Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o spotřebitelském Úvěru"

Transkript

1 Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) BAB Finance SE, společnost založená a existující dle českého práva, se sídlem na adrese Na Perštýně 1, Praha 1, kontaktní místo: Na Perštýně 1, , Praha 1, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 1336, tel.: , číslo účtu: /0100 vedeného u KB a.s., zastoupená panem/paní., na základě plné moci (dále jen Úvěrující ) a Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Doručovací adresa Rodné číslo Číslo občanského průkazu Telefon Číslo účtu klienta (dále jen Úvěrovaný nebo KLIENT ) Úvěrující a Úvěrovaný jsou dále společně označeni jako Smluvní strany. Článek I. Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je závazek Úvěrujícího poskytnout KLIENTOVI za podmínek dále stanovených touto Smlouvou peněžní prostředky ve výši uvedené v čl. 1 odst. 2 této Smlouvy, a závazek KLIENTA vrátit Úvěrujícímu takto poskytnuté peněžní prostředky spolu s Poplatkem za poskytnutí Úvěru a sjednanými náklady řádně a včas včetně dalších sankčních nároků Úvěrujícího vzniklými v důsledku porušení smluvních povinností KLIENTA. Úvěrující poskytne KLIENTOVI Úvěr po posouzení jeho schopnosti Úvěr splatit s tím, že Úvěrující bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu není povinen zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem. Úvěr je poskytnut ve výši: (slovy: korun českých ) (dále jen Úvěr ). Úvěr bude KLIENTOVI poskytnut v hotovosti při podpisu této Smlouvy, což KLIENT svým podpisem stvrdí, případně bude Úvěr poskytnut KLIENTOVI nejpozději do 3. pracovních dnů od podpisu této Smlouvy bezhotovostní úhradou na peněžní účet KLIENTA uvedený v záhlaví této Smlouvy. Úvěr je spotřebitelským úvěrem ve smyslu z.č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a je poskytnut jako Úvěr bezúčelový a bezúročený. Doba trvání Úvěru činí.. měsíců. Tato Smlouva je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru, když se Úvěrující může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru ze strany KLIENTA, a pro případ přijetí tohoto návrhu, Úvěrující poskytne KLIENTOVI Úvěr dle podmínek plynoucích z této Smlouvy.

2 KLIENT je navrhovatelem uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru a tudíž Úvěrujícímu podává návrh nabídku na uzavření předmětné smlouvy podle občanského zákoníku v platném znění a zákona o spotřebitelském úvěru v platném znění. Pokud Úvěrující nabídku KLIENTA přijme, stává se KLIENT po poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího KLIENTEM či Úvěrovaným z předmětné Smlouvy. Uzavřením Smlouvy přenechává Úvěrující KLIENTOVI peněžní prostředky ve formě Úvěru a KLIENT se zavazuje Úvěrujícímu za podmínek této Smlouvy vrátit sjednaná finanční plnění. Článek II. Výklad pojmů Následující výrazy použité ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam. Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění (dále jen ZSÚ ). Informačním formulářem se rozumí standardní informační formulář vypracovaný v souladu s přílohou č. 6 ZSÚ. Poplatkem se rozumí odměna zaplacená KLIENTEM za poskytnutí Úvěru. Zákonem o legalizaci výnosů z trestné činnosti se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění. Zákonem o finančním arbitrovi se rozumí zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v účinném znění. Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Žádostí o Úvěr se rozumí žádost o poskytnutí Úvěru podaná KLIENTEM požadovanou formou a obsahující všechny požadované náležitosti. Dlužnou částkou se rozumí částka Úvěru zvýšená o Poplatek, který se KLIENT zavázal zaplatit Úvěrujícímu za podmínek stanovených ve Smlouvě. Úvěrem se rozumí peněžitá částka poskytnutá ze strany Úvěrujícího KLIENTOVI za podmínek stanovených Smlouvou; pokud je poskytnuté finanční plnění v částce alespoň 5.000,- Kč a nepřevyšuje částku ,- Kč, Roční procentní sazbou nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr se rozumí celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele (KLIENTA), vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru ve smyslu ZSÚ. Webovými stránkami Úvěrujícího se rozumí výhradně webové stránky na adrese Bankovní účet Úvěrujícího znamená bankovní účet č /0100 vedený u KB a.s., na který musí být Úvěr či další finanční plnění plynoucí ze Smlouvy splacen. Trvalým nosičem dat se rozumí jakýkoliv nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Článek III. Informace před poskytnutím Úvěru a prohlášení KLIENTA KLIENT potvrzuje, že před uzavřením této Smlouvy a souvisejících dokumentů uvedených v její příloze mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Úvěrující, a že on se s podmínkami a právními dopady, plynoucích z těchto dokumentů řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi. Hlavním předmětem podnikání Úvěrujícího je poskytování spotřebitelských úvěrů v souladu se ZSÚ. Uzavřením této Smlouvy KLIENT potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy od Úvěrujícího obdržel Informační formulář a že mu tedy byly poskytnuty předsmluvní informace o spotřebitelském úvěru podle přílohy č. 6 k ZSÚ, jejichž obsah mu byl též řádně vysvětlen, že se s nimi řádně a pečlivě seznámil. KLIENT výslovně potvrzuje, že Úvěrující poskytl KLIENTOVI v dostatečném časovém předstihu před sepsáním této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl KLIENT schopen posoudit, že navrhovaná Smlouva, včetně souvisejících dokumentů uvedených v její příloze odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci, když KLIENT

3 dále stvrzuje, že byl taktéž ÚVĚRUJÍCÍM řádně informován o důsledcích prodlení a o základních informacích o jednotlivých produktech, nabízených Úvěrujícím a jeho dopadech na KLIENTA a dále KLIENT stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek, když navíc KLIENT ani nevznáší žádný protinávrh této Smlouvy. KLIENT bere na vědomí, že všechny případné dotazy budou zodpovězeny na kontaktním místě Úvěrujícího nebo prostřednictvím ové komunikace. Poskytnutím jakékoliv finanční částky ze strany Úvěrujícího se má automaticky za to, že vzhledem k informacím získaným od KLIENTA či nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti KLIENTA, tento bude schopen Úvěr splácet neb Úvěrující před poskytnutím tohoto finančního plnění vynaložil odbornou péči nezbytnou k posouzení schopnosti KLIENTA splácet. KLIENT prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily nebo mohly bránit v řádném a včasném plnění závazků plynoucích z této Smlouvy. KLIENT podpisem Smlouvy potvrzuje, že je fyzickou osobou starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, dosahující pravidelný příjem, a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Článek IV. Podmínky poskytnutí Úvěru Má-li KLIENT zájem o poskytnutí Úvěru, KLIENT společně s Úvěrujícím v jeho kontaktním místě vyplní Žádost o Úvěr ve formě formuláře zveřejněného na Webových stránkách Úvěrujícího, když KLIENT taktéž vyplní online formulář na Webových stránkách, kde KLIENT uvede své jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, telefon a souhlas se zpracováním osobních údajů. KLIENT odpovídá Úvěrujícímu za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Úvěr. KLIENT souhlasí s tím, že Úvěrující může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Úvěr ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků či vydlužitelů. Po vyplnění a potvrzení Žádosti o Úvěr KLIENT obdrží následující dokumenty: Informační formulář ve vztahu k požadovanému Úvěru a návrh Smlouvy, když KLIENT je oprávněn kdykoliv svoji Žádost o Úvěr zrušit, a to až do vlastního podpisu Smlouvy. Úvěr bude poskytnut KLIENTOVI za podmínek uvedených v čl. I. odst. 4. této Smlouvy., když k samotnému podpisu Smlouvy dojde na kontaktním místě Úvěrujícího, v nichž vykonává svoji podnikatelskou činnost, kam se KLIENT na svoji žádost po potvrzení poskytnutí Úvěru dostaví osobně po dojednání termínu s Úvěrujícím. Potvrzením Žádosti o Úvěr KLIENT rovněž potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník či vydlužitel neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit úvěr, s výjimkou dluhů uvedených v Žádosti o Úvěr. K Žádosti o Úvěr je KLIENT povinen doložit tyto doklady: - Dva platné doklady totožnosti - Potvrzení o příjmu (výplatní pásky nebo výpisy z účtů za poslední tři měsíce nebo jiná potvrzení) - Potvrzení o bydlení (nájemní smlouva, SIPO anebo jiné potvrzení o platbě nájmu nebo služeb) - Potvrzení o zaměstnání (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, důchodový výměr, atd.) Úvěrující je oprávněn odepřít poskytnutí Úvěru zejména pokud: (a) Žádost o Úvěr není v souladu se Smlouvou; (b) je KLIENTOVA schopnost splatit Úvěr vyhodnocena jako nedostatečná; (c) KLIENT nesplatil předchozí Úvěr řádně a včas; (d) se některé z prohlášení uvedené v čl. 4 odst. 5 ukáže jako nepravdivé; (e) KLIENT Úvěrujícímu nedodal dokumenty, které Úvěrující požaduje dle čl. 4 odst. 4 Smlouvy.

4 Článek V. Poplatky a náklady Výpůjční úroková sazba Úvěru je 0%. Poplatek za poskytnutí Úvěru je.. Kč Poplatek se KLIENT zavazuje uhradit společně s Úvěrem, a to ve splátkách sjednaných níže Smlouvy. Dojde-li k předčasnému splacení Úvěru nebo k odstoupení od Smlouvy, je Poplatek splatný ke dni, kdy došlo k předčasnému splacení Úvěru nebo k odstoupení od Smlouvy. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Úvěru jsou uvedeny v tabulce níže Smlouvy: Za poskytnutí a náklady Úvěru se KLIENT zavazuje uhradit Úvěrujícímu 1.000,- Kč při podpisu této Smlouvy. Výše Úvěru Poplatek Doba splácení Částka ke splacení Celkové náklady Úvěru RPSN% KLIENT potvrzuje, že obsahem Informačního formuláře byl i výčet nákladů spojených s Poskytnutím Úvěru včetně RPSN. Článek VI. Splacení Úvěru a sankce KLIENT je povinen splatit Úvěrujícímu Dlužnou částku v Kč na Bankovní účet Úvěrujícího v níže uvedených splátkách. Splátka č. Částka splátky Splatná dne V případě platby na bankovní účet Úvěrujícího je KLIENT povinen uvést jako variabilní symbol pro platbu číslo Smlouvy a pro případ, že se tak nestane, veškeré dopady jdou k tíži KLIENTA, když takto provedená platba v rozporu s ujednáním může míti za následek, že platba nebude považována za uhrazenou se všemi z toho plynoucími důsledky pro KLIENTA. V případě prodlení KLIENTA s byť i jedinou splátkou delším jak 3. kalendářní dny, se celá zbývající dlužná částka Úvěru, včetně Poplatku a nákladů Úvěru, stává okamžitě splatnou, neboť Smluvní strany sjednaly ztrátu výhody splátek. Jednorázová smluvní pokuta za prodlení a zesplatnění zbývajících splátek činí 2.000,- Kč. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Úvěrujícího na náhradu škody. KLIENT je oprávněn předčasně splatit Úvěr kdykoliv během doby splácení. V takovém případě má KLIENT právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl KLIENT povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru. Pro případ předčasného splacení Úvěru má Úvěrující právo na náhradu nutných a objektivně

5 odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, která činí 0,5% z předčasně splacené části celkové výše Úvěru. Kdykoli v průběhu trvání Smlouvy si může Klient vyžádat výpis z účtu v podobě tabulky umoření, která obsahuje informace o dlužných platbách, lhůtách a podmínkách, které se k platbám vztahují. Dále je v něm uveden přehled položek, ze kterých je splátka složena a veškeré dodatečné náklady. V případě úmrtí KLIENTA se dnem úmrtí KLIENTA se stávají splatnými veškeré pohledávky Úvěrujícího za KLIENTEM v rozsahu založeném touto Smlouvou. Smluvní strany sjednávají, že veškeré dosud splatné i nesplatné pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy vůči KLIENTOVI se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém KLIENT podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti KLIENTOVI a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno insolvenční řízení či vůči jeho osobě bylo zahájeno exekuční řízení. KLIENT není oprávněn zadržovat sjednané splátky, tyto splátky snižovat, a to vše z jakéhokoliv právního titulu a zároveň není oprávněn provádět Úvěrujícímu jednostranné zápočty vzájemných pohledávek či své pohledávky vůči Úvěrujícímu postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího. Článek VII. Prodlení se splacením Úvěru Pokud bude KLIENT v prodlení se splacením Úvěru, zaplacením Poplatku, či jiného peněžitého závazku plynoucího pro KLIENTA z této Smlouvy, či dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv právního titulu, zavazuje se KLIENT zaplatit Úvěrujícímu úroky z prodlení v zákonné výši. V případě prodlení KLIENTA se splacením Úvěru, zaplacením Poplatku, či jiného peněžitého závazku plynoucího pro KLIENTA z této Smlouvy, zavazuje se KLIENT zaplatit Úvěrujícímu rovněž, krom výše sjednané jednorázové smluvní pokuty, taktéž další smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta, ne-li sjednáno jinak, je splatná vždy první den následující po porušení příslušné povinnosti KLIENTEM, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Dle vzájemného ujednání Smluvních stran, povinnost KLIENTA platit smluvní pokutu se nedotýká nároků Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty. Pokud bude KLIENT v prodlení se splacením Úvěru nebo zaplacením Poplatku, je Úvěrující oprávněn zaslat KLIENTOVI písemnou výzvu k placení, když za každou výzvu odeslanou KLIENTOVI se KLIENT zavazuje zaplatit Úvěrujícímu poplatek ve výši 200,- Kč. Článek VIII. Trvání Smlouvy Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva je uzavřena na dobu.. měsíců. KLIENT může odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů od podepsání Smlouvy, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s 5 a 6 ZSÚ, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy Od této Smlouvy je KLIENT oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na adresu Úvěrujícího, když Úvěrující KLIENTA v dostatečném předstihu informoval o podmínkách a postupech pro případné uplatnění tohoto práva, tj. odstoupení od smluvního vztahu s Úvěrujícím, a to písemným odstoupením doručeným na adresu Úvěrujícího, když vzorový formulář pro odstoupení je na Webové stránce Úvěrujícího. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

6 V případě uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je KLIENT povinen vrátit Úvěrujícímu na Bankovní účet Úvěrujícího jistinu Úvěru poskytnutou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od této Smlouvy. KLIENT je povinen zaplatit Úvěrujícímu část pevného Poplatku, kterým Úvěrujícímu hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, týká se to především nákladů spojených v souvislosti s uzavíráním Smlouvy a s převodem finančních prostředků na účet KLIENTA a zákonný úrok z prodlení ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smluvního vztahu nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr dle Smlouvy, do dne, kdy je jistina připsána na účet Úvěrujícího. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným. Úvěrující má právo tuto Smlouvu jednostranně ukončit, pakliže: KLIENT předal Úvěrujícímu ve snaze získat Úvěr nepravdivé, účelově zkreslené nebo vědomě nepravdivé informace o sobě nebo jiných okolnostech rozhodných pro poskytnutí Úvěru; či KLIENT nezaplatil déle než 40 (čtyřicet) kalendářních dnů po splatnosti kterýkoliv své finanční závazky z této Smlouvy; Smluvní strany se dohodli, že ustanovení 1978 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní, tj. Oznámí-li Úvěrující KLIENTOVI, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil. Článek IX. Další ujednání Úvěrující a KLIENT se dohodli, že prodlužují promlčecí dobu veškerých závazků na straně KLIENTA v souvislosti s uzavřením této Smlouvy, na dobu 10 let od uzavření této Smlouvy, a to i v případné že některá ze Smluvních stran odstoupí od Smlouvy. Orgánem dozoru nad Úvěrujícím ve vztahu ke spotřebitelským úvěrům je Česká obchodní inspekce, na adrese Štěpánská 15, Praha 2 a dále Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, Praha 1. KLIENT prohlašuje, že byl informován Úvěrujícím o právu na bezplatné obdržení kopie návrhu Smlouvy před jejím uzavřením či v průběhu trvání smluvního vztahu. KLIENT je povinen neprodleně oznámit každou změnu jím poskytnutých osobních údajů, zejména pak změnu údajů podstatných pro účely doručování. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu smluvních pokut, náhrad škod, sjednaných poplatků či jiných peněžitých plnění, plynoucích z této Smlouvy pro KLIENTA. Ke splacení nebo zajištění splacení Úvěru nelze použít směnku nebo šek. Článek X. Závěrečná ustanovení Úvěrující je oprávněn zcela nebo zčásti postoupit své pohledávky evidované vůči KLIENTOVI na třetí osobu. Poskytování finančních služeb je dle z. č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH a tedy Úvěrující Klientovi nehradí žádné daně a náklady vyplývající pro KLIENTA z právních předpisů. KLIENT výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu ze strany Úvěrujícího a se zpracováním, shromažďováním a nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem uvedeným v Souhlasu se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, uzavřeném mezi KLIENTEM a Úvěrujícím před podpisem této Smlouvy, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

7 Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešeny formou jednání, vedenému s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo při rozhodnutí jedné ze Stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného časového odkladu, když poté bude spor rozhodován u jednoho z rozhodců uvedených v Rozhodčí smlouvě uzavřené dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, která je nedílnou součástí této Smlouvy. KLIENT je taktéž oprávněn prostřednictvím finančního arbitra požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, Praha 1). KLIENT registrací své Žádosti o Úvěr a zároveň podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že bez výhrad souhlasí se zněním Rozhodčí smlouvy a se Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a že jeho souhlas je vyjádřením jeho pravé a svobodné vůle s uzavřením těchto dokumentů, když tento souhlas učinil KLIENT určitě, vážně a srozumitelně. KLIENT prohlašuje, že Smlouva neobsahuje pro něj nevýhodná ustanovení a vzdává se práv, která by mu mohla z důvodů nevýhodnosti či nesrozumitelnosti smluvních ustanovení vzniknout, když zejména prohlašuje, že sjednané podmínky této Smlouvy, a to např. výši roční úrokové sazby, výši a termíny splátek a sankce za prodlení se splácením, považuje zcela za ujednání s dobrými mravy. KLIENT dále prohlašuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout, a souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění. KLIENT prohlašuje, že tato plnění nejsou v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy z důvodu hrubého nepoměru plnění. KLIENT na sebe přebírá tzv. nebezpečí změny okolností. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Byla-li písemnost odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb doporučeným dopisem, pak se má v pochybnostech za to, že byla doručená tři (3) dny po jejím odeslání. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům Smluvních stran. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze učinit pouze písemnou formou a to číslovanými a Smluvními stranami odsouhlasenými a podepsanými dodatky k této Smlouvě. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu, a to nejpozději do 30 dnů po výzvě. Tato Smlouva a veškeré další související dokumenty jsou uváděny v českém jazyce, když tento jazyk bude používán při veškeré komunikaci mezi Smluvními stranami po dobu trvání smluvního vztahu. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu i související dokumenty uvedené v její příloze před podpisem přečetly, byla sepsána na základě pravdivých údajů, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují prostřednictvím svých vlastnoručních podpisů. V Praze dne. V Praze dne. Úvěrující za BAB Finance SE na základě plné moci pan/paní. KLIENT Jméno a Příjmení:

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen "Smluvní podmínky"). 1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPOLEČNOSTI LUCKY SVEEN S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věřitel, obchodní společnost Lucky Sveen s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Obchodní firma: GO Invex Finance s.r.o. IČO: 05090792 se sídlem Zenklova 303/124, Libeň, 180 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku Městského

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Tuto smlouvu o spotřebitelském úvěru (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník ) a ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Snadná půjčka. Stránka 1/4 v. 1.17

Snadná půjčka. Stránka 1/4 v. 1.17 Smlouva o zápůjčce č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Odolena Voda, Alšova 123, PSČ 250 70 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru č.../ (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více