Doprava potřebuje budoucnost - a jasné dopravně-politické určení cílů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava potřebuje budoucnost - a jasné dopravně-politické určení cílů"

Transkript

1 Doprava potřebuje budoucnost - a jasné dopravně-politické určení cílů Armin Hansmann Dopravní systémy v Německu musí denně dopravit do práce přibližně 40 milionů lidí, zabezpečit 1,5 až 2 miliony služebních cest a přepravit víc než 15 milionů tun zboží od odesílatelů (překladištní hospodářství, přístavy) k příjemcům (spotřebitelé, prodejní místa). Cesty do práce a služební cesty jsou svojí průměrnou délkou 16,5 km zřetelně nad ostatními jízdami. Tímto přepravním úkolem se zabývá více než 1,6 milionů lidí. Jak si do budoucna s tímto úkolem poradíme? 1. Výchozí dopravní situace v Německu Celosvětově rostou zdroje dopravy a stále více se tím mění obraz našich měst a naše životní prostředí. Pohled zpátky ukazuje velmi působivě na po mnoho let trvající vývojový trend v osobní i nákladní dopravě. Tak se zvýšila vnitrostátní osobní doprava od roku 1960 o téměř 150 %. Více než 80 % z toho připadá na motorizovanou individuální dopravu. Ta se zvýšila ve stejném časovém rozmezí o více než 200 %. Obdobně probíhal vývoj i v nákladní dopravě. Zdroje vnitrostátní nákladní dopravy se v tomto časovém rozmezí více než zdvojnásobily (+130 %). Přeshraniční nákladní doprava vzrostla dokonce o 510 % a tranzitní doprava o 740 %. Hlavním nositelem zátěže u nákladní dopravy je těžký nákladní automobil s podílem přes 83 % na celkovém objemu nákladní dopravy. Dráha a vnitrozemská plavba se, jak ukazuje tab.1, vyvíjely odlišně. Tab.l: Růst nákladní dopravy v Německu mil. t Přeshraniční doprava Vnitrozemská doprava (neuvedeno) 3782 Nákladní automobily Železnice Vnitrozemská plavba Tranzitní doprava (Pramen: Verkehr in Zahlen 2001/2002) Dopravní infrastruktura se modernizovala a budovala miliardovými investicemi a to se děje i v současné době. Dnes máme k dispozici dobře vybudovanou dopravní síť a výkonný dopravní systém. Po znovusjednocení Německa se pokračovalo v letech 1990/1991 v modernizaci dopravních sítí i v nových spolkových zemích. V současnosti jezdí po německé silniční síti více než 52 milionů motorových vozidel s tendencí dalšího růstu. Ve velkém množství měst a v aglomeracích s hustým osídlením dochází k trvalému dopravnímu přetěžování. Konec tohoto vývoje je v nedohlednu.

2 Jaký vývoj měla v tomto časovém rozmezí infrastruktura v Německu? Mohla udržet krok s nároky na mobilitu obyvatelstva a s prudkým nárůstem dopravy? Jaké důsledky lze z toho vyvodit pro dopravní politiku a jaké cesty k řešení se zde nabízejí? Těmito otázkami se zabývá tento příspěvek. 2. Růst dopravy a dopravní infrastruktura se rozcházejí S růstem dopravy v Německu roste i dopravní infrastruktura, nikoliv ovšem v žádoucím rozsahu. Silnému nárůstu motorizované dopravy nemohla výstavba silniční sítě stačit. Vzrůstající ekologické uvědomění obyvatelstva a nedostatek financí byly pro to rozhodujícími důvody. Přesto došlo u veřejné silniční sítě o rozšíření výstavbou od roku 1960 o více než 70 %, u železniční sítě o 19 % a u vnitrostátní sítě pro lodní dopravu o 11 %. Při porovnání nárůstu dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury se ukazují u dopravců pozoruhodné rozdíly v dynamice rozvoje. Zvláště mezi růstem motorizované individuální dopravy a rozšiřováním silniční sítě se otevírá závažná mezera. Zatím co veřejná silniční síť byla v časovém rozmezí 1960 až 2000 rozšířena o přibližně 70 %, vzrostla motorizovaná individuální doprava o více než 200 % a nákladní doprava o více než 170 %. Dobrým indikátorem pro posouzení zvyšování mobility je dopravní výkon. Výkony v osobní dopravě vzrostly v tomto časovém rozmezí o 330 % a výkony v nákladní dopravě o 650 %. Tento vývoj zanechal, zvláště na našich silnicích, patrné stopy. Časté dopravní zácpy se mezitím staly zvykem. Způsobují národohospodářské náklady v hodnotě kolem 100 mld. eur ročně a omezují ve zvýšené míře naši mobilitu. Asi 10 % silniční sítě je trvale přetíženo a též železniční síť vykazuje pozoruhodně přetížená místa. Mobilita ve volném čase byla a je pro Němce důležitým motivem pro dopravu. Rekreační doprava se zařadila před služební a obchodní cesty. 32 % činí doprava ve volných dnech, 16 % služební cesty a 20 % cesty za nákupy. Zbytek si rozdělují soukromé cesty, cesty za obchodem, doprava za vzděláním a další druhy dopravy. Hlavním dopravním prostředkem se 75 % dopravních výkonů je přitom osobní automobil. 3. Dopravní prognózy a trendy vývoje Globalizace trhů a otevření hranic směrem do východní Evropy vedly k významným důsledkům na evropský dopravní systém. Trvale narůstající poptávku po dopravě lze zvládnout výstavbou dopravní infrastruktury jen v omezené míře. Německo má přitom výjimečné postavení. Je obklopeno severo-jižními a západo-východními dopravními proudy a vyvíjí se do podoby ústřední křižovatky pro tranzitní dopravu v Evropě. To nezůstává bez následků na zatížení našich dopravních sítí. Jestliže vezmeme za základ dopravní prognózy pro Německo pro rok 2015, potom se zvýší výkony osobní dopravy o 22,8 % a výkony nákladní dopravy všech dopravců o 63 %. Značné přírůstky zaznamená opět silniční doprava. Dopravní politika se snaží efektivněji využít volných kapacit integrovanými cestami řešení, víceúčelovými dopravními koncepcemi a kooperativními formami organizace. 4. Je dopravní politika dostatečně připravena na budoucí výzvy? Kdyby dopravní politika nezasáhla řízením a organizací do dopravního děje, potom by se dopravní problémy dále zvyšovaly. To by mohlo Německo a jeho hospodářství poškodit. Omezování mobility snižuje schopnost konkurovat a mohlo by vést až k překládání výrob, ke ztrátám pracovních míst a k poklesu růstu hospodářství. Modernizací, technologickým 1

3 pokrokem a strukturálními změnami lze snížit zatěžující zásahy do dopravy, lépe využívat kapacit a zlepšit situaci v životním prostředí. K tomu musí dopravní politika vytvořit vhodné rámcové podmínky. K tomu se váží tyto otázky: - kolik dopravy si můžeme ještě dovolit, aniž bychom poškodili životní prostředí a ohrozili hospodářskou pozici, - jak lze nalézt únosný kompromis mezi požadavkem na trvale udržitelnou mobilitu a životním prostředím vhodným pro život? Německo potřebuje výkonný, bezpečný, spolehlivý a moderní dopravní systém. V tom existuje dalekosáhlá shoda. Aby bylo možno udržet a zabezpečit dopravu též ve 21. století, musíme se připravit na výstavbu dalších dopravních sítí, zvláště na rozšiřování kapacit ve velkoprostorové silniční síti. Přitom je třeba myslet na to, že investice do našeho dopravního systému jsou investicemi do budoucnosti. Tato opatření sama jsou ovšem pro trvale udržitelnou dopravní politiku příliš nedostatečná a neodpovídala by vysokým nárokům Německa jako sídla technologie s rozhodujícím dopravním průmyslem. Doprava potřebuje vizi, integrovanou dopravní politiku a úspěšnou realizační politiku. Kdo bude chtít v budoucnu úspěšně utvářet dopravní politiku, musí mít strategii. Platformu pro trvale udržitelnou dopravní politiku, směřující do budoucnosti, tvoří tři hlavní cíle: - další rozvoj integrované dopravní politiky prostřednictvím shody v mnohotvárných sociálních, hospodářských a dopravně-politických oblastech vyjednávání, směřujících k celkovému dopravnímu systému, vhodnému pro budoucnost, - nastoupení nových cest při financování dopravní infrastruktury. Opatření soukromého kapitálu a uplatnění modelu Public-Private-Partnership, zvláště při financování dopravních sítí, - další rozvoj a podpora dopravních technologií v Německu lepším využitím inovačních potenciálů (realizace energii šetřících, bezpečnějších, tišších, pohodlnějších a nákladově vhodnějších dopravních systémů). Další výstavba dopravní infrastruktury naráží často na ekologické hranice. Obezřetnou výstavbou dopravní infrastruktury, silnějším propojováním doprav a integrovanou dopravní politikou lze docílit zřetelného odlehčení dnešních trvalých kolon na silnicích v řadě oblastí s hustým osídlením. Budoucí investice do infrastruktury lze přitom více orientovat na potřebu a cíle trvalé udržitelnosti. Na těchto základech dostávají větší důležitost cesty řešení, které jako svůj cíl silněji staví intermodalitu dopravního systému. Aby se to podařilo, je třeba odstranit sporná místa styku mezi dopravci a docílit lepšího zapojení dopravců do sítí. Zde existují ještě značné možnosti pro železnici a vnitrozemskou lodní dopravu v překládání a racionalizaci. Aby bylo možno v budoucnosti lépe využít volných kapacit železnice a vnitrozemské lodní dopravy, je potřeba spravedlivějšího rozdělování nákladů na všechny dopravce. Dopravně-politické rámcové podmínky určí proto dopravní politika. Ve středu pozornosti přitom stojí uspořádání celkového dopravního systému a nikoliv optimalizace jednotlivých dílčích systémů. Kdo v budoucnosti bude orientovat dopravní politiku cílevědomě, k úspěchu a k trvalé udržitelnosti, potřebuje znát odpovědi na tyto otázky: 2

4 - jak lze docílit přizpůsobení infrastruktury, aby odpovídala pouze poptávce po dopravě a jak je možno udržet ekologická zatížení v mezích? - jak je možno podpořit propojení dopravců do sítí prostředky volného tržního hospodářství, aniž by byla omezována hospodářská soutěž mezi dopravci? - jak lze minimalizovat místa střetů v intermodální dopravě a odstranit nevýhody při změně dopravce (kompatibilita, časové ztráty, ztráty na pohodlí, zvýšené náklady a další)? - jak je možno optimálně využít volných kapacit dopravců? - kterých inovačních schopností telematiky je možno užít, aby v budoucnosti nabídla účinné řízení dopravy a dopravní informace? - jak je možno lépe využít tržní možnosti intermodální dopravy? - jak má být uspořádána spravedlivá a na hospodářskou soutěž orientovaná dopravní politika a jaké jsou k tomu rámcové podmínky? - v jakém rozsahu se má na financování infrastruktury podílet soukromé hospodářství? - jaký racionalizační potenciál má být získán pro zlepšení osobní a nákladní dopravy v přelidněných aglomeracích. 5. Nové zásady Podnětem pro uspořádání a řízení dopravní politiky v Německu je devět zásad. 1. zásada: "Výstavba infrastruktury" Ve výstavbě dopravní silniční, železniční a vodní infrastruktury v Německu se musí cílevědomě pokračovat a musí se více provádět podle kriterií trvalé udržitelnosti. Využívání dopravy, ekologická únosnost a náklady na infrastrukturu musí být ve vyváženém poměru. Zdůvodnění: výstavba dopravních sítí je na pozadí trvalého nárůstu dopravy a před námi stojícího rozšíření EU na východ neodkladná. K tomu je třeba budovat speciální, dnes již přetížené dopravní koridory (silnice, železnice, vodní cesty). V novém Spolkovém plánu dopravních cest z roku 2003 jsou k tomu potřebné plánovací nástroje pro hodnocení a výběr infrastruktury. 2. zásada: "Propojení dopravních systémů do sítí" Musí se pokračovat v propojování sítí dopravců a v dalším rozvoji integrované dopravní politiky. Dopravní politika k tomu vytváří potřebné rámcové podmínky a podporuje prosazení. Zdůvodnění: ve víceúčelnosti existují ještě pozoruhodné možnosti, které lze využít. To vyžaduje zlepšení mezioperačních vztahů mezi dopravními systémy a účinnou a kooperativní spolupráci všech aktérů. Na podporu těchto rozvojových procesů jsou od dopravní politiky požadovány zlepšené, procesy podporující, rámcové podmínky. 3. zásada: "Optimalizace styčných (průřezových) míst" Styčná místa mezi dopravními systémy a dopravci se musí zlepšit a překážky odstranit. Přesun osob a zboží se musí provádět účelněji, podle potřeby a za nižší náklady. Zdůvodnění: aby bylo možno uskutečnit víceúčelové dopravní koncepce, musí se zlepšit styčná místa mezi dopravními systémy. V současnosti ztěžují přesun, vyžadují mnoho času a způsobují výdaje. Pomocí dokonalejších technologií lze styčná místa dále optimalizovat. 3

5 4. zásada: "Využití volných kapacit" Železnice a vnitrozemská lodní doprava mají volné kapacity. Ty je nutno lépe odhalovat a využít ve výkonných víceúčelových přepravních řetězcích. Zdůvodnění: síť železničních tratí a vodních cest se využívá pouze nedostatečně. Zvláště v noci nabízí železniční síť volné kapacity. Část dnešní silniční nákladní dopravy by se mohla přeložit, pokud by odpovídala cena a výkon. Přepravní nabídka orientovaná na potřeby překladištního hospodářství by mohla silniční síť znatelně odlehčit od těžké nákladní dopravy a mohlo by se lépe využít volných kapacit dráhy a vnitrozemských lodí. 5. zásada: "Modernizace dopravních systémů" Modernizací dopravních systémů a zlepšením interoperability lze odhalit pozoruhodné tržní možnosti pro železnici a lodní dopravu, zvláště u přeshraniční dopravy. Rozšíření EU na východ nabízí dostatečné možnosti vazeb pro rozvoj nových, ekologicky přijatelných, dopravních nabídek. Zdůvodnění: infrastrukturní, technické (u vozidel), provozní a organizační překážky ztěžují dnešní železniční provoz v Evropě. To značně omezuje konkurenceschopnost drah. Přitom by dráhy mohly hrát významnou roli, zvláště v přeshraniční dopravě a mezi hospodářskými prostory. Zřízení výkonných kyvadlových vlaků, především v dopravě ve východní Evropě, by mohlo znamenat nový impuls a odlehčit silnicím. 6. zásada: "Podpora výzkumu a vývoji" Výzkum, vývoj a odzkoušení dokonalejších dopravních technologií (dopravní infrastruktura, dopravní systémy, řídící/ovládací technika, informační/komunikační technika) musí být podporovány a při úspěchu nasazeny. Zdůvodnění: výzkum a vývoj v dopravním sektoru v Německu potřebují vyšší vážnost a politickou vůli k prosazování. Uplatněním inovačních cílů a cílů trvalého rozvoje v dopravním výzkumu a vývoji lze optimálně využít zdrojů know-how. Totéž platí pro možnosti telematiky, zdaleka nevyužité při řízení dopravy a jejího ovlivňování. 7. zásada: "Rovnost šancí dopravců" Dostát účinně stupňujícím se výzvám narůstající osobní i nákladní dopravy vyžaduje rovnost šancí pro dopravce. Harmonizace dopravních rámcových podmínek je příkazem dne. Zdůvodnění: trvale narůstající osobní a nákladní doprava představuje v Evropě největší dopravně-politickou výzvu. Konec růstu dopravy je v nedohlednu. Větší množství zboží nabízí šanci zajímavým společným možnostem dráhy a vnitrozemské lodní dopravy. EU již podporou programu Marco Polo nastavila výhybky ve směru cíleného přeložení dopravy a podporuje velkoprostorové překládání ze silnice na železnici a lodˇ. 8. zásada: "Cesta k řešení: Public-Privat-Partnership" Veřejným rozpočtům scházejí v současné době nutné finanční prostředky pro výstavbu dopravních infrastruktur. Byly hledány cesty k řešení cestou partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Privat-Partneship), jež se již v dalších evropských zemích úspěšně praktikovaly. Je třeba se snažit o ulehčení nákladům podle principu původce. Zdůvodnění: k odstranění přetížených míst v dopravní infrastruktuře je naléhavě zapotřebí soukromého kapitálu. Podklad pro to tvoří provozní modely, při nichž se investiční zátěž a rizika rozdělí spravedlivě mezi aktéry. V Anglii v desetiletém plánu přibližně 31 % dopravních investic financuje soukromý sektor (Transport 2010, The 10Year Plan). 4

6 9. zásada: "Rozšíření EU na východ - rozvoj dopravních koridorů" S rozšířením EU na východ se bude dále zvyšovat doprava, zvláště v tranzitní zemi jako je Německo. Tím nabudou transevropské sítě (TEN) a dopravní koridory na významu. Přednostním úkolem bude odstranění dopravně přetížených míst a zavedení opatření ke zvýšení výkonnosti. Zdůvodnění: dopravně-geografická poloha Německa v Evropě vyžaduje funkční dopravní cesty. Výkonné dopravní koridory snižují svými sdružujícími funkcemi zatěžování životního prostředí též na sítích dopravních cest nižších řádů. Výstavba důležitých severo-jižních a západo-východních koridorů se proto musí stát základním cílem evropské a německé dopravní politiky. 6. Závěrečné posouzení a výhled Shrneme-li zásadní výsledky zprávy, představuje přetížená dopravní infrastruktura v Německu největší problém. Tím je stejnou měrou zatěžováno životní prostředí a národní hospodářství a nepříznivě ovlivňována konkurenceschopnost. Obzvláště je postihována silniční doprava, ale i železnice a vnitrozemská lodní doprava trpí přetíženými místy v síti dopravních cest. Jako požadavek na dopravní politiku z toho vyplývá vytvoření infrastruktury odpovídající poptávce. Nadto je ještě potřebná celá řada dalších iniciativ pro to, aby Německo jako místo realizace dopravy bylo zabezpečeno. Veškerá snaha by měla být směřována na další rozvoj integrovaných dopravních systémů. Cílovými směry by měla dále být víceúčelovost a spolupráce mezi dopravci. Vysoká důležitost mobility v Německu se musí odrazit i v dopravní politice. To vyžaduje více odvahy při zavádění dokonalejších dopravních řešení. Doprava vyžaduje jasné určení cílů a inteligentní využití volných kapacit lepším propojením dopravců do sítí. To je krátkodobým úkolem. Je třeba mít dlouhodobou strategii a dopravně-politickou vůli k jejímu prosazení. K tomu je důležité odstraňovat institucionální překážky a dále posunout harmonizaci dopravních, daňových a sociálních předpisů v Evropě. Bez finanční spoluúčasti soukromého hospodářství to přitom nepůjde. Jestliže se má v Německu zabezpečit a vybudovat uznávaný vysoký standard dopravní infrastruktury, musí se z důvodu prázdných pokladen odhalit a využít nové zdroje financování. Doprava vyžaduje plochy a zatěžuje životní prostředí. Technologický pokrok a inovace trvale zvyšovaly svoji kompatibilitu a zlepšovaly akceptovatelnost. Cílem proto musí být vytvářet v budoucnosti ekologicky únosné, výkonné, bezpečné a nákladově příznivé dopravní systémy. To vyžaduje využívání všech možností a podporu dopravy v oblasti výzkumu a vývoje. Doprava potřebuje budoucnost - a jasné dopravně-politické určení cílů k prosazení. Název originálu: Verkehr braucht Zukunft Zdroj: Internationales Verkehrswesen (56) l + 2 /2004, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS 5

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Mobilita 2020 budoucí scénáře pro osobní dopravu za 20 let

Mobilita 2020 budoucí scénáře pro osobní dopravu za 20 let Mobilita 2020 budoucí scénáře pro osobní dopravu za 20 let Jürgen Holzwarth, Hans-Christian Winter V uplynulých letech rostla osobní doprava ve Spolkové republice nepřetržitě. Klesající reálné příjmy,

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020

Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Financování dopravy z Operačního programu Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura je však odlišná, přidány

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS Tisková konference ODS Praha, 7. května 2010 Výstavba dopravní infrastruktury v ČR V posledních letech se podařilo významně urychlit rozvoj sítě dálnic (D)

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování Filip Zelenka Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování dopravních služeb pro všechny členské státy

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika

Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Zkušenost z Curychu úspěšná dopravní politika Ing. Ruedi Ott, ředitel dopravního plánování Město Curych ležící u kraje jezera je centrem městské aglomerace s přibližně 1 milionem obyvatel. Město samo má

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice Veřejná konzultace Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice V letošním roce uskuteční Komise střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice do r. 2010. Toto přezkoumání

Více

Požadavky na dopravní politiku ve východní a střední Evropě

Požadavky na dopravní politiku ve východní a střední Evropě Požadavky na dopravní politiku ve východní a střední Evropě Dr. Gerhard Platzer Shrnutí: Projekty na přestavbu infrastruktury potřebují mezi plánováním a realizací často časové období deseti let (a někdy

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Obor: Doprava - 0800. Reference - seznam SBP. Druh činnosti. Tech. pomoc. PC modely. Supervize. Výzkum Studie PHARE TACIS PHARE TACIS.

Obor: Doprava - 0800. Reference - seznam SBP. Druh činnosti. Tech. pomoc. PC modely. Supervize. Výzkum Studie PHARE TACIS PHARE TACIS. Obor: Doprava - 0800 Varianty vývoje nabídky a poptávky na trhu přepravní práce - MDS ČR 1 Analýza vývoje jednotlivých druhů doprav včetně multimodálních 2 Prognostické scénáře vývoje jednotlivých druhů

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Význam dobudování infrastruktury vodních cest pro strojírenství a dopravu České republiky Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR zřízeno 1. dubna

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy Ing. Olga Krištof tofíková Doprava klíčový faktor národního hospodářství Doprava je jedním z klíčových faktorů podpory růstu v moderních ekonomikách

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita

Čistá mobilita z pohledu MD ČR. Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita z pohledu MD ČR Loučeň, 19.-20.9.2013 Workshop-Čistá mobilita Čistá mobilita důvody pro její podporu zamezení změny klimatu zmírnění závislosti na fosilních palivech zlepšení kvality ovzduší

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více