Žádost o spotřebitelský úvěr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o spotřebitelský úvěr"

Transkript

1 infolinka: , Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Počet vyživovaných dětí: do 6 let: od 6 do 18 let: od 18 do 26 let: Údaje o vzdělání a zaměstnání jvyšší dosažené vzdělání: Zaměstnavatel: Trvání zaměstnání/délka podnikání: (let) Pracovní pozice/obor podnikání: Informace o výši příjmu: Čisté měsíční příjmy: ze zaměstnání: z podnikání: z pronájmu: jiné: Informace o Spolužadateli Spolužadatel č.1: Spolužadatel č.2: Osobní údaje: IČ: Datum narození: Trvalý pobyt/sídlo: Telefon: Počet vyživovaných dětí: do 6 let: do 18 let: do 26 let: * fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání 1) Žadatel souhlasí s tím, že mu mohou být veškeré údaje související s touto Žádostí o úvěr, případně na jejím základě poskytnutým úvěrem zasílány na uvedený . Žadatel bere na vědomí rizika spjatá s elektronickou komunikací (tj. zejména nutnost zamezení nepovoleného přístupu třetích osob k zaslaným informacím). Strana 1 /celkem 5/

2 Údaje o vzdělání: jvyšší dosažené vzdělání: Zaměstnavatel: Trvání zaměstnání/délka podnikání: Pracovní pozice/obor podnikání: Vztah k žadateli: Informace o výši příjmu: Čisté měsíční příjmy: ze zaměstnání: z podnikání: z pronájmu: jiné: Informace o Ručiteli: Osobní údaje: IČ: Datum narození: Trvalý pobyt/sídlo: Telefon: Ručitel č.1: Ručitel č.2: Ekonomicky aktivní subjekt: specifikovat: (zaměstnanec, OSVČ, rentiér ) Vztah k žadateli: Informace o požadovaném úvěru: Výše úvěru (v Kč): Účel úvěru: Zdůvodnění žádosti - popis situace: Úvěr nesouvisí s podnikatelskou činností žadatele (vyplní pouze fyzická osoba podnikatel): Délka úvěru (počet let): Požadované datum čerpání: Max. výše měsíční splátky: Strana 2 /celkem 5/

3 Stávající úvěry a jiné závazky žadatele a spolužadatelů (bankovní a nebankovní závazky, alimenty, závazky vůči státním institucím, vůči třetím osobám, leasingy apod.) Závazek č. 1: Závazek č. 2: Závazek č. 3: Závazek č. 4: Závazek č. 5: Závazek č. 6: Závazek č. 7: Závazek č. 8: Navrhované zajištění úvěru: NEMOVITOST Č.1 Typ nemovitosti: Adresa nemovitosti: Vlastník nemovitosti: Vztah vlastníka k žadateli: Popis nemovitosti (počet místností, velikost pozemku, ): Zatížení nemovitosti (zástavní práva, věcná břemena, předkupní právo, nájemní smlouvy,..): movitost pojištěna: Roční výše pojistného: Kč Strana 3 /celkem 5/

4 NEMOVITOST Č.2 Typ nemovitosti: Adresa nemovitosti: Vlastník nemovitosti: Vztah vlastníka k žadateli: Popis nemovitosti (počet místností, velikost pozemku, ): Zatížení nemovitosti (zástavní práva, věcná břemena, předkupní právo, nájemní smlouvy,..): movitost pojištěna: Roční výše pojistného: Kč Další formy zajištění: Žádám(e) o provedení analýzy žádosti o poskytnutí úvěru. PROHLÁŠENÍ: (nehodící se prohlášení škrtne a uvede v příloze k žádosti, proč toto prohlášení nemůže společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo poskytnout) Žadatel a/nebo Spolužadatel a/nebo Ručitel svým níže uvedeným podpisem: stvrzuje pravdivost a úplnost informací uvedených v této žádosti, včetně všech předložených doplňujících materiálů v příloze, a je si vědom právních důsledků vyplývajících z nepravdivosti či neúplnosti předaných údajů. Při zjištění nepravdivých či neúplných údajů v této žádosti, které by podstatně ovlivnily jeho bonitu, se Žadatel a Spolužadatel zavazují společně zaplatit AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo poplatek za posouzení žádosti ve výši Kč. bere na vědomí, že zjistí-li AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo dodatečné informace neuvedené v žádosti úvěr, může mít tato skutečnost vliv na bonitu žadatele a následkem může být neposkytnutí úvěru nebo jeho neposkytnutí za nabízených podmínek. potvrzuje, že jeho příjmy neplynou z jakýchkoliv nelegálních aktivit. Tyto informace budou AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo použity za účelem posouzení jeho úvěrové bonity, což bere na vědomí a stvrzuje to svým podpisem. prohlašuje, že ke dni podání této žádosti o úvěr nemá žádné jiné než v ní uvedené peněžité závazky po splatnosti vůči bankám, či jakýmkoliv jiným věřitelům. prohlašuje, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá žádné jiné než v žádosti uvedené peněžité závazky vůči finančním úřadům, Správě sociálního zabezpečení či vůči jiným státním subjektům. prohlašuje, že žádný jeho majetek kromě majetku v žádosti uvedeného není předmětem exekuce, konkurzu či insolvenčního řízení a není předmětem práv jiných osob. uděluje svůj souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů (příp. zástupce tento souhlas uděluje pro zpracování a uchování svých osobních údajů), AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v rozsahu v této žádosti uvedených údajů za účelem posouzení této žádosti a případně zpracování její analýzy nebo uzavření smlouvy o úvěru a uskutečnění s tím souvisejících úkonů a tento svůj souhlas uděluje na dobu nezbytně nutnou a potřebnou pro splnění tohoto účelu. prohlašuje, že proti němu není veden žádný soudní spor, zejména ne insolvenční řízení, ani mu nejsou známy skutečnosti, že by mu takový spor bezprostředně hrozil. Dále také prohlašuje, že proti němu nebyl nařízen výkon exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí ani mu nejsou známy skutečnosti, že by mu něco z toho bezprostředně hrozilo. prohlašuje, že nebyl podán návrh na vklad zástavního práva, ani nebylo zahájeno řízení na vklad zástavního práva či věcného břemene k předmětu zajištění. prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou podle ustanovení 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. bere na vědomí, že poskytnutí úvěru AKCENTOU, spořitelní a úvěrní družstvo podléhá několika stupňovému schvalovacímu procesu a v jeho průběhu může AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo kdykoli a bez uvedení důvodu žádost o úvěr zamítnout. Na poskytnutí úvěru není právní nárok. V Podpisy: Dne * - nehodící škrtněte Strana 4 /celkem 5/

5 Vyplní obchodní zástupce/zprostředkovatel Formální správnost žádosti ověřil/a: V Dne Zprostředkovatel prohlašuje v souladu s 17 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru, že má s žadatelem sjednánu odměnu za zprostředkování úvěru ve výši Kč % (z poskytnutého úvěru). Tel.: Jméno a příjmení obchodního zástupce Zprostředkovatelská síť Podpis SEZNAM PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O ÚVĚR: Pro prvotní posouzení: - Občanské průkazy žadatele/spolužadatele/ručitele (ověřená kopie - zástupce AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo vyznačí, že kopie souhlasí s originálem). - Aktuální potvrzení o zaměstnání a příjmu nebo daňové přiznání za poslední dvě ukončená daňová období, nebo jiné potvrzení o příjmu. - Popis a fotodokumentace nemovitostí navrhovaných do zajištění (list vlastnictví, snímek z katastrální mapy) nebo i expertní odhad ceny nemovitosti, existuje-li i starší. - Popis účelu úvěru. Pro další posouzení: - Originály dvou dokladů totožnosti (občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu, rodného listu), u cizinců povolení k trvalému pobytu na území ČR, pas a doklad o trvalém/přechodném bydlišti. - Doklad o rozdělení/zúžení SJM (je-li SJM rozděleno). - Originál výpisu z živnostenského rejstříku nebo živnostenského listu (platí pro FOP). - Výpis z bankovního a nebankovního registru dlužníků (CBCB a CNCB, příp. SOLUS) za dlužníka a všechny spoludlužníky. - Doložení práv třetích osob, pokud jimi jsou nemovitosti svázány (např. věcná břemena, nájemní smlouvy, zástavní práva). - Nabývací tituly k nemovitostem, které jsou předmětem zajištění. - Pojistné smlouvy k nemovitostem, které jsou předmětem zajištění. - Potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ, OSSZ a zdravotním pojišťovnám (platí pro FOP). - Jiné dokumenty vyžádané společností AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Strana 5 /celkem 5/

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : 300.000 Kč až 50.000.000 Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Ženatý/vdaná. Jiné 2) občanství. a daňový identifikátor v tomto státě

Ženatý/vdaná. Jiné 2) občanství. a daňový identifikátor v tomto státě smlouvy ( účtu) *13003B* Navrhovatel (dále jen účastník stavebního spoření nebo žadatel o úvěr ) (uveďte adresu trvalého pobytu) Příjmení Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření a žádost o překlenovací

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ITH114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ITH114 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru v Tesco Finanční služby, jejichž poskytovatelem je Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č.

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU č. Smluvní strany: Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013 METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1 Obsah Číslo Název Strana 1. Použité zkratky[^] 2 2. Úvod[^] 3 3. Co je hypoteční úvěr 3 4. Žadatel a jeho příjmy 4 4.1 Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115

Úvěrové. podmínky SPOJENÍ PŮJČEK. Kód úvěrových podmínek: IKH115 Úvěrové podmínky SPOJENÍ PŮJČEK Kód úvěrových podmínek: IKH115 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem 1. Základní údaje o žadateli 1.1. Údaje o společnosti 1 Název společnosti Právní forma IČ DIČ CZ NACE společnosti Datum založení firmy Kontaktní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více