Korupce z pohledu trestního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korupce z pohledu trestního práva"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z pohledu trestního práva (Corruption from the Perspective of Criminal Law) Kamila Grmolcová 2013

2

3 "Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Korupce z pohledu trestního práva zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.". Kamila Grmolcová 1

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Evě Ţatecké, Ph.D. za cenné rady, připomínky a čas, který mi věnovala. 2

5 Obsah: Úvod Pojem korupce Příčiny korupčních jednání Formy a druhy korupce.13 4 Úplatkářství dle trestního zákona Pojem úplatek Přijetí úplatku Podplacení Nepřímé úplatkářství 23 5 Další skutkové podstaty trestných činů definující korupční chování Zneuţití pravomoci úřední osoby Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti Neoprávněné nakládání s osobními údaji Pletichy v insolvenčním řízení Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe Zneuţití informace a postavení v obchodním styku Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pře veřejné soutěţi a veřejné draţbě Pletichy při zadání veřejné zakázky, při veřejné draţbě Pletichy proti veřejné draţbě..31 Závěr 32 Seznam použitých zdrojů

6 Anotace Předmětem bakalářské práce,,korupce z pohledu trestního práva je přiblíţení se problematice korupce a její vymezení v trestním právu. V úvodu práce je obecně definován pojem korupce, příčiny vzniku korupčního jednání, formy a druhy korupce. Hlavní část je věnována korupci z pohledu trestního práva, vymezení hlavních skutkových podstat týkajících se úplatkářství a dalších souvisejících skutkových podstat. V závěru práce se zaměřím na prostředky boje proti korupci. Annotation The object of this bachelor thesis,, Corruption in terms of criminal law " to have a closer look at the issue of corruption and its definition in criminal law. In introduction is generally defined the term corruption, causes of corruption, forms and types of corruption. The main part is devoted to corruption in terms of criminal law, defining the main body of the crime relating to bribery and other related subjekt-matters. In conclusion, I will focus on means of combating corruption. Klíčová slova: Korupce, příčiny vzniku korupce, druhy korupce, úplatkářství, boj proti korupci Keywords: Corruption, causes of corruption, types of corruption, bribery, fight against corruption 4

7 ,, Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi. Marcus Tullius Cicero,, Každý je úplatný, záleží jen na výši nabízené částky a okolnosti, za které je nabízena. 1 1 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X 5

8 Úvod Korupce je součástí lidské civilizace jiţ od dob starověku. Společnost se s ní potýkala v minulosti, potýká se s ní v přítomnosti a, bohuţel, i v budoucnosti bude hrát ve společenském ţivotě nezanedbatelnou roli. V dnešní moderní době, kdy je člověk stále více obklopen vědou a technikou, slýchá informace o korupci téměř neustále. Pojem korupce se tedy dá označit za velmi aktuální téma, tj. téma za dostatečně ţivé, aktuální a dokonce i nadčasové. Korupce je rovněţ stále více vnímána jako negativní společenský jev, který poškozuje důvěryhodnost státu. Korupční jednání se stává nejen problémem jednotlivce, ale především globálním celosvětovým problémem. Dle Indexu vnímání korupce (CPI) 2012, 2 kterou provádí společnost Transparency International, v němţ se řadí do ţebříčku vybrané státy 3 podle hodnocení na základě míry vnímání korupce, se Česká republika umístila na 54. místě. Coţ rozhodně pro tento stát není lichotivé umístění. Na tomtéţ místě se v ţebříčku umístily i státy: Lotyšsko, Malajsie a Turecko. Za nejlépe hodnocené státy ve směru k potírání korupce byly označeny státy: Dánko, Finsko a Nový Zéland. Naopak, ke státům na jejichţ území se korupci daří nejlépe, patří: Afghánistán, Severní Korea a Somálsko. Statistické zkoumání se však většinou nezaměřuje na zkoumání korupčních trestných činů, přesto lze konstatovat, ţe se korupce stále více dostává do popředí veřejného zájmu. Stát a rovněţ i společnost si čím dál více začínají uvědomovat její negativní dopady. Proto se jí stát snaţí čelit prostřednictvím vytváření kvalitních zákonných předpisů a následně i působením na společnost, které se snaţí vštípit, v rámci etického kodexu, vědomí, ţe korupční jednání nepatří ke kladným morálním normám a je třeba toto chování oznámit orgánům činným v trestním řízení. Je nutno konstatovat, ţe vzhledem k mnoha dalším faktorům se popsaná snaha státu často nesetkává s úspěchem. Na pomyslných váhách proti sobě stojí etický kodex, který říká, ţe jakékoliv korupční jednání je nejen neetické, ale především trestné a na druhé straně stojí lidská touha po bohatství, zisku a lepším postavení ve společnosti. Cílem této bakalářské práce tedy bude, aby se i veřejná společnost po přečtení práce dozvěděla o dané, nejen společenské, problematice. Čtenář se na následujících stránkách seznámí s obecným vymezením pojmu korupce, jejími formami, druhy a příčinami jejího 2 Článek INDEX CPI 2012[online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW : <http://www.transparency.cz/ index-cpi-2012 > 3 bylo hodnoceno 176 států 6

9 vzniku. Hlavní pozornost je pak v práci věnována skutkovým podstatám korupce, které jsou zakotveny v trestním právu, zejména v části týkající se úplatkářství a dalších skutkových podstat, které souvisí s korupčním jednáním. 7

10 1 Pojem korupce Korupce je jedním z nejzávaţnějších a nejdiskutovanějších světových problémů současnosti. Definice pojmu korupce však není ustálená a stále je předmětem velkých diskuzí. Rozdíl v definicích je patrný především podle oborového zaměření, v němţ k definování tohoto pojmu dochází, např. názor sociologa se bude lišit od pohledu policejního vyšetřovatele, soudce, politologa, právníka, ekonoma nebo novináře. V rámci zpracování tohoto tématu se však zaměřím zejména na výklad pojmu korupce z právního hlediska. Obecně lze pojem korupce vyloţit jako odchýlení a porušování platných právních předpisů a norem. Jelikoţ není moţné všechny aktivity obsáhnout v normách trestního práva, v širším vymezení je vnímána korupce jako odchylka od etických norem, případně jako činnost, která poškozuje veřejný zájem. 4 Samotný termín,,korupce je latinského původu a vychází ze slovního základu rumore, tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz corpurus znamená následek určitého nekalého jednání. V překladu pak má několik výrazů: znečištěný, zkaţený, zvrácený, mravně zvrácený, zvrhlý, podplacený. 5 Pojem korupce zahrnuje i společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Jedná se o nejrůznější formy úplatku v podobě poskytnutí finanční hotovosti, věcného plnění, protisluţby, společenské výhody apod. Dále je to výše úplatku, která se pohybuje od několika stovek Kč aţ po několika miliónové částky. Liší se i počtem zainteresovaných osob, složitostí, tj. od primitivního předání úplatku aţ po sloţité toky peněz a nakonec i délkou procesů, tj. od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu. 6 Korumpující nabízí (většinou i poskytuje) určitou formu odměny za poskytnutí neoprávněné (někdy i oprávněné) výhody. Korumpovaný poskytuje (či slibuje poskytnutí) výhody (většinou neoprávněné) a očekává (vyžaduje) za poskytnutou výhodu patřičnou odměnu. 7 4 Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str.5 5 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013, str. 6 [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/zneni-strategie.aspx > 7 Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného, [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: < > 8

11 Chápání korupce je tedy velmi široké a v podstatě zahrnuje jakékoliv morálně neospravedlnitelné dosahování, přijímání nebo nekorektním způsobem nabízené získání hmotných, duševních nebo jiných nehmotných výhod, či zisků. Je při tom nerozhodné, kdo daný zisk či výhodu přijímá a kdo je nabízí. 8 Základním znakem je především nepoctivé plnění svěřených úkolů vyplývající z jeho postavení, zejména tedy zneuţití svého postavení (svěřené pravomoci) a nezachování nestrannosti při rozhodování. Důvodem takového chování můţe být touha po zisku či jiném osobním prospěchu. Zdaleka se však nemusí jednat pouze o peněţní podobu úplatku, ale o jakoukoliv jinou neoprávněnou výhodu ve prospěch uplácené osoby. Korupce je tedy takovým typem trestné činnosti, kdy jsou za pachatele označeny všechny zúčastněné osoby. Zákon tedy porušují všechny zúčastněné osoby, které mají z této činnosti prospěch a zároveň z výsledků této činnosti jsou uspokojovány jejich potřeby. Ve většině případů není u tohoto jednání přímý poškozený. Za nepřímé poškozené však můţeme označit např. fyzické i právnické osoby, které neuspějí ve veřejné soutěţi, i kdyţ splnily kriteria soutěţe nejlépe, či nás 9 - daňové poplatníky, kteří pociťují dopady korupčního jednání např. v podobě zvyšování daní, na způsobu nekvalitně poskytovaných sluţeb, nebo při zvyšování cen apod. I kdyţ se o korupci hovoří hodně, lze ji spíše označit za,,nepohodlné veřejné tajemství. Spokojenost obou stran korupčního jednání je zřejmě hlavním důvodem, proč korupce není vztahem veřejným a otevřeným a proč korupční transakce probíhají vţdy skrytě. 10 Obvykle schází k prokázání korupčního chování přímé důkazy a bez důkazů je jakákoliv korupce jen domněnkou. Korupční chování obvykle probíhají utajeně, nedá se zdokumentovat klasickými metodami dokazování a nedá se ani zkoumat metodami zaloţenými na přímém pozorování objektu. Z informací o korupci se pak stávají indicie, názory, nepřímá nebo zprostředkovaná svědectví apod. 11 Korupční vztahy se nevyskytují pouze ve vztahu soukromá osoba a veřejný činitel. Můţe k nim docházet i v případě dvou soukromých osob (typicky v obchodním styku). Jedna strana má obvykle zájem na získání zakázky nebo jiné výhody a strana druhá o přidělení zakázky či udělení jiné výhody můţe rozhodovat. Ve vztahu nevystupuje veřejný činitel, tudíţ 8 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str občany České republiky 10 Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X 9

12 není zpravidla dotčen veřejný zájem. Ovšem i tento druh korupce přináší významné negativní dopady a způsobuje vysoké škody, např. zakázku nezíská subjekt, který by ji dokázal provést nejlépe, ale subjekt, který má nějaký zvláštní vztah k osobě rozhodující o zakázce. Tím vzniká škoda podniku, který zakázku přiděluje. V extrémních případech pak můţe dojít i ke krachům jednotlivých podniků. Mezi negativní dopady korupce patří oslabování důvěry v právní stát, případně vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Neefektivní rozdělování veřejných prostředků, deformace hospodářské soutěže a nadbytečné náklady pro podnikání zpomalují hospodářský růst. Ze společenského hlediska korupce prohlubuje společenské nerovnosti a narušuje zásadu rovných příležitostí. Často se stává nástrojem organizovaného zločinu. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti. 12 Názory na korupci se rovněţ liší i podle toho, z jakého sociálního prostředí dotazovaný jedinec vychází. Odlišnosti lze registrovat i mezi jednotlivými státy. To, co je v jednom státu trestně stíháno jako korupce, to je v jiném státu zcela běţnou a legální praxí. 12 MVČR, Strategie vlády s boji proti korupce na období let [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/zneni-strategie.aspx > 10

13 2 Příčiny korupčních jednání K úplnému pochopení podstaty korupce je nutné porozumět podnětům a příčinám jejího vzniku, prostředí výskytu, případně dalším okolnostem mající vliv na její působení. 13 Za základní příčinu vzniku a existence korupce je povaţována neutuchající touha po větších materiálních statcích, po penězích, po úspěchu, kariéře apod. Touha po penězích a úspěchu je však stabilním hnacím motorem kteréhokoli společenství na světě. 14 Korupce souvisí se dvěma typy selhání: selhání institucí a selhání lidí. Příčiny korupce je pak třeba hledat v rovině formálních i neformálních pravidel, mezi kterými existují vzájemné vazby. Zjednodušeně řečeno, korupce je moţná, protoţe zákony nebo instituce ji umoţňují, respektive ji efektivně netrestají a také proto, ţe postoje lidí a jejich chápání hodnot ji podporuje, toleruje a dokonce někdy samotní lidé korupční prostředí vytvářejí. Za faktory vytvářející korupční prostředí jsou označovány: vlivy monopolů, široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců nebo organizací, nedostatek kontroly nad rozhodovacími osobami a nedostatečně fungující právní, administrativní, kulturní, ekonomický a politický systém. 15 Další souvislost je to, která je spojovaná s korupcí, ţe se týká velkého prospěchu a nízkého rizika potrestání spojeného s korupční činností. Tzn. čím vyšší je moţnost prospěchu, tím větší motivací korupce je. A současně, čím menší je moţnost, ţe korupce bude odhalena a potrestána, tím více prostoru a odvahy mají účastníci tohoto chování. Prostor pro korupci vzniká tedy tehdy, kdyţ pravidla: neexistují, nebo jsou v nich mezery a nedostatky, nebo jsou nejasná, či nepředvídatelná a tím umoţňují volnost v rozhodování a subjektivizmus nebo kdyţ jejich dodrţování nelze vynutit ţádnými sankcemi. 16 Dalšími faktory, které napomáhají vzniku korupčního jednání jsou především výše úplatku, právní systém, fungování administrativy, systém sankcí, systém kontroly, korupční tradice, sociální chaos, kvalita státní správy, klientelismus, hodnotový ţebříček, chudoba, korupční vzory, vliv médií atd Petrovský, K.., Korupce po Česku, Praha, Eurolex Bohemia a.s. 2007, ISBN , str Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek, Praha, Linde, 2003, ISBN X, str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

14 Vývojový proces korupce rozděluje Pavel Frič do čtyř stádií. Stadium náhodné korupce jedná se o počáteční stadium, kdy ke korupčnímu jednání dochází spíše jen náhodně nebo příleţitostně, nedochází zde k masovému korupčnímu jednání. Stadium spontánně regulované korupce nastupuje zejména v případech selhání kontrolních mechanismů. Z příleţitostných, náhodných korupčních jednání se pomalu stává pravidlo, které nabývá masivních rozměrů. Stadium organizované korupce z masivního korupčního jednání se stávají organizované korupční aktivity. Vznikají vzájemně propojené korupční řetězce, postupně přecházející do formy vydírání, útisku apod. Díky nefunkčním kontrolním mechanismům proniká korupční jednání i do těchto sfér. Dochází k průniku korupčních aktivit aţ do státní správy a politiky. Stadium systémové korupce vrcholné stádium, ve kterém dochází k vzájemnému propojení klientské sítě se státními institucemi. Dochází k takovému zásahu do státní správy, kdy přestává být schopna fungování bez úplatků. Postupně dochází aţ ke vzniku korupčního státu. 18 Příleţitost ke korupčnímu jednání se nabízí všude tam, kde dochází k manipulaci s penězi, resp. kde veřejní činitelé mohou nekontrolovatelně rozhodovat o rozdělování toho, co je v jejich pravomoci. Zde jiţ objektivně nerozhoduje skutečná dovednost, ale umění,,zasouvat obálky do správných kapes. 19 Kromě výnosů existují také rizika korupce, mezi něţ patří hrozba odhalení korumpovaného a korumpujícího a s ním spojená obava ze ztráty zaměstnání a dobré pověsti, trestní stíhání a uloţení trestu, zejména pak trestu odnětí svobody, konfrontace s oběťmi korupce, skandalizace v médiích apod. 18 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str Petrovský, K.., Korupce po Česku, Praha, Eurolex Bohemia a.s. 2007, ISBN , str

15 3 Formy a druhy korupce Formy korupce navazují na intenzitu, rozsah a závaţnost korupčních jednání. Vycházejí z konkrétních podmínek pro vznik korupčních jednání ve společnosti. Mezi základní provozované formy korupce lze podle poznatků Transparency International zařadit ohromný rozsah jednání. Konkrétně jsou mezi ně řazeny nezákonné mezinárodní transakce, pašování osob a věcí, zpronevěra, padělání listin a věcí, zneuţívání fondů a nadací, zneuţití moci, zastrašování, neodůvodněné prominutí trestů, podvody, zkreslování údajů, vydírání, zneuţívání veřejného činitele, křivá výpověď, nezákonné uvalení vazby, křivé obvinění, úmyslné uvedení v omyl, zanedbání povinností, uplácení a podplácení, vydírání, vymáhání nezákonných odvodů, provize, falšování a manipulace voleb, zneuţití vnitřních a důvěrných informací, falšování záznamů, nedovolený (neschválený) prodej veřejného úřadu, veřejného majetku a licencí, manipulace s předpisy, obchody, dodávkami, smlouvami a úvěry, daňové, úvěrové a pojistné podvody, daňové úniky, rozličné formy neoprávněného obohacování, nedovolené ovlivňování obchodů, zaujatost při zprostředkovatelských vztazích, konflikt zájmů, přijetí nepřiměřených darů, úplatků, stejně jako dovolených, rozličných pobytů a sluţební cesty financované cizím subjektem, propojení s organizovaným zločinem, operace na černém trhu, cronyismus 20, nepotismus 21, maskování a kamufláţ, klientelismus, nezákonný dohled (sledování), nezákonné odposlechy a zneuţití poštovního styku, zneuţití úředních pečetí a razítek, úředních budov a příspěvků na vedlejší výdaje. 22 Způsob členění korupce není v literatuře jednotný. Nejčastěji se však korupce dělí podle jejího rozsahu na tzv. malou korupci a velkou korupci. Malá korupce je spojována s podplácením úředníků a se záměrně nepřehlednou regulací určitých oblastí ţivota, se špatnou organizací činností a se zneuţíváním pravomocí vyplývajících z dozorových a kontrolních činností veřejné správy. Většinou se jedná o korupci řádových úředníků, kteří jsou zařazeni na niţší či střední stupni řízení, dopravní policisté apod. 20 bratříčkování 21 zvýhodňování rodinných příslušníků 22 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

16 Velká korupce je spojována s korupcí politických špiček a čelných představitelů veřejného a společenského ţivota. Úplatky dosahují značné výše a tato činnost je spojena s velkou snahou vše velmi dobře utajit. Prospěch z velké korupce je jak pro korumpujícího, tak i korumpovaného mimořádně přínosný a z pohledu trestněprávního mnohokrát přesahuje škodu velkého rozsahu, tj. činí více neţ pět milionů Kč. Velká korupce má nejčastěji podobu zpronevěry veřejných zdrojů, nehospodárného uţívání veřejných zdrojů, soukromého prospěchu z privatizace, zneuţívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek, přidělování monopolních a kvazi-monopolních licencí, nepotismu, klientelismu a případně i,,prodeje významných pozic, zisku důleţitých, běţně nedostupných informací nebo-li obchodování zasvěcených osob, které mají interní informace. 23 Korupce, která se dělí podle rozsahu na velkou a malou korupci, se pak dále dělí do různých podob, např. peněţní korupce, byrokratická korupce, administrativní korupce, politická korupce, vůdcovská korupce, systémová korupce, korupce v policii, korupce v médiích, korupce ve sportu, klientelismus, nepotismus, mezinárodní korupce, manaţerská korupce atd. Nejčastějším druhem je peněžní korupce ve státním úřednickém aparátu a u policie. Jejím prostřednictvím si chtějí státní zaměstnanci přilepšit, při udělování licencí a povolení či jednání s inspekcemi a celními úřady. Obvykle se vyskytuje při styku soukromé osoby s osobou úřední a její existence sniţuje důvěru v nezávislost úředníků veřejné správy v politicky stabilních a ekonomicky nezávislých státech, kde je propracovaný právní systém i s donucovanými prostředky a kde morálka obyvatelstva je tradičně na vysoké úrovni. K tomuto druhu korupce můţe dojít i ve vztahu dvou soukromých osob, povětšině v obchodním styku. 24 Byrokratická korupce zvýhodňuje korumpujícího, tedy určitou fyzickou nebo právnickou osobu, a jejím důsledkem je zhoršení pozice nebo majetková ztráta jiné osoby způsobená během např. výběrové řízení (tzn.: výběrové řízení nezíská firma s nejlepší nabídkou, ale firma, která poskytne úplatek). 25 Podoba tohoto typu korupce je taková, ţe se na ní podílí více úředníků různého postavení či zaměření. Jako příklad lze uvést vydávání koncesí a vývozních povolení, udělování licencí, přístup k veřejným sluţbám a informacím, 23 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

17 výjimky z uplatňování zákona nebo naopak zajištění mocenského zásahu státního orgánu proti konkurentovi apod. 26 Administrativní korupce spočívá v nezákonném poskytování výhod fyzickým i právnickým osobám, které na ně nemají nárok. Podle Světové banky jde o,,kroky jednotlivců, skupin či firem ve veřejném i soukromém sektoru, směřující k ovlivnění zákonů, předpisů a vyhlášek k vlastnímu prospěchu cestou nezákonného a neprůhledného poskytování soukromých výhod veřejným činitelům. 27 U politické korupce se jedná o vztah mezi politiky a občany, nebo i mezi politiky navzájem. Je typická zejména pro ovládnutí hospodářských vztahů. Představitelé podniků se snaţí získat od politické nomenklatury různé výhody (např. finanční zisk, lepší postavení v politické oblasti apod.). Velmi citlivá je např. oblast tzv. veřejných a státních zakázek. Tento druh korupce je zpravidla spojen s financováním politických stran. 28 Speciálním druhem je vůdcovská korupce, kterou podrobně popisuje P. C. van Duyne. Můţe se vyvinout paralelně s úspěšným řízením např. nějaké státní funkce. Po úspěších lze u vedoucí osoby pozorovat profesionální vůdcovskou deformaci, kdy ochota uplatňovat princip transparentnosti bude postupně obcházena či úplně potlačena. Nespokojení budou zastrašováni, a proto opustí úřad nebo organizaci. Vůdce úřadu se začne chovat jako vlastník, vyţaduje poslušnost, vybírá sám podřízené, uplatňuje tzv. favoritismus, odměňuje tedy kohokoliv bez ohledu na jeho kvalitu a výkon. Tento druh korupce naznačuje, ţe ve státě nelze přenést všechno rozhodování do soukromých rukou. Naopak stát má pravomoc a odpovídá za určité oblasti, kromě jiných uveďme výběr daní. 29 Systémová korupce je takovým druhem korupce, který proniká do systému státní správy a tím ovlivňuje chod ekonomického systému i demokraticky vzniklých institucí. Úplatky jsou zde nedílnou součástí fungování úřadů a státních institucí. Úředníkům ve státní správě jde o zisk vedlejšího příjmu, a proto si svým mocenským vlivem vynucují úplatky v co nejširší míře. Systémová korupce má vliv na rozhodování společnosti, rychle upadá důvěra lidí v právní stát. O stádium systémové korupce se jedná tehdy, kdyţ úplatky se jiţ 26 David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str Chmelík, J., Tomica, Z., Korupce a úplatkářství, Linde Praha, 2011, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

18 staly podmínkou fungování systému, tzn. úřadů a státních institucí. 30 V podstatě jde o pronikání korupce do státní správy a do politické soustavy státu. Postihuje celý stát. Patří k nejnebezpečnějším druhům korupce, protoţe dochází k trvalému nebo dočasnému skrytému propojení systému státní správy s korupční klientelou. 31 Korupce v policii je jevem, který je v protikladu s účelem její existence policie. Tím je bojovat s trestnou činností i jinými protispolečenskými jevy a předcházet jim. 32 Policista, který přijme úplatek za protisluţbu, zvýhodňuje jednu osobu na úkor ostatních. Tím je porušena rovnost občanů před zákonem. Přijetí úplatku policistou podlamuje základní princip demokratického právního státu, toho státu, který policista reprezentuje a rovněţ poškozuje vztah občanů vůči policistům. Definici policejní korupce lze najít v práci J.A. Inciardiho: Nezákonná činnost policistů s cílem zisku ve formě přijímání odměn, úsluh či plateb za sluţby, které má policie podle přísahy poskytovat v rámci své funkce udrţovatele pořádku. 33 Novým celospolečenským jevem je korupce v médiích. Jedná se o nový celospolečenský jev, který spočívá ve vyuţívání novinářské činnosti v politické a hospodářské oblasti k osobnímu prospěchu. Takové jednání by dokonce mohlo vést k vydírání, které spočívá v tom, ţe by se zveřejnila či nezveřejnila zpráva, která má značný význam pro situaci ve státě. 34 Informace se dnes tedy staly výnosným obchodním artiklem. Veřejnoprávní média mají v České republice značnou míru důvěry ze strany občanů. Je-li tento předpoklad správný, vyplývá z toho pro média velká příleţitost, ale i odpovědnost výrazně spolupůsobit při postihování korupce. Tuto úlohu však mohou realizovat jen legislativně, ekonomicky a politicky nezávislé sdělovací prostředky. 35 Stále častěji se mluví i o korupci ve sportu. Doby, kdy sport měl jen ušlechtilé cíle, byl zábavou, výrazem soutěţivosti a touhou po pohybu, jsou minulostí. Z vrcholného sportu se stal obchod, který se řídí stejnými pravidly jako kterékoliv jiné obchodní odvětví. 36 Jeho nezbytnou součástí jsou sázkové kanceláře, sponzoři, média platící ohromné částky za 30 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

19 přenosová práva, průmysl sportovních komodit a v neposlední řadě farmaceutických průmysl. 37 Klientelismus je neoficiálním systémem organizace v politice, který je zaloţen na protekci, vzájemném zvýhodňování fyzických i právnických osob, úřadů a institucí na základě přátelských vztahů, prostřednictvím sítě známých. 38 Veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, tzn. ţe se navzájem chrání, neboť zde dochází k prospěchu pro obě strany. Jde o způsob vyřizování občanských záleţitostí prostřednictvím sítě známých a přátel. Klientelismus je mírnější formou korupce. Jde o společensky nebezpečný jev, který ochromuje chod institucí a státu. 39 V současnosti se pojmu nepotismus 40 uţívá především v souvislosti s politikou či ekonomikou, s řízením společnosti, státu či instituce, při neočekávaném jmenování (prosazování) určité osoby do vyšší funkce, a to s vědomím okamţitých či budoucích protisluţeb. 41 Nepotismus se můţe uplatňovat na úrovni státu, společnosti či nějaké instituce. Ţádná země není zcela imunní vůči tomuto jevu. V zásadě je však neslučitelný s demokracií. Nepotismus umoţňuje vytváření velkých či menších zájmových skupin, jeţ snadněji hledají cesty všude tam, kde se o něčem rozhoduje. 42 Korupce často přesahuje státní hranice, i kdyţ stát se obyčejně nedostává do situace, ţe by korumpoval jiný stát nebo byl takovým státem korumpován. Typickým příkladem,,korupce s mezinárodním prvkem je uplácení zahraničních veřejných činitelů. Korupce tohoto druhu se můţe vyskytnout u úředníků mezinárodních organizací při přípravě dokumentů pro zasedání různých orgánů nebo při zadávání technických či jiných odborných posudků pro konečné rozhodování. Kolize můţe spočívat v tom, ţe úředníci mezinárodních organizací musí zastupovat zájmy této organizace a nemohou přitom nedbat korektnosti k domovskému státu. Světová banka odhaduje, ţe celková suma úplatků, přijímaná zkorumpovanými politiky, dosahuje výše 1 bil. dolarů ročně David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str hovoří se téţ o příbuzenské korupci 41 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

20 Při manažerské korupci jde o provázání podnikatelské činnosti s úředními orgány. V této oblasti se jedná o celou hierarchii korupční praxe, např. od padělaného razítka při celním odbavování, přes předstíranou dopravu zboţí, úplatek za urychlení úřední činnosti apod. Negativním dopadem, především vůči vystupování státu však je, ţe si na státní úředníky mohou stěţovat současní nebo potencionální zahraniční investoři. Tím se sniţuje image státu a následně efektivnost podnikatelské činnosti a tok investic z ciziny. 44 Takto uváděné druhy korupce však nelze v praxi přesně rozlišit, protoţe kaţdý druh korupce můţe nabýt bezpočtu podob. Navíc v rámci těchto druhů korupcí existuje i několik korupčních stupňů, a to od nahodilých aţ po systémové druhy. 44 David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

Výkon trestu odnětí svobody v ČR

Výkon trestu odnětí svobody v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Výkon trestu odnětí svobody v ČR Bakalářská práce Autor: Ivana Šlížková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Miroslav

Více

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Diplomová práce Autor: Bc. František Kuchař Finance, Finance a hospodaření

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zdravotní pojištění v historii a v současné realitě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Miroslava

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více

Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu

Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Práva a veřejné správy Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bakalářská práce Autor: Mgr. Antonín Ocisk Právní administrativa v podnikatelské

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 Vydala: Poradna pro občanství/ Občanská

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

2. Okruh trestných činů

2. Okruh trestných činů Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě. 1. Úvodem Úkol vyplývající ze Strategie vlády

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obchodování s lidmi Některé problematické

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více