Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opomíjená skupina. HIV, AIDS a senioři v Africe. Obsah. HelpAge International. senioři pomáhají. HelpAge briefing"

Transkript

1 Opomíjená skupina HIV, AIDS a senioři v Africe HelpAge briefing HelpAge International senioři pomáhají Leila Amanpour/HelpAge Obsah 2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Nové pečovatelské povinnosti Špatná dostupnost preventivních, pečovatelských a léčebných služeb Nedostatečná sociální ochrana Vyloučení seniorů ze statistiky o HIV 6 Politické závazky 7 Doporučení Koncem roku 2007 žilo na celém světě více než 33 milionů lidí nakažených virem HIV a onemocnění AIDS patřilo k nejčastějším příčinám úmrtí v subsaharské Africe. 1 Řešení problému šíření HIV v Africe se stalo jednou z hlavních priorit afrických vlád a mezinárodního společenství. Z většiny programů prevence nákazy, léčby a péče o nemocné AIDS je však vyloučena klíčová skupina: senioři. HIV postihuje seniory hlavně dvěma způsoby. Mnozí z nich jsou sami HIV pozitivní, a zároveň na sebe berou životně důležitý úkol pečovat o své nemocné rodinné příslušníky a o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Tímto dokumentem se obracíme na Evropskou unii a její členské státy. Zdůrazňujeme v něm nutnost účinněji reagovat na problém HIV v Africe pomocí zásahů vycházejících ze skutečných potřeb postižených všech věkových kategorií. Upozorňujeme na způsoby, jimiž se senioři mohou nakazit virem HIV, a na to, jak zásadní úlohu sehrávají v péči o své děti a vnoučata. Uvádí také příklady zásahů, které změnily život seniorů a osob, jež jsou na nich závisí.

2 Hlavní problémy Riziko nákazy HIV Zpráva UNAIDS (světového programu boje proti HIV a AIDS pod záštitou OSN) z roku 2006 konstatuje, že podstatná část osob nakažených virem HIV a nemocných AIDS je starších než 50 let 2 odhaduje se, že v uvedeném roce bylo HIV pozitivních 2,8 milionů lidí ve věku 50 let a více. 3 Národní průzkumy tento odhad potvrzují. Průzkum provedený roku 2007 v Keni (Kenya AIDS Indicator) prokázal, že virem HIV je nakaženo 8 procent obyvatel mezi 50 a 54 lety, ve srovnání se 4,1 procenty ve vysoce rizikové věkové kategorii 15 až 24 let. 4 V Botswaně bylo podle statistiky UNAIDS v roce 2005 HIV pozitivních 21 procent osob krátce po dosažení věku 50 let, oproti 25 procentům ve věkové skupině 15 až 49 let, a v Ugandě bylo tímto virem ve stejném roce nakaženo 7 procent mužů starých 50 až 59 let, což odpovídalo celostátnímu průměru výskytu nákazy HIV mezi dospělým obyvatelstvem této země. 5 Přesto senioři nadále nemají přístup ke službám prevence nákazy HIV, péče o nakažené osoby a jejich léčby. Programy boje proti HIV často seniory diskriminují. Panuje totiž mylný názor, že starším lidem nehrozí nákaza HIV, protože již nejsou sexuálně aktivní. Ve skutečnosti jsou velmi ohroženi: mohou se nakazit stejnou cestou, jako příslušníci kterékoliv jiné skupiny obyvatelstva, to jest převážně heterosexuálním pohlavním stykem. AIDS pečují senioři, přičemž každý z pečovatelů seniorského věku se stará v průměru o dvě závislé osoby. 6 Ohrožené nezletilé děti Mnozí senioři také hrají nepostradatelnou úlohu v péči o děti, jejichž rodiče onemocněli nebo zemřeli na AIDS. Nedávná zpráva UNICEF upozorňuje na nesmírné břemeno, které starost o sirotky klade na celou širší rodinu a zejména na prarodiče, většinou babičky. 7 V Tanzanii podle této zprávy babičky pečují o více než 40 procent a v Namibii a Zimbabwe o více než 60 procent osiřelých vnoučat. 8 Podobně i průzkumy, jež HelpAge International a její partnerské organizace provedly ve východní a jižní Africe, prokázaly, že senioři tu pečují v průměru o 55 procent sirotků a nezletilých dětí, o než se nemohou postarat jejich rodiče, přičemž každý pečovatel seniorského věku se stará v průměru o tři děti. V některých komunitách v Keni a Tanzanii senioři pečují dokonce o 75 procent sirotků a ohrožených dětí. 9 Tyto nové role, jež senioři na sebe berou, mají nesmírný dopad na jejich vlastní život přidávají další k řadě problémů, s nimiž se potýkají, jako je špatný zdravotní stav, nízký příjem a diskriminace v jiných oblastech. V určitých ohledech jsou dokonce senioři ohroženi více než mladší dospělé osoby. U starších žen například při menopauze dochází k přirozenému ztenčení vaginálních stěn, zvyšuje se tak riziko vnitřního zranění během pohlavního styku a tím i pravděpodobnost nákazy virem HIV. Dalším faktorem, který u starších žen zvyšuje riziko nákazy, jsou panující kulturní zvyklosti ženu například po manželově smrti dědí jeho příbuzný (což může vést k nedobrovolnému pohlavnímu styku) a rituální očista (od vdov se přitom očekává, že budou mít pohlavní styk s rodinnými příslušníky nebo členy komunity). Nové pečovatelské povinnosti HIV mění strukturu domácností a rozdělení povinností mezi jejich členy. Mnozí senioři se v době, kdy by za normálních okolností mohli očekávat, že je podpoří a postarají se o ně jejich děti, naopak sami ujímají úlohy pečovatelů o své mladší dospělé rodinné příslušníky nakažené virem HIV a nezletilé sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nemocné dospělé osoby Když synové a dcery seniorů onemocní, často se vracejí domů k rodičům, na nichž pak spočine starost o nejen o jejich dospělé děti, ale i jejich vnoučata. 6 Průzkumy provedené v sedmi zemích subsaharské Afriky ukázaly, že o přibližně 40 procent osob nakažených HIV a trpících Moje dcera zemřela na AIDS Chci, aby moje vnoučata žila. 2

3 Ekonomické důsledky. Nemoc může mít katastrofální důsledky pro příjem domácnosti. Náklady na zabezpečení potřeb jejich nemocných členů závislých na péči druhých jsou vysoké, v programech řešení problému HIV a AIDS jsou však málokdy zohledněny nebo vyčísleny v plné výši. Na bedrech pečovatelů také spočívá zabezpečení potřeb nezletilých dětí. Pro mnohé seniory tak vznikají další náklady, například na zdravotní péči, školné svých vnoučat a pohřeb jejich rodičů, přičemž nemají žádný pravidelný příjem. V Mozambiku kupříkladu roku 2006 náklady na péči o osiřelé nebo ohrožené dítě dosahovaly v průměru 21 USD a náklady na péči o dospělou osobu nakaženou HIV nebo nemocnou AIDS 30 USD měsíčně, zatímco průměrný měsíční příjem seniorů byl pouhých 12 USD. 10 Z těchto čísel je zřejmé, že většina seniorů prostě nemůže pokrýt veškeré náklady ani na jedno dítě ve své péči natož na několik dětí plus chronicky nemocné dospělé. Tuto ekonomickou zátěž navíc musí nést ve fázi svého života, kdy je jejich výdělečný potenciál značně omezen, částečně v důsledku stárnutí, ale také vinou diskriminace na základě věku. Senioři, kteří vlastní produktivní prostředky, například půdu, jsou často nuceni je prodat, aby mohli zaplatit za péči o svého nemocného syna nebo dceru. Nezůstává jim tak nic na uspokojení svých vlastních potřeb a potřeb svých osiřelých vnoučat. Zdraví, tělesná a duševní pohoda. Pro pečovatele seniorského věku bývá už tak těžké zvládnout zdravotní problémy, jež jim přináší stáří, ošetřování jejich blízkých je tělesně vyčerpává, takže se mohou od osob ve své péči mnohem snáze nakazit různými infekčními chorobami. Svoji daň si vybírá i citové vypětí, které zažívají, když jim umírá dítě. Sociální izolace. Mnozí senioři pečující o své blízké se ocitají v sociální izolaci, protože nemají dost času nebo peněz na to, aby se mohli zúčastnit společenského života, anebo následkem stigmatizace, jež s sebou HIV nese. Svůj příběh vypráví Antoinette z Ugandy (věk 60 let): Jedna z mých dcer zemřela na AIDS. Další je HIV pozitivní a velice slabá. Mých sedm vnoučat teď žije se mnou. Chtěla jsem pomoci dalším lidem v naší obci nemocným AIDS a proto jsem absolvovala kurz pro pečovatele, který pořádalo ugandské sdružení Reach the Aged ( Pomozte seniorům ). Navštěvuji lidi, kteří jsou upoutáni na lůžko, v jejich domovech, a poskytuji jim zdravotní poradenství. Dnes vím, jak se mám sama chránit proti HIV, a učím tomu i svá vnoučata. Protože dnes toho senioři už o HIV vědí víc, mohou poučit mladší ročníky, a lidé nás více respektují. Kate Holt/HelpAge 3

4 Hlavní problémy pokračování Špatná dostupnost preventivních, pečovatelských a léčebných služeb Závazek členských států OSN zajistit všeobecnou dostupnost služeb prevence nákazy HIV, péče o nakažené osoby a jejich léčby se samou svojí podstatou vztahuje i na seniory. I oni mají plné právo na přístup k celé škále služeb tohoto druhu, která zahrnuje: Preventivní programy. Preventivní programy obvykle seniory opomíjejí. V prohlášení UNAIDS Intenzifikace prevence HIV (Intensifying HIV prevention) 11 senioři chybějí na seznamu hlavních skupin, na něž by se prevence měla zaměřit. Jejich vyloučení z preventivních programů nejen zvyšuje riziko, že se sami nakazí, ale brání jim také poučit o nebezpečí nákazy mladé lidi, o něž pečují. Dobrovolné poradenství a testování. O tom, zda senioři tyto služby vyhledávají a co jim může bránit je využívat, je toho známo jen málo. Podle výsledků jednoho průzkumu menšího rozsahu senioři mají pocit, že mnohé z těchto služeb jsou určeny mladším lidem, a bojí se hovořit o sexu s mladším poradenským personálem. Mají strach, že pohovor nebude skutečně důvěrný, zvláště jsou-li nedoslýchaví a poradce musí zvyšovat hlas nebo si nedokáží sami přečíst výsledky testu. 12 Léčba. Mnozí senioři potřebují mít přístup k léčbě infekce HIV a zdravotních problémů, které s ní souvisí buď proto, že jsou sami HIV pozitivní, nebo pečují o nakažené osoby. Jelikož však statistiky o anti-retrovirální léčbě jsou málokdy roztříděny podle věku, není jasné, kolika seniorům se dostává léčby nebo co jim brání v tom, aby se léčili. Nedostatečná sociální ochrana Nebezpečí chudoby hrozí zejména domácnostem, v nichž společně žijí senioři a děti. 14 Kde jsou jiné formy sociální pomoci nedostatečné nebo neexistují, může být přímočarým a rentabilním způsobem, jak jim zajistit příjem a zlepšit zdravotní stav dětí a seniorů (zvláště starších žen), které v nich žijí, zavedení všeobecného důchodového systému. 15 Senioři pobírající důchod mají lepší společenské postavení, větší hmotné bezpečí a přístup ke zdravotnickým službám, a je pro ně snazší posílat děti ve své péči do školy. Je potvrzeno, že v těch několika málo subsaharských zemích, které mají bezpříspěvkový penzijní systém (Namibii, Botswaně, Jihoafrické republice a Lesothu), jsou důchody životně důležitým zdrojem příjmu. Senioři je používají k pokrytí nákladů na zdravotní péči pro sebe a své rodinné příslušníky, hradí z nich léky, poplatky za nemocniční ošetření a další výdaje, například za dopravu a potraviny. Pomáhají seniorům udržet si zdraví a uživit sebe a osoby, které na nich závisí. Všeobecný důchodový systém však sám o sobě nestačí, protože nárok na důchod je podmíněn věkem. V Lesothu například mají lidé nárok na důchod až po dosažení věku 70 let důchody tak nepomáhají prarodičům, jimž je jen něco přes 40, 50 nebo 60 let. Všeobecné důchody proto musí být součástí rozsáhlejšího souboru opatření sociální ochrany, k nimž patří i bezplatná zdravotní péče a vzdělání, Pečovatelské a podpůrné služby. Aby byly uspokojeny ekonomické, zdravotní a psychosociální potřeby seniorů, kteří jsou sami nemocní nebo se starají o nemocné, je nutno jim pomáhat přímo v jejich domovech. Na jejich specifické problémy však bere ohled jen málo strategií, programů a opatření zaměřených na domácí péči. Národní standardy jsou často založeny na klinických studiích. Některé sice uznávají význam komunitní péče, žádné se ale nezabývají potřebami seniorů, kteří pečují o své blízké, s nimiž žijí ve společné domácnosti. 13 Dřív jsem si myslil, že kdo se nakazí HIV, tomu není pomoci. Dnes jsem větší optimista. 4

5 dětské přídavky, příspěvky na péči o osoby s postižením, komunitní fondy sociální pomoci a úvěrové programy. Senioři zvláště ženy často potřebují pomoc při podávání žádostí o sociální ochranu a uplatňování dalších právoplatných nároků pro sebe nebo osoby ve své péči. Mohou potřebovat právní radu, pomoc při získávání dokladů totožnosti, finanční podporu nebo přístup k programům gramotnosti. Vyloučení seniorů ze statistiky o HIV Senioři jsou zpravidla vyloučeni ze systémů sběru dat o epidemii HIV a boje proti ní. Roku 2006 se změnila metodika globálního monitorování a vykazování výskytu HIV a AIDS v rámci programu UNAIDS bylo rozhodnuto, že namísto věkové skupiny 15 až 49 let, Svůj příběh vypráví Ašagre z Etiopie (věk 65 let): Když test prokázal, že jsem HIV pozitivní, myslil jsem si, že mi není pomoci, byla mi ale nasazena antiretrovirová léčba a také léky na tuberkulózu, kterou trpím. Sdružení HIV pozitivních seniorů mi také začalo pomáhat různými dalšími způsoby. Dávají mi 100 BR (2 USD) měsíčně, z nichž zaplatím nájem a nakoupím mouku. A jednou za tři nebo čtyři dny ke mně domů posílají pečovatele. Pečovatelé jsou většinou sami HIV pozitivní, takže chápou, že lidé jako já mohou mít strach a cítit se osamělí. Radí mi a dodávají mi optimismus, který tolik potřebuji. obvykle považované za nejrizikovější, se zaměří na všechny osoby starší než 15 let, bez omezení horní věkovou hranicí. Každoročně aktualizované globální statistiky a zprávy dnes obsahují data o počtu úmrtí na AIDS, nových případech nákazy a počtech HIV pozitivních lidí v celé dospělé (15+) populaci světa. Přesto UNAIDS dosud sbírá data o výskytu HIV (procentu HIV pozitivních osob v populaci) pouze za věkovou kategorii let. Ani základní ukazatele používané pro sledování pokroku v boji proti HIV, například dostupnost dobrovolného poradenství a testování, sexuální chování a používání kondomů, neberou v úvahu lidi starší než 50 let. Důsledkem tohoto úzkého vymezení cílové věkové skupiny je přetrvávající mýtus, že senioři nejsou sexuálně aktivní, a skutečnost, že zlepšení dostupnosti kondomů a dalších prostředků prevence, včetně testování, pro lidi starší než 49 není považováno za prioritu. Vlády a neziskové organizace nutně potřebují ukazatele zdravotního stavu obyvatel, jejich tělesné a duševní pohody, příjmů a poskytované podpory k tomu, aby mohly účinně reagovat na důsledky epidemie HIV a AIDS. Máme-li získat ucelenou představu o jejích dopadech na národní a mezinárodní úrovni, je třeba sbírat data o všech postižených a třídit je podle věku, pohlaví a sociálně- -ekonomického postavení zvláště pokud jde o oblasti, kde je výskyt HIV a AIDS vysoký. K dispozici, i když v omezeném rozsahu, jsou také data o tom, kdo pečuje o osoby nakažené HIV a nemocné AIDS nebo osiřelé a ohrožené děti, a o tom, jakou podporu pečovatelé potřebují a jaké se jim dostává. Několik studií provedených v různých afrických zemí sice poskytuje určitý obrázek o tom, kde sirotci žijí a kdo se o ně stará, málokdy však obsahují úplné informace o složení domácností. Protože senioři jsou v tak velké míře opomíjeni při monitorování a zpracovávání zpráv o problematice HIV/ AIDS, dosud většinou nejsou známy následující podrobnosti: Kate Holt/HelpAge procento HIV pozitivních osob starých 50 a více let v jednotlivých zemích, dostupnost dobrovolného poradenství a testování pro osoby starší než 50 let, sexuální chování a používání kondomů ve věkových skupinách nad 50 let, počet domácností, v nichž chybí střední generace a společně v nich žijí prarodiče a vnoučata, ekonomická situace takovýchto domácností, věk a pohlaví osob, které stojí v jejich čele, počet domácností, kde pouze jedna dospělá osoba nebo malý počet dospělých pečuje o velký počet osob závislých (nezletilých dětí), procento domácností, jejichž hlavou je osoba seniorského věku, v nichž senioři pečují o své blízké nakažené HIV a nemocné AIDS a o osiřelé a ohrožené děti. 5

6 Politické závazky Řada mezinárodních strategií řešení problému HIV se sice vztahuje na seniory, jen málokteré politické závazky, které z nich vyplývají, jsou však naplňovány. Klíčové závazky jsou definovány v následujících dokumentech: Deklarace OSN o boji proti HIV/AIDS z roku 2001 V této deklaraci Organizace spojených národů potvrzuje význam úlohy seniorů a zavazuje se přijmout a uzpůsobit strategie hospodářského a sociálního rozvoje tak, aby uspokojovaly specifické potřeby pečovatelů seniorského věku. Také následná Politická deklarace o problematice HIV/AIDS z roku 2006 oceňuje nepostradatelnou roli seniorů v péči o sirotky a ohrožené děti a zavazuje mezinárodní společenství, aby do roku 2010 zajistilo všeobecnou dostupnost prostředků prevence, pečovatelských, léčebných a podpůrných služeb. Navzdory těmto závazkům a ocenění úlohy seniorů ukazatele používané ke sledování pokroku při realizace těchto deklarací opomíjejí osoby starší než 50 let. Rozvojové cíle tisíciletí Cílem č. 6 je do roku 2015 zastavit a zvrátit vzestupný trend výskytu HIV/AIDS a do roku 2010 zajistit všeobecnou dostupnost léčby. Pokud ho však má být dosaženo, je nutné rychle zesílit prevenci. Organizace HelpAge International neví o žádných mezinárodních, regionálních nebo národních preventivních strategiích, které se výslovně zaměřují na seniory. Ani v programu UNAIDS nejsou senioři na seznamu hlavních cílových skupin intenzifikace preventivních opatření. Pokud jde o prevenci, Cíl 6 je zaměřen na věkovou skupinu let. Data o dostupnosti léčby jsou jen zřídkakdy shromažďována a tříděna podle věku zejména v případě osob nad 50 let a nadále tedy není jasné, nakolik k ní mají přístup senioři. Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (2002) Tato globální dohoda se zasazuje o naplnění všech lidských práv a základních svobod seniorů ve všech zemích. Vyzývá státy, aby pečlivěji posuzovaly dopady epidemie HIV a AIDS na zdravotní stav seniorů, kteří jsou sami nakaženi nebo jsou touto epidemií jinak zasaženi, poskytovaly jim dostatečné informace, školily je v pečovatelských dovednostech, zajistily jim lékařskou péči a sociální podporu, a patřičně ocenily jejich společenský přínos coby pečovatelů. Tyto výzvy však nejsou podpořeny jinými cíli a závazky OSN v oblasti boje proti HIV/AIDS a nepromítají se do systémů monitorování a sběru dat. AIDS a dosažení rovnováhy mezi prevencí, péčí, léčbou a dalšími formami podpory, měl by se zabývat dalšími ohroženými skupinami, jako jsou narkomani, kteří si aplikují drogy nitrožilně, vězňové, senioři a lidé s postižením, a problémy stigmatizace a diskriminace. Vyzývá státy k tvorbě a realizaci strategií odrážejících zásadně důležitou úlohu, kterou při zmírňování důsledků HIV/AIDS často hraje domácí a komunitní péče, jež je alternativou ústavní péče o osiřelé a ohrožené děti, beroucích v úvahu věkovou dimenzi a skutečnost, že osiřelé děti a senioři, kteří o ně mnohdy pečují, potřebují sociální ochranu. Svůj příběh vypráví Nokwazi z Jižní Afriky (věk 62 let): Sedm z mých vnoučat žije se mnou, protože jejich rodiče mé děti zemřely. Všechny se nakazily HIV. Starám se i o svého nemocného syna. Byl jsem velmi smutný, když se zjistilo, že je HIV pozitivní, protože pro mne byl velkou oporou. Dostávám od státu důchod, který utratím za daně a potraviny. Muthande Society for the Aged (společnost zabývající se problematikou seniorů v Durbanu) mi také pomáhá při podávání žádostí o podporu a osvobození mých vnoučat od školného, takže mohou nadále chodit do školy. Největší starost mi dělá, že všichni na mně závisí mám strach, co si počnou, až zemřu. Dostávám od státu důchod takže na mne moje rodina spoléhá. Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze, pokrývající všechny rozvojové země Tento program podněcuje politický dialog v rámci i mimo rámec Evropské unie o stěžejních otázkách vůdcovství a řízení. Konstatuje, že tento dialog by se měl soustředit na potřebu komplexní strategie řešení problematiky HIV/ 6

7 Doporučení HelpAge vyzývá k podstatné změně přístupu k boji proti HIV/AIDS. Aby byl účinný, je třeba, aby přijímaná opatření neopomíjela seniory a pomáhala jim. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, když osoby starší než 50 let budou zahrnuty do preventivních, pečovatelských a podpůrných programů a bude se jim dostávat sociální ochrany. Senioři musí též být zapojeni do tvorby těchto programů zapojeni ve všech fázích, od koncepční po vyhodnocovací, na mezinárodní, národní a místní úrovni. Doporučení pro EU a vlády členských zemí HelpAge vyzývá EU a její členské státy, aby: 1. Vytvořily akční plány pro účely rozvojové spolupráce EU a bilaterálních dárců, které uznají zásadní úlohu, již senioři hrají v boji proti HIV/AIDS, a poskytnou jim potřebnou podporu. 2. Pracovaly v partnerství s africkými vládami a občanskou společností na tvorbě národních strategií boje proti HIV/AIDS, které budou brát v úvahu potřeby seniorů, a zlepšení praktické podpory seniorů, včetně těch, kteří plní role pečovatelů. 3. Uvědomily si závažnost problému sociálního vyloučení a diskriminace seniorů postižených HIV a AIDS a řešily ho v souladu se závazkem definovaným v Evropském konsensu o rozvoji z roku Pomáhaly delegacím zemí EU lépe pochopit dopady pandemie HIV na seniory a jejich úlohu v boji proti ní, a věnovaly tomuto problému větší pozornost při tvorbě národních strategií. 5. Zdokonalily mechanismy pomoci s účelem zajistit předvídatelnost dlouhodobého financování. 6. Povzbuzovaly národní vlády, aby investovaly do systémů sociální ochrany seniorů postižených HIV/AIDS a osob, které na nich závisí. 7. Využily svého vlivu v UNAIDS a Valném shromáždění OSN a zasazovaly se o to, aby dopadům pandemie HIV/ AIDS na seniory a klíčové úloze seniorů v boji proti ní byla přikládána větší váha. Zejména je potřeba, aby monitorování výskytu HIV a AIDS zahrnovalo všechny věkové kategorie, nikoliv jen osoby mladší než 50 let, a aby všechna data o HIV a AIDS byla alespoň v desetiletých intervalech tříděna podle pohlaví, aby ukazatele doporučované pro zpracovávání národních zpráv o boji proti HIV/AIDS (prevenci, péči o postižené a jejich léčby) neopomíjely seniory, aby se výzkum HIV/AIDS zabýval speciálně interakcemi mezi věkem a HIV. Doporučení pro africké vlády a občanskou společnost HelpAge vyzývá africké vlády a občanskou společnost, aby: 1. Zvyšovaly povědomí veřejnosti o hodnotě, společenském přínosu a právech pečovatelů seniorského věku. 2. Shromažďovaly o nich ucelenější data, zajistily důkladnější analýzu a přispěly k lepšímu pochopení jejich role, aby se jim tak mohlo dostat větší podpory. 3. Zlepšily dostupnost stávajících služeb a pomáhaly seniorům uplatnit svá práva. 4. Vytvářely strategie a programy domácí péče, včetně standardů pečovatelských služeb, s ohledem na specifické ekonomické, zdravotní a psychosociální potřeby pečovatelů seniorského věku. Leila Amanpour/HelpAge 7

8 Když senioři pečují o druhé, sami potřebují pomoc 1. AIDS epidemic update, UNAIDS and WHO, December Report on the global AIDS epidemic, New York, UNAIDS, UNAIDS, Kenya AIDS Indicator Survey, National AIDS and STI Control Programme, Ministry of Health, Kenya, AIDS epidemic update, UNAIDS and WHO, December Baseline information from Africa regional HIV and AIDS project, London, HelpAge International, The state of the world s children: the double dividend of gender equality, Geneva, UNICEF, UNICEF, HelpAge International, Stronger together, London, HelpAge International, Intensifying HIV prevention, New York, UNAIDS, Mubisi M, Addressing barriers to voluntary counselling and testing for HIV among older persons in Kenya, Older People and HIV/AIDS in Africa 2, Nairobi, HelpAge International, February Counting carers: how to improve data collection and information on households affected by AIDS and reduce the poverty of carers, people living with HIV and vulnerable children, London, HelpAge International, Kakwani N and Subbarao K, Ageing and poverty in Africa and the role of social pensions, United Nations Development Programme and World Bank, Barrientos A and Lloyd-Sherlock P, Non-contributory pensions and poverty prevention: a comparative study of Brazil and South Africa, London, HelpAge International and Institute of Development and Policy Management, 2003 HelpAge International pomáhá seniorům uplatňovat svá práva, čelit diskriminaci a překonávat chudobu, aby mohli žít důstojně, v bezpečí, aktivně a zdravě. HelpAge International, PO Box London N1 9ZN, UK Tel +44 (0) Fax +44 (0) Copyright December 2008 HelpAge International Written by Rachel Albone and Emma Cain Edited by Eleanor Stanley and Celia Till Design by TRUE Jakákoli část této publikace může být kopírována pouze za neziskovým účelem pokud není uvedeno jinak. Prosím uveďte jako zdroj HelpAge International a zašlete nám kopii otištěného článku nebo webové spojení. Překlad z anglického originálu ŽIVOT 90, o.s. (www.zivot90.cz) ISBN Tato publikace byla vytvořena s pomocí Evropské unie. Za její obsah plně zodpovídá HelpAge International a v žádném ji nelze považovat za vyjádření názorů Evropské unie.

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010

Strategie prevence HIV/AIDS a STDs. Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Strategie prevence HIV/AIDS a STDs Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Ústí nad Labem 8. října 2010 Epidemie v ČR Česká republika patří mezí státy s relativně nízkou prevalencí HIV infekce K 31.12.2009

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký

Sociální služby v Rakousku. Jiří Horecký Sociální služby v Rakousku Jiří Horecký Osnova studie 1. Struktura obyvatelstva 2. Státní zřízení Rakouska 3. Legislativní rámec sociálních služeb 4. Financování sociálních služeb 5. Plánování rozvoje

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.10.2009 KOM(2009)569 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Boj proti

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum

Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Bydlení pro seniory Diskusní setkání časopisu Stavební fórum 6. 5. 2010 od 11:00 do 13:00 hodin, Hotel Beránek Petr Wija Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, MPSV Expected increase in senior

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Agenda. 1. Informace o projektu 2. Cíl a zaměření evaluace 3. Metodika. 5. Doporučení 6. Poučení a tipy

Agenda. 1. Informace o projektu 2. Cíl a zaměření evaluace 3. Metodika. 5. Doporučení 6. Poučení a tipy Evaluace projektu Prevence, výživa a komplexní podpora pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS v distriktě Kisumu, Keňa Ing. Inka Píbilová, MAS Věda v akci, 25. 10. 2012 Agenda 1. Informace o projektu 2.

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Dlouhodobá stacionární

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP

infekce Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Novinky v prevenci HIV infekce MUDr. Ivo Procházka, CSc. Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN ČSAP Přenos HIV Sexuální přenos v ČR 95% přenosů, převažuje homosexuální Krví (převážně u IDU), ojediněle při transfuzi,

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Prevence úrazů v NPZ PPZ v roce 2006 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Mgr. Lenka Polanská Oddělení podpory veřejného zdraví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Úrazy současná situace

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.1.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 K(2011)10129 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.1.2012 kterým se zamítá stanovení léčivého přípravku Tecovirimat jako léčivého přípravku pro

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více