Úvodní slovo pøedsedy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo pøedsedy"

Transkript

1 Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè

2 Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost naší organizace v roce 2011 Obèanské sdružení K srdci klíè se vìnuje pomoci lidem v sociální nouzi již od roku 2005 Forma, kterou jsme v èase pomoc nabízeli, se rùznila Od základního poradenství a osobní pomoci, pøes zajištìní nebo poskytnutí ubytování V roce 2011 jsme se dohodli s obèanským sdružením EMAUZY ÈR o pøevzetí jimi poskytovaných sociálních služeb K této dohodì došlo proto, že Emauzy mìly vážné vnitøní problémy a také proto, že jsme chtìli nadále zabezpeèovat služby pro klienty tak, aby nebyli nuceni odejít ze dne na den na ulici Pøevod sociálních služeb byl velmi plynulý a klienti samotní snad ani nepostøehli nìjaké zmìny Za tento výsledný stav musíme podìkovat zejména vedení Emauzského sdružení, konkrétnì pánùm Zahradníkovi a Raisovi Souèasnì nemùžeme vynechat ani zástupce vedení mìsta Mostu a mìstské èásti Praha 6 a pracovníky Ústeckého kraje, kteøí s námi velmi intenzivnì spolupracovali pøi zajiš ování zázemí a financování služeb Tak se stalo, že jsme v prùbìhu roku 2011 zahájili provoz tøí registrovaných sociálních služeb Tou první byl Azylový dùm pro muže v Mostì, poté následovala Noclehárna v Mostì a Azylový dùm pro muže v Praze Protože se jedná o služby navazující na ty, které realizovaly Emauzy, vèetnì místa realizace a vìtšinou i personálního obsazení, jsou služby oblíbené a vytížené Máme radost, že se nám v roce 2011 podaøil velký kus práce Touto formou bych chtìl podìkovat pøedevším zamìstnancùm sdružení a zároveò se s upøímným vdìkem obracím i na ostatní osoby a organizace, které s námi spoleènì ten veliký kus cesty ušly Za K srdci klíè - Karel Komárek pøedseda sdružení

3 Obèanské sdružení K srdci klíè Obèanské sdružení bylo založeno v roce 2005 Od poèátku se jeho èinnost zamìøuje na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a støechy nad hlavou Ohroženým osobám nabízíme možnost ubytování, sociálního poradenství a pomoc pøi aktivním øešení krizové situace K srdci klíè je organizací, která navázala svou èinností na registrované sociální služby poskytované obèanským sdružením EMAUZY ÈR To bylo koncem roku 2010 nuceno ukonèit svojí èinnost Na základì dobrých vztahù s EMAUZY ÈR dochází k pøevedení objektù, ve kterých poskytovalo sdružení své služby a také k pøechodu valné vìtšiny zamìstnancù vèetnì pøevzetí know-how novým poskytovatelem V lednu 2011 došlo k registraci první pobytové sociální služby dle Zák 108/2006 Sb a pozdìji se podaøilo zaregistrovat ještì další dvì služby K srdci klíè velmi dbá na principy, kterými se øídí poskytování nabízených sociálních služeb Tìmi jsou: Princip pøístupu k uživatelùm bez rozdílu sociálního pùvodu, rasy, pøesvìdèení Princip respektu k lidské dùstojnosti a právùm Princip individuálního pøístupu Princip ochrany uživatelù pøed izolací v zaøízení Princip pøedcházení pøedsudkùm a negativním hodnocením a princip odbornosti v poskytování sociálních služeb

4 Informace o službách Azylový dùm pro muže v Mostì ¼udovíta Štúra 2504/4, Most Kontakty: øeditel a sociální pracovník; tel: sociální pracovnice; tel: pracovník v soc službách; tel: recepce: Poslání: Azylový dùm pro muže v Mostì podporuje muže bez domova pøi øešení jejich tíživé životní situace Prostøednictvím sociálního poradenství, poskytnutím doèasného ubytování, stravy a individuálním pøístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili, støechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou dùstojnost Cílová skupina: Uživateli se mohou stát muži starší 18ti do 80 let z celé ÈR, kteøí jsou schopni a ochotni aktivnì øešit svou nepøíznivou životní situaci Nemùžeme poskytnout službu lidem, kteøí potøebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tìlesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost Cíle sociální služby: Posilování samostatnosti a aktivního pøístupu uživatelù Posilování schopností uživatelù zajistit si a udržet bydlení Posilování pøirozených sociálních sítí uživatelù Podpora uživatelù v uplatnìní se na volném trhu práce Za rok 2011 poskytl Azylový dùm pro muže v Mostì služby 89 uživatelùm Celkem bylo obsazeno 7842 lùžkodnù Celková obložnost za rok 2011 èiní 98 %

5 Informace o službách Azylový dùm pro muže v Praze Antonína Èermáka 85/4, Praha - Bubeneè Kontakty: øeditelka; tel: pracovník v soc službách; tel: recepce: Poslání: Azylový dùm pro muže v Praze podporuje muže bez domova pøi øešení jejich tíživé životní situace Prostøednictvím sociálního poradenství, poskytnutím doèasného ubytování, stravy a individuálním pøístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili, støechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou dùstojnost Cílová skupina: Uživateli se mohou stát muži starší 18ti do 80 let z celé ÈR, kteøí jsou schopni a ochotni aktivnì øešit svou nepøíznivou životní situaci Nemùžeme poskytnout službu lidem, kteøí potøebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tìlesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost Cíle sociální služby: Posilování samostatnosti a aktivního pøístupu uživatelù Posilování schopností uživatelù zajistit si a udržet bydlení Posilování pøirozených sociálních sítí uživatelù Podpora uživatelù v uplatnìní se na volném trhu práce Za rok 2011 poskytl Azylový dùm pro muže v Praze služby 25 uživatelùm Celkem bylo obsazeno 4216 lùžkodnù Celková obložnost za rok 2011 èiní 98% (služba poskytována od )

6 Informace o službách Noclehárna pro muže v Mostì ¼udovíta Štúra 2504/4, Most Kontakty: vedoucí Noclehárny; tel: pracovník v soc službách; tel: recepce; tel: Poslání: Noclehárna pro muže podporuje muže bez domova pøi øešení jejich tíživé životní situace Prostøednictvím sociálního poradenství, poskytnutím doèasného ubytování, stravy a individuálním pøístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili, støechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou dùstojnost Cílová skupina: Uživateli se mohou stát muži bez pøístøeší, starší 18ti let, z celé ÈR, kteøí žijí rizikovým zpùsobem života, nebo jsou tímto stylem života ohroženi a kteøí potøebují akutnì øešit svou nepøíznivou sociální situaci spojenou s náhlou ztrátou støechy nad hlavou, èi již déle trvající absence vl bydlení a nemohou, nebo nechtìjí využívat služeb bìžnì poskytovaných azylovými domy Službu nelze poskytnout lidem, kteøí potøebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tìlesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost Cíle sociální služby: Posilování samostatnosti a aktivního pøístupu uživatelù Posilování schopností uživatelù zajistit si a udržet bydlení Posilování pøirozených sociálních sítí uživatelù Za rok 2011 poskytla Noclehárna pro muže v Mostì služby 67 uživatelùm Celkem bylo obsazeno 1645 lùžkodnù Celková obložnost za rok 2011 èiní 70% (služba poskytována od )

7 Výsledky hospodaøení za rok 2011 Azylový dùm pro muže v Mostì: Plánovaný rozpoèet na rok 2011: 4,515962,- Kè Projekt sociální služby v Ústeckém kraji: 3,759962,- Kè Úhrady od uživatelù služby za rok 2011: ,- Kè Celkový objem finanèních prostøedkù urèených na poskytování služby Azylový dùm pro muže v Mostì èinil: 4,418250,- Kè Azylový dùm pro muže v Praze: Plánovaný rozpoèet služby na rok 2011: 2,444005,- Kè Dotace MPSV: ,- Kè Pøíspìvky od ÚP ÈR: 61872,- Kè Dotace od MÈ Praha 6: 50000,- Kè Dotace od HM Praha: 35000,- Kè Úhrady od uživatelù služby za rok 2012: ,- Kè Sponzorský dar: 53000,- Kè Pøíspìvek od zøizovatele: ,- Kè Celkový objem finanèních prostøedkù urèených na poskytování služby Azylový dùm pro muže v Praze èinil: 1,753061,- Kè Noclehárna v Mostì: Rozpoèet služby na rok 2011: 1,114505,- Kè Dotace MPSV: ,- Kè Dotace z programu KPSSM: ,- Kè Dar Statutárního mìsta Most: ,- Kè Úhrady od uživatelù služby za rok 2012: 62242,- Kè Celkový objem finanèních prostøedkù urèených na poskytování služby Noclehárna v Mostì èinil: ,- Kè

8 Slovo závìrem Rok 2011 byl pro nás z pohledu významných zmìn velmi bohatý Rok následující by nemìl za tímto nijak zaostávat Rádi bychom své registrované sociální služby rozšíøili o Dùm na pùl cesty a o Nízkoprahové denní centrum Pokud se nám naše plány podaøí zrealizovat, budeme moci nabídnout pomoc vìtšímu okruhu lidí a v pøípadì, že naši pomoc pøijmou, být jim oporou pøi øešení obtížných životních situací Azylový dùm pro muže v Mostì Vzdìlávací aktivity Pokoj Noclehárny v Mostì Volnoèasové aktivity

9 Podìkování Jménem obèanského sdružení K srdci klíè bychom chtìli podìkovat všem, kteøí nás v naší práci podporovali a nadále podporují, a také všem organizacím, které s námi spolupracují Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR Krajský úøad Ústeckého kraje Statutární mìsto Most Úøad práce Èeské republiky Probaèní a mediaèní služba ÈR Obèanské sdružení EMAUZY ÈR Develop Hlavní mìsto Praha Mìstská èást Praha 6 o s Mosty Potravinová banka Praha, o s Crocodille ÈR Pejšùv mlýn Sedlèany Unimills a další

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY A ROZPOÈTEM HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY. ADRESÁØ SLUŽEB Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Sociální vylouèení, jeho eliminace a prevence, život s lidskou dùstojností, to jsou pojmy, které se èasto opakují v dokumentech

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více