VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o."

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele úvěrů, úvěrující, věřitele společnosti KVB Finance s.r.o, IČ: , Táboritská 880/14, Žižkov, Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka a podnikající především v oblasti spotřebitelských úvěrů a úvěrů (dále jen věřitel ) a fyzickou osobou (nebo osobami) (dále jen klient ), uvedenou v článku 1.2 níže vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru (dále jen smlouva o úvěru ) Tyto podmínky se vztahují na každou osobu, která je ve smlouvě o úvěru označena jako klient, dlužník, spoludlužník, příjemce úvěru, úvěrovaný anebo osoba, která s takovou osobou odpovídá společně a nerozdílně za splnění závazků ze smlouvy o úvěru. Závazky všech těchto osob vůči věřiteli jsou jejich společnými a nerozdílnými závazky a věřitel je oprávněn požadovat plnění na kterékoli z nich Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o úvěru uzavírané mezi věřitelem a klientem. Uzavření smlouvy o úvěru je podmíněno souhlasem klienta s těmito podmínkami. Obsahuje-li smlouva o úvěru úpravu odlišnou od těchto podmínek, použije se přednostně úprava ve smlouvě o úvěru Smlouva o úvěru uzavíraná mezi věřitelem a klientem je typovou smlouvu ve smyslu 2395 až 2400 zákona č. 89/2012 Sb. a klient má v tomto smluvním vztahu od okamžiku přijetí návrhu smlouvy o úvěru vůči věřiteli postavení dlužníka a při splnění zákonných podmínek také ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů (dále jen zákon o spotřebitelském úvěru ) je klient spotřebitelem. 2. ŽÁDOST O ÚVĚR 2.1. Má-li klient zájem o poskytnutí úvěru, zašle věřiteli žádost o úvěr. Žádost o úvěr znamená závazný projev klienta přijmout od věřitele úvěr v souladu s těmito podmínkami, učiněný ve formě čl těchto podmínek Odesláním žádosti o úvěr klient potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, které jsou k dispozici na webové adrese (dále jen internetové stránky ), a že s nimi v plném rozsahu souhlasí Klient souhlasí a bere na vědomí, že informační formulář mu bude doručen před uzavřením smlouvy o úvěru vyvěšením na internetových stránkách věřitele v rubrice doručovaná pošta pod identifikačním kódem klienta (dále jen identifikační kód ), pod kterým bude jeho žádost o úvěr resp. smlouva o úvěru registrována Odesláním žádosti o úvěr podle čl klient dále potvrzuje, že není v prodlení se splácením jakýchkoli dluhů či jiných závazků vůči žádné právnické či fyzické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není proti němu vedeno žádné řízení, které by mohlo mít vliv na jeho schopnost řádně splatit úvěr. Klient dále potvrzuje, že není proti němu vedeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, a rovněž tak insolvenční řízení Klient zašle věřiteli žádost o úvěr formou elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách. Klient v žádosti o úvěr uvede zejména své jméno a příjmení, číslo svého mobilního telefonu, svoji ovou adresu, požadovanou částku úvěru, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a adresy pro doručování. 1

2 3. SMLOUVA O ÚVĚRU 3.1. Na základě smlouvy o úvěru se věřitel zavazuje na žádost klienta a za splnění podmínek stanovených věřitelem poskytnout klientovi peněžní prostředky v dohodnuté výši a klient se zavazuje takto poskytnuté peněžní prostředky věřiteli vrátit spolu se sjednaným úrokem a poplatky spojenými s jejich poskytnutím a případnou smluvní pokutou vzniklou v souvislosti s porušením povinností klienta za pozdní úhradu splátek úvěru a porušení smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy o úvěru a těchto podmínek Věřitel informuje klienta o schválení úvěru formou textové zprávy SMS na telefonní číslo, které klient uvede v žádosti o úvěr, nebo formou elektronické pošty na ovou adresu, kterou klient uvede v žádosti o úvěr. Schválení úvěru bude obsahovat výši schváleného úvěru, sjednaný úrok, poplatek za poskytnutí úvěru, celkovou dlužnou částku a identifikační kód, pod kterým bude smlouva o úvěru registrována Vyplacením úvěru prostřednictvím poukázky typu B dle čl dochází k uzavření smlouvy o úvěru Smlouva o úvěru bude vyvěšena na internetových stránkách věřitele. Klient souhlasí a bere na vědomí, že smlouva o úvěru a dokumenty související mu bude doručena vyvěšením na internetových stránkách věřitele v rubrice doručovaná pošta pod identifikačním kódem, a to do pěti (5) dnů ode dne, kdy bude věřitelovi doručena poukázka typu B s podpisem klienta prokazující převzetí částky úvěru. 4. POSKYTNUTÍ ÚVĚRU 4.1. Věřitel poskytne úvěr klientovi prostřednictvím poštovní poukázky typu B s tím, že částka úvěru bude vyplacena klientovi pracovníkem České pošty, s.p., IČ: , se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4 proti předložení průkazu totožnosti a podpisu potvrzení o převzetí úvěru. 4.2.Věřitel poskytne klientovi peněžní prostředky na jeho žádost v době určené v žádosti; neurčí-li klient dobu plnění v žádosti, poskytne je věřitel bez zbytečného odkladu po schválení úvěru Klient je oprávněn kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru na písemnou žádost obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (splátkový kalendář) Úvěr věřitel poskytne klientovi bez stanovení účelu, tedy ve formě finanční částky i poskytnutí úvěru bude klientovi přidělen identifikační kód. 5. POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚVĚR A ZA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU 5.1. Výše poplatku odráží náklady věřitele na zpracování žádosti o úvěr a poskytnutí úvěru (dále jen poplatek ) a závisí na výši částky úvěru a době splatnosti. Výše poplatku jsou následující: Částka Splatnost Poplatek Celkem k úhradě RPSN 2.000,- Kč 16 dní 540,- Kč 2.540,- Kč 23235,78% 3.000,- Kč 16 dní 810,- Kč 3.810,- Kč 23235,78% 4.000,- Kč 16 dní 1.080,- Kč 5.080,- Kč 23235,78% 5.000,- Kč 16 dní 1.350,- Kč 6.350,- Kč 23235,78% 6.000,- Kč 22 dní 1.980,- Kč 7.980,- Kč 11245,18 % 7.000,- Kč 22 dní 2.310,- Kč 9.310,- Kč 11245,18 % 2

3 8.000,- Kč 30 dní 2.800,- Kč ,-Kč 3752,37 % 9.000,- Kč 30 dní 3.150,- Kč ,- Kč 3752,37 % ,- Kč 30 dní 3.500,- Kč ,- Kč 3752,37 % 5.2. Klient je povinen věřiteli uhradit poplatek spolu se splacením úvěru ke dni splatnosti úvěru Věřitel za poskytnutí úvěru účtuje sjednanou úrokovou sazbu. 6. SPLÁCENÍ ÚVĚRU 6.1. Období splatnosti úvěru začíná běžet v den, kdy je úvěr klientovi v souladu s čl poskytnuta. Splatnost úvěru činí od 16 do 30 dní Při zadání platby na úhradu splátky úvěru, sjednaného úroku, poplatku a smluvní pokuty je klient povinen uvést jako variabilní symbol identifikační kód Veškeré platby ve prospěch věřitele jsou považovány za uhrazené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet věřitele číslo /5500, s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Před uplynutím doby splatnosti úvěru může dlužník požádat o prodloužení doby splatnosti úvěru Za prodloužení doby splatnosti úvěru dle čl těchto podmínek sjednávají strany poplatek za prodloužení splatnosti úvěru v následující výši: Částka úvěru Doba prodloužení splatnosti Poplatek za prodloužení splatnosti 2.000,- Kč 7 dní 450 Kč 3.000,- Kč 7 dní 450 Kč 4.000,- Kč 7 dní 450 Kč 5.000,- Kč 7 dní 450 Kč 6.000,- Kč 7 dní 500 Kč 7.000,- Kč 7 dní 500 Kč 8.000,- Kč 7 dní 600 Kč 9.000,- Kč 7 dní 600 Kč ,- Kč 7 dní 600 Kč 6.6. Uhrazením poplatku za prodloužení splatnosti před uplynutím doby splatnosti úvěru na účet věřitele nabývá prodloužení doby splatnosti na účinnosti Klient je oprávněn úvěr bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit přede dnem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení úvěru nesnižuje ani nevrací. 7. DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ 7.1. Splnění povinností klienta dle smlouvy o úvěru a těchto podmínek je zajištěno smluvní pokutou Poruší-li klient některou ze svých smluvních povinností, je povinen zaplatit věřiteli pro ten případ sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná první den po porušení příslušné povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. 3

4 7.3 Má-li porušení smluvních povinností klienta povahu prodlení s plněním peněžitých závazků vůči věřiteli, je klient povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu, která závisí na výši poskytnuté úvěru a na době prodlení, a je sjednána v následující výši: Výše úvěru Smluvní pokuta splatnosti za 1. den po 4 Smluvní pokuta za 2. až Smluvní pokuta za 8. a 7. den po splatnosti každý následující den po splatnosti 2.000,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 3.000,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 4.000,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 5.000,- Kč 500,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 6.000,- Kč 650,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 7.000,- Kč 650,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 8.000,- Kč 800,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 9.000,- Kč 800,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý ,- Kč 800,- Kč 0,- Kč 2 % z dlužné částky za každý 7.4. Bude-li klient v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči věřiteli, bude mu věřitelem zaslána výzva k plnění. V takovém případě je klient povinen zaplatit věřiteli poplatek za zaslání výzvy k plnění ve výši 300,- Kč V případě, že se některé potvrzení učiněné klientem v čl ukáže jako nepravdivé, je věřitel oprávněn požadovat po klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé jednotlivé nepravdivé potvrzení. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne vyvěšení výzvy k zaplacení smluvní pokuty na internetových stránkách věřitele v rubrice doručovaná pošta. Výzva k zaplacení bude identifikována identifikačním kódem Povinnost klienta platit smluvní pokutu nemá vliv na právo věřitele požadovat náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty Zánikem nebo zrušením smlouvy o úvěru nezanikají ujednání tohoto článku 7, a nároky věřitele vzniklé do dne zániku nebo zrušení této smlouvy. 8. UKONČENÍ SMLOUVY O ÚVĚRU 8.1. Smluvní vztah založený smlouvou o úvěru zaniká splacením celého poskytnutého úvěru, sjednaného úroku, poplatků a ostatních pohledávek věřitele vzniklých na základě smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní (zejména smluvní pokuty atd.) Smluvní vztah založený smlouvou o úvěru dále předčasně zaniká: a) odstoupením od smlouvy o úvěru ze strany věřitele, b) smrtí klienta, nedohodne-li se věřitel s dědici jinak, c) odstoupením klienta ze zákonných důvodů ( 11 zák. č. 145/2010 Sb.), d) předčasným splacením úvěru klientem dle článku Věřitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o úvěru vedle důvodů stanovených platnými právními předpisy nebo pokud (i) se klient ocitne v prodlení s úhradou splátky úvěru po dobu delší jak tři 3 měsíce, nebo (ii) klient vědomě uvedl anebo ponechal ve smlouvě o úvěru

5 anebo v žádosti o úvěr, nebo jiným způsobem oznámil věřiteli, nepravdivé anebo zavádějící údaje, nebo (iii) bylo zahájeno exekuční, insolvenční nebo jiné řízení týkající se majetku klienta, nebo (iv) klient porušil jinou svou povinnost ze smlouvy o úvěru, těchto podmínek Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení klientovi. Tímto okamžikem se smlouva o úvěru ruší ex nunc, celý do té doby nesplacený úvěr klienta, jakož i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy o úvěru, se stávají splatnými a klient je povinen okamžitě je uhradit věřiteli v plné výši. Zánikem nebo zrušením smlouvy o úvěru nezanikají nároky věřitele ze smlouvy o úvěru anebo s ní související V případě ukončení smlouvy o úvěru na základě odstoupení věřitele je klient povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši odpovídající souhrnné výši poplatků za poskytnutí úvěru, pokud je důvodem pro odstoupení věřitele prodlení klienta s úhradou splátky je klient současně povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu uvedenou v článku Klient je oprávněn od smlouvy, ve které se sjednává úvěr, odstoupit písemně bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení podle tohoto ustanovení, je klient povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je klient povinen zaplatit věřiteli poplatek za poskytnutí úvěru, na který by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. 9. OZNAMOVÁNÍ ZMĚN 9.1. Klient je dále povinen oznámit věřiteli jakoukoliv okolnost, která má nebo by mohla mít za následek zhoršení schopnosti klienta dostát jeho peněžním závazkům ze smlouvy o úvěru a tím i zhoršení dobytnosti jakýchkoliv pohledávek věřitele za klientem, takovou okolností je zejména zahájení exekučního, insolvenčního, vyrovnacího či jiného obdobného řízení týkajícího se majetku klienta Nesplní-li klient některou ze svých povinností uvedenou v článku 9.1., je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení své povinnosti Klient výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace, které jsou v souvislosti s klientem/spolužadatelem uvedeny ve smlouvě o úvěru jsou přesné, úplné a pravdivé. Klient prohlašuje, že si je vědom důsledků porušení této povinnosti, včetně možnosti naplnění skutkové podstaty trestného činu takovým jednáním. 10. SOBNÍ ÚDAJE Klient tímto uděluje věřiteli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, souhlas se zpracováním informací a údajů týkajících se jeho osoby, jakož i citlivých osobních údajů v rozsahu údajů vypovídajících o jeho zdravotním stavu, trestné činnosti a státní příslušnosti (dále jen osobní údaje ), a současně souhlas se zpracováním své ové adresy a telefonního čísla (mobilního) telefonu, a to: Pro plnění účelu smlouvy o úvěru, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti věřitele jako správce údajů, V rozsahu, v jakém jsou údaje uvedeny ve smlouvě o úvěru a v dalších smluvních, jakož i souvisejících dokumentech uzavřených mezi věřitelem a klientem, 5

6 Na dobu, která skončí uplynutím maximálně 20 let ode dne skončení jakéhokoliv v pořadí posledního smluvního vztahu s věřitelem, minimálně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv věřitele Věřitel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci Součástí souhlasu klienta je i souhlas se sdílením osobních údajů v jiných informačních systémech za účelem zamezení obchodních ztrát věřitele nebo za účelem evidence neplatičů či osob jinak porušujících smlouvy, za účelem výkonu práv a povinností věřitele ze smlouvy o úvěru prostřednictvím třetích osob, za účelem obchodní spolupráce s třetími osobami, se zpřístupněním, předáváním osobních údajů třetím osobám a dalším zpracováváním jeho osobních údajů těmito třetími osobami, a to zejména (i) osobám, které náleží do stejného podnikatelského seskupení jako věřitel, a to včetně osob, které jsou osobami se sídlem v zahraničí, (ii) osobám, které pro věřitele na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu smlouvy o úvěru nebo při realizaci svého předmětu podnikání (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti atp.), (iii) osobám, které se podílejí na platebním styku, (iv) osobám, kterým věřitel postupuje pohledávku dlužníka v souladu s článkem těchto podmínek nebo se kterými o takovém postoupení jedná, (v) osobám, které se zabývají zpracováním osobních údajů osob neplnících své závazky a v rámci své činnosti vedou a spravují registr neplatičů a dlužníků Klient tímto uděluje věřiteli souhlas, aby si ověřil pravost, úplnost a správnost dokladů, jakož i v nich obsažených informací, předkládaných klientem v souvislosti s uzavřením této smlouvy, na jejím základě anebo v souvislosti s ní, a to u klientova zaměstnavatele nebo jiných osob, majících vztah k daným dokumentům a v nich obsaženým informacím, umožňující jejich ověření. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku se klientovi zakládá zejména právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo požadovat na věřiteli jako správci vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů Klient bere na vědomí, že udělení souhlasu věřiteli je dobrovolné. Klient potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům a právu na opravu osobních údajů ve smyslu 11 a 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Klient potvrzuje, že byl věřitelem, společností KVB Finance s.r.o., poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle 21 Zákona o ochraně osobních údajů tzn. zejména o právu požadovat na věřiteli nebo zpracovateli vysvětlení, bude-li se domnívat, že zpracování jeho osobních údajů je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp Klient dává věřiteli souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, zejména internetu, faxu, automatizovaných volacích systémů bez lidského zásahu (volacího automatu) a GSM technologie včetně SMS zpráv. 11. STATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6

7 11.1. Započtení. Věřitel je bez omezení oprávněn provést započtení jakýchkoli svých splatných i nesplatných pohledávek za klientem bez ohledu na jejich měnu či právní titul vůči jakékoli pohledávce (splatné či nesplatné) klienta za věřitelem Pokud klient poskytl věřiteli peněžité plnění ve výši přesahující souhrnnou výši jeho závazků vůči věřiteli a má-li současně věřitel za klientem jakékoliv splatné pohledávky, je věřitel oprávněn si přijaté peněžité plnění započíst na takové své pohledávky bez ohledu na jejich právní titul, v opačném případě je povinen klientovi přeplatek vrátit. Přeplatek do výše 100,- Kč se klientovi nevrací. Toto ustanovení nemá vliv na právo věřitele uvedené v článku 11.1 výše Postoupení. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu věřitele zcela ani zčásti postoupit svá práva nebo převést závazky podle smlouvy o úvěru. Věřitel je oprávněn zcela nebo zčásti postoupit své pohledávky za klientem včetně práv ze zajištění takových pohledávek anebo převést své závazky vůči klientovi ze smlouvy o úvěru, s čímž klient výslovně souhlasí Odklad/snížení splátek. Na žádost klienta může věřitel povolit odklad jedné nebo více splátek úvěru, či je dočasně snížit, a to za podmínek jím stanovených Oznamování a doručování. Věřitel oznamuje příslušné skutečnosti týkající se vzájemného smluvního vztahu klientovi písemně, a to poštou, případně vyvěšením na internetových stránkách věřitele v rubrice doručovaná pošta pod příslušným identifikačním kódem, nestanoví-li tyto podmínky výslovně, že postačí oznámení prostřednictvím elektronické pošty. Písemnosti doručuje věřitel klientovi poštou na posledně známou adresu bydliště uvedenou ve smlouvě o úvěru, a to tak, že postačí forma obyčejné zásilky. Každá zásilka zaslaná klientovi se považuje za doručenou okamžikem (i) uplynutím pěti (5) dnů ode dne odeslání zásilky, a to i v případě, že se klient o zaslání zásilky nedozvěděl (ii) uplynutím pěti (5) dnů ode dne vyvěšení zásilky na internetových stránkách věřitele nebo (iii) uplynutím pěti (5) dnů ode dne odeslání elektronické pošty Klient zasílá veškerou korespondenci určenou věřiteli do jeho sídla na adrese Táboritská 880/14, Žižkov, Praha 3 nebo na ovou adresu V případě změny sídla se věřitel zavazuje takovou skutečnost bezodkladně oznámit klientovi písemně způsobem uvedeným v odstavci a současně takovou změnu zveřejnit vhodným způsobem, přičemž za vhodný způsob se považuje vždy zveřejnění změny adresy sídla na webových stránkách věřitele. V případě změny bankovního spojení věřitele, bude postupováno obdobně V případě změny všeobecných obchodních podmínek se smlouva o úvěru řídí podmínkami platnými a účinnými v době uzavření smlouvy o úvěru Rozhodné právo a příslušnost soudu. Práva a povinnosti věřitele a klienta výslovně neupravené těmito podmínkami anebo smlouvu o úvěru se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a zákonem o spotřebitelském úvěru. Výše uvedené právní předpisy bere věřitel za základ pro vytvoření vztahů s klientem i před uzavřením smlouvy o úvěru, resp. při jejím sjednáváním a uzavíráním na dálku Případné spotřebitelské spory lze mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra V případě, že nebude dosaženo dohody mezi věřitelem a klientem, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného odkladu řešení sporů se uplatní český právní řád. 7

8 11.12 Dozor nad dodržováním zákona č. 145/2010 Sb. vykonává Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 15, Praha Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem KVB Finance s.r.o. - Věřitel 8

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %.

Poplatek za půjčení činí vždy 1.500 Kč. U půjček nad 5.000 Kč vždy při schválení půjčky vypočítáme a oznámíme klientovi výši RPSN v %. Obchodní podmínky Pro podání on-line žádosti je třeba splňovat několik podmínek: být fyzická osoba (občan ČR) se stálou adresou, starší 18 let, vlastnící bankovní účet, nesmí být vedený v registrech dlužníků,

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 4/2006 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy a vymezují vztahy mezi společností GE Money

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více