K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence"

Transkript

1

2 Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ

3 Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska pro Minimální preventivní program 2.1. Klí ová opat ení na na í kole Spolupráce realiza ního týmu Vzd lávání pedagog 2.2. Spole ný postup p i dodr ování pravidel a e ení problém Postup p i e ení neomluvené absence Vstup policie do koly P edvolání áka, podání vysv tlení a výslech Oznamování trestné innosti ikana Nález neznámé látky Podez ení, e ák zneu ívá návykové látky 2.3. Prevence v t ídnických hodinách Základní pravidla vedení t ídnických hodin Struktura t ídnických hodin Nám ty do t ídnických hodin Problémové situace a mo ná e ení 2.4. Pravidelné konzulta ní hodiny 2.5. Akce po ádané kolou Dlouhodobý preventivní program Plánované akce 2.6. Spolupráce s rodi i 2.7. Smysluplné vyu ití volného asu 3.1. P ehled preventivního programu 4.1. Oblast primární prevence 4.2. Oblast sekundární prevence 4.3. Sociální sí Královéhradecka

4 Základní kola Hradec Králové, Habrmanova 130 Minimální preventivní program pro kolu v oblasti rizikového chování ( kolní rok ) 1.1. Charakteristika koly Jsme úplná základní kola s postupným ro níkem se zam ením na výuku estetických p edm t, p edev ím hudební a výtvarné výchovy, v dy jedna t ída v ro níku je t ída s roz í enou výukou hudební výchovy. Prostorové p edpoklady umo ují vyu ovat ve dvou paralelních t ídách. kola se nachází v centru m sta v blízkosti elezni ního i autobusového nádra í, v t sném sousedství parku. Umíst ní koly profiluje skladbu ák ást d tí je ze staré zástavby m sta + ást ák dojí dí z okolních obcí. kola sestává ze dvou budov koly a kolní jídelny s dru inou. Na kole je v pr m ru 390 ák. Hudebn nadaní áci jsou vzd láváni ve t ídách s roz í enou výukou hudební výchovy, u ostatních rozvíjíme estetické cít ní výtvarnou výchovou. Pr m rný po et ák na t ídu je 21. Vzd láváme také áky cizích státních p íslu ník, v nujeme se velkému mno ství integrovaných ák Cíle minimálního preventivního programu V leto ním kolním roce budeme brát v t í z etel dle doporu ení M MT na realizaci sexuální výchovy. Tato výchova je chápána v ir ím kontextu jako výchova ke zdraví, co by m la být jedna ze základních priorit vzd lávání ve kolách. Chápeme d le itost prevence rizikového sexuálního chování. Toto téma máme za len no v MPP p evá n pro áky 9.ro ník, v rámci VP je téma za len no do ka dého ro níku. Dal í z na ich priorit bude upev ování zdravého klimatu koly s je t v t ím zacílením na osobnostní a sociální výchovu, zejména na budování kladných postoj a zlep ení komunikace. Chceme i nadále vést áky ke zdravému ivotnímu stylu. Nabízíme iroké spektrum volno asových aktivit. Za velmi d le ité pova ujeme adapta ní kurzy a t ídnické hodiny, ve kterých budeme i nadále pokra ovat. T ídnické hodiny jsou pevn stanoveny 1x za trnáct dní. Ka dým rokem si t ídní kolektiv stanoví pravidla chování a komunikace ve svých t ídách. V následujících letech jednotlivé t ídy u provád jí pouze drobné úpravy

5 svých stanovených pravidel, tato pravidla doprovázejí áky a do konce kolní docházky. Jako nejv t í úsp ch pova ujeme získání grantu z ESF- Investice do rozvoje vzd lávání. Projekt je realizován pod názvem Spole nou cestou ke zdravému klimatu koly ve spolupráci ty partnerských kol - Z Go árova, Z Bezru ova, Z Kukleny a Z Habrmanova. Bude realizován od 1.listopadu 2010 do Hlavním obsahem a zám rem projektu je vytvo ení pozice odborného pracovníka s takovou pracovní náplní, která umo ní eliminovat rizikové chování a umo ní v em ák m koly dosáhnout stejné podmínky pro své vzd lávání. Metodici prevence ty zapojených kol vytvo í tým, který bude koordinovat práci ve kole. Tato práce bude v sou innosti s náplní kolního odborného pracovníka Východiska pro minimální preventivní program Prvním východiskem je kontinuální práce na dlouhodobém preventivním programu ve spolupráci s o.s. Semiramis. Poda ilo se nám navázat spolupráci s organizací Prostor Pro, která by zajistila roz í ení pé e i na áky 1. stupn (4. a 5. ro níky). Dal í d le itou sou ástí na eho MPP budou i nadále adapta ní pobyty pro 6. ro níky nebo t ídní kolektivy, ve kterých se zm nil t ídní u itel nebo p i el do ro níku v t í po et ák. Dal ím d le itým bodem jsou t ídnické hodiny, stanovené v intervalu 1x za 14 dní. Velký význam z hlediska prevence m lo také zavedení t ídních pravidel chování a komunikace mezi áky i u iteli. Ka dá t ída si v 1. zá ijovém týdnu dohodne pravidla chování ve t íd, pravidla výtvarn ztvární a vyv sí je ve své t íd, u itel pouze dohlí í na samostatnou práci ák. S pravidly souvisí kreditový systém, který jsme vymysleli p ed ty mi lety, nechali jsme si zhotovit i po íta ový program. Zde jsou jasné sankce za nedodr ování pravidel a poru ování kolního ádu. Objevili jsme i dal í výhody nap. je odm ováno více ák pochvalami. Stávalo se toti, e dít, které m lo v e v po ádku a plnilo si své povinnosti, bylo pova ováno za jakousi samoz ejmost. áci nadaní získávali pochvaly, áci problémoví napomenutí a co ti ostatní?! T ídní u itel má mo nost velice p ehledn zjistit informace o své t íd a o jednotlivých ácích a v neposlední ad jsou rodi e informováni o chování svého dít te v asovém sledu jednoho m síce od v ech vyu ujících. Dal ím plusem je, e d ti mají mo nost zlep it si sv j m sí ní kredit a napravit své neuvá ené jednání.

6 V lo ském roce jsme tento systém je t vylep ili v oblasti v asné intervence a komunikace s rodi i. Rodi e obdr í kód, pod kterým se dostanou do systému, mohou tak nahlí et do programu libovoln a e it s vyu ujícím chování svého dít te ihned. Rodi e, pokud cht jí, zadají svou ovou adresu a ka dý pedagog m e s nimi komunikovat prost ednictvím internetové po ty. Myslíme si, e bychom tak mohli p edcházet p ípad m, kdy se rodi dovídá n které p estupky v chování svého dít te s velkým asovým odstupem. Tento zp sob hodnocení je zaveden pouze na druhém stupni, první stupe má vlastní alternativu hodnocení. Jsme p esv d eni, e se nám je t více poda í zlep ovat vztahy mezi áky, jejich chování mezi sebou, ale i k dosp lým osobám, p stovat u nich pocit v t í zodpov dnosti za své jednání. Smysluplné trávení volného asu je d tem v t pováno neustále, uv domovali jsme si jisté jednosm rné zam ení na ich krou k, a proto jsme v leto ním roce roz í ili zejména sportovní krou ky. kolní knihovna byla obohacena o dal í publikace, ve stanovené hodiny je p ístupná pro d ti. Takté u ebna po íta a internet. Nov p íchozí pedagogové jsou svými uvád jícími u iteli seznámeni s metodikou t ídnických hodin. Ka dý u itel má pevn stanovenou dobu svých konzulta ních hodin, v tuto dobu je k zasti ení ve kole, mohou se na n ho obracet áci i rodi e, osobní jednání je mo né i mimo tento as, ale je nutná vzájemná dohoda Klí ová opat ení na na í kole Spolupráce realiza ního týmu - preventista Ivona Skákalová - výchovný poradce t pánka Kordová - editel koly Ji í imek Tento tým se schází p i e ení problémových situací (jak pomoci d tem, rodi m, u itel m). Domlouvá postup p i zji t ní problémového chování, sjednává sch zku s rodi i. Sleduje áky z problémového prost edí. Seznamuje u itele s d le itými p ísp vky z odborných asopis, zajímavostmi z p edná ek nebo z rozhovor s odborníky. Upozor uje na zajímavé kazuistiky.

7 Vzd lávání pedagog V t ina pedagogického sboru pro la mnohými koleními, která se týkala sociáln patologických jev. K dispozici je odborný asopis PREVENCE, publikace ve kolní knihovn, videokazety a CD i DVD, internetové adresy, nap Spole ný postup p i dodr ování pravidel a e ení problém Do této oblasti spadá Kreditový systém chování a Krizový plán. V p ípravném týdnu jsme upravili n která bodová ohodnocení, do lo ke sní ení nebo naopak navý ení n kterých sankcí a pochval. Dále jsme zlep ili slu bu pro rodi e, kte í mají mo nost nahlí et do kreditového systému svého dít te v pr b hu celého m síce, mohou také komunikovat s pedagogem p es tento program. V rámci ochrany osobních údaj dostane ka dý ák p id leno svoje heslo. (viz P ÍLOHA 3) Postup p i e ení neomluvené absence A)Provedení diskrétního et ení, pohovor s dít tem O neomluvené i zvý ené omluvené nep ítomnosti informuje u itel výchovného poradce a editele koly nebo zástupce. P i zvý ené omluvené nep ítomnosti ov uje

8 její v rohodnost. T ídní u itel p i neomluvené absenci áka neprodlen kontaktuje zákonného zástupce a vy ádá si zd vodn ní nep ítomnosti. O absenci vede ádné záznamy (lze si i okopírovat ákovskou kní ku). Podle kolního ádu je rodi povinen omluvit áka do t í dn po p íchodu do koly. B)Neomluvená absence do sou tu 10 vyu ovacích hodin P i neomluvené absenci áka do sou tu 10 hodin se schází kolní tým s t ídním u itelem a domluví spole ný postup e ení s rodi i. Rodi e jsou pozváni do koly formou doporu eného dopisu nebo telefonicky. Je projednán d vod nep ítomnosti áka a zp sob omlouvání této absence, editel koly upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s mo nými d sledky v p ípad nár stu dal í absence. Provede se zápis z pohovoru, zákonný zástupce jej podepí e. P ípadné odmítnutí podpisu rodi em se do zápisu zaznamená. editel koly m e v zájmu zji t ní pravé p í iny zá koláctví áka a jejího odstran ní po ádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, pop. orgány sociáln -právní ochrany d tí. C)Neomluvená absence nad 10 vyu ovacích hodin editel koly svolává doporu eným dopisem výchovnou komisi ve slo ení: editel koly nebo zástupce, výchovný poradce, kolní metodik prevence, t ídní u itel a zákonný zástupce áka, zástupce orgánu sociáln -právní ochrany d tí, pop. dal í odborníci. B hem výchovné komise se po izuje zápis ve t ech vyhotoveních s podpisy v ech zú astn ných. Nedostaví-li se rodi áka, posílá se zápis na OPD se zprávou o absenci. P ípadné odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená. D)Neomluvená absence nad 25 hodin V p ípad, e neomluvená absence áka p esáhne 25 hodin, editel koly za le bezodkladn oznámení o pokra ujícím zá koláctví s nále itou dokumentací p íslu nému orgánu sociáln -právní ochrany d tí. Tato ohla ovací povinnost vychází z platné právní úpravy. Výchovná opat ení za neomluvené hodiny - do 2 hodin: napomenutí t ídního u itele hodin: d tka t ídního u itele

9 hodin: d tka editele koly a po ukon ení klasifika ního období 2. stupe z chování hodin: d tka editele koly a po ukon ení klasifika ního období 3. stupe z chování Klasifikace p i zvý ené absenci ák, který v jakémkoliv vyu ovacím p edm tu zame ká více jak polovinu vyu ovací doby, v daném klasifika ním období nebude klasifikován a vykoná dodate nou komisionální zkou ku, k této zkou ce m e vyu ující také p istoupit, pokud se ák úmysln vyhýbá kontrolním a písemným test m nebo ústnímu zkou ení Vstup policie do koly - odvedeme policistu do editelny - policista je povinen prokázat se slu ebním pr kazem nebo - odznakem slu by kriminální policie - v p ípad pochybností o toto nosti policisty si zam stnanec ov í toto nost telefonickým dotazem na pracovi ti policie - editel koly nebo jeho zástupce se seznámí s p edm tem policejního úkonu P edvolání áka, podání vysv tlení a výslech - kola zajistí dohled dosp lou osobou po celou dobu slu ebního zákroku - vyrozum ní rodi provádí policista p edem, u osoby mlad í 15 let uv domí také orgán sociáln právní ochrany mláde e, v p ípad, e tak neu inil, informuje rodi e t ídní u itel. ( o zp sobu vyrozum ní se domluví s policistou) Policista m e úkon provést i v p ípad, e vyrozum ní rodi e nelze zajistit a provedení úkonu nelze odlo it. V p ípad, e by vyrozum ním rodi e bylo ma eno vy et ování, vyrozumí kola zákonného zástupce a po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez ú asti osob vykonávajících dohled nad nezletilými. Pro d ti a mláde platí v plné mí e presumpce neviny Oznamování trestné innosti

10 - v p ípad, e je zam stnanec koly sv dkem trestné innosti nebo se o ní dozví, ohlásí to editeli koly - editel koly je povinen celou zále itost oznámit policii ikana kola je povinna e it ikanu ve kole a na akcích po ádaných kolou, mimo kolu je to v c rodi a policie. A. U ITEL JE SV DKEM IKANY BRUTÁLNÍHO NÁSILÍ - bezprost ední záchrana ob ti, ihned odvést do editelny nebo do kabinetu - vrátit se zp t do t ídy nebo zajistit dozor jiným pedagogem - je nutné zabrán ní domluv agresor na k ivé skupinové výpov di - pokra ovat v pomoci a podpo e ob ti, pokud je to nutné zajistit léka ské vy et ení - nevpou t t ob zp t do t ídy - kontaktovat rodi e ob ti P i rozhovoru s rodi i se vyvarovat slovu ikana, lépe je pou ít výraz trápené nebo ubli ované dít. Hovo it s nimi na rovinu, ujistit je, e se konflikt e í. Dohodnout s rodi i, jakým zp sobem bude zaji t na bezpe nost dít te. - kola celou zále itost ohlásí policii B. U ITEL SE O IKAN OD N KOHO DOZVÍ - informovat editele a výchovného poradce, domluvit se na postupu - nalezení vhodných informátor a sv dk ( nejvhodn j ími informátory jsou pr m rní studenti ), v dy je t eba zd raznit absolutní utajení informací ( m eme si t eba vymyslet záminku pomoc u iteli) - p i vlastním vy et ování je d le ité vést zápis a dále p ítomnost je t jiné osoby (d le ité proti obvin ní ze strany rodi ) - netla it, nenaléhat, nechat íct to, co cht jí ROZHOVOR SE SV DKY - sv dky vyslechnout postupn, pokud se rozcházejí ve výpov dích, je pozd ji mo ná konfrontace sv dk - v dy je nutné je ubezpe it, e jejich spolupráce nebude prozrazena - v e si zapisovat

11 ROZHOVOR S AGRESOREM Agresor by se po rozhovoru nem l vrátit do t ídy, záva nost situace vyhodnotí vy et ující. V dy je t eba upozornit agresora na to, e si ob sama nest ovala a velmi tvrd budete posuzovat p ípadný agresor v atak v i ob ti. Pokud je situace velmi záva ná, odvezou agresora rodi e dom. V p ípad v t ího po tu agresor, je t eba vyslechnout ka dého zvlá. - íci v e natvrdo, chtít v d t, co v echno d lal, upozornit na zapisování a pak se odml et - naru it mu jeho prostor, znejist t ho (dívat se mu do o í), v e si zapisovat a ml et, po kat a domluví - pak za ít klást otázky, nabídnout poleh ující okolnosti v p ípad p iznání se, nechat si od n ho podepsat zápis, oznámit mu, e budou informováni rodi e - konfrontace v ech agresor, oznámit jim, jak kdo vypovídal - po výslechu v ech agresor je t eba zajistit bezpe nost ob ti - je t eba provést na bezpe ném míst rozhovor s ob tí, uv domit ji o celém vy et ování, pokusit se s ní domluvit na p ípadné náprav situace (zále í na stupni ikany, vykazuje-li agresor ochotu své chování zm nit) - informovat rodi e agresora a ob ti, domluvit se na form setkání, dle kolního ádu stanovit káze ská opat ení Po uzav ení celé situaci je d le itá práce t ídního u itele, lze nap íklad hovo it se t ídou v komunitním kruhu, mo ná je také pomoc odborník nap. z DOMINA Nález neznámé látky - zajistit tuto látku, jedná-li se o podez ení, e by to mohla být omamná látka nebo jiná kodlivá látka, je t eba v p ítomnosti jiného lena pedagogického sboru ulo it tuto látku do obálky, ozna it ji datem, napsat místo zaji t ní, podepsat se a uvést p ítomného sv dka - obálku zanést do editelny, uschovat do trezoru - kola vyrozumí policii - p i p evzetí neznámé látky policií si kola nechá tuto skute nost podepsat OHRO ENÍ ZDRAVÍ STUDENTA

12 V p ípad ohro ení zdraví áka v d sledku podez ení na po ití omamné látky se postupuje tak, jako kdy student je nemocen. Záva nost situace vyhodnotí u itel. - odvést áka ze t ídy do editelny nebo do jiné místnosti, zajistit u n ho dozor dosp lé osoby a také zajistit dozor ve t íd - informovat rodi e nebo jiného zákonného zástupce o blí e nespecifikovaných zdravotních potí ích, zd raznit nutné léka ské vy et ení,(dle záva nosti situace zajistí odvoz rodi e nebo záchranná slu ba) - informovat editele koly P EDÁNÍ ÁKA DO PÉ E RODI NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE - popsat zdravotní obtí e áka, vysv tlit jaká máte podez ení - apelovat na zdravotní vy et ení RODI SI PRO DÍT NEP IJDE - je t eba znovu p ehodnotit stav dít te, zda zavolat záchrannou slu bu nebo vyslat dít v doprovodu dosp lé osoby k léka i - pokud je to mo né informovat o postupu koly rodi e - P i volání záchranné slu by popí eme stav dít te, ale nikdy neuvádíme podez ení na po ití omamných látek, nejsme odborníky v této oblasti a diabetický záchvat m e vypadat velmi podobn. Pokud by se stalo, e záchranná slu ba omítne p ijet, trváme na podepsání písemného prohlá ení o odmítnutí léka ské pomoci. - je nutné neprodlen vyhotovit zápis o celém p ípadu a realiza ní tým stanoví dal í spole ný postup Podez ení, e student zneu ívá návykové látky - metodik, výchovný poradce nebo editel provede diskrétní et ení, zjistí citliv co nejvíce informací - provede pohovor s dít tem, doporu í mu rozhovor s odborníkem (linka d v ry, Domino, zdravotní za ízení, kontaktní centra) - po d vodném podez ení citliv informuje rodi e a upozorní je na dal í postup koly - v p ípad negativního nebo laxního p ístupu rodi kola uv domí sociální odbor

13 - pokud není v silách rodi ani koly danou situaci e it je nutné vyhledat odbornou pomoc 2.3. Prevence v t ídnických hodinách V t ídnických hodinách navazují vyu ující na dlouhodobý program primární prevence Semiramis. Je nutné d tem vysv tlit smysl t ídnických hodin (co v e budou d lat, k emu m eme t ídnické hodiny vyu ívat). Ka dý t ídní u itel by m l vysv tlit d le itost spolupráce t ídního kolektivu Základní pravidla vedení t ídnických hodin ák má právo neú astnit se konkrétní aktivity (pravidlo STOP). V p ípad, e ák vyu ije toto pravidlo, stává se na danou aktivitu pozorovatelem. Do následné reflexe se m e zapojit se svými post ehy, av ak nemusí. Po ákovi nevy adujeme vysv tleni jeho neú asti. U itel má právo kdykoliv zastavit aktivitu (v rámci bezpe nosti, poru ení pravidel ). Je pot eba ák m toto pravidlo vysv tlit. Respekt práva na soukromí (o omezeních se informuje p edem). Ka dý sám rozhoduje, co komu ekne. Právo íct: K tomu se nebudu vyjad ovat. Bereme se vá n. Pravidlo d v ry (je v ak nutné upozornit na oznamovací povinnost.). Budeme-li n jaké informace chtít prezentovat mimo t ídu, vy ádáme si od ák souhlas. Jasn strukturujeme aktivity. Vysv tlíme, co se bude dít a jaký to bude mít smysl. Vytvá íme co nejvíce prostoru pro áky. P izp sobujeme program tomu, co pot ebují a vy adují áci. Dáváme ák m prostor vyzkou et si pot ebné dovednosti. P emý líme o rizicích p edem a zohled ujeme je v instrukci. Dáváme mo nost ák m vymyslet, jakým zp sobem se mohou vyhnout rizik m. Podporujeme a povzbuzujeme áky, aby projevovali i akceptovali r zné názory. P i probírání citlivých témat vedeme diskusi na obecn j í (mén osobní) úrovni. Nemluvíme p ímo

14 o jejich zku enostech, ale nap íklad obecn o pocitech jejich vrstevník. O et ujeme emo n vypjaté situace. Pou íváme zp tnou vazbu. Nep íjemné pocity se sna íme co nejp esn ji popsat a pojmenovat. (Mám strach, kdy se houpe na idli.). Vyvarujeme se hodnocení (Jsi nezodpov dný.), ironii (To ses p kn p edvedl.), v t ní (Vy jste ur it opisovali.), nevy ádané dobré rady (M l by ses víc u it.), dal í formy agrese (Od tebe jsem ani nic jiného ne ekal.). V p ípad pot eby operativn zavádíme dal í pravidla. (Oslovujeme se tak, jak chceme být oslovováni. Mluvíme sami za sebe, bez nálepek a hodnocení. Já-výroky ). Vzd láváme se v OSV. Pou tíme se jen do t ch témat, na která jsme p ipraveni Struktura t ídnické hodiny Velmi d le itý je výb r úvodní aktivity, jedná se o to, jestli chceme áky zklidnit nebo naopak nabudit na ur ité téma. Poté by m la následovat aktivita spojená s tématem t ídnické hodiny ( e ení provozních zále itostí, seznámení se a stmelování, práce s pravidly a e ení aktuálních problém, práce se vztahy ve t íd..) Ka dá t ídnická hodina by m la být uzav ena, m lo by následovat upevn ní získaných zku eností. Je d le itá aktivní ú ast pedagoga. Hodiny mohou vést i áci sami, nebo mohou dávat nám ty do t ídnických hodin. M li bychom si p edem stanovit konkrétní cíl (nap. sebepoznání, komunikace, spolupráce, etické jednání..) M eme vyu ívat zá itkové pedagogiky, st ídat r zné aktivity(diskuse, hry, komunitní kruh..) Nám ty do t ídnických hodin Na první t ídnické hodin by bylo dobré probrat v komunitním kruhu otázky typu: Co se ti v lo ském roce ve kole nejvíce líbilo? ; Co bys cht l zm nit. ; V em by ses cht l zlep it? Je mo né také zvolit formu anonymní ankety. Na druhém setkání je mo né za adit aktivitu Lo t ídy nebo Strom t ídy.

15 V dal ích hodinách by vyu ující m li seznámit áky s minimálním preventivním programem, dále s webovými stránkami a kontaktními adresami. Jinak je nápl t ídnických hodin pln v kompetenci t ídních u itel. Popis aktivity Lo t ídy (cíl: Uv domit si klady a zápory na eho t ídního kolektivu) Materiál:velký formát papíru, k ídy, pastelky, lepidlo, barevné papírky-4 barvy Nejprve dostane t ída za úkol nakreslit lo své t ídy, spole n jako kolektiv (aby se na její tvorb ka dý podílel). Lo bude mít: podpalubí, okýnka, st e, komín. M la by být celá vid t, zbytek je na fantazii d tí (vzhled, velikost, jméno ) Poté se t ída rozd lí na skupinky, ve kterých postupn vymý lí vlastnosti, v ci, hodnoty.týkající se t ídy, které pí í na barevné líste ky:modrý papírek=podpalubí- Co pova ujete za základ t ídy? ; lutý papírek=okýnka- Co byste rádi ukazovali ostatním, na co jste py ní? ; zelený papírek=st e - Co byste p ijali nového do svého kolektivu, ani by vám to ublí ilo? Co by vám vneslo vítr do plachet? ; ervený papírek=komín- Co byste cht li, aby z kolektivu zmizelo i se v bec neobjevilo? Co byste cht li, aby prolet lo komínem? A ve skupinkách sepí í jednotlivé líste ky, postupn je lepí na ur ené místo a tou to v em. Diskuse: Jak se vám líbí va e lo? Jak probíhala spolupráce? Co íkáte na líste ky? Cht li byste tam je t n co doplnit? Odpovídá to va í t íd v reálu? Jak je mo né odstranit v ci z komína? Rizika: upozornit na to, aby se nepsala ádná jména Tato aktivita m e mít návaznost i v dal ích t ídnických hodinách nap. vymyslet vlajku t ídy, pok ik nebo návrh na t ídní tri ka Popis aktivity Strom t ídy (cíl: práce v kolektivu) Materiál:velký papír, k ídy, pastelky, fixy, lepidlo, barevné líste ky ( ervená, lutá, zelená) D ti si nakreslí spole ný strom t ídy, na který posléze lepí barevné líste ky. Ka dý líste ek má sv j význam: lutý=znamená kv t, na tento líste ek d ti nakreslí, co v jejich t íd vzniklo, líbí se jim to a cht jí o to dále pe ovat, aby se to vyvíjelo; ervený líste ek=znamená plod, co je to, co v jejich t íd ji existuje a nadále cht jí, aby to tu bylo p ítomno; zelený líste ek=list, sem pí í to, co by cht li, aby z jejich t ídy zmizelo, opadalo. D ti pí í své post ehy na jednotlivé líste ky, poté se o tom spole n bavíme.

16 Diskuse: Jak se vám strom kreslil? Co m ete d lat pro to, abyste rozvinuli, p ípadn odstranili jednotlivé líste ky? K této aktivit se m eme vrátit po del ím asovém období a m eme zhodnotit, jestli se situace ve t íd n jak zm nila, nap. odstranili jsme n který zelený líste ek, udr eli jsme si v echny ervené. Popis pohybové aktivity ísla (cíl: Spolupráce, pohybovka) Materiál: papírky s ísly Skupinová interaktivní technika na nalad ní na spolupráci. Ka dý ák dostane p id leno trojmístné íslo, které mu lekto i p ilepí na rameno. áci nesmí znát ísla ostatních spolu ák. Principem hry je, aby hrá na dané znamení v daném ase zapsal co nejvíce ísel ostatních tak, aby co nejmén protihrá zapsalo jeho íslo; vyhodnocení hry; reflexe techniky. Popis aktivity Provazová lávka (cíl: uvoln ní, rozeh átí ú astník. Spolupráce a komunikace ve skupin. Rozházení umíst ní ú astník ) Materiál: lano nebo provaz U itel polo í na zem lano (nebo rozmístí idli ky do krou ku ch ze po idli kách). áci se na lano postaví t sn vedle sebe. U itel poví p íb h: Lano je nata eno jako lávka p es hlubokou propast, kdo ob ma nohama sestoupí z lana, spadne do propasti. (Dole je propast, kde ijí domorodci, o kterých se neví, ím se p esn iví. Nemají rádi, kdy se nad nimi procházejí turisté, a proto je t eba se chovat velice ti e. Nemluvíme, kdy se budou ozývat hlasit j í zvuky, bude odebrána idle). Poté mají ú astníci za úkol se adit se na lanu podle za áte ních písmen k estních jmen ( od A do Z), bez mluvení se zavázanýma o ima se se adit od nejmen ího po nejvy ího, bez mluvení se se adit podle barvy o í (nutný je vzájemný o ní kontakt). Poukázat na nutnost spolupráce a zapojení celé skupiny. Podporovat ke spolupráci v echny ú astníky. Podporovat v nich týmového ducha. Mo ná obm na, e pokud n kdo sestoupí z lana ob ma nohama, do propasti padá celá skupina. Na zem se pomocí provázku vytvo í lávka a d ti rozd lení do dvou skupin mají za úkol po ní p ejít. Problém spo ívá v tom, e nemohou mluvit a v dy musí jít dva proti sob. Poté se situace zkomplikuje a lávka se na n kolika místech poni í. Následuje je t obtí n j í situace, kdy si ka dá skupina musí zvolit záchraná e, který musí tentokrát slepé kamarády bez mluvení p evést (zachra ovaní musí mít zav ené o i).

17 Velice efektní je pustit p i tom hudbu (navozuje atmosféru, ohrani uje hry). Diskuse: D lala tahle hra n komu problémy? Jste v ichni v po ádku? Co myslíte, e bylo p í inou úsp chu? Nebo naopak neúsp chu. Rizika: Nevhodné pro neurotiky a psychotiky; pro ú astníky, kte í mají pohybová omezení. P i této h e lze zaznamenat mo né náznaky ikany být obez etní. M e vadit t m, kterým je nep íjemný bli í t lesný kontakt Problémové situace a mo ná e ení áci na sebe navzájem negativn reagují P eru í se innost a otev enými otázkami vedeme áky k popisu toho, co se d je a co by bylo mo né d lat jinak a jak. áci odmítají být aktivní P í iny mohou být r zné (únava, nezvyk pracovat tímto zp sobem, nezájem o danou v c, intenzivní zájem o jinou v c, ). Efektivní je celou situaci otev ít a doptat se na d vody nezájmu a mo nostech nápravy (Co bychom mohli ud lat pro to, aby se situace zm nila?). Zadaná aktivita se nepovede Vznikne-li nap íklad hádka mezi áky, i aktivita sklouzne do komedie. S áky spole n pop emý let, o em to pro n bylo a co se pro n na tom p ípadn ukázalo. Vyu ívat k tomu otev ené otázky (O em pro vás tato aktivita byla? Bylo n co, s ím jste byli ne-spokojeni? Co by se m lo zm nit, abyste byli spokojeni?). Rozvleklá reflexe Rozpovídá-li se o daném tématu p íli dlouho, je mo né, e n kte í áci za nou odpadat. Proto je dobré dávat si pozor na délku reflexe a preferovat spí e krátké a rychlé typy reflexí, do které jsou zapojeni v ichni áci ( kály, sdílení ve dvojicích, ve skupinkách apod.). Stane se n co, na co jsme nebyli p ipraveni áci se navzájem urazí, n kdo za ne plakat nebo odmítá komunikovat a dál pracovat na aktivit.

18 Vhodné je jít za doty ným a nabídnout mu mo nost si o vzniklé situaci popovídat (bu te nebo nap. po hodin ). Na základ vyhodnocení situace aktivitu bu ukon íme, nebo v ní budeme dál pokra ovat. U itel by m l b hem zastavení aktivity celou situaci moderovat a diskutovat s áky, jak ji vnímají, co se stalo a co koho napadá za e ení. Postup p i e ení aktuálních problém Necháme-li áky sd lovat, co se jim ve t íd líbí a nelíbí, vede to k tomu, e se poda í podchytit a asto vy e it adu problém. Definování toho, co bychom mohli spole n e it (návrhy jednotlivc, t ídy, u itele) Sb r nápad na e ení konkrétních v cí/problém Výb r e ení Podpora skute ného fungování dohodnutého e ení/pravidla EMO N VYPJATÉ SITUACE N kdo se cítí smutný, zúzkostn lý, na tvaný nebo se rozplá e Zastavit na chvíli aktivitu, ím dáme najevo, e jsme si v imli, e se n co d je. M eme se daného zeptat, co se d je a co práv te pot ebuje. Zda chce hovo it i na chvíli opustit skupinu a vrátit se, a bude p ipraven. Sd lit, e je v po ádku, kdy lov k dává své city najevo. Vyjád it podporu. ákovu emoci ani plá nepopíráme, vyjád íme pochopení.

19 Je mo né aktivitu p eru it i zcela ukon it. Hodn to závisí na rekci ák i samotného pla ícího. Mo nost pracovat s ákem individuáln, zeptat se ho, co se d je, nabídnout krátký rozhovor. V p ípadech r zných nedorozum ní mezi áky m eme nabídnout pomoc v roli moderátora rozhovoru. Nutné je odezn ní emocí, postupn áci vyjád í d vody jejich roz ílení konkrétní popis chování! áci asto doká í sami zformulovat návrh e ení. Co by se m lo p í t d lat, aby k takovému problému nedo lo. Vedeme áky otázkami k popisu toho, jak by m l vypadat cílový stav a co pro to mohou ob strany ud lat. P i moderování nehledáme viníky, ale zp sob e ení! 2.4. Pravidelné konzulta ní hodiny D ti i rodi e jsou seznámeni s konzulta ními hodinami v ech u itel, zárove ale v dí, e v záva ných p ípadech se lze obrátit na pedagoga ihned, ten zvá í situaci a dle záva nosti ji e í Akce po ádané kolou Vyu íváme p edev ím dlouhodobých preventivních program. P i výb ru se zamý líme nad smysluplností a pot ebností pro na i kolu. N které akce plánujeme dlouhodob, jiné e íme dle momentální nabídky. Spolupracujeme s odborníky z Domina, pedagogicko psychologické poradny, policie Dlouhodobý preventivní program

20 O.S.SEMIRAMIS zaji uje na na í kole dlouhodobý program primární prevence. S touto organizací spolupracujeme ji ty i roky. V leto ním roce vyu ijeme nabídku Programu II, který je více zam en na práci s kolektivem, zdravou interakci ve skupin, schopnost tolerovat odli nosti, um ní spolupráce a komunikace s ostatními. V pr b hu celého programu se lekto i sna í vést áky ke zdravému ivotnímu stylu, zabývají se i dal ími formami rizikového chování, nap íklad rasismem, nevhodným sexuálním chováním, ikanou, kriminalitou Lekto i pracují kontinuáln s d tmi po dobu ty let (od 6. do 9. t ídy), ka dý rok probíhají dva t íhodinové pracovní bloky. Lekto i, t ídní u itelé a editel koly podepisují kontrakt (viz. P ÍLOHA 4), kde jsou uvedeny podmínky pln ní. Na tomto programu je nutná ú ast t ídních u itel, d vodem je zkvalitn ní vztahu u itel x ák, v r zných aktivitách se lekto i sna í minimalizovat bariéry obou stran. Po skon ení ka dého bloku programu obdr í t ídní u itel záv re nou zprávu a informace, jak dále se t ídou m e pracovat Plánované akce Zá í: Adapta ní pobyty pro 6. ro níky a t ídu 7.A Tvo ení pravidel chování a komunikace v ka dé t íd ( t ídy) Sportovní den s m stskou policií áci druhého stupn íjen: Semiramis dlouhodobá primární prevence( t ídy) Prostor Pro 4. 5.ro níky Listopad: Semiramis Kurs sebeobrany dívky z 9.t íd P edná ka pro rodi e Jak lépe chápat va e dospívající dít Prosinec: ikana, kyber ikana m stská policie (4.-6.ro níky) Bezpe né chování ro níky Právo, morálka, odpov dnost 7.ro níky P estupky a trestná innost ro níky Literární sout Zvládnu v e sám, nebo n kdy pot ebuji pomoc Leden: Semiramis Unplugged preventivní program pro 7.ro níky Literární sout Zvládnu v e sám, nebo n kdy pot ebuji pomoc Únor: Semiramis Unplugged preventivní program pro 7.ro níky

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice

St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice St ední kola technická AGC a.s. Rooseveltovo nám. 5, Teplice kolní ád je vydán v souladu s 30 zákona. 561/2004 Sb. o p ed kolním, základním, st edním a vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

kolní vzd lávací program

kolní vzd lávací program 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/796 613 00 Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od 1. 9. 2007

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ kolní vzd lávací program Základní koly Senice na Hané, i kov 300 2. CHARAKTERISTIKA KOLY 2.1. Úplnost a velikost koly Základní kola v Senici na Hané existuje

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více