Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o spotřebitelském Úvěru"

Transkript

1 Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) BAB Finance SE, společnost založená a existující dle českého práva, se sídlem na adrese Na Perštýně 1, Praha 1, kontaktní místo: Na Perštýně 1, , Praha 1, IČ , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou H 1336, tel.: , číslo účtu: /0100 vedeného u KB a.s., zastoupená panem/paní., na základě plné moci (dále jen Úvěrující ) a Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Doručovací adresa Rodné číslo Číslo občanského průkazu Telefon Číslo účtu klienta (dále jen Úvěrovaný nebo KLIENT ) Úvěrující a Úvěrovaný jsou dále společně označeni jako Smluvní strany. Článek I. Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je závazek Úvěrujícího poskytnout KLIENTOVI za podmínek dále stanovených touto Smlouvou peněžní prostředky ve výši uvedené v čl. 1 odst. 2 této Smlouvy, a závazek KLIENTA vrátit Úvěrujícímu takto poskytnuté peněžní prostředky spolu s Poplatkem za poskytnutí Úvěru a sjednanými náklady řádně a včas včetně dalších sankčních nároků Úvěrujícího vzniklými v důsledku porušení smluvních povinností KLIENTA. Úvěrující poskytne KLIENTOVI Úvěr po posouzení jeho schopnosti Úvěr splatit s tím, že Úvěrující bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu není povinen zdůvodňovat neposkytnutí Úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem. Úvěr je poskytnut ve výši: (slovy: korun českých ) (dále jen Úvěr ). Úvěr bude KLIENTOVI poskytnut v hotovosti při podpisu této Smlouvy, což KLIENT svým podpisem stvrdí, případně bude Úvěr poskytnut KLIENTOVI nejpozději do 3. pracovních dnů od podpisu této Smlouvy bezhotovostní úhradou na peněžní účet KLIENTA uvedený v záhlaví této Smlouvy. Úvěr je spotřebitelským úvěrem ve smyslu z.č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a je poskytnut jako Úvěr bezúčelový a bezúročený. Doba trvání Úvěru činí.. měsíců. Tato Smlouva je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru, když se Úvěrující může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru ze strany KLIENTA, a pro případ přijetí tohoto návrhu, Úvěrující poskytne KLIENTOVI Úvěr dle podmínek plynoucích z této Smlouvy.

2 KLIENT je navrhovatelem uzavření Smlouvy o spotřebitelském Úvěru a tudíž Úvěrujícímu podává návrh nabídku na uzavření předmětné smlouvy podle občanského zákoníku v platném znění a zákona o spotřebitelském úvěru v platném znění. Pokud Úvěrující nabídku KLIENTA přijme, stává se KLIENT po poskytnutí Úvěru ze strany Úvěrujícího KLIENTEM či Úvěrovaným z předmětné Smlouvy. Uzavřením Smlouvy přenechává Úvěrující KLIENTOVI peněžní prostředky ve formě Úvěru a KLIENT se zavazuje Úvěrujícímu za podmínek této Smlouvy vrátit sjednaná finanční plnění. Článek II. Výklad pojmů Následující výrazy použité ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující význam. Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění (dále jen ZSÚ ). Informačním formulářem se rozumí standardní informační formulář vypracovaný v souladu s přílohou č. 6 ZSÚ. Poplatkem se rozumí odměna zaplacená KLIENTEM za poskytnutí Úvěru. Zákonem o legalizaci výnosů z trestné činnosti se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění. Zákonem o finančním arbitrovi se rozumí zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v účinném znění. Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Žádostí o Úvěr se rozumí žádost o poskytnutí Úvěru podaná KLIENTEM požadovanou formou a obsahující všechny požadované náležitosti. Dlužnou částkou se rozumí částka Úvěru zvýšená o Poplatek, který se KLIENT zavázal zaplatit Úvěrujícímu za podmínek stanovených ve Smlouvě. Úvěrem se rozumí peněžitá částka poskytnutá ze strany Úvěrujícího KLIENTOVI za podmínek stanovených Smlouvou; pokud je poskytnuté finanční plnění v částce alespoň 5.000,- Kč a nepřevyšuje částku ,- Kč, Roční procentní sazbou nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr se rozumí celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele (KLIENTA), vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru ve smyslu ZSÚ. Webovými stránkami Úvěrujícího se rozumí výhradně webové stránky na adrese Bankovní účet Úvěrujícího znamená bankovní účet č /0100 vedený u KB a.s., na který musí být Úvěr či další finanční plnění plynoucí ze Smlouvy splacen. Trvalým nosičem dat se rozumí jakýkoliv nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Článek III. Informace před poskytnutím Úvěru a prohlášení KLIENTA KLIENT potvrzuje, že před uzavřením této Smlouvy a souvisejících dokumentů uvedených v její příloze mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Úvěrující, a že on se s podmínkami a právními dopady, plynoucích z těchto dokumentů řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi. Hlavním předmětem podnikání Úvěrujícího je poskytování spotřebitelských úvěrů v souladu se ZSÚ. Uzavřením této Smlouvy KLIENT potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy od Úvěrujícího obdržel Informační formulář a že mu tedy byly poskytnuty předsmluvní informace o spotřebitelském úvěru podle přílohy č. 6 k ZSÚ, jejichž obsah mu byl též řádně vysvětlen, že se s nimi řádně a pečlivě seznámil. KLIENT výslovně potvrzuje, že Úvěrující poskytl KLIENTOVI v dostatečném časovém předstihu před sepsáním této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl KLIENT schopen posoudit, že navrhovaná Smlouva, včetně souvisejících dokumentů uvedených v její příloze odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci, když KLIENT

3 dále stvrzuje, že byl taktéž ÚVĚRUJÍCÍM řádně informován o důsledcích prodlení a o základních informacích o jednotlivých produktech, nabízených Úvěrujícím a jeho dopadech na KLIENTA a dále KLIENT stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek, když navíc KLIENT ani nevznáší žádný protinávrh této Smlouvy. KLIENT bere na vědomí, že všechny případné dotazy budou zodpovězeny na kontaktním místě Úvěrujícího nebo prostřednictvím ové komunikace. Poskytnutím jakékoliv finanční částky ze strany Úvěrujícího se má automaticky za to, že vzhledem k informacím získaným od KLIENTA či nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti KLIENTA, tento bude schopen Úvěr splácet neb Úvěrující před poskytnutím tohoto finančního plnění vynaložil odbornou péči nezbytnou k posouzení schopnosti KLIENTA splácet. KLIENT prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily nebo mohly bránit v řádném a včasném plnění závazků plynoucích z této Smlouvy. KLIENT podpisem Smlouvy potvrzuje, že je fyzickou osobou starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, dosahující pravidelný příjem, a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Článek IV. Podmínky poskytnutí Úvěru Má-li KLIENT zájem o poskytnutí Úvěru, KLIENT společně s Úvěrujícím v jeho kontaktním místě vyplní Žádost o Úvěr ve formě formuláře zveřejněného na Webových stránkách Úvěrujícího, když KLIENT taktéž vyplní online formulář na Webových stránkách, kde KLIENT uvede své jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, telefon a souhlas se zpracováním osobních údajů. KLIENT odpovídá Úvěrujícímu za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Úvěr. KLIENT souhlasí s tím, že Úvěrující může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Úvěr ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků či vydlužitelů. Po vyplnění a potvrzení Žádosti o Úvěr KLIENT obdrží následující dokumenty: Informační formulář ve vztahu k požadovanému Úvěru a návrh Smlouvy, když KLIENT je oprávněn kdykoliv svoji Žádost o Úvěr zrušit, a to až do vlastního podpisu Smlouvy. Úvěr bude poskytnut KLIENTOVI za podmínek uvedených v čl. I. odst. 4. této Smlouvy., když k samotnému podpisu Smlouvy dojde na kontaktním místě Úvěrujícího, v nichž vykonává svoji podnikatelskou činnost, kam se KLIENT na svoji žádost po potvrzení poskytnutí Úvěru dostaví osobně po dojednání termínu s Úvěrujícím. Potvrzením Žádosti o Úvěr KLIENT rovněž potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník či vydlužitel neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit úvěr, s výjimkou dluhů uvedených v Žádosti o Úvěr. K Žádosti o Úvěr je KLIENT povinen doložit tyto doklady: - Dva platné doklady totožnosti - Potvrzení o příjmu (výplatní pásky nebo výpisy z účtů za poslední tři měsíce nebo jiná potvrzení) - Potvrzení o bydlení (nájemní smlouva, SIPO anebo jiné potvrzení o platbě nájmu nebo služeb) - Potvrzení o zaměstnání (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, důchodový výměr, atd.) Úvěrující je oprávněn odepřít poskytnutí Úvěru zejména pokud: (a) Žádost o Úvěr není v souladu se Smlouvou; (b) je KLIENTOVA schopnost splatit Úvěr vyhodnocena jako nedostatečná; (c) KLIENT nesplatil předchozí Úvěr řádně a včas; (d) se některé z prohlášení uvedené v čl. 4 odst. 5 ukáže jako nepravdivé; (e) KLIENT Úvěrujícímu nedodal dokumenty, které Úvěrující požaduje dle čl. 4 odst. 4 Smlouvy.

4 Článek V. Poplatky a náklady Výpůjční úroková sazba Úvěru je 0%. Poplatek za poskytnutí Úvěru je.. Kč Poplatek se KLIENT zavazuje uhradit společně s Úvěrem, a to ve splátkách sjednaných níže Smlouvy. Dojde-li k předčasnému splacení Úvěru nebo k odstoupení od Smlouvy, je Poplatek splatný ke dni, kdy došlo k předčasnému splacení Úvěru nebo k odstoupení od Smlouvy. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Úvěru jsou uvedeny v tabulce níže Smlouvy: Za poskytnutí a náklady Úvěru se KLIENT zavazuje uhradit Úvěrujícímu 1.000,- Kč při podpisu této Smlouvy. Výše Úvěru Poplatek Doba splácení Částka ke splacení Celkové náklady Úvěru RPSN% KLIENT potvrzuje, že obsahem Informačního formuláře byl i výčet nákladů spojených s Poskytnutím Úvěru včetně RPSN. Článek VI. Splacení Úvěru a sankce KLIENT je povinen splatit Úvěrujícímu Dlužnou částku v Kč na Bankovní účet Úvěrujícího v níže uvedených splátkách. Splátka č. Částka splátky Splatná dne V případě platby na bankovní účet Úvěrujícího je KLIENT povinen uvést jako variabilní symbol pro platbu číslo Smlouvy a pro případ, že se tak nestane, veškeré dopady jdou k tíži KLIENTA, když takto provedená platba v rozporu s ujednáním může míti za následek, že platba nebude považována za uhrazenou se všemi z toho plynoucími důsledky pro KLIENTA. V případě prodlení KLIENTA s byť i jedinou splátkou delším jak 3. kalendářní dny, se celá zbývající dlužná částka Úvěru, včetně Poplatku a nákladů Úvěru, stává okamžitě splatnou, neboť Smluvní strany sjednaly ztrátu výhody splátek. Jednorázová smluvní pokuta za prodlení a zesplatnění zbývajících splátek činí 2.000,- Kč. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Úvěrujícího na náhradu škody. KLIENT je oprávněn předčasně splatit Úvěr kdykoliv během doby splácení. V takovém případě má KLIENT právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl KLIENT povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru. Pro případ předčasného splacení Úvěru má Úvěrující právo na náhradu nutných a objektivně

5 odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, která činí 0,5% z předčasně splacené části celkové výše Úvěru. Kdykoli v průběhu trvání Smlouvy si může Klient vyžádat výpis z účtu v podobě tabulky umoření, která obsahuje informace o dlužných platbách, lhůtách a podmínkách, které se k platbám vztahují. Dále je v něm uveden přehled položek, ze kterých je splátka složena a veškeré dodatečné náklady. V případě úmrtí KLIENTA se dnem úmrtí KLIENTA se stávají splatnými veškeré pohledávky Úvěrujícího za KLIENTEM v rozsahu založeném touto Smlouvou. Smluvní strany sjednávají, že veškeré dosud splatné i nesplatné pohledávky Úvěrujícího plynoucí pro něj z této Smlouvy vůči KLIENTOVI se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém KLIENT podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti KLIENTOVI a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno insolvenční řízení či vůči jeho osobě bylo zahájeno exekuční řízení. KLIENT není oprávněn zadržovat sjednané splátky, tyto splátky snižovat, a to vše z jakéhokoliv právního titulu a zároveň není oprávněn provádět Úvěrujícímu jednostranné zápočty vzájemných pohledávek či své pohledávky vůči Úvěrujícímu postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Úvěrujícího. Článek VII. Prodlení se splacením Úvěru Pokud bude KLIENT v prodlení se splacením Úvěru, zaplacením Poplatku, či jiného peněžitého závazku plynoucího pro KLIENTA z této Smlouvy, či dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv právního titulu, zavazuje se KLIENT zaplatit Úvěrujícímu úroky z prodlení v zákonné výši. V případě prodlení KLIENTA se splacením Úvěru, zaplacením Poplatku, či jiného peněžitého závazku plynoucího pro KLIENTA z této Smlouvy, zavazuje se KLIENT zaplatit Úvěrujícímu rovněž, krom výše sjednané jednorázové smluvní pokuty, taktéž další smluvní pokutu ve výši 0,2% denně z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta, ne-li sjednáno jinak, je splatná vždy první den následující po porušení příslušné povinnosti KLIENTEM, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Dle vzájemného ujednání Smluvních stran, povinnost KLIENTA platit smluvní pokutu se nedotýká nároků Úvěrujícího na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty. Pokud bude KLIENT v prodlení se splacením Úvěru nebo zaplacením Poplatku, je Úvěrující oprávněn zaslat KLIENTOVI písemnou výzvu k placení, když za každou výzvu odeslanou KLIENTOVI se KLIENT zavazuje zaplatit Úvěrujícímu poplatek ve výši 200,- Kč. Článek VIII. Trvání Smlouvy Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva je uzavřena na dobu.. měsíců. KLIENT může odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů od podepsání Smlouvy, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s 5 a 6 ZSÚ, nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy Od této Smlouvy je KLIENT oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na adresu Úvěrujícího, když Úvěrující KLIENTA v dostatečném předstihu informoval o podmínkách a postupech pro případné uplatnění tohoto práva, tj. odstoupení od smluvního vztahu s Úvěrujícím, a to písemným odstoupením doručeným na adresu Úvěrujícího, když vzorový formulář pro odstoupení je na Webové stránce Úvěrujícího. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

6 V případě uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy je KLIENT povinen vrátit Úvěrujícímu na Bankovní účet Úvěrujícího jistinu Úvěru poskytnutou, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od této Smlouvy. KLIENT je povinen zaplatit Úvěrujícímu část pevného Poplatku, kterým Úvěrujícímu hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, týká se to především nákladů spojených v souvislosti s uzavíráním Smlouvy a s převodem finančních prostředků na účet KLIENTA a zákonný úrok z prodlení ve výši, na kterou by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smluvního vztahu nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Úvěr dle Smlouvy, do dne, kdy je jistina připsána na účet Úvěrujícího. Úvěrující má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Úvěrujícím orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným. Úvěrující má právo tuto Smlouvu jednostranně ukončit, pakliže: KLIENT předal Úvěrujícímu ve snaze získat Úvěr nepravdivé, účelově zkreslené nebo vědomě nepravdivé informace o sobě nebo jiných okolnostech rozhodných pro poskytnutí Úvěru; či KLIENT nezaplatil déle než 40 (čtyřicet) kalendářních dnů po splatnosti kterýkoliv své finanční závazky z této Smlouvy; Smluvní strany se dohodli, že ustanovení 1978 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní, tj. Oznámí-li Úvěrující KLIENTOVI, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil. Článek IX. Další ujednání Úvěrující a KLIENT se dohodli, že prodlužují promlčecí dobu veškerých závazků na straně KLIENTA v souvislosti s uzavřením této Smlouvy, na dobu 10 let od uzavření této Smlouvy, a to i v případné že některá ze Smluvních stran odstoupí od Smlouvy. Orgánem dozoru nad Úvěrujícím ve vztahu ke spotřebitelským úvěrům je Česká obchodní inspekce, na adrese Štěpánská 15, Praha 2 a dále Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, Praha 1. KLIENT prohlašuje, že byl informován Úvěrujícím o právu na bezplatné obdržení kopie návrhu Smlouvy před jejím uzavřením či v průběhu trvání smluvního vztahu. KLIENT je povinen neprodleně oznámit každou změnu jím poskytnutých osobních údajů, zejména pak změnu údajů podstatných pro účely doručování. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu smluvních pokut, náhrad škod, sjednaných poplatků či jiných peněžitých plnění, plynoucích z této Smlouvy pro KLIENTA. Ke splacení nebo zajištění splacení Úvěru nelze použít směnku nebo šek. Článek X. Závěrečná ustanovení Úvěrující je oprávněn zcela nebo zčásti postoupit své pohledávky evidované vůči KLIENTOVI na třetí osobu. Poskytování finančních služeb je dle z. č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH a tedy Úvěrující Klientovi nehradí žádné daně a náklady vyplývající pro KLIENTA z právních předpisů. KLIENT výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu ze strany Úvěrujícího a se zpracováním, shromažďováním a nakládáním svých osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a za účelem uvedeným v Souhlasu se zpracováním a nakládáním s Osobními údaji, uzavřeném mezi KLIENTEM a Úvěrujícím před podpisem této Smlouvy, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

7 Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešeny formou jednání, vedenému s cílem odstranění daného sporu a jeho smírnému vyřešení. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, nebo při rozhodnutí jedné ze Stran, že další takové řešení sporu nebo neshody již není účelné, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného časového odkladu, když poté bude spor rozhodován u jednoho z rozhodců uvedených v Rozhodčí smlouvě uzavřené dle 2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, která je nedílnou součástí této Smlouvy. KLIENT je taktéž oprávněn prostřednictvím finančního arbitra požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, Praha 1). KLIENT registrací své Žádosti o Úvěr a zároveň podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že bez výhrad souhlasí se zněním Rozhodčí smlouvy a se Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a že jeho souhlas je vyjádřením jeho pravé a svobodné vůle s uzavřením těchto dokumentů, když tento souhlas učinil KLIENT určitě, vážně a srozumitelně. KLIENT prohlašuje, že Smlouva neobsahuje pro něj nevýhodná ustanovení a vzdává se práv, která by mu mohla z důvodů nevýhodnosti či nesrozumitelnosti smluvních ustanovení vzniknout, když zejména prohlašuje, že sjednané podmínky této Smlouvy, a to např. výši roční úrokové sazby, výši a termíny splátek a sankce za prodlení se splácením, považuje zcela za ujednání s dobrými mravy. KLIENT dále prohlašuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout, a souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění. KLIENT prohlašuje, že tato plnění nejsou v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy z důvodu hrubého nepoměru plnění. KLIENT na sebe přebírá tzv. nebezpečí změny okolností. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Byla-li písemnost odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb doporučeným dopisem, pak se má v pochybnostech za to, že byla doručená tři (3) dny po jejím odeslání. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům Smluvních stran. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze učinit pouze písemnou formou a to číslovanými a Smluvními stranami odsouhlasenými a podepsanými dodatky k této Smlouvě. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), Smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu, a to nejpozději do 30 dnů po výzvě. Tato Smlouva a veškeré další související dokumenty jsou uváděny v českém jazyce, když tento jazyk bude používán při veškeré komunikaci mezi Smluvními stranami po dobu trvání smluvního vztahu. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu i související dokumenty uvedené v její příloze před podpisem přečetly, byla sepsána na základě pravdivých údajů, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují prostřednictvím svých vlastnoručních podpisů. V Praze dne. V Praze dne. Úvěrující za BAB Finance SE na základě plné moci pan/paní. KLIENT Jméno a Příjmení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny

Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více