Mgr. Daniella Sarah Chocholová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Daniella Sarah Chocholová"

Transkript

1 Mgr. Daniella Sarah Chocholová

2 Moc výkonná kdo je zdrojem veškeré státní moci v ČR? orgány moci výkonné v ústavě: 1) prezident republiky (čl. 54 čl. 66) 2) vláda (čl. 67 čl. 78) 3) ministerstva (čl. 79 odst. 1 a 3) 4) jiné správní úřady (čl. 79 odst. 1 a 3) 5) orgány územní samosprávy (čl. 79 odst. 3, čl. 105) 6) SZ (čl. 80)

3 Úprava moci výkonné v Ústavě Ústava upravuje především a) prezidenta republiky úkoly, které mu Ústava jmenovitě stanoví b) Vládu plní obecně úkoly moci výkonné u ostatních úřadu je úprava svěřena zákonu čl. 79 zavádí pojem správní úřad relativně organizačně samostatný subjekt veřejné správy, plnící určité správní funkce (pomocí něho stát plní přímo své úkoly a funkce) správní úřad nahradil dřívější výraz orgán státní správy

4 Ad 1) prezident republiky hlava státu dle čl. 54 odst. 1 Ústavy monokratický ústavní orgán moci výkonné (ne nejvyšší z výkonu své funkce není ústavně odpovědný (čl. 54 odst. 3 Ústavy) Parlamentu, vládě, soudním orgánům X z jiných činností a rozhodování však odpovědný je (př. občanskoprávně) nelze ho odvolat (x abdikace) sídlo prezidenta: funkční celek areálu Pražského hradu, zámek v Lánech

5 Funkce hlavy státu plní reprezentační funkci navenek i uvnitř státu je symbolem samostatnosti a svrchovanosti českého státu je symbolem kontinuity české státnosti má být nadstranický představitel všeho lidu vybaven určitými pravomocemi

6 Volba, slib, funkční období, neslučitelnost funkcí každý občan ČR + volitelnost do senátu, 5 let od složení slibu, max. 2x za sebou prezidenta volí Parlament na společné schůzi obou komor nepřímá volba (vzhledem k občanům) konání v posledních 30ti dnech volebního období úřadujícího prezidenta navrhnout kandidáta je oprávněno min. 10 poslanců nebo 10 senátorů (způsob volby čl. 58 Ústavy) ujímání úřadu: na společné schůzi obou komor složením slibu do rukou předsedy PS neslučitelnost: poslanec, senátor, soudce, členem vlády, členem NKÚ, členem bankovní rady ČNB

7 Působnost a pravomoc prezidenta republiky I. podle čl. 62 Ústavy: zcela suverénní (bez spolupodpisu) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi svolává zasedání PS jmenuje soudce ÚS, předsedu a místopředsedy podepisuje zákony podle čl. 63 odst. 1 Ústavy: k platnosti nutná kontrasignace předsedy vlády či jím pověřeného člena vlády vrchním velitelem ozbrojených sil zastupuje stát navenek propůjčuje a uděluje státní vyznamenání jmenuje soudce právo udělit amnestii

8 Působnost a pravomoc prezidenta republiky II. podle 63 odst. 2 Ústavy: k platnosti nutná kontrasignace předsedy vlády či jím pověřeného člena vlády (v důsledku čl. 54 odst. 3 Ústavy) dle tohoto ustanovení prezident vykonává i jiné pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon př. jmenuje a odvolává předsedu Českého statistického úřadu, jmenování VŠ profesorů, vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů a obcí

9 Další pravomoci kromě čl. 62 a čl. 63 Ústavy právo účastnit se schůzí obou komor (čl. 61/1), schůzí vlády (čl. 64/2 Ústavy) právo imunity TS pro TČ spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno právo abdikace vzdání se úřadu do rukou předsedy PS (čl. 61 Ústavy) právo na materiální zabezpečení výkonu funkce prezidenta republiky (z.č. 236/1995 Sb.) právo na zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce (z.č. 48/2004 Sb.) jeden z držitelů klíčů od korunovačních klenot uchovává pečetidlo státní pečeti povinen vykonávat svůj úřad osobně a nepřetržitě

10 Ústavní forma odpovědnosti prezidenta stíhán jen pro velezradu, a to před ÚS na základě žaloby Senátu velezrada není TČ, ale zvláštním ústavním deliktem trestem je ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt z. č. 182/1993 Sb., o ÚS, 96 jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.

11 Kancelář prezidenta republiky, vojenská kancelář prezidenta republiky, hradní stráž Kancelář prezidenta rozpočtová organizace se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu ČR z.č. 114/1993 Sb., zákon o Kanceláři (zajišťuje obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta ) Vojenská kancelář součást ozbrojených sil ČR z.č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR (splní úkoly prezidenta v souvislosti s jeho pravomocí vrchního velitele ozbrojených sil ) Hradní stráž součást ozbrojených sil ČR z.č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR (především ostraha areálu Pražského hradu )

12 Ad 2) Vláda kolegiální ústavní orgán moci výkonné, tzv. vrcholný orgán moci výkonné vláda řídí celý stát (z hlediska územního i věcného) stojí na vrcholu soustavy ministerstev a jiných správních úřadů řeší otázky ve své působnosti kolegiálně z výkonu své funkce odpovědna PS jako celek PS může vyslovit nedůvěru vládě jako celku (nikoli jednotlivým ministrům nebo jen předsedovi vlády) sídlem vlády je Praha (Ústava či jiný zákon neurčují sídlo vlády zpravidla však sídlí v hlavním městě)

13 Složení vlády, jmenování vlády, vyslovení důvěry vládě, neslučitelnost funkcí kolegiální orgán (sbor) členové vlády, předseda, místopředseda, ministři (č. 67/2) počet místopředsedů vlády a ministrů není stanoven předsedu vlády jmenuje prezident (prezident na jeho návrh jmenuje a odvolává ostatní členy vlády + pověřuje je řízení ministerstev či jiných úřadů) po jmenování předseda vlády a další členové skládají slib do rukou prezidenta republiky člen vlády se své funkce ujímá jmenováním povinnost vlády do 30 dnů po svém jmenování před PS s programovým prohlášením a požádat ji o vyslovení důvěry (jako celku) člen vlády nemůže být: prezidentem, soudcem, soudcem ÚS, členem NKÚ, členem Bankovní rady ČNB, předsedou či místopředsedou PS či Senátu, členem parlamentních výborů

14 Vnitřní organizace vlády klíčové postavení předseda vlády (organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem) předsedu zastupuje místopředseda (X čl. 74 Ústavy - nezastupitelné) př. spolupodepisuje rozhodnutí prezidenta republiky

15 Působnost a pravomoc vlády tzv. negativní vymezení působnosti vše z oblasti moci výkonné, co není svěřeno ústavním nebo běžným zákonem do působnosti jiného orgánu (př. prezidentovi dle čl. 62/2 Ústavy) - právo zákonodárné iniciativy vůči PS - podat návrh zákona o SR a státního závěr. účtu - právo vydávat nařízení - vyhlásit nouzový stav - navrhnout Parlamentu, aby vyhlásil válečný stav

16 Rozhodování a akty vlády rozhoduje ve sboru k přijetí usnesení vlády je třeba nadpoloviční většiny všech členů Nařízení konkretizuje obsah zákona, vyhlašuje se uveřejněním jeho znění ve Sbírce zákonů (podepisuje předseda vlády, člen vlády) Usnesení = interní normativní instrukce zavazuje pouze členy vlády a podřízené orgány vládou schválené úkoly a pokyny v rámci operativní činnosti vlády prohlášení, výzvy, zprávy stanoviska vláda zaujímá oficiální postoje k důležitým mezinárodním událostem, obrací se k obyvatelstvu (př. povodeň )

17 Demise vlády, demise člena vlády předseda vlády do rukou prezidenta (čl. 73/1) demise předsedy vlády znamená demisi celé vlády ostatní členové podávají demisi do rukou prezidenta prostřednictvím předsedy vlády (čl. 73/2) čl. 73/2 uvádí případy, kdy je vláda povinna podat demisi: a) PS zamítla žádost vlády o vyslovení důvěry b) PS vládě vyslovila nedůvěru

18 Vyslovení nedůvěry vládě PS má právo vyslovit vládě (jako celku) nedůvěru z jakýchkoli důvodů či bez udání důvodu vyplývá to z faktu, že vláda je ústavně odpovědná PS návrh je písemný + neméně 50 poslanců pak je PS projednána k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina všech poslanců ústavním důsledkem vyslovení nedůvěry vládě, je povinnost vlády podat demisi (čl. 73/2 Ústavy)

19 Postavení člena vlády postavení vyplývá z Ústavy funkce člena vlády je funkcí veřejnou člen vlády je ústavním činitelem z výkonu funkce je odpovědný předsedovi vlády - pokud je pověřen řídí určité ministerstvo - spolupodepisuje nařízení vlády - podílí se na činnosti vlády - právo na materiální zabezpečení výkonu funkce člena

20 Zabezpečení činnosti vlády, poradní a pracovní orgán vlády Úřad vlády ČR odborné, organizační a technické zabezpečení činnosti vlády Rada stálý poradní orgán vlády (předseda místopředseda vlády) Bezpečností rada státu, Legislativní rada vlády, Rada vlády ČR pro lidská práva, Rada vlády pro národnostní menšiny Komise dočasný pracovní orgán vlády ve vymezené oblasti zpravidla specializovaná problematika (předseda náměstek ministra či zmocněnec vlády) Výbor stálý pracovní orgán Rady nebo Komise

21 Ad 3) Ministerstva zřízení jen na základě zákona spravují záležitosti, které jsou jim přikázány zákonem jsou podřízeny vládě (vláda řídí a kontroluje jejich činnost) jsou ústředními orgány moci výkonné s konkrétně vymezenou působností (působnost na celé území) síla nejsou předpisem určena Praha v čele ministr jako člen vlády

22 Soustava ministerstev a jiných ústředních správních úřadů kompetenční zákon zřizuje 2 okruhy ústředních správních úřadů: 1) Ústřední správní úřady v čele stojí člen vlády ministerstva Ministerstvo financí, zahraničních věcí, obrany, vnitra, spravedlnosti, školství mládeže a tělovýchovy, kultury, průmyslu a obchodu, dopravy a spojů, pro místní rozvoj, zemědělství, ŽP, práce a sociálních věcí, zdravotnictví 2) Ústřední správní úřady v čele nestojí člen vlády osoba v čele úřadu je zpravidla jmenována vládou Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Národní bezpečností úřad, Úřad vlády ČR, Český telekomunikační úřad

23 Akty ministerstev mohou vydávat právní předpisy musí k tomu být zákonem zmocněny (podzákonné normativní právní akty) př. 469 TŘ se Ministerstvo spravedlnosti zmocňuje, aby vyhláškou vydalo jednací řád pro okresní a krajské soudy Vyhlášky uveřejňují se ve Sbírce zákonů Interní normativní instrukce regulují pořádek uvnitř státní správy (publikují se v publikačních sbírkách úředních věstnících, př. věstník Ministerstva vnitra)

24 Ad 6) Státní zastupitelství Státní orgán moci výkonné zastupuje stát a veřejný zájem hlavně v řízení před soudy a) v trestním řízení: zastupuje veřejnou žalovu, resp. podává jménem státu žalobu b) v civilním řízení: činí úkony, které mu zákon výslovně svěřuje ( 35 OSŘ): - podat návrh na zahájení řízení z důvodu veřejného zájmu v řízení má právo jako účastník řízení (x nesmí činit procesní úkony) - vstoupit do již zahájeného řízení př. prohlášení za mrtvého, ve věcech zápisu do OR, u způsobilosti k PÚ (stojí samostatně,př. lze se vyjadřovat) SZ je zakotveno v Ústavě v čl. 80 postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu SZ upravuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství zákon nabyl účinnosti 1. ledna 1994, kdy soustava SZ nahradila dosavadní prokuraturu sídla SZ a obvody jejich územní působnosti se shodují se sídly a obvody soudů

25 Soustava státních zastupitelství soustava: a) Nejvyšší státní zastupitelství v Brně b) 2 vrchní státní zastupitelství (Praha, Olomouci) c) 8 krajských státních zastupitelství d) okresní státní zastupitelství v obvodu hlavního města Prahy působnost krajského státního zastupitelství vykonává Městské státní zastupitelství v Praze v obvodu města Brna vykonává působnost okresního státního zastupitelství Městské státní zastupitelství v Brně

26 Ochrana ústavních činitelů dle 2 odst. 1 písm. g) z. č. 283/1991 Sb., o policii ČR k hlavním úkolům policie patří zajišťovat ochranu ústavních činitelů ČR rozsah ochrany ústavního činitele stanoví ministr vnitra (dle situace a míry ohrožení) nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů ČR trvalá ochrana (prezident, předseda PS, předseda Senátu, předseda vlády)

27 Moc soudní výkon soudnictví, který přísluší specifickým státním orgánům nezávislým soudům soudnictví uskutečňují soudy specifickými, zákonem stanovenými metodami a v zákonem stanovených formách Čtyři druhy soudnictví: 1) Soudnictví civilní zajišťuje rozhodování sporů mezi stranami (čl. 90 Ústavy) průběh z.č. 99/1963 Sb., OSŘ 2) Soudnictví trestní ochrana společnosti rozhodováním o vině a trestu za TČ (čl. 90 Ústavy, čl. 40/1 LZPS) z.č. 41/2009 Sb., TŘ 3) Soudnictví správní zajišťuje přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí vydaných orgány veřejné správy (čl. 36/2 LZPS) z.č. 150/2002 Sb., SŘS 4) Soudnictví ústavní zajišťuje zejména soudní ochranu ústavnosti (čl. 83 Ústavy)

28 Složky moci soudní Dvě oddělené složky: a) Soustava obecných soudů b) Ústavní soud

29 Ad a) Soustava obecných soudů 1) Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud 2) Vrchní soudy 3) Krajské soudy 4) Okresní soudy

30 Soudci jmenováni prezidentem republiky doba časově neomezená ZOSS (novela: z. č. 314/2008, kterým se mění ZOSS) omezuje trvání jejich funkce do 70 let věku požadavky na výkon: 1) bezúhonnost 2) VŠ Prf 3) 30 let 4) justiční či obdobné zkoušky (př. advokátní) 5) předchozí 3 letá praxe jako: asistent soudce, justiční čekatel, SZ, asistent SZ, právní čekatel, advokát, advokátní koncipient, soudní exekutor, exekutorský koncipient nebo kandidát, notář, notářský koncipient a kandidát, asistent veřejného ochránce práv

31 Kárný senát zbavit soudce funkce proti vůli může pouze kárný senát (tzv. zvláštní rozhodnutí kárného senátu) kárný senát - složen ze tří soudců a tří přísedících funkční období kárného senátu je 5 let návrh na zahájení kárného řízení funkcionáře soudu podává dle 8 odst. 3: a) prezident republiky b) ministr spravedlnosti c) veřejný ochránce práv d) předsedové soudů

32 Rozhodování soudce vázán podle výslovného znění čl. 95 Ústavy zákonem a MS, ústavním pořádkem, právními principy je-li zákon, který se bude aplikovat v rozporu s ústavním pořádkem soudce řízení přeruší a zákon (příp. jeho ustanovení) předloží k posouzení ÚS

33 Soudní řízení za řízení se platí soudní poplatky, resp. náhrada nákladů trestního řízení ( 152 TŘ - Ministerstvo spravedlnosti stanoví obecně závazným právním předpisem) zastoupení advokátem není nutné až na určité výjimky (př. dovolání, řízení před ÚS)

34 Okresní soudy v ČR celkem 85 OS (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, Městský soud v Brně) jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v 1.stupni OS jako soudy 1. stupně rozhodují všude tam, kde daná agenda není svěřena KS KS - př. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech obsazení soudu: a) rozhoduje se buď v senátu př. ve věcech pracovních b) před samosoudcem v ostatních případech

35 Místní příslušnost soudů a) civilní řízení: - obecný soud žalovaného (FO bydliště, PO sídlo, STÁT sídlo organizační složky) - podpůrné kritérium poslední známé bydliště, kde je majetek nebo místo podniku - zvláštní místní příslušnost: 1) Výlučná příslušnost stanovena jako obligatorní, nesmí projednávat jiný soud, než výlučně místně příslušný (př. ve věci péče o nezletilého, osvojení) 2) Daná na výběr stanovena jako fakultativní, jiný soud místo obecného soudu žalovaného (př. tam, kde má žalovaný stálé pracoviště) - tzv. prorogace dohoda na místní příslušnosti jiného, než zákonem příslušného soudu 1. stupně v obchodních věcech (př. ne u věcí obchodního rejstříku) b) trestní řízení: 1) dle místa, kde byl TČ spáchán 2) dle místa, kde obviněný bydlí, pracuje či se zdržuje 3) tam, kde TČ vyšel najevo X mladiství (bydliště nebo tam, kde se připravuje na budoucí povolání)

36 Krajské soudy celkem 8 krajských soudů (2x se sídlem v Praze, Ústí N/L, HK, Plzeň, České Budějovice, Brno, Ostrava) Praha: - Krajský soud - pro Středočeský kraj - Městský soud - krajský soud pro Prahu některé KS mají pobočky v dalších důležitých sídlech svých obvodů (př. Olomouc, Liberec, Pardubice či Jihlava) Obsazení KS: a) v civilním řízení jako soud 1. stupně samosoudce b) v civilním (i trestním) řízení jako odvolací soud senát (předseda + 2 soudci)

37 Řízení před KS je-li v 1 stupni příslušný OS, pak je odvolacím soudem KS (v Praze Městský soud), je-li v 1. stupni příslušný KS, pak je odvolacím soudem VS výjimka tzv. bagatelní věci sporná částka nepřevyšuje 2 tis. Kč (! Pozor na STAVOVSKÉ PŘEDPISY) odvolání má účinky: a) Suspenzivní (odkladné) nenabývá PM a obvykle není vykonatelné b) Devolutivní rozhoduje jiný soud, než ten, který napadené rozhodnutí vydal KS soud může napadené rozhodnutí (apelační opravný systém): a) potvrdit (řízení končí a rozhodnutí nabývá právní moci) b) změnit (řízení končí a rozhodnutí nabývá právní moci) c) zruší rozhodnutí (věc pak vrátí soudu 1. stupně k dalšímu řízení ten je vázán vysloveným právním názorem odvolacího soudu)

38 Vrchní soudy Vrchní soud v Praze pro Čechy Vrchní soud v Olomouci pro Moravu rozhodují vždy v senátech po vyčlenění správního soudnictví je jejich jedinou agendou rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím KS tedy tam, kde KS rozhodují v I. stupni (př. ve věcech ochrany osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech) existence VS je mnohými kritizována jako nadbytečná poukazováno na nízkou kvalitu a malou relevanci jejich rozhodovací činnosti (př. VS na rozdíl od NS nezveřejňují svou judikaturu)

39 Nám. Hrdinů 1300, Praha 4 Pankrác Masarykova třída 609/ Olomouc

40 Nejvyšší soud spolu s NSS je nejvyšším článkem soustavy obecných soudů ČR skládá se z předsedy a místopředsedů, dalších soudců (jmenováni prezidentem republiky) soudcem NS - jmenován právník (min. 10 let odborná praxe) rozhoduje se vždy v senátech v tzv. velkých senátech kolegií se rozhoduje, pokud jím byla věc postoupena senátem NS, pokud senát došel k odlišnému právnímu názoru, který byl již dříve vyjádřen v rozhodnutí NS soudci tvoří dvě kolegia: a) Trestní kolegium b) Občanskoprávní a obchodní kolegium základem rozhodovací činnosti NS je rozhodování o: a) mimořádných opravných prostředcích (dovolání, stížnost pro porušení zákona) obligatorní zastoupení advokátem b) speciální agenda - uznání rozhodnutí zahraničních soudů, povolení průvozu osoby dle E zatýkacího rozkazu v rámci EU i v rámci vydávání (extradice) do ciziny c) sjednocování judikatury (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS)

41

42 Nejvyšší správní soud i přes zakotvení existence soudu v ústavě již od počátku, byla jeho činnost zahájena až v roce 2003 skládá z: a) předsedy a místopředsedy (jmenuje je prezident s kontrasignací předsedy vlády nebo jím pověřeného člena) b) předsedů kolegií (finančně-správní a sociálně-správní) c) předsedů senátů a soudců NS rozhoduje ve složení: předseda senátu a 2 soudci kasační stížnosti předseda senátu a 4 soudci kasační stížnost ve věci azylu rozšířený senát předseda senátu a 6 soudců ve věcech volebních, politických stran, kompetenčních sporech velký senát předseda senátu a 8 soudců ve věcech mu postoupených rozšířeným senátem (pokud při rozhodování dojde k odlišnému právnímu názoru než k tomu vyjádřenému v jiném rozhodnutí rozšířeného senátu) předseda NSS - Josef Baxa: dosud

43 Řízení před NSS žaloba se podává zásadně ke KS dle sídla úřadu, který rozhodoval v posledním stupni žalobu ke KS může podat FO či PO: a) pokud se cítí být ve svých právech zkrácena rozhodnutím správního úřadu (př. pravomocným rozhodnutím doměření daně) b) nečinností úřadu c) případně jiným zásahem veřejné moci rozhodují specializované senáty proti jejich rozhodnutí lze podat kasační stížnost k NSS v řízení před NSS obligatorně právní zastoupení

44

45 Ústavní soud ČR atributem demokratického právního státu soud chránící dodržování Ústavy samostatný, nezávislý, specializovaný ústavní orgán moci soudní nerozpustitelný, neodvolatelný vykonává soudní ochranu ústavnosti + zákonnosti (tj. soulad s běžnými zákony) není součástí soustavy obecných soudů (čl. 91/1 Ústavy) + nevytváří další instanci pro nápravu rozhodnutí NS a NSS postavení, složení, jmenování, vnitřní organizace čl. 83 až čl. 89 Ústavy + z.č. 182/1993 Sb., o ÚS sídlem je Brno

46 Složení ÚS Kolegiální orgán 15 soudců jmenovaných prezidentem republiky (bez kontrasignace) + souhlas senátu 10 let (Ústava nevylučuje možnost jmenovat opakovaně) bezúhonnost, 40 let +, VŠ Prf, min. 10 let praxe v právnickém povolání ujmutí funkce složením slibu do rukou prezidenta neslučitelnost: prezident, člen Parlamentu 4 ZoÚS struktura ÚS: plénum ÚS (všichni soudci), senáty ÚS (4x tříčlenné senáty) předseda zastupuje ÚS navenek, vykonává správu ÚS, jmenuje předsedy senátů ÚS, svolává zasedání pléna ÚS 2 x místopředseda

47 Působnost a pravomoci ÚS řeší možné rozpory zákonů a jiných právních předpisů s ústavním pořádkem projednává i individuální ústavní stížnosti v určitých případech porušování ústavnosti preventivní kontrola ústavnosti mezinárodních smluv působnost a pravomoci ÚS jsou jmenovitě uvedena v čl. 87/1 Ústavy

48 Významná pravomoc rozhodování o návrzích zrušení zákonů (či ustanovení) pro rozpor s ústavním pořádkem oprávněn posoudit, zda důležité mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10 a v čl. 49 Ústavy jsou v souladu s ústavním pořádkem ČR až do rozhodnutí ÚS nesmí být smlouva ratifikována

49 Obecná pravidla řízení před ÚS zahájeno dnem doručení návrhu ÚS návrh může podat jen ten, komu je přiznáno takové oprávnění účastníci: stěžovatel, vedlejší účastník osoba, která byla se stěžovatelem v původním sporu, soud návrh se přidělí soudci zpravodaji určenému rozvrhem práce (připraví věc pro jednání v plénu nebo senátu) ústní jednání je veřejné se souhlasem účastníků lze odstoupit od ústního jednání ke zjištění skutkového stavu se prování dokazování možné uložit až 100 tis. Kč pokutu kdo ztěžuje řízení

50 Rozhodnutí ÚS čl. 89 odst. 2 Ústavy rozhodnutí ÚS jsou závazná pro všechny (erga omnes) Nález - ve věci samé - vyhlašuje se vždy veřejně jménem republiky - nález pléna vyhlašuje - předseda ÚS - nález senátu vyhlašuje předseda senátu - Nálezy se uveřejňují ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS Usnesení v ostatních věcech

51 Joštova 8, Brno 2

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Obsah přednášky 1. Ústavní právo ČR 2. Ústava ČR jako základní zákon ČR 2.1 Druhy ústav 2.2 Funkce ústavy 2.3 Obsah ústavy

Obsah přednášky 1. Ústavní právo ČR 2. Ústava ČR jako základní zákon ČR 2.1 Druhy ústav 2.2 Funkce ústavy 2.3 Obsah ústavy 1 Obsah přednášky 1. Ústavní právo ČR 2. Ústava ČR jako základní zákon ČR 2.1 Druhy ústav 2.2 Funkce ústavy 2.3 Obsah ústavy 2.4 Členění ústavy 3. Realizace teorie dělby moci 3.1 Zákonodárná moc 3.2 Výkonná

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

66/1952 Sb. ZÁKON ze dne 30. října 1952. o organisaci soudů HLAVA PRVNÍ. Výkon soudnictví. Obecné soudy. Zvláštní soudy

66/1952 Sb. ZÁKON ze dne 30. října 1952. o organisaci soudů HLAVA PRVNÍ. Výkon soudnictví. Obecné soudy. Zvláštní soudy 66/1952 Sb. ZÁKON ze dne 30. října 1952 o organisaci soudů Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: HLAVA PRVNÍ Výkon soudnictví 1 Obecné soudy Obecnými soudy jsou nejvyšší

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Ústavní pořádek České republiky. Právo a právní předpisy

Ústavní pořádek České republiky. Právo a právní předpisy Ústavní pořádek České republiky Ústavní pořádek České republiky tvoří - Ústava České republiky, - Listina základních práv a svobod, - ústavní zákony přijaté podle Ústavy České republiky, - ústavní zákony

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

REGION ČESKÁ REPUBLIKA

REGION ČESKÁ REPUBLIKA rda Platforma pro rozvoj příhraničních regionů REGION ČESKÁ REPUBLIKA Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Podpora rozvoje českopolské spolupráce, CZ.3.22/3.3.02/13.03727. Projekt je spolufinancován

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Změna: 151/2002 Sb. (část) Změna: 228/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna:

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců Úvod............................... 13 Seznam zkratek...................... 14 ČÁST PRVNÍ Soudy................. 15 I. Státní správa soudů.............. 15 A.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

ROZHODNUTÍ. Předseda Vrchního soudu v Praze VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE

ROZHODNUTÍ. Předseda Vrchního soudu v Praze VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300, 140 00 Praha 4, telefon: +420 261 196 111, fax: +420 261 196 403, e-mail: podatelna@vsoud.pha.justice.cz ID datové schránky: 3fvabbh S 181/2014 ROZHODNUTÍ Předseda

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa Veřejná správa Principy Oblasti Sociální správa Správa je lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je zabezpečování výkonu a řízení určitých záležitostí, přičemž toto jednání je charakteristické určitou

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat

Kdo je veřejný ochránce práv. Co od něj můžete očekávat Kdo je veřejný ochránce práv Co od něj můžete očekávat Jedna z mnoha definic Celkově lze ombudsmana charakterizovat jako orgán (většinou jednu osobu), který je zejména na orgánech výkonné moci nezávislý

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění

I. Obecně k problematice výsluhových příspěvků a uzákonění jejich zdanění Problematika zdanění a zdaňování výsluhových příspěvků bývalých příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů a procesní možnosti jejich obrany ve správním a soudním řízení I. Obecně k problematice výsluhových

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více