Ve společnosti chybí tolerance, podpora státu a využití potenciálu handicapovaných, myslí si partneři letošních Evropských dnů handicapu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve společnosti chybí tolerance, podpora státu a využití potenciálu handicapovaných, myslí si partneři letošních Evropských dnů handicapu"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Ve společnosti chybí tolerance, podpora státu a využití potenciálu handicapovaných, myslí si partneři letošních Evropských dnů handicapu Téměř třicet společností, firem, škol, neziskových organizací i zástupců mediální sféry podpořilo letošní Evropské dny handicapu. Ať už sponzorským darem, převzetím záštity nebo jiným způsobem, každopádně se přičinili o to, že EDH 2013 se svou úrovní a profesionalitou opět zařadily u odborné i laické veřejnosti k výrazně sledovaným akcím v republice. Zajímalo nás, proč považují partneři EDH 2013 otázky handicapovaných osob a jejich zařazení do života za důležité. OTÁZKY: 1. Proč podporujete právě Evropské dny handicapu? 2. Domníváte se, že nabízená pomoc znevýhodněným a zdravotně postiženým je v České republice dostatečná? 3. Kdybyste mohl cokoli změnit ve vztahu handicapovaných a zdravých lidí, co by to bylo a proč? Tomáš Svrčina, specialista marketingu, Lázně Darkov, a.s. 1. Nosná myšlenka tohoto projektu, stejně jako jeho zacílení, koresponduje s naším zaměřením a postojem k této problematice. Nemalou část klientely Lázní Darkov, a.s., tvoří právě osoby s handicapem, tudíž nám je otázka týkající se sociální problematiky velmi blízká. Našimi partnery jsou organizace, které letitě zpětně tuto akci podporují. Jsme rádi, že se k nim a k tomuto projektu můžeme připojit i my. 2. S přibývajícím časem rozhodně pomoc samotná a její úroveň stoupá. Určitě je stále co vylepšovat či posilovat. Proto fandíme a podporujeme všechny, kteří jsou ochotni se podílet na pomoci osobám se zdravotním postižením. 3. Určitě vzájemnou toleranci a přesvědčení o tom, že se mnohdy lidé s handicapem bez pomoci neobejdou. Toto uvědomění má obrovský potenciál a tvoří základ značného usnadnění běžného života postižených.

2 Petra Křivánková, specialistka marketingu a komunikace, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 1. VZP si vždy uvědomovala svoji společenskou odpovědnost a výjimečné postavení na trhu veřejného zdravotního pojištění. Součástí této společenské odpovědnosti je i pomoc a péče o osoby se zdravotním postižením. Jsme rádi, že se akce podobného významu můžeme účastnit a upozornit tak na nutnost pomoci občanům, kteří žijí mezi námi a k nimž se někdy naše společnost chová macešsky. 2. Myslím si, že máme co dohánět. A to jak po stránce hmotné, tak i společenské. Musíme si uvědomit, že starost o občany s postižením znamená ve většině případů celodenní účast nejbližších, rodiny, přátel, příbuzných. Sociální dopady této pomoci se projevují například ve snížené životní úrovni rodin, které se o své nejbližší se zdravotním postižením starají. Často opouštějí zaměstnání a jsou tak v příjmech závislé na státu, což vede nutně k poklesu jejich životní úrovně a často i hmotné nouzi. Některá opatření ze strany státu v posledních letech tento stav ještě zhoršila. Z pohledu společenského dluhu je nutné si uvědomit, že občané se zdravotním postižením chtějí normálně žít a zařadit se do běžného života. Zdravá většina společnosti se často z důvodu jakéhosi ostychu brání kontaktu se spoluobčany, kteří neměli tolik štěstí jako my. 3. Určitě bych se zasadila o výrazné zlepšení hmotných podmínek pro osoby, které se starají 24 hodin denně - většinou celý svůj život - o spoluobčany se zdravotním postižením. Zde je role státu rozhodující. Podporovala bych jakékoli aktivity, které vedou k podpoře financování charitativních a jiných organizací, které pečují o tyto osoby. V pracovně právní oblasti bych uvítala legislativní kroky, které ještě více podporují vznik chráněných dílen a vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním omezením. Jde hlavně o finanční podporu a zvýhodnění zaměstnavatelů při vytváření těchto pracovních míst. Z pohledu společenského vítám jakoukoli podporu, jakékoli projekty, které zvyšují společenské povědomí o nutnosti začlenit osoby se zdravotním postižením do běžného života, do kontaktu se zbytkem společnosti. Linda Ešková, Regional level, Communication CSR, RWE Česká republika a.s. Společnosti skupiny RWE patří mezi nejvýznamnější partnery a dárce v České republice. Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., člen skupiny RWE, tedy každoročně vynakládá v rámci regionu finanční prostředky na podporu kultury, sportu, školství, zdravotnictví, ochrany životního prostředí a na charitativní, humanitární nebo sociální činnost. Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Projekt EDH náleží právě mezi tyto důležité projekty, jejichž podpora je v rámci charitativních projektů na prvním místě. Spolupráce na EDH v Ostravě je pro nás velmi významná, letos budeme partnery již čtvrtým rokem.

3 Svatopluk Aniol, ředitel, Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 1. Čtyřlístek je největší příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava v oblasti péče o zdravotně postižené občany. Bylo by tedy s podivem, kdyby se nezapojil do tak významné mezinárodní akce, jakou Evropské dny handicapu (EDH) jsou. V roce 2009 nás s paní Olgou Rosenbergerovou, hlavním organizátorem EDH, napadlo, že by bylo vhodné změnit tradiční zahájení, které se odehrávalo ve vstupní hale magistrátu. A shodli jsme se, že by to mohl být sport, protože lidé se zdravotním postižením velice rádi sportují. Zvolili jsme fotbalový turnaj, jelikož kopaná je velice oblíbeným a dobře organizovaným sportem. Nápad se setkal s velkým úspěchem a od roku 2010 je neodmyslitelným zahájením EDH. Turnaj má také vysokou mezinárodní prestiž. Je nejvýznamnějším turnajem ve střední Evropě z pohledu mezinárodní účasti. Jsou zastoupeny týmy Visegrádské čtyřky (Polsko, Maďarsko, Slovensko, ČR) a navíc každý rok přijíždějí také naši přátelé z Itálie. Čtyřlístek na Evropských dnech handicapu spolupracuje od samého počátku jejich existence, kdy se ještě jednalo o Českofrancouzské dny. Byli jsme jejich aktivními účastníky, organizačně i odborně jsme se podíleli na několika konferencích či seminářích, v prvních letech této nové tradice jezdili naši zaměstnanci sbírat cenné zkušenosti do zahraničí, zejména do Francie. 2. Systém v ČR funguje tak, že v podstatě po celý rok bojujeme o peníze na zabezpečení poskytovaných sociálních služeb. Čtyřlístek je příspěvková organizace města a má tak výhodu v tom, že zřizovatel se stará o své organizace a i z pohledu financování se v rámci svých možností chová vstřícně. Co však určitě chybí, jsou pracovní příležitosti pro zdravotně postižené. Pro mentálně postižené je pak situace zoufalá. Přitom hovoříme o transformaci sociálních služeb, jejímž jádrem je zařazení člověka se zdravotním postižením do života v přirozeném prostředí. K tomu však nestačí postavit nový dům, poskytnout hezký byt, zajistit stravování. Tito lidé také potřebují smysluplně naplnit svůj volný čas. A pro významnou část z nich by to mohla být práce. Samozřejmě, že vzhledem ke svému postižení nemohou většinou odvést srovnatelný výkon se zdravým člověkem, přestože chuť a snaha jim většinou nechybí. Proto zájem o jejich zaměstnávání je minimální. Schází tady jasná stimulační politika státu ve prospěch ochotných podnikatelských subjektů. 3. Pořád vnímám jako největší problém pohled veřejnosti na lidi se zdravotním postižením. I mnozí z těch, kteří jim pomáhají, pohlížejí na ně jako na chudáčky, které je třeba hlavně politovat. Ale to lidé s postižením nepotřebují, ani nechtějí. S potřebnou podporou a pomocí mohou prožít často šťastnější život než mnozí zdraví lidé, protože jejich představy o spokojeném životě jsou mnohem skromnější než u většiny z nás. Navodit změny však nepomohou konference a odborná školení pro ty, kteří to chápou. Tady mají stále velký dluh hromadné sdělovací prostředky, zejména televize, protože většinou předkládají smutné příběhy, vyvolávající lítost a následnou spoluúčast občanů formou různých darů, zejména finančních. Lidé projeví solidaritu, přispívají a vlastně tak nahrazují stát, který už dávno měl zasáhnout.

4 Yvona Jungová, ředitelka, Úřad práce ČR krajská pobočka v Ostravě 1. Evropské dny handicapu se mimo jiné zaměřují na řešení problematiky uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Jelikož Moravskoslezský kraj patří ke krajům s nejvyšší nezaměstnaností a volných pracovních míst máme pro tyto osoby trvale nedostatek, považujeme za velmi přínosné zabývat se touto problematikou, navíc za účasti řady odborníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. S Asociací TRIGON spolupracujeme od roku 2006 a máme s ní velmi dobré zkušenosti v oblasti zajišťování pracovní rehabilitace i při vytváření nových pracovních míst. 2. Velkou rezervu shledáváme u značné části zaměstnavatelů, neboť se často setkáváme s neochotou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přestože mohou využít některého z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který úřad práce může poskytnout. 3. Uvědomění si, že každý z nás se může stát osobou se zdravotním postižením. Umožnit handicapovaným získat zaměstnání s ohledem na jejich zdravotní omezení. Brát zaměstnávání osob se zdravotním postižením jako krédo společnosti. Igor Fojtík, vedoucí Katedry tělesné výchovy PdF, Ostravská univerzita v Ostravě 1. Ostravská univerzita se zapojuje do různých projektů jako iniciátor (řešitel) i jako spolupracující subjekt. Zapojují se vždy konkrétní katedry, případně celé fakulty. KTV PdF OU se zapojuje tím, že pomáhá organizovat prostřednictvím studentů mezinárodní fotbalový turnaj handicapovaných. Považuji to za prospěšné a užitečné zejména pro studenty, kteří se tak mají možnost seznámit s pohybovou aktivitou a životem jiné skupiny osob, než s jakou běžně přijdou do kontaktu. Osobně se domnívám, že tato akce je výjimečná akcentováním lidskosti, která se projevuje v komunikaci handicapovaných s ostatními lidmi. 2. Na tuto otázku nedokážu odpovědět. Nemám dostatečné informace a dojem, který mám, může být významně zkreslen. Myslím ale, že za poslední dobu se dělá v této oblasti velký kus práce. Jestli je to dostatečné, nedokážu posoudit. 3. Otázka je velmi hypotetická a taková bude i odpověď. Největší nejasnosti a případné rozpory mohou podle mě vznikat z obavy nebo strachu z neznámé situace, prostředí nebo lidí. Informovat můžete někoho různými způsoby, ale aby to v něm zanechalo nějaké stopy, tak by bylo nejlépe, kdyby měl s neznámou situací osobní zkušenost. Proto kdyby to šlo a člověk si mohl sám prožít život handicapovaného alespoň jeden den, tak by to asi vedlo k velkému pokroku v této oblasti. Anna Olszewska, generální konzulka Polské republiky v Ostravě 1. Generální konzulát Polské republiky v Ostravě podporuje Evropské dny handicapu především proto, že je to nesmírně důležitá a významná iniciativa, mající hluboký význam. Odpovídá nejdůležitějším výzvám současného světa, jakými jsou péče a pomoc znevýhodněným a zdravotně postiženým. Aktivity ve prospěch handicapovaných jsou zároveň povinností zdravých lidí vůči osobám, které jsou plnoprávnými členy společnosti, avšak jejich osud je omezil v každodenních

5 činnostech a potřebují pomoc a podporu. Handicap je důsledek nehod, nemocí, vrozených vad. V dnešní době na celém světě žije kolem 500 milionů handicapovaných lidí. Proto také povinnost vůči nim se týká všech společenství. Díky iniciativám jako Evropské dny handicapu, spojuje péče o znevýhodněné a zdravotně postižené osoby všechny národy ve společném úsilí o jejich prospěch. Také Polsko a Českou republiku. Bohatého programu každoročních Evropských dnů handicapu se účastní zástupci z polských úřadů a institucí působících v této oblasti, také v oblasti administrativy, kultury či výchovy a vzdělání. Patří také k nejdůležitějším úkolům Generálního konzulátu v rámci rozvoje dvoustranné polskočeské spolupráce. Naše podpora je zároveň projevem uznání více než dvacetileté působnosti Asociace TRIGON, která soustřeďuje své úsilí na prezentaci celé škály možností a forem podpory a pomoci lidem nemocným, na využití veškerých prostředků a oblasti působnosti za účelem nalezení optimálních způsobů pro zachování jejich samostatného, aktivního a tvůrčího života. 2. S velkým uznáním jsem zaznamenala a nadále sleduji také ve zdejším regionu mnoho důležitých a potřebných iniciativ a aktivit, které jsou důkazem, že Česká republika přikládá pomoci handicapovaným lidem mimořádný význam. Vyjadřuji hlubokou úctu záměrům, projektům a aktivitám tohoto druhu, ať už se jedná o působnost Asociace TRIGON, Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek či občanského sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem Bílá holubice. V České republice, ale i v Polsku byly zavedeny systémy, které podporují osoby znevýhodněné a zdravotně postižené, jak ze strany státu, samosprávných orgánů a veřejně prospěšných organizací, tak celé řady různých forem společenského života. Jejich výsledkem je viditelná koncentrace snahy mnoha subjektů při vytváření přijatelných přátelských a otevřených řešení, které vedou k co nejlepšímu začlenění handicapovaných do společnosti. Mnohaleté úsilí nás dovedlo ke změně způsobu vnímání lidí s handicapem. V dnešní době si veřejnost uvědomuje nezbytnost vytvářet pro handicapované základy k jejich úplnému začlenění do každodenního života. Měli by mít usnadněný přístup ke specializované péči a službám, stálou zdravotní péči, možnost získávat vzdělání, selektivní způsobilost a možnost zaměstnání. Vytváření kompendií, souboru znalosti o používání nástrojů na podporu handicapovaných osob, prezentace novodobých myšlenek, které jsou jim nakloněny, to jsou jedny ze základních úkolů všech subjektů působících v této oblasti. 3. Především je potřeba neustále usilovat o zlepšování životních podmínek handicapovaných lidí, vyvíjet adaptační programy a snažit se také prolamovat veškeré bariéry organizační, technické, ale především ty mentální. Ty, které odddělují svět lidí s handicapem od zdravých. Nejdůležitější však zůstává rozvíjet u široké veřejnosti vědomí, že pomoc disfunkčním osobám je nezbytná za účelem mobilizovat veškerou jejich sílu, potenciál a schopnosti, které si uchovali, aby si dovedli poradit se svým znevýhodněním či postižením v každodenním životě. Ráda bych, aby handicapované osoby nepociťovaly to, co je často jejich údělem pocit osamění a odmítnutí. Naopak, aby každého dne cítily podporu a zadostiučinění ze strany společnosti a

6 institucí pro ně ustanovených. Abychom všichni vyvíjeli úsilí k jejich pocitu, že jsou to lidé hodnotní, potřební, lidé, které máme rádi. DATIV Ostrava, PR a mediální zastoupení EDH Marie Václavková Mobil: Karolina Čiklová Mobil:

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením 213 215 PŘÍRUČKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM PRACOVNÍ INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ostrava 214 AUTORSKÝ

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více