Výroční zpráva. občanské sdruţení Mathilda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. občanské sdruţení Mathilda"

Transkript

1 Výroční zpráva občanské sdruţení Mathilda za rok 2009

2 Základní údaje Název: Mathilda Sídlo: Seifertova 25, Praha 3 IČ: Datum registrace u MV: Č. registrace: VS/1-1/74035/08-R Zakládající členové: Mathilda Nostitzová Ing. Hana Jasenovcová Luboš Krapka číslo účtu: /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Poštovní spořitelna, a.s., Spálená 3, Praha 1 Kontaktní osoba: Luboš Krapka tel.:

3 Úvod Pomoci je tak snadné Občanské sdruţení Mathilda bylo zaloţeno v prosinci roku 2008 a jeho jádro tvoří nejbliţší spolupracovníci paní Mathildy Nostitzové, patronky nevidomých v České republice. Cílem našeho sdruţení je pomáhat a podporovat smysluplné projekty, které pomohou zrakově postiţeným. Lidí, kteří špatně vidí anebo jsou úplně nevidomí, je mezi námi stále hodně. Právě vodicí pes a další sluţby, naučí nevidomého být samostatným a ţít plnohodnotný ţivot, ţít bez zraku. Cílem občanského sdruţení Mathilda je pomoci organizacím a projektům, které nevidomým lidem smysluplně pomáhají a zároveň ukázat lidem, kteří chtějí pomáhat, ţe i malá pomoc je důleţitá, pokud se správně nasměruje. Pomáhat V občanské společnosti je to samozřejmostí. Mnoho z nás má charitu spojenou s bohatými podnikateli, firmami a svou nečinnost si omlouváme tím, ţe nejsme na tom tak dobře, abychom mohli rozdávat. Pomoc není otázkou peněz, ale srdce. Pomáhat můţe kaţdý v rámci svých moţností. Například tak, jako to dělala moje babička i maminka. Chodily číst nevidomým. Stálo je to trochu času. Pomoci můţete i Vy. Třeba jako Eva Holubová. Mathilda Nostitzová patronka sdruţení Herečka Eva Holubová pomáhá v různorodých projektech, které umoţňují lidem zdravotně postiţeným i jinak znevýhodněným vést pokud moţno plnohodnotný ţivot. Jejím posledním počinem je výchova štěněte budoucího vodicího psa, fenky Affi, neţ se předá na specializovaný výcvik. Na tomto příkladu chtěla ukázat, ţe pomáhat můţe kaţdý, i velmi zaměstnaný člověk. Na pejska, kterého Eva Holubová vychová, čeká studentka praţské konzervatoře pro nevidomé Barbora Janová. Pejsek i Bára budou absolvovat své školy v příštím roce, a pokud vše dobře dopadne tak jim v létě příštího roku začne společný ţivot.

4 Mathila Nostitzová patronka sdruţení Mathilda Nostitzová se narodila 12. června 1936 a vyrůstala na zámku v Plané u Mariánských Lázní. Vzhledem k situaci po Únoru 1948 musela v červnu stejného roku ve svých dvanácti letech opustit s rodinou Československo. V Německu pracovala několik let jako novinářka. V roce 1970 se provdala za italského diplomata a doprovázela ho při jeho působení v SSSR, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Japonsku, Norsku a Ománském sultanátu. (V současnosti je její manţel velvyslancem Maltézského řádu v České republice). Přestoţe mnoho let pobývala v zahraničí, vţdy se aktivně zajímala o situaci v Československu. Vrátila se sem v roce 1990 a dnes pobývá částečně zde a částečně v Itálii. Paní Nostitzová je patronkou českého Centra pro ochranu a restaurování památek. Dlouhodobě podporuje nevidomé, spolupracuje s obecně prospěšnou společností Tyfloservis i se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v České republice (SONS). Za tuto svou činnost obdrţela několikerá ocenění, například Cenu Via Bona Nadace VIA v září 2007 za individuální filantropii a Cenu ministra zahraničních věcí Gratia Agit v říjnu V červenci 2009 přebírá cenu Významná česká ţena ve světě 2009 v Senátu ČR. Podporuje pořizování komentářů pro nevidomé k novým českým filmům a koncerty nevidomých a slabozrakých umělců. Je patronkou Klubu drţitelů vodicích psů. Tradičně přebírá záštitu nad akcí sbírka Bílá pastelka, která se koná u příleţitosti Mezinárodního dne bílé hole. Způsob její podpory je finanční i organizační a znamená pro mnoho našich handicapovaných spoluobčanů přímou pomoc, zvýšení sebevědomí a motivaci do ţivota a práce. Pro zdravé občany se Mathilda Nostitzová snaţí být příkladem osobního nasazení ve prospěch skupiny občanů s postiţením. Během jiţ téměř dvacetiletého období získala pro nevidomé a slabozraké mnoho finančních prostředků z domova i ze zahraničí, ať uţ formou finančních a materiálních darů, prostředků na dopravu nebo na pronájmy. Také díky její pomoci Mathilda pořádá kaţdý rok významné akce, kterými upozorňuje na problémy zrakově postiţených. Při těchto příleţitostech jsou oceňováni ti, kteří slabozrakým a nevidomým pomáhají (například výrobou speciálních pomůcek nebo při výcviku vodicích psů). V neposlední řadě se Mathilda Nostitzová vţdy starala a stará o rozšiřování mezinárodní spolupráce. Mathilda Nostitzová nemá ráda slovo charita. Sama ráda pomáhá lidem, kteří potřebují pomoc. Nepovaţuje to za charitu, ale za zcela normální, ţe si lidi pomáhají. Mathilda Nostitzová od chvíle, kdy se v roce 1990 vrátila do Československé republiky aktivně a nezištně pomáhá zrakově postiţeným. Je příkladem všem svým jednáním a postoji. I přes svůj věk je stále aktivní a neustále pomáhá všem, kteří potřebují pomoc. Svoje jméno propůjčila a svoje aktivity realizuje v občanském sdruţení Mathilda.

5 Porodna Motto projektu: Vodicí pes se musí nejdříve narodit, aby mohl být vycvičen a předán nevidomému člověku. První projekt, který Mathilda podpořila je výstavba porodny pro vodici psy. Základní částku Kč darovala Nadace VINCI v České republice. Zbylou částku, Kč, potřebnou K dostavbě jsme získali od řady sponzorů a také z prodeje kalendáře Pes - přítel člověka. Výstavba porodny byla pilotním projektem občanského sdruţení Mathilda v roce Založení vlastního chovu štěňat budoucích vodicích psů Mathilda podporuje projekt zaměřený na zvýšení kvality stávající sluţby v oblasti výcviku vodicích psů pro nevidomé, konkrétně zaloţení vlastního chovu štěňat budoucích vodicích psů. Partnerem tohoto projektu je Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS ČR, které zajišťuje výcvik vodicích psů a všechny sluţby s ním související. Součástí výcviku vodicích psů a podpory jejich nevidomých majitelů v současné době je: výběr a nákup štěňat ve věku 7-8 týdnů od vybraných chovatelů výchova štěňat v rodinách dobrovolných spolupracovníků po dobu obvykle 10 měsíců a vlastní výcvik psů přísná veterinární péče o psy ve výchově a výcviku součástí výchovy i výcviku je i selekce z hlediska vhodnosti povahových vlastností a zdravotního stavu jednotlivých psů pro práci vodícího psa proškolení, teoretická příprava a praktický zácvik nevidomých ţadatelů o vodicí psy předávání vycvičených psů, dvoutýdenní výuka klienta s jeho novým psím průvodcem, částečně v SVVP, částečně v domácím prostředí následná péče o kaţdého uţivatele SVVP je členem Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) se sídlem ve Velké Británii a s působností ve vyspělých zemích celého světa. Tato federace byla zaloţena za účelem vytváření a dodrţování vysokých standardů nejen v odchovu, výchově a výcviku psů, ale hlavně v oblasti péče o zrakově postiţené klienty. Středisko výcviku vodicích psů je plnohodnotným členem této organizace od roku 1997.

6 Údaje o samotném projektu Vodicí pes je pro nevidomého člověka jedním z velkých kroků k samostatnosti a nezávislosti na svém okolí. Aby byl pes opravdu zdatným pomocníkem nevidomého, musí jeho příprava výchova štěňat a dorostu, vlastní výcvik, probíhat na vysoké profesionální úrovni. Do výcviku mohou být zařazeni pouze zdraví psi s odpovídajícími povahovými vlastnostmi, většina štěňat je zajišťována nákupem od běţných chovatelů (nejčastěji labradorských a zlatých retrívrů). Specifické poţadavky na povahu těchto psů nejsou vţdy v souladu s běţnými komerčními chovy. Při stanovení pravidel na kvalitu zdravotního stavu a povahových vlastností mladých psů je v současné době maximální úspěšnost výchovy štěňat od 8 týdnů do jednoho roku okolo 65%. Členské školy Mezinárodní federace vodicích psů proto řeší potřebu dostatečného mnoţství zdravých a povahově odpovídajících psů vlastními chovy. Podle informací z Mezinárodní federace vodicích psů se při důsledném vlastním chovu zvýší úspěšnost odchovu na 70 80%. Za vyuţití genetického potenciálu ze světových škol pro výcvik vodicích psů a ve spolupráci s nimi máme šanci vytvořit chovnou základnu, která by do budoucna měla plně pokrýt potřebu mladých psů pro výcvik. Pro úspěšné zahájení kvalitního vlastního chovu je nutné zajistit: dostatečné mnoţství kvalitních chovných jedinců, (SVVP vlastní šest fen určených pro chov z pěti škol pro výcvik vodicích psů z USA, GB a Austrálie) kvalitní zázemí pro úspěšné porody a odchov štěňat propracovaný systém výchovy štěňat na bázi dobrovolníků, ale s aktivní účastí profesionálních lektorů a koordinátora a kvalitní veterinární péčí. Zajištění výstavby a následného provozu porodny a odchovny štěňat není ve finančních moţnostech SVVP. Mathilda si vzala za cíl zajistit finanční prostředky pro tuto část sluţby. Cílem projektu tedy je - zajistit podmínky pro zahájení vlastního chovu štěňat, budoucích vodících psů a tím přispět ke zlepšení poskytování této základní sociální sluţby pro nevidomé v ČR. Porodna pro vodicí psy Pro zajištění podmínek úspěšného chovu je nutná výstavba chovatelského zařízení pro vedení porodů a odchovy štěňat porodny. Porodna zajišťuje všechny podmínky pro vedení porodů a odchovy štěňat pro dvě feny najednou, včetně technického, hygienického zázemí, skladových prostor. Porodna je řešena přístavbou chovatelského zařízení k rodinnému domu porodníka. Důvody tohoto řešení jsou: průběh porodu feny je nutné mít pod dohledem, tudíţ je nutná stálá přítomnost porodníka (odpovědné osoby) několik dní. Přístavbou porodny k domu

7 porodníka lze mít fenu pod dohledem i jeho rodinných příslušníků, není třeba zaměstnávat několik pracovníků ve směnném provozu, porodník můţe být jeden. porodna je vyuţívána nárazově, feny zde nebudou trvale ubytovány. (plánujeme 6 odchovů štěňat ročně). Přístavbou k rodinnému domu jsou tyto prostory technicky i personálně zajištěny (vytápění, údrţba, úklid, ) snadněji neţ výstavbou samostatného objektu. Porodna je vybavena 2 porodními boxy, včetně prostorů pro odchov malých štěňat, prostory pro zázemí sklad krmiv, pomůcek, umývárna umyvadlo, sprcha pro psy, výlevka, apod. Porodna je na ploše 40m2 (5x8 m), dle stavebních norem pro příslušnou kategorii zvířat. Obsahuje dvě místnosti pro porodní boxy, kaţdá s malým venkovním výběhem pro štěňata. Dále skladovou místnost a hygienické zázemí. Vytápění je podlahové s přídavnými přímotopy pro nejchladnější roční období. Projekt je jednoznačně startovací s dlouhodobým cílem plného zajištění dostatečného mnoţství špičkových zvířat pro výcvik vodicích psů. Do budoucna se počítá s rozvojem chovu, vytváření chovných linií, se spoluprací se zahraničím. Hodnotícím kritériem úspěchu je: dostatečné mnoţství štěňat a mladých psů pro výcvik vylepšení zdravotních stavů a povahových vlastností psů určených k výcviku sníţení podílu vyřazených psů z výchovy a výcviku. (v současné době se mnoţství vyřazených psů pohybuje mezi 35-40% z nakoupených štěňat. Cílem je sníţit tento podíl alespoň o 10%.) zjednodušení průběhu výcviku povahově vyrovnaní, kvalitní vycvičení vodicí psi, naplňující v dostatečném mnoţství potřeby nevidomých lidí. V návaznosti na sledování výsledků chovu monitorování povah, cvičitelnosti, zdraví, temperamentu psů během výcviku i po předání nevidomým majitelům bude podle úspěšnosti potomků jednotlivých fen další rozvíjení chovu, vytváření chovných linií a tím celkové zlepšení chovného potenciálu. Kritéria neúspěchu v tomto případě souvisí přímo s přírodou s reprodukčními schopnostmi jednotlivých chovných jedinců. Na tomto aspektu ovšem závisí pouze časový faktor realizace, to znamená, v jakém časovém horizontu se podaří naplnit hodnotící kritéria. Myšlenka projektu je plně v souladu se standardy Mezinárodní federace vodicích psů (IGDF). SVVP je federací pravidelně auditováno v oblasti dodržování pravidel v chovu a výcviku vodicích psů, v péči a podpoře nevidomých, kteří vodicího

8 psa potřebují. SVVP cvičí a předává vodicí psy již 12 let, za tu dobu bylo předáno 300 vodicích psů, 300 nevidomých se za pomoci svých psích průvodců vrátilo zpět do normálního života. Z této dlouholeté zkušenosti (i z auditů IGDF) také vyplývají další kroky v nutnosti dalšího rozvoje našich služeb. Jedním z těchto kroků je zajištění dostatečného množství povahově a zdravotně vynikajících psů pro výcvik. Současný stav projektu 6 chovných fen z členských škol IGDF, s výborným genetickým potenciálem je v majetku SVVP. Všechny jsou již v reprodukčním věku. Harmonogram realizace projektu zajištění finančních prostředků - první pololetí 2009 projektová dokumentace, stavební povolení - první čtvrtletí roku 2009 zahájení stavby jaro 2009 dokončení a zprovoznění jaro 2010 Partnerská spolupráce s nadací VINCI Skupina VINCI je sloţena z firem z oboru stavebnictví, proto je pro nás partnerská spolupráce více neţ přínosná. Všechny informace pro realizaci stavby (poradenství ohledně projektové dokumentace, stavebního povolení, pouţití materiálů, samotné stavby, apod.) byly pro nás nedocenitelné. Naše spolupráce byla stvrzena Smlouvou o nadačním příspěvku na částku Kč. Tato částka byla výhradně určena na výstavbu porodny a to na finanční zajištění do fáze hrubé stavby. Dokončovací práce a vybavení objektu v hodnotě Kč hradil Mathilda z vlastních prostředků, které získala od drobných sponzorů a z prodeje kalendáře Pes přítel člověka. Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na výstavbě porodny.

9 Letáky do MHD Občanské sdruţení Mathilda v květnu zpracovalo a nechalo vytisknout 3 druhy informačních letáků formát A3 Setkání s nevidomým s návody jak správně pomoci nevidomému. Letáky se objevili ve všech krajských městech v prostředcích MHD v počtu ks. Tato kampaň měla za cíl poskytnout naučnou formou zdravé veřejnosti návod, jak můţe velmi jednoduchým způsobem pomoci nevidomému.

10 Jinonický pohár 27. června 2009 se v Jinonicích uskutečnil 2. ročník Jinonického poháru. V dopoledních hodinách změřilo své síly 10 tříčlenných druţstev v bowlingu. Naše pozvání přijali jak zrakově postiţení SK Tyflosport, SVVP, Ajťáci, tak i vidomí. Zastoupeni byli novináři, velvyslanci (Argentina, Lotyšsko, Maltézští rytíři), Rotary club, La Caine, Tyfloservis, Uhlobaroni a samozřejmě tým Mathildy. V odpoledních hodinách společně soutěţili v kynologických dovednostech. Nebylo ani tak důleţité kdo vyhrál, jako fakt, ţe jsme proţili krásný slunečný den plný pohody a smíchu. Součástí večera bylo rovněţ přijímání nových členů. Naše řady se rozrostly ze 3 na 9.

11 Kalendář Pes - přítel člověka proběhla v Obecním domě v Praze slavnostní zahájení výstavy a křest kalendáře Pes přítel člověka. Dalších 30 dní měli návštěvníci výstavy moţnost spatřit unikátní fotografie od Antonína Malého, na kterých zachytil věrného pomocníka člověka. Vystaveny byly také fotografie z kalendáře, na kterých psi pózují spolu se známými osobnostmi. Akce má za cíl podpořit myšlenky občanského sdruţení Mathilda, paní hraběnky Mathildy Nostitzové, která se snaţí podporovat nevidomé a zrakově postiţené. Návštěvníci výstavy měli nejen moţnost prohlédnout si krásné fotografie, ale také podpořit sdruţení a pomoci pomáhat. Jedním z cílů občanského sdruţení Mathilda je poskytovat materiální podporu při výcviku vodicích psů pro nevidomé, coţ je proces nejen náročný a dlouhý, ale především také velmi finančně nákladný. Proto vznikl nápad na vydání unikátního kalendáře, který představuje nejen podařené umělecké dílo, ale jeho zakoupením mají návštěvníci výstavy moţnost zajistit týden výchovy štěňátka budoucího vodícího psa. Kalendář plný krásných fotografií stojí 500 Kč a je nejen účinnou pomocí, ale můţe být i milým dárkem. Před objektiv fotografa Antonína Malého se postavili psi i známé osobnosti, mezi které patří kromě samotné hraběnky Nostitzové také Eva Holubová, Zdeněk Svěrák, Marta Kubišová, Jiří Bartoška, Karel Schwarzenberg, Marek Eben, Lukáš Pollert, Varhan Orchestrovič Bauer, Dagmar Havlová, Jan Tříska, Miloš Forman a Václav Havel. Kalendář splnil svůj účel, jak po stránce propagační, tak i po stránce finanční. Za kalendář jsme utrţili přes Kč.

12

13 Aukce soch Benefiční aukce na pomoc zrakově postiţeným ţenám v umění Částku sto čtyřicet pět tisíc korun vynesla benefiční aukce sochařských děl uspořádaná občanským sdruţením The Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic a občanským sdruţením Mathilda dne 5. listopadu ve Velkopřevorství Českém v Praze. Sochy do aukce věnovaly nevidomé sochařky, přičemţ toto spojení umění s postiţením předurčuje i účel, na který vydraţená částka půjde. Aukce se konala pod záštitou J. E. Velvyslance Suverénního řádu Maltézských rytířů v České republice Dr. Maria Quagliottiho. Aukci vedl a s přítomnými licitoval herec Ondřej Pavelka. Umělecká díla věnovaly nevidomé sochařky Jana Boudová, Jarmila Hochsteigerová, Boţena Přikrylová, Alena Stanická, Marianna Machalová- Jánošíková a Petra Vogelová. Výtěţek aukce ve výši sto čtyřicet pět tisíc korun bude rozdělen rovným dílem na aktivity, kterými se pořádající sdruţení zabývají. O příjemný kulturní záţitek se postaralo vokální trio MAKABARA ve sloţení Marie Vostatková, Kateřina Uličná a Barbora Janová. Všechny tři dívky jsou studentkami Konzervatoře Jana Deyla pro zrakově postiţené. Překvapením večera bylo vystoupení špičkové flétnistky Ţofie Vokálkové. Po zbytek večera se potom o příjemnou atmosféru postaral klavírista Kalman Horvát.

14 Mikulášský bazar V sobotu 5. prosince 2009 od do hod jsme se v prostorách Praţské křiţovatky zúčastnili jiţ pátého ročníku tradičního Mikulášského charitativního bazaru. Na ty, kteří v tento den navštívili bývalý kostel sv. Anny v Praze 1 čekal, mimo moţnosti nakoupit si v předstihu vánoční dárečky a přispět tak na dobrou věc, také celá řada vzácných hostů, doprovodný hudební program, mikulášská nadílka a ojedinělá příleţitost shlédnout unikátní prostor Praţské křiţovatky, jenţ je jinak veřejnosti přístupný jen zcela výjimečně. Hlavní ideou této akce je poskytnout českým neziskovým organizacím moţnost prezentovat svoji práci takzvaně pod jednou střechou, a podpořit tak jejich vzájemný kontakt a spolupráci. Veřejnosti se pak nabízí moţnost získat zakoupením některého z výrobků na stáncích bazaru vánoční dáreček a zároveň tím podpořit vţdy danou organizaci. Kromě našeho sdruţení se bazaru zúčastnili například i VIZE 97, Nadace Charty 77, Člověk v tísni, Výbor dobré vůle, Mammahelp, Domov sv. Karla Boromejského, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond INKA, Čajomír a řada dalších. Na stánku Mathildy se prodávaly kromě kalendářů, také keramické a proutěné výrobky z Rehabilitační střediska pro nevidomé Dědina a trička s kresbami známých českých výtvarníků ze Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích.

15 Podpořili nás V tomto seznamu jsou uvedeni dárci, kteří nám poskytli víc neţ 5000 Kč. Mathilda Nostitzová 70000,00 Nadace VINCI v ČR ,00 Tomáš Rohan 20000,00 Ing. Dalibor Štys 5000,00 Galop s.r.o ,00 JUDr. Jan Mikš 10000,00 JUDr. Jan Suk 10000,00 Zuzana Špitílská 5000,00 JUDr Tomáš Prokopec 15000,00 Lukas Stephen 5000,00 Lokel s.r.o ,00 JUDr. Cyril Svoboda 66000,00 BUBNA-LITIC ADAM 20000,00 J. Engelova a M. Victorinova 10600,00 Michal Zaveský 11500,00 Women in the Arts 16000,00 Mathilda Nostitzová 40000,00 LAIC AKTENGESELLSCH 25000,00 Parobek Sarka 12500,00 K2 Aquecon s.r.o ,00 Mathilda Nostitzová 40000,00 Ing. Jiří Jehnička 40000,00 Omlouváme se všem ostatním dárců, ale z kapacitních důvodů není moţné uvést všechny. Občanské sdruţení Mathilda děkuje všem dárcům. Další finanční prostředky získala paní hraběnka Nostitzová na gala večeru při udílení cen Trebia Převzala šek v hodnotě Kč. Peníze putovaly rovným dílem přímo od dárce do Tyfloservisu, o.p.s. a Střediska výcviku vodicích psů SONS.

16 Finanční část Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Mathilda IČO Seifertova Prah 9 a číslo Stav k prvnímu Stav k dni poslednímu dni AKTIVA řádku účetního účetního období období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 4 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 5 B. Krátkodobý majetek I. Zásoby 7 18 II. Pohledávky 8 III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva Aktiva číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni PASIVA řádku účetního účetního období období a b 3 4 A. Vlastní zdroje I. Jmění 13 II. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje I. Rezervy 16 II. Dlouhodobé závazky 17 III. Krátkodobé závazky IV. Jiná pasiva Pasiva

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu org ánu Ozna čení Mathilda IČO Seifertova 25 Praha Činnosti Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářs Celkem ká řádku A. Náklady 1 B. I. Spotřebované nákupy II. Sluţby III. Osobní náklady 4 IV. Daně a poplatky 5 V. Ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 7 opravných poloţek VII. Poskytnuté příspěvky 8 VIII. Daň z příjmů 9 Náklady Výnosy 11 I. Trţby za vlastní výkony a zboţí II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob III. Aktivace 14 IV. Ostatní výnosy V. Trţby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných poloţek C. VI. VII. Přijaté příspěvky Provozní dotace 18 Výnosy Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění

18 Výsledovka Strana 1 Mathilda IČ: Rok: 2009 Dne: Tisk vybraných záznamů Číslo účtu Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový Název účtu stav období MD období D rozdíl stav Náklady 501 Spotřeba 0, ,00 0, , ,00 materiálu 513 Náklady na reprezentaci 0, ,00 0, , , Ostatní 0, ,00 0, , ,00 sluţby 549 Jiné ostatní náklady 0,00 775,00 0,00 775,00 775,00 Náklady 0, ,00 0, , ,00 Výnosy 601 Trţby za vlastní 0,00 0, , , ,00 výrobky 613 Změna stavu zásob 0,00 0, , , ,59 výrobků 644 Úroky 0,00 0, , , , Přijaté příspěvky (dary) 0,00 0, , , ,00 Výnosy 0,00 0, , , ,34 Hospodářský zisk za ,34 období Hospodářský zisk ,34 Tisk vybraných záznamů: Datum >= , Datum <=

Výroční zpráva. občanského sdruţení Mathilda

Výroční zpráva. občanského sdruţení Mathilda Výroční zpráva občanského sdruţení Mathilda za rok 2010 Základní údaje Název: Mathilda Sídlo: Seifertova 25, 130 00 Praha 3 Kancelář: Krakovská 22, 110 00 Praha 1 IČ: 26574179 Datum registrace u MV: 22.

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 1 Přehled činností 1.1 Podpora Institucí pracujících ve prospěch zrakově postižených Na základě dlouhodobé smlouvy uzavřené mezi Knihovnou a tiskárnou

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2005 Kulturní pořady: 19. ledna 2005 Literární pořad nad novou

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám Výroční zpráva za rok 26 Úsměvy občanské sdružení pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Foltýnova 35, 635 Brno Tisk

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva

Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva Tamtamy o.p.s. Výroční zpráva 2013 2 Rok se s rokem sešel a naše děťátko jménem Tamtamy se má čile k světu. Odložilo dudlík a plínky, hrdě se postavilo na své nožičky a radostně se vydalo poznávat svět.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výroční zpráva 2008. Obsah

Výroční zpráva 2008. Obsah Výroční zpráva 2008 Obsah I. Údaje o společnosti 3 II. Orgány společnosti 5 III. Změny zakládací listiny a složení řídicích orgánů, k nimž došlo v průběhu roku 7 IV. Přehled činností vykonávaných v roce

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Jak používat název TyfloCentrum

Jak používat název TyfloCentrum Jak používat název TyfloCentrum Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA ZA ROK 2005 Vážení přátelé, rádi bychom Vám představili činnost našeho občanského sdružení v roce 2005. Jsme velmi rádi, že se nám činnost sdružení

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 2011 Výroční zpráva ČIB Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO INSTITUTU BIOSYNTÉZY 2011 VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPY, SUPERVIZE Na počátku roku byl ukončen první běh tříletého základního

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více