Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce"

Transkript

1 Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU

2 Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s. Co? Snaha o řešení situace mužů bez domova. Jaké cíle a aktivity byly zvoleny, jaké překážky překonány? Které organizace se budou na realizaci projektu podílet? Čí finanční podporu využíváme, v jakém rozsahu a kdy?

3 1/1 Kdo? Kroměříž Poloha města: Zlínský kraj Počet obyvatel: Můžeme se pochlubit: Historií: památkami zapsanými na seznamu UNESCO Současností: dlouhodobou snahou o přívětivé životní podmínky pro všechny skupiny obyvatel i návštěvníků města projekt Zdravé město od roku 1995

4 1/2 KDO? Azylový dům pro muže o.p.s. (AD) AD poskytuje od roku 1993 služby dospělým mužům bez domova Postupně byl zřizován okresním a krajským úřadem a Městem Kroměříží. Od je obecně prospěšnou společností (NNO) Kapacita AD 45 lůžek Počet zaměstnanců 5 Poskytované služby ubytování, možnost vaření a hygienické péče, základní sociální služby Je jediným zařízením tohoto typu na území bývalého okresu Kroměříž

5 2/1 CO? Muži bez domova na kroměřížsku Analýza 1 věkové složení klientů AD Věkové složení klientů AD Věkové složení klientů let let let let let let Oficiální statistiky zjevného bezdomovectví nejsou zpracovány. Dle odhadů je takových mužů na území kroměřížska asi 150.

6 2/2 Analýza 2 vzdělání klientů AD Struktura vzdělání klientů AD Vzdělání základní středníbez maturity středoškolské vysokoškolské základní střední bez maturity středoškolské vysokoškolské

7 2/3 Analýza 3 zaměstnanost klientů AD Struktura zaměstnanosti klientů AD Zaměstnání trvalézaměstnání sezónní zaměstnání invalidnídůchod starobnídůchod nezaměstnaní trvalé zaměstnání sezónní zaměstnání invalidní důchod starobní důchod nezaměstnaní

8 2/4 Které další skupiny jsou ohroženy bezdomovectvím? Dlouhodobě nezaměstnaní osoby nezaměstnané déle než 12 měsíců 2004 v evidenci Úřadu práce v Kroměříži 318 osob počet členů cílové skupiny vykazuje trvalý nárůst. Osoby bez kvalifikace, s nízkou kvalifikací, případně ne plně gramotné osoby bez vzdělání, se základním či neukončeným vzděláním ve Zlínském kraji má nedostatečné vzdělání více než 25% obyvatel motivace pro hledání zaměstnání poměrně nízká Občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody vletech se z výkonu trestu vrátilo celkem 306 osob Zanalýz sociálního kurátora vyplývá, že v posledních 3 letech využilo jeho služby celkem 1842 klientů

9 3. Jaké cíle a aktivity byly zvoleny, jaké překážky překonány?

10 3/1 Cíle a aktivity projektu projektu Cíl projektu: Snížit míru sociální izolace a sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci, zejména dospělých mužů bez domova a osob dlouhodobě nezaměstnaných. Aktivity projektu: Motivačně pracovní a vzdělávací aktivity Nízkoprahové poradenství centrum ADAM Azylový Dům Adaptace, Motivace Navázání místního partnerství

11 3/2 Motivačně pracovní a vzdělávací aktivity Motivačně pracovní aktivity Komplex činností vyvíjený za účelem upevnění či nabytí pracovních návyků a dovedností doplněný o motivační prvky Vznikne pětimístná pracovně motivační skupina, která bude vykonávat práce pomocného charakteru. Skupina může být průběžně doplňována novými členy Účastníci této aktivity získají mj. komfortnější podmínky pro život v azylovém domě a v případě dlouhodobé účasti i možnost získat bydlení mimo AD v některé z forem obecního bydlení Vzdělávací aktivity individuální pohovory, skupinové školící aktivity, přednášky kurz komunikační, informační a počítačové gramotnosti (20 hodin)

12 3/3 Nízkoprahové poradenství centrum ADAM ADAM Azylový Dům Adaptace, Motivace Nízkoprahové zařízení pro poradenství v oblasti pracovní a vzdělávací Přesah do poradenství v sociálně obtížné situaci Služby budou poskytovány nejen klientům AD, ale také všem zájemcům, kteří nemají dostatečnou důvěru v komunikaci s úřady Poradenství bude doplněno o možnosti sebevzdělávání, využití informací přístupných na internetu V závěrečné etapě projektu budou služby centra nabízeny i v širším regionu, zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností

13 3/4 Navázání místního partnerství Místní partnerství: budou vytipovány vhodné subjekty tak, aby vzniklo partnerství organizací, které vyvíjejí aktivity v sociální oblasti na kroměřížsku tak, aby docházelo k efektivnímu řešení problémů cílových skupin a zvýšil se záchyt osob, které samy nedokáží pomoc vyhledat Ve 2. polovině realizace projektu dojde k vyhodnocení neformálního partnerství, úspěšné prvky budou včleněny do vícestranné partnerské smlouvy, která vytvoří základ pro realizaci nových služeb sociální péče a připraví podmínky pro případnou realizaci dalších (již společných) projektů

14 3/5 Horizontální témata Rovné příležitosti Projekt je přímo soustředěn na podporu rovných příležitostí zabývá se totiž přímo skupinami, které jsou sociálním vyloučením postiženy nebo ohroženy Cílovými skupinami projektu jsou muži bez domova, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkým vzděláním a osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody NPC ADAM bude sloužit všem osobám ve složité situaci z regionu a bude se zabývat i pomocí ženám

15 3/6 Horizontální témata Informační společnost dojde k připojení nízkoprahového centra ADAM k vysokorychlostnímu internetu prostřednictvím metropolitní sítě města Kroměříže návštěvníkům centra bude umožněno získávání informací prostřednictvím internetu vzdělávací aktivity budou obsahovat vzdělávání v oblasti informační a počítačové gramotnosti aktivity projektu budou informačně podporovány prostřednictvím nově zřízených www stránek.

16 3/7 Horizontální témata Vliv na životní prostředí Většina předpokládaných aktivit pracovně -motivační skupiny bude zaměřena na pomocné práce v oblasti údržby města. Bude se jednat o čistící práce a o drobnou údržbu, takže dojde ke zlepšení životního prostředí ve městě Vzdělávací aktivity budou obsahovat prvky EVVO tak, aby prováděné činnosti nepoškozovaly životní prostředí. Případný odpad bude tříděn a šetrně likvidován.

17 3/8 Udržitelnost Pokračování aktivit po skončení podpory Projekt je koncipován s ohledem na to, aby mohly jeho aktivity sloužit jako výchozí pozice pro rozvoj dalších vzdělávacích a motivačně - pracovních aktivit pro cílové skupiny "Organizační manažer" - nově zřízené pracovní místo v azylovém domě bude připravovat další aktivity tak, aby odpovídaly momentální situaci v sociální oblasti. Bude nadále využívat možnosti partnerství a vícezdrojového financování Centrum ADAM bude dále pracovat v rámci aktivit azylového domu Partnerská síť bude využívat společné znalosti, informace a výměnu zkušeností pro řešení potřeb cílových skupin, případně pro přípravu a realizaci společných projektů

18 3/9 Udržitelnost Inovativnost komplexní řešení vzdělávacích, motivačních a pracovních aktivity a přímém napojení na reálný pracovní proces systém motivační podpory spočívající v souboru doplňujících aktivit přinášejících viditelné zlepšení životního stylu pro podpořené osoby tak, aby došlo k prohloubení jejich snahy o nalezení a udržení trvalého zaměstnání, případně o další vzdělávání a zvyšování kvalifikace propojení s Centrem celoživotního učení v Knihovně Kroměřížska řešení nízkoprahového centra ADAM.

19 4. KTERÉ další subjekty se budou na realizaci projektu podílet? Město Kroměříž Knihovna Kroměřížska ČR probační a mediační služba Úřad práce v Kroměříži

20 4/1 Partneři projektu a jejich role I. Město Kroměříž Město Kroměříž je klíčovým partnerem. Bude se podílet na: komunikaci s organizacemi, u nichž budou probíhat pracovně motivační aktivity (Kroměřížské technické služby, Biopas, Správa majetku města). na zpětné integraci absolventů projektu do života komunity prostřednictvím podpory bydlení na půl cesty a jiných forem bydlení mimo azylový dům na financování projektu tak, aby mohla být realizována jeho 1. etapa na řízení a hodnocení projektu. Knihovna Kroměřížska Příspěvková organizace zřizovaná Městem Kroměříží. S využitím dotace z OP RLZ, podopatření 1.1 realizuje projekt zabývající se vzděláváním nezaměstnaných. V jeho rámci proběhnou dva zkrácené cykly komunikační, informační a počítačové gramotnosti v rozsahu 20 hodin.

21 4/2 Partneři projektu a jejich role II. Úřad práce v Kroměříži informační a poradenská podpora aktivit nízkoprahového centra možnost umístit v projektu vhodné uchazeče či zájemce o zaměstnání a naopak aktivně napomáhat úspěšným absolventům programu nacházet dlouhodobá a trvalá zaměstnání. ČR mediační a probační služba bude zprostředkovávat informace o činnosti nízkoprahového centra ADAM klientům a podílet se na metodickém doplňování vzdělávacích aktivit a poradenství bude rozvíjena spolupráce vedoucí kusnadnění integrace členů cílových skupin do společnosti.

22 5. ČÍ finanční podporu využíváme, v jakém rozsahu a kdy? -Harmonogram -Rozpočet

23 5/1 Harmonogram projektu předinvestiční fáze Přípravné aktivity, zpracování a hodnocení projektu: byly zahájeny v lednu roku 2005 současně s transformací azylového domu vobecně prospěšnou společnost Projekt byl zpracován včetně povinných příloh a podán gestorovi GS ve Zlínském kraji 15. října 2005 Prošel kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti Projekty doporučené k podpoře bydy Zastupitelstvem Zlínského kraje schvalovány Realizace projektu byla zahájena

24 5/2 Harmonogram realizace projektu I. Realizace projektu leden 2006 únor etapy Celkové uznatelné náklady projektu: ,00 Projekt je přímo svázán s projektem PODPORA ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S KLIENTY V AZYLOVÉM DOMĚ V KROMĚŘÍŽI, který se uchází o podporu z OP RLZ, podopatření 2.1 Zajištění a vytvoření jednotného přístupu při poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší

25 5/3 Závěrečné informace Projekt je přímo svázán s projektem PODPORA ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S KLIENTY V AZYLOVÉM DOMĚ V KROMĚŘÍŽI, který se uchází o podporu z OP RLZ, podopatření 2.1 Zajištění a vytvoření jednotného přístupu při poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší Více informací Vám rádi poskytneme: 1. MUDr. Olga Sehnalová, MBA -místostarostka města Kroměříže; Tel: PhDr. Jana Pošvancová odbor rozvoje města, řízení projektů; Tel: J Děkujeme za pozornost J

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více