Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 IČ: tel: fax: Kontaktní osoby zadavatele: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je pan Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. Osobou odpovědnou za zadání veřejné zakázky je Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky,tel.č , II. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY OBECNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VZ Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí kontokorentního úvěru, přičemž úvěrový limit je požadován ve výši 50 mil. Kč. Základní podmínky pro poskytnutí úvěru Výše limitu kontokorentního úvěru: ,-- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) Čerpání v období od do. dle nabídky uchazeče možné varianty : I. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, II. na 1-3 roky s možností prodloužení dodatkem Měna úvěru: úvěr bude poskytován v českých korunách Předpoklad zahájení čerpání úvěru: Předpoklad ukončení čerpání úvěru : den přede dnem konečné splatnosti Způsob čerpání úvěru: průběžně opakovaně v rámci kontokorentního rámce nastaveného na běžném účtu

2 Splácení jistiny úvěru: průběžně z příchozích plateb Platba úroku : formou měsíčních plateb k ultimu měsíce Úroková sazba : pohyblivá stanovená na základě 1M PRIBOR + marže v % p. a. Poplatek z nečerpané částky (za rezervaci zdrojů) : v % p.a. Další poplatky (zpracovatelský poplatek, poplatek za vedení účtů) Způsob zajištění: Zadavatel preferuje úvěr bez zajištění. Vedení platebního styku : Zadavatel preferuje nemít smluvně povinnost převádění platebního styku do jiného peněžního ústavu, v případě toho požadavku bude s největším věřitelem projednána možnost převedení v poměru do výše poměru úvěrové či jiné dluhové angažovanosti. III. NABÍDKA PODMÍNEK PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Podmínky uchazeče pro poskytnutí úvěru, které budou součástí návrhu úvěrové smlouvy a které jsou podstatné pro čerpání a splácení úvěru, uvede uchazeč v samostatné části nabídky, přičemž musí respektovat podmínky stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, V samostatné části nabídky uchazeč zejména uvede: a. doba, náležitosti a doklady potřebné k vyřízení úvěrové smlouvy a výše souvisejících poplatků; b. přehled dokladů, které bude dodavatel požadovat po zadavateli pro uvolnění úvěru; c. možné flexibilní podmínky čerpání; d. podmínky pro splácení poskytnutého úvěru; e. úrokové podmínky včetně procentní výše marže uchazeče; f. podmínky pro rezervaci nečerpaných zdrojů Součástí nabídky bude návrh úvěrové smlouvy. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí poptávaný kontokorentní úvěr. Návrh smlouvy nesmí obsahovat žádná ujednání odvolávající se na všeobecné obchodní podmínky uchazeče nebo jiné dokumenty, které mohou být v budoucím období do doby splatnosti úvěru uchazečem jednostranně změněny. Všechny podmínky úvěru musí být obsaženy přímo v textu smlouvy o úvěru. Všeobecné obchodní podmínky mohou být součástí návrhu úvěrové smlouvy v případě, že budou součástí jejích příloh a budou v souladu s požadavky zadavatele definovanými v zadávací dokumentaci. Takto doložené všeobecné obchodní podmínky však nemohou být v budoucím období do doby splatnosti úvěru dodavatelem jednostranně změněny. IV. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění zakázky je statutární město Liberec. V. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Předpokládané zahájení čerpání úvěru: 06/2015 Předpokládané ukončení platnosti limitu: dle nabídky uchazeče

3 Poznámka : Základní dokumenty týkající se aktuálního hospodaření a ekonomické stability SML jsou přístupné z veřejně dostupných zdrojů a to zejména na : https://zakazky.liberec.cz/contract_display_594.html VI. Způsob hodnocení nabídek 1) Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek. 2) Ekonomická výhodnost podaných nabídek bude hodnocena na základě následujících hodnotících kritérií s váhami: Kritérium Váha kritéria Kritérium A 50 % Kritérium B 20 % Kritérium C 30 % 3) Způsob hodnocení nabídek: Kritérium A garantovaná maximální výše marže % o Váha tohoto kritéria 50 % o Zadavatel vybere ze všech nabídek tu s nejnižší hodnotou marže a této nabídce pro toto kritérium přidělí 50 bodů. U ostatních nabídek bude počet bodů pro toto kritérium určen podílem nejlepší hodnoty kritéria A ze všech nabídek k hodnotě kritéria A aktuální nabídky vynásobeným 50ti body. Počet přidělených bodů za Kritérium A = Výše marže u nejlepší nabídky Výše marže u aktuální nabídky * 50 Kritérium B suma všech fixních nákladů a poplatků fixní částka v Kč o Jedná se o souhrn všech nákladů a poplatků (např. zpracovatelský poplatek, poplatek za vedení účtu, apod..) souvisejících s poskytnutí kontokorentního úvěru. o Nad rámec nákladů a poplatků uvedených v rámci tohoto kritéria nebudou požadovány žádné další náklady či poplatky. o Váha tohoto kritéria 20 % o Zadavatel vybere ze všech nabídek tu s nejnižší hodnotou sumy všech fixních nákladů a poplatků a této nabídce pro toto kritérium přidělí 20 bodů. U ostatních nabídek bude počet bodů pro toto kritérium určen podílem nejlepší hodnoty kritéria B ze všech nabídek k hodnotě kritéria B aktuální nabídky vynásobeným 20ti body. Počet přidělených bodů za Kritérium B = Suma fixních nákladů a poplatků u nejlepší nabídky * 20 Suma fixních nákladů a poplatků u aktuální nabídky Kritérium C závazková provize v % per annum z aktuálně nepoužité výše poskytovaného limitu v Období čerpání o Závazková provize související se závazkem poskytnout financování o Váha tohoto kritéria 30 % o Zadavatel vybere ze všech nabídek tu s nejnižší hodnotou závazkové provize a této nabídce pro toto kritérium přidělí 30 bodů. U ostatních nabídek bude počet bodů pro toto kritérium určen podílem nejlepší hodnoty kritéria C ze všech nabídek k hodnotě kritéria C aktuální nabídky vynásobeným 30ti body. Počet přidělených bodů za Kritérium C = Výše závazkové provize u nejlepší nabídky Výše závazkové provize u aktuální nabídky * 30

4 Zadavatel poté pro každou nabídku vypočte celkový počet přidělených bodů za všechny kritéria součtem přidělených body za kritéria A, B, a C. Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude považována ta nabídka, která dosáhne nejvyššího celkového počtu přidělených bodů. VII. ZADÁVACÍ LHůTA S ohledem na předmět zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svým nabídkami, v délce trvání 3 měsíců. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. VIII. Požadavky na způsob zpracování a podání nabídky 1) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě, a to v jednom originále (viditelně označeném ORIGINÁL ) a v elektronické kopii (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči přiloženém k originálu nabídky. 2) Nabídka bude kvalitním způsobem čitelně vytištěna a bude svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 3) Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu Nám. Dr. E. Beneše, pracoviště Jablonecká 41, Odbor ekonomiky a majetku, nejpozději do hodin. 4) Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené obálce (balíku) opatřené jeho razítkem a zřetelně označené nápisem: NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM ZAKÁZKA: KONTOKORENTNÍ ÚVĚR 4) Na obálce musí být uvedena adresa sídla uchazeče, na níž bude možno zaslat informaci o tom, že nabídka byla doručena po lhůtě pro podání nabídek, bude-li doručena po uplynutí této lhůty. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času jejich doručení. IX. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1) Nabídková cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit s výjimkou změny úrokové sazby 1M PRIBOR, změny daně a zvýšených nákladů z důvodů změny legislativy a regulatoriky. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady uchazeče na veškeré služby či dodávky nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu zakázky. 2) Nabídková cena bude uvedena v Kč, případně v procentech na krycím listu nabídkové ceny (viz Příloha č. 1), a to v členění dle jednotlivých Kritérií. Veškerá kritéria jsou stanovena pro ceny bez DPH. X. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

5 uchazeči jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Uchazeči budou své případné písemné žádosti o dodatečné informace podávat na kontaktní adresu osoby zadavatele (postačí elektronicky na uvedenou e- mailovou adresu). Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel odešle současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele na poskytnutí dodatečné informace. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. XI. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Zadavatel připouští variantní řešení. XII. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede kontrolu jejich úplnosti na svém zasedání konaném v zasedací místnosti v sídle zadavatele dne v hodin. 2) Uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, budou mít právo účastnit se otevírání obálek s nabídkami. Zadavatel může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 2) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel uchazečům poskytne tejným způsobem, jakým jim byla poskytnuta zadávací dokumentace. 3) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy o plnění předmětu zakázky a upřesnit její konečné znění s výjimkou jejích podstatných náležitostí, zejména požadovaného předmětu plnění, doby plnění a skutečností rozhodných pro hodnocení. 4) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení 5) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zakázku a to i bez udání důvodu zrušit PŘÍLOHY - Příloha č. 1 - Krycí list nabídky, cenová nabídka

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE MAXIMÁLNÍ NEPŘEKROČITELNOU CENOU DODÁVKY, DALŠĺ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V ČL. 9 TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. se4~retar~át ř~d~et~ c~ař~tviv.v,i. Doš o 20-02- 201 Zadavaci dokumentace pro veřejnou zakazku maléh č / ~2ĺ,~ owř~ rrnsahunas[úž1 Zadavatel: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VÝZVA SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro

Více