Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne , platné s účinností od : A Školní řád 1) 1.2. Povinnosti žáků - doplnit : -Žák je povinen odložit svoje šperky a cennosti před odchodem do tělocvičny na pedagogem určené místo. -Žák je povinen denně nosit žákovskou knížku. Ztrátu ŽK je povinen finančně uhradit. Za ztrátu ŽK mu bude uděleno výchovné opatření. 2)1.4. Povinnosti zákonných zástupců doplnit : -Zákonní zástupci jsou povinni zaplatit škole v určeném termínu všechny finanční pohledávky. V případě jejich nesolventnosti jsou povinni smluvit si s třídním učitelem tzv. splátkový kalendář. -Zákonní zástupci jsou povinni zajistit dítěti do školy vhodnou obuv ( u dívek NE PODPATKY! ) a oblečení, které neohrožuje jeho zdraví, bezpečnost a zdraví a bezpečnost ostatních. 3) 2.1. Docházka do školy doplnit : - Zákonní zástupci mají právo omluvit svému dítěti 5 dnů absence za jedno pololetí. Ostatní absence musí být omluvena lékařem jinak bude považována za neomluvenou. 4) 2.2. Pokyny pro záškoláctví nahradit : Postup při řešení neomluvené absence : Problém záškoláctví řeší Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví MŠMT Čj / ze dne 11. března a)neomluvená absence do 10 hodin řeší třídní učitel ( kázeňské opatření žákovi, pozvání rodičů do školy na rozhovor s třídním učitelem, vyplnění záznamu o pohovoru o neomluvené nepřítomnosti žáka ) b) neomluvená absence hodin řeší svolaná výchovná komise, vyplnění zápisu z výchovné komise k řešení neomluvené nepřítomnosti žáka

2 c) pokračuje-li neomluvená absence nad 25 hodin, podává škola písemné oznámení o zanedbání školní docházky se všemi předepsanými přílohami na přestupkovou komisi města Trutnov. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Zásady hodnocení průběhu a výsledky vzdělávání doplnit : 1. Zásady hodnocení v průběhu vzdělávání - dvě známky za čtvrt roku - jedna velká písemná práce denně - dva dny nechat na doplnění učiva po nemoci a nezkoušet 2. Zásady hodnocení chování v průběhu vzdělávání - vytvořit třídní řád, samosprávu - notýsek s denními zápisy u problematických žáků - zápisy do třídních sešitů přestupků - přestupky řešit v třídním kolektivu, o sankci rozhodne třídní učitel, seznámí třídní kolektiv se sankcí - přestupky - zákony sankce; - při hodnocení rovnoměrně požívat také pochvaly třídní, školní 3. Zásady hodnocení na akcích mimo školu - akci hodnotí doprovod - využívat veřejné hodnocení (školní rozhlas, web, nástěnka, časopis) - hodnocení provést v nejbližším možném termínu po akci - při mimořádných akcích hodnocení před celou školou 4. Zásady a pravidla sebehodnocení žáků - probíhá na závěr každé hodiny -žák hodnotí svoji práci, práci spolužáků ústně i písemně -učíme objektivnímu sebehodnocení - jedenkrát za pololetí shrnutí kolektivem třídy (formy test, ústně) 5. Slovní hodnocení - popisovat ve vztahu k OVO (dosáhl, nedosáhl, dosáhl s do) - posouzení ve vývoji - ohodnocení píle, přístupu - naznačení dalšího rozvoje - zdůvodnění hodnocení, doporučení, jak překonávat neúspěchy 6. Celkové hodnocení - prospěl s vyznamenáním do sažení Ø do 1,5 včetně, z žádného předmětu nesmí být hodnocení 3 a horší, nesmí být zhoršená známka z chování - prospěl - jakékoliv hodnocení bez známky 5

3 - ve všech případech kombinace slovního hodnocení a hodnocení známkou - neprospěl - z jakéhokoliv předmětu hodnocení 5 7. Způsoby získávání podkladů pro hodnocení - každodenní práce žáka ( ústní i písemná), jeho výkony a připravenost - zkoušky písemné, ústní, praktické - soustavná diagnostika (přihlížíme ke zdravotnímu stavu, indispozici) - výkony a projevy - Pv, Vv, Tv (kroužky a soutěže) 8. Způsob hodnocení žáků se specifickými potřebami - individuální dle druhu postižení či talentu (spolupráce s SPC) 9. Kriteria hodnocení žáků s lehkým mentálním postižením - stupeň postižení dle vyšetření SPC - momentální zdravotní stav - píle - přístup - snaha - schopnost samostatně pracovat a řešit problémy - uvědomělost - schopnost vyjadřování, chápání symbolů, definic, pojmů - práce v týmu 10. Kriteria hodnocení žáků se středně těžkým mentálním postižením Hodnotí se: samostatnost, chápaní učiva, tvořivost, obratnost, snaha, zájem Tabulka stupňů klasifikace Předmět Čtení čte samostatně (plynule, s porozuměním) čte s (a částečným porozuměním) čte s čte pouze Psaní píše samostatně, (čitelně, úhledně) píše úhledně (čitelně) píše s píše pouze Řečová neklasifikuje se Matematika počítá přesně a počítá s drobnými počítá s počítá je

4 pohotově chybami Informační a komunikační technologie dobře s pouze Člověk a jeho svět chápe a jen Člověk a společnost chápe a jen Člověk a příroda chápe a jen Hudební má dobrý hudební sluch i rytmus, pěkně zpívá rád zpívá, má dobrý rytmus rád zpívá a poslouchá hudbu rád (se zájmem) poslouchá hudbu dosud nemá vztah k hudbě Výtvarná je tvořivý a zručný je tvořivý pracuje s malou vyžaduje pomoc a práce se mu zatím nedaří Tělesná je obratný a snaživý je méně obratný, ale snaží se snaží se je méně obratný, cvičí s při cvičení velkou pomoc Pracovní vyučování je tvořivý a zručný je tvořivý pracuje s malou vyžaduje pomoc a práce se mu zatím nedaří Žáci vzdělávaní podle IVP jsou hodnoceni formou širšího slovního hodnocení 11. Kriteria hodnocení žáků se těžkým mentálním postižením Hodnotí se: samostatnost, chápaní učiva, tvořivost, obratnost, snaha, zájem Žáci jsou hodnoceni formou širšího slovního hodnocení. 12. Komisionální zkoušky o tom, zda žák bude nebo nebude vykonávat komisionální zkoušku rozhodne výhradně ředitel školy na základě podkladů od třídního učitele a učitele předmětu, ze kterého by žák měl zkoušku skládat.

5 V. Pedikulóza zavšivení Řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vyhláškou č. 195/2005 Sb. není zařazena mezi infekční onemocnění. Veškeré povinnosti při péči náleží rodičům dítěte. Po zjištění, že je dítě infikováno, mají rodiče povinnost onemocnění neprodleně léčit, tzn. zbavit dítě vší a hnid aplikací k tomu účelu určeného a povoleného léčivého přípravku. Povinnosti školy: K předcházení šíření infekčního onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (viz. 7, odst. 3 zákona). Pedagogičtí pracovníci nemají zákonné zmocnění provádět prohlídku dětí. V případě dětí, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění školy, lze informovat o této skutečnosti příslušný orgán sociální péče. V případě, že počet zavšivených dětí přesáhne 25 %, lže požádat KHS o nařízení karantény.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA LYSÁ NAD LABEM, PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ Právní vymezení: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více