodny byla pilotním projektem občanského sdruţení Mathilda v roce Založení vlastního chovu štěňat budoucích vodicích psů Mathilda podporuje projekt zaměřený na zvýšení kvality stávající sluţby v oblasti výcviku vodicích psů pro nevidomé, konkrétně zaloţení vlastního chovu štěňat budoucích vodicích psů. Partnerem tohoto projektu je Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS ČR, které zajišťuje výcvik vodicích psů a všechny sluţby s ním související. Součástí výcviku vodicích psů a podpory jejich nevidomých majitelů v současné době je: výběr a nákup štěňat ve věku 7-8 týdnů od vybraných chovatelů výchova štěňat v rodinách dobrovolných spolupracovníků po dobu obvykle 10 měsíců a vlastní výcvik psů přísná veterinární péče o psy ve výchově a výcviku součástí výchovy i výcviku je i selekce z hlediska vhodnosti povahových vlastností a zdravotního stavu jednotlivých psů pro práci vodícího psa proškolení, teoretická příprava a praktický zácvik nevidomých ţadatelů o vodicí psy předávání vycvičených psů, dvoutýdenní výuka klienta s jeho novým psím průvodcem, částečně v SVVP, částečně v domácím prostředí následná péče o kaţdého uţivatele SVVP je členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato federace byla zaloţena za účelem vytváření a dodrţování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postiţené klienty. Středisko výcviku vodicích psů je plnohodnotným členem této organizace od roku 1997.

6 Údaje o samotném projektu Vodicí pes je pro nevidomého člověka jedním z velkých kroků k samostatnosti a nezávislosti na svém okolí. Aby byl pes opravdu zdatným pomocníkem nevidomého, musí jeho příprava výchova štěňat a dorostu, vlastní výcvik, probíhat na vysoké profesionální úrovni. Do výcviku mohou být zařazeni pouze zdraví psi s odpovídajícími povahovými vlastnostmi, většina štěňat je zajišťována nákupem od běţných chovatelů (nejčastěji labradorských a zlatých retrívrů). Specifické poţadavky na povahu těchto psů nejsou vţdy v souladu s běţnými komerčními chovy. Při stanovení pravidel na kvalitu zdravotního stavu a povahových vlastností mladých psů je v současné době maximální úspěšnost výchovy štěňat od 8 týdnů do jednoho roku okolo 65%. Členské školy Mezinárodní federace vodicích psů proto řeší potřebu dostatečného mnoţství zdravých a povahově odpovídajících psů vlastními chovy. Podle informací z Mezinárodní federace vodicích psů se při důsledném vlastním chovu zvýší úspěšnost odchovu na 70 80%. Za vyuţití genetického potenciálu ze světových škol pro výcvik vodicích psů a ve spolupráci s nimi máme šanci vytvořit chovnou základnu, která by do budoucna měla plně pokrýt potřebu mladých psů pro výcvik. Pro úspěšné zahájení kvalitního vlastního chovu je nutné zajistit: dostatečné mnoţství kvalitních chovných jedinců, (SVVP vlastní šest fen určených pro chov z pěti škol pro výcvik vodicích psů z USA, GB a Austrálie) kvalitní zázemí pro úspěšné porody a odchov štěňat propracovaný systém výchovy štěňat na bázi dobrovolníků, ale s aktivní účastí profesionálních lektorů a koordinátora a kvalitní veterinární péčí. Zajištění výstavby a následného provozu porodny a odchovny štěňat není ve finančních moţnostech SVVP. Mathilda si vzala za cíl zajistit finanční prostředky pro tuto část sluţby. Cílem projektu tedy je - zajistit podmínky pro zahájení vlastního chovu štěňat, budoucích vodících psů a tím přispět ke zlepšení poskytování této základní sociální sluţby pro nevidomé v ČR. Porodna pro vodicí psy Pro zajištění podmínek úspěšného chovu je nutná výstavba chovatelského zařízení pro vedení porodů a odchovy štěňat porodny. Porodna zajišťuje všechny podmínky pro vedení porodů a odchovy štěňat pro dvě feny najednou, včetně technického, hygienického zázemí, skladových prostor. Porodna je řešena přístavbou chovatelského zařízení k rodinnému domu porodníka. Důvody tohoto řešení jsou: průběh porodu feny je nutné mít pod dohledem, tudíţ je nutná stálá přítomnost porodníka (odpovědné osoby) několik dní. Přístavbou porodny k domu

7 porodníka lze mít fenu pod dohledem i jeho rodinných příslušníků, není třeba zaměstnávat několik pracovníků ve směnném provozu, porodník můţe být jeden. porodna je vyuţívána nárazově, feny zde nebudou trvale ubytovány. (plánujeme 6 odchovů štěňat ročně). Přístavbou k rodinnému domu jsou tyto prostory technicky i personálně zajištěny (vytápění, údrţba, úklid, ) snadněji neţ výstavbou samostatného objektu. Porodna je vybavena 2 porodními boxy, včetně prostorů pro odchov malých štěňat, prostory pro zázemí sklad krmiv, pomůcek, umývárna umyvadlo, sprcha pro psy, výlevka, apod. Porodna je na ploše 40m2 (5x8 m), dle stavebních norem pro příslušnou kategorii zvířat. Obsahuje dvě místnosti pro porodní boxy, kaţdá s malým venkovním výběhem pro štěňata. Dále skladovou místnost a hygienické zázemí. Vytápění je podlahové s přídavnými přímotopy pro nejchladnější roční období. Projekt je jednoznačně startovací s dlouhodobým cílem plného zajištění dostatečného mnoţství špičkových zvířat pro výcvik vodicích psů. Do budoucna se počítá s rozvojem chovu, vytváření chovných linií, se spoluprací se zahraničím. Hodnotícím kritériem úspěchu je: dostatečné mnoţství štěňat a mladých psů pro výcvik vylepšení zdravotních stavů a povahových vlastností psů určených k výcviku sníţení podílu vyřazených psů z výchovy a výcviku. (v současné době se mnoţství vyřazených psů pohybuje mezi 35-40% z nakoupených štěňat. Cílem je sníţit tento podíl alespoň o 10%.) zjednodušení průběhu výcviku povahově vyrovnaní, kvalitní vycvičení vodicí psi, naplňující v dostatečném mnoţství potřeby nevidomých lidí. V návaznosti na sledování výsledků chovu monitorování povah, cvičitelnosti, zdraví, temperamentu psů během výcviku i po předání nevidomým majitelům bude podle úspěšnosti potomků jednotlivých fen další rozvíjení chovu, vytváření chovných linií a tím celkové zlepšení chovného potenciálu. Kritéria neúspěchu v tomto případě souvisí přímo s přírodou s reprodukčními schopnostmi jednotlivých chovných jedinců. Na tomto aspektu ovšem závisí pouze časový faktor realizace, to znamená, v jakém časovém horizontu se podaří naplnit hodnotící kritéria. Myšlenka projektu je plně v souladu se standardy Mezinárodní federace vodicích psů (IGDF). SVVP je federací pravidelně auditováno v oblasti dodržování pravidel v chovu a výcviku vodicích psů, v péči a podpoře nevidomých, kteří vodicího

8 psa potřebují. SVVP cvičí a předává vodicí psy již 12 let, za tu dobu bylo předáno 300 vodicích psů, 300 nevidomých se za pomoci svých psích průvodců vrátilo zpět do normálního života. Z této dlouholeté zkušenosti (i z auditů IGDF) také vyplývají další kroky v nutnosti dalšího rozvoje našich služeb. Jedním z těchto kroků je zajištění dostatečného množství povahově a zdravotně vynikajících psů pro výcvik. Současný stav projektu 6 chovných fen z členských škol IGDF, s výborným genetickým potenciálem je v majetku SVVP. Všechny jsou již v reprodukčním věku. Harmonogram realizace projektu zajištění finančních prostředků - první pololetí 2009 projektová dokumentace, stavební povolení - první čtvrtletí roku 2009 zahájení stavby jaro 2009 dokončení a zprovoznění jaro 2010 Partnerská spolupráce s nadací VINCI Skupina VINCI je sloţena z firem z oboru stavebnictví, proto je pro nás partnerská spolupráce více neţ přínosná. Všechny informace pro realizaci stavby (poradenství ohledně projektové dokumentace, stavebního povolení, pouţití materiálů, samotné stavby, apod.) byly pro nás nedocenitelné. Naše spolupráce byla stvrzena Smlouvou o nadačním příspěvku na částku Kč. Tato částka byla výhradně určena na výstavbu porodny a to na finanční zajištění do fáze hrubé stavby. Dokončovací práce a vybavení objektu v hodnotě Kč hradil Mathilda z vlastních prostředků, které získala od drobných sponzorů a z prodeje kalendáře Pes přítel člověka. Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na výstavbě porodny.

9 Letáky do MHD Občanské sdruţení Mathilda v květnu zpracovalo a nechalo vytisknout 3 druhy informačních letáků formát A3 Setkání s nevidomým s návody jak správně pomoci nevidomému. Letáky se objevili ve všech krajských městech v prostředcích MHD v počtu ks. Tato kampaň měla za cíl poskytnout naučnou formou zdravé veřejnosti návod, jak můţe velmi jednoduchým způsobem pomoci nevidomému.

10 Jinonický pohár 27. června 2009 se v Jinonicích uskutečnil 2. ročník Jinonického poháru. V dopoledních hodinách změřilo své síly 10 tříčlenných druţstev v bowlingu. Naše pozvání přijali jak zrakově postiţení SK Tyflosport, SVVP, Ajťáci, tak i vidomí. Zastoupeni byli novináři, velvyslanci (Argentina, Lotyšsko, Maltézští rytíři), Rotary club, La Caine, Tyfloservis, Uhlobaroni a samozřejmě tým Mathildy. V odpoledních hodinách společně soutěţili v kynologických dovednostech. Nebylo ani tak důleţité kdo vyhrál, jako fakt, ţe jsme proţili krásný slunečný den plný pohody a smíchu. Součástí večera bylo rovněţ přijímání nových členů. Naše řady se rozrostly ze 3 na 9.

11 Kalendář Pes - přítel člověka proběhla v Obecním domě v Praze slavnostní zahájení výstavy a křest kalendáře Pes přítel člověka. Dalších 30 dní měli návštěvníci výstavy moţnost spatřit unikátní fotografie od Antonína Malého, na kterých zachytil věrného pomocníka člověka. Vystaveny byly také fotografie z kalendáře, na kterých psi pózují spolu se známými osobnostmi. Akce má za cíl podpořit myšlenky občanského sdruţení Mathilda, paní hraběnky Mathildy Nostitzové, která se snaţí podporovat nevidomé a zrakově postiţené. Návštěvníci výstavy měli nejen moţnost prohlédnout si krásné fotografie, ale také podpořit sdruţení a pomoci pomáhat. Jedním z cílů občanského sdruţení Mathilda je poskytovat materiální podporu při výcviku vodicích psů pro nevidomé, coţ je proces nejen náročný a dlouhý, ale především také velmi finančně nákladný. Proto vznikl nápad na vydání unikátního kalendáře, který představuje nejen podařené umělecké dílo, ale jeho zakoupením mají návštěvníci výstavy moţnost zajistit týden výchovy štěňátka budoucího vodícího psa. Kalendář plný krásných fotografií stojí 500 Kč a je nejen účinnou pomocí, ale můţe být i milým dárkem. Před objektiv fotografa Antonína Malého se postavili psi i známé osobnosti, mezi které patří kromě samotné hraběnky Nostitzové také Eva Holubová, Zdeněk Svěrák, Marta Kubišová, Jiří Bartoška, Karel Schwarzenberg, Marek Eben, Lukáš Pollert, Varhan Orchestrovič Bauer, Dagmar Havlová, Jan Tříska, Miloš Forman a Václav Havel. Kalendář splnil svůj účel, jak po stránce propagační, tak i po stránce finanční. Za kalendář jsme utrţili přes Kč.

12

13 Aukce soch Benefiční aukce na pomoc zrakově postiţeným ţenám v umění Částku sto čtyřicet pět tisíc korun vynesla benefiční aukce sochařských děl uspořádaná občanským sdruţením The Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic a občanským sdruţením Mathilda dne 5. listopadu ve Velkopřevorství Českém v Praze. Sochy do aukce věnovaly nevidomé sochařky, přičemţ toto spojení umění s postiţením předurčuje i účel, na který vydraţená částka půjde. Aukce se konala pod záštitou J. E. Velvyslance Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice Dr. Maria Quagliottiho. Aukci vedl a s přítomnými licitoval herec Ondřej Pavelka. Umělecká díla věnovaly nevidomé sochařky Jana Boudová, Jarmila Hochsteigerová, Boţena Přikrylová, Alena Stanická, Marianna Machalová- Jánošíková a Petra Vogelová. Výtěţek aukce ve výši sto čtyřicet pět tisíc korun bude rozdělen rovným dílem na aktivity, kterými se pořádající sdruţení zabývají. O příjemný kulturní záţitek se postaralo vokální trio MAKABARA ve sloţení Marie Vostatková, Kateřina Uličná a Barbora Janová. Všechny tři dívky jsou studentkami Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postiţené. Překvapením večera bylo vystoupení špičkové flétnistky Ţofie Vokálkové. Po zbytek večera se potom o příjemnou atmosféru postaral klavírista Kalman Horvát.

14 Mikulášský bazar V sobotu 5. prosince 2009 od do hod jsme se v prostorách Praţské křiţovatky zúčastnili jiţ pátého ročníku tradičního Mikulášského charitativního bazaru. Na ty, kteří v tento den navštívili bývalý kostel sv. Anny v Praze 1 čekal, mimo moţnosti nakoupit si v předstihu vánoční dárečky a přispět tak na dobrou věc, také celá řada vzácných hostů, doprovodný hudební program, mikulášská nadílka a ojedinělá příleţitost shlédnout unikátní prostor Praţské křiţovatky, jenţ je jinak veřejnosti přístupný jen zcela výjimečně. Hlavní ideou této akce je poskytnout českým neziskovým organizacím moţnost prezentovat svoji práci takzvaně pod jednou střechou, a podpořit tak jejich vzájemný kontakt a spolupráci. Veřejnosti se pak nabízí moţnost získat zakoupením některého z výrobků na stáncích bazaru vánoční dáreček a zároveň tím podpořit vţdy danou organizaci. Kromě našeho sdruţení se bazaru zúčastnili například i VIZE 97, Nadace Charty 77, Člověk v tísni, Výbor dobré vůle, Mammahelp, Domov sv. Karla Boromejského, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond INKA, Čajomír a řada dalších. Na stánku Mathildy se prodávaly kromě kalendářů, také keramické a proutěné výrobky z Rehabilitační střediska pro nevidomé Dědina a trička s kresbami známých českých výtvarníků ze Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích.

15 Podpořili nás V tomto seznamu jsou uvedeni dárci, kteří nám poskytli víc neţ 5000 Kč. Mathilda Nostitzová 70000,00 Nadace VINCI v ČR ,00 Tomáš Rohan 20000,00 Ing. Dalibor Štys 5000,00 Galop s.r.o ,00 JUDr. Jan Mikš 10000,00 JUDr. Jan Suk 10000,00 Zuzana Špitílská 5000,00 JUDr Tomáš Prokopec 15000,00 Lukas Stephen 5000,00 Lokel s.r.o ,00 JUDr. Cyril Svoboda 66000,00 BUBNA-LITIC ADAM 20000,00 J. Engelova a M. Victorinova 10600,00 Michal Zaveský 11500,00 Women in the Arts 16000,00 Mathilda Nostitzová 40000,00 LAIC AKTENGESELLSCH 25000,00 Parobek Sarka 12500,00 K2 Aquecon s.r.o ,00 Mathilda Nostitzová 40000,00 Ing. Jiří Jehnička 40000,00 Omlouváme se všem ostatním dárců, ale z kapacitních důvodů není moţné uvést všechny. Občanské sdruţení Mathilda děkuje všem dárcům. Další finanční prostředky získala paní hraběnka Nostitzová na gala večeru při udílení cen Trebia Převzala šek v hodnotě Kč. Peníze putovaly rovným dílem přímo od dárce do Tyfloservisu, o.p.s. a Střediska výcviku vodicích psů SONS.

16 Finanční část Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Mathilda IČO Seifertova Prah 9 a číslo Stav k prvnímu Stav k dni poslednímu dni AKTIVA řádku účetního účetního období období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 5 B. Krátkodobý majetek I. Zásoby 7 18 II. Pohledávky 8 III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva Aktiva číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni PASIVA řádku účetního účetního období období a b 3 4 A. Vlastní zdroje I. Jmění 13 II. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje I. Rezervy 16 II. Dlouhodobé závazky 17 III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva Pasiva

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu org ánu Ozna čení Mathilda IČO Seifertova 25 Praha Činnosti Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářs Celkem ká řádku A. Náklady 1 B. I. Spotřebované nákupy II. Sluţby III. Osobní náklady 4 IV. Daně a poplatky 5 V. Ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 7 opravných poloţek VII. Poskytnuté příspěvky 8 VIII. Daň z příjmů 9 Náklady Výnosy 11 I. Trţby za vlastní výkony a zboţí II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob III. Aktivace 14 IV. Ostatní výnosy V. Trţby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných poloţek C. VI. VII. Přijaté příspěvky Provozní dotace 18 Výnosy Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění

18 Výsledovka Strana 1 Mathilda IČ: Rok: 2009 Dne: Tisk vybraných záznamů Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový Název účtu stav období MD období D rozdíl stav Náklady 501 Spotřeba 0, ,00 0, , ,00 materiálu 513 Náklady na reprezentaci 0, ,00 0, , , Ostatní 0, ,00 0, , ,00 sluţby 549 Jiné ostatní náklady 0,00 775,00 0,00 775,00 775,00 Náklady 0, ,00 0, , ,00 Výnosy 601 Trţby za vlastní 0,00 0, , , ,00 výrobky 613 Změna stavu zásob 0,00 0, , , ,59 výrobků 644 Úroky 0,00 0, , , , Přijaté příspěvky (dary) 0,00 0, , , ,00 Výnosy 0,00 0, , , ,34 Hospodářský zisk za ,34 období Hospodářský zisk ,34 Tisk vybraných záznamů: Datum >= , Datum <=

Výroční zpráva. občanského sdruţení Mathilda

Výroční zpráva. občanského sdruţení Mathilda Výroční zpráva občanského sdruţení Mathilda za rok 2010 Základní údaje Název: Mathilda Sídlo: Seifertova 25, 130 00 Praha 3 Kancelář: Krakovská 22, 110 00 Praha 1 IČ: 26574179 Datum registrace u MV: 22.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Základní údaje. Správní rada: Dozorčí rada. Název: Nadační fond Mathilda. Sídlo: Seifertova 25, 130 00 Praha 3. Kancelář: Krakovská 22, 110 00 Praha 1

Základní údaje. Správní rada: Dozorčí rada. Název: Nadační fond Mathilda. Sídlo: Seifertova 25, 130 00 Praha 3. Kancelář: Krakovská 22, 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU MATHILDA 2012 Základní údaje Název: Nadační fond Mathilda Sídlo: Seifertova 25, 130 00 Praha 3 Kancelář: Krakovská 22, 110 00 Praha 1 Tel.: 222 710 903 Mob.: 737 588 050

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 1 Přehled činností 1.1 Podpora Institucí pracujících ve prospěch zrakově postižených Na základě dlouhodobé smlouvy uzavřené mezi Knihovnou a tiskárnou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. za rok 2005 je zpracována v souladu se zákonem číslo 248/995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen ZOPS). Obsah:

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Nadační fond AVAST identifikační číslo 247 75 401 sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00 oddíl N, vložka 817 nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Českolipským kočkám a pejskům z. s. za rok 2014 1/6 Název: Českolipským kočkám a pejskům z. s. Sídlo: Skalice u České Lípy 504, 471 17 IČ: 22707701 DIČ: CZ22707701 Č. účtu: 259446298/0300

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více