SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64"

Transkript

1 SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Plzeňská 175, , Praha 56, BOX 19 Tel , , FAX , SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Grantová studie MPSV ZVZ 64 Praha, říjen 2002

2 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 2 OBSAH OBSAH...2 ÚVODEM...4 ČÁST I....7 SYSTÉMY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ PENĚŽITÝMI DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÝM ZDRAVOTNÍM STAVEM VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY ANGLOSASKÝ MODEL...8 Velká Británie STŘEDOEVROPSKÝ MODEL Švýcarsko Rakousko Německo ZÁPADOEVROPSKÝ MODEL Francie Belgie SEVEROEVROPSKÝ MODEL Švédsko POSTKOMUNISTICKÝ MODEL Polsko Maďarsko Slovensko BALKÁNSKÝ MODEL Slovinsko ČÁST II ROZBOR A ZOBECNĚNÍ POZNATKŮ GENEZE SYSTÉMY Míra solidarity Účel péče o osoby s dlouhodobým zdravotním postižením Cílení péče o invalidy... 99

3 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 3 Rovné zacházení s invalidy Diskuse o evropských přístupech Problémy s důchodovou reformou DEFINICE INVALIDITY Ztráta či omezení tělesných funkcí Ztráta či omezení pracovní schopnosti / způsobilosti Ztráta možnosti využít kvalifikace / vzdělání / profese Ztráta nebo omezení sociálních rolí Definice invalidity v zemích, kde je invalidní pojištění spojeno s nemocenským nebo i se zdravotním pojištěním Definice invalidity v zemích, kde je invalidní pojištění spojeno se starobním pojištěním PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠE DŮCHODU ZABEZPEČENÍ OSOB Z JINÝCH SYSTÉMŮ KONKURENCE DÁVEK A PŘÍJMŮ POZITIVA A NEGATIVA ČÁST III STRUČNÝ PŘEHLED POLITIKY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ SMĚŘOVANÉ VŮČI OSOBÁM S POSTIŽENÍM PROBLEMATIKA ZABEZPEČENÍ INVALIDNÍCH OSOB V POLITICE A PRÁVNÍCH AKTECH EU ČÁST IV MOŽNÁ ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ INVALIDŮ V ČR NELOGIČNOSTI V SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ DLOUHODOBÉ ZMĚNY ZDRAVOTNÍHO STAVU V SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ Spojit nemocenské a invalidní pojištění v jeden systém Vytvořit samostatné invalidní pojištění Spojit invalidní pojištění s pojištěním starobním JAK DÁL?

4 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 4 ÚVODEM Občanské sdružení Socioklub získalo grant na podporu výzkumu č. ZVZ64 Systémy zabezpečení občanů dávkami podmíněnými existencí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve vybraných zemích. Cíl projektu byl určen takto: zdokumentovat ve vybraných zemích: 1. systémy a právní úpravy zabezpečení občanů peněžitými dávkami podmíněnými dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 2. historický vývoj těchto systémů 3. přednosti a nedostatky právní úpravy jednotlivých systémů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 4. další skutečnosti ovlivňující výplatu ahoj 5. úvahy o možném vývoji těchto systémů. V zadání se požadovalo, aby řešení vycházelo z národních zpráv ve vybraných zemích v Evropě. V zemích Evropské unie modelově představují čtyři typy řešení: (i) anglosaský (Velká Británie,), (ii) středoevropský (Německo, Rakousko), (iii) západoevropský (Francie, Belgie) a (iv) severoevropský (Švédsko). Postkomunistické země představují dva modely přístupů: (i) radikálně reformní (Polsko, Maďarsko, Slovensko) a (ii) konzervativní (Slovinsko). Přitom první skupina vychází z modelu sovětského, ta druhá z modelu bývalé federativní Jugoslávie. Předpokládalo se, že výzkum bude založen na dotazníkovém šetření mezi mezinárodními odborníky. Obeslání vybraných mezinárodních odborníků dotazníkem, který bude požadovat informace o (i) právních úpravách zabezpečení občanů peněžitými dávkami podmíněnými dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, (ii) historickém vývoji těchto systémů, (iii) přednostech a nedostatcích právní úpravy jednotlivých systémů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, (iv) dalších skutečnostech ovlivňující výplatu (ekonomická podmínka, doba pojištění, příjem z pracovní činnosti, atd.), a (v) úvahy o možném vývoji těchto systémů. Výzkum měl navazovat na závěry grantové studie Analýza sociálně ekonomické situace osob se zdravotním postižením s návrhy na opatření v této oblasti, který právě dokončil Socioklub. Závěry tohoto výzkumu jako jednu z priorit

5 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 5 formulují návrh na oddělení pojištění na stáří od pojištění pro invaliditu a vytvoření samostatného systému pro tuto oblast, který by pokryl i problematiku dlouhodobé péče, ucelené rehabilitace a další, a byl i institucionalizován. Neměly se opakovat poznatky výzkumníků již publikované Socioklubem v knihách: Lékařské posudkové služby, Posuzování úrovně invalidity ve vybraných Evropských zemích Vedle toho se předpokládalo, že se informace doplní o rešerši dostupných srovnání evropských systémů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, pokud taková existují např. v MOP, ISSA nebo EU. Analýza a vyhodnocení mělo být provedeno podle (i) skupin zemí mající shodný přístup (modely řešení), (ii) subjektů realizujících dávkami podmíněnými dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a zvolených medií (institucionální aspekt). Zkoumat se měly především (a) definice dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, (b) podmínky vniku nároku, a (c) podmínky ovlivňující výše dávek a jejich výplatu. Vedení projektu bylo smluvně svěřeno profesoru JUDr. Igoru Tomešovi, CSc. a pro zajištění dokumentace ze zahraničí byla kontrahována firma JUDr. Igor Tomeš, PERSONNEL CONSULTING a její tým zahraničních spolupracovníků. Jim bylo zadáno vypracovat expertizu na téma role pojistných systémů v sociální ochraně osob se zdravotním postižením. Ze zahraničních spolupracovníků na projektu pracovali: 1. AUFFRET, Aline, advokátka z Francie, 2. JAMES, Edward, býv. ředitel mezinárodního odboru ministerstva sociálního zabezpečení Velké Británie, dnes expert EU, 3. JORENS, Yves, profesor sociálního zabezpečení University Ghentu z Belgie, 4. CHLON, Agnieszka, ředitelka odboru Ministerstva práce a sociálních věcí Polska, 5. MAZAL, Wolfgang, profesor Vídeňské University v Rakousku,

6 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str PAULSSON, Arne, analytik a blízký spolupracovník Prof. E. Palmera, autora švédské reformy sociálního zabezpečení, 7. SEDLÁK, Jan, důchodce, býv. ředitel odboru Mezinárodního úřadu práce v Ženevě, Švýcarsko, 8. SOÓS, Annamaria, Úřad inspekce penzijních fondů, Maďarsko, 9. VIEBROK, Holger, profesor University v Bremen, Německo 10. KALČIČ, Miran, advokát, Slovinsko Informace získané dotazníkovým šetřením o systémech vybraných států EU zpracovala JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., která je také doplnila informacemi získanými a z internetových stránek vybraných mezinárodních organizací. Sociální ochrana osob se zdravotním postižením je velmi rozsáhlé téma. O rolích jejich sociální ochrany lze hovořit na nejrůznějších úrovních od obecných přes systémové až po velmi konkrétní technické role. Se zadavatelem bylo ústně ujednáno, že by se expertiza měla soustředit na role systémové. Proto záměrně nejsou projednány dílčí zdravotní, ekonomické a technické otázky. Pracovní verzi oponovali JUDr. Milada Tomková a JUDr. Zdeněk Linhart. Jejich připomínky a technické poznámky byly v závěrečné verzi zapracovány.

7 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 7 ČÁST I. SYSTÉMY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ PENĚŽITÝMI DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÝM ZDRAVOTNÍM STAVEM VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY Pro účely mezinárodního srovnání, které je stěžejní částí i cílem celé studie, byli dotazníkovou formou osloveni vybraní zahraniční experti. Dotazník byl zpracován tak, aby informace získané z odpovědí na otázky odpovídaly požadavkům zadavatele. V Příloze II uvádíme český překlad anglického znění dotazníku. Dotazník týkající se dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem měl čtyři části. Část A obsahovala odpovědi na otázky týkající se systému dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a jejich rozvoje, část B pojetí invalidity, část C podmínky vzniku nároku na dávky podmíněné dlouhodobým nepříznivým stavem a část D hodnocení stávajících systémů a doporučení pro Českou republiku. Tato kapitola obsahuje odpovědi expertů. V následujícím textu shrnujeme národní zprávy z oblasti dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem, jak vyplynuly z odpovědí zahraničních expertů na rozeslaný dotazník. Odpovědi bylo možné kategorizovat do šesti modelů.

8 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str Anglosaský model Velká Británie 1 (i) Historický vývoj systémů dávek poskytovaných na základě nepříznivého zdravotního stavu. První systémy sociálního pojištění byly ve Velké Británii zavedeny v roce Zahrnovaly systém nemocenského pojištění, ze kterého se hradily nemocenské dávky i zdravotní péče. Tento systém se rozšířil v době mezi dvěma válkami a byl nahrazen prostřednictvím Beveridgeových reforem. Zdravotní péče byla převedena do kompetence Národní zdravotní služby (National Health Service), jež byla ustanovena v roce Tato instituce pak provedla všechny potřebné reformy zdravotnictví. Nemocniční péče a péče praktických lékařů jsou bez poplatku, naopak zpoplatněny jsou zubní péče a péče očního lékaře, resp. optické služby. Nemocenské dávky po roce 1946 byly nadále součástí Národního pojištění, a to jako plošné dávky poskytované po určitou dobu. V 60. letech byly od sebe oddělené nemocenské dávky a invalidní dávky a od té doby se obě tyto dávky vyvíjely samostatně. Správa nemocenského byla předána zaměstnavatelům a v 80. letech 20. století se stala povinným odvodem pro případ nemoci. Invalidní dávky se staly dávkami při neschopnosti práce a byly členěny podle trvání neschopnosti a věku práce neschopného. Dávky válečného důchodu, které byly ustanoveny v roce 1917, se staly jakýmsi průkopníkem konceptu ztráty pracovní schopnosti vyrovnávané důchodovou dávkou. Systém kompenzace pro dělníky, který vznikl v 90. letech 19. století, byl v roce 1948 přetvořen ve válečné penze. Zdravotně sociální dávky byly vytvořené v 70. letech 20. století za účelem vyrovnání mimořádných nákladů spojených s invaliditou. Tyto dávky částečně zaplňují některé mezery Beveridgeova systému, který neposkytoval žádné dávky částečně invalidním. Hlavními dávkami jsou dávka na obsluhu (Attendance Allowance), která se v současné době poskytuje osobám starším 65 let jako 1 Odpověď zpracoval Edward James, býv. Ředitel Mezinárodního odboru ministerstva sociálního zabezpečení Velké Britanie, dnes expert EU

9 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 9 ekvivalent dávky pro postižené (Disablement Living Allowance), jež se za stejných podmínek poskytuje mladším účastníkům sytému. Na tuto dávku mají nárok i děti. Ze stejného období pochází rovněž dávka na péči o invalidní osobu (invalid Care Allowance). Invalidům je poskytován rovněž tzv. daňový kredit (Disabled Persons Tax Credit), který začal být součástí systému dávek sociálního zabezpečení v 80. letech pod názvem dávka pro pracující (Disability Working Allowance). Ve výše zmíněnou dávku se tato přetvořila v roce Tato dávka je přímo určena k řešení problému částečné invalidity, ale vzniká na ni nárok pouze těm, kteří dosahují nízké úrovně příjmů. (ii) Systémy dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a jejich současná právní úprava Ve Velké Británii v současné době platí následující právní normy vztahující se ke zkoumané problematice: Social Security Contributions and Benefits Act, 1992 Social Security Administration Act, 1992 Social Security (Incapacity for Work) Act, 1994 Jobseekers Act, 1995 Pension Act, 1995 National Health Service Act, 1977 Všechny uvedené zákony jsou doplněny řadou prováděcích předpisů. Systém je založen na povinném pojištění pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné. Aktivuje se v případě neschopnosti k práci z důvodu fyzického nebo mentálního onemocnění či poškození, nebo v období pracovní neschopnosti, které pokračuje i po uplynutí 52 týdnů, kdy trval nárok na zabezpečení z nemocenského pojištění v případě krátkodobé pracovní neschopnosti. Ze systému se poskytují plošné, dlouhodobé invalidní dávky, státní i soukromé. i. Státní dávky Státní dávky se dále dělí na:

10 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 10 a) Dávky při pracovní nečinnosti off work benefits Jedná se o dávky nahrazující příjem v období, kdy je přerušena pracovní činnost, nebo je skončena. Jejich cílem není kompenzovat snížení příjmů. Tyto dávky jsou většinou plošné a měly by zaručovat alespoň minimální příjem. Původně byly dvě státní dávky nemocenské a invalidní, které byly takto od sebe odděleny v 60. letech. Podmínkou pro vznik nároku na ně byla účast na pojištění, tuto podmínku však nebylo nijak obtížné splnit. Nevyžadovala se žádná prognóza dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, dávka mohla být odebrána kdykoli v případě, že příjemce začal pracovat nebo začal být považován za práce schopného. V současné době jsou obě výše zmíněné dávky nahrazeny povinným nemocenským (statutory sick pay - SSP), dávkou při bezmocnosti (incapacity benefit - IB), dávkou pro těžce zdravotně postižené (severe disablement allowance - SDA). SSP spravuje zaměstnavatel, který náklady na poskytnutí dávek svým zaměstnancům hradí z Národních pojistných příspěvků. Ostatní hradí stát. Dávka je plošná a její výše nedosahuje výše starobního důchodu nebo příspěvku k příjmu (income support). Pro krátkodobou pracovní neschopnost není třeba lékařského potvrzení, v případě delší pracovní neschopnosti o ní vydává potvrzení všeobecný praktický lékař činný pro zaměstnavatele. IB je invalidní dávkou, jež byla zavedena v roce 1994, když byl redukován systém lékařské kontroly. V současné době se tato dávka vyplácí ve třech výměrách, vzrůstá v souvislosti s trváním bezmocnosti. Pro dlouhodobě invalidní osoby mladší 45 let existuje v rámci této dávky příplatek, který má do určité míry kompenzovat skutečnost, že nemohly spořit ze svých příjmů na důchodové pojištění. Dávka IB se vyplácí rovněž těm zaměstnancům, kteří jsou dočasně práce neschopní a z nějakého důvodu jim nevznikl nárok na SSP. SDA byla jako dávka uzavřena pro nové žádosti v dubnu Před tímto datem byla dávkou paralelní k IB, která byla vyplácena v o něco nižší výměře osobám, které nesplňovaly podmínky účasti na pojištění (studentům, ženám v domácnosti, mladším zaměstnancům). Tato dávka byla poskytována pouze těžce zdravotně postiženým osobám, vymezeným jako neschopné zabezpečit běžný chod domácnosti.

11 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 11 b) Dávky při ztrátě způsobilosti Tyto dávky jsou koncipovány jako kompenzace ztráty pracovního života. Nejsou spojeny se ztrátou příjmu a mohou vyrovnávat postižení, které nemá žádný vliv na schopnost výdělku. Nejsou zohledňovány při posuzování žádostí o asistenční dávky nebo jiné dávky. Dávky při ztrátě způsobilosti k zaměstnání jsou vypláceny státem, v podobě válečných důchodů, nebo pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se v podstatě o invalidní důchody. Válečné důchody (war pensions) jsou nejštědřejší státní dávky. Zahrnují vdovské důchody, invalidní důchody a další doplňující dávky související s invalidním důchodem. Invalidní důchody jsou počítány podle detailního tarifního schématu, který např. v případě velmi těžkého postižení (ztráta dvou končetin) poskytuje až 100% důchodu a přístup ke kompenzacím postižení. Plné postižení (100%) podmiňuje nárok na plný důchod; jiná postižení (nad 15%) umožňují vznik nároku na odpovídající procentuální podíl plného důchodu. Jinými dávkami, které jsou zpravidla paralelní k invalidnímu důchodu, jsou např. dávky poskytované z důvodu sníženého standardu zaměstnání, které dorovnávají ztrátu příjmu z důvodu nutnosti přijmout kvůli invaliditě hůře placené zaměstnání. Na dávky poskytované ze systému válečných důchodů vzniká nárok pouze členům britských ozbrojených složek za Druhé světové války, přičemž se nezohledňuje národnost. Nárok vzniká v případě úrazu, nikoli pouze při zranění v boji, ale i pokud k němu došlo za jiných situací. Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání tento systém vznikl v roce 1948 a byl modelován stejně jako systém válečných důchodů. V jeho rámci se poskytuje dávka vyrovnávající úbytek příjmu (Reduced Earnings Allowance REA), o kterou však bylo možné žádat pouze do roku Toto uzavření dávky novým žádostem je výsledkem dlouhodobé politiky směřující k redukci preferencí těm, kteří utrpěli pracovní úraz. V současné době např. nejsou nijak zvýhodněny vdovy po zaměstnancích, kteří zemřeli následkem pracovního úrazu. Ostatní dávky byly zavedeny za účelem kompenzace zvláštních potřeb, jako např. vyrovnávací příspěvek poskytovaný v případě úrazu v důsledku kriminálního činu (Criminal Injuries compensation scheme), který je velmi striktně definován a nepokrývá např. domácí násilí. c) Zdravotnické a sociální dávky

12 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 12 Zdravotnické a sociální dávky jsou relativně malou skupinou dávek, které byly zavedeny v 70. letech, původně aby uspokojovaly potřeby lidí, kteří nejsou zcela vyloučeni z pracovního procesu. Nejsou testovány a nejsou založeny na pojistném principu. Jsou zcela založené na zdravotně-sociálním posouzení schopností invalidní osoby a každodenních potíží, které jí postižení způsobuje. V rámci tohoto systému jsou poskytovány dávky na péči, dávky při dlouhodobé invaliditě a dávky při péči o invalidní osobu. Dávka na péči je nejstarší z výše jmenovaných dávek a původně byla dostupná postiženým osobám všech věkových kategorií. V současné době se poskytuje pouze těm, kteří překročili věkovou hranici 65 let a potřebují péči buď v noci či ve dne, nebo 24 hodin denně. Dávka se poskytuje ve dvou výměrách. Dávka pro osoby žijící s invaliditou (Disability Living Allowance DLA) se podobá posledně zmíněné dávce, pouze se poskytuje ve třech výměrách a náleží mladším invalidům. Její součástí jsou také příspěvky na mobilitu, do nichž jsou zahrnuty např. příspěvky na zakoupení automobilu apod. Dávka při péči o invalidní osobu (Invalid Care Allowance) je zvláštní dávkou zaměřenou na uspokojování potřeb malé skupiny osob, které přestaly pracovat, aby mohly pečovat o svého postiženého příbuzného, zpravidla rodiče, a tak samy zůstaly bez pravidelného pracovního příjmu. Původně byla tato dávka určená svobodným ženám, které navíc musely být příbuzné invalidy. V současné době ani jednu z těchto podmínek není třeba splňovat. d) Asistenční dávky Asistenční dávky jsou testované dávky záchranné sociální sítě, většina jich je vyplácena v relativně nízké úrovni, aby pouze dorovnaly příjemcův příjem do minimální výše. Tato síť pokrývá rovněž všechny ty, kterým nevznikl nárok na žádnou jinou dávku ze sociálního zabezpečení. Invalidním osobám je vyplácena podpora příjmu (income Support - IS), dávka uchazečům o zaměstnání (Jobssekers Allowance - JA) a speciální schéma pro pracující postižené daňový kredit pro invalidní osoby (Disabled Person s Tax Credit - DPTC). Jedná se ve všech případech o centrální, vládou financované dávky, standardní pro celou Velkou Británii.

13 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 13 IS se vyplácí všem, kdo mají nízké příjmy a nejsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek (definovaný jako nejméně 16 hodin týdně). Pro posouzení výše příjmu se posuzuje příjem rodiny, která je definována jako společně žijící manželé a jejich na výživě rodičů závislé děti. Pobírání IS se zohledňuje spolu s IB pro posuzování nároku na jiné dávky ze sociálního zabezpečení. JA byla jako dávka vytvořená v 80. letech a vznikla ze spojení dávky v nezaměstnanosti a IS pro nezaměstnané. Po dobu prvních šesti měsíců, kdy je osoba nezaměstnaná, je JA dávkou založenou na pojistném principu, po uplynutí této doby je to asistenční dávka, vyplácená za stejných podmínek jako IS. DPTC je původně dávka vyplácená ze systému sociálního zabezpečení, která byla zavedena spolu s DLA. Je to v podstatě doplněk příjmu, aby se tak zatraktivnila méně placená práce, kterou postižená osoba přijme a zabránilo se její nezaměstnanosti. Bez této dávky by se mnoha invalidům nevyplatilo pracovat a přijít tak o nárok na dávky poskytované nepracujícím invalidům. ii. Soukromé dávky Jako doplněk státních dávek existuje několik variant soukromých dávek poskytovaných nemocným a postiženým. Tyto dávky jsou pro velkou část populace svým objemem důležitější, než státní dávky. a) Dávky poskytované při pracovní nečinnosti off work benefits Přibližně polovina britské populace zaměstnanců je účastna nemocenského pojištění a pobírá nemocenské dávky, přičemž většina z nich potom volí rovněž předčasný odchod do důchodu ze zdravotních důvodů. Průměrná dávka nemocenského se hradí ze SSP do výše jeho průměrného příjmu. Průměrná doba trvání pobírání této dávky je šest měsíců. Invalidní důchod se zpravidla vyplácí z veřejných zdrojů, pro všechny věkové kategorie. Naopak v soukromém sektoru se zdravotní důchod často vyplácí pouze po dosažení určitého věku (50 nebo 55 let takže je zpravidla již možné počkat na vznik nároku na starobní důchod). Zaměstnanci soukromého sektoru mohou nárokovat určitý počet dávek, které jsou často zvýhodněné pro osoby, jejichž invalidita vznikla během jejich zaměstnání. Dávky nemocenského a invalidní dávky zpravidla zahrnují všechny zaměstnance veřejného sektoru, ale v soukromém sektoru jsou zpravidla redukovány na minimum.

14 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 14 b) Právní odpovědnost (legal liability) je hlavním systémem, který pokrývá postižení zapříčiněné dopravními nehodami, je spojeno s povinným pojištěním. Z toho systému nicméně profituje poměrně malá část postižených osob. c) Soukromé pojištění využívají především osoby samostatně výdělečně činné, aby jim vznikl nárok na dávky, které jsou zpravidla placeny ze systémů, na které přispívá nebo které spravuje zaměstnavatel. iii. Služby Pro osoby s postižením se zajišťují následující druhy služeb: a) Rehabilitační a vzdělávací služby poskytují se zdravotní služby, které se téměř výlučně poskytují z Národního zdravotní služby, jež pokrývá téměř 90% zdravotní péče poskytované ve Velké Británii. b) Ústavní péče je poskytována zpravidla soukromým sektorem, zejména nevládními organizacemi. Část ústavních zařízení je provozována místní správou, která některé postižené podporuje testovanými finančními dávkami. Ústavní péče je často kombinována s pečovatelskými službami, které jsou opět financovány Národní zdravotní službou. Mezi jednotlivými systémy nejsou dány zvláštní vztahy. IS existuje jako doplněk dávek placených ze sociálního pojištění (jako např. IB), je-li celkový příjem invalidní osoby malý. Dávky poskytované při ztrátě způsobilosti k zaměstnání a zdravotnickosociální dávky jsou většinou nezávislé na jiných systémech. Pouze válečné důchody a invalidní důchody poskytované po pracovním úrazu mono být kombinovány s jinými dávkami. Jedná-li se o testované dávky, netestuje se pouze příjem, ale také majetek postiženého, který ho musí redukovat, aby mu na tyto dávky vznikl nárok. (iii) Pojetí invalidity Pojetí invalidity je u každého subsystému dávek poskytovaných invalidním osobám jiné. a) U dávek poskytovaných při pracovní nečinnosti se požaduje, aby příjemce dávky byl neschopen k práci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.

15 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 15 b) U dávek poskytovaných při ztrátě způsobilosti k zaměstnání je tento požadavek založen na ztrátě možnosti užití života (výkonu dosavadního zaměstnání a účasti na společenském životě). c) U zdravotnicko-sociálních dávek se klade důraz na mimořádné potřeby, takže se zkoumá, které mimořádné potřeby invalidita u jedince vyvolala. d) Asistenční dávky jsou zase poskytovány osobám, které nejsou schopny plnohodnotného zaměstnání a jejich příjem je pod určitou minimální hranicí. Lze tedy shrnout, že britské pojetí invalidity je široké, neomezuje se pouze na jeden aspekt a přitom je kladen silnější důraz na omezení schopnosti vykonávat zaměstnání. (iv) Podmínky uplatnění nároku na dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem Podmínkou pro vznik nároku na invaliditu je v podstatě úplná neschopnost k práci, která se zjišťuje v rámci testu nazývaného all work test, který je koncipován jako funkční test schopnosti vyšetřovaného k provádění pracovních aktivit. Invaliditu zásadně posuzují tzv. lékařské rady, někdy ve spolupráci se sociálními pracovníky (zdravotnicko-sociální dávky). Stejné lékařské rady uznávají pacienta opět práceschopným v rámci provádění revize invalidity, jež je aktuální zejména v případě dávek poskytovaných v případě pracovní nečinnosti. Jedná-li se o dávky ztráty schopnosti zaměstnání, bývají tyto zpravidla přiznávány pouze v případě, že se jedná o zjevně dlouhodobou invaliditu, takže většinou nedochází ani k její revizi. U medicínsko-sociálních dávek to naopak bývají samotní klienti, kteří žádají o přezkoumání jejich invalidity, pokud se jejich zdravotní stav zhorší a oni začnou potřebovat např. ústavní péči. Další podmínkou je, že osoba, která žádá o přiznání invalidních dávek, měla nárok na dávku při krátkodobé pracovní neschopnosti po dobu 52 týdnů. Pro každou dávku jsou stanoveny jiné ekonomické podmínky, např. u ICA se zohledňuje, jakou dobu stráví invalidní osoba samotnou léčbou. Často je též stanoven limit možného výdělku, který invalidní osoba nesmí přesáhnout, aby jí nárok na dávku nezanikl.

16 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 16 (v) Minimální a maximální invalidní důchod Maximální a minimální důchod v podstatě neexistuje, neboť invalidní dávky jsou vypláceny plošně, v jedné výši. (vi) Zabezpečení osob s nepříznivým zdravotním stavem z jiných systémů Významným způsobem zabezpečení invalidů, resp. zabezpečení jejich pracovní schopnosti, je pracovní rehabilitace. Tato se provádí v současné podobě od roku 1997, kdy nově nastoupivší labouristická vláda ohlásila New Deal pro nezaměstnané, včetně postižených. New Deal se stal národní službou v roce 2001, která zahrnovala systém osobních poradců. Znamená to krok vpřed, v jehož rámci osoby nárokující IB se v současné době mohou účastnit rehabilitace a vzdělávacích programů, aniž by musely přejít z IB na nižší JA. Služba nového údělu je dostupná rovněž postiženým, kteří pracují. V průběhu 90. let byl přehodnocen rovněž koncept chráněných dílen a upřednostněna podpora normálního zaměstnávání invalidních osob v zájmu jejich větší integrace. K realizaci tohoto cíle však nedošlo zcela, i když vzrostl počet podporovaných pracovních míst pro invalidní osoby. Přesto vláda v roce 1999 ohlásila Program podporovaného zaměstnávání, jehož cílem je posun z chráněných dílen do normálního, otevřeného zaměstnání. (vii) Konkurence nároků z různých systémů sociálního zabezpečení, možnost souběhu dávek a výdělečné činnosti osob s postižením Britský systém umožňuje několik způsobů souběhu invalidních dávek. Většina postižených osob, které pobírají IS, pobírá zároveň také IB. Stejně tak příjemci ICA mohou nárokovat IS, pokud splňují stanovená pravidla příjmu. Pro vznik nároku na ICA je ale nutné pobírat jednu z invalidních dávek, buď AA nebo DLA, zatímco pobírání žádné z těchto dávek není nutné, aby vznikl nárok na IB. Na většinu dávek tak vzniká nárok, aniž by se bralo v potaz, zda invalidní osoba pobírá invalidní důchod, nebo nikoli. Výplata IB a IS může být zastavena, pokud příjemce těchto dávek odmítne nabízenou rehabilitaci či vzdělávání. IB, IS, AA a DLA mohou být sníženy, je-li jejich

17 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 17 příjemce dlouhodobě hospitalizován nebo pobývá v pobytovém či pečovatelském zařízení na veřejné náklady. Co se týká vztahu invalidních dávek k nároku na starobní důchod, nepřiznává se IB starobním důchodcům. Pobírá-li invalidní osoba IB a dosáhne důchodového věku, může tuto dávku pobírat ještě po dobu jednoho roku ve výši starobního důchodu, což pro ni znamená určité daňové výhody. DLA nelze pobírat při dosažení důchodového věku, příjemci této dávky mohou nárokovat AA. Bez náhrady zaniká při dosažení důchodového věku nárok na ICA. IB a ICA v sobě nesou příspěvkový kredit, doba jejich pobírání je započítávána jako pojistná doba v systémech sociálního pojištění, tedy i v systému důchodového pojištění. Např. ty osoby, které pečovaly o závislé dítě nebo invalidní osobu, mohou nárokovat důchodovou dávku i v případě, že doloží pouze dvacet příspěvkových let místo čtyřiceti. Ve vztahu k nemocenskému je IB nahlíženo jako pokračování SSP, IB se nárokuje v případě, že dávka SSP je vyčerpána a stále trvá neschopnost k práci. IB je zásadně určena osobám, které nejsou výdělečně činné, nicméně určité výdělky jsou jim povoleny. (viii) Pozitiva a negativa současného systému Systém dávek a služeb pro nemocné a postižené je velmi složitý a historicky podmíněný a není pravděpodobné, že by byl uplatnitelný v jiné zemi. Na druhou stranu je v něm obsaženo mnoho zajímavého, od každého něco. Složitost britského systému paradoxně vyplývá z jeho přehnané jednoduchosti, zavedené Beveridgeovým systémem po druhé světové válce. Tento systém nejenže poskytoval jednu úroveň nemocenských a invalidních dávek, aby se kompletně pokrylo přerušení či zastavení pracovní činnosti. Neuznávaly se žádné vyšší úrovně závislosti nebo částečná invalidita. Výsledkem tohoto systému je, že není zcela postaven na pojistném principu. Takové systémy totiž nefungují pro ty postižené osoby, které do systému nikdy nemohly přispívat. Díky uvedenému principu mají např. na DLA nárok i lidé postižení od narození, postižené ženy v domácnosti a prostřednictvím této dávky jsou podporováni rovněž rodiče postižených dětí. Systém je tak velmi flexibilní.

18 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 18 Jako negativum lze vnímat pojetí dávky IB, která je postavena na principu všechno nebo nic, jenž ve svém důsledku odrazuje od rehabilitace a návratu do pracovního procesu. Toto negativum je ještě umocněno skutečností, že výše JA, na kterou vznikne nárok po skončení pobírání IB, je tak nízká, že je pro postiženého téměř nepřijatelné vystoupit z režimu IB a ztratit na tuto dávku nárok. Uvedený problém v současné době řeší vláda. V současné době není pravděpodobné, že by Velká Británie přijala celý dávkový systém, který by řešil částečnou invaliditu pojímanou jako snížení výdělečné schopnosti. Jediná dávka, která měla tento charakter dávka při snížených výdělcích (Reduced Earnings Allowance) byla před deseti lety uzavřena pro nové žádosti. Nicméně hlavním nedostatkem současného britského systému dávek poskytovaných na základě nepříznivého zdravotního stavu je skutečnost, že dávky jsou příliš nízké a v cca čtvrtině případů je třeba je doplňovat asistenčními dávkami. Současným trendem je zvýšit IS ve vztahu k výdělkům a pojistné dávky ve vztahu k inflaci (indexace). Další velkou výzvou pro britský systém je motivace k práci a hledání zaměstnání, místo žádání o dávky. Za větší pozornost stojí ICA, která je jedinou dávkou, jež oceňuje neformální péči o postiženého a jeho podporu, což podporuje v mnoha případech možnost postiženého zůstat ve svém domácím prostředí, obklopen sobě blízkými lidmi. V současné době se velmi spoléhá na uplatnění zákona proti diskriminaci postižených (Disability Discrimination Act), jež by měl předcházet vylučování postižených lidí z trhu práce. Důležitost podobného zákona dokazuje skutečnost, že cca ½ osob, jež pobírají IB, by mohly být zaměstnány, pokud by byla dostatečná snaha a spolupráce ze strany zaměstnavatele.

19 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str Středoevropský model Švýcarsko 2 (i) Historický vývoj systémů dávek poskytovaných na základě nepříznivého zdravotního stavu První zákon týkající se invalidity, Zákon o starobním pojištění (LAVS), byl přijat dne 20. prosince Následně byl doplněn Zákonem o invalidním pojištění (LAI), byl schválen v roce Od té doby byl několikrát novelizován. Aby se zlepšila situace pojištěnců starých osob, pozůstalých a invalidů, byl dne 25. června 1982 přijat Zákon o pojištění zaměstnanců (LPP). Původně byli pojištěni všichni zaměstnanci s ročním příjmem franků. Na tlak zaměstnavatelů byl tento limit zvýšen v roce 1984 na franků, což snížilo počet pojištěných. Dne byl opět snížen na franků, což způsobí pojištění dalších pracujících. Proti tomuto kroku se postavili zaměstnavatelé, neboť jejich náklady na pojištění zaměstnanců vzrostou v důsledku LPP o 50%. (ii) Systémy dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a jejich současná právní úprava Švýcarský právní řád obsahuje následující právní předpisy upravující invalidní dávky: Federální Zákon o invalidním pojištění (LAI) z 19. června 1959 nejnovější znění z 1. března 2000 Federální Zákon o pojištění zaměstnanců (LPP) (o profesním pojištění) z 25. června Určité otázky invalidního pojištění jsou též zakotveny ve federálním Zákonu o úrazovém pojištění (LAA) z a federálním Zákonu o starobním pojištění (LAVS) z Dotazník vyplnil Jan Sedlák, býv. ředitel odboru Mezinárodního úřadu práce v Ženevě 3 Dále budou použity shora uvedené zkratky těchto zákonů.

20 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 20 LAI je prováděn pod dozorem konfederace úřadovnami AI ve spolupráci s orgány zodpovědnými za provádění zákona LAVS. Invalidní pojištění dle LAI je v podstatě povinné připojištění ke starobnímu pojištění dle LAVS. Povinnost platit invalidní pojistné je stanovena pro pojištěnce i pro jejich zaměstnavatele. Pojištění jsou účastny všechny osoby, které jsou povinně nebo fakultativně penzijně pojištěny podle zákona! LAVS tvoří Premier pilier (první pilíř). Jedná se o všechny zaměstnance i jejich zaměstnavatele, kteří platí pojistné podle zákona LAVS, tj. mají stálý podnik nebo zaměstnávají osoby ve své domácnosti ve Švýcarsku. Tito jsou rovněž povinně pojištěni pro případ invalidity podle zákona LAI. Pojistné činí 1,4% z výdělku. Osoby bez výdělečné činnosti platí 54 až 1400 franků ročně podle jejich sociální úrovně. Pojistné se platí jako příplatek k pojištění starobnímu dle LAVS. Pojištěncům vzniká v případě sociální události nárok na invalidní rentu, event. na doplňkovou rentu pro manželku nebo manžela (rente complémentaire pour leur conjoint) a na rentu pro každé z dětí, které by v případě úmrtí pojištěnce mělo nárok na sirotčí rentu podle zákona LAVS. Pojištění je financováno pojistným zaměstnanců a zaměstnavatelů, příspěvky Konfederace, výnosem z kompenzačních fondů a příjmy z rekursů proti třetím osobám, zodpovědným za újmu na zdraví pojištěnců. Profesionální pojištění zřízené zákonem LPP, spolu s pojištěním dle LAVS a LAI, zajišťuje starým osobám, vdovám a sirotkům (survivants), jakož i invalidům, zachování životní úrovně přiměřené jejich dřívější životní úrovni. Pojištění dle LPP tvoří Deuxième pilier (druhý pilíř nebo opora), je prováděno četnými pojistnými institucemi nazývanými Penzijní pokladny (Caisses de pensions), specializovanými pro určité profese, které jsou registrovány v registru profesionálního pojištění u Federálního úřadu sociálního pojištění (Office fédéral des assurances sociales). Pojištění dle LPP je sociální pojištění a mezi dávkami existuje také invalidní renta v případě částečné nebo úplné neschopnosti výdělku (invalidity) pojištěné osoby. Invalidní rentiéři dle LPP mají také nárok na doplňkovou rentu pro manželku nebo manžela (rente complémentaire pour leur conjoint) a na rentu pro každé z dětí, které by v případě úmrtí pojištěnce mělo nárok na sirotčí rentu. Narozdíl od financování pojištění dle LAI a LAVS, na které přispívá stát, jsou penzijní pokladny dle LPP financovány pouze pojistným, placeným z poloviny zaměstnanci a z poloviny zaměstnavateli.

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC RENTENVERSICHERUNG IN TSCHECHIEN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Sociální pracovník

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA

-------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA -------------------------------------------------------- VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií SOCIÁLNÍ POLITIKA Systém sociálního zabezpečení Studijní opora Ing. Věra Nečadová

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více