Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let"

Transkript

1 PANURUS, 15 (26): Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let Winter census of waterfowl in Central Bohemia some interesting results from recent years Pavel Bergmann, (1) Jindra Mourková, (2) Michal Bílý (3) (1) Uralská 6, 16 Praha 6 (2) Václava Rabase 871, Kladno (3) Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka, Podbabská 3, Praha 6 Úvod Zimní sèítání vodních ptákù je monitorovací program navazující, respektive doplòující tzv. Mezinárodní sèítání vodních ptákù. To v Evropì probíhá od roku 1965 a témìø od samého zaèátku se zapojilo i tehdejší Èeskoslovensko (MUSILOVÁ & MUSIL 24). Ve støedních Èechách probíhalo sèítání pomìrnì intenzivnì již v 7-tých letech minulého století pøedevším pod vedením doc. W. Èerného. V té dobì se zde sèítala vìtší èást Vltavy a Labe 3 7x za zimní sezónu. (Pražská Vltava se sèítala pravidelnì od øíjna do dubna 1x za mìsíc, Labe a mimopražská èást Vltavy v nìkterých letech pouze v listopadu, lednu a bøeznu). Pøibližnì od první poloviny 8. let do první poloviny 9. let došlo ve støedních Èechách k výraznému poklesu intenzity sèítání. K znovuobnovení sèítání na celé Vltavì a Labi v hranicích støedních Èech došlo od zimní sezóny 1995/96. Tato sèítání probíhala 3x za zimu v prosinci, lednu a únoru. Souhrnné výsledky z jednotlivých sezón jsou pravidelnì publikovány ve Zprávách ÈSO (napø. MOURKOVÁ & BERGMANN 25, BERGMANN, BÍLÝ & MOURKOVÁ 25). Poslední shrnutí výsledkù sèítání na pražské Vltavì (z období 1975/ /2) je publikováno v práci BERG- MANNa (22). Tento pøíspìvek prezentuje nìkteré zajímavìjší údaje ze støedoèeských úsekù Vltavy a Labe z let 21/2 24/5 a z dekádových sèítání v Praze v zimách a 24/5. Metodika Od zimní sezóny 23/24 je zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách organizováno v pìti termínech tj. v mìsíèních intervalech od listopadu do bøezna a postupnì se rozšíøil poèet sèítaných lokalit. V souèasné dobì probíhá sèítání kromì Vltavy a Labe i na dalších tekoucích vodách (Berounka, Sázava, Jizera, Litavka) a také na rùzných typech stojatých vod (rybníky, pískovny, pøehrady, prùmyslové vody). Intenzivnìjší sèítání probíhá stejnì jako v døívìjší dobì na Vltavì v Praze (sèítá se v dekádových intervalech od konce listopadu do poloviny bøezna).

2 32 Sèítání je provádìno metodou pochùzky podél bøehu sledovaných lokalit, vždy pøibližnì uprostøed mìsíce a je realizováno díky aktivní spolupráci øady spolupracovníkù èlenù Èeské spoleènosti ornitologické, kterým tímto patøí hluboký a upøímný dík. Doplòující meteorologické údaje pocházejí z meteorologické stanice Praha Ruzynì. ( C)/temperature ( C) Prùmìrné mìsíèní teploty/average months temperatures 21/2 22/3 24/5 Obr. 1: Teplotní prùbìh (mìsíèní prùmìr prùmìrných denních teplot) v zimách 21/2 24/5. Fig. 1: Temperatures during winters 21/2 24/5 (month average of average day temperatures). Výsledky a diskuse V hodnoceném období bylo na sledovaných støedoèeských vodách zaznamenáno zimování 55 druhù vodních, èi na vodu vázaných ptákù. Zde je nutno poznamenat, že èíslo je orientaèní, vzhledem k obtížnosti pøesné definice pojmu vodní pták (napø. ve skupinì bahòákù). Do jmenovaného poètu nejsou zahrnuty druhy domácí (napø. pižmovka velká) a druhy exotické, zjevnì uniklé ze zajetí (napø. kachnièka mandarinská). Poznámky k jednotlivým druhùm Kachna divoká (Anas platyrhynchos) je každoroènì nejen nejhojnìjším vrubozobým, ale i nejbìžnìjším zimujícím druhem na vìtšinì sledovaných lokalit. Je druhem hojnì zastoupeným na velkých tocích (Vltava, Labe) s výjimkou úseku Vltavy nad Prahou, který však celkovì patøí k úsekùm chudším, jak co do druhù, tak do poèetnosti ptákù. Kachna divoká dosahuje nejvyšší poèetnosti v nejchladnìjším mìsíci dané zimy. Maximální celkové poèty jsou 1 až 15 tisíc jedincù, v zimì asi 2 tisíc jedincù (Obr. 2).

3 33 25 Anas platyrhynchos - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 2: Celkové poèty kachen divokých (Anas platyrhynchos) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 2: Total numbers of Mallards (Anas platyrhynchos) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Oba bìžné druhy potáplivých kachen polák velký (Aythya ferina) a polák chocholaèka (Aythya fuligula) vykazují v uplynulých letech velký pokles poèetnosti. V sezónì 21/2 zimovalo ve støedních Èechách kolem 3 polákù velkých a 35 polákù chocholaèek. Po povodni v roce 22 poèet poklesl u poláka velkého na 1/5 a u poláka chocholaèky na 1/2 pøedchozího stavu. Tento pokles je velmi dobøe patrný na úseku Vltavy v centrální Praze, kde ještì pøed 6 lety pøedstavovaly oba druhy po vìtšinu zimy nejpodstatnìjší èást ptákù vodní hladiny. Nyní se zde pravidelnì vyskytuje pouze nìkolik jedincù. K podobné, i když ne tak dramatické redukci poètu došlo i na dalších sledovaných úsecích. K dominujícím druhùm patøí nyní polák velký pouze na úseku Labe mezi Mìlníkem a Horními Poèáply. Pokles poèetnosti poláka chocholaèky na støedoèeských úsecích øek je èásteènì kompenzován její vyšší koncentrací na úseku Labe okolo Litomìøic. Pøestože poèty obou druhù klesaly již døíve (kulminace se datuje do období kolem roku 1995), významný vliv na pokles poèetnosti má pravdìpodobnì zmìna charakteru øíèního dna a úbytek vhodných loviš po povodních roku 22. Prùbìh poèetnosti v jednotlivých zimách velmi dobøe koresponduje s teplotním prùbìhem zimy (Obr. 3 a 4). Zmìny poèetnosti v prùbìhu zimy nejlépe dokumentují podrobné údaje z pražské Vltavy (Obr. 5 a 6). Morèák velký (Mergus merganser) se ve vìtších poètech vyskytuje nárazovì, pøedevším ve studenìjších zimách. Jeho celková poèetnost byla v minulosti pravdìpodobnì podhodnocována, nebo se s oblibou zdržuje na menších tocích s rychleji proudící a èistší vodou (Jizera, Berounka), které byly z hlediska sèítání ptákù donedávna opomíjeny. Tento druh se ve zmiòovaných zimách objevoval až bìhem prosince a maximálních poètù dosahoval témìø vždy v lednu. Pouze v zimì 24/5 dosahuje maxima až v únoru (do té doby byla tato zima velmi mírná). Maximální poèty v jednotlivých zimách dosahují 15 5 jedincù (Obr. 7).

4 34 35 Aythya ferina - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 3: Celkové poèty polákù velkých (Aythya ferina) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 3: Total numbers of Common Pochards (Aythya ferina) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. 4 Aythya fuligula - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 5 m ìsíc/month Obr. 4: Celkové poèty polákù chocholaèek (Aythya fuligula) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 4: Total numbers of Tufted Ducks (Aythya fuligula) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia.

5 35 Aythya ferina - Vltava, most Barikádníkù - Podbaba 4 1 poèet jedincù/number of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 5: Celkové poèty polákù velkých (Aythya ferina) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 5: Total numbers of Common Pochards (Aythya ferina) on Vltava river in Prague in different decades average day temperatures in different decades. Aythya fuligula - Vltava, most Barikádníkú - Podbaba poèet jedincù/number of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 6: Celkové poèty polákù chocholaèek (Aythya fuligula) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 6: Total numbers of Tufted Ducks (Aythya fuligula) on Vltava river in Prague in different decades average day temperatures in different decades.

6 36 6 M ergus merganser - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 1 m ìsíc/m onth Obr. 7: Celkové poèty morèákù velkých (Mergus merganser) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 7: Total numbers of Goosanders (Mergus merganser) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Poèetnost hohola severního (Bucephala clanlula) v uplynulých letech poklesla. V 9. letech zimovalo v Praze až 1 jedincù, v souèasnosti cca 2 4 jedincù. Dnes bývá èastìjší na Vltavì pod Prahou a na Labi. Ze vzácnìjších, ale pravidelnì v poètu alespoò nìkolika jedincù vyskytujících se druhù kachen je tøeba zmínit alespoò èírku obecnou (Anas crecca), poláka malého (Aythya nyroca) a poláka kaholku (Aythya marila). Zimovištì labutí velkých (Cygnus olor) se nacházejí výhradnì ve mìstech. Nejvýznamnìjší shromaždištì je v centrální Praze, mezi mosty Železnièním a Palackého, kde poèet labutí po vìtšinu zimy pøesahuje 1 jedincù. Na území celé Prahy je to pravidelnì pøes 2 jedincù. Další významná zimovištì se nachází na Labi v Kolínì (okolo 5 jedincù) a dále v Podìbradech a Nymburce. Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) dosahuje maximální poèetnosti 18 až 25 jedincù. Jeho poèetnost v prùbìhu zimy i mezi sezónami kolísá jen nevýraznì (Obr. 8). Pouze pøi oteplení na konci zimy kormoráni sledované øeky opouštìjí (Obr. 9). Distribuce poèetnosti kormorána je na sledovaných tocích do velké míry promìnlivá bìhem dne, nebo lovištì kormoránù se èasto nacházejí ve znaèné vzdálenosti od nocoviš. Nejvìtší støedoèeské shromaždištì se nachází na Císaøském (Trojském) ostrovì na pražské Vltavì. Jedná se o atraktivní lokalitu, kde má øíèní koryto pøirozený, peøejnatý charakter, je zde zachován bøehový porost vysokých topolù (nocovištì) a díky èásteènému uzavøení pøístupových cest (areál èistírny odpadních vod) jsou zde ptáci minimálnì rušeni. Významným prvkem i je blízký plavební kanál a zdymadlo, pod jehož komorami se nachází oblíbené lovištì kormoránù.

7 37 3 Phalacrocorax carbo - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 8: Celkové poèty kormoránù velkých (Phalacrocorax carbo) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 8: Total numbers of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Phalacrocorax carbo - Vltava, most Barikádníkù - Podbaba poèet jedinù/numbers of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 9: Celkové poèty kormoránù velkých (Phalacrocorax carbo) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 9: Total numbers of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on Vltava river in Prague in different decades - average day temperatures in different decades.

8 38 Z rackù se kromì nejbìžnìjšího racka chechtavého (Larus ridibundus) ve støedních Èechách pravidelnì zdržují racek bouøní (Larus canus), racek støíbøitý (Larus argentatus) a racek bìlohlavý (Larus cachinnans). Racek bouøní se vyskytuje pravidelnì v poètu desítek jedincù. Dva další, vzácnìjší druhy se zpravidla vyskytují jednotlivì, nebo v malých skupinkách a jsou, zvláštì v poslední dobì, zjiš ováni každoroènì. U obou tìchto druhù bývají èastìji vidìni mladí ptáci. Vzhledem k tomu, že byly tyto 2 druhy taxonomicky oddìleny teprve velmi nedávno, nelze souèasné poèetnosti každého z nich se staršími daty srovnávat. Zcela ojedinìle se na støedoèeských tocích objevuje racek žlutonohý (Larus fuscus). Lyska èerná (Fulica atra) je bìžným zimujícím druhem na všech sledovaných lokalitách, její poèetnost v uplynulém období mírnì poklesla. Svojí poèetností témìø nereaguje na zmìny teplot v prùbìhu zimy. Maximální poèetnosti ve vrcholu zimy dosahuje kolem 3 až 5 tisíc jedincù (Obr. 1). Zaèátek a konec zimy je èásteènì ovlivnìn protahujícími ptáky. 6 Fulica atra - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 1: Celkové poèty lysek èerných (Fulica atra) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 1: Total numbers of Coots (Fulica atra) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. K druhùm, které se vyskytují v nižších poètech, avšak pravidelnì, patøí slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis). Jejich poèetnost je pøi sèítání pravdìpodobnì mírnì podhodnocována, protože èasto unikají pozornosti vzhledem ke zpùsobu života (nejen slípka, ale i potápka malá se èasto vyskytuje skrytì u bøehù, potápka malá navíc tráví velkou èást èasu pod vodou). Potápka roháè (Podiceps cristatus) vykazuje vyšší poèty v chladnìjších zimách. Poèetnost zimujících volavek popelavých (Ardea cinerea) je problematické pøesnì

9 stanovit, nebo mnoho jedincù se zdržuje ve velkých vzdálenostech od vody a do našeho sèítání tedy není zahrnuto. Závìry Údaje prezentované v tomto èlánku dokumentují zmìny poèetnosti nejhojnìjších druhù na nejvìtších a tradiènì sledovaných tocích ve støedních Èechách a to Vltavì a Labi. Do zmìn poèetnosti jednotlivých zimujících druhù zasáhly v poslední dobì pøedevším povodnì v létì 22 (FIŠEROVÁ & BERGMANN 23). Pøi tìchto povodních došlo na dolní Vltavì k vymletí koryta až na štìrk a tím ke ztrátì potravní nabídky pro vodní ptáky. To se markantnì projevilo u obou zde pravidelnì zimujících druhù rodu Aythya tj. poláka velkého a chocholaèky, které se živí pøevážnì živoèišnou potravou ze dna øeky (Redukce zimoviš poláka chocholaèky na dolní Vltavì byla èásteènì kompenzována nárùstem poèetnosti na jiných našich zimovištích pøedevším na nìkterých úsecích Labe od Mìlníka po Lovosice). Podstatnì ménì se pokles poèetnosti projevil u kachny divoké nebo lysky èerné, u kterých v potravì pøevažuje rostlinná složka. U kormorána velkého nedošlo vlivem povodní k významnìjším zmìnám poèetnosti. Sezónní dynamiku poèetnosti jednotlivých druhù ovlivòují pøedevším klimatické podmínky té které zimy. Sledovaná sezónní dynamika mùže v nìkterých pøípadech znamenat odlet ptákù ze sledované oblasti, v jiných však pøesun jedincù na stojaté vody (MOURKOVÁ & BERG- MANN 25). Vzhledem k malému množství dat ze stojatých vod (teprve 2 sezóny), bude možné podrobné sledování tohoto fenoménu až v prùbìhu dalšího výzkumu. Summary Results of the waterfowl census in Central Bohemia, including the important wintering site on Vltava river in Prague are summarized in this paper. Reasons of the abundance changes are discussed. The results are summarised in the figures. Literatura BERGMANN P., 22: Zmìny v zimování vodních ptákù na Vltavì v Praze v poslední ètvrtinì 2. století. Sylvia, 38: BERGMANN P., BÍLÝ M. & MOURKOVÁ J., 25: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách v sezónì 24/5. Zprávy ÈSO, 61: FIŠEROVÁ J. & BERGMANN P. 23: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách Vltava, Labe 21/22 a 22/23. Zprávy ÈSO, 58: MOURKOVÁ J. & BERGMANN P., 25: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách v zimì. Zprávy ÈSO, 6: MUSIL P. & MUSILOVÁ Z., 24: Mezinárodní sèítání vodních ptákù v Èeské republice v lednu 24. Zprávy ÈSO, 59: ISBN

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV Sborník Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích Pøírodní vìdy Acta Musei Bohemiae Meridionalis in Èeské Budìjovice Scientiae naturales Sbor. Jihoèes. Muz. v Èes. Budìjovicích, Pøír. vìdy 48 89 107 2008

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Ekonomické oddìlení 41 Èinnost ekonomického oddìlení 42. Provoznì-technické oddìlení 45 Èinnost provoznì-technického oddìlení 46

Ekonomické oddìlení 41 Èinnost ekonomického oddìlení 42. Provoznì-technické oddìlení 45 Èinnost provoznì-technického oddìlení 46 Výroèní zpráva 2007 Obsah Obsah Úvodní slovo øeditele 3 Zoologické oddìlení 5 Èinnost zoologického oddìlení 6 Veterinární péèe 13 Výživa a krmení 15 Zpráva o èinnosti úseku pavilon slonù 17 Vývoj zdravotního

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Život s medvìdy. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel

Život s medvìdy. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc. Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel Život s medvìdy Medvìd hnìdý se po letech znovu zabydlel v Beskydech. Èeská republika se tak stala další evropskou zemí, kde má tato nejvìtší evropská šelma svùj domov. Tato publikace vám pøiblíží život

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více