Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let"

Transkript

1 PANURUS, 15 (26): Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let Winter census of waterfowl in Central Bohemia some interesting results from recent years Pavel Bergmann, (1) Jindra Mourková, (2) Michal Bílý (3) (1) Uralská 6, 16 Praha 6 (2) Václava Rabase 871, Kladno (3) Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka, Podbabská 3, Praha 6 Úvod Zimní sèítání vodních ptákù je monitorovací program navazující, respektive doplòující tzv. Mezinárodní sèítání vodních ptákù. To v Evropì probíhá od roku 1965 a témìø od samého zaèátku se zapojilo i tehdejší Èeskoslovensko (MUSILOVÁ & MUSIL 24). Ve støedních Èechách probíhalo sèítání pomìrnì intenzivnì již v 7-tých letech minulého století pøedevším pod vedením doc. W. Èerného. V té dobì se zde sèítala vìtší èást Vltavy a Labe 3 7x za zimní sezónu. (Pražská Vltava se sèítala pravidelnì od øíjna do dubna 1x za mìsíc, Labe a mimopražská èást Vltavy v nìkterých letech pouze v listopadu, lednu a bøeznu). Pøibližnì od první poloviny 8. let do první poloviny 9. let došlo ve støedních Èechách k výraznému poklesu intenzity sèítání. K znovuobnovení sèítání na celé Vltavì a Labi v hranicích støedních Èech došlo od zimní sezóny 1995/96. Tato sèítání probíhala 3x za zimu v prosinci, lednu a únoru. Souhrnné výsledky z jednotlivých sezón jsou pravidelnì publikovány ve Zprávách ÈSO (napø. MOURKOVÁ & BERGMANN 25, BERGMANN, BÍLÝ & MOURKOVÁ 25). Poslední shrnutí výsledkù sèítání na pražské Vltavì (z období 1975/ /2) je publikováno v práci BERG- MANNa (22). Tento pøíspìvek prezentuje nìkteré zajímavìjší údaje ze støedoèeských úsekù Vltavy a Labe z let 21/2 24/5 a z dekádových sèítání v Praze v zimách a 24/5. Metodika Od zimní sezóny 23/24 je zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách organizováno v pìti termínech tj. v mìsíèních intervalech od listopadu do bøezna a postupnì se rozšíøil poèet sèítaných lokalit. V souèasné dobì probíhá sèítání kromì Vltavy a Labe i na dalších tekoucích vodách (Berounka, Sázava, Jizera, Litavka) a také na rùzných typech stojatých vod (rybníky, pískovny, pøehrady, prùmyslové vody). Intenzivnìjší sèítání probíhá stejnì jako v døívìjší dobì na Vltavì v Praze (sèítá se v dekádových intervalech od konce listopadu do poloviny bøezna).

2 32 Sèítání je provádìno metodou pochùzky podél bøehu sledovaných lokalit, vždy pøibližnì uprostøed mìsíce a je realizováno díky aktivní spolupráci øady spolupracovníkù èlenù Èeské spoleènosti ornitologické, kterým tímto patøí hluboký a upøímný dík. Doplòující meteorologické údaje pocházejí z meteorologické stanice Praha Ruzynì. ( C)/temperature ( C) Prùmìrné mìsíèní teploty/average months temperatures 21/2 22/3 24/5 Obr. 1: Teplotní prùbìh (mìsíèní prùmìr prùmìrných denních teplot) v zimách 21/2 24/5. Fig. 1: Temperatures during winters 21/2 24/5 (month average of average day temperatures). Výsledky a diskuse V hodnoceném období bylo na sledovaných støedoèeských vodách zaznamenáno zimování 55 druhù vodních, èi na vodu vázaných ptákù. Zde je nutno poznamenat, že èíslo je orientaèní, vzhledem k obtížnosti pøesné definice pojmu vodní pták (napø. ve skupinì bahòákù). Do jmenovaného poètu nejsou zahrnuty druhy domácí (napø. pižmovka velká) a druhy exotické, zjevnì uniklé ze zajetí (napø. kachnièka mandarinská). Poznámky k jednotlivým druhùm Kachna divoká (Anas platyrhynchos) je každoroènì nejen nejhojnìjším vrubozobým, ale i nejbìžnìjším zimujícím druhem na vìtšinì sledovaných lokalit. Je druhem hojnì zastoupeným na velkých tocích (Vltava, Labe) s výjimkou úseku Vltavy nad Prahou, který však celkovì patøí k úsekùm chudším, jak co do druhù, tak do poèetnosti ptákù. Kachna divoká dosahuje nejvyšší poèetnosti v nejchladnìjším mìsíci dané zimy. Maximální celkové poèty jsou 1 až 15 tisíc jedincù, v zimì asi 2 tisíc jedincù (Obr. 2).

3 33 25 Anas platyrhynchos - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 2: Celkové poèty kachen divokých (Anas platyrhynchos) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 2: Total numbers of Mallards (Anas platyrhynchos) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Oba bìžné druhy potáplivých kachen polák velký (Aythya ferina) a polák chocholaèka (Aythya fuligula) vykazují v uplynulých letech velký pokles poèetnosti. V sezónì 21/2 zimovalo ve støedních Èechách kolem 3 polákù velkých a 35 polákù chocholaèek. Po povodni v roce 22 poèet poklesl u poláka velkého na 1/5 a u poláka chocholaèky na 1/2 pøedchozího stavu. Tento pokles je velmi dobøe patrný na úseku Vltavy v centrální Praze, kde ještì pøed 6 lety pøedstavovaly oba druhy po vìtšinu zimy nejpodstatnìjší èást ptákù vodní hladiny. Nyní se zde pravidelnì vyskytuje pouze nìkolik jedincù. K podobné, i když ne tak dramatické redukci poètu došlo i na dalších sledovaných úsecích. K dominujícím druhùm patøí nyní polák velký pouze na úseku Labe mezi Mìlníkem a Horními Poèáply. Pokles poèetnosti poláka chocholaèky na støedoèeských úsecích øek je èásteènì kompenzován její vyšší koncentrací na úseku Labe okolo Litomìøic. Pøestože poèty obou druhù klesaly již døíve (kulminace se datuje do období kolem roku 1995), významný vliv na pokles poèetnosti má pravdìpodobnì zmìna charakteru øíèního dna a úbytek vhodných loviš po povodních roku 22. Prùbìh poèetnosti v jednotlivých zimách velmi dobøe koresponduje s teplotním prùbìhem zimy (Obr. 3 a 4). Zmìny poèetnosti v prùbìhu zimy nejlépe dokumentují podrobné údaje z pražské Vltavy (Obr. 5 a 6). Morèák velký (Mergus merganser) se ve vìtších poètech vyskytuje nárazovì, pøedevším ve studenìjších zimách. Jeho celková poèetnost byla v minulosti pravdìpodobnì podhodnocována, nebo se s oblibou zdržuje na menších tocích s rychleji proudící a èistší vodou (Jizera, Berounka), které byly z hlediska sèítání ptákù donedávna opomíjeny. Tento druh se ve zmiòovaných zimách objevoval až bìhem prosince a maximálních poètù dosahoval témìø vždy v lednu. Pouze v zimì 24/5 dosahuje maxima až v únoru (do té doby byla tato zima velmi mírná). Maximální poèty v jednotlivých zimách dosahují 15 5 jedincù (Obr. 7).

4 34 35 Aythya ferina - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 3: Celkové poèty polákù velkých (Aythya ferina) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 3: Total numbers of Common Pochards (Aythya ferina) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. 4 Aythya fuligula - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 5 m ìsíc/month Obr. 4: Celkové poèty polákù chocholaèek (Aythya fuligula) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 4: Total numbers of Tufted Ducks (Aythya fuligula) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia.

5 35 Aythya ferina - Vltava, most Barikádníkù - Podbaba 4 1 poèet jedincù/number of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 5: Celkové poèty polákù velkých (Aythya ferina) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 5: Total numbers of Common Pochards (Aythya ferina) on Vltava river in Prague in different decades average day temperatures in different decades. Aythya fuligula - Vltava, most Barikádníkú - Podbaba poèet jedincù/number of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 6: Celkové poèty polákù chocholaèek (Aythya fuligula) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 6: Total numbers of Tufted Ducks (Aythya fuligula) on Vltava river in Prague in different decades average day temperatures in different decades.

6 36 6 M ergus merganser - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 1 m ìsíc/m onth Obr. 7: Celkové poèty morèákù velkých (Mergus merganser) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 7: Total numbers of Goosanders (Mergus merganser) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Poèetnost hohola severního (Bucephala clanlula) v uplynulých letech poklesla. V 9. letech zimovalo v Praze až 1 jedincù, v souèasnosti cca 2 4 jedincù. Dnes bývá èastìjší na Vltavì pod Prahou a na Labi. Ze vzácnìjších, ale pravidelnì v poètu alespoò nìkolika jedincù vyskytujících se druhù kachen je tøeba zmínit alespoò èírku obecnou (Anas crecca), poláka malého (Aythya nyroca) a poláka kaholku (Aythya marila). Zimovištì labutí velkých (Cygnus olor) se nacházejí výhradnì ve mìstech. Nejvýznamnìjší shromaždištì je v centrální Praze, mezi mosty Železnièním a Palackého, kde poèet labutí po vìtšinu zimy pøesahuje 1 jedincù. Na území celé Prahy je to pravidelnì pøes 2 jedincù. Další významná zimovištì se nachází na Labi v Kolínì (okolo 5 jedincù) a dále v Podìbradech a Nymburce. Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) dosahuje maximální poèetnosti 18 až 25 jedincù. Jeho poèetnost v prùbìhu zimy i mezi sezónami kolísá jen nevýraznì (Obr. 8). Pouze pøi oteplení na konci zimy kormoráni sledované øeky opouštìjí (Obr. 9). Distribuce poèetnosti kormorána je na sledovaných tocích do velké míry promìnlivá bìhem dne, nebo lovištì kormoránù se èasto nacházejí ve znaèné vzdálenosti od nocoviš. Nejvìtší støedoèeské shromaždištì se nachází na Císaøském (Trojském) ostrovì na pražské Vltavì. Jedná se o atraktivní lokalitu, kde má øíèní koryto pøirozený, peøejnatý charakter, je zde zachován bøehový porost vysokých topolù (nocovištì) a díky èásteènému uzavøení pøístupových cest (areál èistírny odpadních vod) jsou zde ptáci minimálnì rušeni. Významným prvkem i je blízký plavební kanál a zdymadlo, pod jehož komorami se nachází oblíbené lovištì kormoránù.

7 37 3 Phalacrocorax carbo - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 8: Celkové poèty kormoránù velkých (Phalacrocorax carbo) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 8: Total numbers of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Phalacrocorax carbo - Vltava, most Barikádníkù - Podbaba poèet jedinù/numbers of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 9: Celkové poèty kormoránù velkých (Phalacrocorax carbo) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 9: Total numbers of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on Vltava river in Prague in different decades - average day temperatures in different decades.

8 38 Z rackù se kromì nejbìžnìjšího racka chechtavého (Larus ridibundus) ve støedních Èechách pravidelnì zdržují racek bouøní (Larus canus), racek støíbøitý (Larus argentatus) a racek bìlohlavý (Larus cachinnans). Racek bouøní se vyskytuje pravidelnì v poètu desítek jedincù. Dva další, vzácnìjší druhy se zpravidla vyskytují jednotlivì, nebo v malých skupinkách a jsou, zvláštì v poslední dobì, zjiš ováni každoroènì. U obou tìchto druhù bývají èastìji vidìni mladí ptáci. Vzhledem k tomu, že byly tyto 2 druhy taxonomicky oddìleny teprve velmi nedávno, nelze souèasné poèetnosti každého z nich se staršími daty srovnávat. Zcela ojedinìle se na støedoèeských tocích objevuje racek žlutonohý (Larus fuscus). Lyska èerná (Fulica atra) je bìžným zimujícím druhem na všech sledovaných lokalitách, její poèetnost v uplynulém období mírnì poklesla. Svojí poèetností témìø nereaguje na zmìny teplot v prùbìhu zimy. Maximální poèetnosti ve vrcholu zimy dosahuje kolem 3 až 5 tisíc jedincù (Obr. 1). Zaèátek a konec zimy je èásteènì ovlivnìn protahujícími ptáky. 6 Fulica atra - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 1: Celkové poèty lysek èerných (Fulica atra) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 1: Total numbers of Coots (Fulica atra) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. K druhùm, které se vyskytují v nižších poètech, avšak pravidelnì, patøí slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis). Jejich poèetnost je pøi sèítání pravdìpodobnì mírnì podhodnocována, protože èasto unikají pozornosti vzhledem ke zpùsobu života (nejen slípka, ale i potápka malá se èasto vyskytuje skrytì u bøehù, potápka malá navíc tráví velkou èást èasu pod vodou). Potápka roháè (Podiceps cristatus) vykazuje vyšší poèty v chladnìjších zimách. Poèetnost zimujících volavek popelavých (Ardea cinerea) je problematické pøesnì

9 stanovit, nebo mnoho jedincù se zdržuje ve velkých vzdálenostech od vody a do našeho sèítání tedy není zahrnuto. Závìry Údaje prezentované v tomto èlánku dokumentují zmìny poèetnosti nejhojnìjších druhù na nejvìtších a tradiènì sledovaných tocích ve støedních Èechách a to Vltavì a Labi. Do zmìn poèetnosti jednotlivých zimujících druhù zasáhly v poslední dobì pøedevším povodnì v létì 22 (FIŠEROVÁ & BERGMANN 23). Pøi tìchto povodních došlo na dolní Vltavì k vymletí koryta až na štìrk a tím ke ztrátì potravní nabídky pro vodní ptáky. To se markantnì projevilo u obou zde pravidelnì zimujících druhù rodu Aythya tj. poláka velkého a chocholaèky, které se živí pøevážnì živoèišnou potravou ze dna øeky (Redukce zimoviš poláka chocholaèky na dolní Vltavì byla èásteènì kompenzována nárùstem poèetnosti na jiných našich zimovištích pøedevším na nìkterých úsecích Labe od Mìlníka po Lovosice). Podstatnì ménì se pokles poèetnosti projevil u kachny divoké nebo lysky èerné, u kterých v potravì pøevažuje rostlinná složka. U kormorána velkého nedošlo vlivem povodní k významnìjším zmìnám poèetnosti. Sezónní dynamiku poèetnosti jednotlivých druhù ovlivòují pøedevším klimatické podmínky té které zimy. Sledovaná sezónní dynamika mùže v nìkterých pøípadech znamenat odlet ptákù ze sledované oblasti, v jiných však pøesun jedincù na stojaté vody (MOURKOVÁ & BERG- MANN 25). Vzhledem k malému množství dat ze stojatých vod (teprve 2 sezóny), bude možné podrobné sledování tohoto fenoménu až v prùbìhu dalšího výzkumu. Summary Results of the waterfowl census in Central Bohemia, including the important wintering site on Vltava river in Prague are summarized in this paper. Reasons of the abundance changes are discussed. The results are summarised in the figures. Literatura BERGMANN P., 22: Zmìny v zimování vodních ptákù na Vltavì v Praze v poslední ètvrtinì 2. století. Sylvia, 38: BERGMANN P., BÍLÝ M. & MOURKOVÁ J., 25: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách v sezónì 24/5. Zprávy ÈSO, 61: FIŠEROVÁ J. & BERGMANN P. 23: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách Vltava, Labe 21/22 a 22/23. Zprávy ÈSO, 58: MOURKOVÁ J. & BERGMANN P., 25: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách v zimì. Zprávy ÈSO, 6: MUSIL P. & MUSILOVÁ Z., 24: Mezinárodní sèítání vodních ptákù v Èeské republice v lednu 24. Zprávy ÈSO, 59: ISBN

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Panurus, 10 (2000): 89-96 ISBN: 80-86046-43-5 Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Winter Waterfowl Observations on Labe river in Pardubice in 1998/1999 and

Více

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Panurus 19 (2010): 5 32 5 Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Wintering of waterfowl in Pardubice in 2003 2008 Světlana Vránová Semtínská 288, 533 53 Pardubice-Ohrazenice; e-mail: sve.crow.crow@seznam.cz

Více

Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 2008

Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 2008 Trendy početnosti zimujících vodních ptáků v ČR (1966 28) Trends in numbers of wintering waterbird species in Czechia in 1966 28 Petr Musil & Zuzana Musilová Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44

Více

Zmûny v zimování vodních ptákû na Vltavû v Praze v poslední ãtvrtinû 20. století

Zmûny v zimování vodních ptákû na Vltavû v Praze v poslední ãtvrtinû 20. století SYLVIA 38 /2002 Zmûny v zimování vodních ptákû na Vltavû v Praze v poslední ãtvrtinû 20. století Changes in the wintering of waterbirds at the Vltava river in Prague in the last quarter of the 20th century

Více

DESET LET ZIMNÍHO SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ

DESET LET ZIMNÍHO SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 107 122. ISSN 1212-3560 DESET LET ZIMNÍHO SČÍTÁNÍ VODNÍCH PTÁKŮ V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ TEN YEARS OF WINTER WATERBIRD CENSUS IN THE PODYJÍ NATIONAL PARK Vlasta Š k o r p í

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

The long-term changes in numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic: Overview of published results

The long-term changes in numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic: Overview of published results Dlouhodobé změny početnosti zimujících vodních ptáků v České republice: Shrnutí výsledků publikovaných v zahraničních periodikách The long-term changes in numbers of wintering waterbirds in the Czech Republic:

Více

The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2013

The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2013 Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2013 The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2013 Zuzana Musilová 1, Petr Musil 1 & Erika Prokešová 2 1 Katedra

Více

The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2015

The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2015 Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2015 The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2015 Zuzana Musilová, Petr Musil & Erika Prokešová Katedra ekologie

Více

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2010

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2010 Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2010 The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2010 Zuzana Musilová, Petr Musil & Milan Haas Katedra zoologie PřF

Více

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009 Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2008 a 2009 The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2008 and 2009 Zuzana Musilová, Petr Musil, Milan Haas, Martin

Více

The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2014

The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2014 Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2014 The International Waterbirds Census in the Czech Republic in January 2014 Zuzana Musilová, Petr Musil & Erika Prokešová Katedra ekologie

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Výskyt vodních ptáků na Bohdanečském rybníce během roku

Výskyt vodních ptáků na Bohdanečském rybníce během roku Panurus 16 (2007): 3-25 Výskyt vodních ptáků na Bohdanečském rybníce během roku Year-round patterns of the waterfowl occurrence on Bohdanečský fishpond (1, 2) Martin Paclík (1) Katedra biologie PdF UP,

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce

Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Panurus 21 (2012): 103 108 103 Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk Lukáš Kadava

Více

Jeøáb popelavý (Grus grus) na Jièínsku

Jeøáb popelavý (Grus grus) na Jièínsku PANURUS, 13 (2003): 89-93 89 Jeøáb popelavý (Grus grus) na Jièínsku The Common Crane (Grus grus) in Jièín region (eastern Bohemia) Vladimír Šoltys, (1) František Stránský (2) & Zbynìk Smolík (3) (1) Na

Více

Numbers and distribution of common waterbird species in January between 2004 and 2013

Numbers and distribution of common waterbird species in January between 2004 and 2013 Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2004 až 2013 Numbers and distribution of common waterbird species in January between 2004 and 2013 Petr Musil & Zuzana Musilová Katedra ekologie

Více

Dlouhodobé změny početnosti. v České republice a jejich j souvislost s klimatickými změnami. Petr Musil Zuzana Musilová

Dlouhodobé změny početnosti. v České republice a jejich j souvislost s klimatickými změnami. Petr Musil Zuzana Musilová Dlouhodobé změny početnosti zimujících c vodních a mokřadních ptáků ů v České republice a jejich j souvislost s klimatickými změnami Petr Musil Zuzana Musilová Simona Poláková Katedra zoologie, Přírodovědecká

Více

45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice. Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic

45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice. Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic 45 let Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice Fourty five years of the International Waterbird Census in the Czech Republic Petr Musil & Zuzana Musilová Katedra zoologie PřF UK, Viničná

Více

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy - Supplementum. Zimování vodních ptáků v Českých Budějovicích během 20 let ( )

Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy - Supplementum. Zimování vodních ptáků v Českých Budějovicích během 20 let ( ) A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy - Supplementum Acta Musei Bohemiae Meridionalis in České Budějovice

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

Přírodovědecká fakulta UP, Ornitologická laboratoř, tř. Svobody 26, CZ Olomouc;

Přírodovědecká fakulta UP, Ornitologická laboratoř, tř. Svobody 26, CZ Olomouc; Spolehlivost hladinového sčítání při studiu sezónní dynamiky početnosti vodních ptáků na rybnících kolik druhů a jedinců zaznamenáváme v biotopech s měnící se přehledností? Reliability of water surface

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2010 a 2011

Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2010 a 2011 Rozšíření a početnost hojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2010 a 2011 Numbers and distribution of common waterbird species in January 2010 and 2011 Petr Musil 1, 2 & Zuzana Musilová 1 1 Katedra zoologie

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208

TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208 TÉMA: VODNÍ PTÁCI VYTVOŘILA: Mgr. Zdenka Wienerová VYTVOŘILA DNE: 8. 2. 2012 VY_32_Inovace/4_208 1 ANOTACE: INTERAKTIVNÍ PREZENTACE SEZNÁMÍ ŽÁKY A ZOPAKUJE JEDNOTLIVÉ ZÁSTUPCE VODNÍCH PTÁKŮ, JEJICH STAVBU

Více

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech V roce 2009 vydalo Regionální muzeum v Mikulově publikaci Ptáci Lednických rybníků, v níž byl zpracován výskyt

Více

Záplavy a ptáci na jižní Moravě v roce 2006

Záplavy a ptáci na jižní Moravě v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 27 (2007): 67-90 Záplavy a ptáci na jižní Moravě v roce 2006 Floods and birds in South Moravia in 2006 Vlasta ŠKORPÍKOVÁ 1, David HORAL 2, Gašpar ČAMLÍK 3 & Karel

Více

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 27 (2007): 91-96 Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 The locality of Velký Dvůr near Pohořelice during the spring floods of 2006 Robert DOLEŽAL

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek V následujícím shrnutí navazuji na články týkající se pozorování ptáků v Tovačově a zveřejňované v letech 2008 a 2009

Více

akreditované vzdělávací akce pro pedagogy

akreditované vzdělávací akce pro pedagogy akreditované vzdělávací akce pro pedagogy školní rok 2014/2015 Semináře Exkurze Konzultace k ekologické výchově nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Semináře SEMINÁŘ PROCHÁZKA PO ZEMI

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC LIPENSKO - DOVOLENÁ BEZ STRESU 01 VÝCHOZÍ SITUACE - TURISTICKÝ RUCH KUBOVA HUT Letní sezóna Letní sezóna - intenzivní Zimní sezóna Zimní sezóna - intenzivní Turistický ruch je intenzivnìji rozvinut pouze

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

1. Charakteristika trvalek Všeobecné rozdìlení trvalek Zásady výbìru druhù pro naše podmínky Použití trvalek...

1. Charakteristika trvalek Všeobecné rozdìlení trvalek Zásady výbìru druhù pro naše podmínky Použití trvalek... Obsah Pár slov úvodem... 7 1. Charakteristika trvalek... 8 1.1 Všeobecné rozdìlení trvalek... 8 1.2 Zásady výbìru druhù pro naše podmínky... 8 1.3 Použití trvalek... 10 2. Pìstování trvalek... 12 3. Rozmnožování

Více

Dva roky kroužkování bøehule øíèní (Riparia riparia) v pískovnì u Obrub

Dva roky kroužkování bøehule øíèní (Riparia riparia) v pískovnì u Obrub PANURUS, 14 (2004): 97-101 97 Dva roky kroužkování bøehule øíèní (Riparia riparia) v pískovnì u Obrub Two years of ringing of the Sand Martin (Riparia riparia) in a sandpit near Obruby village Pavel Kverek

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ØEKA OHØE. pramen ØEKY OHØE

ØEKA OHØE. pramen ØEKY OHØE 2015 ØEKA OHØE Délka: 316 km Plocha povodí: 5 614 km ètvereèních Pramen : pohoøí Fichtelgebirge Ústí : øeka Labe pramen ØEKY OHØE Øeka Ohøe se protéká celým Karlovarským krajem, tvoøí modrou linku protínající

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ Petr Musil* Zuzana Musilová *, Milan Haas* Jan Pokorný** * katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK ** Enki, o.p.s., Třeboň

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

14. Okolím zbraslavského námìstí

14. Okolím zbraslavského námìstí Celková délka trasy: 1,5 km Poèet stromù: 5 14. Okolím zbraslavského námìstí Na mìstském znaku Zbraslavi je vyobrazena lípa napravo od kostela, jedná se tedy o erbovní strom Zbraslavi. Zbraslavské námìstí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nìkolik poznámek k rozšíøení a ekologii sýce rousného (Aegolius funereus)

Nìkolik poznámek k rozšíøení a ekologii sýce rousného (Aegolius funereus) PANURUS, 14 (2004): 47-51 47 Nìkolik poznámek k rozšíøení a ekologii sýce rousného (Aegolius funereus) Few notes on distribution and ecology of the Tengmalm s Owl (Aegolius funereus) Tomáš Diviš Tyršova

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU

VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 2004, ISBN 80-86690-12-1 VÝSKYT EXTRÉMNÍCH HODNOT TEPLOT VZDUCHU V PRŮBĚHU DVOU STOLETÍ V PRAŽSKÉM KLEMENTINU Jaroslav

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Ornitologický průzkum na území PR Skučák OBSAH. Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák. Autor: Mgr. Martin Mandák

Ornitologický průzkum na území PR Skučák OBSAH. Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák. Autor: Mgr. Martin Mandák 1.22.4. Ornitologický průzkum na území PR Skučák Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák Autor: Mgr. Martin Mandák OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných taxonů...3 Komentář

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

potravní konkurencí nízká průhlednost vody redukce submerzní vegetace redukci či unifikaci litorálních porostů

potravní konkurencí nízká průhlednost vody redukce submerzní vegetace redukci či unifikaci litorálních porostů 1. ÚVOD Rybníky jsou součástí naší krajiny od raného středověku. Jejich výstavba a využití zažily v historii řadu změn, vzestup i pokles, ale rybníky se staly se také organickou součástí naší krajiny.

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab

3.1 Útlum atmosférickými plyny Rezonance molekul nekondenzovaných plynù obsažených v atmosféøe zpùsobuje útlum šíøících se elektromagnetických vln. Ab Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR

Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR Extreme temperatures of outdoor air in Prague and further selected towns Ing. Daniela PTÁKOVÁ Ve dvou tabulkách jsou uvedeny extrémní

Více

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in

Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in Počet hnízdících párů kormorána velkého v České republice v roce 2014 až 2016 Numbers of breeding pairs of Great Cormorant in the Czech Republic in 2014 2016 Petr Musil 1, Petr Macháček 2, Zuzana Musilová

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 1 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL DUBEN 2006 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

ANALÝZY A KOMENTÁŘE. doc. RNDr. PETR MUSIL, Ph.D.

ANALÝZY A KOMENTÁŘE. doc. RNDr. PETR MUSIL, Ph.D. VÝZNAM ALTERNATIVNÍ RYBÍ OBSÁDKY PRO POPULACE VODNÍCH PTÁKŮ: PŘÍKLAD RYBNÍKA ROD PETR MUSIL, KLÁRA POLÁKOVÁ, ZUZANA MUSILOVÁ, MARKÉTA ČEHOVSKÁ, PAVLÍNA KOČICOVÁ, TEREZA KEJZLAROVÁ doc. RNDr. PETR MUSIL,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k

Kapitola 3 UNIPOLÁRNÍ TRNZISTORY 3.1 Obecný popis Unipolární tranzistory s pøechodovým hradlem (JFET) MOSFET MOSFET zvláštní k Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE

Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE Studie Vyvážená pramenitá voda s výtažkem HOØCE 2014 AKTIVANT - hoøec Má nejvyšší možnou dasažitelnou certifikaci v rámci ÈR a EU pro lidi pracující v psychické a fyzické zátìži, zde byly prokázány úèinky

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Název materiálu: Vodní ptáci

Název materiálu: Vodní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report016a.htm ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1)

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report016a.htm ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1) 1 z 5 2.5.2007 12:55 ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1) Zpět na ZOO report Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Již při otevření brněnské zoologické

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 73/2010-190 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Population dynamics of chosen species of the order Anseriformes on Blatensko-Lnářské ponds in the period 1965 2006. 1. Úvod

Population dynamics of chosen species of the order Anseriformes on Blatensko-Lnářské ponds in the period 1965 2006. 1. Úvod Folia venatoria, 38 39, 2009 Populační dynamika vybraných druhů z řádu vrubozobých (Anseriformes) na blatensko-lnářských rybnících v letech 1965 2006 Population dynamics of chosen species of the order

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období 21. století v Praze

Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období 21. století v Praze Vytápění Ing. Daniela PTÁKOVÁ Teplotní poměry a energetická náročnost otopných období 21. století v Praze Temperature Conditions and Energy Demand for the Heating Periods of the 21 st Century in Prague

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více