Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia)"

Transkript

1 SYLVIA 47 / 2011 Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia) Use of a new breeding habitat is associated with changes in frequency and species composition of Sand Martin (Riparia riparia) mixed colonies Petr Suvorov 1, Václav Kovář 2 & Petr Heneberg 3, * 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Kamýcká 129, CZ Praha 6; 2 Nepomucký ornitologický spolek, Klášterecká 40, CZ Nepomuk; 3 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, CZ Praha 10; * autor pro korespondenci Suvorov P., Kovář V. & Heneberg P. 2011: Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia). Sylvia 47: V některých regionech Evropy dochází k nárůstu pozorování hnízdišť břehule říční (Riparia riparia) v uměle vytvořených hnízdních dutinách (např. v nábřežních zdech). Frekvence smíšených kolonií břehule říční s ostatními druhy ptáků byla v umělých hnízdních dutinách signifikantně zvýšena oproti koloniím umístěným v břehulemi vyhrabaných norách. Rovněž druhové složení těchto smíšených kolonií se navzájem významně lišilo. Pro kolonie v umělých hnízdních dutinách byla charakteristická absence dominance vrabce polního (Passer montanus) a naopak přítomnost druhů, které byly zaznamenány výhradně ve smíšených koloniích v umělých hnízdních norách: ledňáčka říčního (Alcedo atthis), jiřičky obecné (Delichon urbicum) a konipasa horského (Motacilla cinerea). Na rozdíl od břehulemi vyhrabaných nor, umělé hnízdní nory byly břehulemi opakovaně obsazeny i v případě, že v předchozí hnízdní sezóně byly využity jiným dutinovým hnízdičem. V práci je popsáno první pozorování početné smíšené kolonie břehule říční a jiřičky obecné. In some European regions, Sand Martins (Riparia riparia) have recently shifted from sand banks to artificial cavities (e.g. in river embankments). Here we provide the evidence that the frequency of mixed colonies of Sand Martins with other bird species was significantly higher in artificial cavities compared to colonies in sand banks. Moreover, species composition was significantly different. In artificial cavities, the lack of dominance of the European Tree Sparrow (Passer montanus) was notable, as well as the presence of the Eurasian Kingfisher (Alcedo atthis), House Martin (Delichon urbicum), and Grey Wagtail (Motacilla cinerea), which were recorded in artificial cavities only. Contrary to sand banks, the re-use of cavities previously occupied by other bird species was common. We also provide the first record of a large mixed colony of Sand Martins and House Martins in secondary cavities. Keywords: Bank Swallow, environmental quality, human-induced change, Motacilla alba, Periparus ater, secondary cavity nester, urban design 49

2 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí ÚVOD Odolnost a stabilita ekologických systémů byla předmětem mnoha nedávných studií zabývajících se vlivem postupných i náhlých změn životního prostředí (Scheffer et al. 2001, Warren et al. 2001). U ptačích populací dochází ke změně využívání dostupných biotopů následkem zvyšujícího se rizika predace (Chalfoun et al. 2010), následkem snížení úspěšnosti hnízdění (Doligez et al. 2002, Parejo et al. 2007), prostřednictvím změn v preferencích pro různé typy polních plodin během hnízdní sezóny (Gilroy et al. 2010), popřípadě kvůli změnám v dostupnosti potravy (Schwemmer & Garthe 2008). Mezi druhy, u nichž došlo ke změně hnízdního biotopu, patří i břehule říční (Riparia riparia). Následkem regulace většiny velkých řek ve většině industrializovaných zemí ztratil tento koloniálně hnízdící druh své původní hnízdní biotopy (Moffatt et al. 2005, Heneberg 2007). V oblastech s těžbou písku slouží nově za náhradní biotop převážně pískovny a štěrkopískovny, což je i případ většiny kolonií na území České republiky. Ale i tato stanoviště vlivem zmenšování počtu dobývaných ložisek v posledních dvou desítkách let ubývají a těžiště výskytu břehule říční se přesouvá do písčitých stěn uměle udržovaných člověkem. V roce 2009 takto například v jižních Čechách hnízdilo 58 % hnízdních párů (Heneberg 2009b). Alternativně dochází k přesunu do kamenných či betonových stěn s již existujícími uměle vytvořenými dutinami (Heneberg & Kovář 2007), převážně drenážními trubkami v říčních nábřežích. I když obdobné lokality bývaly považovány pouze za náhodné a nevýznamné (Cramp 1988), v regionech s vysokým stupněm urbanizace začínají v posledních desetiletích tvořit převážnou většinu existujících hnízdišť. Příkladem je již od poloviny 20. století údolí německé řeky Mosely (Jakobs 1956), v současnosti i španělské Baskicko (Etxezarreta Iturriza 2008), nebo v České republice Děčínsko (Heneberg & Kovář 2007). Břehule tedy v řadě oblastí již není druhem hloubícím si vlastní nory (angl. primary cavity nester), ale druhem využívajícím již existujících dutin (angl. secondary cavity nester). Břehule říční svou norující aktivitou působí jako ekosystémový inženýr, protože na jejich nory jsou vázány četné druhy organismů. Naopak frekvence opakovaného využití starších nor samotnými břehulemi je velmi nízká a jejich obsazení jinými druhy ptáků tedy jen zanedbatelně ovlivňuje dostupnost hnízdních biotopů samotné břehuli. Nicméně přetrvávání starých nor na hnízdišti může ovlivňovat početnost a druhové spektrum parazitů (Valera et al. 2003). Staré hnízdní nory břehulí jsou nejčastěji využívány vrabcem polním (Passer montanus), vrabcem domácím (Passer domesticus) a špačkem obecným (Sturnus vulgaris). Využití nor břehulí těmito třemi druhy má ale silné regionální odlišnosti: všechny tyto tři druhy běžně využívají staré nory břehulí ve Velké Británii (Mead & Pepler 1975), ale v České republice využívají tuto niku pouze vrabci polní (viz níže). U obou druhů vrabců bylo dokumentováno agresivní chování vůči ostatním druhům čeledi vlaštovkovitých, o kterém se soudí, že by dokonce mohlo stát za lokálními poklesy početnosti vlaštovkovitých v urbánních biotopech (del Hoyo et al. 2004), a kterému by tedy mohly být potenciálně vystaveny i břehule využívající alternativních biotopů v podobě sekundárních dutin v urbánních a suburbánních biotopech. Cílem této práce bylo ověřit hypotézu, že změna hnízdního biotopu je asociována se změnou druhového složení a druhové dominance v rámci smíšených 50

3 SYLVIA 47 / 2011 kolonií břehule říční. Předpokládali jsme, že dramatické změny v hierarchii dutinových hnízdičů, způsobené změnou využívaného biotopu, by mohly potenciálně vést i ke změně frekvence smíšených hnízdních kolonií v alternativních biotopech. Experimentální práce na toto téma nebyly u norujících druhů ptáků s ohledem na problémy s manipulací jejich populacemi, specifické nároky na hnízdní biotop a zákonnou ochranu dosud publikovány. Tento příspěvek se tedy jako první zabývá efektem změny hnízdního biotopu norujícího ptáka na jeho hnízdní síť (angl. nest web), tj. diverzitu a dominanci druhů využívajících jeho hnízdních dutin. MATERIÁL A METODIKA Sběr dat byl prováděn autory článku a dalšími 130 spolupracovníky na území České republiky na 534 hnízdištích obsazených břehulemi říčními v alespoň jedné hnízdní sezóně během let 1992 až Každoročně byla data sbírána jen na části z celkového souboru hnízdišť. Většina hnízdišť byla nadto obsazena jen po několik po sobě následujících sezón. Celkový počet kontrol obsazených břehulemi nebo alespoň s přítomností jejich starých nor byl 2204 (počet hnízdišť počet let, ve kterých byla daná lokalita kontrolována). Distribuce kontrolovaných hnízdišť (obr. 1) koresponduje s přítomností sedimentů umožňujících hloubení nor a/nebo s přítomností nábřežních zdí s vhodnými umělými hnízdními dutinami. Nadmořská výška břehulemi obsazených lokalit se pohybovala mezi 155 a 688 m n. m. Hnízdění ve vyšších nadmořských výškách je patrně limitováno květnovou izotermou 10 C, určující hranice rozšíření tohoto druhu v rámci většiny jeho hnízdního areálu (Heneberg 2007). Počet hnízdících párů Obr. 1. Lokalizace kolonií břehulí říčních zahrnutých do této studie. ( ) Kolonie v umělých hnízdních dutinách; ( ) kolonie v břehulemi vyhrabaných norách, převážně v pískovnách. Fig. 1. Location of Sand Martin colonies examined in this study. ( ) Colonies in artificial cavities; ( ) control colonies dug in various loose materials, prevalently in sandpits. 51

4 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí byl v průběhu jednotlivých let kolísající. Od poloviny 90. let byl zaznamenán pokles v celkovém počtu párů a především pokles celkového počtu obsazených lokalit (Heneberg 2007). Z 534 kolonií obsazených břehulemi bylo 307 (57,5 %) umístěno v pískovnách, štěrkopískovnách a štěrkovnách. Zbývající hnízdiště využívala širokého spektra částečně zpevněných jemnozrnných materiálů, popřípadě umělých hnízdních dutin (tab. 1). Dostupná data reprezentují většinu hnízdišť břehule říční na území České republiky (Heneberg 2007). Metodiku sběru dat popisuje detailněji Heneberg (2007). Hnízdní kolonie byly mapovány metodou přímého vyhledávání potenciálních hnízdních lokalit na základě záznamů kolmých stěn v mapových podkladech. Zároveň bylo sčítání koncem 90. let propagováno v odborném tisku i v některých denících a následně byl uskutečněn sběr dat od respondentů za účelem identifikace lokalit, které mohly náhodně uniknout pozornosti. Vzhledem k poněkud neobvyklému charakteru lokalit s uměle vytvořenými hnízdními dutinami bylo nutno pozměnit metodiku používanou pro hnízdiště v břehulemi vytvořených dutinách, která byla kontrolována v období od 15. června do 30. září každého roku (Heneberg 2007). Pro dohledávání uměle vytvořených dutin byly kontroly prováděny pouze během vrcholu hnízdního období od poloviny května do kon- Tab. 1. Biotopy využívané břehulí říční (Riparia riparia). Legenda: 1 sypké materiály zahrnovaly písek, štěrkopísek, ornici, drcený kámen, drcený beton, drcené cihly, drcenou keramiku, drcenou suť, kaolinovou šliku, rašelinu a škváru. Table 1. Habitats used by Sand Martins (Riparia riparia). Legend: 1 The loose materials included sand, gravelsand, top soil, crushed stone, crushed concrete, crushed bricks, crushed ceramics, crushed rubble, kaolin schlick, peat, and scoria. biotop habitat n % pískovny / štěrkopískovny / štěrkovny sandpit / gravelsandpit / gravelpit částečně odtěžené hromady sypkých materiálů 1 erodované břehy řek, rybníků a rybničních ostrovů či deponií partially excavated heap of loose material eroded bank of river, pond or pond island částečně odtěžené svahy partially excavated slope hliniště claypit umělé hnízdní dutiny artificial cavities příkopy trench deponie popílku ashdump kamenolomy stone quarry erozní brázdy erosion furrow těžebny kaolinu kaolin pit hnědouhelné povrchové doly či lomy brown coal open-cast mine erodované výsypky hnědouhelných eroded brown coal spoil bank dolů těžebny rašeliny peat mine silážní jámy silage pit deponie odpadu po těžbě uranové rudy uranium mine waste deposit celkový počet kolonií total number of colonies

5 SYLVIA 47 / 2011 ce června dané hnízdní sezóny, nejlépe za slunečného počasí. Roku 2010 byly kontroly obsazenosti těchto lokalit prováděny pro opožděný začátek hnízdní sezóny od poloviny června do poloviny července. Jako nora vyhloubená břehulemi byla evidována každá dutina vyhloubená jedinci tohoto druhu, hlubší než 5 cm. Zaznamenáván byl přesný počet nor, počet párů byl odhadnut. Jako opuštěné kolonie byla označena hnízdiště, na kterých byly přítomny pouze nory bez známek používání, typicky s přítomností pavoučích sítí nebo s vyrůstajícími travinami ve vstupních otvorech. Jako subkolonie byla definována prostorově oddělená skupina nor v rámci jedné hnízdní stěny (Heneberg 1998). Jako nory z předchozích let umístěné na okrajích aktivních kolonií byly definovány břehulemi vyhrabané nory, jejichž přítomnost byla fotograficky dokumentována již v průběhu jedné či více předchozích sezón, a které nebyly prostorově odděleny od aktivní kolonie břehulí v dané hnízdní sezóně. Jako okraj aktivní kolonie byla definována oblast břehulemi obsazených hnízdních nor zahrnující postranní části dané kolonie v rozsahu jedné pětiny její celkové délky. Okraje aktivních kolonií jsou charakteristické nižší hustotou nor, přítomností později přilétajících mladších jedinců břehulí, nižší úspěšností hnízdění, atp. Projevuje se zde zřejmý efekt sobeckého stáda (angl. selfish herd effect), kdy se zvyšující se vzdáleností od středu kolonie dochází k nárůstu negativních jevů, typicky predace a parasitizmu (Hamilton 1971, Emlen & Demong 1975, Stankovich 2003). S ohledem na absenci kontrol v jarním období (duben, květen) je pravděpodobné, že tato studie podhodnocuje frekvenci výskytu ptáků hnízdících pouze během tohoto období. Protože však kontroly břehulemi vyhrabaných nor i umělých hnízdních dutin probíhaly ve stejném časovém období, získaná data umožňují vzájemné srovnání. Část příspěvku se věnuje nálezu první velké smíšené kolonie břehule říční a jiřičky obecné. Tato kolonie se nacházela v nábřežní železobetonové zdi o délce 280,8 m zpevňující silniční těleso Roztocké ulice v Praze-Podbabě (50 7'N, 14 23'E, nadmořská výška hladiny Vltavy 175 m n. m.). Silnice v těchto místech prochází přímo nad levým břehem řeky Vltavy. Panely, ze kterých je stěna tvořena, jsou 9,3 až 11,3 m vysoké, 2,0 m široké a 0,4 m tlusté, zapuštěné do podložní břidlice, a vyčnívají 7,4 až 8,4 m nad hydrostatickou hladinu jezu Klecany. Stěna je orientována VJV směrem. Za panely je v jejich horní polovině umístěn hutněný násep, do kterého ústí 258 plastových drenážních trubek o vnitřním průměru 11 cm a délce >40 cm. Trubky jsou v horní pětině stěny do zdi zabudovány v horizontální linii, přímo nad vodní hladinou, se vzájemnými odstupy 80 cm. Zeď byla vystavěna v letech a od té doby na ní neproběhly významnější údržbářské práce. Poprvé pozoroval břehule na této lokalitě roku 2006 Martin Brejška (ČSO 2009). V daném roce mělo jít o první obsazení lokality. Následující rok udává opět M. Brejška cca 40 párů ( ), roku 2008 Jiří Kovanda blíže neupřesněný počet párů ( ) a roku 2009 Jakub Žďárský cca 20 párů ( ; vše ČSO 2009). Roku 2007 zaznamenal v jedné z trubek hnízdění jednoho páru konipasa bílého (Motacilla alba) Martin Brejška (ČSO 2009). Míra dominance byla vyhodnocena pomocí Berger-Parkerova indexu charakterizujícího podíl nejhojnějšího druhu na celkovém počtu všech zjištěných jedinců. Rozdíly ve frekvenci hnízdění ptáků v koloniích břehulí byly vyhodnoceny pomocí χ 2 testu. Diverzita byla vyhodnocena pomocí Jaccardova 53

6 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí koeficientu a Morisita-Horn indexu. Tyto dva způsoby měření diversity byly zvoleny pro balancované ověření vzájemné podobnosti zkoumaných komunit jak z kvalitativního (Jaccard), tak i kvantitativního (Morisita-Horn) hlediska. VÝSLEDKY Smíšené kolonie břehule říční s jinými druhy ptáků jsme zaznamenali na třech z 18 břehulemi obsazených lokalit (16,7 %) situovaných do umělých hnízdních dutin. Z jiných druhů ptáků jsme na těchto lokalitách zjistili hnízdění ledňáčka říčního (Alcedo atthis; obr. 2), jiřičky obecné (Delichon urbicum), vrabce polního, konipasa bílého a konipasa horského (Motacilla cinerea). Přítomnost smíšených hnízdních kolonií dvou až čtyř druhů ptáků jsme v umělých hnízdních norách zaznamenali i po několik po sobě následujících hnízdních sezón (tab. 2), což je odlišuje od hnízdišť v břehulemi vyhrabaných dutinách (viz níže). Nejčastěji se vyskytujícím druhem v koloniích břehulí v umělých hnízdních dutinách byl konipas horský (Berger- Parkerův index d = 0,524). Na lokalitě Nepomuk (49 29'N, 13 35'E), kde byl průběh hnízdění detailně dokumentován (tab. 2), jsme zjistili, že břehule využívaly dutiny obsazené předtím jinými druhy ptáků, (vrabcem polním a konipasem horským). Hnízdící břehule neodstranily stará hnízda konipasů horských, která byla umístěna vždy blízko vstupního otvoru (do 20 cm od vstupního otvoru nezávisle na délce dutiny) a namísto toho je přelézaly při cestě ke svým vlastním hnízdům, umístěným na konci dané dutiny. Podobně na jiné z kolonií v umělých hnízdních dutinách (Klenovice u Soběslavi, 49 17'N, 14 42'E) břehule umělé hnízdní dutiny při hnízdění aktivně prodlužovaly nejméně během let 1967 až 2002 do navazujícího sypkého Obr. 2. Celkový pohled na společné hnízdiště břehule říční, ledňáčka říčního a konipasa horského v Tchořovicích (49 26'N, 13 48'E). Foto V. Kovář, Fig. 2. Embankment in Tchořovice (49 26'N, 13 48'E), where a mixed colony of Sand Martins, Eurasian Kingfishers and Grey Wagtails is present. Photo by V. Kovář; July 31,

7 SYLVIA 47 / 2011 Tab. 2. Umělé hnízdní dutiny mohou hostit smíšené hnízdní kolonie břehule říční s ostatními druhy ptáků po několik po sobě následujících let. V tabulce je uvedena obsazenost smíšené hnízdní kolonie v umělých hnízdních dutinách v Nepomuku (49 29'N, 13 35'E) v letech Výstavba stěny s dutinami proběhla v zimě 2000/01; jde o drenážní trubky mající odvodňovat násep silnice. V tabulce je ukázáno druhové složení kolonie a počet párů v jednotlivých letech. Roku 2007 nedošlo k zahnízdění břehule říční pravděpodobně z důvodu vyplavení umělých hnízdních dutin v hnízdní sezóně U všech zaznamenaných párů konipasa horského došlo ke dvou až třem zahnízděním ročně. Table 2. Artificial cavities may host mixed colonies of Sand Martins with other bird species for several subsequent years. As an example, occupancy of a mixed Sand Martin colony in artificial cavities in Nepomuk (49 29'N, 13 35'E) in the years is shown here. The cavities were constructed in winter 2000/01, and were aimed to serve as regular drainage pipes of the road dyke. Number of pairs found to be breeding in each year is shown. Sand Martins were absent in 2007 probably due to flooding of breeding cavities in All pairs of Grey Wagtails performed two to three nesting attempts per year. rok / year druh / species Riparia riparia Passer montanus Motacilla alba 1 Motacilla cinerea materiálu. Při pokusu o měření délky těchto dutin (> 4 m) jsme zjistili, že se v nich v pravidelných intervalech nachází hnízdní komůrky s pozůstatky starých hnízd, implikující opakované prodlužování dutin a hloubení nové hnízdní komůrky pro každé hnízdění. Prodlužování hnízdních nor s následnou tvorbou druhé hnízdní kotlinky jsme v několika případech zaznamenali i v případě břehulemi vyhrabaných nor v pískovnách. V těchto případech se zhruba ve dvou třetinách celkové délky nory nacházela první hnízdní kotlinka s pozůstatky materiálu z prvního hnízdění a na konci nory druhá hnízdní kotlinka s hnízdem využitým vesměs ke druhému hnízdění během daného kalendářního roku. V případě břehulemi vyhrabaných nor jsme však nikdy nezaznamenali, že by břehule znovu obsadily noru s pozůstatky hnízda jiného ptačího druhu (například vrabce polního), které většinou vyplňuje téměř celý prostor hnízdní kotlinky i přístupové chodby. Jak v umělých hnízdních dutinách, tak ani v břehulemi vyhrabaných norách jsme nepozorovali, že by břehule odstraňovaly materiál hnízd jiných druhů ptáků. Jde patrně o faktor limitující využití dutin či nor břehulemi poté, co byly zaplněny hnízdním materiálem druhů náležejících ke stejné hnízdní síti. Detaily pozorování jednotlivých smíšených kolonií přesahují rozsah tohoto příspěvku s jedinou výjimkou, kterou je první pozorování smíšené kolonie břehule říční a jiřičky obecné v umělých hnízdních dutinách v Praze-Podbabě (obr. 3). V červnu 2010 jsme na hnízdišti během opakovaných pozorování zjistili přítomnost 123 hnízdních párů břehule říční, tj. 48 % obsazenost dostupných hnízdních dutin (obr. 4A B). Na okraji některých nor byly viditelné oblázky (obr. 4C) nasvědčující tomu, že umělé hnízdní dutiny jsou břehulemi aktivně prodlužovány. Již roku 2009 jsme zaznamenali na lokalitě přítomnost jiřičky obecné, která lovila v hejnu spolu 55

8 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí Obr. 3. Celkový pohled na společné hnízdiště břehule říční a jiřičky obecné v Praze-Podbabě. Foto P. Suvorov, Fig. 3. Embankment of the Vltava River in Prague-Podbaba, which hosts a mixed colony of Sand Martins and House Martins. Photo by P. Suvorov; July 14, s břehulemi. V roce 2010 byly jiřičky na lokalitě opět pozorovány, a proto byly za pomoci člunu detailněji zkontrolovány všechny otvory. Systematickým prohledáváním otvorů pomocí dalekohledu a fotoaparátu jsme zjistili tři plastové trubky s vestavěnými hnízdy jiřiček. Posléze jsme pozorovali, že jiřičky do hnízd v pravidelných intervalech zaletují. Vstupní otvor dutin využitých jiřičkami byl z větší části uzavřen zátkou z hlinitých hrudek vizuálně podobných materiálu užívanému jiřičkami pro stavbu jejich běžných hnízd (obr. 4D F). Na lokalitě jsme kromě dvou výše zmíněných druhů zaznamenali i přítomnost konipasa bílého. V kontrolní skupině 516 hnízdišť v břehulemi vyhrabaných norách (převážně ve stěnách pískoven, tab. 1) jsme nezaznamenali žádný případ hnízdění jiného druhu ptáka v noře břehule vyhrabané v daném kalendářním roce. Na 28 lokalitách (5,4 %) jsme v norách vyhrabaných břehulemi zjistili hnízdění 56 jiných druhů ptáků. Ve všech případech šlo o hnízdění v opuštěných koloniích nebo subkoloniích břehulí, popřípadě v norách z předchozích let umístěných na okrajích aktivní hnízdní kolonie. V nepoškozených, břehulemi vyhrabaných norách, starších jednoho roku jsme zjistili zahnízdění vrabce polního, sýkory koňadry (Parus major), sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus), sýkory uhelníčka (Periparus ater; obr. 5) a konipasa bílého, v erozí rozšířených norách dále poštolku obecnou (Falco tinnunculus) a v dutém, zuhelnatělém kmeni v břehulemi obsazené stěně rehka domácího (Phoenicurus ochruros). Z výše uvedených byl výrazně dominantním druhem využívajícím tato stanoviště vrabec polní (Berger-Parkerův index d = 0,998; obr. 6). Další dva druhy norujících ptáků hnízdících v České republice, vlha pestrá (Merops apiaster) a ledňáček říční, v několika případech hnízdily na stejných lokalitách jako břehule, například v rámci stejné pískovny, většinou ale prostorově

9 SYLVIA 47 / 2011 Obr. 4. Detailní pohled na hnízdiště jiřiček a břehulí v Praze-Podbabě. (A) Břehule říční krmící mláďata u vletového otvoru do hnízdní dutiny. (B) Pohled na jednotlivé panely hnízdiště v Praze-Podbabě. Břehule a jiřičky obsazují drenážní otvory v horní části stěny. (C) Oblázky na okrajích trubek obsazených břehulemi nasvědčují tomu, že dutiny jsou na svém konci aktivně prodlužovány. (D F) Vletové otvory vyzděné jiřičkami obecnými; přítomnost jedinců jiřiček přímo ve vletových otvorech je patrná na snímcích (D) a (F). Foto P. Suvorov, Fig. 4. Mixed colony of Sand Martins and House Martins in Prague-Podbaba. (A) A Sand Martin feeding nestlings in the drainage pipe. (B) Detailed view of concrete blocks used by Sand Martins and House Martins. Both species occupied drainage pipes in the upper part of the embankment. (C) Cobbles near the drainage pipe entrance suggest active prolongation of the cavities by nesting Sand Martins. (D F) Drainage pipe entrances enclosed using the muddy nest material typical for House Martins. Two House Martin individuals are visible inside the nests (D) and (F). Photo by P. Suvorov; July 19,

10 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí Obr. 5. Pískovna Munice (49 4'N, 14 23'E), kde v opuštěné noře břehulí zahnízdila sýkora uhelníček. (A) Celkový pohled. (B) Detail hnízdní nory. (C) Jedno z mláďat sýkory uhelníčka z předmětné hnízdní nory. Foto P. Heneberg, (A), (B, C). Fig. 5. The Munice sandpit (49 4'N, 14 23'E), where the abandoned Sand Martin holes were used for successful nesting by Coal Tits. (A) Overall view. (B) Detail of the old Sand Martin burrow occupied by a pair of Coal Tits. (C) A Coal Tit nestling from the respective burrow. Photo by P. Heneberg; August 8, 2008 (A), June 25, 2010 (B, C). odděleně od aktivních kolonií břehulí. V případě vlhy pestré jsme zjistili hnízdění ve stejné pískovně v rámci pěti kontrolovaných lokalit. Na čtyřech z nich došlo ke hnízdění v jiných vrstvách písku lišících se svou zrnitostí a kompaktností, v pátém případě došlo ke hnízdění ve společné hnízdní stěně s velmi jemnozrnným pískem a nízkým podílem 58 jílovité složky. Na lokalitách se společným výskytem břehulí a ledňáčků (např. dolní tok Moravy, Brněnská (Kníničská) přehrada na řece Svratce, řeka Litavka na Příbramsku) obsazovaly břehule výhradně velké písčité nátrže, zatímco nory ledňáčků byly umístěny do menších, často jílovitých břehů, kterým se břehule vyhýbají. Podobně ledňáčci oproti břehulím

11 SYLVIA 47 / 2011 obsazují i stěny částečně zakryté kořeny či vegetací. Na území České republiky jsme nezaznamenali hnízdění ledňáčka říčního v aktivní kolonii břehule říční vyjma hnízdišť v umělých hnízdních dutinách. Frekvence hnízdění jiných druhů ptáků byla výrazně vyšší v koloniích břehulí využívajících umělé hnízdní dutiny oproti koloniím lokalizovaným do břehulemi vyhrabaných nor (χ 2 test, χ 2 = 51,8; df = 1, p < 0,01). Jejich druhové složení se významně lišilo (Jaccard index c j = 0,2; Morisita-Horn index c mh = 1,06 * 10-4 ). Nápadný byl jen částečný překryv druhů využívajích tyto dva typy hnízdních biotopů (obr. 7A) a absence dominance vrabce polního v umělých hnízdních dutinách. DISKUSE Analýzy mezidruhových asociací komunit dutinových hnízdičů byly opakovaně provedeny u druhů využívajících stromových dutin (Martin & Eadie 1999, Forsman & Thomson 2008, apod.). Naopak hnízdním sítím norujících druhů ptáků byla věnována jen okrajová pozornost. Současné znalosti o druzích sdílejících hnízdiště s třemi nejpočetnějšími druhy evropských norujících ptáků (obr. 7B) pochází výhradně z dat získaných z nor vyhrabaných některým z těchto tří druhů. Asociace s jinými druhy ptáků v prostředí umělých hnízdních dutin jsou prakticky neznámé s výjimkou dvou krátkých zpráv. První z nich je pozorování páru ledňáčka říčního hníz- 100 umělé hnízdní dutiny břehulemi vyhrabané nory 80 frekvence / frequency [%] ,01 0 Motacilla cinerea Passer montanus Delichon urbicum Motacilla alba Alcedo atthis Falco tinnunculus Cyanistes caeruleus Parus major Phoenicurus ochruros Periparus ater druh / species Obr. 6. Frekvence hnízdění jednotlivých ptačích druhů zjištěných ve smíšených koloniích břehule říční v umělých hnízdních dutinách ( ) a v břehulemi vyhrabaných norách ( ) v České republice. Fig. 6. Frequency of bird species found to nest in mixed Sand Martin colonies in artificial cavities (black columns) and sand banks (grey columns) in the Czech Republic. 59

12 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí dícího v kolonii břehule říční v umělých hnízdních norách ve Velké Británii (Gulickx et al. 2007). Druhý článek se zabývá společným hnízděním jednoho páru břehule říční a jednoho páru jiřičky obecné v dutinách zdi stodoly na britském venkově (Waldon 2004). Náš příspěvek jako první dokumentuje zvýšenou frekvenci smíšených hnízdních kolonií břehule říční s jinými ptačími druhy v umělých hnízdních dutinách oproti norám vyhrabaným břehulemi. Druhové složení komunit využívajících tyto dva typy hnízdních biotopů se rovněž lišilo (obr. 6, 7A). Rozdíly spočívaly především v absenci dominance vrabce polního v umělých hnízdních dutinách a naopak v přítomnosti smíšených kolonií s ledňáčkem říčním, jiřičkou obecnou a konipasem horským jen v umělých hnízdních dutinách. Navzdory tomu, množství kontrolovaných kolonií situovaných do břehulemi vyhrabaných nor bylo více než řádově větší oproti koloniím v umělých hnízdních dutinách. V koloniích situovaných do břehulemi vyhrabaných nor jsme v souladu s předchozími pozorováními (Mead & Pepler 1975, Szép et al. 2003, Heneberg & Šimeček 2004, Heneberg 2009a) nezaznamenali společné kolonie s ledňáčkem říčním. Společné hnízdění s vlhou pestrou bylo pozorováno jen v případě, že byl dostupný substrát se zrnitostí a kompaktností preferovanou oběma druhy (Heneberg & Šimeček 2004, Heneberg 2009a), jinak se jejich nory nacházely v navzájem oddělených vrstvách písku s jinými fyzikálními vlastnostmi. Jiné druhy norujících ptáků se v České republice nevyskytují, ze zahraničí je znám občasný výskyt břehule říční ve smíšených koloniích s blízce příbuznou břehulí hnědohrdlou (Riparia paludicola). Naopak kolonie břehule druhu Riparia diluta (označované dříve jako poddruh R. riparia) jsou v místech prolínání druhových areálů s R. riparia oddělené (del Hoyo et al. 2004). Spektrum druhů využívajících břehulemi vyhrabaných nor se zcela překrývalo s tím, které při svém rozsáhlém průzkumu zjistili Mead & Pepler (1975) ve Velké Británii. Některé dominantní druhy zaznamenané těmito autory jsme však na hnízdištích v České republice v břehulemi vyhrabaných dutinách nepozorovali (obr. 6). Nápadná byla zejména absence špačka obecného (v Británii na rozdíl od České republiky v norách břehulí běžný) a vrabce domácího (oproti Británii v ČR záznamy o jeho společném hnízdění s břehulemi dosud chybí). Na rozdíl od některých jiných dutinových hnízdičů (Mazgajski 2007) jsme nepozorovali, že by břehule z dutin či nor odstraňovaly materiál hnízd jiných druhů ptáků nebo pozůstatky materiálu po svém předchozím hnízdním pokusu. Na rozdíl od břehulemi vyhrabaných nor docházelo v umělých hnízdních dutinách k zahnízdění břehulí i v dutinách, které obsahovaly pozůstatky hnízdního materiálu z předchozích hnízdění jiných druhů. Tato skutečnost naznačuje, že na rozdíl od kolonií v břehulemi vyhrabaných norách by ve smíšených kolonií v umělých hnízdních dutinách mohlo docházet ke snadnějšímu mezidruhovému přenosu parazitárních nákaz, podobně jako byl dokumentován například ve smíšených koloniích vlh pestrých a vrabců skalních (Petronia petronia) (Møller & Erritzoe 1996, Valera et al. 2003). Do budoucna je jednoznačně žádoucí testování této hypotézy o vlivu využití nového hnízdního biotopu. V neposlední řadě tento příspěvek dokumentuje smíšenou kolonii 123 párů břehulí a tří párů jiřiček v otvorech nábřežní zdi v Praze-Podbabě (obr. 3 4). Hnízdění jiřiček ve štěrbinách a dutinách bývá považováno za vzácné, avšak v ně- 60

13 SYLVIA 47 / 2011 A břehulemi vyhrabané nory umělé hnízdní dutiny Falco tinnunculus Phoenicurus ochruros Cyanistes caeruleus Parus major Periparus ater Motacilla alba Passer montanus Alcedo atthis Delichon urbicum Motacilla cinerea B apiaster Athene noctua Columba oenas Sturnus vulgaris Passer domesticus Riparia riparia Falco tinnunculus Corvus monedula Delichon urbicum Muscicapa striata Turdus merula Phoenicurus ochruros Cyanistes caeruleus Troglodytes troglodytes Erithacus rubecula Parus major Periparus ater A lcedo atthis Merops Dendrocopos major Coracias garrulus Upupa epops epops Upupa epops africana Spreo bicolor Riparia riparia Oenanthe onenanthe Passer hispaniolensis Petronia petronia Motacilla alba Passer montanus Motacilla cinerea Cinclus cinclus Obr. 7. Druhová rozmanitost ptačích druhů hnízdících v norách evropských norujících ptáků. (A) Vennův diagram znázorňující na základě výsledků této studie druhy využívající břehulemi vyhrabané nory a jejich srovnání s druhy zjištěnými v umělých hnízdních dutinách. (B) Vennův diagram znázorňující současný stav znalostí o využívání nor břehule říční, vlhy pestré a ledňáčka říčního jinými druhy ptáků (Mead & Pepler 1975, Yeatman 1978, Mason & Lyczynski 1980, Kurek 1994, Mocci de Martis & Tassara 1994, Törok 1999, Sępiol 2001, Casas-Crivillé & Valera 2005, Čech 2006, Čech 2007, Raül Aymi in litt., tato studie). Fig. 7. Diversity of bird species nesting in breeding holes of European burrowing birds. (A) Venn diagram of bird species found to utilize old Sand Martin burrows in the sand banks, and artificial cavities within mixed Sand Martin colonies in the Czech Republic. (B) Venn diagram of bird species known to utilize old Sand Martin, European Bee-eater, and Eurasian Kingfisher burrows in sand banks (Mead & Pepler 1975, Yeatman 1978, Mason & Lyczynski 1980, Kurek 1994, Mocci de Martis & Tassara 1994, Törok 1999, Sępiol 2001, Casas-Crivillé & Valera 2005, Čech 2006, Čech 2007, Raül Aymi in litt., this study). 61

14 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí kterých oblastech (Belgie, severní Francie, německé Meklenbursko, Polsko) dochází k přesouvání hnízdících jiřiček dovnitř budov, což bývá zdůvodňováno kompeticí o tradiční hnízdiště s vrabcem domácím (Glutz von Blotzheim 1985, del Hoyo et al. 2004). Tři případy hnízdění jednotlivých párů jiřiček ve starých, břehulemi vyhrabaných norách bylo zaznamenáno na jihu evropské části Ruska, v severní Francii a v Anglii (Grote 1920, Yeatman 1978, Harrison 1990). Pozorován byl také pokus jiřiček o krmení mláďat břehulí, při kterém ale hnízdící břehule projevovaly vůči krmícímu jedinci jiřičky agonistické chování (Dunn 1982). Ve všech případech jde jen o jednotlivá pozorování, občas bývá zaznamenána přítomnost jiřiček v koloniích břehulí v písčitých stěnách (Mather 1973, Mead & Pepler 1975, Plucinski 2001), ale bez vlastního zahnízdění. První pozorování společné kolonie břehulí a jiřiček využívajících umělých hnízdních dutin pochází z roku 2003 z britského Devonu, kde dvakrát během hnízdní sezóny vyhnízdil jeden pár jiřiček v otvoru mezi pískovcovými bloky ve stěně zchátralé stodoly. Vstupní otvor nebyl jiřičkami vyzděn a hnízdění bylo pravděpodobně úspěšné. Na stejné lokalitě, o 2,5 metru stranou, zahnízdil v jiné dutině mezi pískovcovými bloky i jeden pár břehulí. V budově zároveň hnízdilo obvyklým způsobem několik dalších párů jiřiček, vlaštovky obecné a rorýsi obecní (Waldon 2004). Pozorování popsané v tomto článku je tedy teprve druhým nálezem společné kolonie břehulí a jiřiček dělících se o dostupné sekundární hnízdní dutiny. V předchozím případě šlo ale pouze o zahnízdění jediného páru břehule na Waldonem popisované lokalitě. Na rozdíl od jeho pozorování v našem případě všechny hnízdící jiřičky zazdily hnízdní otvor materiálem tvořícím jejich běžná hnízda (obr. 4D F). Důvodem může být větší průměr vstupního otvoru v porovnání s dutinami zaznamenanými na britském hnízdišti. V příspěvku jsme zdokumentovali, že využití nového hnízdního biotopu břehulí říční bylo asociováno se změnou ve složení komunitní hnízdní sítě. Bude-li mít využití umělých hnízdních dutin v budoucnu stoupající tendenci, mohou se tyto biotopy stát významným zdrojem nových hnízdních příležitostí jak pro populace břehule říční, tak i jiřičky obecné. Doplnění většího množství nezaslepených drenážních trubek za účelem umožnění zahnízdění břehule říční bylo již navrženo v rámci několika rekonstrukčních projektů nábřežních zdí v České republice (P. Benda in litt., P. Heneberg nepubl.). Rozsáhlý projekt zaměřený na konstrukci různých typů umělých hnízdních dutin v současnosti probíhá rovněž ve Velké Británii (Cowley 2009). PODĚKOVÁNÍ Za pomoc při sběru terénních dat na lokalitě Praha-Podbaba děkujeme Jakubu Fialovi, Markétě Skuhrové a Michalu Podhrazskému, za některé údaje z lokality Mladošovice děkujeme Jiřímu Řehounkovi, za upozornění na hnízdění holuba doupňáka v norách vlh ve Španělsku Raülu Aymiovi, za metodické vedení Miroslavu Šálkovi (školitel P.S.) a Janě Svobodové (konzultantka P.S.), za některé údaje o hnízdišti v Praze-Podbabě Technické správě komunikací hlavního města Prahy. Za poskytnutí části citované literatury děkujeme Karlu Šťastnému, Josefu Chytilovi a Piotru Wilniewczycovi. Vznik článku byl podpořen grantem CIGA ČZU č a GA FŽP ČZU č (P. S.), inventarizace hnízdišť břehulí v jižních Čechách byla v letech 2009 a 2010 podpořena granty Ministerstva životního prostředí ČR (P.H.), 62

15 SYLVIA 47 / 2011 údržba hnízdišť na Nepomucku grantem Krajského úřadu Plzeňského kraje (V.K.). Děkujeme za poskytnutí dat všem 130 spolupracovníkům monitoringu břehule říční na území ČR v letech SUMMARY One of the species known to switch their habitats in the most industrialized countries is Sand Martin (Riparia riparia), a small migratory passerine bird that breeds colonially in burrows in Eurasia and North America. In several regions of Europe, Sand Martin populations were reported to be virtually limited to artificial cavities, mainly drainage pipes in river embankments. These areas include the Basque Country in Spain (Etxezarreta Iturriza, 2008), the Děčín district in the Czech Republic (Heneberg & Kovář, 2007), and the Mosel river valley in Germany (Jakobs, 1956). In these regions, Sand Martins have completely shifted from the use of primary cavities to secondary cavities. We hypothesize that the switch of nesting habitat may be associated with changes of species composition and dominance within mixed Sand Martin colonies. A dramatic change in the hierarchy of cavity nesting bird communities, induced by the habitat switch, was expected to influence also the frequency of mixed Sand Martin colonies in their alternative habitats. The data were retrieved from 534 sites found to be occupied by Sand Martins for at least one breeding season in the years All the sites are situated in the Czech Republic, at the latitude of 48 39'N to 50 59'N, and longitude of 12 19'E to 18 29'E (Fig. 1, Table 1). Mixed colonies of Sand Martins with other bird species were identified at three out of 18 nest sites (16.7 %) in artificial cavities. The recorded species included the Eurasian Kingfisher (Alcedo atthis; Fig. 2), House Martin (Delichon urbicum), European Tree Sparrow (Passer montanus), White Wagtail (Motacilla alba), and Grey Wagtail (Motacilla cinerea); the mixed colonies were observed to exist for several subsequent breeding seasons (Table 2). The Grey Wagtail was the most frequently recorded species. In artificial cavities, the Sand Martins were observed to re-use cavities previously occupied by other species (European Tree Sparrow and Grey Wagtail), but they did not remove remnants of the old nests. The supposed inability of Sand Martins to remove the material of old nests may be considered as a limiting factor, preventing Sand Martins from the use of cavities filled with nest material by some other species of their nest web. Among the mixed colonies in artificial cavities, we recorded a large mixed colony of Sand Martins and House Martins. The birds used drainage pipes in a road embankment situated at the left bank of the Vltava river in Prague- -Podbaba (50 7'N, 14 23'E; Fig. 3). The 7.4 to 8.4 m high concrete wall was situated just above the water level, and contained 258 plastic drainage pipes of 11 cm in diameter. The pipes were over 40 cm long, opened to sandy gravel below a paved road. Sand Martins have been nesting there since 2006, House Martins have been recorded since In June/July 2010, we observed 123 breeding pairs of Sand Martins (48% occupancy of all available cavities), and three pairs of House Martins there (Fig. 4). The cavities occupied by House Martins were enclosed by a muddy plug made from a similar material used for their standard nests (Fig. 4D F). In an identical amount of pipes, nesting of the White Wagtail was recorded as well. To our knowledge, this is the first observa- 63

16 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí tion of a large mixed colony of Sand Martins and House Martins. In the control group of 516 colonies dug in vertical slopes (mostly sand banks of rivers and sandpits), we did not record any bird species using Sand Martin burrows dug within the same year. In 28 (5.4 %) sand banks, we recorded nesting attempts of other bird species, all limited to either deserted Sand Martin colonies, or to over-one-year-old burrows on the margin of small active Sand Martin colonies. In intact old Sand Martin burrows, we recorded nests of the Eurasian Tree Sparrow, Great Tit (Parus major), Blue Tit (Cyanistes caeruleus), Coal Tit (Periparus ater; Fig. 5), and White Wagtail. In burrows widened by erosion, we confirmed nesting of the Common Kestrel (Falco tinnunculus), while the Black Redstart (Phoenicurus ochruros) nested in a coalified trunk exposed in quarried sediments within an active Sand Martin colony. The Eurasian Tree Sparrow was found to be the only dominant species regularly utilizing old Sand Martin burrows in the Czech Republic (Fig. 6). The spectrum of secondary cavity nesters found in burrows dug by Sand Martins did not differ from those reported from Great Britain, but only a partial overlap of the species recorded was notable (Fig. 7). This included the lack of European Tree Sparrow dominance in artificial cavities, and the presence of mixed colonies with Eurasian Kingfisher, House Martin, and Grey Wagtail in artificial cavities only, despite the number of sand banks included in the study was larger by one order of magnitude. The frequency of nesting of other bird species was significantly higher in Sand Martin colonies using artificial cavities than in those dug in sand banks. We have documented that the switch of Sand Martin nesting habitat was associated with a change in the community nest web composition. If the utilization of artificial cavities flourishes, it may provide significant boost of nest sites for both the Sand Martin and House Martin populations. Providing additional pipes aimed to allow Sand Martin nesting has been already suggested during several reconstruction projects of embankments in the Czech Republic; a large-scale project focused on construction of various artificial cavities is also headed by the Scottish charity The Sand Martin Trust (Cowley 2009). LITERATURA Casas-Crivillé A. & Valera F. 2005: The European bee-eater (Merops apiaster) as an ecosystem engineer in arid environments. J. Arid Environ. 60: Chalfoun A. D. & Martin T. E. 2010: Facultative nest patch shifts in response to nest predation risk in the Brewer s sparrow: a winstay, lose-switch strategy? Oecologia 163: Cowley E. 2009: Sand Martin artificial breeding sites. The Sand Martin Trust, Kirkcudbright. Cramp S. (ed) 1988: Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa. Vol. V. Oxford University Press, Oxford. Čech P. 2006: Reprodukční biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a možnosti jeho ochrany v současných podmínkách České republiky. Sylvia 42: Čech P. 2007: Ledňáček říční (Alcedo atthis) na Podblanicku. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 44 47: ČSO 2009: Vaše pozorování. birdlife.cz/index.php?birds=1, citováno del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. (eds) 2004: Handbook of the Birds of the World (Volume 9): Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona. Doligez B., Danchin E. & Clobert J. 2002: Public information and breeding habitat selection in a wild bird population. Science 297:

17 SYLVIA 47 / 2011 Dunn P. J. 1982: House martin feeding young sand martins. British Birds 75: 379. Emlen S. T. & Demong N. J. 1975: Adaptive significance of synchronized breeding in a colonial bird: a new hypothesis. Science 188: Etxezarreta Iturriza J. 2008: Caracterización del hábitat reproductor del avión zapador (Riparia riparia) en la Vertiente Cantábrica del País Vasco. Aranzadi, Sociedad de ciencias. San Sebastián. Forsman J. T. & Thomson R. L. 2008: Evidence of information collection from heterospecifics in cavity-nesting birds. Ibis 150: Gilroy J. J., Anderson G. Q. A., Grice P. V., Vickery J. A. & Sutherland W. J. 2010: Midseason shifts in the habitat associations of Yellow Wagtails Motacilla flava breeding in arable farmland. Ibis 152: Glutz von Blotzheim U. N. (ed) 1985: Handbuch der Vögel Mitteleuropas 10/I. Aula-Verlag, Wiesbaden. Grote H. 1920: Ornithologische Beobachtungen aus dem südlichen Uralgebiet (Orenburg): Ein Beitrag zur Kenntnis der Ornis Ostrufslands. J. Ornithol. 68: Gulickx M. M. C., Beecroft R. & Green A. 2007: Creation of artificial sand martin Riparia riparia burrows at Kingfishers Bridge, Cambridgeshire, England. Conserv. Evidence 4: Hamilton W. D. 1971: Geometry for the selfish herd. J. Theor. Biol. 31: Harrison R. 1990: House martins feeding young in sand martins nest holes. Cheshire and Wirral Bird Report 1989: 97. Heneberg P. 1998: Vliv velikosti hnízdní stěny na počet a hustotu nor břehule říční (Riparia riparia). Sylvia 34: Heneberg P. 2007: Sand martin (Riparia riparia) in the Czech Republic at the turn of the millenium. Linzer biologische Beiträge 39: Heneberg P. 2009a. Soil penetrability as a key factor affecting the nesting of burrowing birds. Ecol. Res. 24: Heneberg P. 2009b: Analýza hnízdní populace břehule říční v Jihočeském kraji r Calla, České Budějovice. Heneberg P. & Kovář V. 2007: Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v uměle vytvořených dutinách. Sylvia 43: Heneberg P. & Šimeček K. 2004: Nesting of European bee-eaters (Merops apiaster) in Central Europe depends on the soil characteristics of nest sites. Biologia 59: Jakobs B. 1956: Uferschwalben (Riparia riparia) als Brutvögel der Mauern entlang der Mosel. Ornithologische Mitteilungen 8: 198. Kurek H. 1994: Przemyska populacja żołny (Merops apiaster) v latach Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej 2: Martin K. & Eadie J. M. 1999: Nest webs: A community-wide approach to the management and conservation of cavity-nesting forest birds. For. Ecol. Manage. 115: Mason C. F. & Lyczynski F. 1980: Breeding biology of the Pied and Yellow Wagtails. Bird Study 27: Mather J. R. 1973: House Martin apparently going to roost in Sand Martin colony. British Birds 66: Mazgajski T. D. 2007: Effect of old nest material on nest site selection and breeding parameters in secondary hole nesters a review. Acta Ornithol. 42: Mead C. J. & Pepler G. R. M. 1975: Birds and other animals at Sand Martin colonies. British Birds 68: Mocci de Martis A. & Tassara G. 1994: Sfruttamento dei nidi di gruccione Merops apiaster da parte di altre specie ornitiche. Atti Convegno Italiano di Ornitologia 6: Moffatt K. C., Crone E. E., Holl K. D., Schlorff R. W. & Garrison B. A. 2007: Importance of hydrologic and landscape heterogeneity for restoring bank swallow (Riparia riparia) colonies along the Sacramento River, California. Restor. Ecol. 13: Møller A. P. & Erritzoe J. 1996: Parasite virulence and host immune defense: host immune response is related to nest reuse in birds. Evolution 50: Parejo D., White J., Clobert J., Dreiss A. & Danchin E. 2007: Blue tits use fledgling quantity and quality as public information in breeding site choice. Ecology 88:

18 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí Plucinski A. 2001: Mehlschwalbe (Delichon urbica) besucht Brutkolonie der Uferschwalbe (Riparia riparia). Ornithologische Mitteilungen 48: Scheffer M., Carpenter S., Foley J. A., Folke C. & Walker B. 2001: Catastrophic shifts in ecosystems. Nature 413: Schwemmer P. & Garthe S. 2008: Regular habitat switch as an important feeding strategy of an opportunistic seabird species at the interface between land and sea. Estuar. Coast. Shelf Sci. 77: Sępiol B. 2001: Gniazdowanie dzięciola dużego Dendrocopos major i innych gatunków ptaków w norach żołny Merops apiaster. Kulon 6: Stankowich T. 2003: Marginal predation methodologies and the importance of predator preferences. Anim. Behav. 66: Szép, T., Szabó Z. & Vallner J. 2003: Integrated population monitoring of sand martin Riparia riparia an opportunity to monitor the effects of environmental disasters along the river Tisza. Ornis Hung : Törok I. 1999: European bee-eaters and the occupants of their burrows friends or enemies? Bird Numbers 8: Valera F., Casas-Criville A. & Hoi H. 2003: Interspecific parasite exchange in a mixed colony of birds. J. Parasitol. 89: Waldon J. 2004: Sand Martins and House Martins nesting in a wall. British Birds 97: Warren M. S., Hill J. K., Thomas J. A., Asher J., Fox R., Huntley B., Roy D. B., Telfer M. G., Jeffcoate S., Harding P., Jeffcoate G., Willis S. G., Greatorex-Davies J. N., Moss D. & Thomas C. D. 2001: Rapid responses of British butterflies to opposing forces of climate and habitat change. Nature 414: Yeatman L. 1978: Delichon urbica nichant dans des terriers de Riparia riparia. L Oiseau et la Revue française d Ornithologie 48: Došlo 3. září 2010, přijato 6. září Received 3 September 2010; accepted 6 September Editor: P. Adamík 66

Analýza populace břehulí říčních v Jihočeském kraji v r (výtah)

Analýza populace břehulí říčních v Jihočeském kraji v r (výtah) Analýza populace břehulí říčních v Jihočeském kraji v r. 2009 (výtah) RNDr. Petr Heneberg, Ph.D. Tento výtah z Analýzy populace břehulí říčních v Jihočeském kraji v r. 2009 je určen veřejnosti. Z důvodu

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

v jihozápadních Čechách

v jihozápadních Čechách Sborník muzea Karlovarského kraje 19 () 425 Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) v jihozápadních Čechách Pavel Růžek a Libor Schröpfer ÚVOD Hohol severní (Bucephala clangula) patří k ptačím druhům,

Více

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod

Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitatové preference a hnízdní hustota rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod Habitat preferences and nesting density of the Common Swift (Apus apus) in Havlíčkův Brod and its suburbs

Více

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in Počet hnízdících párů kormorána velkého v České republice v roce 2014 až 2016 Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in 2014 2016 Petr Musil 1, Petr Macháček 2, Zuzana Musilová

Více

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010

Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností skorce vodního (Cinclus cinclus) na Vysočině v roce 2010 Vojtěch

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní

Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní Panurus 21 (2012): 63 72 63 Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Zámecký rybník a ostrovy s kolonií volavek, kvakošů, kormoránů a čápů (foto Petr Macháček) Zámecký rybník v Lednici je součástí Národní přírodní rezervace

Více

Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v uměle vytvořených dutinách. Nesting of the Sand Martin (Riparia riparia) in artificially created cavities

Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v uměle vytvořených dutinách. Nesting of the Sand Martin (Riparia riparia) in artificially created cavities Sylvia 43 / 2007 Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v uměle vytvořených dutinách Nesting of the Sand Martin (Riparia riparia) in artificially created cavities Petr Heneberg 1 & Václav Kovář 2 1 Pod

Více

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků

Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Dopady změny klimatu a zemědělství na populační trendy běžných druhů ptáků Petr Voříšek Česká společnost ornitologická Pan-European Common Bird Monitoring Scheme Proč běžné druhy ptáků? common birds shape

Více

The only native nesting place of the Sand Martin (Riparia riparia) in Central Bohemia influence of floods and predation

The only native nesting place of the Sand Martin (Riparia riparia) in Central Bohemia influence of floods and predation Jediné původní hnízdiště břehule říční (Riparia riparia) ve středních Čechách vliv záplav a predace The only native nesting place of the Sand Martin (Riparia riparia) in Central Bohemia influence of floods

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

K výskytu břehule říční (Riparia riparia) v Karlovarském kraji

K výskytu břehule říční (Riparia riparia) v Karlovarském kraji Sborník muzea Karlovarského kraje 17 (2009) 229 K výskytu břehule říční (Riparia riparia) v Karlovarském kraji Petr Krása & Jan Matějů Úvod Břehule říční, Riparia riparia (Linnaeus, 1758) je naším nejmenším

Více

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech V roce 2009 vydalo Regionální muzeum v Mikulově publikaci Ptáci Lednických rybníků, v níž byl zpracován výskyt

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM Bednářová, E. 1, Kučera, J. 2, Merklová, L. 3 1,3 Ústav ekologie lesa Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz. Co je to polygrafie Australia and New Zealand

Anglický jazyk. Specifikace oboru. Australia and 1. New Zealand. ssgbrno.cz.  Co je to polygrafie Australia and New Zealand Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk Australia and 1. New Zealand www.isspolygr.cz ssgbrno.cz Integrovaná Strřední škola grafická střední Brno škola polygrafická, Brno, Šmahova Šmahova

Více

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících

Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Petr Macháček Potápka roháč na Lednických rybnících Potápka roháč (Podiceps cristatus) je velká téměř jako kachna divoká. Drží se na volné hladině, proto je na našich vodách nepřehlédnutelným druhem. U

Více

Podpora hnízdních možností rorýse obecného (Apus apus) v Jihlavě v roce 2010

Podpora hnízdních možností rorýse obecného (Apus apus) v Jihlavě v roce 2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností rorýse obecného (Apus apus) v Jihlavě v roce 2010 Ivana Šimková,

Více

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě

Konference k programu Monitoring sýčka obecného na Moravě Projekt Monitoring sýčka obecného na Moravě je financován z prostředků EHP a Norských fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí v rámci Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Břehule říční (Riparia riparia) na Kolínsku

Břehule říční (Riparia riparia) na Kolínsku PANURUS, 11 (2001): 3-18 3 Břehule říční (Riparia riparia) na Kolínsku Sand Martin (Riparia riparia) in Kolín region Eva Jeřábková (1), Petr Heneberg (2) (1) Ratenice 110, 289 11 Pečky, (2) Pod Zámkem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ hod. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracovala ZŠ Školská žáky 8. a

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti.

Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti. Projekt: Ochrana a podpora genofondu sýčka obecného na Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti. Sýček obecný (Athene noctua) patří v současnosti v ČR k velmi vzácným druhům sov zemědělské krajiny, přestože

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Potravní síť Společenstvo

Potravní síť Společenstvo Potravní síť Společenstvo Potravní řetězec Predátor 2 Predátor 1 Predátor 3 Herbivor 2 Herbivor 3 Herbivor 4 Herbivor 5 Herbivor 1 Producent 1 Producent 2 Potravní síť potravní síť Topografická potravní

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L. THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.) VLIV VELIKOSTI DENNÍ KRMNÉ DÁVKY NA RETENCI ŽIVIN A ENERGIE A SLOŽENÍ

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Výběr hnízdního prostředí u ledňáčka říčního

Výběr hnízdního prostředí u ledňáčka říčního Sylvia 43 / 2007 Výběr hnízdního prostředí u ledňáčka říčního (Alcedo atthis) Nest site selection in the Kingfisher (Alcedo atthis) Ondřej Straka & Tomáš Grim Přírodovědecká fakulta UP, katedra zoologie,

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Stabilizace břehů Bank Stabilization

Stabilizace břehů Bank Stabilization LLP IP Erasmus No. 11203-1660/KOSICE03 Stabilizace břehů Bank Stabilization doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr Experimentální plochy - závlahová nádrž Bílovec - údolní nádrž Brno Experimental plots - Bilovec

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky

Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Metody inventarizace a hodnocení biodiverzity stromové složky Methods for inventory and biodiversity evaluation of tree layer SBORNÍK ZE

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS

MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS MĚSTA (RODNÉ MĚSTO A DALŠÍ DŮLEŽITÁ MĚSTA) MICHAL KADLEC, DIS Washington D.C. VY_32_INOVACE_AK_1_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Foto 1: Photo 1: Foto 2: Photo 2:

Foto 1: Photo 1: Foto 2: Photo 2: 121 Foto 1: Mladý slavík obecný (Luscinia megarhynchos) se započatým částečným pelicháním. Kolomuty (okres Mladá Boleslav), 12.7.2009 (k článku na str. 23). Foto: P. Kverek. Photo 1: A young Common Nightingale

Více

University of South Bohemia in České Budějovice Faculty of Science

University of South Bohemia in České Budějovice Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice Faculty of Science Allelopathic effect of Salix caprea litter on late successional plants at different substrates of post-mining sites pot experiment studies

Více

Management of habitats and species

Management of habitats and species Management of habitats and species based on the Transboundary cooperation in Šumava/Bavarian Forest from a local perspective Martin Starý Šumava NP One of the largest crossborder protected areas in Europe

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS

INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS INFLUENCE OF FOREST CLEARINGS ON THE DIVERSITY OF MOTHS Šafář J. Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII

VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Kartografické listy, 2008, 16. Radim TOLASZ VYUŽITÍ MAPOVÉ TVORBY V METEOROLOGII A KLIMATOLOGII Tolasz, R.: Using of map products for meteorology and climatology. Kartografické listy 2008, 16, 16 figs.,

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech JAN KAŠPÁREK Klíčová slova: pozorovací vrt barometrický tlak podzemní voda SOUHRN Příspěvek se zabývá vlivem změn barometrického tlaku

Více

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008)

Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Sylvia 45 / 2009 Výskyt kachničky mandarinské (Aix galericulata) v České republice (1978 2008) Occurence of the Mandarin Duck (Aix galericulata) in the Czech Republic (1978 2008) Ladislav Jasso Proseč

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce s atlasem - autorské řešení 1) K jednotlivým bodům na mapě Severní Ameriky přiřaďte

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

KATEGORIZACE ÚZEMÍ KRUŠNÝCH HOR Z HLEDISKA JEHO VÝZNAMNOSTI VE VZTAHU K VÝSKYTU TETŘÍVKA OBECNÉHO PTAČÍ OBLAST NOVODOMSKÉ RAŠELINIŠTĚ - KOVÁŘSKÁ

KATEGORIZACE ÚZEMÍ KRUŠNÝCH HOR Z HLEDISKA JEHO VÝZNAMNOSTI VE VZTAHU K VÝSKYTU TETŘÍVKA OBECNÉHO PTAČÍ OBLAST NOVODOMSKÉ RAŠELINIŠTĚ - KOVÁŘSKÁ KATEGORIZACE ÚZEMÍ KRUŠNÝCH HOR Z HLEDISKA JEHO VÝZNAMNOSTI VE VZTAHU K VÝSKYTU TETŘÍVKA OBECNÉHO PTAČÍ OBLAST NOVODOMSKÉ RAŠELINIŠTĚ - KOVÁŘSKÁ Soubor map Vladimír Bejček, Petra Šímová, Karel Šťastný

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ Název projektu - Rozvoj ICT ve výuce na střední škole Registrační číslo projektu Č.projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0921 Název školy - Střední

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA

ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A PÉČE O LESNÍ REZERVACE UHERSKOHRADIŠŤSKA EVALUATION OF PRESENT STATE AND MANEGEMENT OF FOREST PROTECTED AREAS OF UHERSKOHRADIŠŤSKO Kateřina Rebrošová, Jiří Schneider ABSTRAKT

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více