Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let"

Transkript

1 PANURUS, 15 (26): Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let Winter census of waterfowl in Central Bohemia some interesting results from recent years Pavel Bergmann, (1) Jindra Mourková, (2) Michal Bílý (3) (1) Uralská 6, 16 Praha 6 (2) Václava Rabase 871, Kladno (3) Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. Masaryka, Podbabská 3, Praha 6 Úvod Zimní sèítání vodních ptákù je monitorovací program navazující, respektive doplòující tzv. Mezinárodní sèítání vodních ptákù. To v Evropì probíhá od roku 1965 a témìø od samého zaèátku se zapojilo i tehdejší Èeskoslovensko (MUSILOVÁ & MUSIL 24). Ve støedních Èechách probíhalo sèítání pomìrnì intenzivnì již v 7-tých letech minulého století pøedevším pod vedením doc. W. Èerného. V té dobì se zde sèítala vìtší èást Vltavy a Labe 3 7x za zimní sezónu. (Pražská Vltava se sèítala pravidelnì od øíjna do dubna 1x za mìsíc, Labe a mimopražská èást Vltavy v nìkterých letech pouze v listopadu, lednu a bøeznu). Pøibližnì od první poloviny 8. let do první poloviny 9. let došlo ve støedních Èechách k výraznému poklesu intenzity sèítání. K znovuobnovení sèítání na celé Vltavì a Labi v hranicích støedních Èech došlo od zimní sezóny 1995/96. Tato sèítání probíhala 3x za zimu v prosinci, lednu a únoru. Souhrnné výsledky z jednotlivých sezón jsou pravidelnì publikovány ve Zprávách ÈSO (napø. MOURKOVÁ & BERGMANN 25, BERGMANN, BÍLÝ & MOURKOVÁ 25). Poslední shrnutí výsledkù sèítání na pražské Vltavì (z období 1975/ /2) je publikováno v práci BERG- MANNa (22). Tento pøíspìvek prezentuje nìkteré zajímavìjší údaje ze støedoèeských úsekù Vltavy a Labe z let 21/2 24/5 a z dekádových sèítání v Praze v zimách a 24/5. Metodika Od zimní sezóny 23/24 je zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách organizováno v pìti termínech tj. v mìsíèních intervalech od listopadu do bøezna a postupnì se rozšíøil poèet sèítaných lokalit. V souèasné dobì probíhá sèítání kromì Vltavy a Labe i na dalších tekoucích vodách (Berounka, Sázava, Jizera, Litavka) a také na rùzných typech stojatých vod (rybníky, pískovny, pøehrady, prùmyslové vody). Intenzivnìjší sèítání probíhá stejnì jako v døívìjší dobì na Vltavì v Praze (sèítá se v dekádových intervalech od konce listopadu do poloviny bøezna).

2 32 Sèítání je provádìno metodou pochùzky podél bøehu sledovaných lokalit, vždy pøibližnì uprostøed mìsíce a je realizováno díky aktivní spolupráci øady spolupracovníkù èlenù Èeské spoleènosti ornitologické, kterým tímto patøí hluboký a upøímný dík. Doplòující meteorologické údaje pocházejí z meteorologické stanice Praha Ruzynì. ( C)/temperature ( C) Prùmìrné mìsíèní teploty/average months temperatures 21/2 22/3 24/5 Obr. 1: Teplotní prùbìh (mìsíèní prùmìr prùmìrných denních teplot) v zimách 21/2 24/5. Fig. 1: Temperatures during winters 21/2 24/5 (month average of average day temperatures). Výsledky a diskuse V hodnoceném období bylo na sledovaných støedoèeských vodách zaznamenáno zimování 55 druhù vodních, èi na vodu vázaných ptákù. Zde je nutno poznamenat, že èíslo je orientaèní, vzhledem k obtížnosti pøesné definice pojmu vodní pták (napø. ve skupinì bahòákù). Do jmenovaného poètu nejsou zahrnuty druhy domácí (napø. pižmovka velká) a druhy exotické, zjevnì uniklé ze zajetí (napø. kachnièka mandarinská). Poznámky k jednotlivým druhùm Kachna divoká (Anas platyrhynchos) je každoroènì nejen nejhojnìjším vrubozobým, ale i nejbìžnìjším zimujícím druhem na vìtšinì sledovaných lokalit. Je druhem hojnì zastoupeným na velkých tocích (Vltava, Labe) s výjimkou úseku Vltavy nad Prahou, který však celkovì patøí k úsekùm chudším, jak co do druhù, tak do poèetnosti ptákù. Kachna divoká dosahuje nejvyšší poèetnosti v nejchladnìjším mìsíci dané zimy. Maximální celkové poèty jsou 1 až 15 tisíc jedincù, v zimì asi 2 tisíc jedincù (Obr. 2).

3 33 25 Anas platyrhynchos - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 2: Celkové poèty kachen divokých (Anas platyrhynchos) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 2: Total numbers of Mallards (Anas platyrhynchos) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Oba bìžné druhy potáplivých kachen polák velký (Aythya ferina) a polák chocholaèka (Aythya fuligula) vykazují v uplynulých letech velký pokles poèetnosti. V sezónì 21/2 zimovalo ve støedních Èechách kolem 3 polákù velkých a 35 polákù chocholaèek. Po povodni v roce 22 poèet poklesl u poláka velkého na 1/5 a u poláka chocholaèky na 1/2 pøedchozího stavu. Tento pokles je velmi dobøe patrný na úseku Vltavy v centrální Praze, kde ještì pøed 6 lety pøedstavovaly oba druhy po vìtšinu zimy nejpodstatnìjší èást ptákù vodní hladiny. Nyní se zde pravidelnì vyskytuje pouze nìkolik jedincù. K podobné, i když ne tak dramatické redukci poètu došlo i na dalších sledovaných úsecích. K dominujícím druhùm patøí nyní polák velký pouze na úseku Labe mezi Mìlníkem a Horními Poèáply. Pokles poèetnosti poláka chocholaèky na støedoèeských úsecích øek je èásteènì kompenzován její vyšší koncentrací na úseku Labe okolo Litomìøic. Pøestože poèty obou druhù klesaly již døíve (kulminace se datuje do období kolem roku 1995), významný vliv na pokles poèetnosti má pravdìpodobnì zmìna charakteru øíèního dna a úbytek vhodných loviš po povodních roku 22. Prùbìh poèetnosti v jednotlivých zimách velmi dobøe koresponduje s teplotním prùbìhem zimy (Obr. 3 a 4). Zmìny poèetnosti v prùbìhu zimy nejlépe dokumentují podrobné údaje z pražské Vltavy (Obr. 5 a 6). Morèák velký (Mergus merganser) se ve vìtších poètech vyskytuje nárazovì, pøedevším ve studenìjších zimách. Jeho celková poèetnost byla v minulosti pravdìpodobnì podhodnocována, nebo se s oblibou zdržuje na menších tocích s rychleji proudící a èistší vodou (Jizera, Berounka), které byly z hlediska sèítání ptákù donedávna opomíjeny. Tento druh se ve zmiòovaných zimách objevoval až bìhem prosince a maximálních poètù dosahoval témìø vždy v lednu. Pouze v zimì 24/5 dosahuje maxima až v únoru (do té doby byla tato zima velmi mírná). Maximální poèty v jednotlivých zimách dosahují 15 5 jedincù (Obr. 7).

4 34 35 Aythya ferina - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 3: Celkové poèty polákù velkých (Aythya ferina) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 3: Total numbers of Common Pochards (Aythya ferina) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. 4 Aythya fuligula - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 5 m ìsíc/month Obr. 4: Celkové poèty polákù chocholaèek (Aythya fuligula) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 4: Total numbers of Tufted Ducks (Aythya fuligula) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia.

5 35 Aythya ferina - Vltava, most Barikádníkù - Podbaba 4 1 poèet jedincù/number of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 5: Celkové poèty polákù velkých (Aythya ferina) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 5: Total numbers of Common Pochards (Aythya ferina) on Vltava river in Prague in different decades average day temperatures in different decades. Aythya fuligula - Vltava, most Barikádníkú - Podbaba poèet jedincù/number of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 6: Celkové poèty polákù chocholaèek (Aythya fuligula) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 6: Total numbers of Tufted Ducks (Aythya fuligula) on Vltava river in Prague in different decades average day temperatures in different decades.

6 36 6 M ergus merganser - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 1 m ìsíc/m onth Obr. 7: Celkové poèty morèákù velkých (Mergus merganser) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 7: Total numbers of Goosanders (Mergus merganser) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Poèetnost hohola severního (Bucephala clanlula) v uplynulých letech poklesla. V 9. letech zimovalo v Praze až 1 jedincù, v souèasnosti cca 2 4 jedincù. Dnes bývá èastìjší na Vltavì pod Prahou a na Labi. Ze vzácnìjších, ale pravidelnì v poètu alespoò nìkolika jedincù vyskytujících se druhù kachen je tøeba zmínit alespoò èírku obecnou (Anas crecca), poláka malého (Aythya nyroca) a poláka kaholku (Aythya marila). Zimovištì labutí velkých (Cygnus olor) se nacházejí výhradnì ve mìstech. Nejvýznamnìjší shromaždištì je v centrální Praze, mezi mosty Železnièním a Palackého, kde poèet labutí po vìtšinu zimy pøesahuje 1 jedincù. Na území celé Prahy je to pravidelnì pøes 2 jedincù. Další významná zimovištì se nachází na Labi v Kolínì (okolo 5 jedincù) a dále v Podìbradech a Nymburce. Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) dosahuje maximální poèetnosti 18 až 25 jedincù. Jeho poèetnost v prùbìhu zimy i mezi sezónami kolísá jen nevýraznì (Obr. 8). Pouze pøi oteplení na konci zimy kormoráni sledované øeky opouštìjí (Obr. 9). Distribuce poèetnosti kormorána je na sledovaných tocích do velké míry promìnlivá bìhem dne, nebo lovištì kormoránù se èasto nacházejí ve znaèné vzdálenosti od nocoviš. Nejvìtší støedoèeské shromaždištì se nachází na Císaøském (Trojském) ostrovì na pražské Vltavì. Jedná se o atraktivní lokalitu, kde má øíèní koryto pøirozený, peøejnatý charakter, je zde zachován bøehový porost vysokých topolù (nocovištì) a díky èásteènému uzavøení pøístupových cest (areál èistírny odpadních vod) jsou zde ptáci minimálnì rušeni. Významným prvkem i je blízký plavební kanál a zdymadlo, pod jehož komorami se nachází oblíbené lovištì kormoránù.

7 37 3 Phalacrocorax carbo - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 8: Celkové poèty kormoránù velkých (Phalacrocorax carbo) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 8: Total numbers of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. Phalacrocorax carbo - Vltava, most Barikádníkù - Podbaba poèet jedinù/numbers of ind /temperature 24/5 24/5 N D D D J J F F F M M -8 dekády/decades Obr. 9: Celkové poèty kormoránù velkých (Phalacrocorax carbo) na èásti pražské Vltavy v jednotlivých dekádách. Køivka vyjadøuje prùmìrnou denní teplotu v jednotlivých dekádách. Fig. 9: Total numbers of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) on Vltava river in Prague in different decades - average day temperatures in different decades.

8 38 Z rackù se kromì nejbìžnìjšího racka chechtavého (Larus ridibundus) ve støedních Èechách pravidelnì zdržují racek bouøní (Larus canus), racek støíbøitý (Larus argentatus) a racek bìlohlavý (Larus cachinnans). Racek bouøní se vyskytuje pravidelnì v poètu desítek jedincù. Dva další, vzácnìjší druhy se zpravidla vyskytují jednotlivì, nebo v malých skupinkách a jsou, zvláštì v poslední dobì, zjiš ováni každoroènì. U obou tìchto druhù bývají èastìji vidìni mladí ptáci. Vzhledem k tomu, že byly tyto 2 druhy taxonomicky oddìleny teprve velmi nedávno, nelze souèasné poèetnosti každého z nich se staršími daty srovnávat. Zcela ojedinìle se na støedoèeských tocích objevuje racek žlutonohý (Larus fuscus). Lyska èerná (Fulica atra) je bìžným zimujícím druhem na všech sledovaných lokalitách, její poèetnost v uplynulém období mírnì poklesla. Svojí poèetností témìø nereaguje na zmìny teplot v prùbìhu zimy. Maximální poèetnosti ve vrcholu zimy dosahuje kolem 3 až 5 tisíc jedincù (Obr. 1). Zaèátek a konec zimy je èásteènì ovlivnìn protahujícími ptáky. 6 Fulica atra - Vltava a Labe 21/2-24/ /2 22/3 24/5 mìsíc/month Obr. 1: Celkové poèty lysek èerných (Fulica atra) na Vltavì a Labi ve støedních Èechách. Fig. 1: Total numbers of Coots (Fulica atra) on Vltava and Labe rivers in Central Bohemia. K druhùm, které se vyskytují v nižších poètech, avšak pravidelnì, patøí slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis). Jejich poèetnost je pøi sèítání pravdìpodobnì mírnì podhodnocována, protože èasto unikají pozornosti vzhledem ke zpùsobu života (nejen slípka, ale i potápka malá se èasto vyskytuje skrytì u bøehù, potápka malá navíc tráví velkou èást èasu pod vodou). Potápka roháè (Podiceps cristatus) vykazuje vyšší poèty v chladnìjších zimách. Poèetnost zimujících volavek popelavých (Ardea cinerea) je problematické pøesnì

9 stanovit, nebo mnoho jedincù se zdržuje ve velkých vzdálenostech od vody a do našeho sèítání tedy není zahrnuto. Závìry Údaje prezentované v tomto èlánku dokumentují zmìny poèetnosti nejhojnìjších druhù na nejvìtších a tradiènì sledovaných tocích ve støedních Èechách a to Vltavì a Labi. Do zmìn poèetnosti jednotlivých zimujících druhù zasáhly v poslední dobì pøedevším povodnì v létì 22 (FIŠEROVÁ & BERGMANN 23). Pøi tìchto povodních došlo na dolní Vltavì k vymletí koryta až na štìrk a tím ke ztrátì potravní nabídky pro vodní ptáky. To se markantnì projevilo u obou zde pravidelnì zimujících druhù rodu Aythya tj. poláka velkého a chocholaèky, které se živí pøevážnì živoèišnou potravou ze dna øeky (Redukce zimoviš poláka chocholaèky na dolní Vltavì byla èásteènì kompenzována nárùstem poèetnosti na jiných našich zimovištích pøedevším na nìkterých úsecích Labe od Mìlníka po Lovosice). Podstatnì ménì se pokles poèetnosti projevil u kachny divoké nebo lysky èerné, u kterých v potravì pøevažuje rostlinná složka. U kormorána velkého nedošlo vlivem povodní k významnìjším zmìnám poèetnosti. Sezónní dynamiku poèetnosti jednotlivých druhù ovlivòují pøedevším klimatické podmínky té které zimy. Sledovaná sezónní dynamika mùže v nìkterých pøípadech znamenat odlet ptákù ze sledované oblasti, v jiných však pøesun jedincù na stojaté vody (MOURKOVÁ & BERG- MANN 25). Vzhledem k malému množství dat ze stojatých vod (teprve 2 sezóny), bude možné podrobné sledování tohoto fenoménu až v prùbìhu dalšího výzkumu. Summary Results of the waterfowl census in Central Bohemia, including the important wintering site on Vltava river in Prague are summarized in this paper. Reasons of the abundance changes are discussed. The results are summarised in the figures. Literatura BERGMANN P., 22: Zmìny v zimování vodních ptákù na Vltavì v Praze v poslední ètvrtinì 2. století. Sylvia, 38: BERGMANN P., BÍLÝ M. & MOURKOVÁ J., 25: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách v sezónì 24/5. Zprávy ÈSO, 61: FIŠEROVÁ J. & BERGMANN P. 23: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách Vltava, Labe 21/22 a 22/23. Zprávy ÈSO, 58: MOURKOVÁ J. & BERGMANN P., 25: Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách v zimì. Zprávy ÈSO, 6: MUSIL P. & MUSILOVÁ Z., 24: Mezinárodní sèítání vodních ptákù v Èeské republice v lednu 24. Zprávy ÈSO, 59: ISBN

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008

Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Panurus 19 (2010): 5 32 5 Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003 2008 Wintering of waterfowl in Pardubice in 2003 2008 Světlana Vránová Semtínská 288, 533 53 Pardubice-Ohrazenice; e-mail: sve.crow.crow@seznam.cz

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

akreditované vzdělávací akce pro pedagogy

akreditované vzdělávací akce pro pedagogy akreditované vzdělávací akce pro pedagogy školní rok 2014/2015 Semináře Exkurze Konzultace k ekologické výchově nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Semináře SEMINÁŘ PROCHÁZKA PO ZEMI

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ

VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ VLIV TROFICKÝCH PODMÍNEK NA POČETNOST A REPRODUKČNÍ ÚSPĚŠNOST VODNÍCH PTÁKŮ Petr Musil* Zuzana Musilová *, Milan Haas* Jan Pokorný** * katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK ** Enki, o.p.s., Třeboň

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

14. Okolím zbraslavského námìstí

14. Okolím zbraslavského námìstí Celková délka trasy: 1,5 km Poèet stromù: 5 14. Okolím zbraslavského námìstí Na mìstském znaku Zbraslavi je vyobrazena lípa napravo od kostela, jedná se tedy o erbovní strom Zbraslavi. Zbraslavské námìstí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Fauna. Zvíøata. Èeskosaského Švýcarska

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Fauna. Zvíøata. Èeskosaského Švýcarska Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Fauna Zvíøata Èeskosaského Švýcarska Úvod Romantická krajina Èeskosaského Švýcarska / 1 Úvodní slovo Romantická pískovcová krajina Èeskosaského Švýcarska je nejenom lákavým

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1 VODA NAD ZLATO OBSAH UNEP a Èeský národní komitét UNEP...2 Pøedmluva k èeskému vydání tématického pøekladu GEO-3...3 Rok 2003 Mezinárodní rok vody...3 I. STAV VODNÍCH ZDROJÙ...5 Sladká voda globální pøehled...5

Více

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice PANURUS, 15 (2006): 57-67 57 Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic Ladislav Jasso Proseè 25, 513 01 Semily, e-mail: jasso.l@seznam.cz

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

13. Podél lanovky na Petøín

13. Podél lanovky na Petøín Celková délka trasy: 2,5 km Poèet stromù: 5 13. Podél lanovky na Petøín Jasan ve Strahovské zahradì Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Miliardy pro zelenìjší Evropu? Dálnice D8 a evropské finance Zpráva o úloze EU v kontroverzním projektu výstavby D8 pøes východní Krušné hory CEE Bankwatch Network & Friends of the Earth Europe Dálnice

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Brno 2007 Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika sledování výskytu plazù v Èeské

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem

Dobrý den všem, Děkuji a s pozdravem Dobrý den všem, přikládám zprávu o tom, jak se v našem plzeňském přírodním parku již poněkolikáté konají masové zábavní akce s pompézními ohňostroji, za souhlasu všech dotčených orgánů a zástupců vedení

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

17. Za památnými stromy Nového Mìsta

17. Za památnými stromy Nového Mìsta Celková délka trasy: 2,6 km Poèet stromù: 2 Poèet informaèních tabulí: 1 17. Za památnými stromy Nového Mìsta Vycházka nás povede z Václavského námìstí k univerzitní botanické zahradì. Vhodným východiskem

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Zahradnictví Roč. 13, č. 5 (2014), s. 8-11 13:5 Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Development of apple leaf number and leaf surface area during

Více

Aktualizace prognózy vývoje automobilové dopravy v ÈR metodou jednotného souèinitele rùstu - 1. èást

Aktualizace prognózy vývoje automobilové dopravy v ÈR metodou jednotného souèinitele rùstu - 1. èást Aktualizace prognózy vývoje automobilové dopravy v ÈR metodou jednotného souèinitele rùstu - 1. èást Ing. Ludìk Bartoš EDIP s.r.o., øeditel dopravní in enýr Ing. Aleš Richtr EDIP s.r.o. dopravní in enýr

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Životní prostøedí. mìsta Plznì. díl 4. Statutární mìsto Plzeò Odbor životního prostøedí Magistrátu mìsta Plznì

Životní prostøedí. mìsta Plznì. díl 4. Statutární mìsto Plzeò Odbor životního prostøedí Magistrátu mìsta Plznì Životní prostøedí mìsta Plznì díl 4. Statutární mìsto Plzeò Odbor životního prostøedí Magistrátu mìsta Plznì Životní prostøedí mìsta Plznì díl 4. Statutární mìsto Plzeò Odbor životního prostøedí Magistrátu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pražská informaèní služba

Pražská informaèní služba Pražská informaèní služba Výroèní zpráva 2008 Úvodní slovo Rok 2008 byl pro Pražskou informaèní službu v mnohém rokem pøelomovým. Pøipomínala si sice významné jubileum 50 let od svého založení, ale prošla

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Rekordnì nízká nezamìstnanost v ÈR ECB zvýšila úrokové sazby na 3,50 % Akcie ÈEZu pøekonaly magickou hranici 900 korun Energie na poèátku zimy rostou EKONOMIKA A MÌNY - vyspìlé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

III. øada. Inovace v Evropské unii

III. øada. Inovace v Evropské unii Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj v Èeské republice - Svaz prùmyslu a dopravy ÈR Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií - Èeská spoleènost pro nové materiály

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Nìmecká ekonomika na konci zrychlila Start do nového vyšel na pražské burze úspìšnì Oživení cen energií, hrozí nižší produkce zemí OPEC Nové trhy REITs ve Velké Británii a Itálii

Více

12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová"

12. Z námìstí Kinských k M Malostranská Platanová 12. Z námìstí Kinských k "M" Malostranská "Platanová" Celková délka trasy: 3,0 km Poèet stromù: 5 Poèet informaèních tabulí: 3 Vycházku zaèneme na námìstí Kinských, kam se dostaneme tramvají (è. 6, 9,

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Energy Centre Èeské Budìjovice. Úspory elektøiny v domácnosti

Energy Centre Èeské Budìjovice. Úspory elektøiny v domácnosti Energy Centre Èeské Budìjovice Úspory elektøiny v domácnosti Úvod Svìt, ve kterém žijeme, se mìní. Leccos z toho, co bylo døíve nevýznamné, se stává dùležitým a naopak. Døíve platilo, že nejvíce energie

Více

PODYJSKÉ LISTÍ. Vážení čtenáři, Projekt obnovy ovocných sadů v Podyjí PŘÍRODA PODYJÍ SLOVO ÚVODEM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

PODYJSKÉ LISTÍ. Vážení čtenáři, Projekt obnovy ovocných sadů v Podyjí PŘÍRODA PODYJÍ SLOVO ÚVODEM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 9 4 2008 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, jako ohlédnutí za minulým rokem vychází nyní poslední číslo našeho zpravodaje

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více