Řízení jakosti a spolehlivosti produktů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení jakosti a spolehlivosti produktů"

Transkript

1 Řízení jakosti a spolehlivosti produktů Ing. Milan Němeček Navažme na článek Využití statistických metod ve financích, managementu a marketinku od RNDr. Šárky Došlé [1] se zaměřením na využití statistických metod v průběhu komplexního řízení spolehlivosti - zejména v dnešní době významného znaku kvality produktu. Pod pojmem produkt může být skryt rozsáhlý průmyslový systém, výrobek nebo služba nabízená zákazníkům. Znaky a parametry kvality (tedy i spolehlivosti) vždy působí jako jedny z hlavních faktorů úspěšnosti daného produktu na trhu a jeho výsledném ekonomickém přínosu. Kvalita a spolehlivost není jen ukazatelem kvality určitého výrobku nebo služby, ale také jedním z ukazatelů kvality společnosti nebo jejího distributora. Jediným cílem obchodní nebo výrobní společnosti je vytváření zisku, vše ostatní jsou podpůrné prostředky nebo strategie k dosažení tohoto cíle. Obecně o životním cyklu produktu Každý produkt má svůj životní cyklus, v němž na něj působí značné množství variabilních faktorů, a to nejenem v čase. V každé etapě jeho života dochází k vzájemné interakci s jeho okolím, uživatelem, provozním prostředím, souvisejícími procesy v různých oblastech lidské činnosti - ekonomie, technika, řízení výroby, marketink, lidské zdroje atd. Obrázek 1: Životní cyklus produktu Na obrázku 1 je znázorněn standardně členěný život produktu do jednotlivých etap jeho života, počínaje etapou koncepce a stanovení požadavků a konče jeho likvidací. Zároveň na produkt

2 působí další související činnosti z různých oborových odvětví. V reálném životě se samozřejmě nejedná o žádnou posloupnost - vše je provázáno se vším. Činnosti v jednotlivých oborech ovlivňují funkční vlastnosti, kvalitativní znaky produktu (a také technicko-ekonomickou úspěšnost produktu). Zákonitě variabilita produktu, aplikačního prostředí, ekonomických faktorů trhu apod. musí ovlivňovat procesy v jednotlivých oborových oblastech (např. finance a ekonomika společnosti) a lidského života. Tím je daná komplexnost řízení produktu, společnosti samé. Využití dat Každá společnost shromažďuje data v jednotlivých profesních oblastech, dílčích činnostech (řízení výrobní linky, stav skladových zásob, trend prodeje atd.). Data jsou uložena v různých databázových prostředích, platformách (Excel, Access, SQL server) a v nich jsou skryty informace, jak z jednotlivých oborů, tak i mezioborové. Tyto informace můžeme (přesněji musíme - vaše společnost asi není jediná na světě v daném oboru) využívat na všech stupních řízení a rozhodování. Jedním z faktorů kvality rozhodování je dostupnost, kvalita a aktuálnost informací. V současné době je většina společností zahlcena daty a nestíhá je zpracovat v optimální době. Zejména v surových datech (prvotní záznamy a není jich obvykle málo) jsou skryty informace, které nám umožní získat cenné poznatky o chování produktu nebo jeho části, procesu nebo dílčí činnosti, faktoru (např. vývoj kurzu měny v dané geografické oblasti). Vzhledem k proměnlivosti a přítomnosti "šumu" v jednotlivých záznamech nám nic jiného nezbývá než použít metody statistického zpracování dat. Sběr (záznam) jakýchkoliv údajů je vždy nákladný, proč tedy z nich nevydolovat maximum informací? Můžeme hledat kritické prvky, činnosti, faktory z různých variabilních proměnných a současně i z odlišných oborových oblastí. A zde nastupují metody data miningu. Navíc vytvořený model můžeme použít nejen k poznání ale i k prediktivním účelům. Například v oblasti kvality a spolehlivosti k předpovědi výskytu dostupnosti služby, predikci poruchy výrobku, optimalizaci proaktivní údržby (předcházení poruchám včasnou údržbou). Každý data miningový model je možné charakterizovat jeho schopností vydolovat informace. To je dané nejen použitím vhodné metody na daných údajích, ale také kvalitou (správností) dat samých. Pokud v datech jsou samé nesmysly, žádný algoritmus z dat nevydoluje lepší informace. Nenajde-li aplikovaný model očividné charakteristické informace (např. poruchovost nebo neporuchovost nějakého komponentu), určitě daný model není vhodný. Míru efektivity prediktivního modelu vyjadřuje tzv. Gain Chart, viz obr. 2. Graf vyjadřuje poměr výsledků dosažených s použitím prediktivního data miningového modelu a bez jeho použití (rovná čára z levého dolního rohu k prvému hornímu rohu). Na ose x je vyjádřen počet sledovaných produktů (nebo například oslovených společností v marketingovém průzkumu), na ose y je vyjádřena míra získaných informací o poruchách počítačů nasazených v provozu (nebo míra odpovědí na cílený marketingový projekt).

3 Obrázek 2: Gain Chart - míra efektivity použitého prediktivního modelu. Výše uvedený graf zobrazuje míru efektivity data miningového modelu náhodný les (stromové uspořádání charakteristických hodnot) pro klasifikaci příčiny poruchy řídícího systému průmyslových počítačů nasazených v různém provozním a pracovním prostředí. V datech se vyskytovaly chybně identifikované vadné komponenty či části SW. Malé doplnění, výše zmíněný model si umí poradit s přiměřeným počtem chybějících údajů v souboru záznamů, je jej možné zkusit aplikovat k doplnění chybějících hodnot v etapě předzpracování dat. Aplikace statistických metod v řízení spolehlivosti Řízení kvality ve společnosti je velmi rozsáhlý a komplexní proces, nástin využití statistických metod značně přesahuje prostor pro tento článek. Podívejme se na využití zpracování dat ve spolehlivosti. Jednak o ostatních oblastech řízení kvality je podstatně více publikací a článků, avšak parametry spolehlivosti produktu a hodnocení nákladů jeho životního cyklu je stále více v pozornosti jak samotných zákazníků, výrobců či jejich distributorů. Řízení kvality a spolehlivosti produktu je nekončící proces a nemůže z něj být vyloučena jakákoliv související činnost. Pokud k tomu dojde, je proces neúčinný, plýtváme finančními, materiálními a lidskými zdroji. Přecházíme od systematického řízení k živelnému (v některých případech označovaném za operativní). Ve všech níže uvedených činnostech (i nezmíněných souvisejících) je možné aplikovat metody zpracování dat. V reálném životě začíná proces řízení spolehlivosti produktu jasným a konkrétním zadáním vývojového úkolu, investičního záměru nebo realizace služby. Daný požadavek může vzniknout

4 na základě marketingového průzkumu, analýzy požadavků zákazníků nebo získaných zkušeností z vývoje či realizace předchozích výrobků či služeb. Koncepce a stanovení požadavků V etapě koncepce a stanovení se specifikuje účel a potřeba produktu, definují se technické požadavky, parametry spolehlivosti včetně posouzení jejich ověřitelnosti, stanoví se koncepce a základní návrh architektury zařízení, vypracuje se finanční analýza projektu a harmonogram prací. Specifikujeme-li vlastnosti a parametry nového produktu, je vhodné vycházet: Z poznatků získaných o předchozích a obdobných typech výrobků. Provést vyhodnocení dosahovaných parametrů spolehlivosti z reálného prostředí a porovnat tyto výsledky s predikovanými v etapách koncepce a vlastního návrhu. Identifikace kritických komponentů a činností je nezbytnou informací pro zvýšení kvality nového výrobku, procesů v celé společnosti. Zmapování reálných podmínek provozního prostředí, vlivu produktu na své okolí a naopak je další cennou informací pro vývojový tým. Nyní můžeme využít informace o kvalitě jednotlivých dodavatelů, reakcích zákazníků přicházejícími s produkty dodávanými na trh do styku. Analýza zkušeností všech dotčených organizačních jednotek s daným produktem může být podnětem nejen ke zvýšení kvality produktu samého a zvýšení spokojenosti zákazníků, ale rovněž impulsem k modernizaci nebo optimalizaci technologického procesu, zlepšení autodiagnostiky produktu, samotného toku dat a výstupních reportů. Získané informace ze statistického zpracování dat jsou také využívány v technicko-ekonomické studii projektu a vytváření modelu nákladů životního cyklu produktu. Návrh Cílem této etapy je návrh produktu splňující technické požadavky stanovené v předchozí etapě s odpovídajícími parametry, jeho zhotovení, schválení a zavedení do standardní produkce či praxe. Činnosti uskutečněné (i neuskutečněné) v této a v předchozí etapě se zejména podílí na kvalitě výsledného produktu. Ale jakákoliv přímá i nepřímá související činnost s nízkým stupněm kvality v jakémkoliv období života produktu může daný výrobek, službu velmi účinně degradovat. Což se projeví na spokojenosti našich zákazníků a zisku společnosti. Statistické zpracování dat je využíváno například pro: Predikci spolehlivosti produktu (systému) s využitím dosahovaných provozních parametrů spolehlivosti v daném prostředí u opětovně použitých a již vyráběných komponentů. Zkoušky životnosti rizikových prvků, navrhovaného produktu. Vyhodnocení laboratorních, zkušebních a ověřovacích provozů. Růstu spolehlivosti vyvíjeného produktu, sledování kritických prvků a procesů. Vyhodnocení účinnosti testování SW, optimalizace testování, odhad počtu neodhalených chyb, kritických modulů programu, nezbytné doby testování apod. Rozbor diagnostických archívů (např. pro preventivní údržbu, interakce produktu

5 s okolím a naopak. Zpřesnění modelu nákladů životního cyklu produktu. Výroba V této etapě je produkt vyroben dle příslušné dokumentace a norem, je provedena jeho funkční kontrola a zahoření. Jsou prováděny opravy produktů či jejich komponentů, vlastních náhradních dílů nebo je zajištěn autorizovaný servis nakupovaných komponentů. Kontrola procesů je prováděna metodami z oblasti řízení kvality. Základním cílem je udržet stabilitu a rozptyl produkce v přípustných mezích (statisticky zvládnutý proces), zároveň poznání vlivu jevů na spolehlivost a kvalitu produktu. Obvykle se provádí: Analýza procesů (procesy řízení jakosti). Vyhodnocení účinnosti testování. Sledování kritických prvků. Sledování kvality dodavatelů a jejich produktů. Účinnost nápravných opatření (a to platí pro všechny etapy produktu a související procesy). Statistická přejímka nahrazována komplexním sledováním kvality dodavatele. Instalace V této etapě života je výrobek instalován, uveden do provozu (předveden) a předán. Zákazník je zaškolen a seznámen s obsluhou v míře odpovídající složitosti a charakteru produktu. Sledování výskytu prvních poruch (nejpravděpodobnější výskyt poruch je u komponentů s nejvyšší intenzitou poruch). Vyhodnocení účinnosti zahoření. Statistické zpracování nalezených chyb z předchozích etap života produktu a souvisejících procesů (nedodržení technologické kázně, chyba projekce nebo montáže, návrhu adresného SW, výrobní dávka s nižší kvalitou či vyšším rozptylem apod.). Vyhodnocení zkušebních provozů. Rozbor diagnostických archívů první informace o interakci produktu s okolím a naopak, první údaje o provozním prostředí daného výrobku (skutečný provozní profil). Provoz a servis Během této etapy je produkt provozován v rámci jeho technických podmínek nebo specifikace, je prováděna jeho údržba, analýza poruch a jejich vyhodnocení, jsou prováděna opatření k odstranění ložisek problémů, optimalizace souvisejících procesů. Cílem je udržení kvality a spolehlivosti produktu. Výstupy z analýz provozních dat jsou například podkladem pro: Získání a udržení kontroly nad spolehlivostí a kvalitou produktů. Prokázání parametrů produktu a jeho sledovaných komponentů. Dosažení lepšího poznání chování produktu a jeho interakce s okolím v daných podmínkách provozu a prostředí.

6 Zpřesnění hodnocení nákladů životního cyklu. Technicko-ekonomická optimalizace údržby produktu, předcházení poruchám jeho funkce. Optimalizace logistického zásobování. Hodnocení kvality dodavatelů, monitorování potřeb zákazníka. Zpětná vazba do všech souvisejících činností s kvalitou a spolehlivostí produktu ve všech jeho etapách života (koncepce, projekce, obchodní činnost, ). Optimalizace a rozvoj systému řízení spolehlivosti (FRACAS, SixSigma) Likvidace V této životní etapě dojde k vyřazení produktu z provozu a jeho likvidaci. Prvořadým požadavkem při odstavení produktu z provozu je uchování parametrů souvisejících procesů, systémů či zabránění nepříznivému vlivu na okolní prostředí (personál, ekologii, apod.) Jedná-li se o velké investiční zařízení, strategický produkt firmy, rozsáhlý systém, sledovaný komponent nebo produkt nasazený v netypickém provozním prostředí (což muže být i provoz v nové geografické oblasti ) s problematickými či rizikovými prvky, jsou obvykle cenným zdrojem informací: Zbytkové zkoušky životnosti (degradace produktu a jeho chování v daném provozním prostředí). Vyhodnocení parametrů spolehlivosti produktu (komponentu, prvku, SW modulu) a jejich trendu včetně identifikace kritických částí a souvisejících procesů v průběhu celého života produktu. Výměna informací s dodavateli nakupovaných komponentů. Závěr Je na každé společnosti do jaké míry chce využívat informace uložené ve svých datech a využít je na všech stupních rozhodování. Důležité je, že existují prostředky a postupy, které umožňují vydolovat z dat potřebné informace, a ještě v lepším případě poznatky, o chování daného produktu, oblasti trhu, vlivu lidského faktoru či potřebách zákazníků. Jedním z takovýchto prostředků je modulární SW systém STATISTICA, jenž se dá využít pravděpodobně ve všech oblastech lidské činnosti. Nelze očekávat, že vybudování nebo zlepšení stávajícího zpracování dat a toku informací napříč celou společností (malou nebo nadnárodní) lze bez finančních prostředků (i s takovým ideálem jsem se setkal). Jakákoliv investice se musí projevit ziskem společnosti. SW produkt a samotné zpracování dat je jen jeden článek řetězce. Jakékoli zavedení nebo úprava zpracování a toku dat bude mít vliv na stávající činnosti, ale také vede k zprůchodnění toku informací. V drtivé většině každá firma, která dokázala pokročit ve využití svých dat, doplatila na to zvýšením produkce jak v objemu, tak zavedením většího počtu nových výrobků nebo služeb na trh. Jedním z příkladů může být firma o 125 zaměstnancích v ČR. Do dvou let plná návratnost rozsáhlé investice, do pěti let se rozrostla na 197 zaměstnanců - nebylo možné ve stávajícím počtu

7 pracovníků zvládnout poptávku (firma působí v oboru elektro a strojírenství). [1] RNDr. Šárka Došlá, Využití statistických metod ve financích, managementu a marketinku, Finanční manažér 1/2010 [2] Ing. Milan Němeček, Ing. René Kolliner, Spolehlivost produktu a jeho kritické prvky, přednáška na SYMA 2010 v České společnosti pro jakost [3] Ing. Milan Němeček, Statistické vyhodnocení spolehlivosti, StatSoft, 2008

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Materiály z XX. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2005 OBSAH NÁSTROJE PRO

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 SBĚR DAT PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 6. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, březen 2002 1 OBSAH NORMOVANÝ POSTUP

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více