SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64"

Transkript

1 SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Plzeňská 175, , Praha 56, BOX 19 Tel , , FAX , SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Grantová studie MPSV ZVZ 64 Praha, říjen 2002

2 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 2 OBSAH OBSAH...2 ÚVODEM...4 ČÁST I....7 SYSTÉMY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ PENĚŽITÝMI DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÝM ZDRAVOTNÍM STAVEM VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY ANGLOSASKÝ MODEL...8 Velká Británie STŘEDOEVROPSKÝ MODEL Švýcarsko Rakousko Německo ZÁPADOEVROPSKÝ MODEL Francie Belgie SEVEROEVROPSKÝ MODEL Švédsko POSTKOMUNISTICKÝ MODEL Polsko Maďarsko Slovensko BALKÁNSKÝ MODEL Slovinsko ČÁST II ROZBOR A ZOBECNĚNÍ POZNATKŮ GENEZE SYSTÉMY Míra solidarity Účel péče o osoby s dlouhodobým zdravotním postižením Cílení péče o invalidy... 99

3 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 3 Rovné zacházení s invalidy Diskuse o evropských přístupech Problémy s důchodovou reformou DEFINICE INVALIDITY Ztráta či omezení tělesných funkcí Ztráta či omezení pracovní schopnosti / způsobilosti Ztráta možnosti využít kvalifikace / vzdělání / profese Ztráta nebo omezení sociálních rolí Definice invalidity v zemích, kde je invalidní pojištění spojeno s nemocenským nebo i se zdravotním pojištěním Definice invalidity v zemích, kde je invalidní pojištění spojeno se starobním pojištěním PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠE DŮCHODU ZABEZPEČENÍ OSOB Z JINÝCH SYSTÉMŮ KONKURENCE DÁVEK A PŘÍJMŮ POZITIVA A NEGATIVA ČÁST III STRUČNÝ PŘEHLED POLITIKY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ SMĚŘOVANÉ VŮČI OSOBÁM S POSTIŽENÍM PROBLEMATIKA ZABEZPEČENÍ INVALIDNÍCH OSOB V POLITICE A PRÁVNÍCH AKTECH EU ČÁST IV MOŽNÁ ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ INVALIDŮ V ČR NELOGIČNOSTI V SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ DLOUHODOBÉ ZMĚNY ZDRAVOTNÍHO STAVU V SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ Spojit nemocenské a invalidní pojištění v jeden systém Vytvořit samostatné invalidní pojištění Spojit invalidní pojištění s pojištěním starobním JAK DÁL?

4 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 4 ÚVODEM Občanské sdružení Socioklub získalo grant na podporu výzkumu č. ZVZ64 Systémy zabezpečení občanů dávkami podmíněnými existencí dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve vybraných zemích. Cíl projektu byl určen takto: zdokumentovat ve vybraných zemích: 1. systémy a právní úpravy zabezpečení občanů peněžitými dávkami podmíněnými dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 2. historický vývoj těchto systémů 3. přednosti a nedostatky právní úpravy jednotlivých systémů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem 4. další skutečnosti ovlivňující výplatu ahoj 5. úvahy o možném vývoji těchto systémů. V zadání se požadovalo, aby řešení vycházelo z národních zpráv ve vybraných zemích v Evropě. V zemích Evropské unie modelově představují čtyři typy řešení: (i) anglosaský (Velká Británie,), (ii) středoevropský (Německo, Rakousko), (iii) západoevropský (Francie, Belgie) a (iv) severoevropský (Švédsko). Postkomunistické země představují dva modely přístupů: (i) radikálně reformní (Polsko, Maďarsko, Slovensko) a (ii) konzervativní (Slovinsko). Přitom první skupina vychází z modelu sovětského, ta druhá z modelu bývalé federativní Jugoslávie. Předpokládalo se, že výzkum bude založen na dotazníkovém šetření mezi mezinárodními odborníky. Obeslání vybraných mezinárodních odborníků dotazníkem, který bude požadovat informace o (i) právních úpravách zabezpečení občanů peněžitými dávkami podmíněnými dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, (ii) historickém vývoji těchto systémů, (iii) přednostech a nedostatcích právní úpravy jednotlivých systémů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, (iv) dalších skutečnostech ovlivňující výplatu (ekonomická podmínka, doba pojištění, příjem z pracovní činnosti, atd.), a (v) úvahy o možném vývoji těchto systémů. Výzkum měl navazovat na závěry grantové studie Analýza sociálně ekonomické situace osob se zdravotním postižením s návrhy na opatření v této oblasti, který právě dokončil Socioklub. Závěry tohoto výzkumu jako jednu z priorit

5 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 5 formulují návrh na oddělení pojištění na stáří od pojištění pro invaliditu a vytvoření samostatného systému pro tuto oblast, který by pokryl i problematiku dlouhodobé péče, ucelené rehabilitace a další, a byl i institucionalizován. Neměly se opakovat poznatky výzkumníků již publikované Socioklubem v knihách: Lékařské posudkové služby, Posuzování úrovně invalidity ve vybraných Evropských zemích Vedle toho se předpokládalo, že se informace doplní o rešerši dostupných srovnání evropských systémů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, pokud taková existují např. v MOP, ISSA nebo EU. Analýza a vyhodnocení mělo být provedeno podle (i) skupin zemí mající shodný přístup (modely řešení), (ii) subjektů realizujících dávkami podmíněnými dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a zvolených medií (institucionální aspekt). Zkoumat se měly především (a) definice dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, (b) podmínky vniku nároku, a (c) podmínky ovlivňující výše dávek a jejich výplatu. Vedení projektu bylo smluvně svěřeno profesoru JUDr. Igoru Tomešovi, CSc. a pro zajištění dokumentace ze zahraničí byla kontrahována firma JUDr. Igor Tomeš, PERSONNEL CONSULTING a její tým zahraničních spolupracovníků. Jim bylo zadáno vypracovat expertizu na téma role pojistných systémů v sociální ochraně osob se zdravotním postižením. Ze zahraničních spolupracovníků na projektu pracovali: 1. AUFFRET, Aline, advokátka z Francie, 2. JAMES, Edward, býv. ředitel mezinárodního odboru ministerstva sociálního zabezpečení Velké Británie, dnes expert EU, 3. JORENS, Yves, profesor sociálního zabezpečení University Ghentu z Belgie, 4. CHLON, Agnieszka, ředitelka odboru Ministerstva práce a sociálních věcí Polska, 5. MAZAL, Wolfgang, profesor Vídeňské University v Rakousku,

6 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str PAULSSON, Arne, analytik a blízký spolupracovník Prof. E. Palmera, autora švédské reformy sociálního zabezpečení, 7. SEDLÁK, Jan, důchodce, býv. ředitel odboru Mezinárodního úřadu práce v Ženevě, Švýcarsko, 8. SOÓS, Annamaria, Úřad inspekce penzijních fondů, Maďarsko, 9. VIEBROK, Holger, profesor University v Bremen, Německo 10. KALČIČ, Miran, advokát, Slovinsko Informace získané dotazníkovým šetřením o systémech vybraných států EU zpracovala JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., která je také doplnila informacemi získanými a z internetových stránek vybraných mezinárodních organizací. Sociální ochrana osob se zdravotním postižením je velmi rozsáhlé téma. O rolích jejich sociální ochrany lze hovořit na nejrůznějších úrovních od obecných přes systémové až po velmi konkrétní technické role. Se zadavatelem bylo ústně ujednáno, že by se expertiza měla soustředit na role systémové. Proto záměrně nejsou projednány dílčí zdravotní, ekonomické a technické otázky. Pracovní verzi oponovali JUDr. Milada Tomková a JUDr. Zdeněk Linhart. Jejich připomínky a technické poznámky byly v závěrečné verzi zapracovány.

7 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 7 ČÁST I. SYSTÉMY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ PENĚŽITÝMI DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÝM ZDRAVOTNÍM STAVEM VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY Pro účely mezinárodního srovnání, které je stěžejní částí i cílem celé studie, byli dotazníkovou formou osloveni vybraní zahraniční experti. Dotazník byl zpracován tak, aby informace získané z odpovědí na otázky odpovídaly požadavkům zadavatele. V Příloze II uvádíme český překlad anglického znění dotazníku. Dotazník týkající se dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem měl čtyři části. Část A obsahovala odpovědi na otázky týkající se systému dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a jejich rozvoje, část B pojetí invalidity, část C podmínky vzniku nároku na dávky podmíněné dlouhodobým nepříznivým stavem a část D hodnocení stávajících systémů a doporučení pro Českou republiku. Tato kapitola obsahuje odpovědi expertů. V následujícím textu shrnujeme národní zprávy z oblasti dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem, jak vyplynuly z odpovědí zahraničních expertů na rozeslaný dotazník. Odpovědi bylo možné kategorizovat do šesti modelů.

8 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str Anglosaský model Velká Británie 1 (i) Historický vývoj systémů dávek poskytovaných na základě nepříznivého zdravotního stavu. První systémy sociálního pojištění byly ve Velké Británii zavedeny v roce Zahrnovaly systém nemocenského pojištění, ze kterého se hradily nemocenské dávky i zdravotní péče. Tento systém se rozšířil v době mezi dvěma válkami a byl nahrazen prostřednictvím Beveridgeových reforem. Zdravotní péče byla převedena do kompetence Národní zdravotní služby (National Health Service), jež byla ustanovena v roce Tato instituce pak provedla všechny potřebné reformy zdravotnictví. Nemocniční péče a péče praktických lékařů jsou bez poplatku, naopak zpoplatněny jsou zubní péče a péče očního lékaře, resp. optické služby. Nemocenské dávky po roce 1946 byly nadále součástí Národního pojištění, a to jako plošné dávky poskytované po určitou dobu. V 60. letech byly od sebe oddělené nemocenské dávky a invalidní dávky a od té doby se obě tyto dávky vyvíjely samostatně. Správa nemocenského byla předána zaměstnavatelům a v 80. letech 20. století se stala povinným odvodem pro případ nemoci. Invalidní dávky se staly dávkami při neschopnosti práce a byly členěny podle trvání neschopnosti a věku práce neschopného. Dávky válečného důchodu, které byly ustanoveny v roce 1917, se staly jakýmsi průkopníkem konceptu ztráty pracovní schopnosti vyrovnávané důchodovou dávkou. Systém kompenzace pro dělníky, který vznikl v 90. letech 19. století, byl v roce 1948 přetvořen ve válečné penze. Zdravotně sociální dávky byly vytvořené v 70. letech 20. století za účelem vyrovnání mimořádných nákladů spojených s invaliditou. Tyto dávky částečně zaplňují některé mezery Beveridgeova systému, který neposkytoval žádné dávky částečně invalidním. Hlavními dávkami jsou dávka na obsluhu (Attendance Allowance), která se v současné době poskytuje osobám starším 65 let jako 1 Odpověď zpracoval Edward James, býv. Ředitel Mezinárodního odboru ministerstva sociálního zabezpečení Velké Britanie, dnes expert EU

9 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 9 ekvivalent dávky pro postižené (Disablement Living Allowance), jež se za stejných podmínek poskytuje mladším účastníkům sytému. Na tuto dávku mají nárok i děti. Ze stejného období pochází rovněž dávka na péči o invalidní osobu (invalid Care Allowance). Invalidům je poskytován rovněž tzv. daňový kredit (Disabled Persons Tax Credit), který začal být součástí systému dávek sociálního zabezpečení v 80. letech pod názvem dávka pro pracující (Disability Working Allowance). Ve výše zmíněnou dávku se tato přetvořila v roce Tato dávka je přímo určena k řešení problému částečné invalidity, ale vzniká na ni nárok pouze těm, kteří dosahují nízké úrovně příjmů. (ii) Systémy dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a jejich současná právní úprava Ve Velké Británii v současné době platí následující právní normy vztahující se ke zkoumané problematice: Social Security Contributions and Benefits Act, 1992 Social Security Administration Act, 1992 Social Security (Incapacity for Work) Act, 1994 Jobseekers Act, 1995 Pension Act, 1995 National Health Service Act, 1977 Všechny uvedené zákony jsou doplněny řadou prováděcích předpisů. Systém je založen na povinném pojištění pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné. Aktivuje se v případě neschopnosti k práci z důvodu fyzického nebo mentálního onemocnění či poškození, nebo v období pracovní neschopnosti, které pokračuje i po uplynutí 52 týdnů, kdy trval nárok na zabezpečení z nemocenského pojištění v případě krátkodobé pracovní neschopnosti. Ze systému se poskytují plošné, dlouhodobé invalidní dávky, státní i soukromé. i. Státní dávky Státní dávky se dále dělí na:

10 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 10 a) Dávky při pracovní nečinnosti off work benefits Jedná se o dávky nahrazující příjem v období, kdy je přerušena pracovní činnost, nebo je skončena. Jejich cílem není kompenzovat snížení příjmů. Tyto dávky jsou většinou plošné a měly by zaručovat alespoň minimální příjem. Původně byly dvě státní dávky nemocenské a invalidní, které byly takto od sebe odděleny v 60. letech. Podmínkou pro vznik nároku na ně byla účast na pojištění, tuto podmínku však nebylo nijak obtížné splnit. Nevyžadovala se žádná prognóza dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, dávka mohla být odebrána kdykoli v případě, že příjemce začal pracovat nebo začal být považován za práce schopného. V současné době jsou obě výše zmíněné dávky nahrazeny povinným nemocenským (statutory sick pay - SSP), dávkou při bezmocnosti (incapacity benefit - IB), dávkou pro těžce zdravotně postižené (severe disablement allowance - SDA). SSP spravuje zaměstnavatel, který náklady na poskytnutí dávek svým zaměstnancům hradí z Národních pojistných příspěvků. Ostatní hradí stát. Dávka je plošná a její výše nedosahuje výše starobního důchodu nebo příspěvku k příjmu (income support). Pro krátkodobou pracovní neschopnost není třeba lékařského potvrzení, v případě delší pracovní neschopnosti o ní vydává potvrzení všeobecný praktický lékař činný pro zaměstnavatele. IB je invalidní dávkou, jež byla zavedena v roce 1994, když byl redukován systém lékařské kontroly. V současné době se tato dávka vyplácí ve třech výměrách, vzrůstá v souvislosti s trváním bezmocnosti. Pro dlouhodobě invalidní osoby mladší 45 let existuje v rámci této dávky příplatek, který má do určité míry kompenzovat skutečnost, že nemohly spořit ze svých příjmů na důchodové pojištění. Dávka IB se vyplácí rovněž těm zaměstnancům, kteří jsou dočasně práce neschopní a z nějakého důvodu jim nevznikl nárok na SSP. SDA byla jako dávka uzavřena pro nové žádosti v dubnu Před tímto datem byla dávkou paralelní k IB, která byla vyplácena v o něco nižší výměře osobám, které nesplňovaly podmínky účasti na pojištění (studentům, ženám v domácnosti, mladším zaměstnancům). Tato dávka byla poskytována pouze těžce zdravotně postiženým osobám, vymezeným jako neschopné zabezpečit běžný chod domácnosti.

11 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 11 b) Dávky při ztrátě způsobilosti Tyto dávky jsou koncipovány jako kompenzace ztráty pracovního života. Nejsou spojeny se ztrátou příjmu a mohou vyrovnávat postižení, které nemá žádný vliv na schopnost výdělku. Nejsou zohledňovány při posuzování žádostí o asistenční dávky nebo jiné dávky. Dávky při ztrátě způsobilosti k zaměstnání jsou vypláceny státem, v podobě válečných důchodů, nebo pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se v podstatě o invalidní důchody. Válečné důchody (war pensions) jsou nejštědřejší státní dávky. Zahrnují vdovské důchody, invalidní důchody a další doplňující dávky související s invalidním důchodem. Invalidní důchody jsou počítány podle detailního tarifního schématu, který např. v případě velmi těžkého postižení (ztráta dvou končetin) poskytuje až 100% důchodu a přístup ke kompenzacím postižení. Plné postižení (100%) podmiňuje nárok na plný důchod; jiná postižení (nad 15%) umožňují vznik nároku na odpovídající procentuální podíl plného důchodu. Jinými dávkami, které jsou zpravidla paralelní k invalidnímu důchodu, jsou např. dávky poskytované z důvodu sníženého standardu zaměstnání, které dorovnávají ztrátu příjmu z důvodu nutnosti přijmout kvůli invaliditě hůře placené zaměstnání. Na dávky poskytované ze systému válečných důchodů vzniká nárok pouze členům britských ozbrojených složek za Druhé světové války, přičemž se nezohledňuje národnost. Nárok vzniká v případě úrazu, nikoli pouze při zranění v boji, ale i pokud k němu došlo za jiných situací. Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání tento systém vznikl v roce 1948 a byl modelován stejně jako systém válečných důchodů. V jeho rámci se poskytuje dávka vyrovnávající úbytek příjmu (Reduced Earnings Allowance REA), o kterou však bylo možné žádat pouze do roku Toto uzavření dávky novým žádostem je výsledkem dlouhodobé politiky směřující k redukci preferencí těm, kteří utrpěli pracovní úraz. V současné době např. nejsou nijak zvýhodněny vdovy po zaměstnancích, kteří zemřeli následkem pracovního úrazu. Ostatní dávky byly zavedeny za účelem kompenzace zvláštních potřeb, jako např. vyrovnávací příspěvek poskytovaný v případě úrazu v důsledku kriminálního činu (Criminal Injuries compensation scheme), který je velmi striktně definován a nepokrývá např. domácí násilí. c) Zdravotnické a sociální dávky

12 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 12 Zdravotnické a sociální dávky jsou relativně malou skupinou dávek, které byly zavedeny v 70. letech, původně aby uspokojovaly potřeby lidí, kteří nejsou zcela vyloučeni z pracovního procesu. Nejsou testovány a nejsou založeny na pojistném principu. Jsou zcela založené na zdravotně-sociálním posouzení schopností invalidní osoby a každodenních potíží, které jí postižení způsobuje. V rámci tohoto systému jsou poskytovány dávky na péči, dávky při dlouhodobé invaliditě a dávky při péči o invalidní osobu. Dávka na péči je nejstarší z výše jmenovaných dávek a původně byla dostupná postiženým osobám všech věkových kategorií. V současné době se poskytuje pouze těm, kteří překročili věkovou hranici 65 let a potřebují péči buď v noci či ve dne, nebo 24 hodin denně. Dávka se poskytuje ve dvou výměrách. Dávka pro osoby žijící s invaliditou (Disability Living Allowance DLA) se podobá posledně zmíněné dávce, pouze se poskytuje ve třech výměrách a náleží mladším invalidům. Její součástí jsou také příspěvky na mobilitu, do nichž jsou zahrnuty např. příspěvky na zakoupení automobilu apod. Dávka při péči o invalidní osobu (Invalid Care Allowance) je zvláštní dávkou zaměřenou na uspokojování potřeb malé skupiny osob, které přestaly pracovat, aby mohly pečovat o svého postiženého příbuzného, zpravidla rodiče, a tak samy zůstaly bez pravidelného pracovního příjmu. Původně byla tato dávka určená svobodným ženám, které navíc musely být příbuzné invalidy. V současné době ani jednu z těchto podmínek není třeba splňovat. d) Asistenční dávky Asistenční dávky jsou testované dávky záchranné sociální sítě, většina jich je vyplácena v relativně nízké úrovni, aby pouze dorovnaly příjemcův příjem do minimální výše. Tato síť pokrývá rovněž všechny ty, kterým nevznikl nárok na žádnou jinou dávku ze sociálního zabezpečení. Invalidním osobám je vyplácena podpora příjmu (income Support - IS), dávka uchazečům o zaměstnání (Jobssekers Allowance - JA) a speciální schéma pro pracující postižené daňový kredit pro invalidní osoby (Disabled Person s Tax Credit - DPTC). Jedná se ve všech případech o centrální, vládou financované dávky, standardní pro celou Velkou Británii.

13 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 13 IS se vyplácí všem, kdo mají nízké příjmy a nejsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek (definovaný jako nejméně 16 hodin týdně). Pro posouzení výše příjmu se posuzuje příjem rodiny, která je definována jako společně žijící manželé a jejich na výživě rodičů závislé děti. Pobírání IS se zohledňuje spolu s IB pro posuzování nároku na jiné dávky ze sociálního zabezpečení. JA byla jako dávka vytvořená v 80. letech a vznikla ze spojení dávky v nezaměstnanosti a IS pro nezaměstnané. Po dobu prvních šesti měsíců, kdy je osoba nezaměstnaná, je JA dávkou založenou na pojistném principu, po uplynutí této doby je to asistenční dávka, vyplácená za stejných podmínek jako IS. DPTC je původně dávka vyplácená ze systému sociálního zabezpečení, která byla zavedena spolu s DLA. Je to v podstatě doplněk příjmu, aby se tak zatraktivnila méně placená práce, kterou postižená osoba přijme a zabránilo se její nezaměstnanosti. Bez této dávky by se mnoha invalidům nevyplatilo pracovat a přijít tak o nárok na dávky poskytované nepracujícím invalidům. ii. Soukromé dávky Jako doplněk státních dávek existuje několik variant soukromých dávek poskytovaných nemocným a postiženým. Tyto dávky jsou pro velkou část populace svým objemem důležitější, než státní dávky. a) Dávky poskytované při pracovní nečinnosti off work benefits Přibližně polovina britské populace zaměstnanců je účastna nemocenského pojištění a pobírá nemocenské dávky, přičemž většina z nich potom volí rovněž předčasný odchod do důchodu ze zdravotních důvodů. Průměrná dávka nemocenského se hradí ze SSP do výše jeho průměrného příjmu. Průměrná doba trvání pobírání této dávky je šest měsíců. Invalidní důchod se zpravidla vyplácí z veřejných zdrojů, pro všechny věkové kategorie. Naopak v soukromém sektoru se zdravotní důchod často vyplácí pouze po dosažení určitého věku (50 nebo 55 let takže je zpravidla již možné počkat na vznik nároku na starobní důchod). Zaměstnanci soukromého sektoru mohou nárokovat určitý počet dávek, které jsou často zvýhodněné pro osoby, jejichž invalidita vznikla během jejich zaměstnání. Dávky nemocenského a invalidní dávky zpravidla zahrnují všechny zaměstnance veřejného sektoru, ale v soukromém sektoru jsou zpravidla redukovány na minimum.

14 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 14 b) Právní odpovědnost (legal liability) je hlavním systémem, který pokrývá postižení zapříčiněné dopravními nehodami, je spojeno s povinným pojištěním. Z toho systému nicméně profituje poměrně malá část postižených osob. c) Soukromé pojištění využívají především osoby samostatně výdělečně činné, aby jim vznikl nárok na dávky, které jsou zpravidla placeny ze systémů, na které přispívá nebo které spravuje zaměstnavatel. iii. Služby Pro osoby s postižením se zajišťují následující druhy služeb: a) Rehabilitační a vzdělávací služby poskytují se zdravotní služby, které se téměř výlučně poskytují z Národního zdravotní služby, jež pokrývá téměř 90% zdravotní péče poskytované ve Velké Británii. b) Ústavní péče je poskytována zpravidla soukromým sektorem, zejména nevládními organizacemi. Část ústavních zařízení je provozována místní správou, která některé postižené podporuje testovanými finančními dávkami. Ústavní péče je často kombinována s pečovatelskými službami, které jsou opět financovány Národní zdravotní službou. Mezi jednotlivými systémy nejsou dány zvláštní vztahy. IS existuje jako doplněk dávek placených ze sociálního pojištění (jako např. IB), je-li celkový příjem invalidní osoby malý. Dávky poskytované při ztrátě způsobilosti k zaměstnání a zdravotnickosociální dávky jsou většinou nezávislé na jiných systémech. Pouze válečné důchody a invalidní důchody poskytované po pracovním úrazu mono být kombinovány s jinými dávkami. Jedná-li se o testované dávky, netestuje se pouze příjem, ale také majetek postiženého, který ho musí redukovat, aby mu na tyto dávky vznikl nárok. (iii) Pojetí invalidity Pojetí invalidity je u každého subsystému dávek poskytovaných invalidním osobám jiné. a) U dávek poskytovaných při pracovní nečinnosti se požaduje, aby příjemce dávky byl neschopen k práci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.

15 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 15 b) U dávek poskytovaných při ztrátě způsobilosti k zaměstnání je tento požadavek založen na ztrátě možnosti užití života (výkonu dosavadního zaměstnání a účasti na společenském životě). c) U zdravotnicko-sociálních dávek se klade důraz na mimořádné potřeby, takže se zkoumá, které mimořádné potřeby invalidita u jedince vyvolala. d) Asistenční dávky jsou zase poskytovány osobám, které nejsou schopny plnohodnotného zaměstnání a jejich příjem je pod určitou minimální hranicí. Lze tedy shrnout, že britské pojetí invalidity je široké, neomezuje se pouze na jeden aspekt a přitom je kladen silnější důraz na omezení schopnosti vykonávat zaměstnání. (iv) Podmínky uplatnění nároku na dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem Podmínkou pro vznik nároku na invaliditu je v podstatě úplná neschopnost k práci, která se zjišťuje v rámci testu nazývaného all work test, který je koncipován jako funkční test schopnosti vyšetřovaného k provádění pracovních aktivit. Invaliditu zásadně posuzují tzv. lékařské rady, někdy ve spolupráci se sociálními pracovníky (zdravotnicko-sociální dávky). Stejné lékařské rady uznávají pacienta opět práceschopným v rámci provádění revize invalidity, jež je aktuální zejména v případě dávek poskytovaných v případě pracovní nečinnosti. Jedná-li se o dávky ztráty schopnosti zaměstnání, bývají tyto zpravidla přiznávány pouze v případě, že se jedná o zjevně dlouhodobou invaliditu, takže většinou nedochází ani k její revizi. U medicínsko-sociálních dávek to naopak bývají samotní klienti, kteří žádají o přezkoumání jejich invalidity, pokud se jejich zdravotní stav zhorší a oni začnou potřebovat např. ústavní péči. Další podmínkou je, že osoba, která žádá o přiznání invalidních dávek, měla nárok na dávku při krátkodobé pracovní neschopnosti po dobu 52 týdnů. Pro každou dávku jsou stanoveny jiné ekonomické podmínky, např. u ICA se zohledňuje, jakou dobu stráví invalidní osoba samotnou léčbou. Často je též stanoven limit možného výdělku, který invalidní osoba nesmí přesáhnout, aby jí nárok na dávku nezanikl.

16 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 16 (v) Minimální a maximální invalidní důchod Maximální a minimální důchod v podstatě neexistuje, neboť invalidní dávky jsou vypláceny plošně, v jedné výši. (vi) Zabezpečení osob s nepříznivým zdravotním stavem z jiných systémů Významným způsobem zabezpečení invalidů, resp. zabezpečení jejich pracovní schopnosti, je pracovní rehabilitace. Tato se provádí v současné podobě od roku 1997, kdy nově nastoupivší labouristická vláda ohlásila New Deal pro nezaměstnané, včetně postižených. New Deal se stal národní službou v roce 2001, která zahrnovala systém osobních poradců. Znamená to krok vpřed, v jehož rámci osoby nárokující IB se v současné době mohou účastnit rehabilitace a vzdělávacích programů, aniž by musely přejít z IB na nižší JA. Služba nového údělu je dostupná rovněž postiženým, kteří pracují. V průběhu 90. let byl přehodnocen rovněž koncept chráněných dílen a upřednostněna podpora normálního zaměstnávání invalidních osob v zájmu jejich větší integrace. K realizaci tohoto cíle však nedošlo zcela, i když vzrostl počet podporovaných pracovních míst pro invalidní osoby. Přesto vláda v roce 1999 ohlásila Program podporovaného zaměstnávání, jehož cílem je posun z chráněných dílen do normálního, otevřeného zaměstnání. (vii) Konkurence nároků z různých systémů sociálního zabezpečení, možnost souběhu dávek a výdělečné činnosti osob s postižením Britský systém umožňuje několik způsobů souběhu invalidních dávek. Většina postižených osob, které pobírají IS, pobírá zároveň také IB. Stejně tak příjemci ICA mohou nárokovat IS, pokud splňují stanovená pravidla příjmu. Pro vznik nároku na ICA je ale nutné pobírat jednu z invalidních dávek, buď AA nebo DLA, zatímco pobírání žádné z těchto dávek není nutné, aby vznikl nárok na IB. Na většinu dávek tak vzniká nárok, aniž by se bralo v potaz, zda invalidní osoba pobírá invalidní důchod, nebo nikoli. Výplata IB a IS může být zastavena, pokud příjemce těchto dávek odmítne nabízenou rehabilitaci či vzdělávání. IB, IS, AA a DLA mohou být sníženy, je-li jejich

17 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 17 příjemce dlouhodobě hospitalizován nebo pobývá v pobytovém či pečovatelském zařízení na veřejné náklady. Co se týká vztahu invalidních dávek k nároku na starobní důchod, nepřiznává se IB starobním důchodcům. Pobírá-li invalidní osoba IB a dosáhne důchodového věku, může tuto dávku pobírat ještě po dobu jednoho roku ve výši starobního důchodu, což pro ni znamená určité daňové výhody. DLA nelze pobírat při dosažení důchodového věku, příjemci této dávky mohou nárokovat AA. Bez náhrady zaniká při dosažení důchodového věku nárok na ICA. IB a ICA v sobě nesou příspěvkový kredit, doba jejich pobírání je započítávána jako pojistná doba v systémech sociálního pojištění, tedy i v systému důchodového pojištění. Např. ty osoby, které pečovaly o závislé dítě nebo invalidní osobu, mohou nárokovat důchodovou dávku i v případě, že doloží pouze dvacet příspěvkových let místo čtyřiceti. Ve vztahu k nemocenskému je IB nahlíženo jako pokračování SSP, IB se nárokuje v případě, že dávka SSP je vyčerpána a stále trvá neschopnost k práci. IB je zásadně určena osobám, které nejsou výdělečně činné, nicméně určité výdělky jsou jim povoleny. (viii) Pozitiva a negativa současného systému Systém dávek a služeb pro nemocné a postižené je velmi složitý a historicky podmíněný a není pravděpodobné, že by byl uplatnitelný v jiné zemi. Na druhou stranu je v něm obsaženo mnoho zajímavého, od každého něco. Složitost britského systému paradoxně vyplývá z jeho přehnané jednoduchosti, zavedené Beveridgeovým systémem po druhé světové válce. Tento systém nejenže poskytoval jednu úroveň nemocenských a invalidních dávek, aby se kompletně pokrylo přerušení či zastavení pracovní činnosti. Neuznávaly se žádné vyšší úrovně závislosti nebo částečná invalidita. Výsledkem tohoto systému je, že není zcela postaven na pojistném principu. Takové systémy totiž nefungují pro ty postižené osoby, které do systému nikdy nemohly přispívat. Díky uvedenému principu mají např. na DLA nárok i lidé postižení od narození, postižené ženy v domácnosti a prostřednictvím této dávky jsou podporováni rovněž rodiče postižených dětí. Systém je tak velmi flexibilní.

18 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 18 Jako negativum lze vnímat pojetí dávky IB, která je postavena na principu všechno nebo nic, jenž ve svém důsledku odrazuje od rehabilitace a návratu do pracovního procesu. Toto negativum je ještě umocněno skutečností, že výše JA, na kterou vznikne nárok po skončení pobírání IB, je tak nízká, že je pro postiženého téměř nepřijatelné vystoupit z režimu IB a ztratit na tuto dávku nárok. Uvedený problém v současné době řeší vláda. V současné době není pravděpodobné, že by Velká Británie přijala celý dávkový systém, který by řešil částečnou invaliditu pojímanou jako snížení výdělečné schopnosti. Jediná dávka, která měla tento charakter dávka při snížených výdělcích (Reduced Earnings Allowance) byla před deseti lety uzavřena pro nové žádosti. Nicméně hlavním nedostatkem současného britského systému dávek poskytovaných na základě nepříznivého zdravotního stavu je skutečnost, že dávky jsou příliš nízké a v cca čtvrtině případů je třeba je doplňovat asistenčními dávkami. Současným trendem je zvýšit IS ve vztahu k výdělkům a pojistné dávky ve vztahu k inflaci (indexace). Další velkou výzvou pro britský systém je motivace k práci a hledání zaměstnání, místo žádání o dávky. Za větší pozornost stojí ICA, která je jedinou dávkou, jež oceňuje neformální péči o postiženého a jeho podporu, což podporuje v mnoha případech možnost postiženého zůstat ve svém domácím prostředí, obklopen sobě blízkými lidmi. V současné době se velmi spoléhá na uplatnění zákona proti diskriminaci postižených (Disability Discrimination Act), jež by měl předcházet vylučování postižených lidí z trhu práce. Důležitost podobného zákona dokazuje skutečnost, že cca ½ osob, jež pobírají IB, by mohly být zaměstnány, pokud by byla dostatečná snaha a spolupráce ze strany zaměstnavatele.

19 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str Středoevropský model Švýcarsko 2 (i) Historický vývoj systémů dávek poskytovaných na základě nepříznivého zdravotního stavu První zákon týkající se invalidity, Zákon o starobním pojištění (LAVS), byl přijat dne 20. prosince Následně byl doplněn Zákonem o invalidním pojištění (LAI), byl schválen v roce Od té doby byl několikrát novelizován. Aby se zlepšila situace pojištěnců starých osob, pozůstalých a invalidů, byl dne 25. června 1982 přijat Zákon o pojištění zaměstnanců (LPP). Původně byli pojištěni všichni zaměstnanci s ročním příjmem franků. Na tlak zaměstnavatelů byl tento limit zvýšen v roce 1984 na franků, což snížilo počet pojištěných. Dne byl opět snížen na franků, což způsobí pojištění dalších pracujících. Proti tomuto kroku se postavili zaměstnavatelé, neboť jejich náklady na pojištění zaměstnanců vzrostou v důsledku LPP o 50%. (ii) Systémy dávek podmíněných nepříznivým zdravotním stavem a jejich současná právní úprava Švýcarský právní řád obsahuje následující právní předpisy upravující invalidní dávky: Federální Zákon o invalidním pojištění (LAI) z 19. června 1959 nejnovější znění z 1. března 2000 Federální Zákon o pojištění zaměstnanců (LPP) (o profesním pojištění) z 25. června Určité otázky invalidního pojištění jsou též zakotveny ve federálním Zákonu o úrazovém pojištění (LAA) z a federálním Zákonu o starobním pojištění (LAVS) z Dotazník vyplnil Jan Sedlák, býv. ředitel odboru Mezinárodního úřadu práce v Ženevě 3 Dále budou použity shora uvedené zkratky těchto zákonů.

20 Zabezpečení zdravotně postižených v Evropě, str. 20 LAI je prováděn pod dozorem konfederace úřadovnami AI ve spolupráci s orgány zodpovědnými za provádění zákona LAVS. Invalidní pojištění dle LAI je v podstatě povinné připojištění ke starobnímu pojištění dle LAVS. Povinnost platit invalidní pojistné je stanovena pro pojištěnce i pro jejich zaměstnavatele. Pojištění jsou účastny všechny osoby, které jsou povinně nebo fakultativně penzijně pojištěny podle zákona! LAVS tvoří Premier pilier (první pilíř). Jedná se o všechny zaměstnance i jejich zaměstnavatele, kteří platí pojistné podle zákona LAVS, tj. mají stálý podnik nebo zaměstnávají osoby ve své domácnosti ve Švýcarsku. Tito jsou rovněž povinně pojištěni pro případ invalidity podle zákona LAI. Pojistné činí 1,4% z výdělku. Osoby bez výdělečné činnosti platí 54 až 1400 franků ročně podle jejich sociální úrovně. Pojistné se platí jako příplatek k pojištění starobnímu dle LAVS. Pojištěncům vzniká v případě sociální události nárok na invalidní rentu, event. na doplňkovou rentu pro manželku nebo manžela (rente complémentaire pour leur conjoint) a na rentu pro každé z dětí, které by v případě úmrtí pojištěnce mělo nárok na sirotčí rentu podle zákona LAVS. Pojištění je financováno pojistným zaměstnanců a zaměstnavatelů, příspěvky Konfederace, výnosem z kompenzačních fondů a příjmy z rekursů proti třetím osobám, zodpovědným za újmu na zdraví pojištěnců. Profesionální pojištění zřízené zákonem LPP, spolu s pojištěním dle LAVS a LAI, zajišťuje starým osobám, vdovám a sirotkům (survivants), jakož i invalidům, zachování životní úrovně přiměřené jejich dřívější životní úrovni. Pojištění dle LPP tvoří Deuxième pilier (druhý pilíř nebo opora), je prováděno četnými pojistnými institucemi nazývanými Penzijní pokladny (Caisses de pensions), specializovanými pro určité profese, které jsou registrovány v registru profesionálního pojištění u Federálního úřadu sociálního pojištění (Office fédéral des assurances sociales). Pojištění dle LPP je sociální pojištění a mezi dávkami existuje také invalidní renta v případě částečné nebo úplné neschopnosti výdělku (invalidity) pojištěné osoby. Invalidní rentiéři dle LPP mají také nárok na doplňkovou rentu pro manželku nebo manžela (rente complémentaire pour leur conjoint) a na rentu pro každé z dětí, které by v případě úmrtí pojištěnce mělo nárok na sirotčí rentu. Narozdíl od financování pojištění dle LAI a LAVS, na které přispívá stát, jsou penzijní pokladny dle LPP financovány pouze pojistným, placeným z poloviny zaměstnanci a z poloviny zaměstnavateli.

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS)

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Č.j. 990600/500/36/2013/SRP Ve Varšavě dne 18. června 2013 Věc: Dodatky k polským právním předpisům V souvislosti s dodatky k důchodovým právním předpisům v Polsku

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu.

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu. Otázka: Důchodové pojištění, penzijní připojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Kaččka Důchodové pojištění Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více