Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing"

Transkript

1 Opomíjená skupina HIV, AIDS a senioři v Africe HelpAge briefing HelpAge International senioři pomáhají Leila Amanpour/HelpAge Obsah 2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Nové pečovatelské povinnosti Špatná dostupnost preventivních, pečovatelských a léčebných služeb Nedostatečná sociální ochrana Vyloučení seniorů ze statistiky o HIV 6 Politické závazky 7 Doporučení Koncem roku 2007 žilo na celém světě více než 33 milionů lidí nakažených virem HIV a onemocnění AIDS patřilo k nejčastějším příčinám úmrtí v subsaharské Africe. 1 Řešení problému šíření HIV v Africe se stalo jednou z hlavních priorit afrických vlád a mezinárodního společenství. Z většiny programů prevence nákazy, léčby a péče o nemocné AIDS je však vyloučena klíčová skupina: senioři. HIV postihuje seniory hlavně dvěma způsoby. Mnozí z nich jsou sami HIV pozitivní, a zároveň na sebe berou životně důležitý úkol pečovat o své nemocné rodinné příslušníky a o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Tímto dokumentem se obracíme na Evropskou unii a její členské státy. Zdůrazňujeme v něm nutnost účinněji reagovat na problém HIV v Africe pomocí zásahů vycházejících ze skutečných potřeb postižených všech věkových kategorií. Upozorňujeme na způsoby, jimiž se senioři mohou nakazit virem HIV, a na to, jak zásadní úlohu sehrávají v péči o své děti a vnoučata. Uvádí také příklady zásahů, které změnily život seniorů a osob, jež jsou na nich závisí.

2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Zpráva UNAIDS (světového programu boje proti HIV a AIDS pod záštitou OSN) z roku 2006 konstatuje, že podstatná část osob nakažených virem HIV a nemocných AIDS je starších než 50 let 2 odhaduje se, že v uvedeném roce bylo HIV pozitivních 2,8 milionů lidí ve věku 50 let a více. 3 Národní průzkumy tento odhad potvrzují. Průzkum provedený roku 2007 v Keni (Kenya AIDS Indicator) prokázal, že virem HIV je nakaženo 8 procent obyvatel mezi 50 a 54 lety, ve srovnání se 4,1 procenty ve vysoce rizikové věkové kategorii 15 až 24 let. 4 V Botswaně bylo podle statistiky UNAIDS v roce 2005 HIV pozitivních 21 procent osob krátce po dosažení věku 50 let, oproti 25 procentům ve věkové skupině 15 až 49 let, a v Ugandě bylo tímto virem ve stejném roce nakaženo 7 procent mužů starých 50 až 59 let, což odpovídalo celostátnímu průměru výskytu nákazy HIV mezi dospělým obyvatelstvem této země. 5 Přesto senioři nadále nemají přístup ke službám prevence nákazy HIV, péče o nakažené osoby a jejich léčby. Programy boje proti HIV často seniory diskriminují. Panuje totiž mylný názor, že starším lidem nehrozí nákaza HIV, protože již nejsou sexuálně aktivní. Ve skutečnosti jsou velmi ohroženi: mohou se nakazit stejnou cestou, jako příslušníci kterékoliv jiné skupiny obyvatelstva, to jest převážně heterosexuálním pohlavním stykem. AIDS pečují senioři, přičemž každý z pečovatelů seniorského věku se stará v průměru o dvě závislé osoby. 6 Ohrožené nezletilé děti Mnozí senioři také hrají nepostradatelnou úlohu v péči o děti, jejichž rodiče onemocněli nebo zemřeli na AIDS. Nedávná zpráva UNICEF upozorňuje na nesmírné břemeno, které starost o sirotky klade na celou širší rodinu a zejména na prarodiče, většinou babičky. 7 V Tanzanii podle této zprávy babičky pečují o více než 40 procent a v Namibii a Zimbabwe o více než 60 procent osiřelých vnoučat. 8 Podobně i průzkumy, jež HelpAge International a její partnerské organizace provedly ve východní a jižní Africe, prokázaly, že senioři tu pečují v průměru o 55 procent sirotků a nezletilých dětí, o než se nemohou postarat jejich rodiče, přičemž každý pečovatel seniorského věku se stará v průměru o tři děti. V některých komunitách v Keni a Tanzanii senioři pečují dokonce o 75 procent sirotků a ohrožených dětí. 9 Tyto nové role, jež senioři na sebe berou, mají nesmírný dopad na jejich vlastní život přidávají další k řadě problémů, s nimiž se potýkají, jako je špatný zdravotní stav, nízký příjem a diskriminace v jiných oblastech. V určitých ohledech jsou dokonce senioři ohroženi více než mladší dospělé osoby. U starších žen například při menopauze dochází k přirozenému ztenčení vaginálních stěn, zvyšuje se tak riziko vnitřního zranění během pohlavního styku a tím i pravděpodobnost nákazy virem HIV. Dalším faktorem, který u starších žen zvyšuje riziko nákazy, jsou panující kulturní zvyklosti ženu například po manželově smrti dědí jeho příbuzný (což může vést k nedobrovolnému pohlavnímu styku) a rituální očista (od vdov se přitom očekává, že budou mít pohlavní styk s rodinnými příslušníky nebo členy komunity). Nové pečovatelské povinnosti HIV mění strukturu domácností a rozdělení povinností mezi jejich členy. Mnozí senioři se v době, kdy by za normálních okolností mohli očekávat, že je podpoří a postarají se o ně jejich děti, naopak sami ujímají úlohy pečovatelů o své mladší dospělé rodinné příslušníky nakažené virem HIV a nezletilé sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nemocné dospělé osoby Když synové a dcery seniorů onemocní, často se vracejí domů k rodičům, na nichž pak spočine starost o nejen o jejich dospělé děti, ale i jejich vnoučata. 6 Průzkumy provedené v sedmi zemích subsaharské Afriky ukázaly, že o přibližně 40 procent osob nakažených HIV a trpících Moje dcera zemřela na AIDS Chci, aby moje vnoučata žila. 2

3 Ekonomické důsledky. Nemoc může mít katastrofální důsledky pro příjem domácnosti. Náklady na zabezpečení potřeb jejich nemocných členů závislých na péči druhých jsou vysoké, v programech řešení problému HIV a AIDS jsou však málokdy zohledněny nebo vyčísleny v plné výši. Na bedrech pečovatelů také spočívá zabezpečení potřeb nezletilých dětí. Pro mnohé seniory tak vznikají další náklady, například na zdravotní péči, školné svých vnoučat a pohřeb jejich rodičů, přičemž nemají žádný pravidelný příjem. V Mozambiku kupříkladu roku 2006 náklady na péči o osiřelé nebo ohrožené dítě dosahovaly v průměru 21 USD a náklady na péči o dospělou osobu nakaženou HIV nebo nemocnou AIDS 30 USD měsíčně, zatímco průměrný měsíční příjem seniorů byl pouhých 12 USD. 10 Z těchto čísel je zřejmé, že většina seniorů prostě nemůže pokrýt veškeré náklady ani na jedno dítě ve své péči natož na několik dětí plus chronicky nemocné dospělé. Tuto ekonomickou zátěž navíc musí nést ve fázi svého života, kdy je jejich výdělečný potenciál značně omezen, částečně v důsledku stárnutí, ale také vinou diskriminace na základě věku. Senioři, kteří vlastní produktivní prostředky, například půdu, jsou často nuceni je prodat, aby mohli zaplatit za péči o svého nemocného syna nebo dceru. Nezůstává jim tak nic na uspokojení svých vlastních potřeb a potřeb svých osiřelých vnoučat. Zdraví, tělesná a duševní pohoda. Pro pečovatele seniorského věku bývá už tak těžké zvládnout zdravotní problémy, jež jim přináší stáří, ošetřování jejich blízkých je tělesně vyčerpává, takže se mohou od osob ve své péči mnohem snáze nakazit různými infekčními chorobami. Svoji daň si vybírá i citové vypětí, které zažívají, když jim umírá dítě. Sociální izolace. Mnozí senioři pečující o své blízké se ocitají v sociální izolaci, protože nemají dost času nebo peněz na to, aby se mohli zúčastnit společenského života, anebo následkem stigmatizace, jež s sebou HIV nese. Svůj příběh vypráví Antoinette z Ugandy (věk 60 let): Jedna z mých dcer zemřela na AIDS. Další je HIV pozitivní a velice slabá. Mých sedm vnoučat teď žije se mnou. Chtěla jsem pomoci dalším lidem v naší obci nemocným AIDS a proto jsem absolvovala kurz pro pečovatele, který pořádalo ugandské sdružení Reach the Aged ( Pomozte seniorům ). Navštěvuji lidi, kteří jsou upoutáni na lůžko, v jejich domovech, a poskytuji jim zdravotní poradenství. Dnes vím, jak se mám sama chránit proti HIV, a učím tomu i svá vnoučata. Protože dnes toho senioři už o HIV vědí víc, mohou poučit mladší ročníky, a lidé nás více respektují. Kate Holt/HelpAge 3

4 Hlavní problémy pokračování Špatná dostupnost preventivních, pečovatelských a léčebných služeb Závazek členských států OSN zajistit všeobecnou dostupnost služeb prevence nákazy HIV, péče o nakažené osoby a jejich léčby se samou svojí podstatou vztahuje i na seniory. I oni mají plné právo na přístup k celé škále služeb tohoto druhu, která zahrnuje: Preventivní programy. Preventivní programy obvykle seniory opomíjejí. V prohlášení UNAIDS Intenzifikace prevence HIV (Intensifying HIV prevention) 11 senioři chybějí na seznamu hlavních skupin, na něž by se prevence měla zaměřit. Jejich vyloučení z preventivních programů nejen zvyšuje riziko, že se sami nakazí, ale brání jim také poučit o nebezpečí nákazy mladé lidi, o něž pečují. Dobrovolné poradenství a testování. O tom, zda senioři tyto služby vyhledávají a co jim může bránit je využívat, je toho známo jen málo. Podle výsledků jednoho průzkumu menšího rozsahu senioři mají pocit, že mnohé z těchto služeb jsou určeny mladším lidem, a bojí se hovořit o sexu s mladším poradenským personálem. Mají strach, že pohovor nebude skutečně důvěrný, zvláště jsou-li nedoslýchaví a poradce musí zvyšovat hlas nebo si nedokáží sami přečíst výsledky testu. 12 Léčba. Mnozí senioři potřebují mít přístup k léčbě infekce HIV a zdravotních problémů, které s ní souvisí buď proto, že jsou sami HIV pozitivní, nebo pečují o nakažené osoby. Jelikož však statistiky o anti-retrovirální léčbě jsou málokdy roztříděny podle věku, není jasné, kolika seniorům se dostává léčby nebo co jim brání v tom, aby se léčili. Nedostatečná sociální ochrana Nebezpečí chudoby hrozí zejména domácnostem, v nichž společně žijí senioři a děti. 14 Kde jsou jiné formy sociální pomoci nedostatečné nebo neexistují, může být přímočarým a rentabilním způsobem, jak jim zajistit příjem a zlepšit zdravotní stav dětí a seniorů (zvláště starších žen), které v nich žijí, zavedení všeobecného důchodového systému. 15 Senioři pobírající důchod mají lepší společenské postavení, větší hmotné bezpečí a přístup ke zdravotnickým službám, a je pro ně snazší posílat děti ve své péči do školy. Je potvrzeno, že v těch několika málo subsaharských zemích, které mají bezpříspěvkový penzijní systém (Namibii, Botswaně, Jihoafrické republice a Lesothu), jsou důchody životně důležitým zdrojem příjmu. Senioři je používají k pokrytí nákladů na zdravotní péči pro sebe a své rodinné příslušníky, hradí z nich léky, poplatky za nemocniční ošetření a další výdaje, například za dopravu a potraviny. Pomáhají seniorům udržet si zdraví a uživit sebe a osoby, které na nich závisí. Všeobecný důchodový systém však sám o sobě nestačí, protože nárok na důchod je podmíněn věkem. V Lesothu například mají lidé nárok na důchod až po dosažení věku 70 let důchody tak nepomáhají prarodičům, jimž je jen něco přes 40, 50 nebo 60 let. Všeobecné důchody proto musí být součástí rozsáhlejšího souboru opatření sociální ochrany, k nimž patří i bezplatná zdravotní péče a vzdělání, Pečovatelské a podpůrné služby. Aby byly uspokojeny ekonomické, zdravotní a psychosociální potřeby seniorů, kteří jsou sami nemocní nebo se starají o nemocné, je nutno jim pomáhat přímo v jejich domovech. Na jejich specifické problémy však bere ohled jen málo strategií, programů a opatření zaměřených na domácí péči. Národní standardy jsou často založeny na klinických studiích. Některé sice uznávají význam komunitní péče, žádné se ale nezabývají potřebami seniorů, kteří pečují o své blízké, s nimiž žijí ve společné domácnosti. 13 Dřív jsem si myslil, že kdo se nakazí HIV, tomu není pomoci. Dnes jsem větší optimista. 4

5 dětské přídavky, příspěvky na péči o osoby s postižením, komunitní fondy sociální pomoci a úvěrové programy. Senioři zvláště ženy často potřebují pomoc při podávání žádostí o sociální ochranu a uplatňování dalších právoplatných nároků pro sebe nebo osoby ve své péči. Mohou potřebovat právní radu, pomoc při získávání dokladů totožnosti, finanční podporu nebo přístup k programům gramotnosti. Vyloučení seniorů ze statistiky o HIV Senioři jsou zpravidla vyloučeni ze systémů sběru dat o epidemii HIV a boje proti ní. Roku 2006 se změnila metodika globálního monitorování a vykazování výskytu HIV a AIDS v rámci programu UNAIDS bylo rozhodnuto, že namísto věkové skupiny 15 až 49 let, Svůj příběh vypráví Ašagre z Etiopie (věk 65 let): Když test prokázal, že jsem HIV pozitivní, myslil jsem si, že mi není pomoci, byla mi ale nasazena antiretrovirová léčba a také léky na tuberkulózu, kterou trpím. Sdružení HIV pozitivních seniorů mi také začalo pomáhat různými dalšími způsoby. Dávají mi 100 BR (2 USD) měsíčně, z nichž zaplatím nájem a nakoupím mouku. A jednou za tři nebo čtyři dny ke mně domů posílají pečovatele. Pečovatelé jsou většinou sami HIV pozitivní, takže chápou, že lidé jako já mohou mít strach a cítit se osamělí. Radí mi a dodávají mi optimismus, který tolik potřebuji. obvykle považované za nejrizikovější, se zaměří na všechny osoby starší než 15 let, bez omezení horní věkovou hranicí. Každoročně aktualizované globální statistiky a zprávy dnes obsahují data o počtu úmrtí na AIDS, nových případech nákazy a počtech HIV pozitivních lidí v celé dospělé (15+) populaci světa. Přesto UNAIDS dosud sbírá data o výskytu HIV (procentu HIV pozitivních osob v populaci) pouze za věkovou kategorii let. Ani základní ukazatele používané pro sledování pokroku v boji proti HIV, například dostupnost dobrovolného poradenství a testování, sexuální chování a používání kondomů, neberou v úvahu lidi starší než 50 let. Důsledkem tohoto úzkého vymezení cílové věkové skupiny je přetrvávající mýtus, že senioři nejsou sexuálně aktivní, a skutečnost, že zlepšení dostupnosti kondomů a dalších prostředků prevence, včetně testování, pro lidi starší než 49 není považováno za prioritu. Vlády a neziskové organizace nutně potřebují ukazatele zdravotního stavu obyvatel, jejich tělesné a duševní pohody, příjmů a poskytované podpory k tomu, aby mohly účinně reagovat na důsledky epidemie HIV a AIDS. Máme-li získat ucelenou představu o jejích dopadech na národní a mezinárodní úrovni, je třeba sbírat data o všech postižených a třídit je podle věku, pohlaví a sociálně- -ekonomického postavení zvláště pokud jde o oblasti, kde je výskyt HIV a AIDS vysoký. K dispozici, i když v omezeném rozsahu, jsou také data o tom, kdo pečuje o osoby nakažené HIV a nemocné AIDS nebo osiřelé a ohrožené děti, a o tom, jakou podporu pečovatelé potřebují a jaké se jim dostává. Několik studií provedených v různých afrických zemí sice poskytuje určitý obrázek o tom, kde sirotci žijí a kdo se o ně stará, málokdy však obsahují úplné informace o složení domácností. Protože senioři jsou v tak velké míře opomíjeni při monitorování a zpracovávání zpráv o problematice HIV/ AIDS, dosud většinou nejsou známy následující podrobnosti: Kate Holt/HelpAge procento HIV pozitivních osob starých 50 a více let v jednotlivých zemích, dostupnost dobrovolného poradenství a testování pro osoby starší než 50 let, sexuální chování a používání kondomů ve věkových skupinách nad 50 let, počet domácností, v nichž chybí střední generace a společně v nich žijí prarodiče a vnoučata, ekonomická situace takovýchto domácností, věk a pohlaví osob, které stojí v jejich čele, počet domácností, kde pouze jedna dospělá osoba nebo malý počet dospělých pečuje o velký počet osob závislých (nezletilých dětí), procento domácností, jejichž hlavou je osoba seniorského věku, v nichž senioři pečují o své blízké nakažené HIV a nemocné AIDS a o osiřelé a ohrožené děti. 5

6 Politické závazky Řada mezinárodních strategií řešení problému HIV se sice vztahuje na seniory, jen málokteré politické závazky, které z nich vyplývají, jsou však naplňovány. Klíčové závazky jsou definovány v následujících dokumentech: Deklarace OSN o boji proti HIV/AIDS z roku 2001 V této deklaraci Organizace spojených národů potvrzuje význam úlohy seniorů a zavazuje se přijmout a uzpůsobit strategie hospodářského a sociálního rozvoje tak, aby uspokojovaly specifické potřeby pečovatelů seniorského věku. Také následná Politická deklarace o problematice HIV/AIDS z roku 2006 oceňuje nepostradatelnou roli seniorů v péči o sirotky a ohrožené děti a zavazuje mezinárodní společenství, aby do roku 2010 zajistilo všeobecnou dostupnost prostředků prevence, pečovatelských, léčebných a podpůrných služeb. Navzdory těmto závazkům a ocenění úlohy seniorů ukazatele používané ke sledování pokroku při realizace těchto deklarací opomíjejí osoby starší než 50 let. Rozvojové cíle tisíciletí Cílem č. 6 je do roku 2015 zastavit a zvrátit vzestupný trend výskytu HIV/AIDS a do roku 2010 zajistit všeobecnou dostupnost léčby. Pokud ho však má být dosaženo, je nutné rychle zesílit prevenci. Organizace HelpAge International neví o žádných mezinárodních, regionálních nebo národních preventivních strategiích, které se výslovně zaměřují na seniory. Ani v programu UNAIDS nejsou senioři na seznamu hlavních cílových skupin intenzifikace preventivních opatření. Pokud jde o prevenci, Cíl 6 je zaměřen na věkovou skupinu let. Data o dostupnosti léčby jsou jen zřídkakdy shromažďována a tříděna podle věku zejména v případě osob nad 50 let a nadále tedy není jasné, nakolik k ní mají přístup senioři. Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (2002) Tato globální dohoda se zasazuje o naplnění všech lidských práv a základních svobod seniorů ve všech zemích. Vyzývá státy, aby pečlivěji posuzovaly dopady epidemie HIV a AIDS na zdravotní stav seniorů, kteří jsou sami nakaženi nebo jsou touto epidemií jinak zasaženi, poskytovaly jim dostatečné informace, školily je v pečovatelských dovednostech, zajistily jim lékařskou péči a sociální podporu, a patřičně ocenily jejich společenský přínos coby pečovatelů. Tyto výzvy však nejsou podpořeny jinými cíli a závazky OSN v oblasti boje proti HIV/AIDS a nepromítají se do systémů monitorování a sběru dat. AIDS a dosažení rovnováhy mezi prevencí, péčí, léčbou a dalšími formami podpory, měl by se zabývat dalšími ohroženými skupinami, jako jsou narkomani, kteří si aplikují drogy nitrožilně, vězňové, senioři a lidé s postižením, a problémy stigmatizace a diskriminace. Vyzývá státy k tvorbě a realizaci strategií odrážejících zásadně důležitou úlohu, kterou při zmírňování důsledků HIV/AIDS často hraje domácí a komunitní péče, jež je alternativou ústavní péče o osiřelé a ohrožené děti, beroucích v úvahu věkovou dimenzi a skutečnost, že osiřelé děti a senioři, kteří o ně mnohdy pečují, potřebují sociální ochranu. Svůj příběh vypráví Nokwazi z Jižní Afriky (věk 62 let): Sedm z mých vnoučat žije se mnou, protože jejich rodiče mé děti zemřely. Všechny se nakazily HIV. Starám se i o svého nemocného syna. Byl jsem velmi smutný, když se zjistilo, že je HIV pozitivní, protože pro mne byl velkou oporou. Dostávám od státu důchod, který utratím za daně a potraviny. Muthande Society for the Aged (společnost zabývající se problematikou seniorů v Durbanu) mi také pomáhá při podávání žádostí o podporu a osvobození mých vnoučat od školného, takže mohou nadále chodit do školy. Největší starost mi dělá, že všichni na mně závisí mám strach, co si počnou, až zemřu. Dostávám od státu důchod takže na mne moje rodina spoléhá. Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze, pokrývající všechny rozvojové země Tento program podněcuje politický dialog v rámci i mimo rámec Evropské unie o stěžejních otázkách vůdcovství a řízení. Konstatuje, že tento dialog by se měl soustředit na potřebu komplexní strategie řešení problematiky HIV/ 6

7 Doporučení HelpAge vyzývá k podstatné změně přístupu k boji proti HIV/AIDS. Aby byl účinný, je třeba, aby přijímaná opatření neopomíjela seniory a pomáhala jim. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, když osoby starší než 50 let budou zahrnuty do preventivních, pečovatelských a podpůrných programů a bude se jim dostávat sociální ochrany. Senioři musí též být zapojeni do tvorby těchto programů zapojeni ve všech fázích, od koncepční po vyhodnocovací, na mezinárodní, národní a místní úrovni. Doporučení pro EU a vlády členských zemí HelpAge vyzývá EU a její členské státy, aby: 1. Vytvořily akční plány pro účely rozvojové spolupráce EU a bilaterálních dárců, které uznají zásadní úlohu, již senioři hrají v boji proti HIV/AIDS, a poskytnou jim potřebnou podporu. 2. Pracovaly v partnerství s africkými vládami a občanskou společností na tvorbě národních strategií boje proti HIV/AIDS, které budou brát v úvahu potřeby seniorů, a zlepšení praktické podpory seniorů, včetně těch, kteří plní role pečovatelů. 3. Uvědomily si závažnost problému sociálního vyloučení a diskriminace seniorů postižených HIV a AIDS a řešily ho v souladu se závazkem definovaným v Evropském konsensu o rozvoji z roku Pomáhaly delegacím zemí EU lépe pochopit dopady pandemie HIV na seniory a jejich úlohu v boji proti ní, a věnovaly tomuto problému větší pozornost při tvorbě národních strategií. 5. Zdokonalily mechanismy pomoci s účelem zajistit předvídatelnost dlouhodobého financování. 6. Povzbuzovaly národní vlády, aby investovaly do systémů sociální ochrany seniorů postižených HIV/AIDS a osob, které na nich závisí. 7. Využily svého vlivu v UNAIDS a Valném shromáždění OSN a zasazovaly se o to, aby dopadům pandemie HIV/ AIDS na seniory a klíčové úloze seniorů v boji proti ní byla přikládána větší váha. Zejména je potřeba, aby monitorování výskytu HIV a AIDS zahrnovalo všechny věkové kategorie, nikoliv jen osoby mladší než 50 let, a aby všechna data o HIV a AIDS byla alespoň v desetiletých intervalech tříděna podle pohlaví, aby ukazatele doporučované pro zpracovávání národních zpráv o boji proti HIV/AIDS (prevenci, péči o postižené a jejich léčby) neopomíjely seniory, aby se výzkum HIV/AIDS zabýval speciálně interakcemi mezi věkem a HIV. Doporučení pro africké vlády a občanskou společnost HelpAge vyzývá africké vlády a občanskou společnost, aby: 1. Zvyšovaly povědomí veřejnosti o hodnotě, společenském přínosu a právech pečovatelů seniorského věku. 2. Shromažďovaly o nich ucelenější data, zajistily důkladnější analýzu a přispěly k lepšímu pochopení jejich role, aby se jim tak mohlo dostat větší podpory. 3. Zlepšily dostupnost stávajících služeb a pomáhaly seniorům uplatnit svá práva. 4. Vytvářely strategie a programy domácí péče, včetně standardů pečovatelských služeb, s ohledem na specifické ekonomické, zdravotní a psychosociální potřeby pečovatelů seniorského věku. Leila Amanpour/HelpAge 7

8 Když senioři pečují o druhé, sami potřebují pomoc 1. AIDS epidemic update, UNAIDS and WHO, December Report on the global AIDS epidemic, New York, UNAIDS, UNAIDS, Kenya AIDS Indicator Survey, National AIDS and STI Control Programme, Ministry of Health, Kenya, AIDS epidemic update, UNAIDS and WHO, December Baseline information from Africa regional HIV and AIDS project, London, HelpAge International, The state of the world s children: the double dividend of gender equality, Geneva, UNICEF, UNICEF, HelpAge International, Stronger together, London, HelpAge International, Intensifying HIV prevention, New York, UNAIDS, Mubisi M, Addressing barriers to voluntary counselling and testing for HIV among older persons in Kenya, Older People and HIV/AIDS in Africa 2, Nairobi, HelpAge International, February Counting carers: how to improve data collection and information on households affected by AIDS and reduce the poverty of carers, people living with HIV and vulnerable children, London, HelpAge International, Kakwani N and Subbarao K, Ageing and poverty in Africa and the role of social pensions, United Nations Development Programme and World Bank, Barrientos A and Lloyd-Sherlock P, Non-contributory pensions and poverty prevention: a comparative study of Brazil and South Africa, London, HelpAge International and Institute of Development and Policy Management, 2003 HelpAge International pomáhá seniorům uplatňovat svá práva, čelit diskriminaci a překonávat chudobu, aby mohli žít důstojně, v bezpečí, aktivně a zdravě. HelpAge International, PO Box London N1 9ZN, UK Tel +44 (0) Fax +44 (0) Copyright December 2008 HelpAge International Written by Rachel Albone and Emma Cain Edited by Eleanor Stanley and Celia Till Design by TRUE Jakákoli část této publikace může být kopírována pouze za neziskovým účelem pokud není uvedeno jinak. Prosím uveďte jako zdroj HelpAge International a zašlete nám kopii otištěného článku nebo webové spojení. Překlad z anglického originálu ŽIVOT 90, o.s. (www.zivot90.cz) ISBN Tato publikace byla vytvořena s pomocí Evropské unie. Za její obsah plně zodpovídá HelpAge International a v žádném ji nelze považovat za vyjádření názorů Evropské unie.

Ochrana práv seniorů v Africe

Ochrana práv seniorů v Africe Ochrana práv seniorů v Africe Senioři hrají zásadně důležitou úlohu v africké společnosti, jejich práva však nejsou brána v úvahu při tvorbě právních systémů a národní politiky afrických států a dostatečnou

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů Prosinec 2010 Obsah 1 1 2 2 3 7 8 8 9 12 12 13 15 16 16 18 20 Předmluva Kontext Definice občanského dialogu I. Osvědčená praxe občanského dialogu o stárnutí Občanský dialog s účastí a jejich organizací

Více

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Překlad dokumentu: EU Physical Activity Guidelines Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit Schváleno pracovní skupinou Sport a zdraví

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více