PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr"

Transkript

1 PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007

2 OBSAH ÚVOD str. 3 I. POSTAVENÍ STARŠÍCH OSOB NA TRHU PRÁCE 1. Zaměstnanost 2. Charakteristika starších osob z pohledu pracovní síly 3. Nezaměstnanost 4. Flexibilita II. VZDĚLÁVÁNÍ 1. Bariéry vzdělávání starších osob 2. Vzdělávání zaměstnanců podniků III. PŘÍJMOVÁ MOTIVACE 11 IV. DŮCHODY 1. Předčasný důchod 2. Přesluhování V. MOŽNÉ SMĚRY ŘEŠENÍ A. oblast vzdělávání B. oblast aktivní politiky zaměstnanosti C. oblast flexibilních forem zaměstnávání a pracovních podmínek D. oblast příjmové motivace E. oblast postupného odchodu z ekonomické aktivity starších osob a zkracování jejich pracovní doby F. oblast důchodového pojištění G. oblast podpory zaměstnávání starších osob se zdravotním postižením

3 ÚVOD Stárnutí obyvatelstva je jeden z nejvýznamnějších aktuálních problémů všech vyspělých zemí. Reakcí na očekávané progresivní stárnutí i na skutečnost, že následující generace starších osob budou zdravější a vzdělanější, je nový koncept přístupu společnosti k populačnímu stárnutí - Aktivní stárnutí - prosazovaný na půdě OSN a dalších mezinárodních organizací. Je založen na změně postoje společnosti ke starým lidem a vychází ze společenské podpory umožňující starším lidem, na základě jejich vlastního výběru a okolností, plně se zapojit do společenského života (pokračovat v ekonomické aktivitě, později odcházet do důchodu, zapojit se do jiných společensky prospěšných činností jako např. dobrovolnictví, pečovatelství, kulturních aktivit atd.). Tento přístup se snaží reagovat na otázky, jak zmírňovat celospolečenské dopady měnících se relací ve věkové struktuře (zejména pro sociální zabezpečení a zdravotnictví) a zároveň zahrnuje humánní aspekty postavení seniorů v populaci s ohledem na zvyšování kvality jejich života. Podle nejnovější projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050 vypracované Českým statistickým úřadem bude počet osob starších 65 let intenzivně přibývat, počet dětí naopak ubývat. Podle střední varianty projekce dojde do roku 2050 k více něž zdvojnásobení počtu obyvatel ve věku nad 65 let, přičemž u nejstarších osob, tj. nad 85 let, dojde dokonce k zpětinásobení jejich dosavadního počtu. U počtu dětí ve věku 0-14 let dojde k poklesu o více než jednu čtvrtinu. Přes počínající proces stárnutí populace je demografická struktura obyvatelstva ČR z ekonomického pohledu stále příznivá. V roce 2004 dosáhl podíl počtu obyvatel v produktivním věku let rekordní úrovně (71% všech obyvatel). Této rekordní úrovně je dosaženo především díky tomu, že do období ekonomické aktivity dorostly silné demografické ročníky ze 70. letech minulého století, zatímco populačně silné poválečné ročníky jsou stále ještě v produktivním věku. Právě přechod těchto ročníků do důchodového věku, ke kterému bude ve stále větší míře docházet 1, bude znamenat nejen značnou zátěž pro zdravotnictví, systém starobních a invalidních důchodů, ale také přinese podstatné změny v situaci na trhu práce, zejména pak na straně zdrojů a nabídky pracovních sil na trhu práce. V důsledku stárnutí obyvatelstva se již dnes v mnoha evropských zemích realizují plány na oddálení odchodu do důchodu, čímž se zesiluje potřeba diskutovat o zaměstnanosti a pracovních podmínkách. Vzhledem k tomu, že se i v České republice od roku 2009 očekává trvalý a ve svých důsledcích velmi významný pokles počtu obyvatel v produktivním věku, otázka zaměstnávání starších pracovníků nabývá na své intenzitě. Fakt, že se nejedná pouze o pokles absolutní, nýbrž i relativní (podíl osob v produktivním věku let sníží na 66 % v roce 2020 a dále až na 56 % v roce 2050), tuto intenzitu jenom zesiluje. 1 Nejrychlejší vzestup počtu obyvatelstva ve vyšším věku je očekáván mezi roky 2010 a 2025, a dále pak po roce

4 První, základní, kroky k prodloužení ekonomické aktivity starších osob byly již provedeny prodlužování statutární věkové hranice nároku na starobní důchod, omezení nároků na předčasné důchody, prakticky neomezený souběh starobního důchodu a příjmů ze zaměstnání a stanovení podílu účasti starších uchazečů o zaměstnání na opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na skutečnost, že česká ekonomika si na nejbližší roky vytyčila šestiprocentní tempo růstu HDP 2, bude třeba dále (a zřejmě i podstatně intenzivněji) podporovat zaměstnanost starších osob. K tomu však bude potřebné přijmout řadu vhodných opatření, a to ať už v oblasti pracovních podmínek, aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávacího systému, příjmové politiky či důchodového systému. Cílem tohoto výzkumného projektu je 1. popsat a zhodnotit současný a očekávaný stav v oblasti zaměstnávání starších osob ve všech svých souvislostech; 2. na základě získaných poznatků z rozboru domácích a zahraničních materiálů, z dotazníkového šetření u zaměstnavatelů, dotazníkového šetření u populace starší 18- ti let, dotazníkového šetření osob starších 50 let, z uspořádaných kulatých stolů na úřadech práce a zejména z expertních studií doporučit směry, možná řešení a opatření v oblastech, mající významný vliv na problematiku zaměstnávání starších osob. Předkládaná práce byla řešena v rámci programu Moderní společnost a její proměny (2. běh) v období let Při zpracování byly uplatněny především tyto metody a informační prameny: sekundární analýza domácí literatury sekundární analýza relevantních zahraničních materiálů sekundární analýza dříve provedených výzkumů a šetření analýza statistických dat analýza relevantních právních předpisů diskuse u tzv. kulatých stolů s experty vybraných úřadů práce podklady expertů vybraných úřadů práce dotazníkové šetření u populace starší 18-ti let dotazníkové šetření mezi zaměstnanci 50+ let dotazníkové šetření u zaměstnavatelů. 2 Již dnes je zřejmé, že k dosažení tohoto růstu bude nutný růst celkové míry zaměstnanosti. Ten však, dle našich analýz (Karpíšek: Ke střednědobé prognóze zaměstnanosti starších osob ), jen velmi ztěží proběhne bez růstu zaměstnanosti starších osob (v podstatě jedinou kohortou, kde lze očekávat výraznější růst míry zaměstnanosti, jsou osoby starší 50 let). 4

5 Projekt vypracoval tým pracovníků společnosti Markent s.r.o. a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v.v.i. ve složení: Mgr. Jiří Remr, Ing. Otakar Ďurďa, Mgr. Jaromíra Kotíková, Ing. Zdeněk Karpíšek, Mgr. Miriam Kotrusová, PhD., Ing. Helena Vychová, Mgr. Markéta Nekolová, Ing. Ivo Baštýř, Milan Šlapák, Mgr. Danica Krause, Mgr. Anna Šťastná a další. Na zpracování projektu se dále podílel i Národně vzdělávací fond a experti z řad pracovníků 6 úřadů práce (ÚP České Budějovice, ÚP Chomutov, ÚP Opava, ÚP Ostrava, ÚP Praha-západ, ÚP Zlín), kterým tímto řešitelé děkují. Řešitelé zároveň děkují za průběžnou spolupráci pracovníkům MPSV ČR. Studie má tyto části: 1. Souhrnná zpráva 2. Příloha I.: Podkladové analytické studie k problematice podpory zaměstnanosti starších osob (Statistická analýza zaměstnanosti starších osob, Poznámky ke střednědobé prognóze zaměstnanosti starších osob, Základní přehled opatření zaměřených na podporu starších pracovníků v zemích EU, Zhodnocení demografické projekce ve vztahu k starším pracovníkům) 3. Příloha II.: Návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob (v oblasti příjmové motivace, osob se zdravotním postižením, v oblasti flexibility pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní ochrany, v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, v oblasti vzdělávání, v oblasti důchodového systému, návrhy opatření k podpoře zaměstnávání starších osob prostřednictvím postupného zkracování jejich pracovní doby) 4. Příloha III.: Expertní šetření úřadů práce (Shrnutí expertních studií vybraných úřadů práce, osnova podkladů požadovaných od expertů vybraných úřadů práce, Studie expertů úřadů práce České Budějovice, Chomutov, Opava, Ostrava, Praha-západ, Zlín) 5. Příloha IV.: Výsledky sociologických šetření u populace, starších zaměstnanců a u organizací zaměstnavatelů 6. Příloha V.: Statistické podklady (tabulky a grafy) Úkolem Souhrnné zprávy je shrnutí základních poznatků a formulace možných směrů řešení. Šíře problematiky neumožňuje zabývat se v Souhrnné zprávě všemi problémy, nutně se některých problémů zpráva jen dotýká. Uvedené směry řešení (z nichž každý námět vyžaduje hlubší analýzu a rozvedení) jsou zde formulovány ve zhuštěné podobě. V tomto smyslu odkazujeme na přílohy, kde je výrazně větší prostor pro rozvádění poznatků a námětů. 5

6 I. Postavení starších osob na trhu práce 1. Zaměstnanost Zaměstnanost v podmínkách České republiky je v období charakterizována mimořádným poklesem počtu pracujících v nejmladším produktivním věku let o 407,5 tis. Míra zaměstnanosti této věkové kohorty, v důsledku enormního nárůstu počtu studentů na středních a vysokých školách, klesla z 46,9 % v roce 1993 na 38,3 % v roce 2000 a až na 27,3 % v roce Tento trend se patrně bude dále prohlubovat; přetrvávajícím vysokým podílem pracujících s úvazkem na plnou pracovní dobu. Podíl částečných úvazků letých představoval ve 2. čtvrtletí 2005 pouze 4,3 % celkové zaměstnanosti, (což je podstatně méně než v průměru za EU-25 (18,0 %) nebo EU-15 (19,8 %)); díky účinnosti opatření státu v oblasti starobních důchodů (prodlužování statutární věkové hranice nároku na důchod, omezení nároků na předčasné důchody, prakticky neomezený souběh starobního důchodu a příjmů ze zaměstnání, vyšší zvýhodnění pracovní činnosti při přesluhování ) zvýšením míry zaměstnanosti ve skupině letých z 19,0 % v roce 1993 na 25,3 % v roce 2000 až na 44,7 % v roce Růstový trend ve vývoji zaměstnanosti věkové skupiny letých v ČR v posledním období je v souladu s Lisabonskou strategií EU s cílem prodloužit aktivní věk občanů Evropské unie, ovšem předpokládané 50 % míry zaměstnanosti letých v horizontu roku 2010 zřejmě dosaženo nebude. 2. Charakteristika starších osob z pohledu pracovní síly Starší pracovníci jsou zaměstnavateli ceněni zejména pro dlouholeté pracovní a životní zkušenosti, pro vyšší zodpovědnost a loajalitu, dále pak pro uvážlivější a vyrovnanější rozhodování, spolehlivost, menší fluktuaci a větší časovou flexibilitu. Naopak, jejich negativy jsou zejména nižší úroveň dosaženého vzdělání, neochota dále se vzdělávat, chybějící dovednosti v používání nových technologií, nedostatečné jazykové a počítačové znalosti, nižší fyzická výkonnost, častější zdravotní problémy, zatíženost stereotypy. V případě zkušenosti s nezaměstnaností pak i neznalost metod hledání nového zaměstnání a výraznější dopady na psychiku oslabující motivaci k hledání nového zaměstnání. Pokud dochází ke kumulaci výše uvedených negativ, zejména pak nízkého vzdělání a špatného zdravotního stavu, starší osoba se na trhu práce stává v podstatě nezaměstnatelnou. V případě manuálních, fyzicky náročných profesí, významně klesá u starších pracovníků v důsledku celkové fyzické únavy schopnost k jejich výkonu (v tržním, konkurenčním prostředí pro zaměstnavatele nezanedbatelná skutečnost!). 6

7 Hlavním důvodem setrvávání starších osob v zaměstnání i po dosažení důchodového věku je jednoznačně ekonomická motivace. Ne nevýznamný vliv má i potřeba kontaktu s lidmi a potřeba užitečnosti. 3. Nezaměstnanost Starší nezaměstnané osoby vykazují určitá specifika, která je odlišují od ostatních nezaměstnaných a negativně ovlivňují možnosti řešení jejich nezaměstnanosti. Problémem není ani tak jejich počet 3 (a to i z důvodu existujících únikových cest z trhu práce, jako např. invalidní důchody nebo předčasné starobní důchody) jako jejich dlouhodobé setrvávání v nezaměstnanosti, které u většiny z nich vede ke ztrátě kvalifikace a pracovních dovedností a nárůstu psychických problémů, tedy k zhoršení už tak nevýhodného postavení na trhu práce. Nezaměstnanost, zejména dlouhodobá, postihuje zejména osoby s nedostatečnou nebo nevhodnou kvalifikační úrovní, které současně projevují nižší zájem o další vzdělávání a ochotu k případné rekvalifikaci, změně jejich dosavadní kvalifikace. Starším nezaměstnaným podle názorů expertů z úřadů práce chybí zejména motivace k dalšímu vzdělávání a sebedůvěra v jeho zvládnutí - motivační složka je ve vzdělávání zastoupena nedostatečně. Vzhledem k tomu, že v současné době dávají zaměstnavatelé přednost spíše aktuálnosti vzdělání před praxí, je zřejmé, že starší osoby jsou v nevýhodě, pokud si nedoplňovaly a nerozšiřovaly poznatky ze svého oboru prostřednictvím dalšího vzdělávání, neboť v době jejich přípravy na povolání ještě celá řada studijních oborů nebo vzdělávacích předmětů buď vůbec neexistovala nebo měla obsah odpovídající tehdejšímu stavu poznání. Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ) v ČR není v případě řešení problematiky nezaměstnaných nad 50 let dostatečně účinná. Určité zvýhodnění starších osob je uplatňováno v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, k podpoře vzdělávání nezaměstnaných. Úřady práce mají stanoveny kvóty minimální účasti starších nezaměstnaných na rekvalifikacích 4. Důvody nízké účinnosti APZ patrně pramení z faktů, že: 1. systém APZ v ČR je oproti ostatním zemím EU finančně i personálně poddimenzovaný; 2. systém APZ je celkově minimálně cílen na uchazeče o zaměstnání nad 50 let; 3. oblast zprostředkování flexibilních forem zaměstnání starším uchazečům o zaměstnání je v ČR využita zatím jen minimálně. 3 Specifická míra nezaměstnanosti je pod celkovou mírou nezaměstnanosti. Nutno však dodat, že rozevřené nůžky se pomalu, ale jistě svírají. 4 Kvóty nemají jednoznačně pozitivní efekt, neboť kvóta může omezovat přístup jiných potřebných skupin. Také bývá obtížné kvótu naplnit, protože bez existence jiných opatření podpůrného či represivního charakteru, která by motivovala k účasti na rekvalifikacích, neprojevují starší nezaměstnaní o tato školení zájem. 7

8 4. Flexibilita Jak ukazuje zahraniční praxe, jedním z faktorů, který má vliv na zaměstnanost osob ve vyšším věku, je možnost flexibilní úpravy pracovní doby (zejména zaměstnání na částečný úvazek) a úprava pracovních podmínek. Novelizace zákona o důchodovém pojištění z roku 2004, která umožnila neomezený souběh starobního důchodu a placené práce (s podmínkou uzavření pracovního poměru na dobu jednoho roku), sice vytvořila vhodné podmínky pro růst zaměstnanosti osob v důchodovém věku, žádné další řešení, které by podpořilo zaměstnanost osob ve vyšším věku, nebylo implementováno. Ani nový zákoník práce přijatý v roce 2006 nereflektoval zvláštní postavení starších lidí na trhu práce a jejich potřebu větší flexibility v podmínkách jejich zaměstnání. Na druhou stranu však nový zákoník práce vytvořil velký prostor pro smluvní volnost zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců při uzavírání kolektivních dohod (nebo vnitřních předpisů), v rámci nichž mohou zaměstnavatelé nabízet svým starším (i jiným) zaměstnancům různá zvýhodnění. V České republice se míra zaměstnanosti na částečný úvazek s věkem zvyšuje, přesto však významně nejčastějším typem zaměstnání u pracujících v předdůchodovém věku zůstává zaměstnání na celý úvazek. Důvodem je jak snaha maximalizovat svůj příjem pro výpočet důchodových nároků, tak i nezájem o tento typ zaměstnání ze strany zaměstnavatelů. Částečný úvazek preferují zejména pracující důchodci. Zkrácená pracovní doba (doplněná vhodným opatřením) může být východiskem nejen pro osoby fyzicky vyčerpané z práce, ale i pro osoby trpící zdravotními problémy, apod.. II. Vzdělávání Zájem o vzdělávání starších věkových skupin české populace se ukazuje být v porovnání se státy EU velmi nízký. Nedostatečné zapojení do dalšího vzdělávání je jednou z příčin, proč se starší pracovníci špatně přizpůsobují novým požadavkům trhu práce a v důsledku toho vzniká bariéra pro možnosti prodlužování jejich ekonomické aktivity. Legislativní vymezení podmínek pro další vzdělávání obecně, a pro další vzdělávání starších osob zejména, je zcela nedostačující. Prostřednictvím jednotlivých předpisů jsou upraveny pouze dílčí aspekty dalšího vzdělávání dospělých. Skupině starších pracovníků nad 50 let není, s výjimkou zákona o zaměstnanosti a jeho návazných vyhlášek, věnována v legislativě specifická pozornost. Účast na dalším vzdělávání, resp. na vzdělávacích nebo rekvalifikačních kurzech, je velmi 8

9 nízká - pouze 21 % zaměstnanců ve věku let se v posledních třech letech zúčastnilo vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu. Nízká účast starších zaměstnanců na vzdělávání je ovlivněna jak nedostatkem příležitostí poskytovaných zaměstnavatelem, tak i nízkou ochotou samotných starších osob ke vzdělávání. Účast na vzdělávání, která je výslednicí těchto dvou faktorů, je dále závislá zejména na věku, úrovni vzdělání a s tím související zastávané profesi, velikosti podniku a jeho odvětvové příslušnosti. Rozhodující překážky spočívají v nízké motivaci a sebedůvěře. Pro zvýšení zájmu o vzdělávání ve starším věku je nezbytné, aby jednotlivci měli potřebu a možnosti se průběžně vzdělávat již od svého mládí. Toho lze docílit vytvořením všeobecně přijímaného povědomí o potřebnosti neustálého rozšiřování znalostí a dovedností v průběhu celého života a zejména vytvořením podmínek legislativních a institucionálních, aby byl přístup k dalšímu vzdělávání co nejširší pro všechny skupiny populace. 1. Bariéry vzdělávání starších osob Bariéry mají podobu finanční i nefinanční. Podniky ve většině nevytvářejí vhodné prostředí pro vzdělávání starších pracovníků. Pokud jsou tito zařazeni do vzdělávání, jeho výsledky často nejsou ohodnoceny mzdově ani postupem a vzdělávání je považováno spíše za příspěvek k udržení zaměstnání. Zaměstnavatelé u starších pracovníků poukazují zejména na nedostatky v úrovni jejich vzdělání a v ochotě si potřebné znalosti průběžně doplňovat. Schopnost starších pracovníků zvládnout nároky kladené vývojem v jejich profesi je polovinou zaměstnavatelů hodnocena jako nízká. Nepříznivé kvalifikační charakteristiky starších pracovníků jsou zaměstnavateli považovány za významnější bariéru než problémy typu zdravotní stav, vysoké mzdové požadavky, pracovní doba či pracovní úvazek. Na první místo požadovaných schopností u starších osob, které by se měly zlepšit, podniky řadí odborné znalosti a dovednosti spojené s danou profesí. Teprve až na dalších, i když velmi významných místech, jsou požadavky na zvýšení jazykových znalostí, dovedností práce s počítačem, schopností přizpůsobovat se technologickým změnám. Rovněž ochota se dále vzdělávat je u starších osob hodnocena jako nedostatečná. 2. Vzdělávání zaměstnanců podniků Zaměstnavatelé s výjimkou tzv. normativního vzdělávání, vzdělávání o bezpečnosti práce a ve vymezených případech zajištění zapracování nejsou zavázáni k poskytování dalšího vzdělávání a ani k vytvoření časových a hmotných podmínek pro vzdělávání, s nimiž by zaměstnanec mohl v případě vzdělávání s jistotou počítat. Zájem podniků o vzdělávání jejich zaměstnanců není podpořen systémově. 9

10 Citelně se projevuje chybějící jednotná legislativa (nejlépe v podobě jednoho zákona) vymezující systém celoživotního učení jako celek, která by řešila vedle vymezení nároků dospělých na vzdělávání a odpovědností všech zúčastněných subjektů, i oblast motivace a kompenzace nákladů s ním spojených. Současné legislativně vymezené podmínky pro stimulaci zájmu jednotlivců a podniků o další vzdělávání jsou marginální a neúčinné. Zcela chybí nástroje daňového typu. Legislativně by měly být zakotveny i další podmínky fungování systému dalšího vzdělávání, jako je zajišťování kvality vzdělávání a přístupu k relevantním informacím. Systémové podmínky pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání včetně kvalifikací nabytých neformálním učením a praxí jsou zatím na počátku svého vzniku. V ČR mohou podniky náklady na vzdělávání zahrnout do celkových nákladů. Dodatečné finanční stimuly, které představují určitou prémii pro podnik, však nejsou uplatněny. Pokud podniky realizují vzdělávání svých zaměstnanců, zaměřují se spíše na běžné formy, tj. zařazují zaměstnance do školení podle potřeb podniku. Většinou neberou v úvahu věk. Lze proto předpokládat, že jsou spíše upřednostňováni mladší pracovníci. Pouze malá část podniků (15 %) přizpůsobuje kurzy potřebám starších pracovníků. Další specifická opatření podporující starší zaměstnance s cílem vytvořit jim lepší podmínky pro pokračování v práci realizuje zanedbatelná část podniků (5 %). Alternativní nástroje, které by podněcovaly iniciativu samotných pracovníků, jakými jsou plány kariérního růstu jednotlivců, neplacené volno apod., podniky používají pro vzdělávání svých pracovníků méně často. Podniky se většinou při péči o své zaměstnance soustřeďují na mladší pracovníky, kde mají větší jistotu, že prostředky vložené do jejich školení se jim vrátí v podobě vyšší produktivity práce a vyššího výkonu. U starších pracovníků při jejich vzdělávání nejde ani tak o zvýšení výkonu jako spíše o snížení mezery ve výkonu oproti mladším kategoriím, či o udržení kroku se změnami, k nimž dochází na pracovních místech. Většina podniků proto investice do vzdělávání starších zaměstnanců omezuje a zajišťuje si potřebné kvalifikace prostřednictvím náboru mladých pracovníků s adekvátním vzděláním. Míra, se kterou jsou podniky ochotny se věnovat starším zaměstnancům, se mezi jednotlivými typy podniků významně liší. Velké podniky, které se plánovitě zabývají lidskými zdroji, mají více zkušeností a také zdrojů na to, aby svá opatření specificky zaměřily i na starší pracovníky. Platí to také pro podniky v nepodnikatelské sféře a pro podniky, v nichž působí odborová organizace. Na druhé straně podniky zaměstnávající převážně mladou pracovní sílu, tj. malé a střední podniky, patří mezi zaměstnavatele, kteří nemají zájem se staršími pracovníky zaobírat a uvádějí spíše nevýhody spojené s jejich zaměstnáváním. 10

11 III. Příjmová motivace Mechanismy příjmové motivace zaměstnávání starších osob představují rozsáhlý soubor nástrojů. Lze konstatovat, že téměř všechny okruhy opatření, které pozitivně ovlivňují jejich pracovní aktivitu, jsou v té či oné míře s příjmovou motivací spojeny. Platí to např. o systémech vymezujících nároky a úroveň starobních důchodů, zejména omezení výše předčasných důchodů, mechanismus zvyšování důchodů při tzv. přesluhování, souběh důchodů a pracovních příjmů nebo o rozsáhlém souboru různorodých motivací uplatňovaných zaměstnavateli v systémech odměňování orientovaných na prodlužování zaměstnání klíčových starších pracovníků. Právní rámec příjmové motivace k zaměstnávání starších osob je v ČR relativně úzký. Úpravy specificky zaměřené na příjmové podněty k zaměstnání starších osob obsahují předpisy o důchodovém pojištění. Určité podněty k příjmovému zvýhodnění resp. nákladovým úsporám jsou dány předpisy o zaměstnanosti (nejsou však specificky vztaženy jen na starší osoby) a právní předpisy o pojistném na sociální zabezpečení vycházející z principu univerzální jednotnosti sazeb příspěvků na pojištění a neobsahující žádné specifické motivační podněty. V ČR uplatňovaná příjmová motivace je orientována jen na nabídkovou stranu pracovního trhu, tj. jen na motivaci starších osob - zaměstnanců popř. OSVČ v systému starobních důchodů. Prakticky neexistuje motivace zaměstnavatelů - není žádná systémová příjmová kompenzace vyšších než průměrných jednotkových nákladů práce starších osob. Uplatňovaná příjmová motivace k zaměstnání starších osob se vztahuje zcela převážně na osoby v důchodovém věku. Absentuje širší systémová příjmová motivace k zaměstnání starších osob předdůchodového věku. V současné době v omezené míře uplatňovaným příjmovým motivačním prostředkem podněcujícím větší nabídku pracovních míst starším osobám předdůchodového věku jsou opatření umožňující úřadům práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) poskytovat zaměstnavatelům časově omezené dotace na mzdy (jejich část) vyplácené starším pracovníkům předdůchodového věku (i dalších věkových kategorií) podle konkrétních podmínek dohodnutých mezi úřadem práce a zaměstnavatelem; rozsah uplatňování těchto motivací je malý zejména pro omezenost finančních prostředků APZ. Rovněž dosud málo využívanou možností je možnost přivýdělku nezaměstnaných osob do výše poloviny minimální mzdy, kterou umožňuje zákon o zaměstnanosti, bez omezení souběžně poskytovaných sociálních dávek. IV. Důchody Posláním systému důchodového pojištění není řešení problematiky zaměstnanosti, nicméně by neměl vytvářet podněty k předčasnému opuštění trhu práce. Věkovou hranici pro odchod do starobního důchodu stanoví zákon. Přestože systém důchodového pojištění České republiky nelze označit za systém s flexibilním statutárním 11

12 důchodovým věkem, dává pojištěnci jistou míru svobody při rozhodování o okamžiku odchodu do důchodu. Finanční podmínky odchodu do důchodu v jiný moment než v okamžiku dosažení statutární věkové hranice pro odchod do důchodu jsou dány pojistněmatematickou redukcí v případě odchodu do předčasného důchodu či bonifikací přesluhování. 1. Předčasný důchod Pojištěnec, kterému do dosažení statutárního důchodového věku chybí nejvýše tři roky a splnil minimální povinnou dobu pojištění 25 let, má nárok na předčasný trvale krácený důchod. V případě využití tohoto schématu je redukce procentní výměry 0,9 % vyměřovacího základu za každých započatých 90 dnů zbývajících do dosažení nároku na plný důchod. (Až do roku 2004 byla možnost využívat i dočasně krácených starobních důchodů. Vzhledem k jejich atraktivitě, tedy i k prudkému nárůstu nákladů na toto schéma, byly jejich podmínky nejprve zpřísněny a následně bylo schéma zrušeno. 5 ) V roce 2005 představovaly předčasné důchody 33 % ze všech nově přiznaných důchodů - průměrný věk odchodu do předčasného důchodu byl u mužů 59 let a u žen 56 let. Preference odchodu do předčasného důchodu byla zejména mezi nízkopříjmovými skupinami pracovníků, pro které je náhradový poměr k poslední mzdě vyšší. V současné době se zdá být výše pojistně-matematická redukce důchodové dávky v případě odchodu pojištěnce do předčasného důchodu dostatečně vysoká, aby důchodový systém nevytvářel finanční podněty k opuštění trhu práce před dosažením statutární věkové hranice odchodu do důchodu, a to ani pro nízkopříjmové skupiny pracovníků. Nicméně vysoký náhradový poměr předčasného důchodu k předchozím příjmům právě u nízkopříjmových skupin pojištěnců může být motivem k opuštění trhu práce v prvním okamžiku, kdy to systém umožní. Zapříčiňuje to vysoká míra příjmové solidarity systému důchodového pojištění. 2. Přesluhování Jak ukazuje praxe, míra pojistně-matematické bonifikace odkladu starobního důchodu není dostatečně vysoká, aby k takovému chování pojištěnce motivovala. To platí zejména pro muže, kteří mají v okamžiku odchodu do důchodu kratší naději dožití. Možnost pracovat v souběhu s pobíráním důchodu dnes představuje výhodnější alternativu než další odklad odchodu do důchodu (souběh výdělečné činnosti s pobíráním důchodu bez omezení výše příjmu má však podmínku - pracovněprávní vztah je sjednán na dobu určitou nejdéle jednoho roku). Proto také většina pracovníků ekonomicky aktivních v důchodovém věku dává přednost zaměstnání v souběhu s pobíráním důchodu před 5 Podíl předčasných důchodů na celkovém počtu nově přiznaných důchodů od roku 1996 rychle rostl a z původních 18 % dosáhl v letech 2000 a 2001 více než 50 %. Nastavení míry pojistně-matematické redukce dávky při odchodu do předčasného důchodu a snadný přístup k dočasně kráceným předčasným důchodům vedlo velkou část starších pracovníků k opuštění trhu práce ještě před dosažením statutární věkové hranice pro odchod do důchodu. 12

13 přesluhováním. Pracující důchodci mají povinnost nadále odvádět příspěvky do důchodového systému, na výši jejich důchodu se to ale již neodrazí. V. MOŽNÉ SMĚRY ŘEŠENÍ Cílem této části je podat přehled možných směrů řešení podpory zaměstnávání starších osob. Tato jakási inventarizace by měla posloužit pro rozhodování kompetentních orgánů při volbě nejvhodnějších zásahů v závislosti na situaci ekonomické, politické, sociální Předkládaná opatření vychází z relevantních zjištění provedených dotazníkových šetření, z analýz domácích i zahraničních materiálů a dostupných statistických pramenů. Jednotlivé skupiny návrhů opatření byly zároveň diskutovány s experty na trh práce. Shodně jsou preferovány zejména dva hlavní směry: 1. směr: vzdělávání starších osob, kdy je kladen důraz na požadavek připravenosti a kompetentnosti starších osob zvládat pracovní úkoly na potřebné úrovni, tj. kontinuální zvyšování kvality pracovní síly v průběhu celého pracovního života; 2. směr: ekonomické (příjmové) zvýhodnění zaměstnávání starších osob, tj. snížení odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance v předdůchodovém a důchodovém věku, poskytování dotací zaměstnavatelům na zaměstnávání nezaměstnaných starších osob, poskytování dotací zaměstnavatelům na školení osob starších 50 let apod. V příjmové motivaci zaměstnanců se pokládají za účinná opatření, která umožní zkrácení pracovní doby zaměstnancům předdůchodového věku bez vlivu na výši budoucího důchodu a rovněž zvýhodnění přesluhování v úrovni budoucího důchodu. Vedle toho je jednoznačně zdůrazňována potřeba změny negativního postoje ke starším osobám (potenciálním či současným zaměstnancům), a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak i celé společnosti. Níže uvedené možné směry řešení podpory zaměstnávání starších osob jsou členěny do 6. oblastí: A. oblast vzdělávání, B. oblast aktivní politiky zaměstnanosti, C. oblast flexibility pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní ochrany, D. oblast příjmové motivace, E. oblast podpory zaměstnávání starších osob prostřednictvím postupného zkracování jejich pracovní doby, F. oblast důchodového systému. 13

14 S ohledem na vážnost problému kumulace vyššího věku a zdravotního postižení (popř. v kombinaci s nízkou úrovní vzdělání) ve vztahu k trhu práce, je podán i přehled možných opatření (tzn. doporučení, změn stávajících opatření, zavedení nových opatření) k podpoře zaměstnávání starších osob se zdravotním postižením (G.). Každé předložené opatření v sobě zahrnuje zjištěné výhody a nevýhody implementace v českých podmínkách. Vzhledem k tomu, že v podstatě ani jedno opatření není možné aplikovat bez legislativních změn, není toto explicitně u každého opatření, z důvodu zachování přehlednosti, jako zápor uváděno. A. OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 1. Komplexní řešení systému dalšího vzdělávání Doporučení: vyjasnit kompetence v systému dalšího odborného vzdělávání (tj. zřetelné vymezení pravomocí MPSV, MŠMT, krajských a regionálních orgánů, úřadů práce); dořešit systém financování dalšího odborného vzdělávání (spoluúčast státu, zaměstnavatele, jednotlivce); sjednotit dílčí zákonné normy a vyhlášky vztahující se k dalšímu vzdělávání a doplnit všechny nezbytné oblasti, které je třeba upravit, aby bylo zajištěno fungování a rozvoj systému dalšího vzdělávání; vytvořit institucionální struktury, standardy a postupy pro externí hodnocení kvality tří základních komponent nabídky dalšího vzdělávání a to pro: certifikaci vzdělávacích institucí, certifikaci kvality vzdělavatelů a akreditaci vzdělávacích programů; podněcovat vývoj a zavádět kritéria pro sebehodnocení vzdělávacích institucí; propojit a doplnit do uceleného systému dílčí aktivity, které se v oblasti akreditace a certifikace vyskytují; vytvořit podmínky pro profesionální rozvoj trenérů, lektorů a konzultantů působících v oblasti dalšího vzdělávání, zvýšit jejich přístup k novým informacím a know-how; dopracovat systém certifikátů či jiných forem záznamu o získaných kompetencích, které by byly sice srovnatelné s certifikáty vydávanými ve školském systému co se týká dosažené kvalifikace, avšak nikoliv totožné; rozvíjet kreditní systém, který umožní skutečné započítávání a uznávání dílčích jednotek vzdělávání (resp. kvalifikací) charakterizovaných časem potřebným k zvládnutí příslušného souboru výsledků vzdělávání - přechod na kreditní systém umožní těsnější propojení různých typů a úrovní vzdělávání; vytvořit integrovaný systém, který by zakomponoval již existující prvky a byl strukturován tak, aby informace byly poskytovány s ohledem na možnosti a potřeby různých skupin klientů, pokud možno z jednoho místa (při zajištění kvality a důvěryhodnosti informací, jejich aktualizace a propagace povědomí o existujících informačních zdrojích a službách); podpořit rozvoj poradenských služeb dostupných pro všechny zájemce, který by integroval dosavadní dílčí aktivity a rozšířil škálu služeb podle potřeb jednotlivých skupin populace (za předpokladu propojení informací o vzdělávacích příležitostech a potřebách trhu práce ze strany vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů, hospodářských komor, profesních asociací, sociálních partnerů); zvyšování informovanosti, neboť vzdělávací aktivity jak na straně zaměstnanců tak zaměstnavatelů jsou vždy do značné míry závislé na jejich zájmu o vzdělávání a na tom, do zda si uvědomují výhody, které jim vzdělávání přináší. (V ČR tedy chybí rozsáhlejší systematické programy, zejména programy, které by obracely pozornost zaměstnavatelů k nadcházejícím demografickým změnám, ze kterých 14

15 vyplývá nutnost řešit otázky starší pracovní síly i na jejich úrovni.) 2. Využití finančních nástrojů stimulace jednotlivců 2.1 možnost odečtení si od daňového základu náklady na vzdělávání jako odpočitatelnou položku v případě fyzických osob (s možností specifikace typu vzdělávání/vzdělavatele, na který se daňová úleva vztahuje) - uznání nákladů vynaložených jednotlivcem na další vzdělávání jako odečitatelné položky z daňového základu posiluje odpovědnost jednotlivce za rozvoj vlastních dovedností; - zvyšuje se flexibilita vzdělávacích cest, které si dle svých potřeb vyhledávají sami občané; - v rámci daňových úlev lze jednoduchým způsobem zvýhodnit starší věkové skupiny; - samo o sobě je zavedení daňových úlev poměrně jednoduchou plošnou změnou, která je snadno realizovatelná v rámci stávajícího institucionálního a legislativního systému, a přináší ve srovnání s jinými opatřeními relativně nízkou administrativní a organizační zátěž. - daňové úlevy pro jednotlivce nemají stejný dopad na všechny příjmové skupiny; - opatření by vyžadovalo změnu Zákona o daních z příjmů a související legislativy; - samostatný výběr vzdělávacích cest předpokládá dobrou orientaci v nabídce, která je lepší u těch skupin obyvatel, kteří již jisté úrovně vzdělání dosáhly. Skupiny osob s nižší kvalifikací by tedy měly horší předpoklady pro aktivní využívání tohoto opatření, zvláště pak ta část, kde dochází ke kumulaci s vyšším věkem; - daňové zvýhodnění neodstraní finanční bariéru přístupu ke vzdělávání. Osoba musí mít v každém případě k dispozici finanční hotovost na uhrazení kurzu. Určité zvýhodnění v podobě nižších daní přijde až s časovým odstupem a neřeší problém nízkopříjmových skupin obyvatel, které nemají jednorázově k dispozici dostatečnou výši finančních prostředků. (srovnej s opatřením: B-2.3) 2.2 vzdělávací poukázky jako forma podpory zaměřená na snížení nákladů jednotlivců nebo zaměstnavatelů na další vzdělávání - flexibilita a variabilní možnosti použití; - cílená podpora vzdělávání těch skupin obyvatel, které ji nejvíce potřebují, případně i ve vybraných regionech (např. mohou být vydávány poukázky pro osoby starší 50 let využitelné pro vzdělávání v oblasti ICT, jazykové dovednosti, odborné kurzy, poradenské služby, apod.) - decentralizovaný nástroj (o využití mohou rozhodovat i samy regiony, podle svých specifických potřeb); - individualizovaná výuka zabezpečovaná prostřednictvím poukázek podporuje vysokou spoluúčast jednotlivců na koncipování svého vzdělávání a vyjednávání s poskytovateli vzdělávání; - poukázky určené pro zaměstnavatele podporují firemní vzdělávání, odborný růst zaměstnanců a posilují zodpovědnost firem v přístupu ke vzdělávání zaměstnanců. - zavedení vzdělávacích poukázek by vyžadovalo jejich zakotvení v legislativě, zejména v Zákoníku práce, daňové a účetní legislativě; - náklady na tisk poukázek, jejich evidenci a oběh. (srovnej s opatřením: B-2.3) 15

16 2.3 placená dovolená na vzdělávání, kdy zaměstnanec má možnost účastnit se vzdělávání během pracovní doby, a pobírat zároveň mzdu nebo jinou formu finančního zabezpečení - opatření umožňuje poskytnout starším pracovníkům finančně výhodnější podmínky (vyšší příspěvek v době čerpání, podnikům by mohly být refundovány mzdové náklady, mohly by být osvobozeny od plateb pojistného na politiku zaměstnanosti ); - podpora iniciativy zaměstnanců a zvýšení odpovědnosti za své vzdělávání, rozšíření prostoru pro získání znalostí a dovedností, které preferuje sám pracovník bez ohledu na přání současného zaměstnavatele (může jít např. o přípravu na jinou profesi či jinou práci); - legislativní zakotvení vytváří dlouhodobou jistotu podmínek jak pro zaměstnance tak zaměstnavatele. - zátěž přenášená na podniky v souvislosti s nutností organizačně vytvořit takové podmínky, aby bylo uvolnění pracovníka možné; - v případě refundací a bonusů vyplácených úřady práce je nutno počítat s určitým navýšením prostředků APZ na refundace mezd, eventuelně na platby pojistného; - nutnost zajištění příslušné administrativní kapacity a dobré koordinace postupu mezi podniky a ÚP. 2.4 neplacená dovolená na vzdělávání, kdy zaměstnanec má právo čerpat neplacenou dovolenou za účelem vzdělávání se, po jejíž dobu je chráněn proti propuštění - rozšíření možností dalšího vzdělávání z iniciativy jednotlivce, posílení odpovědnosti občanů za vlastní profesní rozvoj; - opatření je vhodné jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti (podpora zaměstnavatele k přijímání uchazečů registrovaných na úřadu práce) - legislativní úprava Zákoníku práce, Zákona o zaměstnanosti, Zákona o veřejném zdravotním pojištění, změny v daňové a účetní legislativě; - úprava zákonných norem týkajících se výplat dávek ze sociálního zabezpečení - nutnost pracovníkovi v době neplacené dovolené zajistit finanční podporu z veřejných zdrojů a hrazení plateb pojistného; - opatření dostupné spíše pro majetnější osoby nebo pro ty, které mají vyhlídku vyšších příjmů, nestimulovalo by ke vzdělávání nízkokvalifikovaných osob. 2.5 zvýšení míry finanční stimulace rekvalifikací pro starší osoby a to buď formou vyššího procenta dávek v rekvalifikaci (např. z 60 % na 70 %) nebo formou výplaty bonusů k náhradě mzdy v nezaměstnanosti (např. v rozsahu Kč měsíčně) - opatření by mohlo znatelně zvýšit motivaci starších osob k účasti na rekvalifikačních kurzech, vzhledem k tomu, že finanční stimulace je jimi samotnými uváděna mezi potenciálně nejdůležitějšími motivačními faktory pro vzdělávání; - bonusový systém působí více stimulativně na nízkopříjmové (tedy většinou na nízkokvalifikované) skupiny obyvatel. - použití nástroje bonusových plateb klade vyšší nároky na administraci výplat dávek; - uplatnění negativní stimulace rekvalifikací v podobě poukázek na základní služby místo finančních dávek předpokládá zajištění administrativní kapacity na vydávání poukázek a na zajištění jejich oběhu. (srovnej s opatřením: B-2.3) 16

17 3. Využití finančních nástrojů stimulace zaměstnavatelů 3.1 daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří svým zaměstnancům poskytují vzdělávání, zejména pak ale těm, kteří ho poskytují věkově starším osobám a osobám nízkokvalifikovaným - jednoduchý přístup, který si neklade nadměrné nároky na administrativu a není spojen s byrokratizací; - podniky mají jistotu, že určitému rozsahu investice do vzdělávání odpovídá určitá výše úlevy. - užití opatření je zatíženo tzv. mrtvou váhou, která by se však v případě starších osob snížila na minimum; - opatření zvyšuje složitost daňového systému a snižuje jeho přehlednost; - daňová úleva se realizuje s časovým odstupem; - existuje možná ztráta daňového výnosu pro státní rozpočet, její rozsah však není vysoký (ani při v zahraničí obvyklém rozsahu zvýhodnění ve výši 20-40% nákladů kurzů) vzhledem k váze výdajů na vzdělávání v porovnání k celkovým podnikovým nákladům. (srovnej s opatřením: B-1.3) 3.2 vytvoření fondu dalšího vzdělávání, z kterého by byly jednak přímo financovány vzdělávací aktivity podle vymezených kritérií a jednak by část prostředků byla ponechána podnikům na vzdělávání vlastních zaměstnanců; fond by byl plněn povinnými odvody z objemu mezd, které platí jak zaměstnanci tak zaměstnavatelé a které jsou účelově vázány; výši příspěvků by stanovil zákon (např. 0,7% - 1,5% z objemu celkových pracovních nákladů podniku) - možnost diferencovat odvody podniků podle podílu zaměstnanců věkové skupiny nad 50 let a také stanovit vyšší hranici pro částky, které si podnik může ponechat na úhradu vzdělávání starších pracovníků; - pravidla pro uvolňování prostředků lze nastavit tak, aby v případě vzdělávání starších pracovníků byl nárok na vyšší dotaci než v případě vzdělávání mladších pracovníků; - průhlednost; - legislativní zakotvení vytváří dlouhodobě systémové podmínky pro rozhodování podniků; - opatření působí stimulativně na podniky. - zátěž tzv. mrtvou váhou; - náklady s administrativními kapacitami na fungování fondu. 4. Vytváření a realizace specifických vzdělávacích kurzů Nabídka a výukové metody vzdělávání starších pracovníků musí brát zřetel na specifika této skupiny, proto se doporučuje: stanovit individuální vzdělávací plány, jejichž výraznou složkou by měla být motivace. Individualizovaný přístup ke vzdělávání předpokládá definovat výsledky vzdělávání a zejména se odvíjí od úrovně a výsledků předchozího vzdělávání a zkušeností zjištěných vstupní diagnostikou; (srovnej s opatřením: B-3.3, G-1.2) klást větší důraz na podporu dalšího vzdělávání individuálním poradenstvím; prostředí, kde se odehrává výuka, by mělo být co nejpodobnější každodennímu pracovnímu prostředí, nejlépe na pracovišti; teoretickou část vždy propojit s praktickými aktivitami - praktická část by měla 17

18 pokračovat na pracovišti formou mentoringu a součástí by měla být i výměna dobrých zkušeností a příkladů; kurzy v různé délce, složené z na sebe navazujících modulů, aby bylo možno flexibilně vybírat a postupovat dle možností a ambicí vzdělávaných. Je důležité vytvořit interaktivní model výuky, aby starší pracovníci měli možnost formulovat své potřeby a náměty, které přispívají k efektivitě vzdělávacího procesu; z důvodu aplikace nových forem výuky přizpůsobených starším osobám připravit lektory a učitele; přínosy vzdělávání by měly být viditelné v krátké době. U zaměstnaných osob by se měly odrazit ve větší jistotě zaměstnání, eventuelně ve mzdách či v organizaci práce. U nezaměstnaných je důležité navázat vzdělávání na současné vyhledávání pracovního místa, nejlépe na testování a přípravu pro konkrétního nového zaměstnavatele. B. OBLAST AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 1. Finanční motivace zaměstnavatelů 1.1 mzdové dotace zaměstnavatelům na přijaté věkově starší nezaměstnané uchazeče nebo zájemce o zaměstnání nad 50 let (např. po dobu 12 měsíců) - silný motivační faktor pro zaměstnavatele. - opatření pro svoji časovou omezenost může mít krátkodobý efekt, tj. po ukončení dotace existuje hrozba zrušení vytvořeného pracovního poměru (pokud není sjednán na dobu neurčitou); - pozitivní diskriminace: nebezpečí preference nezaměstnaných osob s dotací před jinými skupinami, mimo jiné i před zájemci o práci nad 50 let, kteří jsou zaměstnaní a pouze chtějí změnit zaměstnavatele; 1.2 finanční odvody zaměstnavatelů do rozpočtu APZ při propouštění pracovníků nad 50 let - zvýšení finančních prostředků APZ na řešení nezaměstnanosti propuštěného zaměstnance; - v případě řešení nadbytečných pracovníků zaměstnavatelé pravděpodobně nebudou na prvním místě propouštět pracovníky vyššího věku. - možnost kontraproduktivity opatření: zaměstnavatelé se jednak ve větší míře mohou snažit zbavovat zaměstnanců před dosažením 50 let věku a jednak existuje reálná obava z neochoty přijímat osoby po dosažení 50 let věku. (srovnej s opatřením: D-3.1) 1.3 finanční dotace zaměstnavatelům, kteří realizují další odborné vzdělávání pracovníků nad 45 let (např. polovinu nákladů na vzdělávací opatření, maximálně však Kč na pracovníka) - opatření lze primárně směřovat na nízkokvalifikované nebo neadekvátně kvalifikované starší pracovníky. 18

19 - vyšší finanční náklady z veřejných zdrojů, resp. z APZ. (srovnej s opatřením: B-3.1) 2. Finanční motivace nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání i pracujících nad 50 let 2.1 podmíněné poskytování dávek v nezaměstnanosti účastí na opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti - posílení aktivity a zodpovědnosti nezaměstnaného za návrat na trh práce; - zvýšení tendence úniku starších osob před pracovní aktivitou do předčasných nebo invalidních důchodových schémat; - vysoká finanční a personální nákladnost. 2.2 finanční kompenzace starším osobám (např. starším 50 let), které nedosáhly důchodového věku, při uzavření smlouvy na zkrácený pracovní úvazek (např. pravidelné měsíční transfery zaměstnaným na zkrácený pracovní úvazek po dobu 6 let, nejdéle však do doby oficiálního důchodového věku s výší transferů na úrovni do 80% jeho zkrácené mzdy, nejvýše však do poloviny minimální mzdy) - slaďování pracovních a zdravotních potřeb, pracovní úvazek lépe odpovídá potřebám osob, zejména těm, které celý život těžce fyzicky pracovaly; - díky finanční dotaci i částečná eliminace práce načerno. - problém kontroly fakticky odpracovaných hodin a z něj vyplývající riziko snižování nákladů na zaměstnance ze strany zaměstnavatele; - nutná úprava financování sociálního pojištění tak, aby se díky zkráceným úvazkům, a z nich vyplývajících nižších odvodů, nesnížili těmto pracovníkům budoucí důchodové příjmy; - finančně nákladné opatření. (srovnej s opatřením: C-1.1, E-2.2, E-2.3, F-3.5) 2.3 finanční podpora z prostředků APZ pracovníkům starším 45 let na další odborné vzdělávání hrazeného z vlastních zdrojů (např. jednorázová podpora odpovídající polovině nákladů na vzdělávání, nejvýše však Kč) - zvýšení zájmu zaměstnanců nad 45 let zvyšovat si kvalifikaci v rámci systému dalšího odborného vzdělávání a tím podporovat svou adaptabilitu a uplatnitelnost se na trhu práce; - možnost omezit opatření pouze na určité vzdělanostní skupiny a na počet. - opatření je vysoce finančně nákladné, jelikož výše podpory musí reálně motivovat; - potřeba kontrolních mechanismů, aby nedocházelo k zneužívání. (srovnej s opatřením: A-2.1, A-2.2, A-2.5) 2.4 finanční kompenzace ztráty části příjmu starším osobám (např. straším 55 let) v souvislosti s převedením na méně namáhavou a finančně méně honorovanou práci 19

20 - možnost úpravy pracovní zátěže podle individuálních potřeb; - vysoká nákladnost opatření; - nutnost řešit otázku veřejného spolufinancování sociálního pojištění převáděných pracovníků, aby se díky nižším mzdám, a z nich vyplývajících nižších odvodů, nesnížily těmto pracovníkům budoucí důchodové příjmy; - nutná součinnost zaměstnavatelů. 3. Nefinanční motivace zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání starších 50 let hrazených z prostředků na politiku zaměstnanosti 3.1 odborné poradenství odborníků ÚP zaměstnavatelům při realizaci strategie rozvoje lidských zdrojů s ohledem na skupinu starších pracovníků nad 50 let; 3.2 mediální kampaně veřejných orgánů, zejména ÚP a SSZ, s cílem dosáhnout změnu v přístupu zaměstnavatelů k zaměstnávání osob nad 50 let; 3.3 povinná realizace individuálních akčních plánů (IAP) v případě nezaměstnaných uchazečů starších 50 let s komplexním řešením situace; (srovnej s opatřením: A-4, G-1.2) 3.4 motivační a aktivační kurzy speciálně vytvořené pro nezaměstnané uchazeče o práci nad 50 let. 4. Zvyšování zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání nad 50 let prostřednictvím rekvalifikací, hrazených z prostředků APZ Viz Možné směry řešení a jejich souvislostí v oblasti vzdělávání opatření 2.5 (srovnej s opatřením: A-4.) 5. Podpora růstu pracovních příležitostí pro nezaměstnané uchazeče o zaměstnání nad 50 let V této souvislosti se doporučuje: kooperace ÚP a zaměstnavatelů, zejména pak malých a středních podniků, při tvorbě vhodných pobídek pro zaměstnávání věkově starších uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o práci v malých a středních podnicích; podpora flexibilních forem organizace práce a zaměstnávání (pružná pracovní doba, práce doma, zkrácené úvazky, sdílení práce, krátkodobá zaměstnání, zaměstnávání přes soukromou agenturu práce); podpora rozvoje sociální ekonomiky jako řešení dlouhodobé nezaměstnanosti starších osob. 20

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu zpracovaná v rámci projektu Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více