OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)"

Transkript

1 OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho vztahu k Bohu, naší lásky k Nmu. Jsem pesvdený, že není jiný motiv, který vydrží, než láska k Bohu. Ano, strach je dležitá vc. Boží slovo mluví o tom, že je poteba se Boha bát. Bojíte se Boha? To je správné. Bojíme se Boha, protože má obrovskou moc, obrovskou autoritu, a je tím Jediným, kdo je schopen naši duši poslat do nebe nebo do pekel. Je to tak? Boha se urit bojíme a nebudu to brát na lehkou váhu. Nicmén Boží slovo jasn íká, že je to práv Boží dobrota, která nás pivádí k pokání. (ím 2:4) A pokání vede ke spasení. Zdál se mi sen. Sedl jsem na shromáždní, asi na Filipínách nebo v jiné cizí zemi. lovku, který sedl vedle m, jsem íkal: Dneska mám mluvit, ale vbec netuším o em. Stává se mi relativn asto, že m nco napadne až cestou za kazatelnu nebo chvíli ped tím. Ten lovk ve snu se ke mn naklonil a ekl: ekni jim to, co jsi íkal na minulém shromáždní. Tak vám povím, co jsem íkal na jednom shromáždní na Filipínách, protože si netroufám udlat cokoliv jiného. Slovo, které jsem mluvil, bych nazval Od zaátku do konce. Vyprávl jsem z 1. kapitoly Genesis píbh o tom, co se vlastn tehdy na poátku stalo. Ve Starém zákon teme, že na poátku Hospodin stvoil lovka. Jmenoval se Adam a jeho žena Eva. Bh jim jasn ekl, co mají dlat. ekl jim, co mají dlat, víc než to, co dlat nemají. Nkdy máme pocit, zvláš pokud Boha neznáme, že nám dal obrovský seznam píkaz a zákaz. Hlavn tedy zákaz. Že je spousta vcí, které nesmíme. Pokud ale kesan zane chodit s Bohem, tak v podstat vbec nechodí podle zákaz. Víte pro? Protože nemá as. Nedlá zlé vci pro samé dobré vci, které dlá. Je obrovské utrpení mít život plný zákaz. Bh ale nikdy 1

2 neml na mysli, abychom trpli. Bh nám neíká: Nedlej, nedlej, nedlej! Naopak íká: Je tolik dobrých vcí, které t naplní životem. Na poátku Bh postavil Adama a Evu do ráje. Ve 3. kapitole Genesis se pak píše o hadovi. Had pak byl nejchytejší ze všech živoich polních, kteréž byl uinil Hospodin Bh. A ten ekl žen: Takliž jest, že vám Bh ekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? Dti, mluví hadi? Ne. Ne? Už jste potkali v lese hada a mluvili s ním? Ne, hadi nemluví. V tomto pípad had symbolizuje ábla, toho zlého. ekl takovou zvláštní vc: Je to tak, že Bh ekl, nebudete jíst z žádného stromu rajského? I ekla žena hadu: Ovoce strom rajských jíme. Jinými slovy: Kdepak, jíme ho, to mžeme. Mžeme spoustu vcí. Už jsem to íkal mockrát, ale myslím si stejn jako apoštol Pavel, že opakování je k užitku: Kesané nežijí podle toho, že spoustu vcí nesmí, ale naopak, že velkou spoustu vcí mžou. Teba mžeme dobe spát. S istým svdomím. Mžeme chodit ve svtle, mžeme mít radost. Mžeme mít pokoj, mžeme mít dobré vztahy v Kristu. Mžeme si nkdy užívat i nadpirozené uzdravení, které bychom bez Boha nemli. Mžeme si užívat vztah s Bohem, což je obrovská výsada. A tak žena hadu opáila: Kdepak,,ovoce strom rajských jíme. Ale o ovoci stromu, kterýž je u prosted ráje, ekl Bh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemeli. Co tady znamená smrt? Když Adam s Evou sndli ovoce, tak bychom si v pirozeném mysleli, že na základ tohoto Božího slova padnou k zemi mrtví. Co se ale reáln stalo? Zemeli, nebo nezemeli? Zemeli. Zemeli dokonce hned. Nicmén had se snaží žen vysvtlit, že to je jinak. I ekl had žen: Nikoli nezemete smrtí! (Nebojte se, nic se nestane!) Ale ví Bh (on vás chce o nco obrat), že v kterýkoli den z nho jísti budete, otevrou se oi vaše, a budete jako bohové, vdouce dobré i zlé. Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i píjemný oima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl. Tedy oteveny jsou oi obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali listí fíkového a nedlali sob vník. Udlali si sukni z listí a snažili se pikrýt, protože se najednou stala zvláštní vc. Nkteí lidé to vykládají tak, že byli nazí, jenom to nevdli. Sndli ovoce, dostali njaké poznání a ekli: Jé, dívej se, my nemáme obleení! Ale ono to je trošku jinak. Do té doby nebyli nazí, ale byli odni Boží spravedlností. Byli obleeni v neporušený vztah. A najednou 2

3 došlo k tomu, že o nj pišli. Pišli o spravedlnost, pišli o istou mysl a zboili vztah mezi sebou navzájem a Bohem. Najednou do jejich života pišel strach. Znáte to, když nco provedete, že byste se nejradši schovali? Radji byste toho lovka ani nepotkali, protože cítíte, že se mezi vámi nco stalo. Je to tak? Když s nkým máte istý vztah, tak ho rádi vidíte. Tšíte se, že se uvidíte. Ale pokud je mezi vámi naptí nebo strach, radji byste pišli pozdji, abyste se nepotkali, nebo pjdete jinou cestou, protože pedstava, že budete spolu stát na autobusové zastávce, nevíte pesn, co íct Rozumíte mi? Najednou máte zboený vztah a nemžete chodit ve svtle, nemžete chodit v istot. A to se stalo Adamovi. Chci vám vysvtlit, co se reáln stalo, protože to je velmi zásadní vc. Poslouchejte osmý verš: A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k vtru dennímu Co udláte, když slyšíte Boží hlas a víte, že Bh pichází? Co by ml lovk udlat? Jít Mu vstíc, naslouchat. Cítíte radost a íkáte: Bože, jak se máš? Rád T vidím! lovk se raduje z toho, že Boha potkává. Naše Kristýnka vždycky íká: Tolik se tším, až pijde Ježíš. Rozbhnu se k Nmu, vrhnu se Mu do nárue a už se Ho nepustím. Tšíte se na Nj? V Jeho pítomnosti je tak dobe, že tam chci jít. Je to stejný zpsob, jakým chodili Adam a Eva s Hospodinem. Ale všimnte si, co se stalo v osmém verši. Když to slyšeli, i skryl se Adam i žena jeho ped tváí Hospodina Boha, u prosted stromoví rajského. Zabhli do lesa mezi stromy a tam se schovali. Už jde! Vdli, že mají problém. Nejenom, že mají problém, ale vdli, že porušili vztah, který mli. Pro myslíte, že Bh stvoil lovka, tak jak ho stvoil? Aby ml obecenství. Co znamená obecenství? Vztah. Bh dopustil, aby si to Adam prožil. Pojmenoval všechna zvíata. Díval se na n a íkal: No, lev je fajn, žirafa dobrá, vysoká, kropenatá kepelka dobrá, slon mohutný, výborný, ale s žádným z tch zvíat nemžu mít vztah. Je to tak? Nkdo má pejska a koiku, budiž, ale moc si nepopovídáte. A když, tak je to trochu monolog, kdy povídáte a povídáte a chvilku si mžete naivn myslet, že koka vám rozumí. Nkteí lidé dokonce ze zoufalství, protože nemají žádné jiné vztahy, mají vztah s kokou, se psem, s papouškem nebo s konm. Hladí ho a íkají: Ty mi rozumíš, vi. Upímn eeno, nerozumí. A to Adam prožil. Prožil to tak, že na konci dne, když pojmenoval všechna zvíata, ekl: Je píjemné je mít kolem sebe. To známe 3

4 všichni, že? Bylo by píjemné se procházet, okolo bží k, nebojíte se ho, tam bží vychovaný pes, kterého se nemusíte bát, a tady se pase žirafa, tak dti posadíte na žirafu. Bylo by to píjemné, ale že bych s ní ml obecenství? Že bych si veer pi západu slunce sedl se slonem a vylil bych mu svoje srdce, svoje trápení a problémy, které m tíží ve firm, v církvi nebo v Africe? Slon by mával ušima, jako že mi rozumí. Asi ne, vi te. A tak Adam ekl: Potebuji nkoho vedle sebe. Potebuji pomoc sob rovnou. Cítil prázdnotu. Cítil, že se nedokáže sdílet, pokud nemá sob rovného, který má schopnost mu porozumt. Nejenom ho slyšet, ale porozumt mu. Kdo má schopnost se vcítit, kdo má schopnost nco podobného prožít. Tžko se budu sdílet s nkým, kdo nemá kapacitu a schopnost nco prožít jako já. Kdo nemá srdce, emoce, kdo neví, co to je strach. Vysvtlujte vorvaovi, že se bojíte, že vás nkdo napadne. A vorva: Jak napadne? Vbec nerozumím, co myslíš. lovk prožil, že potebuje nkoho, kdo mu rozumí. Tžko mže mít vztah jeden lovk, že? To nejde. Musíte mít dva, aby se porozumní a láska mohly sdílet. A co víc, nejenom, že se sdílíte, ale ješt je rozmnožujete. Ve sdílení pijde i rozmnožení. Rozmnoží se láska, rozmnoží se porozumní. Bh nestvoil lovka jen tak, ale stvoil ho ke svému obrazu. Stvoil ho tak, že mu dal duši, mysl, emoce a vli, aby se mohl sdílet s Bohem. Aby ml kapacitu se s Bohem sdílet. Otevel komunikaní kanál, aby Adam uml Boha slyšet, když promluví. Nejenom, aby Ho uml slyšet ušima, což zvíata umí taky, ale aby Ho uml slyšet v nitru, rozuml Mu a pochopil, co íká. Stvoil lovka tak, aby spolu mohli mít vztah, v nmž jeden druhého obohatí. Bh od zaátku velmi toužil po vztahu. Jestli nkdo z vás prožil touhu po vztahu, tak Bh v ádu vtší. Bh touží mít vztah. Proto vlastn Bh zareagoval a volal v 9. verši: I povolal Hospodin Bh Adama, a ekl jemu: Kdež jsi? Kde jsi, Adame? Mimochodem, toto je volání, které zní už 6000 let. Jenom jméno se mní. Jméno si mžete dosadit své vlastní. Bh volá: Kde jsi? Kde jsi, Martine? Kde jsi, že nemžeme mít plné obecenství? Kde jsi, Lindo? Bh hledá: Kde jsi, Lukáši? Kde jsi, Jirko? Kde jsi, Kristýno? Kde jsi, Tomáši? Kde jsi, Romane? Kde jsi? Chci s tebou mít obecenství. Obecenství, které nebude niím zkažené, niím zakalené. Obecenství, kdy budu schopen s tebou chodit a sdílet se v plnosti. Chci s tebou mít vztah. Proto jsem t stvoil. Moje srdce po tom touží. Po tom volá i moje srdce. Když 4

5 poznáte, jaký Bh je, tak to, co je v Jeho charakteru, vás pivede k Jeho srdci. Když porozumíte tomu, jaký Bh opravdu je, tak zaslechnete Jeho volání: Kde jsi? A všechno ostatní pomíjí a schová se za potebu být s Bohem. Víte, kdybyste se m v mých 15 letech zeptali, jestli je Bh, tak bych se vám vysmál: Pochopiteln žádný Bh není, to víme, to je jasné. Chodíme do školy a tam nás to uili. Bh není. Pak za mnou nkdo pišel a ekl mi, že Bh je. íkal jsem si, že lovk, který se mnou mluví, je inteligentní, asi si nevymýšlí, tak se tím musím minimáln zabývat. Abych ten píbh zkrátil, když jsem poznal a zjistil, že Bh je, vzrostla ve mn obrovská poteba vztahu s Ním. Ml jsem obrovskou potebu íct: Bože, chci nejenom vdt, že existuješ, ale chci také vdt, jaký jsi. A chci vdt, jestli máš zájem a schopnost se mnou komunikovat. Byl jsem šestnáctiletý kluk a pedstava, že mžu mluvit s Bohem, m fascinovala. Ne, že mžu mluvit s njakým prezidentem nebo slavným lovkem, ale mžu mluvit pímo s Bohem! S Bohem, který všechno zná, má obrovskou moc. Nechci to shodit, ale jdete ven s kamarádem, a on je to Bh. Jdete ven, jste schopni se sdílet a je s vámi poád. Moje první modlitba zaínala slovy: Bože, aby bylo jasné, já v Tebe nevím. Nevím v Tebe, ale jestli jsi, tak je na Tob, aby ses mi zjevil, protože já T najít neumím. Jestli jsi schopný Bh, tak m musíš najít. Víš, kde bydlím, tak pij, protože nevím, kde bydlíš Ty, já tam jít neumím. Ta modlitba byla upímná. íkal jsem: Bože, já v Tebe nev- ím, ale spousta vcí ukazuje na to, že jsi. Spousta lidí vydává svdectví, a jestli jsi, tak se chci s Tebou potkat. Jestli z Tvojí strany existuje nabídka pro vztah, tak to beru. Najednou se mi Bh zaal ukazovat, zaal se mnou mluvit, zaal picházet, a co bylo nejúžasnjší, zbudovali jsme vztah. Bh s vámi mluví, íká vám spoustu vcí a nco ve vašem život dlá. Pamatuji si, že když jsem chodil veer spát, vždycky jsem se schoulil a schoval se do vztahu s Bohem. Jako kdybyste najednou nebyli sami. Narozdíl od mnohých z vás, kteí máte sourozence, jsem byl v pokojíku sám. Zhaslo se, a konec. Ale vdl jsem, že se vždycky mžu schovat do Boží pítomnosti, a nikdy jsem nebyl sám. Kdykoliv jsem byl venku nebo doma, mohl jsem být s Bohem. Bh hovoil, já jsem hovoil a do dneška jsme nejlepší kamarádi. Lidé íkají rzné vci, snažíte se jim nco íct a víte, že vám úpln nerozumí. Nedokážou to vidt úpln jako 5

6 vy. Ani vám nerozumí, jak to pesn myslíte. Zjistíte, že jediný, kdo vám pln rozumí, je práv Bh. Stále zní volání: Adame, kde jsi? Toto volání je do dnešního dne po vaší duši; konkrétn po vaší duši. Bh chce s každým z vás navázat vztah a spolu s vámi plynout a komunikovat. Nic víc, nic mí. Všechno ostatní vyplývá ze vztahu. Když má muž vztah se svojí ženou, tak to, že jdou na procházku, nakoupit nebo si udlají veei, vyplývá z jejich vztahu. Kdyby vztah nemli, tak to celé padne a chovají se jinak. Stejným zpsobem naše kesanství nemám ten pojem úpln rád, protože prošel obrovskou devalvací vychází a mlo by se toit okolo našeho reálného a konkrétního vztahu s Bohem. Amen? Pokud máme vztah s Bohem, všechno ostatní z nj vyplývá. Problém je, že spousta lidí došlo do stavu, kdy nemají vztah s Bohem, ale pitom dál dlají kesanské vci. Je to podobné, jako kdybych byl se svojí ženou, nemli jsme žádný vztah, nemli se rádi, ale dál sedli u veee, takzvan vychovávali dti, jeli na nákup a tak dále. Co vy na to? Má nkdo zájem o takové manželství? Ne? Dláte stejné vci. Nco si koupíte, nkdo má narozeniny, tak nco dáte k narozeninám, posadíte se spolu, ale nemáte si co íct. Co vy na to? Nemáte potebu si nco íct. Zeptám se jinak: Byli byste ochotni obtovat teba veei, obleení, výlet nebo narozeninový dárek a zamnit ho za to, že si sednete a budete schopni se sdílet a povídat si? Budete si rozumt, budete s nkým, kdo vás má rád a kdo vám to dá najevo? Ano? Velmi rádi, že? Velmi ochotn. Stejným zpsobem to ale vidí Bh. Stejným zpsobem i Bh neustále volá: Kde jsi? Celý píbh ped 6000 lety zaal rozchodem. Máme dnes takový pojem, který m hrozn provokuje, a to je ex. Znáte to? Obas mi nkdo nco vypráví a ješt s takovým postojem, že se nic nedje, íká: No, mj ex byl taky fotbalista. Setkali jste se s tím pojmem nkdo? Nkteí ano. Kdybychom to peložili do eštiny, je to jako mj bejvalej. Moje bejvalka, mj bejvalej. Mj ex. Te to trochu peženu, ale jako kdyby Adam s Evou ekli: Hospodin, mj ex, s tím jsme vždycky veer povídávali. Je to tak. Ve chvíli, kdy zhešili, zemeli, protože zemel ten vztah. Zemel vztah, a v tu chvíli to je ten bývalý. Jako kdyby došlo k rozchodu, rozvodu a zrušení vztahu. Celých 6000 let Bh volá, chce ten vztah napravit. Chce ho znovu získat, nejen takový, jaký byl, ale takový, jaký ješt nikdy nebyl. Amen? Jestliže ten vztah dokázali Adam a Eva tak 6

7 lehce vypovdt, tak za moc nestál. Nemá smysl vrátit se ke vztahu, když víte, že ho ten druhý byl schopen tak lehce prodat. Za jablko. Bh se mohl Adama ptát: To m neznáš? Copak je nco dobrého, o co bych vás chtl pipravit? Jak to, že Adam s Evou skoili na dv vty njakého hada? Protože nemli známost Boha. Neznali Jeho charakter, neznali Jeho zámry. Neznali pochopiteln verše, které íkají, že Boží pemýšlení o lovku je dobré. Jednak se s hadem nemli co bavit, ale když už, tak mu mohli jednoduše odpovdt: Víš co, nevím pesn, jak je to s tím stromem, ale jedno vím jist: Kdyby to bylo dobré k jídlu, tak Bh je první, kdo mi to dá. Kdyby to bylo k užitku, tak m k tomu Bh povzbudí a doporuí mi to. To je známost, kterou mám. Dvuji Mu. Bh nechce obnovit a vrátit vztah, který byl mezi Adamem a Hospodinem. Bh nás chce dovést do vztahu, který ješt nikdy mezi lovkem a Bohem nebyl. Vztah naprosté dvry, naprosté lásky a naprostého spolehnutí se, ze kterého vychází všechno ostatní. Když se zamyslíte nad tím, z jakých knih v Bibli teme, zjistíte, že jen velmi málo z Písn písní. Jako kdyby v Bibli vbec nebyla. Když si ale uvdomíte, že je to Bh, který v Písni písní mluví k církvi, a zamilovaná církev zase k Bohu, tak vidíte obrovskou potebu, obrovské volání duše po vztahu. V 1. kapitole se píše o Jeho jmén. Pro vni masti tvé jsou výborné, mast rozlitá jméno tvé; protož t mladice milují. Pro Jeho jméno. Jméno v Bibli znamená charakter. Nejen, že se nkdo jmenuje Jan, a je to hezké jméno. Ale pro jméno, které reprezentuje charakter. Zní zde volání: Oznam mi ty, kteréhož miluje duše má, kde paseš? Je to volání církve, nevsty: Kde jsi? Chci T najít. Zajímá m, kde paseš, zajímá m, kde jsi. Chtla bych s Tebou být, chtla bych s Tebou trávit as. Je to vlastn volání naší duše po milém. Kde je mj milý? Kde je? Jako by íkala, že netouží po niem jiném, než Ho hledat. Jak jsi ty krásný, milý mj, jak utšený! Navzdory všem okolnostem, navzdory všemu, co se dje, se zamyslete nad Hospodinovým voláním po naší duši. Nic se na tom vztahu nezmnilo. Nezmnilo se volání, kterým nás Bh volá. Kde jsi, Adame, kde jsi, Evo? Kde jsi, Martine, kde jsi, Franto, kde jsi Kristýno? íká nám, abychom vstoupili do pokojíku spolu s Ním. Tehdy všechny ostatní problémy pomíjejí nebo najednou mají ešení. 7

8 Bratr Martin tady mluvil o pomluvách, o zlých eech. Ale ve chvíli, kdy pijdete do pokojíku, kde se zavete s Bohem, a zeptáte se Ho, jak to vidí, jak vidí vás, tak všechno ostatní padá a je pry. Uritým zpsobem není podstatné, co si o vás myslí jeden, deset nebo sto lidí, ale jak vás vidí Bh. Zbudovat si vztah s Bohem je proto primární a prioritní vc! Všechno ostatní z toho vyplývá. Chtl bych vás jednoduše povzbudit, abyste vdli, že Bh je. Abyste vdli, že je dobrý. Jeho charakter, Jeho jméno, moc a autorita je obrovská. Každému z vás Bh nabízí jedinený vztah. Ne mezi Ním a církví. Ale konkrétn mezi Ním a vámi. Mžete spolu mluvit. Nebude vám zjevovat nitra ostatních, kdo co provedl, ale bude se sdílet o svém srdci. Promní vás to a obohatí. Bh je schopen zjevovat vám jednak svoje srdce, ale bude vám zjevovat i to, co je ve vašem srdci. Když s vámi bude mluvit, promní vaše pemýšlení a potáhne vás k sob tak, že Mu víc porozumíte. Ze zaátku s vámi bude mluvit na úpln obyejné rovin, protože nejste schopni porozumt hloubce Jeho srdce v tom, co v tuto chvíli na zemi dlá. Ale když trávíte as s Bohem, tak máte neustále k situacím vstup od Boha. Nechodíte podle svých vlastních nápad a svého vlastního pemýšlení, ale jste zvyklí se vždycky Boha zeptat. A tak jednáte na základ toho, co vám Bh poví. Když jsme byli na misijní cest na Filipínách nebo v Africe, zvláš v tchto zemích, tak tam není prostor pro vlastní názor. Nefunguje to. To není o tom, že si sedne pt chytrých chlap a nco vymyslí. Protože to nevíte, to nevymyslíte. Pijde za vámi teba starší místní církve, vymýšlí s vámi, jak spolu budete budovat církev, a pak zjistíte, že doma odhrne závs a uctívá lebky. Pokud vám to Bh nezjeví, tak to nevíte. Nkdy jste v situaci, kdy lidé potebují poradit. Nemžete jim íkat zajímavé píbhy. Potebují, abyste jim pinesli slovo z Boha, nco, co jim konkrétn dá život. Musíte pinést nco, v em bude autorita, moc a zjevení. To nepinesete jinak než od Božího trnu. Musíme se nauit chodit k Božímu trnu, chodit k Bohu a ptát se Ho, jak vci vidí. Vsa te se, že to vidí jinak, než jak to dneska vidíte vy. Boží pohled je jiný než váš. Nkdy jsme zvyklí vidt vci uritým zpsobem, místo abychom šli za Bohem a dotazovali se Ho. Neptáme se Ho, protože s Ním nemáme vztah. Nemáme takový zpsob chození s Bohem, 8

9 kdy íkáme: Potebuji do té situace Tvj vhled, Tvoje slovo. A už se to týká práce, vztahu nebo vcí, které se djí okolo nás. Vztah a chze s Bohem je v tuto hodinu, zvláš v tuto hodinu, to jediné, co nás udrží pi život. Bude to to jediné, co nám pomže vyešit urité situace v našich životech, abychom dokázali porazit naše nepátele. Te nemyslím Frantu s Karlem, ale myslím nepátele naší duše. To jediné nám pomže dát odpov tm, kteí jsou okolo nás a mají njakou potebu. Ne mj názor, ne moje zkušenost ani moje znalost. Ale mj vztah s Bohem, kdy mi Bh dá svj pohled na situaci a v nm najdu odpov, a už pro m, nebo pro nkoho druhého. Bh chce, abychom se dostali k plnému vztahu s Ním. Vždycky íkám, že mám exkluzivní vztah s manželkou. A tak je automaticky spousta vcí, kdy se spolu radíte. Ptáte se, jak to ten druhý vidí, co na to íká. Víc asi pichází manželka za manželem, protože je jím pikrytá. A tak za mnou manželka pichází a íká: Potebuji vdt, jak to vidíš, potebuji tvj vstup. Potom mže jednat v souladu s mým pohledem, teba i vi dtem v rzných okolnostech. Stejným zpsobem bychom nemli jednat na vlastní pst. Nedávno jsem poslouchal kázání, ve kterém bratr ducille íkal: Víte, nkteí starší si to staršování vykládají tak, že te už vlastn vdí a jen se spolu poradí. íkal, že je to zásadní nepochopení jejich role. Starší jsou ti, kteí umí rychleji, ze zkušenosti zjistit, jak to vidí Bh. To znamená, že neustále jako starší hledáme Boží pohled. Ne mj. Ani Romanv, Radkv nebo Martinv. Uritým zpsobem se neptám, jak to vidí oni, ale ptám se, jestli jim Bh k tomu nco mluvil, jestli mají njaké slovo nebo mám njaké slovo já, a dáme to dohromady. Jinými slovy, pokud jsi nic nezískal z Boha, tak mi to ani neíkej, protože to nepotebujeme. A jsi mladší, nebo starší. Nebudeme porovnávat svoje názory, ale vycházíme z toho, co vidíme, že nám k té situaci mluví Bh. V tu chvíli m to nutn musí tlait k poteb slyšet z Boha, a neustále zjišuji, že to neumím. Zjistím teba, že se neumím rychle naladit. Nebo jste v njaké situaci, nevíte co te, a nejste zvyklí se Boha dotazovat, aby vám ekl, kudy jít dál. A tak zjistíte, že vlastn nemáte vztah, že jste si nenavykli Boha se ptát. 9

10 Je to podobné, jako když se vyskytnete v situaci, kdy je poteba dát první pomoc. Te není as otevít knížku a uit se to. Umíš, nebo neumíš. Bezradn tam stojíte, vzpomínáte, co jste se ped ticeti lety ve škole uili o umlém dýchání, co udlat, jak obvázat, obinadlem nebo ím, když nemám obinadlo... Ale když pijde zdravotník, profesionál, který to dlá denn, je to pro nj rutina, ani nad tím nepemýšlí. Netápe, protože to už dlal ped hodinou nebo deseti hodinami. Prost vezme, co potebuje, vyskoí a ekne: Jasn, to je takhle. Má ta ísla v hlav, kolikrát stisknout hrudník a kolikrát vdechnout. Když to ale nevíte, tak to nepoužijete. Možná se vám stane, že tu situaci nevyešíte. Možná tam bude nkdo jiný, kdo ji vyeší, a vy si oddechnete: Ješt, že tam byla Ivuška, protože bez ní by mohl být problém. Co to s vámi ale udlá? Pijdete dom a máte chu si to okamžit nastudovat. Protože pokud se dostanu do té situace znova, tak si už nechci prožít trauma, že nevím, co dlat. Stejným zpsobem mžete pijít do njaké situace a nemáte Boží slovo, protože nejste zvyklí nebo nejste schopni slyšet z Boha. Když už ta situace pomine, pijdete dom do svého pokojíku a eknete: Už nikdy víc. Už nechci být v situaci, že nebudu mít Boží slovo, že nebudu schopný slyšet Boží slovo a že budu odkázán sám na sebe. Nevím, jestli jste to nkdy prožili. Já jsem to prožil, zvláš když vyjedete nkam ven a najednou dojde k složité situaci. Hlavou se vám honí spousta nápad a víte, že jsou k niemu. Nemá smysl tady nco vykládat, tady se jedná o ní život. Když nkdo nemá co jíst, co mu eknete? Máte vytáhnout stovku a dát mu ji, nebo mu ji nemáte dát? Pomže mu, nebo ublíží? Najednou nevíte. ešíte rozbité manželství nebo vztah dítte s otcem. V tu chvíli cítíte, jak moc je teba mít nachozeno s Bohem. Jako kdybyste se potebovali vrátit o pl roku zpt a ten plrok chodit jinak, aby se vám to dnešního dne zúroilo. Ale vrátit to nemžete. Je poteba vdt, že Bh chce s námi mluvit. Zvyknte si na to. lovk všechno odkývá, ale když se podívám na dnešní den, ptal jsem se Boha? Mluvil ke mn? Dával mi své slovo? Co verejšek, pedverejšek? Jsem zvyklý, že s Bohem probírám situace a ptám se Ho, jak to vidí On? Anebo den za dnem vci rutinn eším po svém bez Boha? Možná vás to pekvapí, ale Bh nechce, abychom byli dobí lidé. Poád bychom ješt byli bezbožníci. Bh netouží po tom, abychom nco rozdali, byli hodní, 10

11 na všechny se usmívali a ve vesnici zametli chodníky. To není Jeho zámr. Bh s námi chce mít vztah. Stejn tak nechci, aby se na m moje manželka, když pijdu dom, jenom usmívala, udlala nám jídlo, bylo vypráno a vyžehleno. Hledám nkoho, s kým mžu mít obecenství. Stejné je to i s Bohem. Nechovejme se vi Nmu tak, že budeme dlat dobré vci. Vzme, že s námi chce mluvit. Že se s námi chce projít, že nám chce nco íct a chce, abychom nco ekli i my Jemu. Celý píbh bhem tch šesti tisíc rok je o tom, že došlo k odlouení. Adam s Evou zemeli. Vztah s Bohem se rozbil. Proto se lovk dneska narodí a neslyší z Boha. Nenarodil jsem se tak, že bych slyšel z Boha. Musel jsem se nauit slyšet z Boha. V nkterých momentech, kdy ke mn Bh mluvil, jsem se vylekal, co to je. Pozdji mi to už pišlo normální, že ke mn Bh mluví. Pamatuji si, že jsem jednou na Filipínách šel hotelem a najednou slyším: Martine! Rozhlédl jsem se kolem a nikoho nevidl, tak íkám Bohu: Povídej, co chceš. Ticho. Tak íkám: Bože, íkáš Martine, a dál nic? Martine! ozvalo se znovu. Tady jsem, poslouchám, povídej, na to já. A zase ticho. Divím se, že m Bh volá, a nic dalšího neíká. Pede mnou ale stojí njaký pán a ukazuje nahoru. Podívám se nahoru a tam stál bratr Burt a volal na m z balkónu. Vbec m to nenapadlo, protože jsem se rozhlédl, nikoho nevidl, tak jsem si myslel, že se mnou chce mluvit Bh. To, že k nám Bh mluví, se nám musí stát tak pirozené, aby nás to vbec nepekvapilo. Vždy to není nic divného, že ke mn Bh mluví. Co íkáš, co potebuješ, chceš m nkam poslat? Bh nás povolává k tomu, abychom chodili tak, že s Jeho vstupy poítáme. Pamatuji si, když jsme ješt chodili na gymnázium, jak Kristýnu zaujalo, že ke mn Bh mluví, a tak m vždycky zkoušela. Zkoušela, jestli mi to Bh ekne, nebo neekne. To je totiž jeden z nejzásadnjších rozmr naší chze s Bohem. Zjistíme tak, jestli je reálná, nebo ne. Všechno ostatní je filozofie. Životní filozofie. Kesansko-judaistická filozofie. Ale není to reálný vztah s Bohem. Jednou m zastavil njaký jehovista a snažil se mi nco íct, tak jsem se zeptal: Co vám Bh dneska ekl? Co vám Bh íká poslední dobou? Odpovdl: Jak to myslíte, co nám Bh íká? Pokrauji: Vy íkáte, že jste Jehovovi, koneckonc, to mi vadí nejmén, to je možná i dobe, ale zajímalo by m, co vám Bh mluví. On na to: Bh pece 11

12 nemluví. Divím se: Váš Pán Bh nemluví? Ale v Bibli se píše, že Jeho ovce slyší Jeho hlas. Jestli jste Jeho ovce, tak musíte slyšet Jeho hlas. Vy neslyšíte Jeho hlas? Nedostali se vbec k žádným teologickým rozborm. Vtšinou chodí starší a mladší, zkušený a mén zkušený. Ten mén zkušený na m vždycky kouká, že to je zajímavé, a kde je to napsané. Druhý ho táhne pry a íká: Poj pry, tady je nco špatn. Stejnou otázku bych ale položil i vám. Jste Jeho ovce? Jestli jste Jeho ovce, musíte slyšet Jeho hlas. Co vám Bh mluví? Mluví k vám Bh? Pokud z Boha neslyšíte, tak volá: Kde jsi? Jak to, že m neslyšíš? Jak to, že m neslyšíš a neposloucháš? Jak to, že mi nenasloucháš? Jak to, že nemám možnost k tob promluvit? Je to proto, že ses rozhodl zavít dvee, abych neíkal to, co víš, že íkám? Nkdy Boží hlas pehlušujeme. Ale Boží schopnost k nám promluvit je jedna z nejzásadnjších vcí vztahu. Dovedete si pedstavit vztah, kde byste nemluvili? Jak nepíjemný je vztah, kde se nemluví? Je to tak? Nkdy se tomu íká tichá domácnost. Jak je ve vztahu nepíjemné, když nkomu nco íkáte, snažíte se komunikovat, a on na vás kouká, nic neíká. íkám: Haló, jsi tam nkde? Tak ekni, jestli se ti to líbí, nebo nelíbí, ale nco ekni! Jedna ze základních vcí ve vztahu je, že musíte mluvit. Dejte zptnou vazbu, naute se mluvit. Naute se naslouchat a mluvit. Stejn tak s Bohem. Nemžete chodit s Bohem a nepovídat si. Co to je za vztah? A pokud Boha neslyšíte, to je divné, ne? Nco je špatn, pokud bychom Boha neslyšeli. Potebujeme volat k Bohu: Bože, potebuji T slyšet. Potebuji se nauit T slyšet, naladit své uši k tomu, abych slyšel, co íkáš. Jestli ke mn budeš mluvit skrze Boží slovo nebo skrze nco jiného, to je Tvoje vc. Ale potebuji, abys ke mn mluvil. Protože jestli Bh ke mn neumí mluvit, tak se vší úctou, toho vztahu možná ani není poteba. Možná by m strach donutil vit v Boha. Ale takový vztah, kde si ani nepopovídám, urit ne. Chtl bych nás povzbudit, abychom nesnížili svou známost Boha na nic menšího, než že s Ním budeme chodit celý den, On s námi bude mluvit a my Ho budeme znát. Nauíme se dívat na všechny okolnosti, životy a poteby skrze tento vztah a spolu s Ním. Nejsme v tom sami. Nepanikate, nezoufejte, nebojte se! Možná vás eká tžká situace. Kristýnko, když máš jít do neho tžkého, cítíš se lépe, když do toho jdeš sama, nebo s rodii? Když do 12

13 toho jdeš s rodii. Ano, protože t podporují. Jsi relativn v pohod. Když je ale lovk najednou sám, tak to není úpln jednoduché, že? A te si pedstavte, že jdete do stejné situace s Bohem. Jdete na jednání a íkáte: Bože, tady se posa, já se posadím tady, te jsme tu spolu. Pedstavte si, že byste fyzicky šli s Hospodinem, který by byl jenom pro vás na njakou dobu jako muž. Reálný chlap, reálný lovk. Vdli byste, že zná myšlenky všech lidí, má obrovskou autoritu, obrovskou moc, nekonenou inteligenci, poznání, schopnost vyešit jakoukoliv situaci, kohokoliv uzdravit, všechno zmnit, všechno obrátit. Dobré. To je pohoda! Rovnou byste ekli: Pošlete m do Afghánistánu. ekli byste: Co máte za problém? Mír na Blízkém východ? Nkdy si rád zahraji šachy. Máme v poítai takový program, kde si nastavíte, jak má být váš protivník dobrý, abyste ho vbec mohli porazit. Vyberu si takového, co hraje stejn mizern jako já. Protože jsem se to nikdy neuil, umím táhnout, pár partií jsem sehrál, a to je všecko. A tak hrajete šachy a najednou nastane problém. Je tam ale takový tréninkový mód, kdy eknete poítai, a vám napovídá. Díváte se, jak vám radí. V takovém pípad si to rozdám s kýmkoliv, teba s Karpovem. Mžete si navolit, že váš protihrá umí hrát jako jeden z velmistr. Normáln bych si ani neškrtnul, ale když pijde problém, je tu nápovda! Pokud se nauíme chodit s Bohem, tak víme, kam se vždycky mžeme utéct. Utéct se k Bohu a íct: Bože, jsi tady se mnou. Jsi se mnou v tchto okolnostech. Pochopiteln mám dv možnosti. Nkdy to pi he tak dlám. Poíta mi napoví a já eknu: Ty bys dlal tohle, to je asi geniální, ale m to pijde tak geniální, že tomu nerozumím. Pojedu si po svém, a uvidíme, jestli m z toho vysekáš. Dost mu to tím zavaím. Nkdy tak moc, že už m z toho nevyseká. Už jsem udlal píliš tah bez nj. Protivník je píliš silný. Jeden tah by ješt možná zvrátil. Naštstí, na rozdíl od života, je tam ješt jedno tlaítko zpt. Takže nkdy hraji tak, že si hraji po svém, a najednou mat! To jsem neekal, odkud to pišlo? Tak se vrátím o nkolik krok zpt, do doby, kdy se mi ješt zdálo, že to mžu vyhrát. To v život nejde, že? Ale co v život jde, je chodit s Hospodinem. A co taky v život jde, a to je vaše volba, že když vám ukáže njaký tah, tak se mžete rozhodnout, jestli Ho poslechnete, nebo ne. Není to komfort? Není to obrovská výhoda a výsada, že mžete chodit s Hospodinem? 13

14 Pedstavte si, kdyby vám Bh íkal tahy v šachu, tak si to docela rád zahraji. Ale to byste pak museli prozradit. Prozradíte to a protihrá ekne: S tebou nehraji, to nemá smysl. To neplatí, když máš nápovdu. Vždycky ve všech situacích hledejte na prvním míst Hospodina. Nauíte se Ho slyšet. Slyšet rychle a jasn. Rozpoznat Ho. Nemžete se to ale nauit, když vám bude napovídat, a vy si pjdete po svém. K emu to je? Jen byste o to jasnji vdli, že nco dláte špatn. Jestli vám to staí, tak je to málo. Dležité je, když Bh ekne: Udlej to tak, tou cestou se vydat. A pak uvidíme, jak to dopadlo. 14

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO. (Tursko, duben 2006)

O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO. (Tursko, duben 2006) O SOBSTEDNOSTI MARTIN KLUSO (Tursko, duben 2006) Ješt než se dostanu k vlastnímu slovu, dovolte mi zmínit se o jedné souvislosti, která mi hodn pichází na mysl. Pemýšleli jste nkdy o tom, že se Bh nazývá

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata

Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Ohlasy žák na preventivní poad Rozsvite hvzdy a 13. komnata Na 1. stupni se poad líbil 75% žák a 25% se nelíbil nebo se líbilo jen nco. Nkterým bylo zatžko zaplatit 40 K, pestože denn utrácí dost penz

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

akceptovat jakoukoliv alternativní formu manželství. Možná si íkáte: To se nás netýká. Ale pozor, alternativní formy manželství zptn nabourávají i

akceptovat jakoukoliv alternativní formu manželství. Možná si íkáte: To se nás netýká. Ale pozor, alternativní formy manželství zptn nabourávají i !" Ote, picházíme ped Tebe dnešního dopoledne. Prosím T, abys nám pomohl utišit mysl a zkrotit i naše tla. Dej nám vystihnout svj zámr s námi. Dovol, aby Tvé Slovo pišlo a pineslo do našeho života zmnu.

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více