Anthony de Mello '" 3. Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anthony de Mello '" 3. Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já?"

Transkript

1

2

3 Proč jsou všic!jni Has/ni ajá ne? Protože ti Ha~/ní vidí jen krásu a dobro. A proč je nevidím i já? Nemůžeš vidět venku to, co nevidíš ve svém nitru. Anthony de Mello '" 3

4 Milí přátelé! Při nclšich rozhovorech o důležitosti uzavírání aury jsem poznala, že ne všichni mají o auře dostatečné vědomosti. V Rozhovorech č. 2, sir. 11 najdete podrobné vysvětlení, ale vrátím se nčkolika slovy znovu k významu aury, aby t ěm, kteří četli jen povrchně nebo sešit č. l. nedostali, byla její existence, stavba a činnost objasněna. Lidská aura je vyzařování těla éterického, astrálního, vyššího CI nižšího tčla mentálního. Fyzické této umožňuje lidskému duchu existencí na hmotné planetě. Substance ducha je však tclk jemná, že není schopná přímého spojení s hmotným tělem. To obstarává obal ducba, duše, kterj přenáší přes étcrické tělo impulzy duchet na tělesné orgány. "yzické těl o se projevuje nejen na hmotné úrovni. Každý orgán a žláza, celá t ě l esná struktura mají obdobu v dimenzi nadzemské a tím je tvořeno tělo éterické. Stejnč jako fyzi cké tělo mají svoje vyzařování i tčla astrální a mentální, která jsou těly nadzemskými. Těla a jejich auru lze přirovnat k žárovce a jejímu svě tlu. Žárovka je pramenem svě t la, ale není svět lo samo. Vibrace energetického vyzařování tčl aury zrcadlí barevnč charakter, citový stav č lověk a, jeho vnitřní prožitky a momentální duševní a tělesný stav. Proto je aura čas to nazývána zrcadlem duše. Při silném pozitivním nebo negativním vzrušení, ale i tělesnou a duševní únavou se aura roztahuje. Tím v ní vznikají otvory, a ty umožňují přístup n e příznivým nadzernským bytostem, které odtahují č lovčku životní sílu, týra jí ho strachem a inspirují k nedobrým myšlenkám, činům a po c itům. Aura e mocionáln ě vyrovnaného, duševně i t ě l esně zdravého č lově ka zůs táv á uzavřena, vyzařování všech těl je v harmonické rovnováze, což se projevuje harmonií duševní a t ělesnou. Intenzita vyzařování t ě l je ov livň ována výškou vnitřního vývoje tlověka. '" 4

5 l!terické tělo transformuje sílu kosmické energie na stupe ň, který je hmotné t ě l o " I ověka schopno snést. Sílu kosmické energie bez potřebn é transformace éterickým tě\cm by fyzické tělo nepřežilo. Na vn ě jší s traně éterického t ěla jsou "akry, které jsou ve stálém spojení s nervovým systémem "lověka, ovlivňují jeho duševní stav, zdraví a ťunkci jednotlivých orgánu. Za ji šťu jí příjem potřebné životní síly a zárovdí odvádějí negativní nepotřebnou energii do kosmu z pět. Negativní myšlenky, př e d stavy, pocity, strach a všechny nedobré vlastnosti éterické t ě l o poškozují. To reaguje nemocemi, náladovostí, podrážděností, depresemi, strachem, životní nejistotou, nechutí k životu a duševní letargií,,10- v ě ka. Po smrti se éte rické t ě lo rozplyne v kosmu. Astrální télo se ve stavu denního v ědomí od t ě la fyzického neo dd ě luje. K odděle ní dochází jen při výjimečných situacích jako na příklad při hypnóze, klinické smrti, ve stavu šoku, v nemoci, při úrazech nebo u sensitivních j ed inců a médií. Pravidelně se oddě luje astrální t ě lo od těla fyzického ve spánku a stoupá v doprovodu duchovníllo průvodce do příslušné astrální sféry, kde je proóšťováno a posilováno. Při odd ě lení astrálního tě la od tě la hmotného padá č lověk do be zvědomí, ale je schopen vnímat vnější události, protože vyšší vědomí není závislé na činnosti mozku a rozumu. S hmotným těl em zůstává astrální t ě lo spojeno tak zvanou "s tříbrnou šňurou ", která přivádí č lově ku pře s vyšší mentální t ě lo Božskou životní energii. Příjem jejího množství je podmíněn výškou vývoje a aktivitou energetických center těla, ča k er, které ji ze " stříbrné šňúry " přenášejí na tě l o éterické a odtud přechází do těla fyzick ého. Přetržení "s tříbrn é šňůry" znamená smrt. Po smrti fyzického těla žije astrální t ě lo dále v dimenzích, které odpovídají vývojovému stupni duše. VyšH tělo mentální, nositel ducha, je nej)emne)slm t ě l e m lidské aury. Síla jeho vyzařová ní je podmín ě na č istotou myšlenek, láskou k Bohu a etickými hodnotami č lověka... 5

6 Astrální a mentální t ě lo se spojují na temeni hlavy. U vyse duchov n č vyvinutých jedincli vyzařují ve form ě korony - sva t ozáře. Nižší mentální tělo ovlivňuje oblast rozumovou a nižší já, ego. Aura, nebo-li vyzařován í t ě l, je poškozována negativním myšlením, mluvením, emocionálními nekontrolovanými výbuchy, strachem, nedobrými pocity, které ji zabarvují tmavými odstíny a blokují či nn os t i"a ker. Nadměrná fyz ická a duševní únava, energie negativních myšlenek, mediální činn o st, nekontrolovaná vyššími nadzemskými bytostmi, emocionální vzrušení všeho druhu, stavy vzbuzující vnitřní n apě t í, strach, zlost, závist, nedobré návyky otevírají auru působení negativních sil, které tlověku odebírají, jak již bylo řečeno, životní sílu a vnucují mu nedobré pocity, myšlenky, činy, deprese a st rach. Často dohánějí člověka až k dobrovulné smrti. Snažte se st:he zůstávat v duševní rovnováze bez velkých citových výkyvů. Při každém vzrušení proste o pomoc svého duchovního prů vo d ce, který vás proti nepříznivým astrálním silám uzavře. Silnou ochranou aury je kontrola myšlení a cítění. Mluvte a dobř e zvažujte to, co mluvíte nebo mluvit musíte. Uvědomte si v každé životní situaci vlastní zod p ověd nost za všechno, co myslíte, cítíte, mluvíte a činíte. Nepředhazujte Bohu to, co je ve vás samotných, učte se vidět sebe sama ve správném svě tle. Nenapodobujte ostatní, nekritizujte je. Jd ě t e vlastní cestou, která je pro každého č l ověka jiná. Cestou, která je v souladu s vašimi vnitřními pocity. Jak to d ělá druhý, to je jeho cesta a jeho pravda, přiměřená jeho vý-vojovému stavu. Ti, kt eří dospě li dále než vy vám mohou být vzorem toho, co lze dosáhnout, ale ne forma a cesta, kterou toho dosáhli. Každý z nás musí získat vlastní poznání, al'koliv cíl naší cesty je stejný. Ne jsiln ější ochranou pozemského č lověk a je láska k Tvůrc i a kc všemu Jeho s tvoření... 6

7 .. Každ)' z vás visí na laně, kterě vás stále znovu vy vihuje VZhÚ/1.1 k nohu, kde se múžete zachytit, máte-li k tomu dostatek Vlile, lásky a sí~y.' (Emanuel) Pravidcln ě před spaním a ráno po probuzcní sc osvě d i'-ujc děbt následující cvii'-ení, které pomáhá chránit ča kry a tělo před nepříznivými vibraccmi. Spojené rucc držíme v oblasti žaludku tak, aby se nedotýkaly těla. Pomalu je zvedáme nahoru př es tcmcno hlavy až do zátylku. Zde je uvolníme a vrátíme do základní polohy. Toto hlazení éterického těla opakujemc 10-15x. Běh em dne stiskneme tak ča s to, jak je nám možné, palce a ukazovátek obou rukou. Tím zvyšujeme příliv životních sil duši i tělu. Tolerance a porozumění Žák vysokého zasvěcence se dopustil chyby. Všichni ostatní če kali na Mistrovo pokárání, ale Mistr mlčel. Po mě síci marného čekání zeptali se Mistra přímo: "Proč nepokáráš provinilého' Chybu, kterou vidíme, nemůžeme přejít aniž bychom o ni nehovořili. K če mu nám dal Bůh oči '" "Ano, moji milí 1 Bůh vám dal oči, ale i oční víčka I".. 7

8 Příroda [,ecké slovo kosmos, šperk, je s oučasně i výrazem pro přírodu. S t aří Řekové, jejichž vysokou kulturu dodnes obdivujeme, považovali přírodu za vzácné umčlecké dílo, v němž jeden život dop l ňuje život druhý a i ty nejmenší detaily harmonují v logické souvislosti s vývojovým během životu ostatních. "Všechno pusobí na všechno," (Taurus) Č lověk, zvířa ta, rostliny, minerály, ale i galaxie a planety jsou dílem jednoho a téhož Stvořitele. Jejich životním úkolem je se navzájem do plň ovat a pomáhat si na společné vývojové cestě. Příroda plní tento úkol od dan ě a věrnč, s láskou ke svému Stvořite li. Člověk se projevuje, přimčřeně svému vni třn ímu cítění, jako vládce všeho a všech a jeho vztah k přírodě je obrazem vývojové úrovně jeho duše. Vibrace země je tvoře na základními eleme nty voda, vzduch ohet1 a země, ale i vibracemi přírody a jejích forem. Pod pojem životní forma je nutné zařad it i minerály, které považujeme vzhledem k jejich hmotné struktu ře za hmotu. Hmota a duch, vibrace minerálu a živého organismu mají sice rozdílnou frekvenční výšku, al e obojí vycházejí od stejného Tvilrce. I minerál uvo lň u je energie a látky, pomáhající člověku a ostatním životum k harmonickému vývoji. Životní rytmus přírody je součástí životního rytmu č lověka a naopak. Nepříznivé vibrace č lověka se snaží př íro da vyrovnávat vyzařován ím posilujících energií lón ů, barev, vúní a hojivých substancí, ačkoliv trpí lidským vykoř i sťováním a porušováním jejího vývojového cyklu. Čím vyšší jsou frekvence lónú provázejících přírodní dě ní, lím méně je č l ověk schopen je vnímat. Ale kdo se ponořuje stále znovu s láskou a obdivem do ticha přírody, je schope n vnímal její jemné ch vění, které lze nazvat řeč'í. Existují i tóny, které vn ímáme všichni bez rozdílu. Šumč ní stromů, zpčv ptáků, radostné vyprávění bublajícího potúčku, cvrčení hmyzu... Ale kolik z nás je schopno poznat ve vč tru, 8

9 vánku, v je mném šum ě ní vo d nebo lesa zp(>vy phrodnkh bytostí, které za ji šť ují harmonický chod všeho p ří rodníh o dě n í' Vů n ě, barvy a životní energie k vě tin půso bí na éterické t(>lo (\0 - věk a a zvyšují vibraci v něm uložených energetických center, (ake r, což se projevuje na harmo nické m stavu t č l a a duše. Vůně ko nva linek napříkl a d sílí srdce a zesiluje životní elán, v ůn ě a barva rů ž í posilují t ě l e sný a duševní stav č l o věka. N e jsilněji púsobí na č l o v ě ka e nergie zelené barvy listů a trav. Mož'né, že se n ě kteří z vás ptali při p ře m ýš lení o barvách pří ro dy, pro( má vě tšina jarních k větů žlutou barvu. Ale i po dzimní a letní kvítka z áří ča sto v této b arvě. Žlutá barva vychází z bílého s lunečníllo svě tl a a je scho pná při j m ou t a akumulovat nejvíce zá ř e ní modrých svě teln ých p a prs k ů, které jsou e nergeticky ne jbohatší. Vezmu jako příklad slun eč nici., která se celý den ot áč í ke slunci, ab y zachytila co nejvíce je ho svě tl a a tepla. Př e měň uj e je v nádherný k vě t, který slouží č l ově ku a ostatním ži vo t ům ne jen svou krásou, ale i svými semeny a těl em. Tersteegen ) radí lidem u č i t se žít tak jako o na: "Hledejte světlo a ohracejte se k Bobu, nechcete-li hloud it a/ lpět tmou i " Svě tlo je nejen pro č l ověka, ale i pro přírodu nezbytným životním faktorem. Ve Francii vystavil v roce 1940 zahradník jednu tř e tinu pu č ících č ajových rů ží normálnímu dennímu svě tlu. Další tře tinu ponechal v tmavém s klepě a poslední třetinu vystavil m ěs íč nímu s v ě tlu. B ě h em č t yř týdn ů všechny r ůže rozkvetly. Ty, kte ré byly vystaveny de nnímu svě tlu, podržely svoji p ř i roze n ou barvu. Rů že pěs tovan é ve tmavém s kl e p ě zů s t a l y bezbarvé a rů že vy růstaj ící pod vlivem m ěs íč ního svět la vykazovaly nádherné, jemné, u rů ž í doposud neznám é barvy. Sterneder, spisovatel, milovník a znalec ne všemi lidmi vnímatelných taje mství přírody poznal, že i aura rostlin má svo u barvu. Aura l éč i výc h rostlin je kr ás ně modrá. Aura rostlin, které nazýváme jedovaté, ale i ony mají pro život č l ově k a a přírod y velký význam, je špin av ě šedá. 9

10 Rostliny, stromy a zvířata jsou scho pny př e jímat energii našich myšlenek a po c itů beze slov. jestl iže stále p ř i s ob ě nosíme kvě tinu, kterou máme z vlášt ě rádi, posilujeme-li ji láskou a děkuje me-li ji za radost, kterou v nás probouzí, posiluje nás, přemáh á naši t ě lesn o u únavu a n e příznivé duševní stavy. Dalo by se říc i, že se stává naším amuletem. Lidé dávají př e dno s t amuletům z kovu nebo drahých kam e nů, ale rostlina vyzař uj e stej nou snu. j estliže za věs ím e č l ově ku trpícímu záduchou kolem krku š ňůrku s plátkem zinku, mo hou být zhojeny jeho bronchiální potíže. St e jn ě však púsobí rostliny bohaté na zinek, n a příklad p ře s li čka. Zahrada, ve které n e jčast ě ji a nejraději pobýváme, zrcadlí stav naší duše a těla. Reaguje na osobní vyz ařo vá ní č l ověk a a odpovídá tím, co je pro něh o potřebné..jestliže je trávník posetý sedmikráskami, p ýrem plazivým a š ťo v ík em, s vě d č í to o kyselé půd ě v zahrad ě a so uča s n ě o přek ys el e ní krve toho, kdo se v ní n e j č a s těji zdržuje. jmenované rostliny vyrovnávají p řeky s clení půdy tím, že do ní uvolňují vápno. Jestliže č l ově k pije č aj z koř e nú pýru plazivého, zlepší nejen stav své krve, ale zá rove ň získává ochranu př e d revmatismem, ischiasem a bederním ú s tř e l em (hexenšus). Ať se pon o říte s láskou do pozo rování rostliny, s evře te v ruce jednoduch Ý oblázek nebo zasadíte strom, při každém spojení s pří rodou proudí do vašich center množství hojivé a uklidňujíc í energie tónů, barev, vůní a životní síly. Božský princip se odráží ve všech jeho životních formách, které se podílí jako pomocné elementy na ž ivot ě člov ěka. Jsou mu lék ařem, učit e lem, pomocníkem, pramenem uměl eck é inspirace a krásy, plní lidskou duši harmonií, lásko u a bohatstvím po c itů, je-li č lověk scho pen se o tevřít jejich proud ě ní. Práv ě procházející podzim je jedním z nejkr ás n ě j š íc h přírodních c ykl ů. Mnozí ho právem p ř iro vnávají k lidskému st á ří. Setba, rů s t a zrání dosáhlo nejvyššíh o bodu a nastává doba u z avř e ní se a př ípravy na další život. Stromy a rostliny stahují do svého nitra životní substance li s tů a uvadlých k vě t ú, aby je na j aře vrátily '" 10

11 novým výhonkům a podpořily jejich rů s t a vý voj. Uzavírají se do svého nitra, aby získaly moudrost z prošlého l.ivotního období pro život příští Využijte této doby ticha, barevné krásy a naplnění k přiblí/.en í se srdci přírody. Vnímejte ji nejen jako rádce a pomocníka, al e i jako příklad nezištného, čistého života, sloužícího všem a všelnu. Stále 1.!lOVU se vracím v duchu k jiho čes kým rybníkům, zahaleným jemnou mlhou, vůní puškvorce a jen jim vlastní tichou mluvou, která hladí a naplňuje láskou duši. Tajemné ticho př e rušené jen křikem divokých kachen a loučících se divokých hus nebo kapry zčeřujícími vodní hladinu; mě provázelo celý ;.ivot tichým steskem po poznání, jehož krásu jsem tušila, ale nebyla schopna definovat. Tato příroda byla a zůstává nejkrásnější částí mého života, mé duše, která naplněna hlubokým povděkem došla na sklonku života ke vzácnému poznání: "Člověk mě učil Boha se hát, ale příroda mě naučila Boha milovat. " L N. Tolstoj:.. Ce~}í S1Jěl hy byl HastnJí, kdyby každý z nás milo1ja! nejen sebe, ale i osla/ní. " 1 I

12 Přátelství Většina lidí používá slovo přítel bez dlouhého přemýšlení a úvah a stejně tak mě lký je i jejich vztah, který přátelstvím nazývají. Přítelem je jim každý, kdo je jim sympatický a spli'luje bez odporu jejich přán í a nároky. Toto přátelství je velmi rychle nahrazeno n e přátelstvím, jestliže jim nepomů'leme v situacích a životních nárocích, které nemúžeme před svým svědomím zodpovědět nebo projevíme-li názory a vúli vlastní. Vpravdě je význam přátelství zcela jiný. Múžeme žít s lidmi, ke kterým máme sympatii a dúvěru, které ceníme a vá žíme si jich, protože s nimi máme nejlepší zkušenosti a přesto nemusí být našimi přáteli. Zeptáte-li se toho, kdo si je vědom hodnoty opravdového přát e l stv í, zda má přátele, odpoví vám upřímně: "Mám dobré známé. Přátelství od nich neočekávám. " Podstatu přátelství tvoří vzájemnost pocitú, životních názorú, shodnost charakterového zaměření, vykazuje vysoký s tup eň vzájemné tolerance a harmonie, duševního souznění. V dobrých i těžk ých dobách nestaví na slovech a předstíraném cítě ní, ale na skutcích viditelných i skrytých. Nemúže být nikým a ni č ím rušeno, nepodléhá náladám a času a není zaměřeno na hmotné výhody. Pravé přátelství je velmi vzácné. Dochází k n ěm u jen mezi vyzrálými jedinci, schopnými morální čistoty a kontroly sebe sama. Pravé přátelství se neprojevuje slovy, protože vychází z nitra. Vyžaduje osobnost bez egoistického pozadí, která dovede říci příteli nejen zaslouženou chválu, ale upozorní i na jeho chyby a slabosti slovy, která ho posil ují k práci na sobě samém. K tomu je třeba jemného vcítění se do jeho duše, tolerance, porozumění a poznání, že múžeme vyžadovat od druhých jen to, co jsme schopni plnit a dě lat sami. Všechno, co ne sp l ňuj e požadavky pravého přátelství, je jen zdánlivým, pomíjivým vztahem, který končí tam, kde za číná prospěch a s pole če n s ký zisk. Ale neměl by vést ke vzniku anti- " 12

13 patie a k nepřátelským vztahům, jak tomu ve sk utečnosti čas t o dochází. Důvody vzájemného oddálení se a ro z p o rů vycházejí čas to ze skutečnosti, že očekáváme od svých " př á t e l " víc, než jsou nám schopni dát, že rádi posuzujeme podle vlastních zkušeností, náhledů, př esvě dčení a vlastní etické zralosti, aniž bychom znali vnitřní život a vztahy posuzovaného. Naše myšlenky a před s tavy se začínají formovat hned v okamžiku, jakmile někdo začn e hovořit. Většinou pozdě poznáváme, že situace a problémy, které jsme n eprom yš l e ně řešili, byly jiné, než jak jsme je v prvním okamžiku vid ě li. Před každým slovem je nutné nechat si čas a vcítit se do myšlenek a p ocitů cizích, chceme-li se vyhnout omylům, které zatěžují obě strany mnohdy na celý život. Jedním z n ejtěžších požadavků pravého př á t e l s tví je podříze ní vlastní vůle vůli partnera, pokud má pravdu a je v právu. Ale i zde musíme dobře uvažovat a rozeznávat p o dříze ní a podléhání. Jestliže pln ě pomíjíme vlastní vůli, n e p o dřizujeme se, ale podléháme vůli druhého. Tím se stáváme dobrovolně bezmocným nástrojem. Opravdovým přátelům je pojem dominance, převaha, zisk, násilí a podléhání cizí. Nie není pro č lověka těžší než závislost a zotro č ování vlastní vlile. Všichni chceme být volní, ale nikdo z nás volný není. Zotročeni vlastními nesprávnými návyky, před sudk y, chybami, strachem klademe svému duchu stále znovu pouta a zabraňuj em e mu v rozletu tam, kde jsou láska, pravé přáte l ství, tolerance a porozum ě ní trvalým stavem. Učme se vnímat své přátel e zevnitř a ne zvenčí. U většiny z nich vnímáme hl avně jejich oblek a spokojujeme se s povrchními slovy. Dopř eje me-li si dostatek čas u zadívat se nejprve do jejich očí, otevírá se nám pohled do jejich duše a charakteru a nepotřebujeme slova. Tam zač íná cesta pravého přátel ství. " 13

14 Prosby a uctívání Život na zemi se všemi jeho zákonitostmi a nároky není lehký, ale vyžaduje od nás jen tolik, kolik jsme schopni unést, abychom a l espoť\ částe('ně vyrovnali svoje dluhy životů minulých i života sout asného. Tento úkol spolu s vni t řním duchovním růstem je úkolem inkarnace člověka na zemi, ale i na jiných planetách. Při jeho sp ln ěn í mu pomáhají síly, jejichž existenci si většina lidí neuvědomuje, protože nevěří na Boha, od něhož pomoc a podpora vycházejí. Nevíra, negativní myšlení, cítění a nedobré vlastnosti postiženého vnitřně blokují, takže není schopen vysílanou pomoc přijmout. Pevné zakokněnou lidskou vlastností zůs tá vá ne snaha o poznání a napravení chyb a provinění vlastních, ale snaha hledat vinu u ostatních spolužijících nebo u Boha. Boha o bvii'lujeme z nespravedlnosti a nedos tal ečné pomoci a většina naších stížností kon(,í rezultátem: "Kdyby Bůh opravdu existoval, nedopustil by nespravedlnost a bolesti, které se d ějí na zemi." Stejné nelogické a nepravdivé je i konfesemi udržované tvrzení: "Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje." Bůh si nepřeje p ro svoje stvoření utrpení a bolest a nemá s lidskou karmou absolutn ě nic spo le čného. Její začátek a konec vychází jen z půso bení č lov ěka samotné ho. Kdybychom si byli vědo mi obrovského potenciálu Boží síly, v nás, kterou nejsme schopni v dll sledku vnitřních negativních blokád přijmout, hovořili a hlavně reagovali bychom ve svém ž ivot ě zcela jinak. Pokorou, důvěrou, láskou a plným odevzdáním do vůle Toho, kdo nás s tvořil. Jsme zvyklí dostávat a brát, ale nesnažíme se ve stejné míře dával a děkovat. Denně jsme svědk y vyšší pomoci, kterou lze nazvat zázrakem. ale pro nás je jen šťastnou náhodou a samozřejmostí. Život na zemi probíhá přesně v rámci Božských zákonitostí, v nichž neexistují zázraky. Každý čin a událost mají svůj smysl a za každý takzvaný zázrak bychom měli děkovat Bohu a Jeho pom ocníkům. Č ím více pracujeme na svém v ni třním poznání a růstu pozitivních vlastností, na pozitivním vztahu k ostatním životům kolem nás, tím více prostoru otevíráme vyšší pomoci a sp l nění vysíla- 14

15 ných proseb. Hádky, žárlivost, pomstychtivost, závist, pomlouvačnost, egoismus a podobné vlastnosti vytvářejí v nitru postiženého bariéru negativních sil, kterou n e může světlo vyšší pomoci prorazit. Boží pomocníci plně respektují svobodnou vůli i" lově ka. Ten, kdo si stěžuje, I.e mu Bůh nepomáhá, musí hledat vinu u sebe sama, ve své vůli, kterou podřizuje negativním sugescím, ne Bohu. Linda Georgian: "Duchovní průvodci." Starší muž, kteljí se po ce~ý živol hodivě modlil a pilně nav!,'/ěvo val kostely, hovoi'í k Bohu: "Bože, potřebuji pomoc pro svoji rodinu a 10 hned. Matka musí bjít operována, syn potřelmje opravil zuby, dcera chce započíl studium a pl'ed zimou musíme koupit nová kamna. Musím vyhrát v loterii peníze, abych všecbno zaplatil. Udělej zázrak, nech mě vybrát pár tisíc a já budu plné a oddan ě na Tebe věřit dál. " Na konci týdne byla oznámena v)íhemí čísla. Nevyhrál nic. "novu volcí Boha: "Bože, i'íkal jsem Tl, že musím vyhnít v loterii peníze, proč mně nepomúžeš? Nechci nic pro sebe. Peníze potřebuji pro rodinu. Prosím Tě, nech mě vyhrát! " Pffi'tí tjíden opět žádná vjí/jra.,jsem přece doblý člověk, kle/jí se modlí a chodí do kostela. Bože, proč mně nepomúžé? Vždyť vidíš, že Tvou pomoc potřebuji l" Z otevřeného nebe přichází náhle oslňující světlo a hlas: "NejdNve musí!>' pomoci ~y mně. Kup si, chceš-ii vybrát, alespoň los I "~ Přemýš l ejte o těchto slovech, je v nich skryto mnoho pravdy. Vyžadujeme, obviňujeme, jsme nespokojeni, ale kolik jsme sami udělali pro sp l nění vysílaných proseb? Mnohdy ani to nejzákladnější, co je zapotřebí. Musíme se učit plnit svůj podíl na vyžadovaném, " nejdříve koupit los'" který nám dává naději "na výhru" a otevírá nás pro vyžadovanou pomoc. Los pokory, lásky a důvěry k Tomu, k Němuž voláme. Ne všechna přání a prosby mohou být sp l n ě ny. I Bůh musí dodržovat Jím dané zákony. Průběh karmy nemůže odstranit, ale poskytne nám tolik síly, že svůj úděl uneseme a splníme.,. 15

16 Buďt e tak,' opatrní s tím, o co prosíte a co si přejete. ( asto se stává, že se splni"né prosby a přání stanou prosícímu velkou živo tní zátěj. í. Nedovedeme dobře rozpoznat, co chce me a co pot ře bujem e, protože nemáme vědomý přehled o úkolech a CÍlech probíhajícího sou<-asného života. Je lépe prosit slovy "Tvá vůle se staň " než slovy "chci a potřebuji". Neobviňuj t e Boha, že nevyslyší vaše prosby o pomoc. Přem ý šlejt e, nakolik jste schopni tuto pomoc přijm o uti Kontrolujte a pro{išt'ujte svoje myšlení, CÍtční a vztah k spolužijícími Jste schopni odp ouš tět a pomáhat i tomu, kdo vám č iní bezpráví' Milovat nepřítele neznamená padnout mu každý den kolem krku, ale myslet na n ě h o bez ob viňování a výčit e k, odpustit mu, pomáhat jestliže p otřeb uje podporu a potkávat ho s p o roz um ě ním a tolerancí všude tam, kde ješt ě zůs táv á slepý. Jestliže se snažíte o sp l něn í Kristovy nauky o lásce v denním život ě, zůs tá váte p ln ě o tev ř e ni nejen vyšší pomoci, ale i nesmírnému bohatství a moci vlastního ducha, o jehož síle nemáte ponětí. Uctívání toho, co se nám líbí, po če m toužíme, od čeho oč'e káváme pomoc a ochranu, ale i toho, če h o se bojíme, bylo a zů s tává od samého počátku životní zvyklostí č lověka všech dob. Pozemský život je podříze n pol a rit ě a proto má i uctívání rozličné cíle a formy. Zvlá š tě s iln č se projevuje v náboženské oblasti. B uď č istou láskou a oddaností Bohu nebo bigotností. vycházející ze strachu a zištného pokrytectví. Ne j s iln ě j ší formou uctívání je láska, služba bližnímu, odpu š tění, p orozu měn í a tolerance. Tolerance i vů č i těm, kteří mají odlišné mín ění a volí jinou cestu k Bohu než je ta, kterou jdeme sami. Boha nelze procítit ve svém nitru podlézavostí, pokrytectvím, strachem, předstíráním víry, protože se bojíme Jeho tr estů. Vztah k Bohu si duše přináší z jednoho života do druhého a jeho intenzita odpovídá dosaženému vývojovému stupni každé jednotlivé duše. Projevuje se i trpělivo st í a tolerancí vůči doposud duch ovně neprocitlým duším. Každý má s vůj čas a svou cestu návratu k Bohu. Co jc nám do toho, jak to dělá náš bližní ' Zod pov ě dn ost za " 16

17 je ho myšlenky, pocity a č in y nese jen on sám. Naší povinností je mu pomáhat, ale ne vnucovat mu vlastní názory a domněnky. Čis té. upřímné uctívá ní vychúí ze srdce a ne ní nošeno na jarmark denního života a ne(eká na pozemskou odmě nu. Vnitřní uctívání Boha, Krista, Matk y Marie a takzva ných svatých (svatý je pouze Bůh sám) vy za řu je navenek a zrcadlí se v charismatickém zaměření člově k a, p rovázeného ve všech životních situadch láskou k bližnímu, dobrými skutky, pozitivními myšlenkami a pocity, nezištností, ob ě tav os tí a duševní vyrovnaností. Vně jš í nápad né uctívá ní je prázdným odleskem falešné zbožnosti a n evědom os ti. Kdo vnitřně cítí a uctívá, stáhne se do "tiché komůrk y " svého nitra, mluví méně, ale "podle skutkú poznáte ho';. Láska a volnost ve form ě uctívání je potlal'ována konfesionálním dogmatismem, p ře dep sa n ými rituály, stále znovu vzbuzovaným strache m z Božích tr e s tů a z Boha samotného. Je ho uctívání formou monotónního o d říkáván í modliteb, na nichž se podílejí pouze rty, ale ne srdce, jsou prázdná slova, nescho pná odpoutat se jen pár m etrů vzhúru od z e mě. Lidé nejsou schopni v dlouhých modlitbách správné koncentrace, a zatím co rty odříkávají naučená slova, bloudí jejich myšlenky a srdce v dimenzích de nního života, jeho starostí a požitků. Jejich modlitby jsou v tomto případ ě zneužívány negativními silami. Krátká, vroucí modlitba je výkřikem nebo zp ěvem srdce. Stoupá rychle vzhůru a zachycena vyššími silami dosahuje až do Božských sfér. Nejvzácnější modlitbou a uctíváním Boha je č i s tý život, láska a služba bližním. Kdo jednou prožije blízkost Boha ve svém srdci, pomíjí slova. Jeho uctívání je nepř e trž itým proudem nejvroucně jší oddanosti a lásky k Ně mu a všem Jeho s tvo ře ním. Kdo tvrdí, že uctívá a věří v Boha a Krista, že miluje Matku Marii a pl'itom je v neustálém rozporu se svými spolužijícími, kterým škodí sobectvím, pomluvami, bezohledností, uctívá jen sebe sama a svoje zisky. Nejhlubším uctíváním a p rosbou o po moc je mluva srdce, př i níž rty mlčí. Mluva lásky, pokory, důvě ry a odevzdanosti do vůle Toho, který nás nejen s tv oř il, ale který zústává po všechny " 17

18 věky naší existence milujícím, pomáhajícím Otcem všem, kteří se k n ěmu jako k milovan ě mu Otci s dův ě rou a lásko u vrací. Člověk je nespokoje n, když nedostane to, co si přej e a jásá, když získá to, po čem toužil. Je to vždy k jeho prospěchu' Návštěvník ústavu pro duševně choré powroval, jak jede n pacient neustále n ěž ně vyslovoval jméno: "Lili, Lili I",Jaký psychický problém má tento muž,,, Lékař provázející hosta odpověděl: "Lili je jméno ženy, která ho opustila." nčkolik dveří dále tloukl jiný muž zoufale hlavou O s těnu místnosti a volal zoufale: "Lili, Lili I" "Opustila Lili i tohoto muže,.. "Ne", o dpovědě llékař ", to je muž, za kterého se provdala." " 18

19 Sliby a přísahy Kristus učil: "Nepřísahejte a neslibujte! Vaše ř eč budiž ano, ne l Všechno ostatní je nedo bré!" Na zemi byly přísahy a sliby zavedeny pro posílení pravdy a stavu ur č itých problémů a věcí. Většina lidí však není vždy ochotna mluvit pravdu a přísahy nebo sliby je nedě l ají spolehlivějšími a pravdivějšími. Ztrácejí u svých spolužijících dův čru a úctu, protože nedodržení slibu nebo přísahy je d ůkazem charakterové slabosti, lži a ne čestno s ti. Neuvěd o mují si, že jejich nespolehlivost má následky nejen před pozemským soude m a tribunálem veřejného mínění, ale i po smrtí před Bohem. C:estný č lovčk h ovo ří pravdu a dodržuje sl iby bez přísah y. Ne níli mu to možné, omluví se a snaží se případná provin ě ní nahradit a vyrovnat. Dnes je přísa ha a plané slibování běžnou s pol eč en skou formou. Zamyslete se jedno u nad tím, na co vše přísaháte, co slibujete a co probíhá současně ve vašem myšlení. Křiv á přísaha je důka zem charakterové slabosti a hazardu s etickými hodnotami, což se projevuje negativn ě v průběhu života a v soužití s ostatními lidmi. Neslibujte a nepřísa h e jt e to, co nejste schopni splnit a dodržet. Kdo se zavázal slavnostním slibem například k celibátu, k dodržení věrno s ti nebo k tě lesn é mu odříkání, je povinen tento slib dodržovat. Výmluvy, že příroda a žádostivosti t ěla jsou silnější než v ů le člově ka nejsou pravdivé. Impuls k jejich zvládnutí vychází vždy z č l ověka samotného, který musí být pánem sebe sama a vča s si rozmyslet, co přísahá a slibuje a co je schopen dodržet. Jste-li svědk y kři vé přísah y nebo planých s libů, neodsuzujte u ostatních to, co sami děláte. Pro chyby a nedostatky ostatních bychom mě li míl více trpělivosti než pro sebe sama. Nevidíme do nitra svých spolužijících a nevíme, co je k jejich chybě při vedlo. Neznáme karmické zatížení našich minulých ~.ivotů a nevíme, zda jsme sami nebyli ještě horší.,. 19

20 Nedobré působ e ní nesprávných rozhodnutí a činů poslihuje v I. ivot č so u časném a příšlím hlavně toho, kdo je učinil, ale i to ho, kdo je odsuzuje a sám není lepší. Síla zvyklostí M e dvěd chodil po léta v uzavřené kleci sem a tam. Když byly konečn ě mříže klece od s tran ěny, chodil dále sem a tam, aniž by využil přiležitost získat volnost. Pro něho byly mříže stále na stejném místě. " 20

21 Cvičení pro zvládnutí strachu, deprese a stresových situací Strach, deprese a stres jsou následkem otevře né aury, do ni í. mají přístup negativní síly. Ovlivňují člověka, vnucují mu myšlenky, představy, slova a činy postiženému mnohdy cizí a berou mu životní sílu. To se projevuje duševní a tělesnou únavou, nemocemi, zesíleným strachem, ztrátou optimismu a životní energie, potřebné k plnění denních povinností a životních nároků. Následujícím cvičením uvolněná energie je účinná i tam, kde na ni člověk plně nevěří. Obraťte se ke slunci a tak často, jak jen je vám to možné, zvedněte mu dlaně rukou vstříc. Dýchejte pravi delně, hluboce a vědom ě s lun eč ní energii a teplo. Při nadechnutí nechte vyznívat ve svém nitru slovo Bůh. Tak ponoříte svoje tělo a duši do proudu Božské energie a pocítíte její příjem t ě lesným a duševním posílením. Obraťte se k západu, položte ruce křížem na prsa a dýchejte krční ča krou vědomě, pravidelně a hluboce slovo.ležíš. Zadržte dech a skloňte se při výdechu vodorovně k zemi. Opakujte nčkolikrát toto cvičení, které uvolňuje vnitřní napětí a zásobuje tělo přílivem Božské energie. Pozorujte zářící měsíc. Před s tavte si, že z vašeho třetíh o, duchovního oka (mezi obočím) vycházejí stř íbrn á vlákna, kterými vysíláte při nádechu i výdechu k měsíci světlo, prostupující celým tělem. Toto cv ičení zadržuje působení negativních si!. Příjem a vysílání světelné energie můžete zesílit tím, že se zároveň snažíte vysílaná vlákna proniknout očima bez pohybu zřítelnice. Pro ty, kteří žijí ve stálém boji s čase m a ve stresu, je vhodné následující cvičení, které trvá jen několik vteřin a je možné je provádět i na pracovišti. Opakujeme je tak čas to, jak je nám to jen možné. Nejméně třikrát denně... 21

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07 Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 19.3. 2012 Datum ov ení: 12.4. 2012 Vzd lávací oblast

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Věta jednoduchá v češtině

Věta jednoduchá v češtině Věta jednoduchá v češtině 16. Cvičení na větné členy - souhrn Mgr. Jana Zemanová 2. pololetí školního roku 2012 / 2013 Český jazyk 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška768 1. Zapište do tabulky

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

Drátované šperky III. Karla Hátleová

Drátované šperky III. Karla Hátleová 6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x t

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

NA ÚVOD 7 PRAVĚKÝ ČLOVĚK A SETKÁNÍ S TYGREM 8 FENOMÉN STRACHU 10

NA ÚVOD 7 PRAVĚKÝ ČLOVĚK A SETKÁNÍ S TYGREM 8 FENOMÉN STRACHU 10 OBSAH NA ÚVOD 7 PRAVĚKÝ ČLOVĚK A SETKÁNÍ S TYGREM 8 FENOMÉN STRACHU 10 PODOBY STRACHU 11 JSOU DNES TYGŘI MENŠÍ? 12 TAJEMSTVÍ STRACHU 12 CO JE NORMÁLNÍ? STRACH, KTERÝ NÁS NEMUSÍ ZNEPOKOJOVAT 14 V JESKYNI

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti.

Zapamatujte si: Žijeme ve vibračním Vesmíru, kde vládne Zákon Přitažlivosti. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI je magnetická síla působící v celém Vesmíru.Všechno kolem nás je ZP ovlivněno. Je to podstata všech projevů, které vidíme. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá a smolné dny jsou důkazem

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo: prosinec 2010 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ

PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ 38 PŘÍPRAVA A PODMÍNKY PRO UVOLNĚNÍ Podmínky Prostředí Při snaze o navození uvolnění často podceňujeme vliv prostředí. Nevnímáme, jaký vliv na nás má nevhodná teplota, nepřirozená poloha těla nebo těsný

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Pøíprava: Cvik: Pozor:

Pøíprava: Cvik: Pozor: Zahajovací cvièení Monnica Hackl 27 Pøíprava: Postavte se rovně s nohama u sebe tak, aby se kotníky zlehka dotýkaly. Ruce visí volně v přirozené poloze podél těla. Jsou uvolněné, prsty zlehka rozevřeny,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu

Krize ve vztahu. Udělejte si audit partnerského vztahu Krize ve vztahu Krize ke vztahům neodmyslitelně patří. Mění se naše nálady, mění se naše preference, měníme se v průběhu života sami o sobě. A nyní to vynásobte dvěma. Ještě je nutné podotknout, že tyto

Více

Obsah. Úvod... 11. Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19. Obavy a starosti, úzkost a strach...39

Obsah. Úvod... 11. Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19. Obavy a starosti, úzkost a strach...39 Obsah Úvod... 11 Výrazně se zhoršii o prospěchu...17 Obavy a výěitky před m a tu rito u... 17 P R V N Í K A P IT O L A Co je to generalizovaná úzkostná porucha... 19 Jak generalizovaná úzkostná porucha

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách

Příloha 5. Pracovní list z chemie. Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách Příloha 5 Pracovní list z chemie Úkol č. 1: Důkaz thiokyanatanových iontů ve slinách teorie: Sliny jsou u člověka vylučovány třemi páry slinných žláz (příušní, podčelistní a podjazykové). Produkce slin

Více

Jesenické nebe podzimní

Jesenické nebe podzimní 3. esoterický festival Jesenické nebe podzimní 26. až 27. 9. 2013 Téma: Songaré souznění a porozumění Program festivalu Sobota 26. 10. 2013 Velká třída 9,00 10, 00 Iva Radulayová Jak přijmout svou temnou

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Gynekologická prohlídka

Gynekologická prohlídka Gynekologická prohlídka Co se v této brožuře dozvíte? Co je to gynekologická prohlídka Jak se připravit na gynekologickou prohlídku Co Vás čeká na gynekologické prohlídce S jakými problémy můžete jít ke

Více

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s.

Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. ÚVOD Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) je vnitřní směrnicí sloužící

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě

é ě á é í í é ě é Íó á á í šíč ý á ě ý ř ý ř ší í š é ř é ří á ě á ě š ř ř í ř ů č é á í ó á š ů Ž ě ý ů čí š á Ž ý ý ě í é é á ž ý éž ě í Ž í ý ů ě ě á Ží ř í ř é Í č é á č é í í ý í ž á š š á žá ý é š ř ě é ěž š ě ě é ó ř š í í í í í ě é á á í í í í í í ž ý ž ě ň í ů čí á ř ý č é é é á é Ž Ž ář ě ší é řá í áž í í ď í ž é ř ší í ó ž é á é ý ý Š Ž í

Více

Čekatelský kurz Řemřich

Čekatelský kurz Řemřich Čekatelský kurz Řemřich ročník 2012 Skripta předmětu Metodika Obsah: METODIKA... 2 PRVKY SKAUTSKÉ VÝCHOVNÉ METODY... 3 SKAUTSKÝ PROGRAM A JEHO DRAMATURGIE... 4 PLÁNOVÁNÍ... 5 DRUŽINA, DRUŽINOVÝ SYSTÉM,

Více

SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V E D N E V N O C I

SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V E D N E V N O C I SINICE A ŘASY PRACOVNÍ LIST PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Přestože jsou sinice a řasy často spojovány, jedná se o zcela rozdílné skupiny. Sinice jsou bakterie, které získaly schopnost fotosyntézy. V jejich buňkách

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který:

Hrozí-li nesplnění termínů odevzdání práce, je třeba: Nejraději mám takového spolupracovníka, který: Styly řízení Řízení lidí je dosahování cílů prostřednictvím druhých lidí. Řízení lidí je proces, do kterého vstupuje široké spektrum faktorů, jehož podstatou jsou různí lidé. Jaký styl řízení charakterizuje

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více