Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o spotřebitelském Úvěru"

Transkript

1 Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) BAB Finance SE, společnost založená a existující dle českého práva, se sídlem na adrese Na Perštýně 1, Praha 1, kontaktní místo: Na Perštýně 1, , Praha 1, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 1336, tel.: , číslo účtu: /0100 vedeného u KB a.s., zastoupená panem/paní., na základě plné moci (dále jen Úvěrující ) a Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Doručovací adresa Rodné číslo Číslo občanského průkazu Telefon Číslo účtu klienta (dále jen Úvěrovaný nebo KLIENT ) Úvěrující a Úvěrovaný jsou dále společně označeni jako Smluvní strany. Článek I. Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je závazek Úvěrujícího poskytnout KLIENTOVI za podmínek dále stanovených touto Smlouvou peněžní prostředky ve výši uvedené v čl. 1 odst. 2 této Smlouvy, a závazek KLIENTA vrátit Úvěrujícímu takto poskytnuté peněžní prostředky spolu s Poplatkem za poskytnutí Úvěru a sjednanými náklady řádně a včas včetně dalších sankčních nároků Úvěrujícího vzniklými v důsledku porušení smluvních povinností KLIENTA. Úvěrující poskytne KLIENTOVI Úvěr po posouzení jeho schopnosti Úvěr splatit s tím, že Úvěrující bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu není povinen zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem. Úvěr je poskytnut ve výši: (slovy: korun českých ) (dále jen Úvěr ). Úvěr bude KLIENTOVI poskytnut v hotovosti při podpisu této Smlouvy, což KLIENT svým podpisem stvrdí, případně bude Úvěr poskytnut KLIENTOVI nejpozději do 3. pracovních dnů od podpisu této Smlouvy bezhotovostní úhradou na peněžní účet KLIENTA uvedený v záhlaví této Smlouvy. Úvěr je spotřebitelským úvěrem ve smyslu z.č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a je poskytnut jako Úvěr bezúčelový a bezúročený. Doba trvání Úvěru činí.. měsíců. Tato Smlouva je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru, když se Úvěrující může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru ze strany KLIENTA, a pro případ přijetí tohoto návrhu, Úvěrující poskytne KLIENTOVI Úvěr dle podmínek plynoucích z této Smlouvy.

2 KLIENT je navrhovatelem uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru a tudíž Úvěrujícímu podává návrh nabídku na uzavření předmětné smlouvy podle občanského zákoníku v platném znění a zákona o spotřebitelském úvěru v platném znění. Pokud Úvěrující nabídku KLIENTA přijme, stává se KLIENT po poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího KLIENTEM či Úvěrovaným z předmětné Smlouvy. Uzavřením Smlouvy přenechává Úvěrující KLIENTOVI peněžní prostředky ve formě Úvěru a KLIENT se zavazuje Úvěrujícímu za podmínek této Smlouvy vrátit sjednaná finanční plnění. Článek II. Výklad pojmů Následující výrazy použité ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam. Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění (dále jen ZSÚ ). Informačním formulářem se rozumí standardní informační formulář vypracovaný v souladu s přílohou č. 6 ZSÚ. Poplatkem se rozumí odměna zaplacená KLIENTEM za poskytnutí Úvěru. Zákonem o legalizaci výnosů z trestné činnosti se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění. Zákonem o finančním arbitrovi se rozumí zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v účinném znění. Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Žádostí o Úvěr se rozumí žádost o poskytnutí Úvěru podaná KLIENTEM požadovanou formou a obsahující všechny požadované náležitosti. Dlužnou částkou se rozumí částka Úvěru zvýšená o Poplatek, který se KLIENT zavázal zaplatit Úvěrujícímu za podmínek stanovených ve Smlouvě. Úvěrem se rozumí peněžitá částka poskytnutá ze strany Úvěrujícího KLIENTOVI za podmínek stanovených Smlouvou; pokud je poskytnuté finanční plnění v částce alespoň 5.000,- Kč a nepřevyšuje částku ,- Kč, Roční procentní sazbou nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr se rozumí celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele (KLIENTA), vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru ve smyslu ZSÚ. Webovými stránkami Úvěrujícího se rozumí výhradně webové stránky na adrese Bankovní účet Úvěrujícího znamená bankovní účet č /0100 vedený u KB a.s., na který musí být Úvěr či další finanční plnění plynoucí ze Smlouvy splacen. Trvalým nosičem dat se rozumí jakýkoliv nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Článek III. Informace před poskytnutím Úvěru a prohlášení KLIENTA KLIENT potvrzuje, že před uzavřením této Smlouvy a souvisejících dokumentů uvedených v její příloze mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Úvěrující, a že on se s podmínkami a právními dopady, plynoucích z těchto dokumentů řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi. Hlavním předmětem podnikání Úvěrujícího je poskytování spotřebitelských úvěrů v souladu se ZSÚ. Uzavřením této Smlouvy KLIENT potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy od Úvěrujícího obdržel Informační formulář a že mu tedy byly poskytnuty předsmluvní informace o spotřebitelském úvěru podle přílohy č. 6 k ZSÚ, jejichž obsah mu byl též řádně vysvětlen, že se s nimi řádně a pečlivě seznámil. KLIENT výslovně potvrzuje, že Úvěrující poskytl KLIENTOVI v dostatečném časovém předstihu před sepsáním této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl KLIENT schopen posoudit, že navrhovaná Smlouva, včetně souvisejících dokumentů uvedených v její příloze odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci, když KLIENT

3 dále stvrzuje, že byl taktéž ÚVĚRUJÍCÍM řádně informován o důsledcích prodlení a o základních informacích o jednotlivých produktech, nabízených Úvěrujícím a jeho dopadech na KLIENTA a dále KLIENT stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek, když navíc KLIENT ani nevznáší žádný protinávrh této Smlouvy. KLIENT bere na vědomí, že všechny případné dotazy budou zodpovězeny na kontaktním místě Úvěrujícího nebo prostřednictvím ové komunikace. Poskytnutím jakékoliv finanční částky ze strany Úvěrujícího se má automaticky za to, že vzhledem k informacím získaným od KLIENTA či nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti KLIENTA, tento bude schopen Úvěr splácet neb Úvěrující před poskytnutím tohoto finančního plnění vynaložil odbornou péči nezbytnou k posouzení schopnosti KLIENTA splácet. KLIENT prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily nebo mohly bránit v řádném a včasném plnění závazků plynoucích z této Smlouvy. KLIENT podpisem Smlouvy potvrzuje, že je fyzickou osobou starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, dosahující pravidelný příjem, a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Článek IV. Podmínky poskytnutí Úvěru Má-li KLIENT zájem o poskytnutí Úvěru, KLIENT společně s Úvěrujícím v jeho kontaktním místě vyplní Žádost o Úvěr ve formě formuláře zveřejněného na Webových stránkách Úvěrujícího, když KLIENT taktéž vyplní online formulář na Webových stránkách, kde KLIENT uvede své jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, telefon a souhlas se zpracováním osobních údajů. KLIENT odpovídá Úvěrujícímu za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Úvěr. KLIENT souhlasí s tím, že Úvěrující může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Úvěr ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků či vydlužitelů. Po vyplnění a potvrzení Žádosti o Úvěr KLIENT obdrží následující dokumenty: Informační formulář ve vztahu k požadovanému Úvěru a návrh Smlouvy, když KLIENT je oprávněn kdykoliv svoji Žádost o Úvěr zrušit, a to až do vlastního podpisu Smlouvy. Úvěr bude poskytnut KLIENTOVI za podmínek uvedených v čl. I. odst. 4. této Smlouvy., když k samotnému podpisu Smlouvy dojde na kontaktním místě Úvěrujícího, v nichž vykonává svoji podnikatelskou činnost, kam se KLIENT na svoji žádost po potvrzení poskytnutí Úvěru dostaví osobně po dojednání termínu s Úvěrujícím. Potvrzením Žádosti o Úvěr KLIENT rovněž potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník či vydlužitel neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit úvěr, s výjimkou dluhů uvedených v Žádosti o Úvěr. K Žádosti o Úvěr je KLIENT povinen doložit tyto doklady: - Dva platné doklady totožnosti - Potvrzení o příjmu (výplatní pásky nebo výpisy z účtů za poslední tři měsíce nebo jiná potvrzení) - Potvrzení o bydlení (nájemní smlouva, SIPO anebo jiné potvrzení o platbě nájmu nebo služeb) - Potvrzení o zaměstnání (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, důchodový výměr, atd.) Úvěrující je oprávněn odepřít poskytnutí Úvěru zejména pokud: (a) Žádost o Úvěr není v souladu se Smlouvou; (b) je KLIENTOVA schopnost splatit Úvěr vyhodnocena jako nedostatečná; (c) KLIENT nesplatil předchozí Úvěr řádně a včas; (d) se některé z prohlášení uvedené v čl. 4 odst. 5 ukáže jako nepravdivé; (e) KLIENT Úvěrujícímu nedodal dokumenty, které Úvěrující požaduje dle čl. 4 odst. 4 Smlouvy.

4 Článek V. Poplatky a náklady Výpůjční úroková sazba Úvěru je 0%. Poplatek za poskytnutí Úvěru je.. Kč Poplatek se KLIENT zavazuje uhradit společně s Úvěrem, a to ve splátkách sjednaných níže Smlouvy. Dojde-li k předčasnému splacení Úvěru nebo k odstoupení od Smlouvy, je Poplatek splatný ke dni, kdy došlo k předčasnému splacení Úvěru nebo k odstoupení od Smlouvy. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Úvěru jsou uvedeny v tabulce níže Smlouvy: Za poskytnutí a náklady Úvěru se KLIENT zavazuje uhradit Úvěrujícímu 1.000,- Kč při podpisu této Smlouvy. Výše Úvěru Poplatek Doba splácení Částka ke splacení Celkové náklady Úvěru RPSN% KLIENT potvrzuje, že obsahem Informačního formuláře byl i výčet nákladů spojených s Poskytnutím Úvěru včetně RPSN. Článek VI. Splacení Úvěru a sankce KLIENT je povinen splatit Úvěrujícímu Dlužnou částku v Kč na Bankovní účet Úvěrujícího v níže uvedených splátkách. Splátka č. Částka splátky Splatná dne V případě platby na bankovní účet Úvěrujícího je KLIENT povinen uvést jako variabilní symbol pro platbu číslo Smlouvy a pro případ, že se tak nestane, veškeré dopady jdou k tíži KLIENTA, když takto provedená platba v rozporu s ujednáním může míti za následek, že platba nebude považována za uhrazenou se všemi z toho plynoucími důsledky pro KLIENTA. V případě prodlení KLIENTA s byť i jedinou splátkou delším jak 3. kalendářní dny, se celá zbývající dlužná částka Úvěru, včetně Poplatku a nákladů Úvěru, stává okamžitě splatnou, neboť Smluvní strany sjednaly ztrátu výhody splátek. Jednorázová smluvní pokuta za prodlení a zesplatnění zbývajících splátek činí 2.000,- Kč. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Úvěrujícího na náhradu škody. KLIENT je oprávněn předčasně splatit Úvěr kdykoliv během doby splácení. V takovém případě má KLIENT právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl KLIENT povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru. Pro případ předčasného splacení Úvěru má Úvěrující právo na náhradu nutných a objektivně

5 odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, která činí 0,5% z předčasně splacené části celkové výše Úvěru. Kdykoli v průběhu trvání Smlouvy si může Klient vyžádat výpis z účtu v podobě tabulky umoření, která obsahuje informace o dlužných platbách, lhůtách a podmínkách, které se k platbám vztahují. Dále je v něm uveden přehled položek, ze kterých je splátka složena a veškeré dodatečné náklady. V případě úmrtí KLIENTA se dnem úmrtí KLIENTA se stávají splatnými veškeré pohledávky Úvěrujícího za KLIENTEM v rozsahu založeném touto Smlouvou. Smluvní strany sjednávají, že veškeré dosud splatné i nesplatné pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy vůči KLIENTOVI se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém KLIENT podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti KLIENTOVI a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno insolvenční řízení či vůči jeho osobě bylo zahájeno exekuční řízení. KLIENT není oprávněn zadržovat sjednané splátky, tyto splátky snižovat, a to vše z jakéhokoliv právního titulu a zároveň není oprávněn provádět Úvěrujícímu jednostranné zápočty vzájemných pohledávek či své pohledávky vůči Úvěrujícímu postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího. Článek VII. Prodlení se splacením Úvěru Pokud bude KLIENT v prodlení se splacením Úvěru, zaplacením Poplatku, či jiného peněžitého závazku plynoucího pro KLIENTA z této Smlouvy, či dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv právního titulu, zavazuje se KLIENT zaplatit Úvěrujícímu úroky z prodlení v zákonné výši. V případě prodlení KLIENTA se splacením Úvěru, zaplacením Poplatku, či jiného peněžitého závazku plynoucího pro KLIENTA z této Smlouvy, zavazuje se KLIENT zaplatit Úvěrujícímu rovněž, krom výše sjednané jednorázové smluvní pokuty, taktéž další smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta, ne-li sjednáno jinak, je splatná vždy první den následující po porušení příslušné povinnosti KLIENTEM, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Dle vzájemného ujednání Smluvních stran, povinnost KLIENTA platit smluvní pokutu se nedotýká nároků Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty. Pokud bude KLIENT v prodlení se splacením Úvěru nebo zaplacením Poplatku, je Úvěrující oprávněn zaslat KLIENTOVI písemnou výzvu k placení, když za každou výzvu odeslanou KLIENTOVI se KLIENT zavazuje zaplatit Úvěrujícímu poplatek ve výši 200,- Kč. Článek VIII. Trvání Smlouvy Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva je uzavřena na dobu.. měsíců. KLIENT může odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů od podepsání Smlouvy, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s 5 a 6 ZSÚ, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy Od této Smlouvy je KLIENT oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na adresu Úvěrujícího, když Úvěrující KLIENTA v dostatečném předstihu informoval o podmínkách a postupech pro případné uplatnění tohoto práva, tj. odstoupení od smluvního vztahu s Úvěrujícím, a to písemným odstoupením doručeným na adresu Úvěrujícího, když vzorový formulář pro odstoupení je na Webové stránce Úvěrujícího. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

6 V případě uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je KLIENT povinen vrátit Úvěrujícímu na Bankovní účet Úvěrujícího jistinu Úvěru poskytnutou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od této Smlouvy. KLIENT je povinen zaplatit Úvěrujícímu část pevného Poplatku, kterým Úvěrujícímu hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, týká se to především nákladů spojených v souvislosti s uzavíráním Smlouvy a s převodem finančních prostředků na účet KLIENTA a zákonný úrok z prodlení ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smluvního vztahu nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr dle Smlouvy, do dne, kdy je jistina připsána na účet Úvěrujícího. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným. Úvěrující má právo tuto Smlouvu jednostranně ukončit, pakliže: KLIENT předal Úvěrujícímu ve snaze získat Úvěr nepravdivé, účelově zkreslené nebo vědomě nepravdivé informace o sobě nebo jiných okolnostech rozhodných pro poskytnutí Úvěru; či KLIENT nezaplatil déle než 40 (čtyřicet) kalendářních dnů po splatnosti kterýkoliv své finanční závazky z této Smlouvy; Smluvní strany se dohodli, že ustanovení 1978 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní, tj. Oznámí-li Úvěrující KLIENTOVI, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil. Článek IX. Další ujednání Úvěrující a KLIENT se dohodli, že prodlužují promlčecí dobu veškerých závazků na straně KLIENTA v souvislosti s uzavřením této Smlouvy, na dobu 10 let od uzavření této Smlouvy, a to i v případné že některá ze Smluvních stran odstoupí od Smlouvy. Orgánem dozoru nad Úvěrujícím ve vztahu ke spotřebitelským úvěrům je Česká obchodní inspekce, na adrese Štěpánská 15, Praha 2 a dále Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, Praha 1. KLIENT prohlašuje, že byl informován Úvěrujícím o právu na bezplatné obdržení kopie návrhu Smlouvy před jejím uzavřením či v průběhu trvání smluvního vztahu. KLIENT je povinen neprodleně oznámit každou změnu jím poskytnutých osobních údajů, zejména pak změnu údajů podstatných pro účely doručování. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu smluvních pokut, náhrad škod, sjednaných poplatků či jiných peněžitých plnění, plynoucích z této Smlouvy pro KLIENTA. Ke splacení nebo zajištění splacení Úvěru nelze použít směnku nebo šek. Článek X. Závěrečná ustanovení Úvěrující je oprávněn zcela nebo zčásti postoupit své pohledávky evidované vůči KLIENTOVI na třetí osobu. Poskytování finančních služeb je dle z. č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH a tedy Úvěrující Klientovi nehradí žádné daně a náklady vyplývající pro KLIENTA z právních předpisů. KLIENT výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu ze strany Úvěrujícího a se zpracováním, shromažďováním a nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem uvedeným v Souhlasu se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, uzavřeném mezi KLIENTEM a Úvěrujícím před podpisem této Smlouvy, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

7 Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešeny formou jednání, vedenému s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo při rozhodnutí jedné ze Stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného časového odkladu, když poté bude spor rozhodován u jednoho z rozhodců uvedených v Rozhodčí smlouvě uzavřené dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, která je nedílnou součástí této Smlouvy. KLIENT je taktéž oprávněn prostřednictvím finančního arbitra požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, Praha 1). KLIENT registrací své Žádosti o Úvěr a zároveň podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že bez výhrad souhlasí se zněním Rozhodčí smlouvy a se Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a že jeho souhlas je vyjádřením jeho pravé a svobodné vůle s uzavřením těchto dokumentů, když tento souhlas učinil KLIENT určitě, vážně a srozumitelně. KLIENT prohlašuje, že Smlouva neobsahuje pro něj nevýhodná ustanovení a vzdává se práv, která by mu mohla z důvodů nevýhodnosti či nesrozumitelnosti smluvních ustanovení vzniknout, když zejména prohlašuje, že sjednané podmínky této Smlouvy, a to např. výši roční úrokové sazby, výši a termíny splátek a sankce za prodlení se splácením, považuje zcela za ujednání s dobrými mravy. KLIENT dále prohlašuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout, a souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění. KLIENT prohlašuje, že tato plnění nejsou v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy z důvodu hrubého nepoměru plnění. KLIENT na sebe přebírá tzv. nebezpečí změny okolností. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Byla-li písemnost odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb doporučeným dopisem, pak se má v pochybnostech za to, že byla doručená tři (3) dny po jejím odeslání. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům Smluvních stran. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze učinit pouze písemnou formou a to číslovanými a Smluvními stranami odsouhlasenými a podepsanými dodatky k této Smlouvě. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu, a to nejpozději do 30 dnů po výzvě. Tato Smlouva a veškeré další související dokumenty jsou uváděny v českém jazyce, když tento jazyk bude používán při veškeré komunikaci mezi Smluvními stranami po dobu trvání smluvního vztahu. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu i související dokumenty uvedené v její příloze před podpisem přečetly, byla sepsána na základě pravdivých údajů, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují prostřednictvím svých vlastnoručních podpisů. V Praze dne. V Praze dne. Úvěrující za BAB Finance SE na základě plné moci pan/paní. KLIENT Jméno a Příjmení:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č.

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE PROFIMONEY č. (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Název: PROFI MONEY CZ, s.r.o. Identifikační číslo: 028 71 114 Sídlo: Rybná

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, tvořící nedílnou součást Rámcové smlouvy o zápůjčce či Rámcové smlouvy o spotřebitelském úvěru Společnost crediton.cz, s.r.o., IČ: 24849707, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%.

Poplatek za půjčení činí 20% z půjčené částky, RPSN 456%. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí na Vás být vedena exekuce,

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Money Credit CZ s.r.o. Článek A. 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Kolínská 1661/17, PSČ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACM Money Česká republika, a.s., pro poskytnutí úvěru Malá domů s použitím SMS zpráv Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru Malá domů (dále také jen

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru č. XXX

Smlouva o spotřebitelském úvěru č. XXX Smlouva o spotřebitelském úvěru č. XXX (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

Smlouva o hotovostním úvěru

Smlouva o hotovostním úvěru Smlouva o hotovostním úvěru 1. SMLUVNÍ STRANY Different money s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 IČO: 03570967 Bankovní spojení: 2020010045/6000 Společnost je zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více