Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia)"

Transkript

1 SYLVIA 47 / 2011 Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia) Use of a new breeding habitat is associated with changes in frequency and species composition of Sand Martin (Riparia riparia) mixed colonies Petr Suvorov 1, Václav Kovář 2 & Petr Heneberg 3, * 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Kamýcká 129, CZ Praha 6; 2 Nepomucký ornitologický spolek, Klášterecká 40, CZ Nepomuk; 3 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ruská 87, CZ Praha 10; * autor pro korespondenci Suvorov P., Kovář V. & Heneberg P. 2011: Využití nového hnízdního biotopu je asociováno se změnou ve frekvenci a druhovém složení smíšených kolonií břehule říční (Riparia riparia). Sylvia 47: V některých regionech Evropy dochází k nárůstu pozorování hnízdišť břehule říční (Riparia riparia) v uměle vytvořených hnízdních dutinách (např. v nábřežních zdech). Frekvence smíšených kolonií břehule říční s ostatními druhy ptáků byla v umělých hnízdních dutinách signifikantně zvýšena oproti koloniím umístěným v břehulemi vyhrabaných norách. Rovněž druhové složení těchto smíšených kolonií se navzájem významně lišilo. Pro kolonie v umělých hnízdních dutinách byla charakteristická absence dominance vrabce polního (Passer montanus) a naopak přítomnost druhů, které byly zaznamenány výhradně ve smíšených koloniích v umělých hnízdních norách: ledňáčka říčního (Alcedo atthis), jiřičky obecné (Delichon urbicum) a konipasa horského (Motacilla cinerea). Na rozdíl od břehulemi vyhrabaných nor, umělé hnízdní nory byly břehulemi opakovaně obsazeny i v případě, že v předchozí hnízdní sezóně byly využity jiným dutinovým hnízdičem. V práci je popsáno první pozorování početné smíšené kolonie břehule říční a jiřičky obecné. In some European regions, Sand Martins (Riparia riparia) have recently shifted from sand banks to artificial cavities (e.g. in river embankments). Here we provide the evidence that the frequency of mixed colonies of Sand Martins with other bird species was significantly higher in artificial cavities compared to colonies in sand banks. Moreover, species composition was significantly different. In artificial cavities, the lack of dominance of the European Tree Sparrow (Passer montanus) was notable, as well as the presence of the Eurasian Kingfisher (Alcedo atthis), House Martin (Delichon urbicum), and Grey Wagtail (Motacilla cinerea), which were recorded in artificial cavities only. Contrary to sand banks, the re-use of cavities previously occupied by other bird species was common. We also provide the first record of a large mixed colony of Sand Martins and House Martins in secondary cavities. Keywords: Bank Swallow, environmental quality, human-induced change, Motacilla alba, Periparus ater, secondary cavity nester, urban design 49

2 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí ÚVOD Odolnost a stabilita ekologických systémů byla předmětem mnoha nedávných studií zabývajících se vlivem postupných i náhlých změn životního prostředí (Scheffer et al. 2001, Warren et al. 2001). U ptačích populací dochází ke změně využívání dostupných biotopů následkem zvyšujícího se rizika predace (Chalfoun et al. 2010), následkem snížení úspěšnosti hnízdění (Doligez et al. 2002, Parejo et al. 2007), prostřednictvím změn v preferencích pro různé typy polních plodin během hnízdní sezóny (Gilroy et al. 2010), popřípadě kvůli změnám v dostupnosti potravy (Schwemmer & Garthe 2008). Mezi druhy, u nichž došlo ke změně hnízdního biotopu, patří i břehule říční (Riparia riparia). Následkem regulace většiny velkých řek ve většině industrializovaných zemí ztratil tento koloniálně hnízdící druh své původní hnízdní biotopy (Moffatt et al. 2005, Heneberg 2007). V oblastech s těžbou písku slouží nově za náhradní biotop převážně pískovny a štěrkopískovny, což je i případ většiny kolonií na území České republiky. Ale i tato stanoviště vlivem zmenšování počtu dobývaných ložisek v posledních dvou desítkách let ubývají a těžiště výskytu břehule říční se přesouvá do písčitých stěn uměle udržovaných člověkem. V roce 2009 takto například v jižních Čechách hnízdilo 58 % hnízdních párů (Heneberg 2009b). Alternativně dochází k přesunu do kamenných či betonových stěn s již existujícími uměle vytvořenými dutinami (Heneberg & Kovář 2007), převážně drenážními trubkami v říčních nábřežích. I když obdobné lokality bývaly považovány pouze za náhodné a nevýznamné (Cramp 1988), v regionech s vysokým stupněm urbanizace začínají v posledních desetiletích tvořit převážnou většinu existujících hnízdišť. Příkladem je již od poloviny 20. století údolí německé řeky Mosely (Jakobs 1956), v současnosti i španělské Baskicko (Etxezarreta Iturriza 2008), nebo v České republice Děčínsko (Heneberg & Kovář 2007). Břehule tedy v řadě oblastí již není druhem hloubícím si vlastní nory (angl. primary cavity nester), ale druhem využívajícím již existujících dutin (angl. secondary cavity nester). Břehule říční svou norující aktivitou působí jako ekosystémový inženýr, protože na jejich nory jsou vázány četné druhy organismů. Naopak frekvence opakovaného využití starších nor samotnými břehulemi je velmi nízká a jejich obsazení jinými druhy ptáků tedy jen zanedbatelně ovlivňuje dostupnost hnízdních biotopů samotné břehuli. Nicméně přetrvávání starých nor na hnízdišti může ovlivňovat početnost a druhové spektrum parazitů (Valera et al. 2003). Staré hnízdní nory břehulí jsou nejčastěji využívány vrabcem polním (Passer montanus), vrabcem domácím (Passer domesticus) a špačkem obecným (Sturnus vulgaris). Využití nor břehulí těmito třemi druhy má ale silné regionální odlišnosti: všechny tyto tři druhy běžně využívají staré nory břehulí ve Velké Británii (Mead & Pepler 1975), ale v České republice využívají tuto niku pouze vrabci polní (viz níže). U obou druhů vrabců bylo dokumentováno agresivní chování vůči ostatním druhům čeledi vlaštovkovitých, o kterém se soudí, že by dokonce mohlo stát za lokálními poklesy početnosti vlaštovkovitých v urbánních biotopech (del Hoyo et al. 2004), a kterému by tedy mohly být potenciálně vystaveny i břehule využívající alternativních biotopů v podobě sekundárních dutin v urbánních a suburbánních biotopech. Cílem této práce bylo ověřit hypotézu, že změna hnízdního biotopu je asociována se změnou druhového složení a druhové dominance v rámci smíšených 50

3 SYLVIA 47 / 2011 kolonií břehule říční. Předpokládali jsme, že dramatické změny v hierarchii dutinových hnízdičů, způsobené změnou využívaného biotopu, by mohly potenciálně vést i ke změně frekvence smíšených hnízdních kolonií v alternativních biotopech. Experimentální práce na toto téma nebyly u norujících druhů ptáků s ohledem na problémy s manipulací jejich populacemi, specifické nároky na hnízdní biotop a zákonnou ochranu dosud publikovány. Tento příspěvek se tedy jako první zabývá efektem změny hnízdního biotopu norujícího ptáka na jeho hnízdní síť (angl. nest web), tj. diverzitu a dominanci druhů využívajících jeho hnízdních dutin. MATERIÁL A METODIKA Sběr dat byl prováděn autory článku a dalšími 130 spolupracovníky na území České republiky na 534 hnízdištích obsazených břehulemi říčními v alespoň jedné hnízdní sezóně během let 1992 až Každoročně byla data sbírána jen na části z celkového souboru hnízdišť. Většina hnízdišť byla nadto obsazena jen po několik po sobě následujících sezón. Celkový počet kontrol obsazených břehulemi nebo alespoň s přítomností jejich starých nor byl 2204 (počet hnízdišť počet let, ve kterých byla daná lokalita kontrolována). Distribuce kontrolovaných hnízdišť (obr. 1) koresponduje s přítomností sedimentů umožňujících hloubení nor a/nebo s přítomností nábřežních zdí s vhodnými umělými hnízdními dutinami. Nadmořská výška břehulemi obsazených lokalit se pohybovala mezi 155 a 688 m n. m. Hnízdění ve vyšších nadmořských výškách je patrně limitováno květnovou izotermou 10 C, určující hranice rozšíření tohoto druhu v rámci většiny jeho hnízdního areálu (Heneberg 2007). Počet hnízdících párů Obr. 1. Lokalizace kolonií břehulí říčních zahrnutých do této studie. ( ) Kolonie v umělých hnízdních dutinách; ( ) kolonie v břehulemi vyhrabaných norách, převážně v pískovnách. Fig. 1. Location of Sand Martin colonies examined in this study. ( ) Colonies in artificial cavities; ( ) control colonies dug in various loose materials, prevalently in sandpits. 51

4 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí byl v průběhu jednotlivých let kolísající. Od poloviny 90. let byl zaznamenán pokles v celkovém počtu párů a především pokles celkového počtu obsazených lokalit (Heneberg 2007). Z 534 kolonií obsazených břehulemi bylo 307 (57,5 %) umístěno v pískovnách, štěrkopískovnách a štěrkovnách. Zbývající hnízdiště využívala širokého spektra částečně zpevněných jemnozrnných materiálů, popřípadě umělých hnízdních dutin (tab. 1). Dostupná data reprezentují většinu hnízdišť břehule říční na území České republiky (Heneberg 2007). Metodiku sběru dat popisuje detailněji Heneberg (2007). Hnízdní kolonie byly mapovány metodou přímého vyhledávání potenciálních hnízdních lokalit na základě záznamů kolmých stěn v mapových podkladech. Zároveň bylo sčítání koncem 90. let propagováno v odborném tisku i v některých denících a následně byl uskutečněn sběr dat od respondentů za účelem identifikace lokalit, které mohly náhodně uniknout pozornosti. Vzhledem k poněkud neobvyklému charakteru lokalit s uměle vytvořenými hnízdními dutinami bylo nutno pozměnit metodiku používanou pro hnízdiště v břehulemi vytvořených dutinách, která byla kontrolována v období od 15. června do 30. září každého roku (Heneberg 2007). Pro dohledávání uměle vytvořených dutin byly kontroly prováděny pouze během vrcholu hnízdního období od poloviny května do kon- Tab. 1. Biotopy využívané břehulí říční (Riparia riparia). Legenda: 1 sypké materiály zahrnovaly písek, štěrkopísek, ornici, drcený kámen, drcený beton, drcené cihly, drcenou keramiku, drcenou suť, kaolinovou šliku, rašelinu a škváru. Table 1. Habitats used by Sand Martins (Riparia riparia). Legend: 1 The loose materials included sand, gravelsand, top soil, crushed stone, crushed concrete, crushed bricks, crushed ceramics, crushed rubble, kaolin schlick, peat, and scoria. biotop habitat n % pískovny / štěrkopískovny / štěrkovny sandpit / gravelsandpit / gravelpit částečně odtěžené hromady sypkých materiálů 1 erodované břehy řek, rybníků a rybničních ostrovů či deponií partially excavated heap of loose material eroded bank of river, pond or pond island částečně odtěžené svahy partially excavated slope hliniště claypit umělé hnízdní dutiny artificial cavities příkopy trench deponie popílku ashdump kamenolomy stone quarry erozní brázdy erosion furrow těžebny kaolinu kaolin pit hnědouhelné povrchové doly či lomy brown coal open-cast mine erodované výsypky hnědouhelných eroded brown coal spoil bank dolů těžebny rašeliny peat mine silážní jámy silage pit deponie odpadu po těžbě uranové rudy uranium mine waste deposit celkový počet kolonií total number of colonies

5 SYLVIA 47 / 2011 ce června dané hnízdní sezóny, nejlépe za slunečného počasí. Roku 2010 byly kontroly obsazenosti těchto lokalit prováděny pro opožděný začátek hnízdní sezóny od poloviny června do poloviny července. Jako nora vyhloubená břehulemi byla evidována každá dutina vyhloubená jedinci tohoto druhu, hlubší než 5 cm. Zaznamenáván byl přesný počet nor, počet párů byl odhadnut. Jako opuštěné kolonie byla označena hnízdiště, na kterých byly přítomny pouze nory bez známek používání, typicky s přítomností pavoučích sítí nebo s vyrůstajícími travinami ve vstupních otvorech. Jako subkolonie byla definována prostorově oddělená skupina nor v rámci jedné hnízdní stěny (Heneberg 1998). Jako nory z předchozích let umístěné na okrajích aktivních kolonií byly definovány břehulemi vyhrabané nory, jejichž přítomnost byla fotograficky dokumentována již v průběhu jedné či více předchozích sezón, a které nebyly prostorově odděleny od aktivní kolonie břehulí v dané hnízdní sezóně. Jako okraj aktivní kolonie byla definována oblast břehulemi obsazených hnízdních nor zahrnující postranní části dané kolonie v rozsahu jedné pětiny její celkové délky. Okraje aktivních kolonií jsou charakteristické nižší hustotou nor, přítomností později přilétajících mladších jedinců břehulí, nižší úspěšností hnízdění, atp. Projevuje se zde zřejmý efekt sobeckého stáda (angl. selfish herd effect), kdy se zvyšující se vzdáleností od středu kolonie dochází k nárůstu negativních jevů, typicky predace a parasitizmu (Hamilton 1971, Emlen & Demong 1975, Stankovich 2003). S ohledem na absenci kontrol v jarním období (duben, květen) je pravděpodobné, že tato studie podhodnocuje frekvenci výskytu ptáků hnízdících pouze během tohoto období. Protože však kontroly břehulemi vyhrabaných nor i umělých hnízdních dutin probíhaly ve stejném časovém období, získaná data umožňují vzájemné srovnání. Část příspěvku se věnuje nálezu první velké smíšené kolonie břehule říční a jiřičky obecné. Tato kolonie se nacházela v nábřežní železobetonové zdi o délce 280,8 m zpevňující silniční těleso Roztocké ulice v Praze-Podbabě (50 7'N, 14 23'E, nadmořská výška hladiny Vltavy 175 m n. m.). Silnice v těchto místech prochází přímo nad levým břehem řeky Vltavy. Panely, ze kterých je stěna tvořena, jsou 9,3 až 11,3 m vysoké, 2,0 m široké a 0,4 m tlusté, zapuštěné do podložní břidlice, a vyčnívají 7,4 až 8,4 m nad hydrostatickou hladinu jezu Klecany. Stěna je orientována VJV směrem. Za panely je v jejich horní polovině umístěn hutněný násep, do kterého ústí 258 plastových drenážních trubek o vnitřním průměru 11 cm a délce >40 cm. Trubky jsou v horní pětině stěny do zdi zabudovány v horizontální linii, přímo nad vodní hladinou, se vzájemnými odstupy 80 cm. Zeď byla vystavěna v letech a od té doby na ní neproběhly významnější údržbářské práce. Poprvé pozoroval břehule na této lokalitě roku 2006 Martin Brejška (ČSO 2009). V daném roce mělo jít o první obsazení lokality. Následující rok udává opět M. Brejška cca 40 párů ( ), roku 2008 Jiří Kovanda blíže neupřesněný počet párů ( ) a roku 2009 Jakub Žďárský cca 20 párů ( ; vše ČSO 2009). Roku 2007 zaznamenal v jedné z trubek hnízdění jednoho páru konipasa bílého (Motacilla alba) Martin Brejška (ČSO 2009). Míra dominance byla vyhodnocena pomocí Berger-Parkerova indexu charakterizujícího podíl nejhojnějšího druhu na celkovém počtu všech zjištěných jedinců. Rozdíly ve frekvenci hnízdění ptáků v koloniích břehulí byly vyhodnoceny pomocí χ 2 testu. Diverzita byla vyhodnocena pomocí Jaccardova 53

6 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí koeficientu a Morisita-Horn indexu. Tyto dva způsoby měření diversity byly zvoleny pro balancované ověření vzájemné podobnosti zkoumaných komunit jak z kvalitativního (Jaccard), tak i kvantitativního (Morisita-Horn) hlediska. VÝSLEDKY Smíšené kolonie břehule říční s jinými druhy ptáků jsme zaznamenali na třech z 18 břehulemi obsazených lokalit (16,7 %) situovaných do umělých hnízdních dutin. Z jiných druhů ptáků jsme na těchto lokalitách zjistili hnízdění ledňáčka říčního (Alcedo atthis; obr. 2), jiřičky obecné (Delichon urbicum), vrabce polního, konipasa bílého a konipasa horského (Motacilla cinerea). Přítomnost smíšených hnízdních kolonií dvou až čtyř druhů ptáků jsme v umělých hnízdních norách zaznamenali i po několik po sobě následujících hnízdních sezón (tab. 2), což je odlišuje od hnízdišť v břehulemi vyhrabaných dutinách (viz níže). Nejčastěji se vyskytujícím druhem v koloniích břehulí v umělých hnízdních dutinách byl konipas horský (Berger- Parkerův index d = 0,524). Na lokalitě Nepomuk (49 29'N, 13 35'E), kde byl průběh hnízdění detailně dokumentován (tab. 2), jsme zjistili, že břehule využívaly dutiny obsazené předtím jinými druhy ptáků, (vrabcem polním a konipasem horským). Hnízdící břehule neodstranily stará hnízda konipasů horských, která byla umístěna vždy blízko vstupního otvoru (do 20 cm od vstupního otvoru nezávisle na délce dutiny) a namísto toho je přelézaly při cestě ke svým vlastním hnízdům, umístěným na konci dané dutiny. Podobně na jiné z kolonií v umělých hnízdních dutinách (Klenovice u Soběslavi, 49 17'N, 14 42'E) břehule umělé hnízdní dutiny při hnízdění aktivně prodlužovaly nejméně během let 1967 až 2002 do navazujícího sypkého Obr. 2. Celkový pohled na společné hnízdiště břehule říční, ledňáčka říčního a konipasa horského v Tchořovicích (49 26'N, 13 48'E). Foto V. Kovář, Fig. 2. Embankment in Tchořovice (49 26'N, 13 48'E), where a mixed colony of Sand Martins, Eurasian Kingfishers and Grey Wagtails is present. Photo by V. Kovář; July 31,

7 SYLVIA 47 / 2011 Tab. 2. Umělé hnízdní dutiny mohou hostit smíšené hnízdní kolonie břehule říční s ostatními druhy ptáků po několik po sobě následujících let. V tabulce je uvedena obsazenost smíšené hnízdní kolonie v umělých hnízdních dutinách v Nepomuku (49 29'N, 13 35'E) v letech Výstavba stěny s dutinami proběhla v zimě 2000/01; jde o drenážní trubky mající odvodňovat násep silnice. V tabulce je ukázáno druhové složení kolonie a počet párů v jednotlivých letech. Roku 2007 nedošlo k zahnízdění břehule říční pravděpodobně z důvodu vyplavení umělých hnízdních dutin v hnízdní sezóně U všech zaznamenaných párů konipasa horského došlo ke dvou až třem zahnízděním ročně. Table 2. Artificial cavities may host mixed colonies of Sand Martins with other bird species for several subsequent years. As an example, occupancy of a mixed Sand Martin colony in artificial cavities in Nepomuk (49 29'N, 13 35'E) in the years is shown here. The cavities were constructed in winter 2000/01, and were aimed to serve as regular drainage pipes of the road dyke. Number of pairs found to be breeding in each year is shown. Sand Martins were absent in 2007 probably due to flooding of breeding cavities in All pairs of Grey Wagtails performed two to three nesting attempts per year. rok / year druh / species Riparia riparia Passer montanus Motacilla alba 1 Motacilla cinerea materiálu. Při pokusu o měření délky těchto dutin (> 4 m) jsme zjistili, že se v nich v pravidelných intervalech nachází hnízdní komůrky s pozůstatky starých hnízd, implikující opakované prodlužování dutin a hloubení nové hnízdní komůrky pro každé hnízdění. Prodlužování hnízdních nor s následnou tvorbou druhé hnízdní kotlinky jsme v několika případech zaznamenali i v případě břehulemi vyhrabaných nor v pískovnách. V těchto případech se zhruba ve dvou třetinách celkové délky nory nacházela první hnízdní kotlinka s pozůstatky materiálu z prvního hnízdění a na konci nory druhá hnízdní kotlinka s hnízdem využitým vesměs ke druhému hnízdění během daného kalendářního roku. V případě břehulemi vyhrabaných nor jsme však nikdy nezaznamenali, že by břehule znovu obsadily noru s pozůstatky hnízda jiného ptačího druhu (například vrabce polního), které většinou vyplňuje téměř celý prostor hnízdní kotlinky i přístupové chodby. Jak v umělých hnízdních dutinách, tak ani v břehulemi vyhrabaných norách jsme nepozorovali, že by břehule odstraňovaly materiál hnízd jiných druhů ptáků. Jde patrně o faktor limitující využití dutin či nor břehulemi poté, co byly zaplněny hnízdním materiálem druhů náležejících ke stejné hnízdní síti. Detaily pozorování jednotlivých smíšených kolonií přesahují rozsah tohoto příspěvku s jedinou výjimkou, kterou je první pozorování smíšené kolonie břehule říční a jiřičky obecné v umělých hnízdních dutinách v Praze-Podbabě (obr. 3). V červnu 2010 jsme na hnízdišti během opakovaných pozorování zjistili přítomnost 123 hnízdních párů břehule říční, tj. 48 % obsazenost dostupných hnízdních dutin (obr. 4A B). Na okraji některých nor byly viditelné oblázky (obr. 4C) nasvědčující tomu, že umělé hnízdní dutiny jsou břehulemi aktivně prodlužovány. Již roku 2009 jsme zaznamenali na lokalitě přítomnost jiřičky obecné, která lovila v hejnu spolu 55

8 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí Obr. 3. Celkový pohled na společné hnízdiště břehule říční a jiřičky obecné v Praze-Podbabě. Foto P. Suvorov, Fig. 3. Embankment of the Vltava River in Prague-Podbaba, which hosts a mixed colony of Sand Martins and House Martins. Photo by P. Suvorov; July 14, s břehulemi. V roce 2010 byly jiřičky na lokalitě opět pozorovány, a proto byly za pomoci člunu detailněji zkontrolovány všechny otvory. Systematickým prohledáváním otvorů pomocí dalekohledu a fotoaparátu jsme zjistili tři plastové trubky s vestavěnými hnízdy jiřiček. Posléze jsme pozorovali, že jiřičky do hnízd v pravidelných intervalech zaletují. Vstupní otvor dutin využitých jiřičkami byl z větší části uzavřen zátkou z hlinitých hrudek vizuálně podobných materiálu užívanému jiřičkami pro stavbu jejich běžných hnízd (obr. 4D F). Na lokalitě jsme kromě dvou výše zmíněných druhů zaznamenali i přítomnost konipasa bílého. V kontrolní skupině 516 hnízdišť v břehulemi vyhrabaných norách (převážně ve stěnách pískoven, tab. 1) jsme nezaznamenali žádný případ hnízdění jiného druhu ptáka v noře břehule vyhrabané v daném kalendářním roce. Na 28 lokalitách (5,4 %) jsme v norách vyhrabaných břehulemi zjistili hnízdění 56 jiných druhů ptáků. Ve všech případech šlo o hnízdění v opuštěných koloniích nebo subkoloniích břehulí, popřípadě v norách z předchozích let umístěných na okrajích aktivní hnízdní kolonie. V nepoškozených, břehulemi vyhrabaných norách, starších jednoho roku jsme zjistili zahnízdění vrabce polního, sýkory koňadry (Parus major), sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus), sýkory uhelníčka (Periparus ater; obr. 5) a konipasa bílého, v erozí rozšířených norách dále poštolku obecnou (Falco tinnunculus) a v dutém, zuhelnatělém kmeni v břehulemi obsazené stěně rehka domácího (Phoenicurus ochruros). Z výše uvedených byl výrazně dominantním druhem využívajícím tato stanoviště vrabec polní (Berger-Parkerův index d = 0,998; obr. 6). Další dva druhy norujících ptáků hnízdících v České republice, vlha pestrá (Merops apiaster) a ledňáček říční, v několika případech hnízdily na stejných lokalitách jako břehule, například v rámci stejné pískovny, většinou ale prostorově

9 SYLVIA 47 / 2011 Obr. 4. Detailní pohled na hnízdiště jiřiček a břehulí v Praze-Podbabě. (A) Břehule říční krmící mláďata u vletového otvoru do hnízdní dutiny. (B) Pohled na jednotlivé panely hnízdiště v Praze-Podbabě. Břehule a jiřičky obsazují drenážní otvory v horní části stěny. (C) Oblázky na okrajích trubek obsazených břehulemi nasvědčují tomu, že dutiny jsou na svém konci aktivně prodlužovány. (D F) Vletové otvory vyzděné jiřičkami obecnými; přítomnost jedinců jiřiček přímo ve vletových otvorech je patrná na snímcích (D) a (F). Foto P. Suvorov, Fig. 4. Mixed colony of Sand Martins and House Martins in Prague-Podbaba. (A) A Sand Martin feeding nestlings in the drainage pipe. (B) Detailed view of concrete blocks used by Sand Martins and House Martins. Both species occupied drainage pipes in the upper part of the embankment. (C) Cobbles near the drainage pipe entrance suggest active prolongation of the cavities by nesting Sand Martins. (D F) Drainage pipe entrances enclosed using the muddy nest material typical for House Martins. Two House Martin individuals are visible inside the nests (D) and (F). Photo by P. Suvorov; July 19,

10 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí Obr. 5. Pískovna Munice (49 4'N, 14 23'E), kde v opuštěné noře břehulí zahnízdila sýkora uhelníček. (A) Celkový pohled. (B) Detail hnízdní nory. (C) Jedno z mláďat sýkory uhelníčka z předmětné hnízdní nory. Foto P. Heneberg, (A), (B, C). Fig. 5. The Munice sandpit (49 4'N, 14 23'E), where the abandoned Sand Martin holes were used for successful nesting by Coal Tits. (A) Overall view. (B) Detail of the old Sand Martin burrow occupied by a pair of Coal Tits. (C) A Coal Tit nestling from the respective burrow. Photo by P. Heneberg; August 8, 2008 (A), June 25, 2010 (B, C). odděleně od aktivních kolonií břehulí. V případě vlhy pestré jsme zjistili hnízdění ve stejné pískovně v rámci pěti kontrolovaných lokalit. Na čtyřech z nich došlo ke hnízdění v jiných vrstvách písku lišících se svou zrnitostí a kompaktností, v pátém případě došlo ke hnízdění ve společné hnízdní stěně s velmi jemnozrnným pískem a nízkým podílem 58 jílovité složky. Na lokalitách se společným výskytem břehulí a ledňáčků (např. dolní tok Moravy, Brněnská (Kníničská) přehrada na řece Svratce, řeka Litavka na Příbramsku) obsazovaly břehule výhradně velké písčité nátrže, zatímco nory ledňáčků byly umístěny do menších, často jílovitých břehů, kterým se břehule vyhýbají. Podobně ledňáčci oproti břehulím

11 SYLVIA 47 / 2011 obsazují i stěny částečně zakryté kořeny či vegetací. Na území České republiky jsme nezaznamenali hnízdění ledňáčka říčního v aktivní kolonii břehule říční vyjma hnízdišť v umělých hnízdních dutinách. Frekvence hnízdění jiných druhů ptáků byla výrazně vyšší v koloniích břehulí využívajících umělé hnízdní dutiny oproti koloniím lokalizovaným do břehulemi vyhrabaných nor (χ 2 test, χ 2 = 51,8; df = 1, p < 0,01). Jejich druhové složení se významně lišilo (Jaccard index c j = 0,2; Morisita-Horn index c mh = 1,06 * 10-4 ). Nápadný byl jen částečný překryv druhů využívajích tyto dva typy hnízdních biotopů (obr. 7A) a absence dominance vrabce polního v umělých hnízdních dutinách. DISKUSE Analýzy mezidruhových asociací komunit dutinových hnízdičů byly opakovaně provedeny u druhů využívajících stromových dutin (Martin & Eadie 1999, Forsman & Thomson 2008, apod.). Naopak hnízdním sítím norujících druhů ptáků byla věnována jen okrajová pozornost. Současné znalosti o druzích sdílejících hnízdiště s třemi nejpočetnějšími druhy evropských norujících ptáků (obr. 7B) pochází výhradně z dat získaných z nor vyhrabaných některým z těchto tří druhů. Asociace s jinými druhy ptáků v prostředí umělých hnízdních dutin jsou prakticky neznámé s výjimkou dvou krátkých zpráv. První z nich je pozorování páru ledňáčka říčního hníz- 100 umělé hnízdní dutiny břehulemi vyhrabané nory 80 frekvence / frequency [%] ,01 0 Motacilla cinerea Passer montanus Delichon urbicum Motacilla alba Alcedo atthis Falco tinnunculus Cyanistes caeruleus Parus major Phoenicurus ochruros Periparus ater druh / species Obr. 6. Frekvence hnízdění jednotlivých ptačích druhů zjištěných ve smíšených koloniích břehule říční v umělých hnízdních dutinách ( ) a v břehulemi vyhrabaných norách ( ) v České republice. Fig. 6. Frequency of bird species found to nest in mixed Sand Martin colonies in artificial cavities (black columns) and sand banks (grey columns) in the Czech Republic. 59

12 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí dícího v kolonii břehule říční v umělých hnízdních norách ve Velké Británii (Gulickx et al. 2007). Druhý článek se zabývá společným hnízděním jednoho páru břehule říční a jednoho páru jiřičky obecné v dutinách zdi stodoly na britském venkově (Waldon 2004). Náš příspěvek jako první dokumentuje zvýšenou frekvenci smíšených hnízdních kolonií břehule říční s jinými ptačími druhy v umělých hnízdních dutinách oproti norám vyhrabaným břehulemi. Druhové složení komunit využívajících tyto dva typy hnízdních biotopů se rovněž lišilo (obr. 6, 7A). Rozdíly spočívaly především v absenci dominance vrabce polního v umělých hnízdních dutinách a naopak v přítomnosti smíšených kolonií s ledňáčkem říčním, jiřičkou obecnou a konipasem horským jen v umělých hnízdních dutinách. Navzdory tomu, množství kontrolovaných kolonií situovaných do břehulemi vyhrabaných nor bylo více než řádově větší oproti koloniím v umělých hnízdních dutinách. V koloniích situovaných do břehulemi vyhrabaných nor jsme v souladu s předchozími pozorováními (Mead & Pepler 1975, Szép et al. 2003, Heneberg & Šimeček 2004, Heneberg 2009a) nezaznamenali společné kolonie s ledňáčkem říčním. Společné hnízdění s vlhou pestrou bylo pozorováno jen v případě, že byl dostupný substrát se zrnitostí a kompaktností preferovanou oběma druhy (Heneberg & Šimeček 2004, Heneberg 2009a), jinak se jejich nory nacházely v navzájem oddělených vrstvách písku s jinými fyzikálními vlastnostmi. Jiné druhy norujících ptáků se v České republice nevyskytují, ze zahraničí je znám občasný výskyt břehule říční ve smíšených koloniích s blízce příbuznou břehulí hnědohrdlou (Riparia paludicola). Naopak kolonie břehule druhu Riparia diluta (označované dříve jako poddruh R. riparia) jsou v místech prolínání druhových areálů s R. riparia oddělené (del Hoyo et al. 2004). Spektrum druhů využívajících břehulemi vyhrabaných nor se zcela překrývalo s tím, které při svém rozsáhlém průzkumu zjistili Mead & Pepler (1975) ve Velké Británii. Některé dominantní druhy zaznamenané těmito autory jsme však na hnízdištích v České republice v břehulemi vyhrabaných dutinách nepozorovali (obr. 6). Nápadná byla zejména absence špačka obecného (v Británii na rozdíl od České republiky v norách břehulí běžný) a vrabce domácího (oproti Británii v ČR záznamy o jeho společném hnízdění s břehulemi dosud chybí). Na rozdíl od některých jiných dutinových hnízdičů (Mazgajski 2007) jsme nepozorovali, že by břehule z dutin či nor odstraňovaly materiál hnízd jiných druhů ptáků nebo pozůstatky materiálu po svém předchozím hnízdním pokusu. Na rozdíl od břehulemi vyhrabaných nor docházelo v umělých hnízdních dutinách k zahnízdění břehulí i v dutinách, které obsahovaly pozůstatky hnízdního materiálu z předchozích hnízdění jiných druhů. Tato skutečnost naznačuje, že na rozdíl od kolonií v břehulemi vyhrabaných norách by ve smíšených kolonií v umělých hnízdních dutinách mohlo docházet ke snadnějšímu mezidruhovému přenosu parazitárních nákaz, podobně jako byl dokumentován například ve smíšených koloniích vlh pestrých a vrabců skalních (Petronia petronia) (Møller & Erritzoe 1996, Valera et al. 2003). Do budoucna je jednoznačně žádoucí testování této hypotézy o vlivu využití nového hnízdního biotopu. V neposlední řadě tento příspěvek dokumentuje smíšenou kolonii 123 párů břehulí a tří párů jiřiček v otvorech nábřežní zdi v Praze-Podbabě (obr. 3 4). Hnízdění jiřiček ve štěrbinách a dutinách bývá považováno za vzácné, avšak v ně- 60

13 SYLVIA 47 / 2011 A břehulemi vyhrabané nory umělé hnízdní dutiny Falco tinnunculus Phoenicurus ochruros Cyanistes caeruleus Parus major Periparus ater Motacilla alba Passer montanus Alcedo atthis Delichon urbicum Motacilla cinerea B apiaster Athene noctua Columba oenas Sturnus vulgaris Passer domesticus Riparia riparia Falco tinnunculus Corvus monedula Delichon urbicum Muscicapa striata Turdus merula Phoenicurus ochruros Cyanistes caeruleus Troglodytes troglodytes Erithacus rubecula Parus major Periparus ater A lcedo atthis Merops Dendrocopos major Coracias garrulus Upupa epops epops Upupa epops africana Spreo bicolor Riparia riparia Oenanthe onenanthe Passer hispaniolensis Petronia petronia Motacilla alba Passer montanus Motacilla cinerea Cinclus cinclus Obr. 7. Druhová rozmanitost ptačích druhů hnízdících v norách evropských norujících ptáků. (A) Vennův diagram znázorňující na základě výsledků této studie druhy využívající břehulemi vyhrabané nory a jejich srovnání s druhy zjištěnými v umělých hnízdních dutinách. (B) Vennův diagram znázorňující současný stav znalostí o využívání nor břehule říční, vlhy pestré a ledňáčka říčního jinými druhy ptáků (Mead & Pepler 1975, Yeatman 1978, Mason & Lyczynski 1980, Kurek 1994, Mocci de Martis & Tassara 1994, Törok 1999, Sępiol 2001, Casas-Crivillé & Valera 2005, Čech 2006, Čech 2007, Raül Aymi in litt., tato studie). Fig. 7. Diversity of bird species nesting in breeding holes of European burrowing birds. (A) Venn diagram of bird species found to utilize old Sand Martin burrows in the sand banks, and artificial cavities within mixed Sand Martin colonies in the Czech Republic. (B) Venn diagram of bird species known to utilize old Sand Martin, European Bee-eater, and Eurasian Kingfisher burrows in sand banks (Mead & Pepler 1975, Yeatman 1978, Mason & Lyczynski 1980, Kurek 1994, Mocci de Martis & Tassara 1994, Törok 1999, Sępiol 2001, Casas-Crivillé & Valera 2005, Čech 2006, Čech 2007, Raül Aymi in litt., this study). 61

14 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí kterých oblastech (Belgie, severní Francie, německé Meklenbursko, Polsko) dochází k přesouvání hnízdících jiřiček dovnitř budov, což bývá zdůvodňováno kompeticí o tradiční hnízdiště s vrabcem domácím (Glutz von Blotzheim 1985, del Hoyo et al. 2004). Tři případy hnízdění jednotlivých párů jiřiček ve starých, břehulemi vyhrabaných norách bylo zaznamenáno na jihu evropské části Ruska, v severní Francii a v Anglii (Grote 1920, Yeatman 1978, Harrison 1990). Pozorován byl také pokus jiřiček o krmení mláďat břehulí, při kterém ale hnízdící břehule projevovaly vůči krmícímu jedinci jiřičky agonistické chování (Dunn 1982). Ve všech případech jde jen o jednotlivá pozorování, občas bývá zaznamenána přítomnost jiřiček v koloniích břehulí v písčitých stěnách (Mather 1973, Mead & Pepler 1975, Plucinski 2001), ale bez vlastního zahnízdění. První pozorování společné kolonie břehulí a jiřiček využívajících umělých hnízdních dutin pochází z roku 2003 z britského Devonu, kde dvakrát během hnízdní sezóny vyhnízdil jeden pár jiřiček v otvoru mezi pískovcovými bloky ve stěně zchátralé stodoly. Vstupní otvor nebyl jiřičkami vyzděn a hnízdění bylo pravděpodobně úspěšné. Na stejné lokalitě, o 2,5 metru stranou, zahnízdil v jiné dutině mezi pískovcovými bloky i jeden pár břehulí. V budově zároveň hnízdilo obvyklým způsobem několik dalších párů jiřiček, vlaštovky obecné a rorýsi obecní (Waldon 2004). Pozorování popsané v tomto článku je tedy teprve druhým nálezem společné kolonie břehulí a jiřiček dělících se o dostupné sekundární hnízdní dutiny. V předchozím případě šlo ale pouze o zahnízdění jediného páru břehule na Waldonem popisované lokalitě. Na rozdíl od jeho pozorování v našem případě všechny hnízdící jiřičky zazdily hnízdní otvor materiálem tvořícím jejich běžná hnízda (obr. 4D F). Důvodem může být větší průměr vstupního otvoru v porovnání s dutinami zaznamenanými na britském hnízdišti. V příspěvku jsme zdokumentovali, že využití nového hnízdního biotopu břehulí říční bylo asociováno se změnou ve složení komunitní hnízdní sítě. Bude-li mít využití umělých hnízdních dutin v budoucnu stoupající tendenci, mohou se tyto biotopy stát významným zdrojem nových hnízdních příležitostí jak pro populace břehule říční, tak i jiřičky obecné. Doplnění většího množství nezaslepených drenážních trubek za účelem umožnění zahnízdění břehule říční bylo již navrženo v rámci několika rekonstrukčních projektů nábřežních zdí v České republice (P. Benda in litt., P. Heneberg nepubl.). Rozsáhlý projekt zaměřený na konstrukci různých typů umělých hnízdních dutin v současnosti probíhá rovněž ve Velké Británii (Cowley 2009). PODĚKOVÁNÍ Za pomoc při sběru terénních dat na lokalitě Praha-Podbaba děkujeme Jakubu Fialovi, Markétě Skuhrové a Michalu Podhrazskému, za některé údaje z lokality Mladošovice děkujeme Jiřímu Řehounkovi, za upozornění na hnízdění holuba doupňáka v norách vlh ve Španělsku Raülu Aymiovi, za metodické vedení Miroslavu Šálkovi (školitel P.S.) a Janě Svobodové (konzultantka P.S.), za některé údaje o hnízdišti v Praze-Podbabě Technické správě komunikací hlavního města Prahy. Za poskytnutí části citované literatury děkujeme Karlu Šťastnému, Josefu Chytilovi a Piotru Wilniewczycovi. Vznik článku byl podpořen grantem CIGA ČZU č a GA FŽP ČZU č (P. S.), inventarizace hnízdišť břehulí v jižních Čechách byla v letech 2009 a 2010 podpořena granty Ministerstva životního prostředí ČR (P.H.), 62

15 SYLVIA 47 / 2011 údržba hnízdišť na Nepomucku grantem Krajského úřadu Plzeňského kraje (V.K.). Děkujeme za poskytnutí dat všem 130 spolupracovníkům monitoringu břehule říční na území ČR v letech SUMMARY One of the species known to switch their habitats in the most industrialized countries is Sand Martin (Riparia riparia), a small migratory passerine bird that breeds colonially in burrows in Eurasia and North America. In several regions of Europe, Sand Martin populations were reported to be virtually limited to artificial cavities, mainly drainage pipes in river embankments. These areas include the Basque Country in Spain (Etxezarreta Iturriza, 2008), the Děčín district in the Czech Republic (Heneberg & Kovář, 2007), and the Mosel river valley in Germany (Jakobs, 1956). In these regions, Sand Martins have completely shifted from the use of primary cavities to secondary cavities. We hypothesize that the switch of nesting habitat may be associated with changes of species composition and dominance within mixed Sand Martin colonies. A dramatic change in the hierarchy of cavity nesting bird communities, induced by the habitat switch, was expected to influence also the frequency of mixed Sand Martin colonies in their alternative habitats. The data were retrieved from 534 sites found to be occupied by Sand Martins for at least one breeding season in the years All the sites are situated in the Czech Republic, at the latitude of 48 39'N to 50 59'N, and longitude of 12 19'E to 18 29'E (Fig. 1, Table 1). Mixed colonies of Sand Martins with other bird species were identified at three out of 18 nest sites (16.7 %) in artificial cavities. The recorded species included the Eurasian Kingfisher (Alcedo atthis; Fig. 2), House Martin (Delichon urbicum), European Tree Sparrow (Passer montanus), White Wagtail (Motacilla alba), and Grey Wagtail (Motacilla cinerea); the mixed colonies were observed to exist for several subsequent breeding seasons (Table 2). The Grey Wagtail was the most frequently recorded species. In artificial cavities, the Sand Martins were observed to re-use cavities previously occupied by other species (European Tree Sparrow and Grey Wagtail), but they did not remove remnants of the old nests. The supposed inability of Sand Martins to remove the material of old nests may be considered as a limiting factor, preventing Sand Martins from the use of cavities filled with nest material by some other species of their nest web. Among the mixed colonies in artificial cavities, we recorded a large mixed colony of Sand Martins and House Martins. The birds used drainage pipes in a road embankment situated at the left bank of the Vltava river in Prague- -Podbaba (50 7'N, 14 23'E; Fig. 3). The 7.4 to 8.4 m high concrete wall was situated just above the water level, and contained 258 plastic drainage pipes of 11 cm in diameter. The pipes were over 40 cm long, opened to sandy gravel below a paved road. Sand Martins have been nesting there since 2006, House Martins have been recorded since In June/July 2010, we observed 123 breeding pairs of Sand Martins (48% occupancy of all available cavities), and three pairs of House Martins there (Fig. 4). The cavities occupied by House Martins were enclosed by a muddy plug made from a similar material used for their standard nests (Fig. 4D F). In an identical amount of pipes, nesting of the White Wagtail was recorded as well. To our knowledge, this is the first observa- 63

16 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí tion of a large mixed colony of Sand Martins and House Martins. In the control group of 516 colonies dug in vertical slopes (mostly sand banks of rivers and sandpits), we did not record any bird species using Sand Martin burrows dug within the same year. In 28 (5.4 %) sand banks, we recorded nesting attempts of other bird species, all limited to either deserted Sand Martin colonies, or to over-one-year-old burrows on the margin of small active Sand Martin colonies. In intact old Sand Martin burrows, we recorded nests of the Eurasian Tree Sparrow, Great Tit (Parus major), Blue Tit (Cyanistes caeruleus), Coal Tit (Periparus ater; Fig. 5), and White Wagtail. In burrows widened by erosion, we confirmed nesting of the Common Kestrel (Falco tinnunculus), while the Black Redstart (Phoenicurus ochruros) nested in a coalified trunk exposed in quarried sediments within an active Sand Martin colony. The Eurasian Tree Sparrow was found to be the only dominant species regularly utilizing old Sand Martin burrows in the Czech Republic (Fig. 6). The spectrum of secondary cavity nesters found in burrows dug by Sand Martins did not differ from those reported from Great Britain, but only a partial overlap of the species recorded was notable (Fig. 7). This included the lack of European Tree Sparrow dominance in artificial cavities, and the presence of mixed colonies with Eurasian Kingfisher, House Martin, and Grey Wagtail in artificial cavities only, despite the number of sand banks included in the study was larger by one order of magnitude. The frequency of nesting of other bird species was significantly higher in Sand Martin colonies using artificial cavities than in those dug in sand banks. We have documented that the switch of Sand Martin nesting habitat was associated with a change in the community nest web composition. If the utilization of artificial cavities flourishes, it may provide significant boost of nest sites for both the Sand Martin and House Martin populations. Providing additional pipes aimed to allow Sand Martin nesting has been already suggested during several reconstruction projects of embankments in the Czech Republic; a large-scale project focused on construction of various artificial cavities is also headed by the Scottish charity The Sand Martin Trust (Cowley 2009). LITERATURA Casas-Crivillé A. & Valera F. 2005: The European bee-eater (Merops apiaster) as an ecosystem engineer in arid environments. J. Arid Environ. 60: Chalfoun A. D. & Martin T. E. 2010: Facultative nest patch shifts in response to nest predation risk in the Brewer s sparrow: a winstay, lose-switch strategy? Oecologia 163: Cowley E. 2009: Sand Martin artificial breeding sites. The Sand Martin Trust, Kirkcudbright. Cramp S. (ed) 1988: Handbook of the Birds of Europe, the Middle East, and North Africa. Vol. V. Oxford University Press, Oxford. Čech P. 2006: Reprodukční biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a možnosti jeho ochrany v současných podmínkách České republiky. Sylvia 42: Čech P. 2007: Ledňáček říční (Alcedo atthis) na Podblanicku. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 44 47: ČSO 2009: Vaše pozorování. birdlife.cz/index.php?birds=1, citováno del Hoyo J., Elliott A. & Christie D. (eds) 2004: Handbook of the Birds of the World (Volume 9): Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Edicions, Barcelona. Doligez B., Danchin E. & Clobert J. 2002: Public information and breeding habitat selection in a wild bird population. Science 297:

17 SYLVIA 47 / 2011 Dunn P. J. 1982: House martin feeding young sand martins. British Birds 75: 379. Emlen S. T. & Demong N. J. 1975: Adaptive significance of synchronized breeding in a colonial bird: a new hypothesis. Science 188: Etxezarreta Iturriza J. 2008: Caracterización del hábitat reproductor del avión zapador (Riparia riparia) en la Vertiente Cantábrica del País Vasco. Aranzadi, Sociedad de ciencias. San Sebastián. Forsman J. T. & Thomson R. L. 2008: Evidence of information collection from heterospecifics in cavity-nesting birds. Ibis 150: Gilroy J. J., Anderson G. Q. A., Grice P. V., Vickery J. A. & Sutherland W. J. 2010: Midseason shifts in the habitat associations of Yellow Wagtails Motacilla flava breeding in arable farmland. Ibis 152: Glutz von Blotzheim U. N. (ed) 1985: Handbuch der Vögel Mitteleuropas 10/I. Aula-Verlag, Wiesbaden. Grote H. 1920: Ornithologische Beobachtungen aus dem südlichen Uralgebiet (Orenburg): Ein Beitrag zur Kenntnis der Ornis Ostrufslands. J. Ornithol. 68: Gulickx M. M. C., Beecroft R. & Green A. 2007: Creation of artificial sand martin Riparia riparia burrows at Kingfishers Bridge, Cambridgeshire, England. Conserv. Evidence 4: Hamilton W. D. 1971: Geometry for the selfish herd. J. Theor. Biol. 31: Harrison R. 1990: House martins feeding young in sand martins nest holes. Cheshire and Wirral Bird Report 1989: 97. Heneberg P. 1998: Vliv velikosti hnízdní stěny na počet a hustotu nor břehule říční (Riparia riparia). Sylvia 34: Heneberg P. 2007: Sand martin (Riparia riparia) in the Czech Republic at the turn of the millenium. Linzer biologische Beiträge 39: Heneberg P. 2009a. Soil penetrability as a key factor affecting the nesting of burrowing birds. Ecol. Res. 24: Heneberg P. 2009b: Analýza hnízdní populace břehule říční v Jihočeském kraji r Calla, České Budějovice. Heneberg P. & Kovář V. 2007: Hnízdění břehule říční (Riparia riparia) v uměle vytvořených dutinách. Sylvia 43: Heneberg P. & Šimeček K. 2004: Nesting of European bee-eaters (Merops apiaster) in Central Europe depends on the soil characteristics of nest sites. Biologia 59: Jakobs B. 1956: Uferschwalben (Riparia riparia) als Brutvögel der Mauern entlang der Mosel. Ornithologische Mitteilungen 8: 198. Kurek H. 1994: Przemyska populacja żołny (Merops apiaster) v latach Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej 2: Martin K. & Eadie J. M. 1999: Nest webs: A community-wide approach to the management and conservation of cavity-nesting forest birds. For. Ecol. Manage. 115: Mason C. F. & Lyczynski F. 1980: Breeding biology of the Pied and Yellow Wagtails. Bird Study 27: Mather J. R. 1973: House Martin apparently going to roost in Sand Martin colony. British Birds 66: Mazgajski T. D. 2007: Effect of old nest material on nest site selection and breeding parameters in secondary hole nesters a review. Acta Ornithol. 42: Mead C. J. & Pepler G. R. M. 1975: Birds and other animals at Sand Martin colonies. British Birds 68: Mocci de Martis A. & Tassara G. 1994: Sfruttamento dei nidi di gruccione Merops apiaster da parte di altre specie ornitiche. Atti Convegno Italiano di Ornitologia 6: Moffatt K. C., Crone E. E., Holl K. D., Schlorff R. W. & Garrison B. A. 2007: Importance of hydrologic and landscape heterogeneity for restoring bank swallow (Riparia riparia) colonies along the Sacramento River, California. Restor. Ecol. 13: Møller A. P. & Erritzoe J. 1996: Parasite virulence and host immune defense: host immune response is related to nest reuse in birds. Evolution 50: Parejo D., White J., Clobert J., Dreiss A. & Danchin E. 2007: Blue tits use fledgling quantity and quality as public information in breeding site choice. Ecology 88:

18 Suvorov P. et al. / Ptáci v koloniích břehulí Plucinski A. 2001: Mehlschwalbe (Delichon urbica) besucht Brutkolonie der Uferschwalbe (Riparia riparia). Ornithologische Mitteilungen 48: Scheffer M., Carpenter S., Foley J. A., Folke C. & Walker B. 2001: Catastrophic shifts in ecosystems. Nature 413: Schwemmer P. & Garthe S. 2008: Regular habitat switch as an important feeding strategy of an opportunistic seabird species at the interface between land and sea. Estuar. Coast. Shelf Sci. 77: Sępiol B. 2001: Gniazdowanie dzięciola dużego Dendrocopos major i innych gatunków ptaków w norach żołny Merops apiaster. Kulon 6: Stankowich T. 2003: Marginal predation methodologies and the importance of predator preferences. Anim. Behav. 66: Szép, T., Szabó Z. & Vallner J. 2003: Integrated population monitoring of sand martin Riparia riparia an opportunity to monitor the effects of environmental disasters along the river Tisza. Ornis Hung : Törok I. 1999: European bee-eaters and the occupants of their burrows friends or enemies? Bird Numbers 8: Valera F., Casas-Criville A. & Hoi H. 2003: Interspecific parasite exchange in a mixed colony of birds. J. Parasitol. 89: Waldon J. 2004: Sand Martins and House Martins nesting in a wall. British Birds 97: Warren M. S., Hill J. K., Thomas J. A., Asher J., Fox R., Huntley B., Roy D. B., Telfer M. G., Jeffcoate S., Harding P., Jeffcoate G., Willis S. G., Greatorex-Davies J. N., Moss D. & Thomas C. D. 2001: Rapid responses of British butterflies to opposing forces of climate and habitat change. Nature 414: Yeatman L. 1978: Delichon urbica nichant dans des terriers de Riparia riparia. L Oiseau et la Revue française d Ornithologie 48: Došlo 3. září 2010, přijato 6. září Received 3 September 2010; accepted 6 September Editor: P. Adamík 66

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017

Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Metodika Mapování hnízdního rozšíření ptáků v České republice (2014 2017) Methods of Breeding Birds Monitoring in the Czech Republic between 2014 and 2017 Vladimír Bejček & Karel Šťastný Katedra ekologie

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Obecná genetika Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony Ing. Roman LONGAUER, CSc. Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Distribution and numbers of the Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) population breeding in the Czech

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Bank Stability of Reservoirs

Bank Stability of Reservoirs LLP IP Erasmus No. 11203-1660/KOSICE03 Bank Stability of Reservoirs Ing. Viktor Šulc doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Department of Water Structures

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern Bohemia in 1997 2004 and possible causes of changes in numbers

Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern Bohemia in 1997 2004 and possible causes of changes in numbers Hnízdní populace potápky černokrké (Podiceps nigricollis) v jižních Čechách v letech 1997 2004 a možné příčiny změn početnosti Breeding population of the Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) in southern

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV

Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Program KALKULÁTOR POLOHY HPV Výpočet úrovně hladiny podzemní vody Dokumentace Teoretický základ problematiky Pokyny pro uživatele Jakub Štibinger, Pavel Kovář, František Křovák Praha, 2011 Tato dokumentace

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více