Doprava potřebuje budoucnost - a jasné dopravně-politické určení cílů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava potřebuje budoucnost - a jasné dopravně-politické určení cílů"

Transkript

1 Doprava potřebuje budoucnost - a jasné dopravně-politické určení cílů Armin Hansmann Dopravní systémy v Německu musí denně dopravit do práce přibližně 40 milionů lidí, zabezpečit 1,5 až 2 miliony služebních cest a přepravit víc než 15 milionů tun zboží od odesílatelů (překladištní hospodářství, přístavy) k příjemcům (spotřebitelé, prodejní místa). Cesty do práce a služební cesty jsou svojí průměrnou délkou 16,5 km zřetelně nad ostatními jízdami. Tímto přepravním úkolem se zabývá více než 1,6 milionů lidí. Jak si do budoucna s tímto úkolem poradíme? 1. Výchozí dopravní situace v Německu Celosvětově rostou zdroje dopravy a stále více se tím mění obraz našich měst a naše životní prostředí. Pohled zpátky ukazuje velmi působivě na po mnoho let trvající vývojový trend v osobní i nákladní dopravě. Tak se zvýšila vnitrostátní osobní doprava od roku 1960 o téměř 150 %. Více než 80 % z toho připadá na motorizovanou individuální dopravu. Ta se zvýšila ve stejném časovém rozmezí o více než 200 %. Obdobně probíhal vývoj i v nákladní dopravě. Zdroje vnitrostátní nákladní dopravy se v tomto časovém rozmezí více než zdvojnásobily (+130 %). Přeshraniční nákladní doprava vzrostla dokonce o 510 % a tranzitní doprava o 740 %. Hlavním nositelem zátěže u nákladní dopravy je těžký nákladní automobil s podílem přes 83 % na celkovém objemu nákladní dopravy. Dráha a vnitrozemská plavba se, jak ukazuje tab.1, vyvíjely odlišně. Tab.l: Růst nákladní dopravy v Německu mil. t Přeshraniční doprava Vnitrozemská doprava (neuvedeno) 3782 Nákladní automobily Železnice Vnitrozemská plavba Tranzitní doprava (Pramen: Verkehr in Zahlen 2001/2002) Dopravní infrastruktura se modernizovala a budovala miliardovými investicemi a to se děje i v současné době. Dnes máme k dispozici dobře vybudovanou dopravní síť a výkonný dopravní systém. Po znovusjednocení Německa se pokračovalo v letech 1990/1991 v modernizaci dopravních sítí i v nových spolkových zemích. V současnosti jezdí po německé silniční síti více než 52 milionů motorových vozidel s tendencí dalšího růstu. Ve velkém množství měst a v aglomeracích s hustým osídlením dochází k trvalému dopravnímu přetěžování. Konec tohoto vývoje je v nedohlednu.

2 Jaký vývoj měla v tomto časovém rozmezí infrastruktura v Německu? Mohla udržet krok s nároky na mobilitu obyvatelstva a s prudkým nárůstem dopravy? Jaké důsledky lze z toho vyvodit pro dopravní politiku a jaké cesty k řešení se zde nabízejí? Těmito otázkami se zabývá tento příspěvek. 2. Růst dopravy a dopravní infrastruktura se rozcházejí S růstem dopravy v Německu roste i dopravní infrastruktura, nikoliv ovšem v žádoucím rozsahu. Silnému nárůstu motorizované dopravy nemohla výstavba silniční sítě stačit. Vzrůstající ekologické uvědomění obyvatelstva a nedostatek financí byly pro to rozhodujícími důvody. Přesto došlo u veřejné silniční sítě o rozšíření výstavbou od roku 1960 o více než 70 %, u železniční sítě o 19 % a u vnitrostátní sítě pro lodní dopravu o 11 %. Při porovnání nárůstu dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury se ukazují u dopravců pozoruhodné rozdíly v dynamice rozvoje. Zvláště mezi růstem motorizované individuální dopravy a rozšiřováním silniční sítě se otevírá závažná mezera. Zatím co veřejná silniční síť byla v časovém rozmezí 1960 až 2000 rozšířena o přibližně 70 %, vzrostla motorizovaná individuální doprava o více než 200 % a nákladní doprava o více než 170 %. Dobrým indikátorem pro posouzení zvyšování mobility je dopravní výkon. Výkony v osobní dopravě vzrostly v tomto časovém rozmezí o 330 % a výkony v nákladní dopravě o 650 %. Tento vývoj zanechal, zvláště na našich silnicích, patrné stopy. Časté dopravní zácpy se mezitím staly zvykem. Způsobují národohospodářské náklady v hodnotě kolem 100 mld. eur ročně a omezují ve zvýšené míře naši mobilitu. Asi 10 % silniční sítě je trvale přetíženo a též železniční síť vykazuje pozoruhodně přetížená místa. Mobilita ve volném čase byla a je pro Němce důležitým motivem pro dopravu. Rekreační doprava se zařadila před služební a obchodní cesty. 32 % činí doprava ve volných dnech, 16 % služební cesty a 20 % cesty za nákupy. Zbytek si rozdělují soukromé cesty, cesty za obchodem, doprava za vzděláním a další druhy dopravy. Hlavním dopravním prostředkem se 75 % dopravních výkonů je přitom osobní automobil. 3. Dopravní prognózy a trendy vývoje Globalizace trhů a otevření hranic směrem do východní Evropy vedly k významným důsledkům na evropský dopravní systém. Trvale narůstající poptávku po dopravě lze zvládnout výstavbou dopravní infrastruktury jen v omezené míře. Německo má přitom výjimečné postavení. Je obklopeno severo-jižními a západo-východními dopravními proudy a vyvíjí se do podoby ústřední křižovatky pro tranzitní dopravu v Evropě. To nezůstává bez následků na zatížení našich dopravních sítí. Jestliže vezmeme za základ dopravní prognózy pro Německo pro rok 2015, potom se zvýší výkony osobní dopravy o 22,8 % a výkony nákladní dopravy všech dopravců o 63 %. Značné přírůstky zaznamená opět silniční doprava. Dopravní politika se snaží efektivněji využít volných kapacit integrovanými cestami řešení, víceúčelovými dopravními koncepcemi a kooperativními formami organizace. 4. Je dopravní politika dostatečně připravena na budoucí výzvy? Kdyby dopravní politika nezasáhla řízením a organizací do dopravního děje, potom by se dopravní problémy dále zvyšovaly. To by mohlo Německo a jeho hospodářství poškodit. Omezování mobility snižuje schopnost konkurovat a mohlo by vést až k překládání výrob, ke ztrátám pracovních míst a k poklesu růstu hospodářství. Modernizací, technologickým 1

3 pokrokem a strukturálními změnami lze snížit zatěžující zásahy do dopravy, lépe využívat kapacit a zlepšit situaci v životním prostředí. K tomu musí dopravní politika vytvořit vhodné rámcové podmínky. K tomu se váží tyto otázky: - kolik dopravy si můžeme ještě dovolit, aniž bychom poškodili životní prostředí a ohrozili hospodářskou pozici, - jak lze nalézt únosný kompromis mezi požadavkem na trvale udržitelnou mobilitu a životním prostředím vhodným pro život? Německo potřebuje výkonný, bezpečný, spolehlivý a moderní dopravní systém. V tom existuje dalekosáhlá shoda. Aby bylo možno udržet a zabezpečit dopravu též ve 21. století, musíme se připravit na výstavbu dalších dopravních sítí, zvláště na rozšiřování kapacit ve velkoprostorové silniční síti. Přitom je třeba myslet na to, že investice do našeho dopravního systému jsou investicemi do budoucnosti. Tato opatření sama jsou ovšem pro trvale udržitelnou dopravní politiku příliš nedostatečná a neodpovídala by vysokým nárokům Německa jako sídla technologie s rozhodujícím dopravním průmyslem. Doprava potřebuje vizi, integrovanou dopravní politiku a úspěšnou realizační politiku. Kdo bude chtít v budoucnu úspěšně utvářet dopravní politiku, musí mít strategii. Platformu pro trvale udržitelnou dopravní politiku, směřující do budoucnosti, tvoří tři hlavní cíle: - další rozvoj integrované dopravní politiky prostřednictvím shody v mnohotvárných sociálních, hospodářských a dopravně-politických oblastech vyjednávání, směřujících k celkovému dopravnímu systému, vhodnému pro budoucnost, - nastoupení nových cest při financování dopravní infrastruktury. Opatření soukromého kapitálu a uplatnění modelu Public-Private-Partnership, zvláště při financování dopravních sítí, - další rozvoj a podpora dopravních technologií v Německu lepším využitím inovačních potenciálů (realizace energii šetřících, bezpečnějších, tišších, pohodlnějších a nákladově vhodnějších dopravních systémů). Další výstavba dopravní infrastruktury naráží často na ekologické hranice. Obezřetnou výstavbou dopravní infrastruktury, silnějším propojováním doprav a integrovanou dopravní politikou lze docílit zřetelného odlehčení dnešních trvalých kolon na silnicích v řadě oblastí s hustým osídlením. Budoucí investice do infrastruktury lze přitom více orientovat na potřebu a cíle trvalé udržitelnosti. Na těchto základech dostávají větší důležitost cesty řešení, které jako svůj cíl silněji staví intermodalitu dopravního systému. Aby se to podařilo, je třeba odstranit sporná místa styku mezi dopravci a docílit lepšího zapojení dopravců do sítí. Zde existují ještě značné možnosti pro železnici a vnitrozemskou lodní dopravu v překládání a racionalizaci. Aby bylo možno v budoucnosti lépe využít volných kapacit železnice a vnitrozemské lodní dopravy, je potřeba spravedlivějšího rozdělování nákladů na všechny dopravce. Dopravně-politické rámcové podmínky určí proto dopravní politika. Ve středu pozornosti přitom stojí uspořádání celkového dopravního systému a nikoliv optimalizace jednotlivých dílčích systémů. Kdo v budoucnosti bude orientovat dopravní politiku cílevědomě, k úspěchu a k trvalé udržitelnosti, potřebuje znát odpovědi na tyto otázky: 2

4 - jak lze docílit přizpůsobení infrastruktury, aby odpovídala pouze poptávce po dopravě a jak je možno udržet ekologická zatížení v mezích? - jak je možno podpořit propojení dopravců do sítí prostředky volného tržního hospodářství, aniž by byla omezována hospodářská soutěž mezi dopravci? - jak lze minimalizovat místa střetů v intermodální dopravě a odstranit nevýhody při změně dopravce (kompatibilita, časové ztráty, ztráty na pohodlí, zvýšené náklady a další)? - jak je možno optimálně využít volných kapacit dopravců? - kterých inovačních schopností telematiky je možno užít, aby v budoucnosti nabídla účinné řízení dopravy a dopravní informace? - jak je možno lépe využít tržní možnosti intermodální dopravy? - jak má být uspořádána spravedlivá a na hospodářskou soutěž orientovaná dopravní politika a jaké jsou k tomu rámcové podmínky? - v jakém rozsahu se má na financování infrastruktury podílet soukromé hospodářství? - jaký racionalizační potenciál má být získán pro zlepšení osobní a nákladní dopravy v přelidněných aglomeracích. 5. Nové zásady Podnětem pro uspořádání a řízení dopravní politiky v Německu je devět zásad. 1. zásada: "Výstavba infrastruktury" Ve výstavbě dopravní silniční, železniční a vodní infrastruktury v Německu se musí cílevědomě pokračovat a musí se více provádět podle kriterií trvalé udržitelnosti. Využívání dopravy, ekologická únosnost a náklady na infrastrukturu musí být ve vyváženém poměru. Zdůvodnění: výstavba dopravních sítí je na pozadí trvalého nárůstu dopravy a před námi stojícího rozšíření EU na východ neodkladná. K tomu je třeba budovat speciální, dnes již přetížené dopravní koridory (silnice, železnice, vodní cesty). V novém Spolkovém plánu dopravních cest z roku 2003 jsou k tomu potřebné plánovací nástroje pro hodnocení a výběr infrastruktury. 2. zásada: "Propojení dopravních systémů do sítí" Musí se pokračovat v propojování sítí dopravců a v dalším rozvoji integrované dopravní politiky. Dopravní politika k tomu vytváří potřebné rámcové podmínky a podporuje prosazení. Zdůvodnění: ve víceúčelnosti existují ještě pozoruhodné možnosti, které lze využít. To vyžaduje zlepšení mezioperačních vztahů mezi dopravními systémy a účinnou a kooperativní spolupráci všech aktérů. Na podporu těchto rozvojových procesů jsou od dopravní politiky požadovány zlepšené, procesy podporující, rámcové podmínky. 3. zásada: "Optimalizace styčných (průřezových) míst" Styčná místa mezi dopravními systémy a dopravci se musí zlepšit a překážky odstranit. Přesun osob a zboží se musí provádět účelněji, podle potřeby a za nižší náklady. Zdůvodnění: aby bylo možno uskutečnit víceúčelové dopravní koncepce, musí se zlepšit styčná místa mezi dopravními systémy. V současnosti ztěžují přesun, vyžadují mnoho času a způsobují výdaje. Pomocí dokonalejších technologií lze styčná místa dále optimalizovat. 3

5 4. zásada: "Využití volných kapacit" Železnice a vnitrozemská lodní doprava mají volné kapacity. Ty je nutno lépe odhalovat a využít ve výkonných víceúčelových přepravních řetězcích. Zdůvodnění: síť železničních tratí a vodních cest se využívá pouze nedostatečně. Zvláště v noci nabízí železniční síť volné kapacity. Část dnešní silniční nákladní dopravy by se mohla přeložit, pokud by odpovídala cena a výkon. Přepravní nabídka orientovaná na potřeby překladištního hospodářství by mohla silniční síť znatelně odlehčit od těžké nákladní dopravy a mohlo by se lépe využít volných kapacit dráhy a vnitrozemských lodí. 5. zásada: "Modernizace dopravních systémů" Modernizací dopravních systémů a zlepšením interoperability lze odhalit pozoruhodné tržní možnosti pro železnici a lodní dopravu, zvláště u přeshraniční dopravy. Rozšíření EU na východ nabízí dostatečné možnosti vazeb pro rozvoj nových, ekologicky přijatelných, dopravních nabídek. Zdůvodnění: infrastrukturní, technické (u vozidel), provozní a organizační překážky ztěžují dnešní železniční provoz v Evropě. To značně omezuje konkurenceschopnost drah. Přitom by dráhy mohly hrát významnou roli, zvláště v přeshraniční dopravě a mezi hospodářskými prostory. Zřízení výkonných kyvadlových vlaků, především v dopravě ve východní Evropě, by mohlo znamenat nový impuls a odlehčit silnicím. 6. zásada: "Podpora výzkumu a vývoji" Výzkum, vývoj a odzkoušení dokonalejších dopravních technologií (dopravní infrastruktura, dopravní systémy, řídící/ovládací technika, informační/komunikační technika) musí být podporovány a při úspěchu nasazeny. Zdůvodnění: výzkum a vývoj v dopravním sektoru v Německu potřebují vyšší vážnost a politickou vůli k prosazování. Uplatněním inovačních cílů a cílů trvalého rozvoje v dopravním výzkumu a vývoji lze optimálně využít zdrojů know-how. Totéž platí pro možnosti telematiky, zdaleka nevyužité při řízení dopravy a jejího ovlivňování. 7. zásada: "Rovnost šancí dopravců" Dostát účinně stupňujícím se výzvám narůstající osobní i nákladní dopravy vyžaduje rovnost šancí pro dopravce. Harmonizace dopravních rámcových podmínek je příkazem dne. Zdůvodnění: trvale narůstající osobní a nákladní doprava představuje v Evropě největší dopravně-politickou výzvu. Konec růstu dopravy je v nedohlednu. Větší množství zboží nabízí šanci zajímavým společným možnostem dráhy a vnitrozemské lodní dopravy. EU již podporou programu Marco Polo nastavila výhybky ve směru cíleného přeložení dopravy a podporuje velkoprostorové překládání ze silnice na železnici a lodˇ. 8. zásada: "Cesta k řešení: Public-Privat-Partnership" Veřejným rozpočtům scházejí v současné době nutné finanční prostředky pro výstavbu dopravních infrastruktur. Byly hledány cesty k řešení cestou partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Privat-Partneship), jež se již v dalších evropských zemích úspěšně praktikovaly. Je třeba se snažit o ulehčení nákladům podle principu původce. Zdůvodnění: k odstranění přetížených míst v dopravní infrastruktuře je naléhavě zapotřebí soukromého kapitálu. Podklad pro to tvoří provozní modely, při nichž se investiční zátěž a rizika rozdělí spravedlivě mezi aktéry. V Anglii v desetiletém plánu přibližně 31 % dopravních investic financuje soukromý sektor (Transport 2010, The 10Year Plan). 4

6 9. zásada: "Rozšíření EU na východ - rozvoj dopravních koridorů" S rozšířením EU na východ se bude dále zvyšovat doprava, zvláště v tranzitní zemi jako je Německo. Tím nabudou transevropské sítě (TEN) a dopravní koridory na významu. Přednostním úkolem bude odstranění dopravně přetížených míst a zavedení opatření ke zvýšení výkonnosti. Zdůvodnění: dopravně-geografická poloha Německa v Evropě vyžaduje funkční dopravní cesty. Výkonné dopravní koridory snižují svými sdružujícími funkcemi zatěžování životního prostředí též na sítích dopravních cest nižších řádů. Výstavba důležitých severo-jižních a západo-východních koridorů se proto musí stát základním cílem evropské a německé dopravní politiky. 6. Závěrečné posouzení a výhled Shrneme-li zásadní výsledky zprávy, představuje přetížená dopravní infrastruktura v Německu největší problém. Tím je stejnou měrou zatěžováno životní prostředí a národní hospodářství a nepříznivě ovlivňována konkurenceschopnost. Obzvláště je postihována silniční doprava, ale i železnice a vnitrozemská lodní doprava trpí přetíženými místy v síti dopravních cest. Jako požadavek na dopravní politiku z toho vyplývá vytvoření infrastruktury odpovídající poptávce. Nadto je ještě potřebná celá řada dalších iniciativ pro to, aby Německo jako místo realizace dopravy bylo zabezpečeno. Veškerá snaha by měla být směřována na další rozvoj integrovaných dopravních systémů. Cílovými směry by měla dále být víceúčelovost a spolupráce mezi dopravci. Vysoká důležitost mobility v Německu se musí odrazit i v dopravní politice. To vyžaduje více odvahy při zavádění dokonalejších dopravních řešení. Doprava vyžaduje jasné určení cílů a inteligentní využití volných kapacit lepším propojením dopravců do sítí. To je krátkodobým úkolem. Je třeba mít dlouhodobou strategii a dopravně-politickou vůli k jejímu prosazení. K tomu je důležité odstraňovat institucionální překážky a dále posunout harmonizaci dopravních, daňových a sociálních předpisů v Evropě. Bez finanční spoluúčasti soukromého hospodářství to přitom nepůjde. Jestliže se má v Německu zabezpečit a vybudovat uznávaný vysoký standard dopravní infrastruktury, musí se z důvodu prázdných pokladen odhalit a využít nové zdroje financování. Doprava vyžaduje plochy a zatěžuje životní prostředí. Technologický pokrok a inovace trvale zvyšovaly svoji kompatibilitu a zlepšovaly akceptovatelnost. Cílem proto musí být vytvářet v budoucnosti ekologicky únosné, výkonné, bezpečné a nákladově příznivé dopravní systémy. To vyžaduje využívání všech možností a podporu dopravy v oblasti výzkumu a vývoje. Doprava potřebuje budoucnost - a jasné dopravně-politické určení cílů k prosazení. Název originálu: Verkehr braucht Zukunft Zdroj: Internationales Verkehrswesen (56) l + 2 /2004, s Překlad: Jiří Mencl Korektura: ODIS 5

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC

VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH VYLEPŠENÍ KONCEPCE NÁMOŘNÍCH DÁLNIC SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie podává

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Doprava je pro naši ekonomiku a společnost zásadní. Mobilita je důležitá pro vnitřní trh, ale také pro životní úroveň občanů, kterým umožňuje využívat svobodu cestování. Doprava přispívá také k hospodářskému

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Wolfgang Roth, viceprezident Evropské investiční banky, Luxembourg Od r. 1990 Evropská investiční banka financuje železniční projekty ve

Více

Obor: Životní prostředí - 0200. Obor: Energie - 0400. Obor: Stavebnictví - 0600. Obor: Doprava - 0800. Registr. Tech. pomoc. PC modely.

Obor: Životní prostředí - 0200. Obor: Energie - 0400. Obor: Stavebnictví - 0600. Obor: Doprava - 0800. Registr. Tech. pomoc. PC modely. Obor: Životní prostředí - 0200 1 Návrh ekonomické politiky MŽP ČR v oblasti rozvoje dopravy z 1996 MŽP ČR hlediska životního prostředí 2 Metodika kvantifikace externalit v dopravě v souladu s přístupy

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta)

Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility. Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Udržitelná doprava a Plány udržitelné městské mobility Zbyněk Sperat (prezent. David Bárta) Obsah vymezení pojmu udržitelná doprava evropské a národní souvislosti poznatky z projektu QUEST plány udržitelné

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Město Brno. Průhonice 11. 9. 2013. František KUBEŠ Kancelář strategie města Magistrát města Brna

Město Brno. Průhonice 11. 9. 2013. František KUBEŠ Kancelář strategie města Magistrát města Brna Město Brno Průhonice 11. 9. 2013 František KUBEŠ Kancelář strategie města Magistrát města Brna STRUKTURA PREZENTACE Základní informace o městě Chronologie rozvoje města, Strategie pro Brno Indikátorová

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Stojíme před změnou vzorů financování dopravních infrastruktur?

Stojíme před změnou vzorů financování dopravních infrastruktur? Stojíme před změnou vzorů financování dopravních infrastruktur? Ralf Haase 1 Zabezpečení trvale udržitelné mobility vyžaduje výkonnou dopravní infrastrukturu. Protože se její financování z prostředků veřejných

Více

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025 Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Jeseník, 17. října 2013 Obsah obecné priority modernizace železniční infrastruktury investiční akce do roku 2025

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Evropská dopravní politika kritika a geografické hodnocení

Evropská dopravní politika kritika a geografické hodnocení Evropská dopravní politika kritika a geografické hodnocení Daniel Seidenglanz Geografický ústav Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno 1. EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA - ÚVOD Hlavní cíle: trvale

Více

Presseinfo. č. 017/2011 101-BMB 1 / 6. Deutsche Messe AG Messegelände 30521 Hannover Tel. 0049 511 89-0 Fax 0049 511 89-36694 www.messe.

Presseinfo. č. 017/2011 101-BMB 1 / 6. Deutsche Messe AG Messegelände 30521 Hannover Tel. 0049 511 89-0 Fax 0049 511 89-36694 www.messe. Presseinfo 08. April 2009 listopad 2010 CeMAT 2011 (2. - 6. května) Intralogistiká branže sází na CeMAT 2011 Ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost v centru pozornosti International CeMAT Forum

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh. Doprava Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kr uh Doprava Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1) Evropský kontext... 4 2) Národní kontext... 4 3) Příležitosti... 5 Konkrétní

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2244(INI) 20.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20.3.2015 2014/2244(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU (2014/2244(INI)) Výbor pro dopravu

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Budování transevropské dopravní sítě

Budování transevropské dopravní sítě Budování transevropské dopravní sítě Inovativní řešení kapitálového krytí Interoperabilita systémů elektronického mýta Úvod Tato zpráva zkoumá stav infrastruktury v transevropské síti a její financování

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Metody standardizace v oblasti informačních systémů Rok 2013 Ing.

Více