K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence"

Transkript

1

2 Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ

3 Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska pro Minimální preventivní program 2.1. Klí ová opat ení na na í kole Spolupráce realiza ního týmu Vzd lávání pedagog 2.2. Spole ný postup p i dodr ování pravidel a e ení problém Postup p i e ení neomluvené absence Vstup policie do koly P edvolání áka, podání vysv tlení a výslech Oznamování trestné innosti ikana Nález neznámé látky Podez ení, e ák zneu ívá návykové látky 2.3. Prevence v t ídnických hodinách Základní pravidla vedení t ídnických hodin Struktura t ídnických hodin Nám ty do t ídnických hodin Problémové situace a mo ná e ení 2.4. Pravidelné konzulta ní hodiny 2.5. Akce po ádané kolou Dlouhodobý preventivní program Plánované akce 2.6. Spolupráce s rodi i 2.7. Smysluplné vyu ití volného asu 3.1. P ehled preventivního programu 4.1. Oblast primární prevence 4.2. Oblast sekundární prevence 4.3. Sociální sí Královéhradecka

4 Základní kola Hradec Králové, Habrmanova 130 Minimální preventivní program pro kolu v oblasti rizikového chování ( kolní rok ) 1.1. Charakteristika koly Jsme úplná základní kola s postupným ro níkem se zam ením na výuku estetických p edm t, p edev ím hudební a výtvarné výchovy, v dy jedna t ída v ro níku je t ída s roz í enou výukou hudební výchovy. Prostorové p edpoklady umo ují vyu ovat ve dvou paralelních t ídách. kola se nachází v centru m sta v blízkosti elezni ního i autobusového nádra í, v t sném sousedství parku. Umíst ní koly profiluje skladbu ák ást d tí je ze staré zástavby m sta + ást ák dojí dí z okolních obcí. kola sestává ze dvou budov koly a kolní jídelny s dru inou. Na kole je v pr m ru 390 ák. Hudebn nadaní áci jsou vzd láváni ve t ídách s roz í enou výukou hudební výchovy, u ostatních rozvíjíme estetické cít ní výtvarnou výchovou. Pr m rný po et ák na t ídu je 21. Vzd láváme také áky cizích státních p íslu ník, v nujeme se velkému mno ství integrovaných ák Cíle minimálního preventivního programu V leto ním kolním roce budeme brát v t í z etel dle doporu ení M MT na realizaci sexuální výchovy. Tato výchova je chápána v ir ím kontextu jako výchova ke zdraví, co by m la být jedna ze základních priorit vzd lávání ve kolách. Chápeme d le itost prevence rizikového sexuálního chování. Toto téma máme za len no v MPP p evá n pro áky 9.ro ník, v rámci VP je téma za len no do ka dého ro níku. Dal í z na ich priorit bude upev ování zdravého klimatu koly s je t v t ím zacílením na osobnostní a sociální výchovu, zejména na budování kladných postoj a zlep ení komunikace. Chceme i nadále vést áky ke zdravému ivotnímu stylu. Nabízíme iroké spektrum volno asových aktivit. Za velmi d le ité pova ujeme adapta ní kurzy a t ídnické hodiny, ve kterých budeme i nadále pokra ovat. T ídnické hodiny jsou pevn stanoveny 1x za trnáct dní. Ka dým rokem si t ídní kolektiv stanoví pravidla chování a komunikace ve svých t ídách. V následujících letech jednotlivé t ídy u provád jí pouze drobné úpravy

5 svých stanovených pravidel, tato pravidla doprovázejí áky a do konce kolní docházky. Jako nejv t í úsp ch pova ujeme získání grantu z ESF- Investice do rozvoje vzd lávání. Projekt je realizován pod názvem Spole nou cestou ke zdravému klimatu koly ve spolupráci ty partnerských kol - Z Go árova, Z Bezru ova, Z Kukleny a Z Habrmanova. Bude realizován od 1.listopadu 2010 do Hlavním obsahem a zám rem projektu je vytvo ení pozice odborného pracovníka s takovou pracovní náplní, která umo ní eliminovat rizikové chování a umo ní v em ák m koly dosáhnout stejné podmínky pro své vzd lávání. Metodici prevence ty zapojených kol vytvo í tým, který bude koordinovat práci ve kole. Tato práce bude v sou innosti s náplní kolního odborného pracovníka Východiska pro minimální preventivní program Prvním východiskem je kontinuální práce na dlouhodobém preventivním programu ve spolupráci s o.s. Semiramis. Poda ilo se nám navázat spolupráci s organizací Prostor Pro, která by zajistila roz í ení pé e i na áky 1. stupn (4. a 5. ro níky). Dal í d le itou sou ástí na eho MPP budou i nadále adapta ní pobyty pro 6. ro níky nebo t ídní kolektivy, ve kterých se zm nil t ídní u itel nebo p i el do ro níku v t í po et ák. Dal ím d le itým bodem jsou t ídnické hodiny, stanovené v intervalu 1x za 14 dní. Velký význam z hlediska prevence m lo také zavedení t ídních pravidel chování a komunikace mezi áky i u iteli. Ka dá t ída si v 1. zá ijovém týdnu dohodne pravidla chování ve t íd, pravidla výtvarn ztvární a vyv sí je ve své t íd, u itel pouze dohlí í na samostatnou práci ák. S pravidly souvisí kreditový systém, který jsme vymysleli p ed ty mi lety, nechali jsme si zhotovit i po íta ový program. Zde jsou jasné sankce za nedodr ování pravidel a poru ování kolního ádu. Objevili jsme i dal í výhody nap. je odm ováno více ák pochvalami. Stávalo se toti, e dít, které m lo v e v po ádku a plnilo si své povinnosti, bylo pova ováno za jakousi samoz ejmost. áci nadaní získávali pochvaly, áci problémoví napomenutí a co ti ostatní?! T ídní u itel má mo nost velice p ehledn zjistit informace o své t íd a o jednotlivých ácích a v neposlední ad jsou rodi e informováni o chování svého dít te v asovém sledu jednoho m síce od v ech vyu ujících. Dal ím plusem je, e d ti mají mo nost zlep it si sv j m sí ní kredit a napravit své neuvá ené jednání.

6 V lo ském roce jsme tento systém je t vylep ili v oblasti v asné intervence a komunikace s rodi i. Rodi e obdr í kód, pod kterým se dostanou do systému, mohou tak nahlí et do programu libovoln a e it s vyu ujícím chování svého dít te ihned. Rodi e, pokud cht jí, zadají svou ovou adresu a ka dý pedagog m e s nimi komunikovat prost ednictvím internetové po ty. Myslíme si, e bychom tak mohli p edcházet p ípad m, kdy se rodi dovídá n které p estupky v chování svého dít te s velkým asovým odstupem. Tento zp sob hodnocení je zaveden pouze na druhém stupni, první stupe má vlastní alternativu hodnocení. Jsme p esv d eni, e se nám je t více poda í zlep ovat vztahy mezi áky, jejich chování mezi sebou, ale i k dosp lým osobám, p stovat u nich pocit v t í zodpov dnosti za své jednání. Smysluplné trávení volného asu je d tem v t pováno neustále, uv domovali jsme si jisté jednosm rné zam ení na ich krou k, a proto jsme v leto ním roce roz í ili zejména sportovní krou ky. kolní knihovna byla obohacena o dal í publikace, ve stanovené hodiny je p ístupná pro d ti. Takté u ebna po íta a internet. Nov p íchozí pedagogové jsou svými uvád jícími u iteli seznámeni s metodikou t ídnických hodin. Ka dý u itel má pevn stanovenou dobu svých konzulta ních hodin, v tuto dobu je k zasti ení ve kole, mohou se na n ho obracet áci i rodi e, osobní jednání je mo né i mimo tento as, ale je nutná vzájemná dohoda Klí ová opat ení na na í kole Spolupráce realiza ního týmu - preventista Ivona Skákalová - výchovný poradce t pánka Kordová - editel koly Ji í imek Tento tým se schází p i e ení problémových situací (jak pomoci d tem, rodi m, u itel m). Domlouvá postup p i zji t ní problémového chování, sjednává sch zku s rodi i. Sleduje áky z problémového prost edí. Seznamuje u itele s d le itými p ísp vky z odborných asopis, zajímavostmi z p edná ek nebo z rozhovor s odborníky. Upozor uje na zajímavé kazuistiky.

7 Vzd lávání pedagog V t ina pedagogického sboru pro la mnohými koleními, která se týkala sociáln patologických jev. K dispozici je odborný asopis PREVENCE, publikace ve kolní knihovn, videokazety a CD i DVD, internetové adresy, nap Spole ný postup p i dodr ování pravidel a e ení problém Do této oblasti spadá Kreditový systém chování a Krizový plán. V p ípravném týdnu jsme upravili n která bodová ohodnocení, do lo ke sní ení nebo naopak navý ení n kterých sankcí a pochval. Dále jsme zlep ili slu bu pro rodi e, kte í mají mo nost nahlí et do kreditového systému svého dít te v pr b hu celého m síce, mohou také komunikovat s pedagogem p es tento program. V rámci ochrany osobních údaj dostane ka dý ák p id leno svoje heslo. (viz P ÍLOHA 3) Postup p i e ení neomluvené absence A)Provedení diskrétního et ení, pohovor s dít tem O neomluvené i zvý ené omluvené nep ítomnosti informuje u itel výchovného poradce a editele koly nebo zástupce. P i zvý ené omluvené nep ítomnosti ov uje

8 její v rohodnost. T ídní u itel p i neomluvené absenci áka neprodlen kontaktuje zákonného zástupce a vy ádá si zd vodn ní nep ítomnosti. O absenci vede ádné záznamy (lze si i okopírovat ákovskou kní ku). Podle kolního ádu je rodi povinen omluvit áka do t í dn po p íchodu do koly. B)Neomluvená absence do sou tu 10 vyu ovacích hodin P i neomluvené absenci áka do sou tu 10 hodin se schází kolní tým s t ídním u itelem a domluví spole ný postup e ení s rodi i. Rodi e jsou pozváni do koly formou doporu eného dopisu nebo telefonicky. Je projednán d vod nep ítomnosti áka a zp sob omlouvání této absence, editel koly upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s mo nými d sledky v p ípad nár stu dal í absence. Provede se zápis z pohovoru, zákonný zástupce jej podepí e. P ípadné odmítnutí podpisu rodi em se do zápisu zaznamená. editel koly m e v zájmu zji t ní pravé p í iny zá koláctví áka a jejího odstran ní po ádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, pop. orgány sociáln -právní ochrany d tí. C)Neomluvená absence nad 10 vyu ovacích hodin editel koly svolává doporu eným dopisem výchovnou komisi ve slo ení: editel koly nebo zástupce, výchovný poradce, kolní metodik prevence, t ídní u itel a zákonný zástupce áka, zástupce orgánu sociáln -právní ochrany d tí, pop. dal í odborníci. B hem výchovné komise se po izuje zápis ve t ech vyhotoveních s podpisy v ech zú astn ných. Nedostaví-li se rodi áka, posílá se zápis na OPD se zprávou o absenci. P ípadné odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená. D)Neomluvená absence nad 25 hodin V p ípad, e neomluvená absence áka p esáhne 25 hodin, editel koly za le bezodkladn oznámení o pokra ujícím zá koláctví s nále itou dokumentací p íslu nému orgánu sociáln -právní ochrany d tí. Tato ohla ovací povinnost vychází z platné právní úpravy. Výchovná opat ení za neomluvené hodiny - do 2 hodin: napomenutí t ídního u itele hodin: d tka t ídního u itele

9 hodin: d tka editele koly a po ukon ení klasifika ního období 2. stupe z chování hodin: d tka editele koly a po ukon ení klasifika ního období 3. stupe z chování Klasifikace p i zvý ené absenci ák, který v jakémkoliv vyu ovacím p edm tu zame ká více jak polovinu vyu ovací doby, v daném klasifika ním období nebude klasifikován a vykoná dodate nou komisionální zkou ku, k této zkou ce m e vyu ující také p istoupit, pokud se ák úmysln vyhýbá kontrolním a písemným test m nebo ústnímu zkou ení Vstup policie do koly - odvedeme policistu do editelny - policista je povinen prokázat se slu ebním pr kazem nebo - odznakem slu by kriminální policie - v p ípad pochybností o toto nosti policisty si zam stnanec ov í toto nost telefonickým dotazem na pracovi ti policie - editel koly nebo jeho zástupce se seznámí s p edm tem policejního úkonu P edvolání áka, podání vysv tlení a výslech - kola zajistí dohled dosp lou osobou po celou dobu slu ebního zákroku - vyrozum ní rodi provádí policista p edem, u osoby mlad í 15 let uv domí také orgán sociáln právní ochrany mláde e, v p ípad, e tak neu inil, informuje rodi e t ídní u itel. ( o zp sobu vyrozum ní se domluví s policistou) Policista m e úkon provést i v p ípad, e vyrozum ní rodi e nelze zajistit a provedení úkonu nelze odlo it. V p ípad, e by vyrozum ním rodi e bylo ma eno vy et ování, vyrozumí kola zákonného zástupce a po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez ú asti osob vykonávajících dohled nad nezletilými. Pro d ti a mláde platí v plné mí e presumpce neviny Oznamování trestné innosti

10 - v p ípad, e je zam stnanec koly sv dkem trestné innosti nebo se o ní dozví, ohlásí to editeli koly - editel koly je povinen celou zále itost oznámit policii ikana kola je povinna e it ikanu ve kole a na akcích po ádaných kolou, mimo kolu je to v c rodi a policie. A. U ITEL JE SV DKEM IKANY BRUTÁLNÍHO NÁSILÍ - bezprost ední záchrana ob ti, ihned odvést do editelny nebo do kabinetu - vrátit se zp t do t ídy nebo zajistit dozor jiným pedagogem - je nutné zabrán ní domluv agresor na k ivé skupinové výpov di - pokra ovat v pomoci a podpo e ob ti, pokud je to nutné zajistit léka ské vy et ení - nevpou t t ob zp t do t ídy - kontaktovat rodi e ob ti P i rozhovoru s rodi i se vyvarovat slovu ikana, lépe je pou ít výraz trápené nebo ubli ované dít. Hovo it s nimi na rovinu, ujistit je, e se konflikt e í. Dohodnout s rodi i, jakým zp sobem bude zaji t na bezpe nost dít te. - kola celou zále itost ohlásí policii B. U ITEL SE O IKAN OD N KOHO DOZVÍ - informovat editele a výchovného poradce, domluvit se na postupu - nalezení vhodných informátor a sv dk ( nejvhodn j ími informátory jsou pr m rní studenti ), v dy je t eba zd raznit absolutní utajení informací ( m eme si t eba vymyslet záminku pomoc u iteli) - p i vlastním vy et ování je d le ité vést zápis a dále p ítomnost je t jiné osoby (d le ité proti obvin ní ze strany rodi ) - netla it, nenaléhat, nechat íct to, co cht jí ROZHOVOR SE SV DKY - sv dky vyslechnout postupn, pokud se rozcházejí ve výpov dích, je pozd ji mo ná konfrontace sv dk - v dy je nutné je ubezpe it, e jejich spolupráce nebude prozrazena - v e si zapisovat

11 ROZHOVOR S AGRESOREM Agresor by se po rozhovoru nem l vrátit do t ídy, záva nost situace vyhodnotí vy et ující. V dy je t eba upozornit agresora na to, e si ob sama nest ovala a velmi tvrd budete posuzovat p ípadný agresor v atak v i ob ti. Pokud je situace velmi záva ná, odvezou agresora rodi e dom. V p ípad v t ího po tu agresor, je t eba vyslechnout ka dého zvlá. - íci v e natvrdo, chtít v d t, co v echno d lal, upozornit na zapisování a pak se odml et - naru it mu jeho prostor, znejist t ho (dívat se mu do o í), v e si zapisovat a ml et, po kat a domluví - pak za ít klást otázky, nabídnout poleh ující okolnosti v p ípad p iznání se, nechat si od n ho podepsat zápis, oznámit mu, e budou informováni rodi e - konfrontace v ech agresor, oznámit jim, jak kdo vypovídal - po výslechu v ech agresor je t eba zajistit bezpe nost ob ti - je t eba provést na bezpe ném míst rozhovor s ob tí, uv domit ji o celém vy et ování, pokusit se s ní domluvit na p ípadné náprav situace (zále í na stupni ikany, vykazuje-li agresor ochotu své chování zm nit) - informovat rodi e agresora a ob ti, domluvit se na form setkání, dle kolního ádu stanovit káze ská opat ení Po uzav ení celé situaci je d le itá práce t ídního u itele, lze nap íklad hovo it se t ídou v komunitním kruhu, mo ná je také pomoc odborník nap. z DOMINA Nález neznámé látky - zajistit tuto látku, jedná-li se o podez ení, e by to mohla být omamná látka nebo jiná kodlivá látka, je t eba v p ítomnosti jiného lena pedagogického sboru ulo it tuto látku do obálky, ozna it ji datem, napsat místo zaji t ní, podepsat se a uvést p ítomného sv dka - obálku zanést do editelny, uschovat do trezoru - kola vyrozumí policii - p i p evzetí neznámé látky policií si kola nechá tuto skute nost podepsat OHRO ENÍ ZDRAVÍ STUDENTA

12 V p ípad ohro ení zdraví áka v d sledku podez ení na po ití omamné látky se postupuje tak, jako kdy student je nemocen. Záva nost situace vyhodnotí u itel. - odvést áka ze t ídy do editelny nebo do jiné místnosti, zajistit u n ho dozor dosp lé osoby a také zajistit dozor ve t íd - informovat rodi e nebo jiného zákonného zástupce o blí e nespecifikovaných zdravotních potí ích, zd raznit nutné léka ské vy et ení,(dle záva nosti situace zajistí odvoz rodi e nebo záchranná slu ba) - informovat editele koly P EDÁNÍ ÁKA DO PÉ E RODI NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE - popsat zdravotní obtí e áka, vysv tlit jaká máte podez ení - apelovat na zdravotní vy et ení RODI SI PRO DÍT NEP IJDE - je t eba znovu p ehodnotit stav dít te, zda zavolat záchrannou slu bu nebo vyslat dít v doprovodu dosp lé osoby k léka i - pokud je to mo né informovat o postupu koly rodi e - P i volání záchranné slu by popí eme stav dít te, ale nikdy neuvádíme podez ení na po ití omamných látek, nejsme odborníky v této oblasti a diabetický záchvat m e vypadat velmi podobn. Pokud by se stalo, e záchranná slu ba omítne p ijet, trváme na podepsání písemného prohlá ení o odmítnutí léka ské pomoci. - je nutné neprodlen vyhotovit zápis o celém p ípadu a realiza ní tým stanoví dal í spole ný postup Podez ení, e student zneu ívá návykové látky - metodik, výchovný poradce nebo editel provede diskrétní et ení, zjistí citliv co nejvíce informací - provede pohovor s dít tem, doporu í mu rozhovor s odborníkem (linka d v ry, Domino, zdravotní za ízení, kontaktní centra) - po d vodném podez ení citliv informuje rodi e a upozorní je na dal í postup koly - v p ípad negativního nebo laxního p ístupu rodi kola uv domí sociální odbor

13 - pokud není v silách rodi ani koly danou situaci e it je nutné vyhledat odbornou pomoc 2.3. Prevence v t ídnických hodinách V t ídnických hodinách navazují vyu ující na dlouhodobý program primární prevence Semiramis. Je nutné d tem vysv tlit smysl t ídnických hodin (co v e budou d lat, k emu m eme t ídnické hodiny vyu ívat). Ka dý t ídní u itel by m l vysv tlit d le itost spolupráce t ídního kolektivu Základní pravidla vedení t ídnických hodin ák má právo neú astnit se konkrétní aktivity (pravidlo STOP). V p ípad, e ák vyu ije toto pravidlo, stává se na danou aktivitu pozorovatelem. Do následné reflexe se m e zapojit se svými post ehy, av ak nemusí. Po ákovi nevy adujeme vysv tleni jeho neú asti. U itel má právo kdykoliv zastavit aktivitu (v rámci bezpe nosti, poru ení pravidel ). Je pot eba ák m toto pravidlo vysv tlit. Respekt práva na soukromí (o omezeních se informuje p edem). Ka dý sám rozhoduje, co komu ekne. Právo íct: K tomu se nebudu vyjad ovat. Bereme se vá n. Pravidlo d v ry (je v ak nutné upozornit na oznamovací povinnost.). Budeme-li n jaké informace chtít prezentovat mimo t ídu, vy ádáme si od ák souhlas. Jasn strukturujeme aktivity. Vysv tlíme, co se bude dít a jaký to bude mít smysl. Vytvá íme co nejvíce prostoru pro áky. P izp sobujeme program tomu, co pot ebují a vy adují áci. Dáváme ák m prostor vyzkou et si pot ebné dovednosti. P emý líme o rizicích p edem a zohled ujeme je v instrukci. Dáváme mo nost ák m vymyslet, jakým zp sobem se mohou vyhnout rizik m. Podporujeme a povzbuzujeme áky, aby projevovali i akceptovali r zné názory. P i probírání citlivých témat vedeme diskusi na obecn j í (mén osobní) úrovni. Nemluvíme p ímo

14 o jejich zku enostech, ale nap íklad obecn o pocitech jejich vrstevník. O et ujeme emo n vypjaté situace. Pou íváme zp tnou vazbu. Nep íjemné pocity se sna íme co nejp esn ji popsat a pojmenovat. (Mám strach, kdy se houpe na idli.). Vyvarujeme se hodnocení (Jsi nezodpov dný.), ironii (To ses p kn p edvedl.), v t ní (Vy jste ur it opisovali.), nevy ádané dobré rady (M l by ses víc u it.), dal í formy agrese (Od tebe jsem ani nic jiného ne ekal.). V p ípad pot eby operativn zavádíme dal í pravidla. (Oslovujeme se tak, jak chceme být oslovováni. Mluvíme sami za sebe, bez nálepek a hodnocení. Já-výroky ). Vzd láváme se v OSV. Pou tíme se jen do t ch témat, na která jsme p ipraveni Struktura t ídnické hodiny Velmi d le itý je výb r úvodní aktivity, jedná se o to, jestli chceme áky zklidnit nebo naopak nabudit na ur ité téma. Poté by m la následovat aktivita spojená s tématem t ídnické hodiny ( e ení provozních zále itostí, seznámení se a stmelování, práce s pravidly a e ení aktuálních problém, práce se vztahy ve t íd..) Ka dá t ídnická hodina by m la být uzav ena, m lo by následovat upevn ní získaných zku eností. Je d le itá aktivní ú ast pedagoga. Hodiny mohou vést i áci sami, nebo mohou dávat nám ty do t ídnických hodin. M li bychom si p edem stanovit konkrétní cíl (nap. sebepoznání, komunikace, spolupráce, etické jednání..) M eme vyu ívat zá itkové pedagogiky, st ídat r zné aktivity(diskuse, hry, komunitní kruh..) Nám ty do t ídnických hodin Na první t ídnické hodin by bylo dobré probrat v komunitním kruhu otázky typu: Co se ti v lo ském roce ve kole nejvíce líbilo? ; Co bys cht l zm nit. ; V em by ses cht l zlep it? Je mo né také zvolit formu anonymní ankety. Na druhém setkání je mo né za adit aktivitu Lo t ídy nebo Strom t ídy.

15 V dal ích hodinách by vyu ující m li seznámit áky s minimálním preventivním programem, dále s webovými stránkami a kontaktními adresami. Jinak je nápl t ídnických hodin pln v kompetenci t ídních u itel. Popis aktivity Lo t ídy (cíl: Uv domit si klady a zápory na eho t ídního kolektivu) Materiál:velký formát papíru, k ídy, pastelky, lepidlo, barevné papírky-4 barvy Nejprve dostane t ída za úkol nakreslit lo své t ídy, spole n jako kolektiv (aby se na její tvorb ka dý podílel). Lo bude mít: podpalubí, okýnka, st e, komín. M la by být celá vid t, zbytek je na fantazii d tí (vzhled, velikost, jméno ) Poté se t ída rozd lí na skupinky, ve kterých postupn vymý lí vlastnosti, v ci, hodnoty.týkající se t ídy, které pí í na barevné líste ky:modrý papírek=podpalubí- Co pova ujete za základ t ídy? ; lutý papírek=okýnka- Co byste rádi ukazovali ostatním, na co jste py ní? ; zelený papírek=st e - Co byste p ijali nového do svého kolektivu, ani by vám to ublí ilo? Co by vám vneslo vítr do plachet? ; ervený papírek=komín- Co byste cht li, aby z kolektivu zmizelo i se v bec neobjevilo? Co byste cht li, aby prolet lo komínem? A ve skupinkách sepí í jednotlivé líste ky, postupn je lepí na ur ené místo a tou to v em. Diskuse: Jak se vám líbí va e lo? Jak probíhala spolupráce? Co íkáte na líste ky? Cht li byste tam je t n co doplnit? Odpovídá to va í t íd v reálu? Jak je mo né odstranit v ci z komína? Rizika: upozornit na to, aby se nepsala ádná jména Tato aktivita m e mít návaznost i v dal ích t ídnických hodinách nap. vymyslet vlajku t ídy, pok ik nebo návrh na t ídní tri ka Popis aktivity Strom t ídy (cíl: práce v kolektivu) Materiál:velký papír, k ídy, pastelky, fixy, lepidlo, barevné líste ky ( ervená, lutá, zelená) D ti si nakreslí spole ný strom t ídy, na který posléze lepí barevné líste ky. Ka dý líste ek má sv j význam: lutý=znamená kv t, na tento líste ek d ti nakreslí, co v jejich t íd vzniklo, líbí se jim to a cht jí o to dále pe ovat, aby se to vyvíjelo; ervený líste ek=znamená plod, co je to, co v jejich t íd ji existuje a nadále cht jí, aby to tu bylo p ítomno; zelený líste ek=list, sem pí í to, co by cht li, aby z jejich t ídy zmizelo, opadalo. D ti pí í své post ehy na jednotlivé líste ky, poté se o tom spole n bavíme.

16 Diskuse: Jak se vám strom kreslil? Co m ete d lat pro to, abyste rozvinuli, p ípadn odstranili jednotlivé líste ky? K této aktivit se m eme vrátit po del ím asovém období a m eme zhodnotit, jestli se situace ve t íd n jak zm nila, nap. odstranili jsme n který zelený líste ek, udr eli jsme si v echny ervené. Popis pohybové aktivity ísla (cíl: Spolupráce, pohybovka) Materiál: papírky s ísly Skupinová interaktivní technika na nalad ní na spolupráci. Ka dý ák dostane p id leno trojmístné íslo, které mu lekto i p ilepí na rameno. áci nesmí znát ísla ostatních spolu ák. Principem hry je, aby hrá na dané znamení v daném ase zapsal co nejvíce ísel ostatních tak, aby co nejmén protihrá zapsalo jeho íslo; vyhodnocení hry; reflexe techniky. Popis aktivity Provazová lávka (cíl: uvoln ní, rozeh átí ú astník. Spolupráce a komunikace ve skupin. Rozházení umíst ní ú astník ) Materiál: lano nebo provaz U itel polo í na zem lano (nebo rozmístí idli ky do krou ku ch ze po idli kách). áci se na lano postaví t sn vedle sebe. U itel poví p íb h: Lano je nata eno jako lávka p es hlubokou propast, kdo ob ma nohama sestoupí z lana, spadne do propasti. (Dole je propast, kde ijí domorodci, o kterých se neví, ím se p esn iví. Nemají rádi, kdy se nad nimi procházejí turisté, a proto je t eba se chovat velice ti e. Nemluvíme, kdy se budou ozývat hlasit j í zvuky, bude odebrána idle). Poté mají ú astníci za úkol se adit se na lanu podle za áte ních písmen k estních jmen ( od A do Z), bez mluvení se zavázanýma o ima se se adit od nejmen ího po nejvy ího, bez mluvení se se adit podle barvy o í (nutný je vzájemný o ní kontakt). Poukázat na nutnost spolupráce a zapojení celé skupiny. Podporovat ke spolupráci v echny ú astníky. Podporovat v nich týmového ducha. Mo ná obm na, e pokud n kdo sestoupí z lana ob ma nohama, do propasti padá celá skupina. Na zem se pomocí provázku vytvo í lávka a d ti rozd lení do dvou skupin mají za úkol po ní p ejít. Problém spo ívá v tom, e nemohou mluvit a v dy musí jít dva proti sob. Poté se situace zkomplikuje a lávka se na n kolika místech poni í. Následuje je t obtí n j í situace, kdy si ka dá skupina musí zvolit záchraná e, který musí tentokrát slepé kamarády bez mluvení p evést (zachra ovaní musí mít zav ené o i).

17 Velice efektní je pustit p i tom hudbu (navozuje atmosféru, ohrani uje hry). Diskuse: D lala tahle hra n komu problémy? Jste v ichni v po ádku? Co myslíte, e bylo p í inou úsp chu? Nebo naopak neúsp chu. Rizika: Nevhodné pro neurotiky a psychotiky; pro ú astníky, kte í mají pohybová omezení. P i této h e lze zaznamenat mo né náznaky ikany být obez etní. M e vadit t m, kterým je nep íjemný bli í t lesný kontakt Problémové situace a mo ná e ení áci na sebe navzájem negativn reagují P eru í se innost a otev enými otázkami vedeme áky k popisu toho, co se d je a co by bylo mo né d lat jinak a jak. áci odmítají být aktivní P í iny mohou být r zné (únava, nezvyk pracovat tímto zp sobem, nezájem o danou v c, intenzivní zájem o jinou v c, ). Efektivní je celou situaci otev ít a doptat se na d vody nezájmu a mo nostech nápravy (Co bychom mohli ud lat pro to, aby se situace zm nila?). Zadaná aktivita se nepovede Vznikne-li nap íklad hádka mezi áky, i aktivita sklouzne do komedie. S áky spole n pop emý let, o em to pro n bylo a co se pro n na tom p ípadn ukázalo. Vyu ívat k tomu otev ené otázky (O em pro vás tato aktivita byla? Bylo n co, s ím jste byli ne-spokojeni? Co by se m lo zm nit, abyste byli spokojeni?). Rozvleklá reflexe Rozpovídá-li se o daném tématu p íli dlouho, je mo né, e n kte í áci za nou odpadat. Proto je dobré dávat si pozor na délku reflexe a preferovat spí e krátké a rychlé typy reflexí, do které jsou zapojeni v ichni áci ( kály, sdílení ve dvojicích, ve skupinkách apod.). Stane se n co, na co jsme nebyli p ipraveni áci se navzájem urazí, n kdo za ne plakat nebo odmítá komunikovat a dál pracovat na aktivit.

18 Vhodné je jít za doty ným a nabídnout mu mo nost si o vzniklé situaci popovídat (bu te nebo nap. po hodin ). Na základ vyhodnocení situace aktivitu bu ukon íme, nebo v ní budeme dál pokra ovat. U itel by m l b hem zastavení aktivity celou situaci moderovat a diskutovat s áky, jak ji vnímají, co se stalo a co koho napadá za e ení. Postup p i e ení aktuálních problém Necháme-li áky sd lovat, co se jim ve t íd líbí a nelíbí, vede to k tomu, e se poda í podchytit a asto vy e it adu problém. Definování toho, co bychom mohli spole n e it (návrhy jednotlivc, t ídy, u itele) Sb r nápad na e ení konkrétních v cí/problém Výb r e ení Podpora skute ného fungování dohodnutého e ení/pravidla EMO N VYPJATÉ SITUACE N kdo se cítí smutný, zúzkostn lý, na tvaný nebo se rozplá e Zastavit na chvíli aktivitu, ím dáme najevo, e jsme si v imli, e se n co d je. M eme se daného zeptat, co se d je a co práv te pot ebuje. Zda chce hovo it i na chvíli opustit skupinu a vrátit se, a bude p ipraven. Sd lit, e je v po ádku, kdy lov k dává své city najevo. Vyjád it podporu. ákovu emoci ani plá nepopíráme, vyjád íme pochopení.

19 Je mo né aktivitu p eru it i zcela ukon it. Hodn to závisí na rekci ák i samotného pla ícího. Mo nost pracovat s ákem individuáln, zeptat se ho, co se d je, nabídnout krátký rozhovor. V p ípadech r zných nedorozum ní mezi áky m eme nabídnout pomoc v roli moderátora rozhovoru. Nutné je odezn ní emocí, postupn áci vyjád í d vody jejich roz ílení konkrétní popis chování! áci asto doká í sami zformulovat návrh e ení. Co by se m lo p í t d lat, aby k takovému problému nedo lo. Vedeme áky otázkami k popisu toho, jak by m l vypadat cílový stav a co pro to mohou ob strany ud lat. P i moderování nehledáme viníky, ale zp sob e ení! 2.4. Pravidelné konzulta ní hodiny D ti i rodi e jsou seznámeni s konzulta ními hodinami v ech u itel, zárove ale v dí, e v záva ných p ípadech se lze obrátit na pedagoga ihned, ten zvá í situaci a dle záva nosti ji e í Akce po ádané kolou Vyu íváme p edev ím dlouhodobých preventivních program. P i výb ru se zamý líme nad smysluplností a pot ebností pro na i kolu. N které akce plánujeme dlouhodob, jiné e íme dle momentální nabídky. Spolupracujeme s odborníky z Domina, pedagogicko psychologické poradny, policie Dlouhodobý preventivní program

20 O.S.SEMIRAMIS zaji uje na na í kole dlouhodobý program primární prevence. S touto organizací spolupracujeme ji ty i roky. V leto ním roce vyu ijeme nabídku Programu II, který je více zam en na práci s kolektivem, zdravou interakci ve skupin, schopnost tolerovat odli nosti, um ní spolupráce a komunikace s ostatními. V pr b hu celého programu se lekto i sna í vést áky ke zdravému ivotnímu stylu, zabývají se i dal ími formami rizikového chování, nap íklad rasismem, nevhodným sexuálním chováním, ikanou, kriminalitou Lekto i pracují kontinuáln s d tmi po dobu ty let (od 6. do 9. t ídy), ka dý rok probíhají dva t íhodinové pracovní bloky. Lekto i, t ídní u itelé a editel koly podepisují kontrakt (viz. P ÍLOHA 4), kde jsou uvedeny podmínky pln ní. Na tomto programu je nutná ú ast t ídních u itel, d vodem je zkvalitn ní vztahu u itel x ák, v r zných aktivitách se lekto i sna í minimalizovat bariéry obou stran. Po skon ení ka dého bloku programu obdr í t ídní u itel záv re nou zprávu a informace, jak dále se t ídou m e pracovat Plánované akce Zá í: Adapta ní pobyty pro 6. ro níky a t ídu 7.A Tvo ení pravidel chování a komunikace v ka dé t íd ( t ídy) Sportovní den s m stskou policií áci druhého stupn íjen: Semiramis dlouhodobá primární prevence( t ídy) Prostor Pro 4. 5.ro níky Listopad: Semiramis Kurs sebeobrany dívky z 9.t íd P edná ka pro rodi e Jak lépe chápat va e dospívající dít Prosinec: ikana, kyber ikana m stská policie (4.-6.ro níky) Bezpe né chování ro níky Právo, morálka, odpov dnost 7.ro níky P estupky a trestná innost ro níky Literární sout Zvládnu v e sám, nebo n kdy pot ebuji pomoc Leden: Semiramis Unplugged preventivní program pro 7.ro níky Literární sout Zvládnu v e sám, nebo n kdy pot ebuji pomoc Únor: Semiramis Unplugged preventivní program pro 7.ro níky

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Tento program slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje postupy řešení

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program

ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program ZŠ a SŠ Credo, o. p. s. Školní minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Střední škola Credo, o.p.s. Ředitel školy: Mgr. Blanka Vacková Školní metodik prevence: Bc. Martina Malá Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, RUDNÍK, OKRES TRUTNOV ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Vypracoval: Mgr. Vladimír Tremer výchovný poradce a školní metodik prevence Školní preventivní program vychází z Metodického

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2015/2016 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2015/2016 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče

Minimální preventivní program. Základní škola Vidče Minimální preventivní program Základní škola Vidče školní rok 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Šárka Pavlíčková Spolupráce na MPP: pedagogičtí pracovníci ZŠ Vidče spolu s vedením školy 1. Úvod Minimální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Čl. I Úvodní ustanovení Účelem této směrnice je sjednotit a upravit postup a povinnosti zaměstnanců

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Minimální preventivní program projekt

Minimální preventivní program projekt Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 Minimální preventivní program projekt školní rok 2015/2016 Zpracoval: Mgr. Michal Vrobel 1 Školní preventivní strategie na školní rok 2015 16 Název projektu:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Krizový plán při řešení sociálně patologických jevů ( s výjimkou šikany)

Krizový plán při řešení sociálně patologických jevů ( s výjimkou šikany) Krizový plán při řešení sociálně patologických jevů ( s výjimkou šikany) Užívání návykových látek Je-li žák přistižen při konzumaci návykové látky v prostorách školy v době školního vyučování, nebo na

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád a provozní řád mateřské školy Č.j.: ZSSTRAZ 321/2014 Účinnost od: 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY NOVÁ VES 32 Č.j.: ZŠKom203/2015 Spisový / skartační

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8.

Školní řád Provozovatelem školy Provoz školy je od 6.15 do 16.00 hodin Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.15 do 8. Školní řád 1. Provozovatelem školy je Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav (příspěvková org.), zřizovatelem je Obec Kněžmost. Mateřská škola má tři třídy. 2. Provoz školy je

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Strategie šetření šikany (součást Minimálního preventivního programu) Pramen: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

PRAVIDLA. pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE PRAVIDLA pro poskytování služby Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Čl. I Aktivizační a rozvojové programy - Aktivní sociální učení (dále jen ASU ) 1. Posláním

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 476703181 E-mail na ředitele slapnickova@specmo.cz

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí V pátek, dne 17.10.2014, se konal v kavárně Café Práh v Brně, odborný seminář pro zástupce škol a školských zařízení, působících v rámci města Brna

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Mate ská kola Kamenné ehrovice, okres Kladno

Mate ská kola Kamenné ehrovice, okres Kladno Mate ská kola Kamenné ehrovice, okres Kladno kolní ád Skarta ní znak : A 5 Vydala : Schválila: Mate ská kola Kamenné ehrovice,okres Kladno Mgr.Alena Vorbachová Ú innost : od 1.5.2012 Závaznost : Pro v

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ RODINNÁ VÝCHOVA Mgr. Dalibor Matouš Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen samostatně v 7. a 9. ročníku v časové dotaci

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a

Více

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní družina Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA KDO CO DĚLÁ S CHUTÍ, MILE, PRÁCE JEST MU KRATOCHVÍLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LANŠKROUN, DOBROVSKÉHO 6 30, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ 1 Identifikační

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více