MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Právnické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům v Brně dne Eva Šindlerová.... 2

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí bakalářské práce doc. JUDr. Zdeňce Gregorové, CSc. za vstřícnost, ochotu, odborné vedení, cenné rady a připomínky, které mi poskytla při vypracování mé bakalářské práce. 3

4 Obsah Úvod Vymezení pojmu dočasná pracovní neschopnost a dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav Dočasná pracovní neschopnost Dlouhodobý nepříznivý stav Invalidita Invalidita jako sociální událost Pojetí invalidity z medicínského pohledu Právní úprava invalidity Přechod zaměstnance z dočasné pracovní neschopnosti do invalidity Podmínky pro zahájení řízení Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti a role ošetřujícího lékaře Rozhodování o plné invaliditě nebo částečné invaliditě Zastavení výplaty nemocenského Ukončení dočasné pracovní neschopnosti Plný a částečný invalidní důchod Vymezení pojmu invalidní důchod Plný invalidní důchod Částečný invalidní důchod Podmínky nároku na invalidní důchod Potřebná doba pojištění pro nárok na plný nebo částečný invalidní důchod Důchodová schémata Základní důchodové schéma Zvláštní důchodové schéma Speciální důchodové schéma Důchodová formule invalidního důchodu Zaměstnání osob se zdravotním postižením a zákaz diskriminace Závěr Resumé Seznam použité literatury Přílohy

5 Úvod Zdraví mnohdy chápeme jako znamení určité jistoty a vědomí, že pokud je člověk zdravý, lépe nebo alespoň snázeji, se mu dosahuje vytyčených cílů. Naopak nemoc chápeme jako jeho absolutní protipól. Tímto se ale mnohdy dopouštíme chyby, jelikož nikdo z nás nedokáže definovat zcela jasně hranici mezi zdravím a nemocí. Problém s sebou přináší i neexistence jasné, či všeobecně uznávané definice pojmu zdraví, neboť se jedná o pojem mnohorozměrný. Všeobecně je nejrozšířenější definice Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 1949, kde jako zdraví je označován stav kompletní tělesné, duševní a společenské pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady. Někteří odborníci se však domnívají, že tato definice v sobě skrývá přílišnou statiku, a je proto možné se setkat i s dynamickými definicemi ve smyslu dynamické rovnováhy organismu ve vztahu k endogenním a exogenním podmínkám, která zajišťuje jeho optimální fungování 1. Nemoc je potom v tomto pojetí prezentována jako objektivně zjistitelná porucha zdraví. Mezi objektivně zjistitelné poruchy zdraví patří i invalidita. Kromě toho je invalidita charakterizována jako stabilizovaná nemoc se zdravotním postižením dlouhodobějšího rázu. Můžeme ji chápat jako významnější přechodné nebo trvalé tělesné či duševní poškození nebo ztrátu určité funkce či části organismu a v důsledku toho i sníženou pracovní schopnost a společenské uplatnění. Tyto aspekty poté formují celou osobnost a člověk se s invaliditou jednoduše musí naučit žít. Asi každý z nás má alespoň určité povědomí o tom, co invalidita je. Pokud ale nastane v životě člověka situace, kdy k problému invalidity musí přistoupit z té druhé, praktické stránky, mnohdy se stává bezradným, jelikož mu tato životní situace nadále nedovoluje uspokojovat plně jeho potřeby a mnohdy ho tento stav nutí změnit již navyklé stereotypy, které se pro něj dříve zdály samozřejmostí. Bezpochyby je tato životní situace pro invalidního člověka velmi náročná a ne každý se s ní vyrovná. Úkolem společnosti je v tomto případě postarání se o invalidní občany, a to například 1 Barták, M.: Analýza typové a místní dostupnosti služeb sociální péče pro občany se zdravotním postižením v hl. m. Praze 2006, str. 4 1

6 formou poskytování invalidního důchodu, který zajišťuje kompenzaci ztráty pracovní schopnosti jako zdroje příjmu. Ve své práci bych se chtěla věnovat právě objasnění invalidity a základních pojmů s ní souvisejících a celkovým postupem v řízení o plný nebo částečný invalidní důchod. 2

7 1 Vymezení pojmu dočasná pracovní neschopnost a dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav Je v zájmu každého člověka, aby se jeho schopnosti mohly všestranně a optimálně rozvíjet a aby zůstaly co nejdéle zachovány. Pracovní neschopnost je sociální událost způsobená nemocí nebo úrazem, která zaměstnanci brání ve výkonu dosavadního zaměstnání. Za následek pak považujeme nemožnost výkonu této výdělečné činnosti po dobu pracovní neschopnosti, tedy zhoršení postavení nebo i nemožnost uplatnit se na trhu práce a v neposlední řadě také ekonomickou újmu. Pro takový případ existuje v systému sociální politiky soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím a pomocí se uskutečňuje předcházení, zmírňování a odstraňování následků těchto sociálních událostí občanů. Prostředkem k uskutečňování těchto zabezpečovacích úkolů je sociální zabezpečení. Zásadní význam má v sociálním zabezpečení fakt, jedná-li se o poruchu zdraví dočasnou či dlouhodobou. 1.1 Dočasná pracovní neschopnost Pokud občan ztratí pracovní schopnost, ztrácí tím také část svého výdělku. Nastane tedy situace, kdy mu nevzniká nárok od zaměstnavatele na mzdu. Občan je pro tento případ zajištěn peněžitou dávkou nemocenského pojištění. Takové ekonomické zabezpečení z nemocenského pojištění je určeno výhradně pro ty občany, kteří mají příjem z výdělečné činnosti a jsou z ní dočasně vyřazeni na základě uznání pracovní neschopnosti ze strany příslušného orgánu 2, a to pro nemoc, úraz nebo karanténu. S pojmem dočasná pracovní neschopnost je spojen její základní znak, a to její krátkodobost. Dočasnou pracovní neschopnost ve většině případů způsobuje totiž nemoc, která je spíše dynamického charakteru a neznamená tak pro postiženého občana výraznou změnu v jeho životě, tudíž se předpokládá, že pracovní schopnost bude u daného občana v dohledné době obnovena. Pracovní neschopnost občana se vždy posuzuje ve vztahu k výkonu jeho dosavadního zaměstnání, kterým se rozumí ta činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění, při jejímž výkonu tato pracovní neschopnost vznikla. 2 viz. kapitola 3.2 Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti a role ošetřujícího lékaře 3

8 O dočasné pracovní neschopnosti hovoříme dle platné právní úpravy v případě, že zdravotní stav neumožňuje pojištěnci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, a to vzhledem k poruše zdraví nebo z jiného zákonem uvedeného důvodu, a trvá-li porucha zdraví déle než 180 kalendářních dní, i jinou než dosavadní pojištěnou činnost 3. Nastane-li situace, že po uplynutí těchto 180 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti je pojištěnec schopen vykonávat i jinou než dosavadní pojištěnou činnost, dochází k ukončení dočasné pracovní neschopnosti. 1.2 Dlouhodobý nepříznivý stav Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je klíčový pojem, který tvoří základ definic plné a částečné invalidity. Považuje se za něj takový nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost 4. Rozhodující je právě ona dlouhodobost nepříznivého zdravotního stavu. Důsledkem je pokles pojištěncovy schopnosti výdělečné činnosti a zároveň vzrůstání jeho životních nákladů, a to v závislosti na závažnosti tohoto zdravotního postižení a na jeho délce trvání. I když je tato oblast dynamická, měnící se v závislosti na změnách v pracovních a životních podmínkách, pokroku lékařských věd i celkovém vývoji společnosti, vynucuje si plná, ale i částečná invalidita podstatnou změnu způsobu života nejen pojištěnce, ale i jeho rodiny. Problematika dlouhodobé pracovní neschopnosti a její předcházení, odstraňování nebo zmírňování jejích následků apod. soustřeďuje pozornost několika vědních disciplín. Tato tendence se projevuje dlouhodobě a souvisí se skutečností, že si společnost postupně uvědomuje a uznává problematiku invalidních osob a snaží se ji řešit odst. 1 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 4 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 4

9 2 Invalidita 2.1 Invalidita jako sociální událost Právními událostmi nazýváme ty skutečnosti, které vznikají nezávisle na vůli subjektů a se kterými právní normy spojují vznik, změnu nebo zánik práv a povinností. V právu sociálního zabezpečení nazýváme tyto právní události sociálními událostmi. A to z důvodu zaměření na sociální sféru, tedy na oblast společenských vztahů a životních situací, ve kterých se občané mohou ocitnout 5. Nejsou-li však tyto životní situace spojeny s ekonomickými důsledky, nebývají předmětem veřejného zájmu a nejsou tak považovány za sociální události. Invaliditu chápeme jako sociální událost, která má zpravidla negativní dopad na sociální situaci jedince a je tím řazena mezi sociální události. Samotný pojem pochází z latinského invalidus, což znamená nemocný (in záporka ne, validus zdravý, zdatný silný) 6. Ve středověku se setkáváme s pojmem invalidita, potažmo invalida, v souvislosti s osobou, která byla neschopna činné vojenské služby. Od poloviny 19. století se již se setkáváme s užitím pojmu invalidita ve smyslu změny v negativním slova smyslu, případně úplné ztráty pracovní schopnosti, a to z důvodu dlouhodobého nebo trvale nepříznivého zdravotního stavu, v důsledku nemoci, úrazu či vrozené vady. Je zřejmé, že chápání invalidity je i z historického kontextu rozdílné, a to v závislosti na mnoha aspektech, ať se již jedná o osobní zkušenost, vzdělání, kulturní zvyklosti či historické kořeny péče o invalidní občany. Invalidita je určitou skupinou vnímána jako stigma, které znemožňuje běžný život, co se týče pracovního či společenského uplatnění. Zatímco s nemocí bojujeme a léčíme ji, s invaliditou se musíme naučit žít. Z hlediska členění sociálních události řadíme invaliditu do biologických sociálních událostí, které jsou zcela nezávislé na vůli jedince, což mimojiné značí, že se nedají ani předvídat. Invalidita je sociální událostí nepřirozenou. Nepřirozené sociální 5 Tröster, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, C.H.Beck, Praha 2000, str Ottova všeobecná encyklopedie. Praha, Ottovo nakladatelství,

10 události by neměly být běžnou součástí života jedince, ale jelikož není možné jim zcela zabránit, jako takové je musíme brát. Rozlišují se dva stupně invalidity, a to invalidita plná a částečná. Zvláštním případem je tzv. invalidita z mládí, kterou se rozumí invalidita vzniklá před dosažením 18 let věku. 2.2 Pojetí invalidity z medicínského pohledu Invaliditu jako pojem lze užít v souvislosti s různými obory. Jedním z takových oborů, který pracuje s pojmem invalidita, je medicína. Medicínská kategorie invalidity tradičně vychází a jejím předmětem zájmu jsou především otázky zdravotního stavu pacienta, kterým se lékař snaží porozumět, předpovědět další průběh, interpretovat a hlavně změnit v průběhu léčby pacienta. V tomto pojetí se jako invalidní jeví ten, koho nelze vyléčit. Invaliditu je třeba odlišovat od handicapu. Invalidita představuje vlastní somatickou či psychickou poruchu, zatímco handicap znamená spíše důsledky invalidity pro život a práci postiženého. 2.3 Právní úprava invalidity Právní úprava invalidity zdůrazňuje především podmínky pro uznání tohoto stavu. Má zde zásadní význam, zda je snížení nebo omezení schopnosti vyrovnávat se s působením vlivů prostředí dočasné nebo dlouhodobé, popř. trvalé. Pokud se jedná o dlouhodobou nebo dokonce trvalou ztrátu pracovní schopnosti, je pak důležité pro účely sociální zabezpečení, zda jde o občana plně nebo částečně invalidního. Občan je plně invalidní podle dvou právních definicí, a to jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo ve druhém případě, jestliže je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek odst. 1 písm. a), b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 6

11 Občan je částečně invalidní taktéž podle dvou právních definicí, a to jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % nebo ve druhém případě, jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky 8. Z právního hlediska se rozlišují tři koncepce invalidity způsobené zdravotním stavem, a to fyzická, profesionální, tzv. stavovská a všeobecná. Fyzická invalidita vychází z fyziologicky-funkčního hlediska, kdy je zdravotní stav posuzovaného srovnáván se zdravým, veškeré práce schopným člověkem odpovídajícího věku. Invalidita je potom posuzována podle rozsahu zhoršení fyziologických schopností člověka. Následné důsledky změny zdravotního stavu se vyjadřují v procentech. Při této koncepci se nepřihlíží k ekonomickým a profesionálním důsledkům invalidity. Lze rozeznávat fyzickou částečnou invaliditu a fyzickou plnou invaliditu. Koncepce tzv. invalidity profesionální (stavovské), vycházející z hodnocení změn v profesionálním životě postiženého, bere v úvahu dosavadní povolání před vznikem invalidity, resp. zaměstnání v určitém oboru či odvětví, a nemožnost jeho výkonu v důsledku zhoršení zdravotního stavu. Koncepce všeobecné invalidity vychází z příčinné souvislosti mezi dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti. A to pro neschopnost vykonávat jakoukoli podstatnou výdělečnou práci a nezpůsobilost k jakékoli ekonomické aktivitě. V současné právní úpravě ČR se uplatňuje koncepce invalidity všeobecné, kombinovaná s koncepcí profesionální odst. 1,2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 7

12 3 Přechod zaměstnance z dočasné pracovní neschopnosti do invalidity Způsob, jakým lze přejít z dočasné pracovní neschopnosti, kdy je zaměstnanec účastný nemocenského pojištění zabezpečen dávkami nemocenského, do plné nebo částečné invalidity, spojené při splnění ostatních podmínek s dávkou plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu, je v mnoha směrech významný. Z pohledu zaměstnance, pro něhož takový přechod ve většině případů představuje složitou sociální situaci, je význam dán především potřebou pokud možno plynulého zajištění důchodovou dávkou navazující na ukončení výplaty nemocenského. Pro samotné systémy nemocenského pojištění a důchodového pojištění pak proto, aby bylo eliminováno souběžné čerpání prostředků ze dvou systémů pojištění na základě obdobného důvodu, byť v prvém systému je právním titulem k takovému čerpání dočasná pracovní neschopnost, zatímco ve druhém invalidita. 3.1 Podmínky pro zahájení řízení Pro zahájení řízení je nezbytné splnění několika podmínek. Jedná se především o podmínku posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti občana lékařem ošetřujícím, tj. praktickým, který zaměstnance vede v dočasné pracovní neschopnosti, ve spolupráci s lékařem referátu lékařské posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení. Lékaři OSSZ posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách, a to nejčastěji právě pro účely invalidity. Při takovém posuzování musí lékař OSSZ vycházet jak z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři, tak zároveň přihlédne i k výsledkům vlastního vyšetření, na jejichž základě si vytváří komplexní představu o vývoji a prognóze zdravotního stavu práce neschopného zaměstnance. Pro typ této spolupráce mezi lékaři se pro praxi uvádí termín konzultace. Tato konzultace by měla proběhnout poprvé po uplynutí šesti měsíců dočasné pracovní neschopnosti 9, jež je další z podmínek pro zahájení řízení. Na základě konzultace je provedeno společné písemné hodnocení 9 Radim Langer: Práce a mzda, č. 11/2005, str. 24 8

13 ošetřujícího lékaře a lékaře OSSZ se závěrem, zda se jedná anebo nejedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Pokud je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v rámci konzultace zjištěn, ošetřující lékař předkládá lékaři OSSZ zdravotní dokumentaci takového pacienta. Z výše uvedeného je zřejmé, že podmínku nesplňuje zaměstnanec, který se například cítí subjektivně neschopen jakékoliv práce. Poslední ze stěžejních podmínek je, že musí jít o práce neschopného zaměstnance, jemuž náleží nemocenské. Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě písemné žádosti sepsané na předepsaném tiskopisu. Za den uplatnění nároku na tuto dávku se považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na místně příslušnou organizaci (podle místa trvalého pobytu zaměstnance neschopného práce), nebo na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení se žádostí o její přiznání. Přechod zaměstnance z dočasné pracovní neschopnosti do plné nebo částečné invalidity může být dvojí. A to v řízení na základě jeho žádosti o plný nebo částečný invalidní důchod nebo v řízení zahajovaném při splnění zákonem stanovených podmínek z vlastního podnětu okresní správou sociálního zabezpečení. 3.2 Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti a role ošetřujícího lékaře Lékařská posudková služba je soustava lékařských posudkových orgánů, jejichž stěžejním úkolem je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob pro účely jednotlivých systémů sociální ochrany. V současné době jde o LPS, která vyvíjí svou činnost v rámci orgánů státní správy pro oblast sociálního zabezpečení, tj. posuzování zdravotního stavu pro účely pojistných systémů (nemocenského a důchodového pojištění) a v rámci úřadů práce pro posuzování pro účely nepojistných systémů. Úřady práce rozhodují, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou a dále o stupni zdravotního postižení pro účely dávek státní sociální podpory. LPS ÚP vypracovává posudky o zdravotním stavu jednak přímo pro úřady práce, jednak pro obecní úřady, které podle míry svých pravomocí rozhodují ve věcech mimořádných výhod pro občany těžce zdravotně postižené, jako jsou například příspěvky na úhradu 9

14 bezbariérového bytu a garáže, koupi nebo celkovou opravu a úpravu motorového vozidla atd.. Lékaři referátů LPS posuzují při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách zdravotní stav a pracovní schopnost občanů nejčastěji pro účely invalidity. Samotné posouzení invalidity vychází jak z lékařských znalostí, tak ze znalostí speciálních a znalostí příslušných právních úprav posudkové činnosti 10. Pro posudkovou činnost jsou závazná posudková kritéria, která dávají posuzujícím lékařům potřebné informace pro vlastní konkrétní posuzování jednotlivých zdravotních postižení a jejich důsledky. Tato kritéria jsou převážně medicínského charakteru. Na druhé straně slouží posudková kritéria k zajištění sociálních a právních jistot posuzovaných jedinců. U posuzování zdravotního stavu pojištěnce platí zásada, že se vždy posuzuje člověk a jeho individuální situace v určených souvislostech, nikoliv sama nemoc, úraz nebo zdravotní postižení 11. Lékařská posudková služba posuzuje zdravotní stav občana pro účely rozhodování o nárocích na příslušné dávky důchodového pojištění, a to na základě požadavku toho státního orgánu, u něhož byla žádost o dávku sociálního zabezpečení podána a který vede řízení o této žádosti a potřebuje posouzení zdravotního stavu žadatele o dávku jako jeden z podkladů pro své rozhodnutí. Z toho vyplývá, že LPS nemůže požádat o posouzení svého zdravotního stavu občan, který se domnívá, že pro svůj závažný zdravotní stav nemůže pracovat. Hlavním obsahem posudku je vyhodnocení, zda žadatel o dávku sociálního zabezpečení plní zdravotní podmínku pro přiznání dávky sociálního zabezpečení. Při kontrole posuzování dlouhodobé pracovní neschopnosti hodnotí ošetřující lékař spolu s lékařem LPS zdravotní stav občana a dosavadní průběh jeho onemocnění. Po uplynutí šesti měsíců pracovní neschopnosti, včetně zápočtu předchozích pracovních neschopností, je provedena konzultace, při které oba lékaři zhodnotí, jedná-li se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. V kladném případě zahájí příslušná OSSZ řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity. Pokud nejde o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a dočasná pracovní neschopnost dále pokračuje, je občan 10 1,2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 11 www. archiv.noviny.mpsv.cz, článek z

15 i jeho ošetřující lékař upozorněn plátcem nemocenského na termín uplynutí podpůrčí doby alespoň tři měsíce před jejím vyčerpáním. Ke konzultaci zdravotního stavu a pracovní schopnosti tak dochází znovu po devíti měsících trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti. 3.3 Rozhodování o plné invaliditě nebo částečné invaliditě Výchozím předpokladem uznání plné nebo částečné invalidity, jakož i předpokladem jakýchkoli dalších možných úvah o splnění i ostatních zákonných podmínek vzniku nároku na plný nebo částečný invalidní důchod, je přesvědčivé lékařské zjištění dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu posuzované osoby. Teprve kladná odpověď na tuto otázku otevírá možnost posouzení míry zachované schopnosti soustavné výdělečné činnosti pro účely hmotného zabezpečení z důchodového pojištění. To znamená například zjištění, že je občan plně invalidní pro účely přiznání plného invalidního důchodu nebo částečně invalidní pro účely přiznání částečného invalidního důchodu apod. Občan, který se domnívá, že pro svůj závažný zdravotní stav nemůže pracovat, může požádat o invalidní důchod. Do 31. prosince roku 2006 sepisovaly žádosti zaměstnanců o dávku samy organizace, které měly více než 25 zaměstnanců. Od všechny žádosti o důchod sepisují místně příslušné (podle místa trvalého bydliště žadatele) okresní správy sociálního zabezpečení, případně Pražská správa sociálního zabezpečení nebo Městská správa sociálního zabezpečení v Brně 12. OSSZ je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění a nesmí odmítnout sepsání žádosti, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na dávku důchodového pojištění nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady 13. Pokud nastane situace, že se budoucí důchodce nemůže na OSSZ dostavit s žádostí osobně, a to vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu, může ji v takové případě za něj podat, s jeho souhlasem a na základě potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu, zmocněnec, kterým se rozumí buď rodinný příslušník nebo pokud takového žadatel nemá, tak jiný občan. Podání žádosti zmocněncem, který není odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 11

16 rodinným příslušníkem žadatele je podmíněno plnou mocí, ze které musí být zřejmé, že byla udělena právě pro tento případ. Po řádném podání žádosti a na základě posudku lékaře okresní správy sociálního zabezpečení vydá OSSZ rozhodnutí o plné nebo částečné invaliditě. Toto rozhodnutí doručí pak zaměstnanci neschopnému práce a jeho ošetřujícímu lékaři. Výsledek řízení poté oznámí okresní správa sociálního zabezpečení zaměstnavateli, popřípadě jinému plátci nemocenského. 3.4 Zastavení výplaty nemocenského Zaměstnanci, který je dle rozhodnutí OSSZ uznán plně nebo částečně invalidní, se zastaví výplata nemocenského. Postup plátce nemocenského se liší podle toho, zda dočasně práce neschopný zaměstnanec byl uznán plně invalidním nebo částečně invalidním. Pokud se jedná o zaměstnance, kterému byl přiznán status plné invalidity, zastaví plátce nemocenského výplatu této dávky po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel oznámení o výsledku řízení. U zaměstnance, který byl uznán částečně invalidním, zastaví plátce nemocenského výplatu této dávky dnem skončení zaměstnancovy dočasné pracovní neschopnosti, ovšem nejpozději rovněž po uplynutí jednoho měsíce od obdržení oznámení o výsledku řízení. Rozdíl je odůvodněn tím, že při částečné invaliditě je pravděpodobnější ukončení pracovní neschopnosti již dříve, a to vzhledem k nižší intenzitě nepříznivosti zdravotního stavu zakládajícího částečnou invaliditu oproti invaliditě plné. Ať už se jedná o jakoukoli variantu zastavení výplaty nemocenského, musí být výplata nemocenského zastavena ode dne následujícího po uplynutí podpůrčí doby. Podpůrčí doba v oblasti nemocenského pojištění je časový úsek, po který lze poskytovat nemocenské. Podpůrčí doba začíná zásadně běžet od vzniku pracovní neschopnosti, tj. od prvního dne, kdy byl zaměstnanec uznán práceneschopným podle příslušných předpisů. Tato doba je nově stanovena na 380 dní od počátku pracovní neschopnosti odst. 1 zákona č.187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění 12

17 3.5 Ukončení dočasné pracovní neschopnosti Pravidla pro ukončování dočasné pracovní neschopnosti se odvíjejí od výsledku řízení. Liší se jednak podle uznaného stupně invalidity, jednak podle toho, zda má pacient v této době ještě nárok na nemocenské či nikoliv. Dočasnou pracovní neschopnost ukončuje ošetřující lékař formou správního rozhodnutí na předepsaném tiskopisu, který slouží k uplatnění nároku na nemocenské a jednotlivé důvody pro ukončení dočasné pracovní neschopnosti jsou taxativně vymezeny v zákoně 15. Lékař může ukončit pracovní neschopnost občana nejen s ohledem na zlepšený zdravotní stav, ale také ze sankčních důvodů, a to za předpokladu, že se pojištěnec bez vážného důvodu nedostaví k lékařskému ošetření v den, který lékař určil. Jestliže se ale prokáže, že se občan nemohl k lékařskému ošetření dostavit z vážných důvodů a důvody jeho pracovní neschopnosti dále trvají, lékař uzná pracovní neschopnost dodatečně. Lékař ukončí pracovní neschopnost občana, jestliže vyšetřením zjistí, že mu jeho zdravotní stav umožňuje vykonávat dosavadní zaměstnání. Pokud jde o práce neschopného pacienta, který má nárok na nemocenské a jehož dočasná pracovní neschopnost přešla podle rozhodnutí příslušné OSSZ v plnou invaliditu, ukončuje ošetřující lékař dočasnou pracovní neschopnost nejpozději třicátým dnem ode dne následujícím po dni, kdy byl pojištěnec uznán plně nebo částečně invalidním 16. Pokud jde o práce neschopného zaměstnance, který nárok na nemocenské nemá a jehož dočasná pracovní neschopnost přešla podle rozhodnutí příslušné OSSZ v plnou invaliditu nebo částečnou invaliditu, ukončuje ošetřující lékař dočasnou pracovní neschopnost dnem, kdy OSSZ uznala takového zaměstnance plně nebo částečně invalidním. Lékař vyznačí ukončení pracovní neschopnosti v legitimaci, v hlášení zaměstnavateli, popřípadě příslušnému úřadu práce odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění odst. 1 písm. k) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 13

18 Nesouhlasí-li občan s ukončením pracovní neschopnosti lékařem, může podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení a ten o něm rozhodne. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení nevyhoví návrhu, postupuje se stejně jako v případě občanova návrhu proti neuznání pracovní neschopnosti. 14

19 4 Plný a částečný invalidní důchod 4.1 Vymezení pojmu invalidní důchod Český důchodový systém se skládá ze dvou částí. Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované. Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby, právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce a neexistují zde speciální odvětvová schémata. Pouze v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení platí určité odchylky pro tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, celníci, hasiči). Vedle toho existuje dobrovolné doplňkové, příspěvkově definované, kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Penzijní připojištění se státním příspěvkem je možno považovat za třetí pilíř důchodového systému. Součástí třetího pilíře jsou i produkty komerčních pojišťoven,a to zejména životního pojištění. Důchody přiznávané z tzv. třetího pilíře se zatím podílejí na příjmech důchodců zanedbatelnou měrou. Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, jakožto i způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro jejich výplatu, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna Řada dílčích reformních kroků pak byla přijata i za účinnosti tohoto zákona. V rámci základní důchodové soustavy jsou poskytovány dlouhodobé peněžité dávky pro případy dlouhodobého ohrožení následkem sociální události, při které dochází ke ztrátě zdroje obživy občana a schopnosti si takový zdroj opatřit. Systém poskytuje náhradu příjmu v případě stáří (starobní důchod), invalidity (plný nebo částečný invalidní důchod) a úmrtí živitele (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod). Systém je jednotný (s určitou odchylkou pro osoby samostatně výdělečně činné) a dynamický, protože řada prvků konstrukce výpočtu důchodu se každoročně upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji, a to včetně indexování vyměřovacích základů. Invalidní důchod se poskytuje pojištěnci, u něhož nastala sociální událost označována jako invalidita, která může být rozlišována jako plná nebo částečná. Podle 15

20 rozlišení plné a částečné invalidity je potom poskytován plný a částečný invalidní důchod Plný invalidní důchod Za plně invalidní považujeme dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění pojištěnce, jehož schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 66 % 17, nebo toho pojištěnce, který je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek 18. V těchto dvou podmínkách, za kterých je pojištěnec považován za plně invalidního je obsažena jak koncepce obecné invalidity, a to v první podmínce, kdy je sledován pokles výdělečné činnosti vzhledem k dlouhodobě nepříznivému stavu, tak i koncepce tzv. fyzické invalidity, kde je posuzován rozsah zhoršení fyziologických schopností člověka, který má vliv na výkon výdělečné činnosti ve srovnání se zdravým člověkem. Základem posuzování zdravotního stavu, ať už z hlediska jakékoli koncepce invalidity, je tedy zjišťování zbývajícího pracovního potenciálu. Pracovním potenciálem rozumíme soubor všech pro práci významných fyziologických a psychických vlastností a schopností organismu. Všechny provedené klinické diagnózy a co nejúplnější změření fyziologických funkcí významných pro pracovní činnost, je základem hodnocení zbývajícího pracovního potenciálu člověka k nárokům a požadavkům určitého zaměstnání. Pro potřeby kompletního posouzení poklesu výdělečné činnosti vykonávané posuzovaným před vznikem onemocnění, je dále nutné znát dosažený stupeň vzdělání, zkušenosti, znalosti a schopnost rekvalifikace, jelikož všechny tyto skutečnosti odráží vliv zdravotního postižení na člověka a také vliv tohoto zdravotního postižení právě na výkon výdělečné činnosti odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 16

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4560 Sbírka zákonů č. 306 / 2008 306 ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 27.05.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

306/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008,

306/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008, 306/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč Neoficiální úplné znění zákona

Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč Neoficiální úplné znění zákona Text úpln. zn. předpisu č. 155/1995 Sb. ČR (4021/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 155 Neoficiální úplné znění zákona č. 155/1995 Sb. ČR na základě úplného znění č. 233/1998 Sb. ČR, o důchodovém pojištění; ve

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 4 12.3.2014 1 Cíl předmětu SZ 12.3.2014 2 Literatura 12.3.2014 3 Literatura 12.3.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory)

Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právo sociálního zabezpečení (bakalářské obory) Právní skutečnosti, sociální události Právní vztahy v sociálním zabezpečení Odpovědnost v sociálním zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Právní skutečnosti

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Seminář o důchodové problematice

Seminář o důchodové problematice Seminář o důchodové problematice V rámci projektu Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven přednáší Bc. Ludmila Bábíková Důchodové pojištění v ČR založeno

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 13 Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008 Účetnictví, daně a právo v praxi 12.1 Změny v nemocenském pojištění od roku 2008 Pro rok 2008 mají v oblasti nemocenského pojištění zásadní význam změny, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 848 Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5.

1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační body 1 až 9, které znějí: 1. V 5 odst. 1 písm. a) v bodě 2 se číslo 7 nahrazuje číslem 5. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854) 1. V Čl. I se na začátek vkládají nové novelizační

Více

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. c) a d)].

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen pojištění) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. c) a d)]. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění v platném znění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje

Více

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen "pojištění") pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. d) a e)].

(1) Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen pojištění) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [ 4 odst. 1 písm. d) a e)]. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

VOJÁCI V ZÁLOZE A JEJICH POSTAVENÍ V POJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH

VOJÁCI V ZÁLOZE A JEJICH POSTAVENÍ V POJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH VOJÁCI V ZÁLOZE A JEJICH POSTAVENÍ V POJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH SYSTÉMECH JUDr. FRANTIŠEK VLASÁK, JUDr. VLADIMÍR VOŘÍŠEK Dnem 1. července 2016 nabyly účinnosti tři zákony v oblasti tzv. branné legislativy.

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 143 9. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více