K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence"

Transkript

1

2 Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ

3 Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska pro Minimální preventivní program 2.1. Klí ová opat ení na na í kole Spolupráce realiza ního týmu Vzd lávání pedagog 2.2. Spole ný postup p i dodr ování pravidel a e ení problém Postup p i e ení neomluvené absence Vstup policie do koly P edvolání áka, podání vysv tlení a výslech Oznamování trestné innosti ikana Nález neznámé látky Podez ení, e ák zneu ívá návykové látky 2.3. Prevence v t ídnických hodinách Základní pravidla vedení t ídnických hodin Struktura t ídnických hodin Nám ty do t ídnických hodin Problémové situace a mo ná e ení 2.4. Pravidelné konzulta ní hodiny 2.5. Akce po ádané kolou Dlouhodobý preventivní program Plánované akce 2.6. Spolupráce s rodi i 2.7. Smysluplné vyu ití volného asu 3.1. P ehled preventivního programu 4.1. Oblast primární prevence 4.2. Oblast sekundární prevence 4.3. Sociální sí Královéhradecka

4 Základní kola Hradec Králové, Habrmanova 130 Minimální preventivní program pro kolu v oblasti rizikového chování ( kolní rok ) 1.1. Charakteristika koly Jsme úplná základní kola s postupným ro níkem se zam ením na výuku estetických p edm t, p edev ím hudební a výtvarné výchovy, v dy jedna t ída v ro níku je t ída s roz í enou výukou hudební výchovy. Prostorové p edpoklady umo ují vyu ovat ve dvou paralelních t ídách. kola se nachází v centru m sta v blízkosti elezni ního i autobusového nádra í, v t sném sousedství parku. Umíst ní koly profiluje skladbu ák ást d tí je ze staré zástavby m sta + ást ák dojí dí z okolních obcí. kola sestává ze dvou budov koly a kolní jídelny s dru inou. Na kole je v pr m ru 390 ák. Hudebn nadaní áci jsou vzd láváni ve t ídách s roz í enou výukou hudební výchovy, u ostatních rozvíjíme estetické cít ní výtvarnou výchovou. Pr m rný po et ák na t ídu je 21. Vzd láváme také áky cizích státních p íslu ník, v nujeme se velkému mno ství integrovaných ák Cíle minimálního preventivního programu V leto ním kolním roce budeme brát v t í z etel dle doporu ení M MT na realizaci sexuální výchovy. Tato výchova je chápána v ir ím kontextu jako výchova ke zdraví, co by m la být jedna ze základních priorit vzd lávání ve kolách. Chápeme d le itost prevence rizikového sexuálního chování. Toto téma máme za len no v MPP p evá n pro áky 9.ro ník, v rámci VP je téma za len no do ka dého ro níku. Dal í z na ich priorit bude upev ování zdravého klimatu koly s je t v t ím zacílením na osobnostní a sociální výchovu, zejména na budování kladných postoj a zlep ení komunikace. Chceme i nadále vést áky ke zdravému ivotnímu stylu. Nabízíme iroké spektrum volno asových aktivit. Za velmi d le ité pova ujeme adapta ní kurzy a t ídnické hodiny, ve kterých budeme i nadále pokra ovat. T ídnické hodiny jsou pevn stanoveny 1x za trnáct dní. Ka dým rokem si t ídní kolektiv stanoví pravidla chování a komunikace ve svých t ídách. V následujících letech jednotlivé t ídy u provád jí pouze drobné úpravy

5 svých stanovených pravidel, tato pravidla doprovázejí áky a do konce kolní docházky. Jako nejv t í úsp ch pova ujeme získání grantu z ESF- Investice do rozvoje vzd lávání. Projekt je realizován pod názvem Spole nou cestou ke zdravému klimatu koly ve spolupráci ty partnerských kol - Z Go árova, Z Bezru ova, Z Kukleny a Z Habrmanova. Bude realizován od 1.listopadu 2010 do Hlavním obsahem a zám rem projektu je vytvo ení pozice odborného pracovníka s takovou pracovní náplní, která umo ní eliminovat rizikové chování a umo ní v em ák m koly dosáhnout stejné podmínky pro své vzd lávání. Metodici prevence ty zapojených kol vytvo í tým, který bude koordinovat práci ve kole. Tato práce bude v sou innosti s náplní kolního odborného pracovníka Východiska pro minimální preventivní program Prvním východiskem je kontinuální práce na dlouhodobém preventivním programu ve spolupráci s o.s. Semiramis. Poda ilo se nám navázat spolupráci s organizací Prostor Pro, která by zajistila roz í ení pé e i na áky 1. stupn (4. a 5. ro níky). Dal í d le itou sou ástí na eho MPP budou i nadále adapta ní pobyty pro 6. ro níky nebo t ídní kolektivy, ve kterých se zm nil t ídní u itel nebo p i el do ro níku v t í po et ák. Dal ím d le itým bodem jsou t ídnické hodiny, stanovené v intervalu 1x za 14 dní. Velký význam z hlediska prevence m lo také zavedení t ídních pravidel chování a komunikace mezi áky i u iteli. Ka dá t ída si v 1. zá ijovém týdnu dohodne pravidla chování ve t íd, pravidla výtvarn ztvární a vyv sí je ve své t íd, u itel pouze dohlí í na samostatnou práci ák. S pravidly souvisí kreditový systém, který jsme vymysleli p ed ty mi lety, nechali jsme si zhotovit i po íta ový program. Zde jsou jasné sankce za nedodr ování pravidel a poru ování kolního ádu. Objevili jsme i dal í výhody nap. je odm ováno více ák pochvalami. Stávalo se toti, e dít, které m lo v e v po ádku a plnilo si své povinnosti, bylo pova ováno za jakousi samoz ejmost. áci nadaní získávali pochvaly, áci problémoví napomenutí a co ti ostatní?! T ídní u itel má mo nost velice p ehledn zjistit informace o své t íd a o jednotlivých ácích a v neposlední ad jsou rodi e informováni o chování svého dít te v asovém sledu jednoho m síce od v ech vyu ujících. Dal ím plusem je, e d ti mají mo nost zlep it si sv j m sí ní kredit a napravit své neuvá ené jednání.

6 V lo ském roce jsme tento systém je t vylep ili v oblasti v asné intervence a komunikace s rodi i. Rodi e obdr í kód, pod kterým se dostanou do systému, mohou tak nahlí et do programu libovoln a e it s vyu ujícím chování svého dít te ihned. Rodi e, pokud cht jí, zadají svou ovou adresu a ka dý pedagog m e s nimi komunikovat prost ednictvím internetové po ty. Myslíme si, e bychom tak mohli p edcházet p ípad m, kdy se rodi dovídá n které p estupky v chování svého dít te s velkým asovým odstupem. Tento zp sob hodnocení je zaveden pouze na druhém stupni, první stupe má vlastní alternativu hodnocení. Jsme p esv d eni, e se nám je t více poda í zlep ovat vztahy mezi áky, jejich chování mezi sebou, ale i k dosp lým osobám, p stovat u nich pocit v t í zodpov dnosti za své jednání. Smysluplné trávení volného asu je d tem v t pováno neustále, uv domovali jsme si jisté jednosm rné zam ení na ich krou k, a proto jsme v leto ním roce roz í ili zejména sportovní krou ky. kolní knihovna byla obohacena o dal í publikace, ve stanovené hodiny je p ístupná pro d ti. Takté u ebna po íta a internet. Nov p íchozí pedagogové jsou svými uvád jícími u iteli seznámeni s metodikou t ídnických hodin. Ka dý u itel má pevn stanovenou dobu svých konzulta ních hodin, v tuto dobu je k zasti ení ve kole, mohou se na n ho obracet áci i rodi e, osobní jednání je mo né i mimo tento as, ale je nutná vzájemná dohoda Klí ová opat ení na na í kole Spolupráce realiza ního týmu - preventista Ivona Skákalová - výchovný poradce t pánka Kordová - editel koly Ji í imek Tento tým se schází p i e ení problémových situací (jak pomoci d tem, rodi m, u itel m). Domlouvá postup p i zji t ní problémového chování, sjednává sch zku s rodi i. Sleduje áky z problémového prost edí. Seznamuje u itele s d le itými p ísp vky z odborných asopis, zajímavostmi z p edná ek nebo z rozhovor s odborníky. Upozor uje na zajímavé kazuistiky.

7 Vzd lávání pedagog V t ina pedagogického sboru pro la mnohými koleními, která se týkala sociáln patologických jev. K dispozici je odborný asopis PREVENCE, publikace ve kolní knihovn, videokazety a CD i DVD, internetové adresy, nap Spole ný postup p i dodr ování pravidel a e ení problém Do této oblasti spadá Kreditový systém chování a Krizový plán. V p ípravném týdnu jsme upravili n která bodová ohodnocení, do lo ke sní ení nebo naopak navý ení n kterých sankcí a pochval. Dále jsme zlep ili slu bu pro rodi e, kte í mají mo nost nahlí et do kreditového systému svého dít te v pr b hu celého m síce, mohou také komunikovat s pedagogem p es tento program. V rámci ochrany osobních údaj dostane ka dý ák p id leno svoje heslo. (viz P ÍLOHA 3) Postup p i e ení neomluvené absence A)Provedení diskrétního et ení, pohovor s dít tem O neomluvené i zvý ené omluvené nep ítomnosti informuje u itel výchovného poradce a editele koly nebo zástupce. P i zvý ené omluvené nep ítomnosti ov uje

8 její v rohodnost. T ídní u itel p i neomluvené absenci áka neprodlen kontaktuje zákonného zástupce a vy ádá si zd vodn ní nep ítomnosti. O absenci vede ádné záznamy (lze si i okopírovat ákovskou kní ku). Podle kolního ádu je rodi povinen omluvit áka do t í dn po p íchodu do koly. B)Neomluvená absence do sou tu 10 vyu ovacích hodin P i neomluvené absenci áka do sou tu 10 hodin se schází kolní tým s t ídním u itelem a domluví spole ný postup e ení s rodi i. Rodi e jsou pozváni do koly formou doporu eného dopisu nebo telefonicky. Je projednán d vod nep ítomnosti áka a zp sob omlouvání této absence, editel koly upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s mo nými d sledky v p ípad nár stu dal í absence. Provede se zápis z pohovoru, zákonný zástupce jej podepí e. P ípadné odmítnutí podpisu rodi em se do zápisu zaznamená. editel koly m e v zájmu zji t ní pravé p í iny zá koláctví áka a jejího odstran ní po ádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, pop. orgány sociáln -právní ochrany d tí. C)Neomluvená absence nad 10 vyu ovacích hodin editel koly svolává doporu eným dopisem výchovnou komisi ve slo ení: editel koly nebo zástupce, výchovný poradce, kolní metodik prevence, t ídní u itel a zákonný zástupce áka, zástupce orgánu sociáln -právní ochrany d tí, pop. dal í odborníci. B hem výchovné komise se po izuje zápis ve t ech vyhotoveních s podpisy v ech zú astn ných. Nedostaví-li se rodi áka, posílá se zápis na OPD se zprávou o absenci. P ípadné odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená. D)Neomluvená absence nad 25 hodin V p ípad, e neomluvená absence áka p esáhne 25 hodin, editel koly za le bezodkladn oznámení o pokra ujícím zá koláctví s nále itou dokumentací p íslu nému orgánu sociáln -právní ochrany d tí. Tato ohla ovací povinnost vychází z platné právní úpravy. Výchovná opat ení za neomluvené hodiny - do 2 hodin: napomenutí t ídního u itele hodin: d tka t ídního u itele

9 hodin: d tka editele koly a po ukon ení klasifika ního období 2. stupe z chování hodin: d tka editele koly a po ukon ení klasifika ního období 3. stupe z chování Klasifikace p i zvý ené absenci ák, který v jakémkoliv vyu ovacím p edm tu zame ká více jak polovinu vyu ovací doby, v daném klasifika ním období nebude klasifikován a vykoná dodate nou komisionální zkou ku, k této zkou ce m e vyu ující také p istoupit, pokud se ák úmysln vyhýbá kontrolním a písemným test m nebo ústnímu zkou ení Vstup policie do koly - odvedeme policistu do editelny - policista je povinen prokázat se slu ebním pr kazem nebo - odznakem slu by kriminální policie - v p ípad pochybností o toto nosti policisty si zam stnanec ov í toto nost telefonickým dotazem na pracovi ti policie - editel koly nebo jeho zástupce se seznámí s p edm tem policejního úkonu P edvolání áka, podání vysv tlení a výslech - kola zajistí dohled dosp lou osobou po celou dobu slu ebního zákroku - vyrozum ní rodi provádí policista p edem, u osoby mlad í 15 let uv domí také orgán sociáln právní ochrany mláde e, v p ípad, e tak neu inil, informuje rodi e t ídní u itel. ( o zp sobu vyrozum ní se domluví s policistou) Policista m e úkon provést i v p ípad, e vyrozum ní rodi e nelze zajistit a provedení úkonu nelze odlo it. V p ípad, e by vyrozum ním rodi e bylo ma eno vy et ování, vyrozumí kola zákonného zástupce a po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez ú asti osob vykonávajících dohled nad nezletilými. Pro d ti a mláde platí v plné mí e presumpce neviny Oznamování trestné innosti

10 - v p ípad, e je zam stnanec koly sv dkem trestné innosti nebo se o ní dozví, ohlásí to editeli koly - editel koly je povinen celou zále itost oznámit policii ikana kola je povinna e it ikanu ve kole a na akcích po ádaných kolou, mimo kolu je to v c rodi a policie. A. U ITEL JE SV DKEM IKANY BRUTÁLNÍHO NÁSILÍ - bezprost ední záchrana ob ti, ihned odvést do editelny nebo do kabinetu - vrátit se zp t do t ídy nebo zajistit dozor jiným pedagogem - je nutné zabrán ní domluv agresor na k ivé skupinové výpov di - pokra ovat v pomoci a podpo e ob ti, pokud je to nutné zajistit léka ské vy et ení - nevpou t t ob zp t do t ídy - kontaktovat rodi e ob ti P i rozhovoru s rodi i se vyvarovat slovu ikana, lépe je pou ít výraz trápené nebo ubli ované dít. Hovo it s nimi na rovinu, ujistit je, e se konflikt e í. Dohodnout s rodi i, jakým zp sobem bude zaji t na bezpe nost dít te. - kola celou zále itost ohlásí policii B. U ITEL SE O IKAN OD N KOHO DOZVÍ - informovat editele a výchovného poradce, domluvit se na postupu - nalezení vhodných informátor a sv dk ( nejvhodn j ími informátory jsou pr m rní studenti ), v dy je t eba zd raznit absolutní utajení informací ( m eme si t eba vymyslet záminku pomoc u iteli) - p i vlastním vy et ování je d le ité vést zápis a dále p ítomnost je t jiné osoby (d le ité proti obvin ní ze strany rodi ) - netla it, nenaléhat, nechat íct to, co cht jí ROZHOVOR SE SV DKY - sv dky vyslechnout postupn, pokud se rozcházejí ve výpov dích, je pozd ji mo ná konfrontace sv dk - v dy je nutné je ubezpe it, e jejich spolupráce nebude prozrazena - v e si zapisovat

11 ROZHOVOR S AGRESOREM Agresor by se po rozhovoru nem l vrátit do t ídy, záva nost situace vyhodnotí vy et ující. V dy je t eba upozornit agresora na to, e si ob sama nest ovala a velmi tvrd budete posuzovat p ípadný agresor v atak v i ob ti. Pokud je situace velmi záva ná, odvezou agresora rodi e dom. V p ípad v t ího po tu agresor, je t eba vyslechnout ka dého zvlá. - íci v e natvrdo, chtít v d t, co v echno d lal, upozornit na zapisování a pak se odml et - naru it mu jeho prostor, znejist t ho (dívat se mu do o í), v e si zapisovat a ml et, po kat a domluví - pak za ít klást otázky, nabídnout poleh ující okolnosti v p ípad p iznání se, nechat si od n ho podepsat zápis, oznámit mu, e budou informováni rodi e - konfrontace v ech agresor, oznámit jim, jak kdo vypovídal - po výslechu v ech agresor je t eba zajistit bezpe nost ob ti - je t eba provést na bezpe ném míst rozhovor s ob tí, uv domit ji o celém vy et ování, pokusit se s ní domluvit na p ípadné náprav situace (zále í na stupni ikany, vykazuje-li agresor ochotu své chování zm nit) - informovat rodi e agresora a ob ti, domluvit se na form setkání, dle kolního ádu stanovit káze ská opat ení Po uzav ení celé situaci je d le itá práce t ídního u itele, lze nap íklad hovo it se t ídou v komunitním kruhu, mo ná je také pomoc odborník nap. z DOMINA Nález neznámé látky - zajistit tuto látku, jedná-li se o podez ení, e by to mohla být omamná látka nebo jiná kodlivá látka, je t eba v p ítomnosti jiného lena pedagogického sboru ulo it tuto látku do obálky, ozna it ji datem, napsat místo zaji t ní, podepsat se a uvést p ítomného sv dka - obálku zanést do editelny, uschovat do trezoru - kola vyrozumí policii - p i p evzetí neznámé látky policií si kola nechá tuto skute nost podepsat OHRO ENÍ ZDRAVÍ STUDENTA

12 V p ípad ohro ení zdraví áka v d sledku podez ení na po ití omamné látky se postupuje tak, jako kdy student je nemocen. Záva nost situace vyhodnotí u itel. - odvést áka ze t ídy do editelny nebo do jiné místnosti, zajistit u n ho dozor dosp lé osoby a také zajistit dozor ve t íd - informovat rodi e nebo jiného zákonného zástupce o blí e nespecifikovaných zdravotních potí ích, zd raznit nutné léka ské vy et ení,(dle záva nosti situace zajistí odvoz rodi e nebo záchranná slu ba) - informovat editele koly P EDÁNÍ ÁKA DO PÉ E RODI NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE - popsat zdravotní obtí e áka, vysv tlit jaká máte podez ení - apelovat na zdravotní vy et ení RODI SI PRO DÍT NEP IJDE - je t eba znovu p ehodnotit stav dít te, zda zavolat záchrannou slu bu nebo vyslat dít v doprovodu dosp lé osoby k léka i - pokud je to mo né informovat o postupu koly rodi e - P i volání záchranné slu by popí eme stav dít te, ale nikdy neuvádíme podez ení na po ití omamných látek, nejsme odborníky v této oblasti a diabetický záchvat m e vypadat velmi podobn. Pokud by se stalo, e záchranná slu ba omítne p ijet, trváme na podepsání písemného prohlá ení o odmítnutí léka ské pomoci. - je nutné neprodlen vyhotovit zápis o celém p ípadu a realiza ní tým stanoví dal í spole ný postup Podez ení, e student zneu ívá návykové látky - metodik, výchovný poradce nebo editel provede diskrétní et ení, zjistí citliv co nejvíce informací - provede pohovor s dít tem, doporu í mu rozhovor s odborníkem (linka d v ry, Domino, zdravotní za ízení, kontaktní centra) - po d vodném podez ení citliv informuje rodi e a upozorní je na dal í postup koly - v p ípad negativního nebo laxního p ístupu rodi kola uv domí sociální odbor

13 - pokud není v silách rodi ani koly danou situaci e it je nutné vyhledat odbornou pomoc 2.3. Prevence v t ídnických hodinách V t ídnických hodinách navazují vyu ující na dlouhodobý program primární prevence Semiramis. Je nutné d tem vysv tlit smysl t ídnických hodin (co v e budou d lat, k emu m eme t ídnické hodiny vyu ívat). Ka dý t ídní u itel by m l vysv tlit d le itost spolupráce t ídního kolektivu Základní pravidla vedení t ídnických hodin ák má právo neú astnit se konkrétní aktivity (pravidlo STOP). V p ípad, e ák vyu ije toto pravidlo, stává se na danou aktivitu pozorovatelem. Do následné reflexe se m e zapojit se svými post ehy, av ak nemusí. Po ákovi nevy adujeme vysv tleni jeho neú asti. U itel má právo kdykoliv zastavit aktivitu (v rámci bezpe nosti, poru ení pravidel ). Je pot eba ák m toto pravidlo vysv tlit. Respekt práva na soukromí (o omezeních se informuje p edem). Ka dý sám rozhoduje, co komu ekne. Právo íct: K tomu se nebudu vyjad ovat. Bereme se vá n. Pravidlo d v ry (je v ak nutné upozornit na oznamovací povinnost.). Budeme-li n jaké informace chtít prezentovat mimo t ídu, vy ádáme si od ák souhlas. Jasn strukturujeme aktivity. Vysv tlíme, co se bude dít a jaký to bude mít smysl. Vytvá íme co nejvíce prostoru pro áky. P izp sobujeme program tomu, co pot ebují a vy adují áci. Dáváme ák m prostor vyzkou et si pot ebné dovednosti. P emý líme o rizicích p edem a zohled ujeme je v instrukci. Dáváme mo nost ák m vymyslet, jakým zp sobem se mohou vyhnout rizik m. Podporujeme a povzbuzujeme áky, aby projevovali i akceptovali r zné názory. P i probírání citlivých témat vedeme diskusi na obecn j í (mén osobní) úrovni. Nemluvíme p ímo

14 o jejich zku enostech, ale nap íklad obecn o pocitech jejich vrstevník. O et ujeme emo n vypjaté situace. Pou íváme zp tnou vazbu. Nep íjemné pocity se sna íme co nejp esn ji popsat a pojmenovat. (Mám strach, kdy se houpe na idli.). Vyvarujeme se hodnocení (Jsi nezodpov dný.), ironii (To ses p kn p edvedl.), v t ní (Vy jste ur it opisovali.), nevy ádané dobré rady (M l by ses víc u it.), dal í formy agrese (Od tebe jsem ani nic jiného ne ekal.). V p ípad pot eby operativn zavádíme dal í pravidla. (Oslovujeme se tak, jak chceme být oslovováni. Mluvíme sami za sebe, bez nálepek a hodnocení. Já-výroky ). Vzd láváme se v OSV. Pou tíme se jen do t ch témat, na která jsme p ipraveni Struktura t ídnické hodiny Velmi d le itý je výb r úvodní aktivity, jedná se o to, jestli chceme áky zklidnit nebo naopak nabudit na ur ité téma. Poté by m la následovat aktivita spojená s tématem t ídnické hodiny ( e ení provozních zále itostí, seznámení se a stmelování, práce s pravidly a e ení aktuálních problém, práce se vztahy ve t íd..) Ka dá t ídnická hodina by m la být uzav ena, m lo by následovat upevn ní získaných zku eností. Je d le itá aktivní ú ast pedagoga. Hodiny mohou vést i áci sami, nebo mohou dávat nám ty do t ídnických hodin. M li bychom si p edem stanovit konkrétní cíl (nap. sebepoznání, komunikace, spolupráce, etické jednání..) M eme vyu ívat zá itkové pedagogiky, st ídat r zné aktivity(diskuse, hry, komunitní kruh..) Nám ty do t ídnických hodin Na první t ídnické hodin by bylo dobré probrat v komunitním kruhu otázky typu: Co se ti v lo ském roce ve kole nejvíce líbilo? ; Co bys cht l zm nit. ; V em by ses cht l zlep it? Je mo né také zvolit formu anonymní ankety. Na druhém setkání je mo né za adit aktivitu Lo t ídy nebo Strom t ídy.

15 V dal ích hodinách by vyu ující m li seznámit áky s minimálním preventivním programem, dále s webovými stránkami a kontaktními adresami. Jinak je nápl t ídnických hodin pln v kompetenci t ídních u itel. Popis aktivity Lo t ídy (cíl: Uv domit si klady a zápory na eho t ídního kolektivu) Materiál:velký formát papíru, k ídy, pastelky, lepidlo, barevné papírky-4 barvy Nejprve dostane t ída za úkol nakreslit lo své t ídy, spole n jako kolektiv (aby se na její tvorb ka dý podílel). Lo bude mít: podpalubí, okýnka, st e, komín. M la by být celá vid t, zbytek je na fantazii d tí (vzhled, velikost, jméno ) Poté se t ída rozd lí na skupinky, ve kterých postupn vymý lí vlastnosti, v ci, hodnoty.týkající se t ídy, které pí í na barevné líste ky:modrý papírek=podpalubí- Co pova ujete za základ t ídy? ; lutý papírek=okýnka- Co byste rádi ukazovali ostatním, na co jste py ní? ; zelený papírek=st e - Co byste p ijali nového do svého kolektivu, ani by vám to ublí ilo? Co by vám vneslo vítr do plachet? ; ervený papírek=komín- Co byste cht li, aby z kolektivu zmizelo i se v bec neobjevilo? Co byste cht li, aby prolet lo komínem? A ve skupinkách sepí í jednotlivé líste ky, postupn je lepí na ur ené místo a tou to v em. Diskuse: Jak se vám líbí va e lo? Jak probíhala spolupráce? Co íkáte na líste ky? Cht li byste tam je t n co doplnit? Odpovídá to va í t íd v reálu? Jak je mo né odstranit v ci z komína? Rizika: upozornit na to, aby se nepsala ádná jména Tato aktivita m e mít návaznost i v dal ích t ídnických hodinách nap. vymyslet vlajku t ídy, pok ik nebo návrh na t ídní tri ka Popis aktivity Strom t ídy (cíl: práce v kolektivu) Materiál:velký papír, k ídy, pastelky, fixy, lepidlo, barevné líste ky ( ervená, lutá, zelená) D ti si nakreslí spole ný strom t ídy, na který posléze lepí barevné líste ky. Ka dý líste ek má sv j význam: lutý=znamená kv t, na tento líste ek d ti nakreslí, co v jejich t íd vzniklo, líbí se jim to a cht jí o to dále pe ovat, aby se to vyvíjelo; ervený líste ek=znamená plod, co je to, co v jejich t íd ji existuje a nadále cht jí, aby to tu bylo p ítomno; zelený líste ek=list, sem pí í to, co by cht li, aby z jejich t ídy zmizelo, opadalo. D ti pí í své post ehy na jednotlivé líste ky, poté se o tom spole n bavíme.

16 Diskuse: Jak se vám strom kreslil? Co m ete d lat pro to, abyste rozvinuli, p ípadn odstranili jednotlivé líste ky? K této aktivit se m eme vrátit po del ím asovém období a m eme zhodnotit, jestli se situace ve t íd n jak zm nila, nap. odstranili jsme n který zelený líste ek, udr eli jsme si v echny ervené. Popis pohybové aktivity ísla (cíl: Spolupráce, pohybovka) Materiál: papírky s ísly Skupinová interaktivní technika na nalad ní na spolupráci. Ka dý ák dostane p id leno trojmístné íslo, které mu lekto i p ilepí na rameno. áci nesmí znát ísla ostatních spolu ák. Principem hry je, aby hrá na dané znamení v daném ase zapsal co nejvíce ísel ostatních tak, aby co nejmén protihrá zapsalo jeho íslo; vyhodnocení hry; reflexe techniky. Popis aktivity Provazová lávka (cíl: uvoln ní, rozeh átí ú astník. Spolupráce a komunikace ve skupin. Rozházení umíst ní ú astník ) Materiál: lano nebo provaz U itel polo í na zem lano (nebo rozmístí idli ky do krou ku ch ze po idli kách). áci se na lano postaví t sn vedle sebe. U itel poví p íb h: Lano je nata eno jako lávka p es hlubokou propast, kdo ob ma nohama sestoupí z lana, spadne do propasti. (Dole je propast, kde ijí domorodci, o kterých se neví, ím se p esn iví. Nemají rádi, kdy se nad nimi procházejí turisté, a proto je t eba se chovat velice ti e. Nemluvíme, kdy se budou ozývat hlasit j í zvuky, bude odebrána idle). Poté mají ú astníci za úkol se adit se na lanu podle za áte ních písmen k estních jmen ( od A do Z), bez mluvení se zavázanýma o ima se se adit od nejmen ího po nejvy ího, bez mluvení se se adit podle barvy o í (nutný je vzájemný o ní kontakt). Poukázat na nutnost spolupráce a zapojení celé skupiny. Podporovat ke spolupráci v echny ú astníky. Podporovat v nich týmového ducha. Mo ná obm na, e pokud n kdo sestoupí z lana ob ma nohama, do propasti padá celá skupina. Na zem se pomocí provázku vytvo í lávka a d ti rozd lení do dvou skupin mají za úkol po ní p ejít. Problém spo ívá v tom, e nemohou mluvit a v dy musí jít dva proti sob. Poté se situace zkomplikuje a lávka se na n kolika místech poni í. Následuje je t obtí n j í situace, kdy si ka dá skupina musí zvolit záchraná e, který musí tentokrát slepé kamarády bez mluvení p evést (zachra ovaní musí mít zav ené o i).

17 Velice efektní je pustit p i tom hudbu (navozuje atmosféru, ohrani uje hry). Diskuse: D lala tahle hra n komu problémy? Jste v ichni v po ádku? Co myslíte, e bylo p í inou úsp chu? Nebo naopak neúsp chu. Rizika: Nevhodné pro neurotiky a psychotiky; pro ú astníky, kte í mají pohybová omezení. P i této h e lze zaznamenat mo né náznaky ikany být obez etní. M e vadit t m, kterým je nep íjemný bli í t lesný kontakt Problémové situace a mo ná e ení áci na sebe navzájem negativn reagují P eru í se innost a otev enými otázkami vedeme áky k popisu toho, co se d je a co by bylo mo né d lat jinak a jak. áci odmítají být aktivní P í iny mohou být r zné (únava, nezvyk pracovat tímto zp sobem, nezájem o danou v c, intenzivní zájem o jinou v c, ). Efektivní je celou situaci otev ít a doptat se na d vody nezájmu a mo nostech nápravy (Co bychom mohli ud lat pro to, aby se situace zm nila?). Zadaná aktivita se nepovede Vznikne-li nap íklad hádka mezi áky, i aktivita sklouzne do komedie. S áky spole n pop emý let, o em to pro n bylo a co se pro n na tom p ípadn ukázalo. Vyu ívat k tomu otev ené otázky (O em pro vás tato aktivita byla? Bylo n co, s ím jste byli ne-spokojeni? Co by se m lo zm nit, abyste byli spokojeni?). Rozvleklá reflexe Rozpovídá-li se o daném tématu p íli dlouho, je mo né, e n kte í áci za nou odpadat. Proto je dobré dávat si pozor na délku reflexe a preferovat spí e krátké a rychlé typy reflexí, do které jsou zapojeni v ichni áci ( kály, sdílení ve dvojicích, ve skupinkách apod.). Stane se n co, na co jsme nebyli p ipraveni áci se navzájem urazí, n kdo za ne plakat nebo odmítá komunikovat a dál pracovat na aktivit.

18 Vhodné je jít za doty ným a nabídnout mu mo nost si o vzniklé situaci popovídat (bu te nebo nap. po hodin ). Na základ vyhodnocení situace aktivitu bu ukon íme, nebo v ní budeme dál pokra ovat. U itel by m l b hem zastavení aktivity celou situaci moderovat a diskutovat s áky, jak ji vnímají, co se stalo a co koho napadá za e ení. Postup p i e ení aktuálních problém Necháme-li áky sd lovat, co se jim ve t íd líbí a nelíbí, vede to k tomu, e se poda í podchytit a asto vy e it adu problém. Definování toho, co bychom mohli spole n e it (návrhy jednotlivc, t ídy, u itele) Sb r nápad na e ení konkrétních v cí/problém Výb r e ení Podpora skute ného fungování dohodnutého e ení/pravidla EMO N VYPJATÉ SITUACE N kdo se cítí smutný, zúzkostn lý, na tvaný nebo se rozplá e Zastavit na chvíli aktivitu, ím dáme najevo, e jsme si v imli, e se n co d je. M eme se daného zeptat, co se d je a co práv te pot ebuje. Zda chce hovo it i na chvíli opustit skupinu a vrátit se, a bude p ipraven. Sd lit, e je v po ádku, kdy lov k dává své city najevo. Vyjád it podporu. ákovu emoci ani plá nepopíráme, vyjád íme pochopení.

19 Je mo né aktivitu p eru it i zcela ukon it. Hodn to závisí na rekci ák i samotného pla ícího. Mo nost pracovat s ákem individuáln, zeptat se ho, co se d je, nabídnout krátký rozhovor. V p ípadech r zných nedorozum ní mezi áky m eme nabídnout pomoc v roli moderátora rozhovoru. Nutné je odezn ní emocí, postupn áci vyjád í d vody jejich roz ílení konkrétní popis chování! áci asto doká í sami zformulovat návrh e ení. Co by se m lo p í t d lat, aby k takovému problému nedo lo. Vedeme áky otázkami k popisu toho, jak by m l vypadat cílový stav a co pro to mohou ob strany ud lat. P i moderování nehledáme viníky, ale zp sob e ení! 2.4. Pravidelné konzulta ní hodiny D ti i rodi e jsou seznámeni s konzulta ními hodinami v ech u itel, zárove ale v dí, e v záva ných p ípadech se lze obrátit na pedagoga ihned, ten zvá í situaci a dle záva nosti ji e í Akce po ádané kolou Vyu íváme p edev ím dlouhodobých preventivních program. P i výb ru se zamý líme nad smysluplností a pot ebností pro na i kolu. N které akce plánujeme dlouhodob, jiné e íme dle momentální nabídky. Spolupracujeme s odborníky z Domina, pedagogicko psychologické poradny, policie Dlouhodobý preventivní program

20 O.S.SEMIRAMIS zaji uje na na í kole dlouhodobý program primární prevence. S touto organizací spolupracujeme ji ty i roky. V leto ním roce vyu ijeme nabídku Programu II, který je více zam en na práci s kolektivem, zdravou interakci ve skupin, schopnost tolerovat odli nosti, um ní spolupráce a komunikace s ostatními. V pr b hu celého programu se lekto i sna í vést áky ke zdravému ivotnímu stylu, zabývají se i dal ími formami rizikového chování, nap íklad rasismem, nevhodným sexuálním chováním, ikanou, kriminalitou Lekto i pracují kontinuáln s d tmi po dobu ty let (od 6. do 9. t ídy), ka dý rok probíhají dva t íhodinové pracovní bloky. Lekto i, t ídní u itelé a editel koly podepisují kontrakt (viz. P ÍLOHA 4), kde jsou uvedeny podmínky pln ní. Na tomto programu je nutná ú ast t ídních u itel, d vodem je zkvalitn ní vztahu u itel x ák, v r zných aktivitách se lekto i sna í minimalizovat bariéry obou stran. Po skon ení ka dého bloku programu obdr í t ídní u itel záv re nou zprávu a informace, jak dále se t ídou m e pracovat Plánované akce Zá í: Adapta ní pobyty pro 6. ro níky a t ídu 7.A Tvo ení pravidel chování a komunikace v ka dé t íd ( t ídy) Sportovní den s m stskou policií áci druhého stupn íjen: Semiramis dlouhodobá primární prevence( t ídy) Prostor Pro 4. 5.ro níky Listopad: Semiramis Kurs sebeobrany dívky z 9.t íd P edná ka pro rodi e Jak lépe chápat va e dospívající dít Prosinec: ikana, kyber ikana m stská policie (4.-6.ro níky) Bezpe né chování ro níky Právo, morálka, odpov dnost 7.ro níky P estupky a trestná innost ro níky Literární sout Zvládnu v e sám, nebo n kdy pot ebuji pomoc Leden: Semiramis Unplugged preventivní program pro 7.ro níky Literární sout Zvládnu v e sám, nebo n kdy pot ebuji pomoc Únor: Semiramis Unplugged preventivní program pro 7.ro níky

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

ANGLI TINA ve Velké Británii

ANGLI TINA ve Velké Británii ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více