Anthony de Mello '" 3. Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anthony de Mello '" 3. Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já?"

Transkript

1

2

3 Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já? Nemůžeš vidět venku to, co nevidíš ve svém nitru. Anthony de Mello '" 3

4 Milí přátelé! Při nclšich rozhovorech o důležitosti uzavírání aury jsem poznala, že ne všichni mají o auře dostatečné vědomosti. V Rozhovorech č. 2, sir. 11 najdete podrobné vysvětlení, ale vrátím se nčkolika slovy znovu k významu aury, aby t ěm, kteří četli jen povrchně nebo sešit č. l. nedostali, byla její existence, stavba a činnost objasněna. Lidská aura je vyzařování těla éterického, astrálního, vyššího CI nižšího tčla mentálního. Fyzické této umožňuje lidskému duchu existencí na hmotné planetě. Substance ducha je však tclk jemná, že není schopná přímého spojení s hmotným tělem. To obstarává obal ducba, duše, kterj přenáší přes étcrické tělo impulzy duchet na tělesné orgány. "yzické těl o se projevuje nejen na hmotné úrovni. Každý orgán a žláza, celá t ě l esná struktura mají obdobu v dimenzi nadzemské a tím je tvořeno tělo éterické. Stejnč jako fyzi cké tělo mají svoje vyzařování i tčla astrální a mentální, která jsou těly nadzemskými. Těla a jejich auru lze přirovnat k žárovce a jejímu svě tlu. Žárovka je pramenem svě t la, ale není svět lo samo. Vibrace energetického vyzařování tčl aury zrcadlí barevnč charakter, citový stav č lověk a, jeho vnitřní prožitky a momentální duševní a tělesný stav. Proto je aura čas to nazývána zrcadlem duše. Při silném pozitivním nebo negativním vzrušení, ale i tělesnou a duševní únavou se aura roztahuje. Tím v ní vznikají otvory, a ty umožňují přístup n e příznivým nadzernským bytostem, které odtahují č lovčku životní sílu, týra jí ho strachem a inspirují k nedobrým myšlenkám, činům a po c itům. Aura e mocionáln ě vyrovnaného, duševně i t ě l esně zdravého č lově ka zůs táv á uzavřena, vyzařování všech těl je v harmonické rovnováze, což se projevuje harmonií duševní a t ělesnou. Intenzita vyzařování t ě l je ov livň ována výškou vnitřního vývoje tlověka. '" 4

5 l!terické tělo transformuje sílu kosmické energie na stupe ň, který je hmotné t ě l o " I ověka schopno snést. Sílu kosmické energie bez potřebn é transformace éterickým tě\cm by fyzické tělo nepřežilo. Na vn ě jší s traně éterického t ěla jsou "akry, které jsou ve stálém spojení s nervovým systémem "lověka, ovlivňují jeho duševní stav, zdraví a ťunkci jednotlivých orgánu. Za ji šťu jí příjem potřebné životní síly a zárovdí odvádějí negativní nepotřebnou energii do kosmu z pět. Negativní myšlenky, př e d stavy, pocity, strach a všechny nedobré vlastnosti éterické t ě l o poškozují. To reaguje nemocemi, náladovostí, podrážděností, depresemi, strachem, životní nejistotou, nechutí k životu a duševní letargií,,10- v ě ka. Po smrti se éte rické t ě lo rozplyne v kosmu. Astrální télo se ve stavu denního v ědomí od t ě la fyzického neo dd ě luje. K odděle ní dochází jen při výjimečných situacích jako na příklad při hypnóze, klinické smrti, ve stavu šoku, v nemoci, při úrazech nebo u sensitivních j ed inců a médií. Pravidelně se oddě luje astrální t ě lo od těla fyzického ve spánku a stoupá v doprovodu duchovníllo průvodce do příslušné astrální sféry, kde je proóšťováno a posilováno. Při odd ě lení astrálního tě la od tě la hmotného padá č lověk do be zvědomí, ale je schopen vnímat vnější události, protože vyšší vědomí není závislé na činnosti mozku a rozumu. S hmotným těl em zůstává astrální t ě lo spojeno tak zvanou "s tříbrnou šňurou ", která přivádí č lově ku pře s vyšší mentální t ě lo Božskou životní energii. Příjem jejího množství je podmíněn výškou vývoje a aktivitou energetických center těla, ča k er, které ji ze " stříbrné šňúry " přenášejí na tě l o éterické a odtud přechází do těla fyzick ého. Přetržení "s tříbrn é šňůry" znamená smrt. Po smrti fyzického těla žije astrální t ě lo dále v dimenzích, které odpovídají vývojovému stupni duše. VyšH tělo mentální, nositel ducha, je nej)emne)slm t ě l e m lidské aury. Síla jeho vyzařová ní je podmín ě na č istotou myšlenek, láskou k Bohu a etickými hodnotami č lověka... 5

6 Astrální a mentální t ě lo se spojují na temeni hlavy. U vyse duchov n č vyvinutých jedincli vyzařují ve form ě korony - sva t ozáře. Nižší mentální tělo ovlivňuje oblast rozumovou a nižší já, ego. Aura, nebo-li vyzařován í t ě l, je poškozována negativním myšlením, mluvením, emocionálními nekontrolovanými výbuchy, strachem, nedobrými pocity, které ji zabarvují tmavými odstíny a blokují či nn os t i"a ker. Nadměrná fyz ická a duševní únava, energie negativních myšlenek, mediální činn o st, nekontrolovaná vyššími nadzemskými bytostmi, emocionální vzrušení všeho druhu, stavy vzbuzující vnitřní n apě t í, strach, zlost, závist, nedobré návyky otevírají auru působení negativních sil, které tlověku odebírají, jak již bylo řečeno, životní sílu a vnucují mu nedobré pocity, myšlenky, činy, deprese a st rach. Často dohánějí člověka až k dobrovulné smrti. Snažte se st:he zůstávat v duševní rovnováze bez velkých citových výkyvů. Při každém vzrušení proste o pomoc svého duchovního prů vo d ce, který vás proti nepříznivým astrálním silám uzavře. Silnou ochranou aury je kontrola myšlení a cítění. Mluvte a dobř e zvažujte to, co mluvíte nebo mluvit musíte. Uvědomte si v každé životní situaci vlastní zod p ověd nost za všechno, co myslíte, cítíte, mluvíte a činíte. Nepředhazujte Bohu to, co je ve vás samotných, učte se vidět sebe sama ve správném svě tle. Nenapodobujte ostatní, nekritizujte je. Jd ě t e vlastní cestou, která je pro každého č l ověka jiná. Cestou, která je v souladu s vašimi vnitřními pocity. Jak to d ělá druhý, to je jeho cesta a jeho pravda, přiměřená jeho vý-vojovému stavu. Ti, kt eří dospě li dále než vy vám mohou být vzorem toho, co lze dosáhnout, ale ne forma a cesta, kterou toho dosáhli. Každý z nás musí získat vlastní poznání, al'koliv cíl naší cesty je stejný. Ne jsiln ější ochranou pozemského č lověk a je láska k Tvůrc i a kc všemu Jeho s tvoření... 6

7 .. Každ)' z vás visí na laně, kterě vás stále znovu vy vihuje VZhÚ/1.1 k nohu, kde se múžete zachytit, máte-li k tomu dostatek Vlile, lásky a sí~y.' (Emanuel) Pravidcln ě před spaním a ráno po probuzcní sc osvě d i'-ujc děbt následující cvii'-ení, které pomáhá chránit ča kry a tělo před nepříznivými vibraccmi. Spojené rucc držíme v oblasti žaludku tak, aby se nedotýkaly těla. Pomalu je zvedáme nahoru př es tcmcno hlavy až do zátylku. Zde je uvolníme a vrátíme do základní polohy. Toto hlazení éterického těla opakujemc 10-15x. Běh em dne stiskneme tak ča s to, jak je nám možné, palce a ukazovátek obou rukou. Tím zvyšujeme příliv životních sil duši i tělu. Tolerance a porozumění Žák vysokého zasvěcence se dopustil chyby. Všichni ostatní če kali na Mistrovo pokárání, ale Mistr mlčel. Po mě síci marného čekání zeptali se Mistra přímo: "Proč nepokáráš provinilého' Chybu, kterou vidíme, nemůžeme přejít aniž bychom o ni nehovořili. K če mu nám dal Bůh oči '" "Ano, moji milí 1 Bůh vám dal oči, ale i oční víčka I".. 7

8 Příroda [,ecké slovo kosmos, šperk, je s oučasně i výrazem pro přírodu. S t aří Řekové, jejichž vysokou kulturu dodnes obdivujeme, považovali přírodu za vzácné umčlecké dílo, v němž jeden život dop l ňuje život druhý a i ty nejmenší detaily harmonují v logické souvislosti s vývojovým během životu ostatních. "Všechno pusobí na všechno," (Taurus) Č lověk, zvířa ta, rostliny, minerály, ale i galaxie a planety jsou dílem jednoho a téhož Stvořitele. Jejich životním úkolem je se navzájem do plň ovat a pomáhat si na společné vývojové cestě. Příroda plní tento úkol od dan ě a věrnč, s láskou ke svému Stvořite li. Člověk se projevuje, přimčřeně svému vni třn ímu cítění, jako vládce všeho a všech a jeho vztah k přírodě je obrazem vývojové úrovně jeho duše. Vibrace země je tvoře na základními eleme nty voda, vzduch ohet1 a země, ale i vibracemi přírody a jejích forem. Pod pojem životní forma je nutné zařad it i minerály, které považujeme vzhledem k jejich hmotné struktu ře za hmotu. Hmota a duch, vibrace minerálu a živého organismu mají sice rozdílnou frekvenční výšku, al e obojí vycházejí od stejného Tvilrce. I minerál uvo lň u je energie a látky, pomáhající člověku a ostatním životum k harmonickému vývoji. Životní rytmus přírody je součástí životního rytmu č lověka a naopak. Nepříznivé vibrace č lověka se snaží př íro da vyrovnávat vyzařován ím posilujících energií lón ů, barev, vúní a hojivých substancí, ačkoliv trpí lidským vykoř i sťováním a porušováním jejího vývojového cyklu. Čím vyšší jsou frekvence lónú provázejících přírodní dě ní, lím méně je č l ověk schopen je vnímat. Ale kdo se ponořuje stále znovu s láskou a obdivem do ticha přírody, je schope n vnímal její jemné ch vění, které lze nazvat řeč'í. Existují i tóny, které vn ímáme všichni bez rozdílu. Šumč ní stromů, zpčv ptáků, radostné vyprávění bublajícího potúčku, cvrčení hmyzu... Ale kolik z nás je schopno poznat ve vč tru, 8

9 vánku, v je mném šum ě ní vo d nebo lesa zp(>vy phrodnkh bytostí, které za ji šť ují harmonický chod všeho p ří rodníh o dě n í' Vů n ě, barvy a životní energie k vě tin půso bí na éterické t(>lo (\0 - věk a a zvyšují vibraci v něm uložených energetických center, (ake r, což se projevuje na harmo nické m stavu t č l a a duše. Vůně ko nva linek napříkl a d sílí srdce a zesiluje životní elán, v ůn ě a barva rů ž í posilují t ě l e sný a duševní stav č l o věka. N e jsilněji púsobí na č l o v ě ka e nergie zelené barvy listů a trav. Mož'né, že se n ě kteří z vás ptali při p ře m ýš lení o barvách pří ro dy, pro( má vě tšina jarních k větů žlutou barvu. Ale i po dzimní a letní kvítka z áří ča sto v této b arvě. Žlutá barva vychází z bílého s lunečníllo svě tl a a je scho pná při j m ou t a akumulovat nejvíce zá ř e ní modrých svě teln ých p a prs k ů, které jsou e nergeticky ne jbohatší. Vezmu jako příklad slun eč nici., která se celý den ot áč í ke slunci, ab y zachytila co nejvíce je ho svě tl a a tepla. Př e měň uj e je v nádherný k vě t, který slouží č l ově ku a ostatním ži vo t ům ne jen svou krásou, ale i svými semeny a těl em. Tersteegen ) radí lidem u č i t se žít tak jako o na: "Hledejte světlo a ohracejte se k Bobu, nechcete-li hloud it a/ lpět tmou i " Svě tlo je nejen pro č l ověka, ale i pro přírodu nezbytným životním faktorem. Ve Francii vystavil v roce 1940 zahradník jednu tř e tinu pu č ících č ajových rů ží normálnímu dennímu svě tlu. Další tře tinu ponechal v tmavém s klepě a poslední třetinu vystavil m ěs íč nímu s v ě tlu. B ě h em č t yř týdn ů všechny r ůže rozkvetly. Ty, kte ré byly vystaveny de nnímu svě tlu, podržely svoji p ř i roze n ou barvu. Rů že pěs tovan é ve tmavém s kl e p ě zů s t a l y bezbarvé a rů že vy růstaj ící pod vlivem m ěs íč ního svět la vykazovaly nádherné, jemné, u rů ž í doposud neznám é barvy. Sterneder, spisovatel, milovník a znalec ne všemi lidmi vnímatelných taje mství přírody poznal, že i aura rostlin má svo u barvu. Aura l éč i výc h rostlin je kr ás ně modrá. Aura rostlin, které nazýváme jedovaté, ale i ony mají pro život č l ově k a a přírod y velký význam, je špin av ě šedá. 9

10 Rostliny, stromy a zvířata jsou scho pny př e jímat energii našich myšlenek a po c itů beze slov. jestl iže stále p ř i s ob ě nosíme kvě tinu, kterou máme z vlášt ě rádi, posilujeme-li ji láskou a děkuje me-li ji za radost, kterou v nás probouzí, posiluje nás, přemáh á naši t ě lesn o u únavu a n e příznivé duševní stavy. Dalo by se říc i, že se stává naším amuletem. Lidé dávají př e dno s t amuletům z kovu nebo drahých kam e nů, ale rostlina vyzař uj e stej nou snu. j estliže za věs ím e č l ově ku trpícímu záduchou kolem krku š ňůrku s plátkem zinku, mo hou být zhojeny jeho bronchiální potíže. St e jn ě však púsobí rostliny bohaté na zinek, n a příklad p ře s li čka. Zahrada, ve které n e jčast ě ji a nejraději pobýváme, zrcadlí stav naší duše a těla. Reaguje na osobní vyz ařo vá ní č l ověk a a odpovídá tím, co je pro něh o potřebné..jestliže je trávník posetý sedmikráskami, p ýrem plazivým a š ťo v ík em, s vě d č í to o kyselé půd ě v zahrad ě a so uča s n ě o přek ys el e ní krve toho, kdo se v ní n e j č a s těji zdržuje. jmenované rostliny vyrovnávají p řeky s clení půdy tím, že do ní uvolňují vápno. Jestliže č l ově k pije č aj z koř e nú pýru plazivého, zlepší nejen stav své krve, ale zá rove ň získává ochranu př e d revmatismem, ischiasem a bederním ú s tř e l em (hexenšus). Ať se pon o říte s láskou do pozo rování rostliny, s evře te v ruce jednoduch Ý oblázek nebo zasadíte strom, při každém spojení s pří rodou proudí do vašich center množství hojivé a uklidňujíc í energie tónů, barev, vůní a životní síly. Božský princip se odráží ve všech jeho životních formách, které se podílí jako pomocné elementy na ž ivot ě člov ěka. Jsou mu lék ařem, učit e lem, pomocníkem, pramenem uměl eck é inspirace a krásy, plní lidskou duši harmonií, lásko u a bohatstvím po c itů, je-li č lověk scho pen se o tevřít jejich proud ě ní. Práv ě procházející podzim je jedním z nejkr ás n ě j š íc h přírodních c ykl ů. Mnozí ho právem p ř iro vnávají k lidskému st á ří. Setba, rů s t a zrání dosáhlo nejvyššíh o bodu a nastává doba u z avř e ní se a př ípravy na další život. Stromy a rostliny stahují do svého nitra životní substance li s tů a uvadlých k vě t ú, aby je na j aře vrátily '" 10

11 novým výhonkům a podpořily jejich rů s t a vý voj. Uzavírají se do svého nitra, aby získaly moudrost z prošlého l.ivotního období pro život příští Využijte této doby ticha, barevné krásy a naplnění k přiblí/.en í se srdci přírody. Vnímejte ji nejen jako rádce a pomocníka, al e i jako příklad nezištného, čistého života, sloužícího všem a všelnu. Stále 1.!lOVU se vracím v duchu k jiho čes kým rybníkům, zahaleným jemnou mlhou, vůní puškvorce a jen jim vlastní tichou mluvou, která hladí a naplňuje láskou duši. Tajemné ticho př e rušené jen křikem divokých kachen a loučících se divokých hus nebo kapry zčeřujícími vodní hladinu; mě provázelo celý ;.ivot tichým steskem po poznání, jehož krásu jsem tušila, ale nebyla schopna definovat. Tato příroda byla a zůstává nejkrásnější částí mého života, mé duše, která naplněna hlubokým povděkem došla na sklonku života ke vzácnému poznání: "Člověk mě učil Boha se hát, ale příroda mě naučila Boha milovat. " L N. Tolstoj:.. Ce~}í S1Jěl hy byl HastnJí, kdyby každý z nás milo1ja! nejen sebe, ale i osla/ní. " 1 I

12 Přátelství Většina lidí používá slovo přítel bez dlouhého přemýšlení a úvah a stejně tak mě lký je i jejich vztah, který přátelstvím nazývají. Přítelem je jim každý, kdo je jim sympatický a spli'luje bez odporu jejich přán í a nároky. Toto přátelství je velmi rychle nahrazeno n e přátelstvím, jestliže jim nepomů'leme v situacích a životních nárocích, které nemúžeme před svým svědomím zodpovědět nebo projevíme-li názory a vúli vlastní. Vpravdě je význam přátelství zcela jiný. Múžeme žít s lidmi, ke kterým máme sympatii a dúvěru, které ceníme a vá žíme si jich, protože s nimi máme nejlepší zkušenosti a přesto nemusí být našimi přáteli. Zeptáte-li se toho, kdo si je vědom hodnoty opravdového přát e l stv í, zda má přátele, odpoví vám upřímně: "Mám dobré známé. Přátelství od nich neočekávám. " Podstatu přátelství tvoří vzájemnost pocitú, životních názorú, shodnost charakterového zaměření, vykazuje vysoký s tup eň vzájemné tolerance a harmonie, duševního souznění. V dobrých i těžk ých dobách nestaví na slovech a předstíraném cítě ní, ale na skutcích viditelných i skrytých. Nemúže být nikým a ni č ím rušeno, nepodléhá náladám a času a není zaměřeno na hmotné výhody. Pravé přátelství je velmi vzácné. Dochází k n ěm u jen mezi vyzrálými jedinci, schopnými morální čistoty a kontroly sebe sama. Pravé přátelství se neprojevuje slovy, protože vychází z nitra. Vyžaduje osobnost bez egoistického pozadí, která dovede říci příteli nejen zaslouženou chválu, ale upozorní i na jeho chyby a slabosti slovy, která ho posil ují k práci na sobě samém. K tomu je třeba jemného vcítění se do jeho duše, tolerance, porozumění a poznání, že múžeme vyžadovat od druhých jen to, co jsme schopni plnit a dě lat sami. Všechno, co ne sp l ňuj e požadavky pravého přátelství, je jen zdánlivým, pomíjivým vztahem, který končí tam, kde za číná prospěch a s pole če n s ký zisk. Ale neměl by vést ke vzniku anti- " 12

13 patie a k nepřátelským vztahům, jak tomu ve sk utečnosti čas t o dochází. Důvody vzájemného oddálení se a ro z p o rů vycházejí čas to ze skutečnosti, že očekáváme od svých " př á t e l " víc, než jsou nám schopni dát, že rádi posuzujeme podle vlastních zkušeností, náhledů, př esvě dčení a vlastní etické zralosti, aniž bychom znali vnitřní život a vztahy posuzovaného. Naše myšlenky a před s tavy se začínají formovat hned v okamžiku, jakmile někdo začn e hovořit. Většinou pozdě poznáváme, že situace a problémy, které jsme n eprom yš l e ně řešili, byly jiné, než jak jsme je v prvním okamžiku vid ě li. Před každým slovem je nutné nechat si čas a vcítit se do myšlenek a p ocitů cizích, chceme-li se vyhnout omylům, které zatěžují obě strany mnohdy na celý život. Jedním z n ejtěžších požadavků pravého př á t e l s tví je podříze ní vlastní vůle vůli partnera, pokud má pravdu a je v právu. Ale i zde musíme dobře uvažovat a rozeznávat p o dříze ní a podléhání. Jestliže pln ě pomíjíme vlastní vůli, n e p o dřizujeme se, ale podléháme vůli druhého. Tím se stáváme dobrovolně bezmocným nástrojem. Opravdovým přátelům je pojem dominance, převaha, zisk, násilí a podléhání cizí. Nie není pro č lověka těžší než závislost a zotro č ování vlastní vlile. Všichni chceme být volní, ale nikdo z nás volný není. Zotročeni vlastními nesprávnými návyky, před sudk y, chybami, strachem klademe svému duchu stále znovu pouta a zabraňuj em e mu v rozletu tam, kde jsou láska, pravé přáte l ství, tolerance a porozum ě ní trvalým stavem. Učme se vnímat své přátel e zevnitř a ne zvenčí. U většiny z nich vnímáme hl avně jejich oblek a spokojujeme se s povrchními slovy. Dopř eje me-li si dostatek čas u zadívat se nejprve do jejich očí, otevírá se nám pohled do jejich duše a charakteru a nepotřebujeme slova. Tam zač íná cesta pravého přátel ství. " 13

14 Prosby a uctívání Život na zemi se všemi jeho zákonitostmi a nároky není lehký, ale vyžaduje od nás jen tolik, kolik jsme schopni unést, abychom a l espoť\ částe('ně vyrovnali svoje dluhy životů minulých i života sout asného. Tento úkol spolu s vni t řním duchovním růstem je úkolem inkarnace člověka na zemi, ale i na jiných planetách. Při jeho sp ln ěn í mu pomáhají síly, jejichž existenci si většina lidí neuvědomuje, protože nevěří na Boha, od něhož pomoc a podpora vycházejí. Nevíra, negativní myšlení, cítění a nedobré vlastnosti postiženého vnitřně blokují, takže není schopen vysílanou pomoc přijmout. Pevné zakokněnou lidskou vlastností zůs tá vá ne snaha o poznání a napravení chyb a provinění vlastních, ale snaha hledat vinu u ostatních spolužijících nebo u Boha. Boha o bvii'lujeme z nespravedlnosti a nedos tal ečné pomoci a většina naších stížností kon(,í rezultátem: "Kdyby Bůh opravdu existoval, nedopustil by nespravedlnost a bolesti, které se d ějí na zemi." Stejné nelogické a nepravdivé je i konfesemi udržované tvrzení: "Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje." Bůh si nepřeje p ro svoje stvoření utrpení a bolest a nemá s lidskou karmou absolutn ě nic spo le čného. Její začátek a konec vychází jen z půso bení č lov ěka samotné ho. Kdybychom si byli vědo mi obrovského potenciálu Boží síly, v nás, kterou nejsme schopni v dll sledku vnitřních negativních blokád přijmout, hovořili a hlavně reagovali bychom ve svém ž ivot ě zcela jinak. Pokorou, důvěrou, láskou a plným odevzdáním do vůle Toho, kdo nás s tvořil. Jsme zvyklí dostávat a brát, ale nesnažíme se ve stejné míře dával a děkovat. Denně jsme svědk y vyšší pomoci, kterou lze nazvat zázrakem. ale pro nás je jen šťastnou náhodou a samozřejmostí. Život na zemi probíhá přesně v rámci Božských zákonitostí, v nichž neexistují zázraky. Každý čin a událost mají svůj smysl a za každý takzvaný zázrak bychom měli děkovat Bohu a Jeho pom ocníkům. Č ím více pracujeme na svém v ni třním poznání a růstu pozitivních vlastností, na pozitivním vztahu k ostatním životům kolem nás, tím více prostoru otevíráme vyšší pomoci a sp l nění vysíla- 14

15 ných proseb. Hádky, žárlivost, pomstychtivost, závist, pomlouvačnost, egoismus a podobné vlastnosti vytvářejí v nitru postiženého bariéru negativních sil, kterou n e může světlo vyšší pomoci prorazit. Boží pomocníci plně respektují svobodnou vůli i" lově ka. Ten, kdo si stěžuje, I.e mu Bůh nepomáhá, musí hledat vinu u sebe sama, ve své vůli, kterou podřizuje negativním sugescím, ne Bohu. Linda Georgian: "Duchovní průvodci." Starší muž, kteljí se po ce~ý živol hodivě modlil a pilně nav!,'/ěvo val kostely, hovoi'í k Bohu: "Bože, potřebuji pomoc pro svoji rodinu a 10 hned. Matka musí bjít operována, syn potřelmje opravil zuby, dcera chce započíl studium a pl'ed zimou musíme koupit nová kamna. Musím vyhrát v loterii peníze, abych všecbno zaplatil. Udělej zázrak, nech mě vybrát pár tisíc a já budu plné a oddan ě na Tebe věřit dál. " Na konci týdne byla oznámena v)íhemí čísla. Nevyhrál nic. "novu volcí Boha: "Bože, i'íkal jsem Tl, že musím vyhnít v loterii peníze, proč mně nepomúžeš? Nechci nic pro sebe. Peníze potřebuji pro rodinu. Prosím Tě, nech mě vyhrát! " Pffi'tí tjíden opět žádná vjí/jra.,jsem přece doblý člověk, kle/jí se modlí a chodí do kostela. Bože, proč mně nepomúžé? Vždyť vidíš, že Tvou pomoc potřebuji l" Z otevřeného nebe přichází náhle oslňující světlo a hlas: "NejdNve musí!>' pomoci ~y mně. Kup si, chceš-ii vybrát, alespoň los I "~ Přemýš l ejte o těchto slovech, je v nich skryto mnoho pravdy. Vyžadujeme, obviňujeme, jsme nespokojeni, ale kolik jsme sami udělali pro sp l nění vysílaných proseb? Mnohdy ani to nejzákladnější, co je zapotřebí. Musíme se učit plnit svůj podíl na vyžadovaném, " nejdříve koupit los'" který nám dává naději "na výhru" a otevírá nás pro vyžadovanou pomoc. Los pokory, lásky a důvěry k Tomu, k Němuž voláme. Ne všechna přání a prosby mohou být sp l n ě ny. I Bůh musí dodržovat Jím dané zákony. Průběh karmy nemůže odstranit, ale poskytne nám tolik síly, že svůj úděl uneseme a splníme.,. 15

16 Buďt e tak,' opatrní s tím, o co prosíte a co si přejete. ( asto se stává, že se splni"né prosby a přání stanou prosícímu velkou živo tní zátěj. í. Nedovedeme dobře rozpoznat, co chce me a co pot ře bujem e, protože nemáme vědomý přehled o úkolech a CÍlech probíhajícího sou<-asného života. Je lépe prosit slovy "Tvá vůle se staň " než slovy "chci a potřebuji". Neobviňuj t e Boha, že nevyslyší vaše prosby o pomoc. Přem ý šlejt e, nakolik jste schopni tuto pomoc přijm o uti Kontrolujte a pro{išt'ujte svoje myšlení, CÍtční a vztah k spolužijícími Jste schopni odp ouš tět a pomáhat i tomu, kdo vám č iní bezpráví' Milovat nepřítele neznamená padnout mu každý den kolem krku, ale myslet na n ě h o bez ob viňování a výčit e k, odpustit mu, pomáhat jestliže p otřeb uje podporu a potkávat ho s p o roz um ě ním a tolerancí všude tam, kde ješt ě zůs táv á slepý. Jestliže se snažíte o sp l něn í Kristovy nauky o lásce v denním život ě, zůs tá váte p ln ě o tev ř e ni nejen vyšší pomoci, ale i nesmírnému bohatství a moci vlastního ducha, o jehož síle nemáte ponětí. Uctívání toho, co se nám líbí, po če m toužíme, od čeho oč'e káváme pomoc a ochranu, ale i toho, če h o se bojíme, bylo a zů s tává od samého počátku životní zvyklostí č lověka všech dob. Pozemský život je podříze n pol a rit ě a proto má i uctívání rozličné cíle a formy. Zvlá š tě s iln č se projevuje v náboženské oblasti. B uď č istou láskou a oddaností Bohu nebo bigotností. vycházející ze strachu a zištného pokrytectví. Ne j s iln ě j ší formou uctívání je láska, služba bližnímu, odpu š tění, p orozu měn í a tolerance. Tolerance i vů č i těm, kteří mají odlišné mín ění a volí jinou cestu k Bohu než je ta, kterou jdeme sami. Boha nelze procítit ve svém nitru podlézavostí, pokrytectvím, strachem, předstíráním víry, protože se bojíme Jeho tr estů. Vztah k Bohu si duše přináší z jednoho života do druhého a jeho intenzita odpovídá dosaženému vývojovému stupni každé jednotlivé duše. Projevuje se i trpělivo st í a tolerancí vůči doposud duch ovně neprocitlým duším. Každý má s vůj čas a svou cestu návratu k Bohu. Co jc nám do toho, jak to dělá náš bližní ' Zod pov ě dn ost za " 16

17 je ho myšlenky, pocity a č in y nese jen on sám. Naší povinností je mu pomáhat, ale ne vnucovat mu vlastní názory a domněnky. Čis té. upřímné uctívá ní vychúí ze srdce a ne ní nošeno na jarmark denního života a ne(eká na pozemskou odmě nu. Vnitřní uctívání Boha, Krista, Matk y Marie a takzva ných svatých (svatý je pouze Bůh sám) vy za řu je navenek a zrcadlí se v charismatickém zaměření člově k a, p rovázeného ve všech životních situadch láskou k bližnímu, dobrými skutky, pozitivními myšlenkami a pocity, nezištností, ob ě tav os tí a duševní vyrovnaností. Vně jš í nápad né uctívá ní je prázdným odleskem falešné zbožnosti a n evědom os ti. Kdo vnitřně cítí a uctívá, stáhne se do "tiché komůrk y " svého nitra, mluví méně, ale "podle skutkú poznáte ho';. Láska a volnost ve form ě uctívání je potlal'ována konfesionálním dogmatismem, p ře dep sa n ými rituály, stále znovu vzbuzovaným strache m z Božích tr e s tů a z Boha samotného. Je ho uctívání formou monotónního o d říkáván í modliteb, na nichž se podílejí pouze rty, ale ne srdce, jsou prázdná slova, nescho pná odpoutat se jen pár m etrů vzhúru od z e mě. Lidé nejsou schopni v dlouhých modlitbách správné koncentrace, a zatím co rty odříkávají naučená slova, bloudí jejich myšlenky a srdce v dimenzích de nního života, jeho starostí a požitků. Jejich modlitby jsou v tomto případ ě zneužívány negativními silami. Krátká, vroucí modlitba je výkřikem nebo zp ěvem srdce. Stoupá rychle vzhůru a zachycena vyššími silami dosahuje až do Božských sfér. Nejvzácnější modlitbou a uctíváním Boha je č i s tý život, láska a služba bližním. Kdo jednou prožije blízkost Boha ve svém srdci, pomíjí slova. Jeho uctívání je nepř e trž itým proudem nejvroucně jší oddanosti a lásky k Ně mu a všem Jeho s tvo ře ním. Kdo tvrdí, že uctívá a věří v Boha a Krista, že miluje Matku Marii a pl'itom je v neustálém rozporu se svými spolužijícími, kterým škodí sobectvím, pomluvami, bezohledností, uctívá jen sebe sama a svoje zisky. Nejhlubším uctíváním a p rosbou o po moc je mluva srdce, př i níž rty mlčí. Mluva lásky, pokory, důvě ry a odevzdanosti do vůle Toho, který nás nejen s tv oř il, ale který zústává po všechny " 17

18 věky naší existence milujícím, pomáhajícím Otcem všem, kteří se k n ěmu jako k milovan ě mu Otci s dův ě rou a lásko u vrací. Člověk je nespokoje n, když nedostane to, co si přej e a jásá, když získá to, po čem toužil. Je to vždy k jeho prospěchu' Návštěvník ústavu pro duševně choré powroval, jak jede n pacient neustále n ěž ně vyslovoval jméno: "Lili, Lili I",Jaký psychický problém má tento muž,,, Lékař provázející hosta odpověděl: "Lili je jméno ženy, která ho opustila." nčkolik dveří dále tloukl jiný muž zoufale hlavou O s těnu místnosti a volal zoufale: "Lili, Lili I" "Opustila Lili i tohoto muže,.. "Ne", o dpovědě llékař ", to je muž, za kterého se provdala." " 18

19 Sliby a přísahy Kristus učil: "Nepřísahejte a neslibujte! Vaše ř eč budiž ano, ne l Všechno ostatní je nedo bré!" Na zemi byly přísahy a sliby zavedeny pro posílení pravdy a stavu ur č itých problémů a věcí. Většina lidí však není vždy ochotna mluvit pravdu a přísahy nebo sliby je nedě l ají spolehlivějšími a pravdivějšími. Ztrácejí u svých spolužijících dův čru a úctu, protože nedodržení slibu nebo přísahy je d ůkazem charakterové slabosti, lži a ne čestno s ti. Neuvěd o mují si, že jejich nespolehlivost má následky nejen před pozemským soude m a tribunálem veřejného mínění, ale i po smrtí před Bohem. C:estný č lovčk h ovo ří pravdu a dodržuje sl iby bez přísah y. Ne níli mu to možné, omluví se a snaží se případná provin ě ní nahradit a vyrovnat. Dnes je přísa ha a plané slibování běžnou s pol eč en skou formou. Zamyslete se jedno u nad tím, na co vše přísaháte, co slibujete a co probíhá současně ve vašem myšlení. Křiv á přísaha je důka zem charakterové slabosti a hazardu s etickými hodnotami, což se projevuje negativn ě v průběhu života a v soužití s ostatními lidmi. Neslibujte a nepřísa h e jt e to, co nejste schopni splnit a dodržet. Kdo se zavázal slavnostním slibem například k celibátu, k dodržení věrno s ti nebo k tě lesn é mu odříkání, je povinen tento slib dodržovat. Výmluvy, že příroda a žádostivosti t ěla jsou silnější než v ů le člově ka nejsou pravdivé. Impuls k jejich zvládnutí vychází vždy z č l ověka samotného, který musí být pánem sebe sama a vča s si rozmyslet, co přísahá a slibuje a co je schopen dodržet. Jste-li svědk y kři vé přísah y nebo planých s libů, neodsuzujte u ostatních to, co sami děláte. Pro chyby a nedostatky ostatních bychom mě li míl více trpělivosti než pro sebe sama. Nevidíme do nitra svých spolužijících a nevíme, co je k jejich chybě při vedlo. Neznáme karmické zatížení našich minulých ~.ivotů a nevíme, zda jsme sami nebyli ještě horší.,. 19

20 Nedobré působ e ní nesprávných rozhodnutí a činů poslihuje v I. ivot č so u časném a příšlím hlavně toho, kdo je učinil, ale i to ho, kdo je odsuzuje a sám není lepší. Síla zvyklostí M e dvěd chodil po léta v uzavřené kleci sem a tam. Když byly konečn ě mříže klece od s tran ěny, chodil dále sem a tam, aniž by využil přiležitost získat volnost. Pro něho byly mříže stále na stejném místě. " 20

21 Cvičení pro zvládnutí strachu, deprese a stresových situací Strach, deprese a stres jsou následkem otevře né aury, do ni í. mají přístup negativní síly. Ovlivňují člověka, vnucují mu myšlenky, představy, slova a činy postiženému mnohdy cizí a berou mu životní sílu. To se projevuje duševní a tělesnou únavou, nemocemi, zesíleným strachem, ztrátou optimismu a životní energie, potřebné k plnění denních povinností a životních nároků. Následujícím cvičením uvolněná energie je účinná i tam, kde na ni člověk plně nevěří. Obraťte se ke slunci a tak často, jak jen je vám to možné, zvedněte mu dlaně rukou vstříc. Dýchejte pravi delně, hluboce a vědom ě s lun eč ní energii a teplo. Při nadechnutí nechte vyznívat ve svém nitru slovo Bůh. Tak ponoříte svoje tělo a duši do proudu Božské energie a pocítíte její příjem t ě lesným a duševním posílením. Obraťte se k západu, položte ruce křížem na prsa a dýchejte krční ča krou vědomě, pravidelně a hluboce slovo.ležíš. Zadržte dech a skloňte se při výdechu vodorovně k zemi. Opakujte nčkolikrát toto cvičení, které uvolňuje vnitřní napětí a zásobuje tělo přílivem Božské energie. Pozorujte zářící měsíc. Před s tavte si, že z vašeho třetíh o, duchovního oka (mezi obočím) vycházejí stř íbrn á vlákna, kterými vysíláte při nádechu i výdechu k měsíci světlo, prostupující celým tělem. Toto cv ičení zadržuje působení negativních si!. Příjem a vysílání světelné energie můžete zesílit tím, že se zároveň snažíte vysílaná vlákna proniknout očima bez pohybu zřítelnice. Pro ty, kteří žijí ve stálém boji s čase m a ve stresu, je vhodné následující cvičení, které trvá jen několik vteřin a je možné je provádět i na pracovišti. Opakujeme je tak čas to, jak je nám to jen možné. Nejméně třikrát denně... 21

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Ze školy pojmů. Susanne Schwartzkopfová

Ze školy pojmů. Susanne Schwartzkopfová Ze školy pojmů Susanne Schwartzkopfová P o ř á d e k ř á d....3 P í l e....7 P o s l u š n o s t....9 S p o l e h l i v o s t.... 11 D o c h v i l n o s t.... 13 S v o b o d a.... 14 Š t ě s t í.... 17

Více

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Dion Fortune PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Díl 1. Stanovení diagnózy I. Znaky psychického útoku Pozorujeme-li vesmír, pak přicházíme k závěru, že zde musí být nějaký vůdčí plán tvořící koordinaci tohoto nekonečného

Více

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ. Věnuji všem, kteří strádají, v pomoc věří a plni lásky ji pokorně hledají.

DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ. Věnuji všem, kteří strádají, v pomoc věří a plni lásky ji pokorně hledají. DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ Věnuji všem, kteří strádají, v pomoc věří a plni lásky ji pokorně hledají. 1 OBSAH 1) Úvod... 3 2) Duchovní příčiny nemocí... 4 3) Základní chorobné procesy... 16 4) Srdce, oběhový

Více

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE KNIŽNÍ KLUB 1993 Original English language edition The Power of Your Subconscious Mind published by Prentice-Hall, Inc., Englewood

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Cestou tasky. I Blits! 0 dualech v Rozhovorech C. 8,

Cestou tasky. I Blits! 0 dualech v Rozhovorech C. 8, Cestou tasky Nezkreslenou pravdu 0 zivote a pusobeni JeilSe Krista nelze hied at v konfesionalnich naukach. Puvodni biblicke texty, korigovane cirkevnimi institucemi, ztratily na mnoha rnistech logickou

Více

Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová

Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová Novéna o křtu Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová Objednávky od 10 kusů zasílejte na: k.poustevnik@seznam.cz

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf Vážení čtenáři, před dvěma roky jsem našel na internetu německou verzi této knihy s názvem Sport und Yoga. Kniha mě (stejně jako všechny knihy od Elisabeth Haich a Selvarajana Yesudiana) velmi uchvátila.

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Obsah Předmluva k 1. dílu... 7 Předmluva ke 2. dílu... 9 1. díl... 10 Teorie, příprava masáž...

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO ČLOVĚK A VESMÍRNÉ SLOVO RUDOLF STEINER OBSAH ÚVOD K ČESKÉMU PŘEKLADU...3 (Úvod napsal Radomil Hradil) I Souvislost poměrů kosmických, pozemských a světa zvířat s člověkem PRVNÍ PŘEDNÁŠKA, 19. října 1923...5

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Poselství od Kryona www.kryon-deutschland.com www.kryon.com www.sternenweisheit.de pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K. Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Není to tak, jak to vypadá! Červenec/srpen

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

ROČNÍK LIX LEDEN/ÚNOR 2004 1/2

ROČNÍK LIX LEDEN/ÚNOR 2004 1/2 ROČNÍK LIX LEDEN/ÚNOR 2004 1/2 OBSAH Z DUCHOVNÍCH ZAMYŠLENÍ 3 CESTA DO EGYPTA 5 PRAVOSLAVNÝ POHLED NA SVĚT 8 jeromonach Serafím (Rose) ARCHIMANDRITA KIRILL 11 STAREC PASIJ 13 DĚJINY MNIŠSTVÍ V RUMUNSKU

Více

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Selvarajan YESUDIAN & Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Do té doby vyšlo 315 000 výtisků v Maďarsku, Švýcarsku, NSR,

Více

Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho

Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho 1 Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho Mandala s modlitbou w 2 Předmluva Všude proti nim zvedali ploty - železné,

Více

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H

Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H Ročník XI. - číslo 27 Občasník primariátu H ÚVODNÍK, OBSAH Změňte život! Znáte ten pocit, jako když se stále točíte v kruhu? Opakující se vzorce ve vztazích, penězích, zdraví? A stále se to snažíme změnit,

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více