PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr"

Transkript

1 PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007

2 OBSAH ÚVOD str. 3 I. POSTAVENÍ STARŠÍCH OSOB NA TRHU PRÁCE 1. Zaměstnanost 2. Charakteristika starších osob z pohledu pracovní síly 3. Nezaměstnanost 4. Flexibilita II. VZDĚLÁVÁNÍ 1. Bariéry vzdělávání starších osob 2. Vzdělávání zaměstnanců podniků III. PŘÍJMOVÁ MOTIVACE 11 IV. DŮCHODY 1. Předčasný důchod 2. Přesluhování V. MOŽNÉ SMĚRY ŘEŠENÍ A. oblast vzdělávání B. oblast aktivní politiky zaměstnanosti C. oblast flexibilních forem zaměstnávání a pracovních podmínek D. oblast příjmové motivace E. oblast postupného odchodu z ekonomické aktivity starších osob a zkracování jejich pracovní doby F. oblast důchodového pojištění G. oblast podpory zaměstnávání starších osob se zdravotním postižením

3 ÚVOD Stárnutí obyvatelstva je jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů všech vyspělých zemí. Reakcí na očekávané progresivní stárnutí i na skutečnost, že následující generace starších osob budou zdravější a vzdělanější, je nový koncept přístupu společnosti k populačnímu stárnutí - Aktivní stárnutí - prosazovaný na půdě OSN a dalších mezinárodních organizací. Je založen na změně postoje společnosti ke starým lidem a vychází ze společenské podpory umožňující starším lidem, na základě jejich vlastního výběru a okolností, plně se zapojit do společenského života (pokračovat v ekonomické aktivitě, později odcházet do důchodu, zapojit se do jiných společensky prospěšných činností jako např. dobrovolnictví, pečovatelství, kulturních aktivit atd.). Tento přístup se snaží reagovat na otázky, jak zmírňovat celospolečenské dopady měnících se relací ve věkové struktuře (zejména pro sociální zabezpečení a zdravotnictví) a zároveň zahrnuje humánní aspekty postavení seniorů v populaci s ohledem na zvyšování kvality jejich života. Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem bude počet osob starších 65 let intenzivně přibývat, počet dětí naopak ubývat. Podle střední varianty projekce dojde do roku 2050 k více něž zdvojnásobení počtu obyvatel ve věku nad 65 let, přičemž u nejstarších osob, tj. nad 85 let, dojde dokonce k zpětinásobení jejich dosavadního počtu. U počtu dětí ve věku 0-14 let dojde k poklesu o více než jednu čtvrtinu. Přes počínající proces stárnutí populace je demografická struktura obyvatelstva ČR z ekonomického pohledu stále příznivá. V roce 2004 dosáhl podíl počtu obyvatel v produktivním věku let rekordní úrovně (71% všech obyvatel). Této rekordní úrovně je dosaženo především díky tomu, že do období ekonomické aktivity dorostly silné demografické ročníky ze 70. letech minulého století, zatímco populačně silné poválečné ročníky jsou stále ještě v produktivním věku. Právě přechod těchto ročníků do důchodového věku, ke kterému bude ve stále větší míře docházet 1, bude znamenat nejen značnou zátěž pro zdravotnictví, systém starobních a invalidních důchodů, ale také přinese podstatné změny v situaci na trhu práce, zejména pak na straně zdrojů a nabídky pracovních sil na trhu práce. V důsledku stárnutí obyvatelstva se již dnes v mnoha evropských zemích realizují plány na oddálení odchodu do důchodu, čímž se zesiluje potřeba diskutovat o zaměstnanosti a pracovních podmínkách. Vzhledem k tomu, že se i v České republice od roku 2009 očekává trvalý a ve svých důsledcích velmi významný pokles počtu obyvatel v produktivním věku, otázka zaměstnávání starších pracovníků nabývá na své intenzitě. Fakt, že se nejedná pouze o pokles absolutní, nýbrž i relativní (podíl osob v produktivním věku let sníží na 66 % v roce 2020 a dále až na 56 % v roce 2050), tuto intenzitu jenom zesiluje. 1 Nejrychlejší vzestup počtu obyvatelstva ve vyšším věku je očekáván mezi roky 2010 a 2025, a dále pak po roce

4 První, základní, kroky k prodloužení ekonomické aktivity starších osob byly již provedeny prodlužování statutární věkové hranice nároku na starobní důchod, omezení nároků na předčasné důchody, prakticky neomezený souběh starobního důchodu a příjmů ze zaměstnání a stanovení podílu účasti starších uchazečů o zaměstnání na opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na skutečnost, že česká ekonomika si na nejbližší roky vytyčila šestiprocentní tempo růstu HDP 2, bude třeba dále (a zřejmě i podstatně intenzivněji) podporovat zaměstnanost starších osob. K tomu však bude potřebné přijmout řadu vhodných opatření, a to ať už v oblasti pracovních podmínek, aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávacího systému, příjmové politiky či důchodového systému. Cílem tohoto výzkumného projektu je 1. popsat a zhodnotit současný a očekávaný stav v oblasti zaměstnávání starších osob ve všech svých souvislostech; 2. na základě získaných poznatků z rozboru domácích a zahraničních materiálů, z dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, dotazníkového šetření u populace starší 18- ti let, dotazníkového šetření osob starších 50 let, z uspořádaných kulatých stolů na úřadech práce a zejména z expertních studií doporučit směry, možná řešení a opatření v oblastech, mající významný vliv na problematiku zaměstnávání starších osob. Předkládaná práce byla řešena v rámci programu Moderní společnost a její proměny (2. běh) v období let Při zpracování byly uplatněny především tyto metody a informační prameny: sekundární analýza domácí literatury sekundární analýza relevantních zahraničních materiálů sekundární analýza dříve provedených výzkumů a šetření analýza statistických dat analýza relevantních právních předpisů diskuse u tzv. kulatých stolů s experty vybraných úřadů práce podklady expertů vybraných úřadů práce dotazníkové šetření u populace starší 18-ti let dotazníkové šetření mezi zaměstnanci 50+ let dotazníkové šetření u zaměstnavatelů. 2 Již dnes je zřejmé, že k dosažení tohoto růstu bude nutný růst celkové míry zaměstnanosti. Ten však, dle našich analýz (Karpíšek: Ke střednědobé prognóze zaměstnanosti starších osob ), jen velmi ztěží proběhne bez růstu zaměstnanosti starších osob (v podstatě jedinou kohortou, kde lze očekávat výraznější růst míry zaměstnanosti, jsou osoby starší 50 let). 4

5 Projekt vypracoval tým pracovníků společnosti Markent s.r.o. a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v.v.i. ve složení: Mgr. Jiří Remr, Ing. Otakar Ďurďa, Mgr. Jaromíra Kotíková, Ing. Zdeněk Karpíšek, Mgr. Miriam Kotrusová, PhD., Ing. Helena Vychová, Mgr. Markéta Nekolová, Ing. Ivo Baštýř, Milan Šlapák, Mgr. Danica Krause, Mgr. Anna Šťastná a další. Na zpracování projektu se dále podílel i Národně vzdělávací fond a experti z řad pracovníků 6 úřadů práce (ÚP České Budějovice, ÚP Chomutov, ÚP Opava, ÚP Ostrava, ÚP Praha-západ, ÚP Zlín), kterým tímto řešitelé děkují. Řešitelé zároveň děkují za průběžnou spolupráci pracovníkům MPSV ČR. Studie má tyto části: 1. Souhrnná zpráva 2. Příloha I.: Podkladové analytické studie k problematice podpory zaměstnanosti starších osob (Statistická analýza zaměstnanosti starších osob, Poznámky ke střednědobé prognóze zaměstnanosti starších osob, Základní přehled opatření zaměřených na podporu starších pracovníků v zemích EU, Zhodnocení demografické projekce ve vztahu k starším pracovníkům) 3. Příloha II.: Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob (v oblasti příjmové motivace, osob se zdravotním postižením, v oblasti flexibility pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní ochrany, v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, v oblasti vzdělávání, v oblasti důchodového systému, návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob prostřednictvím postupného zkracování jejich pracovní doby) 4. Příloha III.: Expertní šetření úřadů práce (Shrnutí expertních studií vybraných úřadů práce, osnova podkladů požadovaných od expertů vybraných úřadů práce, Studie expertů úřadů práce České Budějovice, Chomutov, Opava, Ostrava, Praha-západ, Zlín) 5. Příloha IV.: Výsledky sociologických šetření u populace, starších zaměstnanců a u organizací zaměstnavatelů 6. Příloha V.: Statistické podklady (tabulky a grafy) Úkolem Souhrnné zprávy je shrnutí základních poznatků a formulace možných směrů řešení. Šíře problematiky neumožňuje zabývat se v Souhrnné zprávě všemi problémy, nutně se některých problémů zpráva jen dotýká. Uvedené směry řešení (z nichž každý námět vyžaduje hlubší analýzu a rozvedení) jsou zde formulovány ve zhuštěné podobě. V tomto smyslu odkazujeme na přílohy, kde je výrazně větší prostor pro rozvádění poznatků a námětů. 5

6 I. Postavení starších osob na trhu práce 1. Zaměstnanost Zaměstnanost v podmínkách České republiky je v období charakterizována mimořádným poklesem počtu pracujících v nejmladším produktivním věku let o 407,5 tis. Míra zaměstnanosti této věkové kohorty, v důsledku enormního nárůstu počtu studentů na středních a vysokých školách, klesla z 46,9 % v roce 1993 na 38,3 % v roce 2000 a až na 27,3 % v roce Tento trend se patrně bude dále prohlubovat; přetrvávajícím vysokým podílem pracujících s úvazkem na plnou pracovní dobu. Podíl částečných úvazků letých představoval ve 2. čtvrtletí 2005 pouze 4,3 % celkové zaměstnanosti, (což je podstatně méně než v průměru za EU-25 (18,0 %) nebo EU-15 (19,8 %)); díky účinnosti opatření státu v oblasti starobních důchodů (prodlužování statutární věkové hranice nároku na důchod, omezení nároků na předčasné důchody, prakticky neomezený souběh starobního důchodu a příjmů ze zaměstnání, vyšší zvýhodnění pracovní činnosti při přesluhování ) zvýšením míry zaměstnanosti ve skupině letých z 19,0 % v roce 1993 na 25,3 % v roce 2000 až na 44,7 % v roce Růstový trend ve vývoji zaměstnanosti věkové skupiny letých v ČR v posledním období je v souladu s Lisabonskou strategií EU s cílem prodloužit aktivní věk občanů Evropské unie, ovšem předpokládané 50 % míry zaměstnanosti letých v horizontu roku 2010 zřejmě dosaženo nebude. 2. Charakteristika starších osob z pohledu pracovní síly Starší pracovníci jsou zaměstnavateli ceněni zejména pro dlouholeté pracovní a životní zkušenosti, pro vyšší zodpovědnost a loajalitu, dále pak pro uvážlivější a vyrovnanější rozhodování, spolehlivost, menší fluktuaci a větší časovou flexibilitu. Naopak, jejich negativy jsou zejména nižší úroveň dosaženého vzdělání, neochota dále se vzdělávat, chybějící dovednosti v používání nových technologií, nedostatečné jazykové a počítačové znalosti, nižší fyzická výkonnost, častější zdravotní problémy, zatíženost stereotypy. V případě zkušenosti s nezaměstnaností pak i neznalost metod hledání nového zaměstnání a výraznější dopady na psychiku oslabující motivaci k hledání nového zaměstnání. Pokud dochází ke kumulaci výše uvedených negativ, zejména pak nízkého vzdělání a špatného zdravotního stavu, starší osoba se na trhu práce stává v podstatě nezaměstnatelnou. V případě manuálních, fyzicky náročných profesí, významně klesá u starších pracovníků v důsledku celkové fyzické únavy schopnost k jejich výkonu (v tržním, konkurenčním prostředí pro zaměstnavatele nezanedbatelná skutečnost!). 6

7 Hlavním důvodem setrvávání starších osob v zaměstnání i po dosažení důchodového věku je jednoznačně ekonomická motivace. Ne nevýznamný vliv má i potřeba kontaktu s lidmi a potřeba užitečnosti. 3. Nezaměstnanost Starší nezaměstnané osoby vykazují určitá specifika, která je odlišují od ostatních nezaměstnaných a negativně ovlivňují možnosti řešení jejich nezaměstnanosti. Problémem není ani tak jejich počet 3 (a to i z důvodu existujících únikových cest z trhu práce, jako např. invalidní důchody nebo předčasné starobní důchody) jako jejich dlouhodobé setrvávání v nezaměstnanosti, které u většiny z nich vede ke ztrátě kvalifikace a pracovních dovedností a nárůstu psychických problémů, tedy k zhoršení už tak nevýhodného postavení na trhu práce. Nezaměstnanost, zejména dlouhodobá, postihuje zejména osoby s nedostatečnou nebo nevhodnou kvalifikační úrovní, které současně projevují nižší zájem o další vzdělávání a ochotu k případné rekvalifikaci, změně jejich dosavadní kvalifikace. Starším nezaměstnaným podle názorů expertů z úřadů práce chybí zejména motivace k dalšímu vzdělávání a sebedůvěra v jeho zvládnutí - motivační složka je ve vzdělávání zastoupena nedostatečně. Vzhledem k tomu, že v současné době dávají zaměstnavatelé přednost spíše aktuálnosti vzdělání před praxí, je zřejmé, že starší osoby jsou v nevýhodě, pokud si nedoplňovaly a nerozšiřovaly poznatky ze svého oboru prostřednictvím dalšího vzdělávání, neboť v době jejich přípravy na povolání ještě celá řada studijních oborů nebo vzdělávacích předmětů buď vůbec neexistovala nebo měla obsah odpovídající tehdejšímu stavu poznání. Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ) v ČR není v případě řešení problematiky nezaměstnaných nad 50 let dostatečně účinná. Určité zvýhodnění starších osob je uplatňováno v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, k podpoře vzdělávání nezaměstnaných. Úřady práce mají stanoveny kvóty minimální účasti starších nezaměstnaných na rekvalifikacích 4. Důvody nízké účinnosti APZ patrně pramení z faktů, že: 1. systém APZ v ČR je oproti ostatním zemím EU finančně i personálně poddimenzovaný; 2. systém APZ je celkově minimálně cílen na uchazeče o zaměstnání nad 50 let; 3. oblast zprostředkování flexibilních forem zaměstnání starším uchazečům o zaměstnání je v ČR využita zatím jen minimálně. 3 Specifická míra nezaměstnanosti je pod celkovou mírou nezaměstnanosti. Nutno však dodat, že rozevřené nůžky se pomalu, ale jistě svírají. 4 Kvóty nemají jednoznačně pozitivní efekt, neboť kvóta může omezovat přístup jiných potřebných skupin. Také bývá obtížné kvótu naplnit, protože bez existence jiných opatření podpůrného či represivního charakteru, která by motivovala k účasti na rekvalifikacích, neprojevují starší nezaměstnaní o tato školení zájem. 7

8 4. Flexibilita Jak ukazuje zahraniční praxe, jedním z faktorů, který má vliv na zaměstnanost osob ve vyšším věku, je možnost flexibilní úpravy pracovní doby (zejména zaměstnání na částečný úvazek) a úprava pracovních podmínek. Novelizace zákona o důchodovém pojištění z roku 2004, která umožnila neomezený souběh starobního důchodu a placené práce (s podmínkou uzavření pracovního poměru na dobu jednoho roku), sice vytvořila vhodné podmínky pro růst zaměstnanosti osob v důchodovém věku, žádné další řešení, které by podpořilo zaměstnanost osob ve vyšším věku, nebylo implementováno. Ani nový zákoník práce přijatý v roce 2006 nereflektoval zvláštní postavení starších lidí na trhu práce a jejich potřebu větší flexibility v podmínkách jejich zaměstnání. Na druhou stranu však nový zákoník práce vytvořil velký prostor pro smluvní volnost zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců při uzavírání kolektivních dohod (nebo vnitřních předpisů), v rámci nichž mohou zaměstnavatelé nabízet svým starším (i jiným) zaměstnancům různá zvýhodnění. V České republice se míra zaměstnanosti na částečný úvazek s věkem zvyšuje, přesto však významně nejčastějším typem zaměstnání u pracujících v předdůchodovém věku zůstává zaměstnání na celý úvazek. Důvodem je jak snaha maximalizovat svůj příjem pro výpočet důchodových nároků, tak i nezájem o tento typ zaměstnání ze strany zaměstnavatelů. Částečný úvazek preferují zejména pracující důchodci. Zkrácená pracovní doba (doplněná vhodným opatřením) může být východiskem nejen pro osoby fyzicky vyčerpané z práce, ale i pro osoby trpící zdravotními problémy, apod.. II. Vzdělávání Zájem o vzdělávání starších věkových skupin české populace se ukazuje být v porovnání se státy EU velmi nízký. Nedostatečné zapojení do dalšího vzdělávání je jednou z příčin, proč se starší pracovníci špatně přizpůsobují novým požadavkům trhu práce a v důsledku toho vzniká bariéra pro možnosti prodlužování jejich ekonomické aktivity. Legislativní vymezení podmínek pro další vzdělávání obecně, a pro další vzdělávání starších osob zejména, je zcela nedostačující. Prostřednictvím jednotlivých předpisů jsou upraveny pouze dílčí aspekty dalšího vzdělávání dospělých. Skupině starších pracovníků nad 50 let není, s výjimkou zákona o zaměstnanosti a jeho návazných vyhlášek, věnována v legislativě specifická pozornost. Účast na dalším vzdělávání, resp. na vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzech, je velmi 8

9 nízká - pouze 21 % zaměstnanců ve věku let se v posledních třech letech zúčastnilo vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu. Nízká účast starších zaměstnanců na vzdělávání je ovlivněna jak nedostatkem příležitostí poskytovaných zaměstnavatelem, tak i nízkou ochotou samotných starších osob ke vzdělávání. Účast na vzdělávání, která je výslednicí těchto dvou faktorů, je dále závislá zejména na věku, úrovni vzdělání a s tím související zastávané profesi, velikosti podniku a jeho odvětvové příslušnosti. Rozhodující překážky spočívají v nízké motivaci a sebedůvěře. Pro zvýšení zájmu o vzdělávání ve starším věku je nezbytné, aby jednotlivci měli potřebu a možnosti se průběžně vzdělávat již od svého mládí. Toho lze docílit vytvořením všeobecně přijímaného povědomí o potřebnosti neustálého rozšiřování znalostí a dovedností v průběhu celého života a zejména vytvořením podmínek legislativních a institucionálních, aby byl přístup k dalšímu vzdělávání co nejširší pro všechny skupiny populace. 1. Bariéry vzdělávání starších osob Bariéry mají podobu finanční i nefinanční. Podniky ve většině nevytvářejí vhodné prostředí pro vzdělávání starších pracovníků. Pokud jsou tito zařazeni do vzdělávání, jeho výsledky často nejsou ohodnoceny mzdově ani postupem a vzdělávání je považováno spíše za příspěvek k udržení zaměstnání. Zaměstnavatelé u starších pracovníků poukazují zejména na nedostatky v úrovni jejich vzdělání a v ochotě si potřebné znalosti průběžně doplňovat. Schopnost starších pracovníků zvládnout nároky kladené vývojem v jejich profesi je polovinou zaměstnavatelů hodnocena jako nízká. Nepříznivé kvalifikační charakteristiky starších pracovníků jsou zaměstnavateli považovány za významnější bariéru než problémy typu zdravotní stav, vysoké mzdové požadavky, pracovní doba či pracovní úvazek. Na první místo požadovaných schopností u starších osob, které by se měly zlepšit, podniky řadí odborné znalosti a dovednosti spojené s danou profesí. Teprve až na dalších, i když velmi významných místech, jsou požadavky na zvýšení jazykových znalostí, dovedností práce s počítačem, schopností přizpůsobovat se technologickým změnám. Rovněž ochota se dále vzdělávat je u starších osob hodnocena jako nedostatečná. 2. Vzdělávání zaměstnanců podniků Zaměstnavatelé s výjimkou tzv. normativního vzdělávání, vzdělávání o bezpečnosti práce a ve vymezených případech zajištění zapracování nejsou zavázáni k poskytování dalšího vzdělávání a ani k vytvoření časových a hmotných podmínek pro vzdělávání, s nimiž by zaměstnanec mohl v případě vzdělávání s jistotou počítat. Zájem podniků o vzdělávání jejich zaměstnanců není podpořen systémově. 9

10 Citelně se projevuje chybějící jednotná legislativa (nejlépe v podobě jednoho zákona) vymezující systém celoživotního učení jako celek, která by řešila vedle vymezení nároků dospělých na vzdělávání a odpovědností všech zúčastněných subjektů, i oblast motivace a kompenzace nákladů s ním spojených. Současné legislativně vymezené podmínky pro stimulaci zájmu jednotlivců a podniků o další vzdělávání jsou marginální a neúčinné. Zcela chybí nástroje daňového typu. Legislativně by měly být zakotveny i další podmínky fungování systému dalšího vzdělávání, jako je zajišťování kvality vzdělávání a přístupu k relevantním informacím. Systémové podmínky pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání včetně kvalifikací nabytých neformálním učením a praxí jsou zatím na počátku svého vzniku. V ČR mohou podniky náklady na vzdělávání zahrnout do celkových nákladů. Dodatečné finanční stimuly, které představují určitou prémii pro podnik, však nejsou uplatněny. Pokud podniky realizují vzdělávání svých zaměstnanců, zaměřují se spíše na běžné formy, tj. zařazují zaměstnance do školení podle potřeb podniku. Většinou neberou v úvahu věk. Lze proto předpokládat, že jsou spíše upřednostňováni mladší pracovníci. Pouze malá část podniků (15 %) přizpůsobuje kurzy potřebám starších pracovníků. Další specifická opatření podporující starší zaměstnance s cílem vytvořit jim lepší podmínky pro pokračování v práci realizuje zanedbatelná část podniků (5 %). Alternativní nástroje, které by podněcovaly iniciativu samotných pracovníků, jakými jsou plány kariérního růstu jednotlivců, neplacené volno apod., podniky používají pro vzdělávání svých pracovníků méně často. Podniky se většinou při péči o své zaměstnance soustřeďují na mladší pracovníky, kde mají větší jistotu, že prostředky vložené do jejich školení se jim vrátí v podobě vyšší produktivity práce a vyššího výkonu. U starších pracovníků při jejich vzdělávání nejde ani tak o zvýšení výkonu jako spíše o snížení mezery ve výkonu oproti mladším kategoriím, či o udržení kroku se změnami, k nimž dochází na pracovních místech. Většina podniků proto investice do vzdělávání starších zaměstnanců omezuje a zajišťuje si potřebné kvalifikace prostřednictvím náboru mladých pracovníků s adekvátním vzděláním. Míra, se kterou jsou podniky ochotny se věnovat starším zaměstnancům, se mezi jednotlivými typy podniků významně liší. Velké podniky, které se plánovitě zabývají lidskými zdroji, mají více zkušeností a také zdrojů na to, aby svá opatření specificky zaměřily i na starší pracovníky. Platí to také pro podniky v nepodnikatelské sféře a pro podniky, v nichž působí odborová organizace. Na druhé straně podniky zaměstnávající převážně mladou pracovní sílu, tj. malé a střední podniky, patří mezi zaměstnavatele, kteří nemají zájem se staršími pracovníky zaobírat a uvádějí spíše nevýhody spojené s jejich zaměstnáváním. 10

11 III. Příjmová motivace Mechanismy příjmové motivace zaměstnávání starších osob představují rozsáhlý soubor nástrojů. Lze konstatovat, že téměř všechny okruhy opatření, které pozitivně ovlivňují jejich pracovní aktivitu, jsou v té či oné míře s příjmovou motivací spojeny. Platí to např. o systémech vymezujících nároky a úroveň starobních důchodů, zejména omezení výše předčasných důchodů, mechanismus zvyšování důchodů při tzv. přesluhování, souběh důchodů a pracovních příjmů nebo o rozsáhlém souboru různorodých motivací uplatňovaných zaměstnavateli v systémech odměňování orientovaných na prodlužování zaměstnání klíčových starších pracovníků. Právní rámec příjmové motivace k zaměstnávání starších osob je v ČR relativně úzký. Úpravy specificky zaměřené na příjmové podněty k zaměstnání starších osob obsahují předpisy o důchodovém pojištění. Určité podněty k příjmovému zvýhodnění resp. nákladovým úsporám jsou dány předpisy o zaměstnanosti (nejsou však specificky vztaženy jen na starší osoby) a právní předpisy o pojistném na sociální zabezpečení vycházející z principu univerzální jednotnosti sazeb příspěvků na pojištění a neobsahující žádné specifické motivační podněty. V ČR uplatňovaná příjmová motivace je orientována jen na nabídkovou stranu pracovního trhu, tj. jen na motivaci starších osob - zaměstnanců popř. OSVČ v systému starobních důchodů. Prakticky neexistuje motivace zaměstnavatelů - není žádná systémová příjmová kompenzace vyšších než průměrných jednotkových nákladů práce starších osob. Uplatňovaná příjmová motivace k zaměstnání starších osob se vztahuje zcela převážně na osoby v důchodovém věku. Absentuje širší systémová příjmová motivace k zaměstnání starších osob předdůchodového věku. V současné době v omezené míře uplatňovaným příjmovým motivačním prostředkem podněcujícím větší nabídku pracovních míst starším osobám předdůchodového věku jsou opatření umožňující úřadům práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) poskytovat zaměstnavatelům časově omezené dotace na mzdy (jejich část) vyplácené starším pracovníkům předdůchodového věku (i dalších věkových kategorií) podle konkrétních podmínek dohodnutých mezi úřadem práce a zaměstnavatelem; rozsah uplatňování těchto motivací je malý zejména pro omezenost finančních prostředků APZ. Rovněž dosud málo využívanou možností je možnost přivýdělku nezaměstnaných osob do výše poloviny minimální mzdy, kterou umožňuje zákon o zaměstnanosti, bez omezení souběžně poskytovaných sociálních dávek. IV. Důchody Posláním systému důchodového pojištění není řešení problematiky zaměstnanosti, nicméně by neměl vytvářet podněty k předčasnému opuštění trhu práce. Věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu stanoví zákon. Přestože systém důchodového pojištění České republiky nelze označit za systém s flexibilním statutárním 11

12 důchodovým věkem, dává pojištěnci jistou míru svobody při rozhodování o okamžiku odchodu do důchodu. Finanční podmínky odchodu do důchodu v jiný moment než v okamžiku dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu jsou dány pojistněmatematickou redukcí v případě odchodu do předčasného důchodu či bonifikací přesluhování. 1. Předčasný důchod Pojištěnec, kterému do dosažení statutárního důchodového věku chybí nejvýše tři roky a splnil minimální povinnou dobu pojištění 25 let, má nárok na předčasný trvale krácený důchod. V případě využití tohoto schématu je redukce procentní výměry 0,9 % vyměřovacího základu za každých započatých 90 dnů zbývajících do dosažení nároku na plný důchod. (Až do roku 2004 byla možnost využívat i dočasně krácených starobních důchodů. Vzhledem k jejich atraktivitě, tedy i k prudkému nárůstu nákladů na toto schéma, byly jejich podmínky nejprve zpřísněny a následně bylo schéma zrušeno. 5 ) V roce 2005 představovaly předčasné důchody 33 % ze všech nově přiznaných důchodů - průměrný věk odchodu do předčasného důchodu byl u mužů 59 let a u žen 56 let. Preference odchodu do předčasného důchodu byla zejména mezi nízkopříjmovými skupinami pracovníků, pro které je náhradový poměr k poslední mzdě vyšší. V současné době se zdá být výše pojistně-matematická redukce důchodové dávky v případě odchodu pojištěnce do předčasného důchodu dostatečně vysoká, aby důchodový systém nevytvářel finanční podněty k opuštění trhu práce před dosažením statutární věkové hranice odchodu do důchodu, a to ani pro nízkopříjmové skupiny pracovníků. Nicméně vysoký náhradový poměr předčasného důchodu k předchozím příjmům právě u nízkopříjmových skupin pojištěnců může být motivem k opuštění trhu práce v prvním okamžiku, kdy to systém umožní. Zapříčiňuje to vysoká míra příjmové solidarity systému důchodového pojištění. 2. Přesluhování Jak ukazuje praxe, míra pojistně-matematické bonifikace odkladu starobního důchodu není dostatečně vysoká, aby k takovému chování pojištěnce motivovala. To platí zejména pro muže, kteří mají v okamžiku odchodu do důchodu kratší naději dožití. Možnost pracovat v souběhu s pobíráním důchodu dnes představuje výhodnější alternativu než další odklad odchodu do důchodu (souběh výdělečné činnosti s pobíráním důchodu bez omezení výše příjmu má však podmínku - pracovněprávní vztah je sjednán na dobu určitou nejdéle jednoho roku). Proto také většina pracovníků ekonomicky aktivních v důchodovém věku dává přednost zaměstnání v souběhu s pobíráním důchodu před 5 Podíl předčasných důchodů na celkovém počtu nově přiznaných důchodů od roku 1996 rychle rostl a z původních 18 % dosáhl v letech 2000 a 2001 více než 50 %. Nastavení míry pojistně-matematické redukce dávky při odchodu do předčasného důchodu a snadný přístup k dočasně kráceným předčasným důchodům vedlo velkou část starších pracovníků k opuštění trhu práce ještě před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu. 12

13 přesluhováním. Pracující důchodci mají povinnost nadále odvádět příspěvky do důchodového systému, na výši jejich důchodu se to ale již neodrazí. V. MOŽNÉ SMĚRY ŘEŠENÍ Cílem této části je podat přehled možných směrů řešení podpory zaměstnávání starších osob. Tato jakási inventarizace by měla posloužit pro rozhodování kompetentních orgánů při volbě nejvhodnějších zásahů v závislosti na situaci ekonomické, politické, sociální Předkládaná opatření vychází z relevantních zjištění provedených dotazníkových šetření, z analýz domácích i zahraničních materiálů a dostupných statistických pramenů. Jednotlivé skupiny návrhů opatření byly zároveň diskutovány s experty na trh práce. Shodně jsou preferovány zejména dva hlavní směry: 1. směr: vzdělávání starších osob, kdy je kladen důraz na požadavek připravenosti a kompetentnosti starších osob zvládat pracovní úkoly na potřebné úrovni, tj. kontinuální zvyšování kvality pracovní síly v průběhu celého pracovního života; 2. směr: ekonomické (příjmové) zvýhodnění zaměstnávání starších osob, tj. snížení odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance v předdůchodovém a důchodovém věku, poskytování dotací zaměstnavatelům na zaměstnávání nezaměstnaných starších osob, poskytování dotací zaměstnavatelům na školení osob starších 50 let apod. V příjmové motivaci zaměstnanců se pokládají za účinná opatření, která umožní zkrácení pracovní doby zaměstnancům předdůchodového věku bez vlivu na výši budoucího důchodu a rovněž zvýhodnění přesluhování v úrovni budoucího důchodu. Vedle toho je jednoznačně zdůrazňována potřeba změny negativního postoje ke starším osobám (potenciálním či současným zaměstnancům), a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak i celé společnosti. Níže uvedené možné směry řešení podpory zaměstnávání starších osob jsou členěny do 6. oblastí: A. oblast vzdělávání, B. oblast aktivní politiky zaměstnanosti, C. oblast flexibility pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní ochrany, D. oblast příjmové motivace, E. oblast podpory zaměstnávání starších osob prostřednictvím postupného zkracování jejich pracovní doby, F. oblast důchodového systému. 13

14 S ohledem na vážnost problému kumulace vyššího věku a zdravotního postižení (popř. v kombinaci s nízkou úrovní vzdělání) ve vztahu k trhu práce, je podán i přehled možných opatření (tzn. doporučení, změn stávajících opatření, zavedení nových opatření) k podpoře zaměstnávání starších osob se zdravotním postižením (G.). Každé předložené opatření v sobě zahrnuje zjištěné výhody a nevýhody implementace v českých podmínkách. Vzhledem k tomu, že v podstatě ani jedno opatření není možné aplikovat bez legislativních změn, není toto explicitně u každého opatření, z důvodu zachování přehlednosti, jako zápor uváděno. A. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 1. Komplexní řešení systému dalšího vzdělávání Doporučení: vyjasnit kompetence v systému dalšího odborného vzdělávání (tj. zřetelné vymezení pravomocí MPSV, MŠMT, krajských a regionálních orgánů, úřadů práce); dořešit systém financování dalšího odborného vzdělávání (spoluúčast státu, zaměstnavatele, jednotlivce); sjednotit dílčí zákonné normy a vyhlášky vztahující se k dalšímu vzdělávání a doplnit všechny nezbytné oblasti, které je třeba upravit, aby bylo zajištěno fungování a rozvoj systému dalšího vzdělávání; vytvořit institucionální struktury, standardy a postupy pro externí hodnocení kvality tří základních komponent nabídky dalšího vzdělávání a to pro: certifikaci vzdělávacích institucí, certifikaci kvality vzdělavatelů a akreditaci vzdělávacích programů; podněcovat vývoj a zavádět kritéria pro sebehodnocení vzdělávacích institucí; propojit a doplnit do uceleného systému dílčí aktivity, které se v oblasti akreditace a certifikace vyskytují; vytvořit podmínky pro profesionální rozvoj trenérů, lektorů a konzultantů působících v oblasti dalšího vzdělávání, zvýšit jejich přístup k novým informacím a know-how; dopracovat systém certifikátů či jiných forem záznamu o získaných kompetencích, které by byly sice srovnatelné s certifikáty vydávanými ve školském systému co se týká dosažené kvalifikace, avšak nikoliv totožné; rozvíjet kreditní systém, který umožní skutečné započítávání a uznávání dílčích jednotek vzdělávání (resp. kvalifikací) charakterizovaných časem potřebným k zvládnutí příslušného souboru výsledků vzdělávání - přechod na kreditní systém umožní těsnější propojení různých typů a úrovní vzdělávání; vytvořit integrovaný systém, který by zakomponoval již existující prvky a byl strukturován tak, aby informace byly poskytovány s ohledem na možnosti a potřeby různých skupin klientů, pokud možno z jednoho místa (při zajištění kvality a důvěryhodnosti informací, jejich aktualizace a propagace povědomí o existujících informačních zdrojích a službách); podpořit rozvoj poradenských služeb dostupných pro všechny zájemce, který by integroval dosavadní dílčí aktivity a rozšířil škálu služeb podle potřeb jednotlivých skupin populace (za předpokladu propojení informací o vzdělávacích příležitostech a potřebách trhu práce ze strany vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů, hospodářských komor, profesních asociací, sociálních partnerů); zvyšování informovanosti, neboť vzdělávací aktivity jak na straně zaměstnanců tak zaměstnavatelů jsou vždy do značné míry závislé na jejich zájmu o vzdělávání a na tom, do zda si uvědomují výhody, které jim vzdělávání přináší. (V ČR tedy chybí rozsáhlejší systematické programy, zejména programy, které by obracely pozornost zaměstnavatelů k nadcházejícím demografickým změnám, ze kterých 14

15 vyplývá nutnost řešit otázky starší pracovní síly i na jejich úrovni.) 2. Využití finančních nástrojů stimulace jednotlivců 2.1 možnost odečtení si od daňového základu náklady na vzdělávání jako odpočitatelnou položku v případě fyzických osob (s možností specifikace typu vzdělávání/vzdělavatele, na který se daňová úleva vztahuje) - uznání nákladů vynaložených jednotlivcem na další vzdělávání jako odečitatelné položky z daňového základu posiluje odpovědnost jednotlivce za rozvoj vlastních dovedností; - zvyšuje se flexibilita vzdělávacích cest, které si dle svých potřeb vyhledávají sami občané; - v rámci daňových úlev lze jednoduchým způsobem zvýhodnit starší věkové skupiny; - samo o sobě je zavedení daňových úlev poměrně jednoduchou plošnou změnou, která je snadno realizovatelná v rámci stávajícího institucionálního a legislativního systému, a přináší ve srovnání s jinými opatřeními relativně nízkou administrativní a organizační zátěž. - daňové úlevy pro jednotlivce nemají stejný dopad na všechny příjmové skupiny; - opatření by vyžadovalo změnu Zákona o daních z příjmů a související legislativy; - samostatný výběr vzdělávacích cest předpokládá dobrou orientaci v nabídce, která je lepší u těch skupin obyvatel, kteří již jisté úrovně vzdělání dosáhly. Skupiny osob s nižší kvalifikací by tedy měly horší předpoklady pro aktivní využívání tohoto opatření, zvláště pak ta část, kde dochází ke kumulaci s vyšším věkem; - daňové zvýhodnění neodstraní finanční bariéru přístupu ke vzdělávání. Osoba musí mít v každém případě k dispozici finanční hotovost na uhrazení kurzu. Určité zvýhodnění v podobě nižších daní přijde až s časovým odstupem a neřeší problém nízkopříjmových skupin obyvatel, které nemají jednorázově k dispozici dostatečnou výši finančních prostředků. (srovnej s opatřením: B-2.3) 2.2 vzdělávací poukázky jako forma podpory zaměřená na snížení nákladů jednotlivců nebo zaměstnavatelů na další vzdělávání - flexibilita a variabilní možnosti použití; - cílená podpora vzdělávání těch skupin obyvatel, které ji nejvíce potřebují, případně i ve vybraných regionech (např. mohou být vydávány poukázky pro osoby starší 50 let využitelné pro vzdělávání v oblasti ICT, jazykové dovednosti, odborné kurzy, poradenské služby, apod.) - decentralizovaný nástroj (o využití mohou rozhodovat i samy regiony, podle svých specifických potřeb); - individualizovaná výuka zabezpečovaná prostřednictvím poukázek podporuje vysokou spoluúčast jednotlivců na koncipování svého vzdělávání a vyjednávání s poskytovateli vzdělávání; - poukázky určené pro zaměstnavatele podporují firemní vzdělávání, odborný růst zaměstnanců a posilují zodpovědnost firem v přístupu ke vzdělávání zaměstnanců. - zavedení vzdělávacích poukázek by vyžadovalo jejich zakotvení v legislativě, zejména v Zákoníku práce, daňové a účetní legislativě; - náklady na tisk poukázek, jejich evidenci a oběh. (srovnej s opatřením: B-2.3) 15

16 2.3 placená dovolená na vzdělávání, kdy zaměstnanec má možnost účastnit se vzdělávání během pracovní doby, a pobírat zároveň mzdu nebo jinou formu finančního zabezpečení - opatření umožňuje poskytnout starším pracovníkům finančně výhodnější podmínky (vyšší příspěvek v době čerpání, podnikům by mohly být refundovány mzdové náklady, mohly by být osvobozeny od plateb pojistného na politiku zaměstnanosti ); - podpora iniciativy zaměstnanců a zvýšení odpovědnosti za své vzdělávání, rozšíření prostoru pro získání znalostí a dovedností, které preferuje sám pracovník bez ohledu na přání současného zaměstnavatele (může jít např. o přípravu na jinou profesi či jinou práci); - legislativní zakotvení vytváří dlouhodobou jistotu podmínek jak pro zaměstnance tak zaměstnavatele. - zátěž přenášená na podniky v souvislosti s nutností organizačně vytvořit takové podmínky, aby bylo uvolnění pracovníka možné; - v případě refundací a bonusů vyplácených úřady práce je nutno počítat s určitým navýšením prostředků APZ na refundace mezd, eventuelně na platby pojistného; - nutnost zajištění příslušné administrativní kapacity a dobré koordinace postupu mezi podniky a ÚP. 2.4 neplacená dovolená na vzdělávání, kdy zaměstnanec má právo čerpat neplacenou dovolenou za účelem vzdělávání se, po jejíž dobu je chráněn proti propuštění - rozšíření možností dalšího vzdělávání z iniciativy jednotlivce, posílení odpovědnosti občanů za vlastní profesní rozvoj; - opatření je vhodné jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti (podpora zaměstnavatele k přijímání uchazečů registrovaných na úřadu práce) - legislativní úprava Zákoníku práce, Zákona o zaměstnanosti, Zákona o veřejném zdravotním pojištění, změny v daňové a účetní legislativě; - úprava zákonných norem týkajících se výplat dávek ze sociálního zabezpečení - nutnost pracovníkovi v době neplacené dovolené zajistit finanční podporu z veřejných zdrojů a hrazení plateb pojistného; - opatření dostupné spíše pro majetnější osoby nebo pro ty, které mají vyhlídku vyšších příjmů, nestimulovalo by ke vzdělávání nízkokvalifikovaných osob. 2.5 zvýšení míry finanční stimulace rekvalifikací pro starší osoby a to buď formou vyššího procenta dávek v rekvalifikaci (např. z 60 % na 70 %) nebo formou výplaty bonusů k náhradě mzdy v nezaměstnanosti (např. v rozsahu Kč měsíčně) - opatření by mohlo znatelně zvýšit motivaci starších osob k účasti na rekvalifikačních kurzech, vzhledem k tomu, že finanční stimulace je jimi samotnými uváděna mezi potenciálně nejdůležitějšími motivačními faktory pro vzdělávání; - bonusový systém působí více stimulativně na nízkopříjmové (tedy většinou na nízkokvalifikované) skupiny obyvatel. - použití nástroje bonusových plateb klade vyšší nároky na administraci výplat dávek; - uplatnění negativní stimulace rekvalifikací v podobě poukázek na základní služby místo finančních dávek předpokládá zajištění administrativní kapacity na vydávání poukázek a na zajištění jejich oběhu. (srovnej s opatřením: B-2.3) 16

17 3. Využití finančních nástrojů stimulace zaměstnavatelů 3.1 daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům poskytují vzdělávání, zejména pak ale těm, kteří ho poskytují věkově starším osobám a osobám nízkokvalifikovaným - jednoduchý přístup, který si neklade nadměrné nároky na administrativu a není spojen s byrokratizací; - podniky mají jistotu, že určitému rozsahu investice do vzdělávání odpovídá určitá výše úlevy. - užití opatření je zatíženo tzv. mrtvou váhou, která by se však v případě starších osob snížila na minimum; - opatření zvyšuje složitost daňového systému a snižuje jeho přehlednost; - daňová úleva se realizuje s časovým odstupem; - existuje možná ztráta daňového výnosu pro státní rozpočet, její rozsah však není vysoký (ani při v zahraničí obvyklém rozsahu zvýhodnění ve výši 20-40% nákladů kurzů) vzhledem k váze výdajů na vzdělávání v porovnání k celkovým podnikovým nákladům. (srovnej s opatřením: B-1.3) 3.2 vytvoření fondu dalšího vzdělávání, z kterého by byly jednak přímo financovány vzdělávací aktivity podle vymezených kritérií a jednak by část prostředků byla ponechána podnikům na vzdělávání vlastních zaměstnanců; fond by byl plněn povinnými odvody z objemu mezd, které platí jak zaměstnanci tak zaměstnavatelé a které jsou účelově vázány; výši příspěvků by stanovil zákon (např. 0,7% - 1,5% z objemu celkových pracovních nákladů podniku) - možnost diferencovat odvody podniků podle podílu zaměstnanců věkové skupiny nad 50 let a také stanovit vyšší hranici pro částky, které si podnik může ponechat na úhradu vzdělávání starších pracovníků; - pravidla pro uvolňování prostředků lze nastavit tak, aby v případě vzdělávání starších pracovníků byl nárok na vyšší dotaci než v případě vzdělávání mladších pracovníků; - průhlednost; - legislativní zakotvení vytváří dlouhodobě systémové podmínky pro rozhodování podniků; - opatření působí stimulativně na podniky. - zátěž tzv. mrtvou váhou; - náklady s administrativními kapacitami na fungování fondu. 4. Vytváření a realizace specifických vzdělávacích kurzů Nabídka a výukové metody vzdělávání starších pracovníků musí brát zřetel na specifika této skupiny, proto se doporučuje: stanovit individuální vzdělávací plány, jejichž výraznou složkou by měla být motivace. Individualizovaný přístup ke vzdělávání předpokládá definovat výsledky vzdělávání a zejména se odvíjí od úrovně a výsledků předchozího vzdělávání a zkušeností zjištěných vstupní diagnostikou; (srovnej s opatřením: B-3.3, G-1.2) klást větší důraz na podporu dalšího vzdělávání individuálním poradenstvím; prostředí, kde se odehrává výuka, by mělo být co nejpodobnější každodennímu pracovnímu prostředí, nejlépe na pracovišti; teoretickou část vždy propojit s praktickými aktivitami - praktická část by měla 17

18 pokračovat na pracovišti formou mentoringu a součástí by měla být i výměna dobrých zkušeností a příkladů; kurzy v různé délce, složené z na sebe navazujících modulů, aby bylo možno flexibilně vybírat a postupovat dle možností a ambicí vzdělávaných. Je důležité vytvořit interaktivní model výuky, aby starší pracovníci měli možnost formulovat své potřeby a náměty, které přispívají k efektivitě vzdělávacího procesu; z důvodu aplikace nových forem výuky přizpůsobených starším osobám připravit lektory a učitele; přínosy vzdělávání by měly být viditelné v krátké době. U zaměstnaných osob by se měly odrazit ve větší jistotě zaměstnání, eventuelně ve mzdách či v organizaci práce. U nezaměstnaných je důležité navázat vzdělávání na současné vyhledávání pracovního místa, nejlépe na testování a přípravu pro konkrétního nového zaměstnavatele. B. OBLAST AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 1. Finanční motivace zaměstnavatelů 1.1 mzdové dotace zaměstnavatelům na přijaté věkově starší nezaměstnané uchazeče nebo zájemce o zaměstnání nad 50 let (např. po dobu 12 měsíců) - silný motivační faktor pro zaměstnavatele. - opatření pro svoji časovou omezenost může mít krátkodobý efekt, tj. po ukončení dotace existuje hrozba zrušení vytvořeného pracovního poměru (pokud není sjednán na dobu neurčitou); - pozitivní diskriminace: nebezpečí preference nezaměstnaných osob s dotací před jinými skupinami, mimo jiné i před zájemci o práci nad 50 let, kteří jsou zaměstnaní a pouze chtějí změnit zaměstnavatele; 1.2 finanční odvody zaměstnavatelů do rozpočtu APZ při propouštění pracovníků nad 50 let - zvýšení finančních prostředků APZ na řešení nezaměstnanosti propuštěného zaměstnance; - v případě řešení nadbytečných pracovníků zaměstnavatelé pravděpodobně nebudou na prvním místě propouštět pracovníky vyššího věku. - možnost kontraproduktivity opatření: zaměstnavatelé se jednak ve větší míře mohou snažit zbavovat zaměstnanců před dosažením 50 let věku a jednak existuje reálná obava z neochoty přijímat osoby po dosažení 50 let věku. (srovnej s opatřením: D-3.1) 1.3 finanční dotace zaměstnavatelům, kteří realizují další odborné vzdělávání pracovníků nad 45 let (např. polovinu nákladů na vzdělávací opatření, maximálně však Kč na pracovníka) - opatření lze primárně směřovat na nízkokvalifikované nebo neadekvátně kvalifikované starší pracovníky. 18

19 - vyšší finanční náklady z veřejných zdrojů, resp. z APZ. (srovnej s opatřením: B-3.1) 2. Finanční motivace nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání i pracujících nad 50 let 2.1 podmíněné poskytování dávek v nezaměstnanosti účastí na opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti - posílení aktivity a zodpovědnosti nezaměstnaného za návrat na trh práce; - zvýšení tendence úniku starších osob před pracovní aktivitou do předčasných nebo invalidních důchodových schémat; - vysoká finanční a personální nákladnost. 2.2 finanční kompenzace starším osobám (např. starším 50 let), které nedosáhly důchodového věku, při uzavření smlouvy na zkrácený pracovní úvazek (např. pravidelné měsíční transfery zaměstnaným na zkrácený pracovní úvazek po dobu 6 let, nejdéle však do doby oficiálního důchodového věku s výší transferů na úrovni do 80% jeho zkrácené mzdy, nejvýše však do poloviny minimální mzdy) - slaďování pracovních a zdravotních potřeb, pracovní úvazek lépe odpovídá potřebám osob, zejména těm, které celý život těžce fyzicky pracovaly; - díky finanční dotaci i částečná eliminace práce načerno. - problém kontroly fakticky odpracovaných hodin a z něj vyplývající riziko snižování nákladů na zaměstnance ze strany zaměstnavatele; - nutná úprava financování sociálního pojištění tak, aby se díky zkráceným úvazkům, a z nich vyplývajících nižších odvodů, nesnížili těmto pracovníkům budoucí důchodové příjmy; - finančně nákladné opatření. (srovnej s opatřením: C-1.1, E-2.2, E-2.3, F-3.5) 2.3 finanční podpora z prostředků APZ pracovníkům starším 45 let na další odborné vzdělávání hrazeného z vlastních zdrojů (např. jednorázová podpora odpovídající polovině nákladů na vzdělávání, nejvýše však Kč) - zvýšení zájmu zaměstnanců nad 45 let zvyšovat si kvalifikaci v rámci systému dalšího odborného vzdělávání a tím podporovat svou adaptabilitu a uplatnitelnost se na trhu práce; - možnost omezit opatření pouze na určité vzdělanostní skupiny a na počet. - opatření je vysoce finančně nákladné, jelikož výše podpory musí reálně motivovat; - potřeba kontrolních mechanismů, aby nedocházelo k zneužívání. (srovnej s opatřením: A-2.1, A-2.2, A-2.5) 2.4 finanční kompenzace ztráty části příjmu starším osobám (např. straším 55 let) v souvislosti s převedením na méně namáhavou a finančně méně honorovanou práci 19

20 - možnost úpravy pracovní zátěže podle individuálních potřeb; - vysoká nákladnost opatření; - nutnost řešit otázku veřejného spolufinancování sociálního pojištění převáděných pracovníků, aby se díky nižším mzdám, a z nich vyplývajících nižších odvodů, nesnížily těmto pracovníkům budoucí důchodové příjmy; - nutná součinnost zaměstnavatelů. 3. Nefinanční motivace zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání starších 50 let hrazených z prostředků na politiku zaměstnanosti 3.1 odborné poradenství odborníků ÚP zaměstnavatelům při realizaci strategie rozvoje lidských zdrojů s ohledem na skupinu starších pracovníků nad 50 let; 3.2 mediální kampaně veřejných orgánů, zejména ÚP a SSZ, s cílem dosáhnout změnu v přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání osob nad 50 let; 3.3 povinná realizace individuálních akčních plánů (IAP) v případě nezaměstnaných uchazečů starších 50 let s komplexním řešením situace; (srovnej s opatřením: A-4, G-1.2) 3.4 motivační a aktivační kurzy speciálně vytvořené pro nezaměstnané uchazeče o práci nad 50 let. 4. Zvyšování zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání nad 50 let prostřednictvím rekvalifikací, hrazených z prostředků APZ Viz Možné směry řešení a jejich souvislostí v oblasti vzdělávání opatření 2.5 (srovnej s opatřením: A-4.) 5. Podpora růstu pracovních příležitostí pro nezaměstnané uchazeče o zaměstnání nad 50 let V této souvislosti se doporučuje: kooperace ÚP a zaměstnavatelů, zejména pak malých a středních podniků, při tvorbě vhodných pobídek pro zaměstnávání věkově starších uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o práci v malých a středních podnicích; podpora flexibilních forem organizace práce a zaměstnávání (pružná pracovní doba, práce doma, zkrácené úvazky, sdílení práce, krátkodobá zaměstnání, zaměstnávání přes soukromou agenturu práce); podpora rozvoje sociální ekonomiky jako řešení dlouhodobé nezaměstnanosti starších osob. 20

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Pluralita zdravotních pojišťoven Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Aktuální stav Pojišťovny jsou nuceny plně přizpůsobovat ZPP kalkulacím vycházejícím z rozhodnutí MZ k úhradám zdravotní péče a

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Tisková zpráva Praha 1. 12. 2010 ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Úřady práce dnes slaví 20 let své existence. Při této příležitosti se dnes v Brně sejdou ředitelé jednotlivých úřadů i další

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE

Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE Zaměstnanost 55+ Konference PPO VŠE 21.9.2012 22.9.2012 Institut řízení lidských zdrojů PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA 1 Prodlužování věku odchodu do důchodu a narůstání počtu předčasných důchodů Z

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů VÝSLEDKY VÝZKUMU MEZI MOSTECKÝMI ZAMĚSTNAVATELI Kamila Svobodová Anna Šťastná Realizováno v rámci projektu Společné příležitosti

Více

PŘEDDŮCHODY MARTINA MIKLOVÁ, MARKÉTA NESRSTOVÁ

PŘEDDŮCHODY MARTINA MIKLOVÁ, MARKÉTA NESRSTOVÁ PŘEDDŮCHODY MARTINA MIKLOVÁ, MARKÉTA NESRSTOVÁ 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Financování a plánování sociálních služeb

Financování a plánování sociálních služeb Financování a plánování sociálních služeb Hradec Králové, únor 2014 L. Maršíková, A. Waageová, A. Shejbal Odbor sociálních služeb Základní charakteristiky systému Počet a struktura služeb Nákladovost jednotlivých

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více