Korupce z pohledu trestního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korupce z pohledu trestního práva"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z pohledu trestního práva (Corruption from the Perspective of Criminal Law) Kamila Grmolcová 2013

2

3 "Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Korupce z pohledu trestního práva zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.". Kamila Grmolcová 1

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Evě Ţatecké, Ph.D. za cenné rady, připomínky a čas, který mi věnovala. 2

5 Obsah: Úvod Pojem korupce Příčiny korupčních jednání Formy a druhy korupce.13 4 Úplatkářství dle trestního zákona Pojem úplatek Přijetí úplatku Podplacení Nepřímé úplatkářství 23 5 Další skutkové podstaty trestných činů definující korupční chování Zneuţití pravomoci úřední osoby Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti Neoprávněné nakládání s osobními údaji Pletichy v insolvenčním řízení Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe Zneuţití informace a postavení v obchodním styku Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pře veřejné soutěţi a veřejné draţbě Pletichy při zadání veřejné zakázky, při veřejné draţbě Pletichy proti veřejné draţbě..31 Závěr 32 Seznam použitých zdrojů

6 Anotace Předmětem bakalářské práce,,korupce z pohledu trestního práva je přiblíţení se problematice korupce a její vymezení v trestním právu. V úvodu práce je obecně definován pojem korupce, příčiny vzniku korupčního jednání, formy a druhy korupce. Hlavní část je věnována korupci z pohledu trestního práva, vymezení hlavních skutkových podstat týkajících se úplatkářství a dalších souvisejících skutkových podstat. V závěru práce se zaměřím na prostředky boje proti korupci. Annotation The object of this bachelor thesis,, Corruption in terms of criminal law " to have a closer look at the issue of corruption and its definition in criminal law. In introduction is generally defined the term corruption, causes of corruption, forms and types of corruption. The main part is devoted to corruption in terms of criminal law, defining the main body of the crime relating to bribery and other related subjekt-matters. In conclusion, I will focus on means of combating corruption. Klíčová slova: Korupce, příčiny vzniku korupce, druhy korupce, úplatkářství, boj proti korupci Keywords: Corruption, causes of corruption, types of corruption, bribery, fight against corruption 4

7 ,, Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi. Marcus Tullius Cicero,, Každý je úplatný, záleží jen na výši nabízené částky a okolnosti, za které je nabízena. 1 1 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X 5

8 Úvod Korupce je součástí lidské civilizace jiţ od dob starověku. Společnost se s ní potýkala v minulosti, potýká se s ní v přítomnosti a, bohuţel, i v budoucnosti bude hrát ve společenském ţivotě nezanedbatelnou roli. V dnešní moderní době, kdy je člověk stále více obklopen vědou a technikou, slýchá informace o korupci téměř neustále. Pojem korupce se tedy dá označit za velmi aktuální téma, tj. téma za dostatečně ţivé, aktuální a dokonce i nadčasové. Korupce je rovněţ stále více vnímána jako negativní společenský jev, který poškozuje důvěryhodnost státu. Korupční jednání se stává nejen problémem jednotlivce, ale především globálním celosvětovým problémem. Dle Indexu vnímání korupce (CPI) 2012, 2 kterou provádí společnost Transparency International, v němţ se řadí do ţebříčku vybrané státy 3 podle hodnocení na základě míry vnímání korupce, se Česká republika umístila na 54. místě. Coţ rozhodně pro tento stát není lichotivé umístění. Na tomtéţ místě se v ţebříčku umístily i státy: Lotyšsko, Malajsie a Turecko. Za nejlépe hodnocené státy ve směru k potírání korupce byly označeny státy: Dánko, Finsko a Nový Zéland. Naopak, ke státům na jejichţ území se korupci daří nejlépe, patří: Afghánistán, Severní Korea a Somálsko. Statistické zkoumání se však většinou nezaměřuje na zkoumání korupčních trestných činů, přesto lze konstatovat, ţe se korupce stále více dostává do popředí veřejného zájmu. Stát a rovněţ i společnost si čím dál více začínají uvědomovat její negativní dopady. Proto se jí stát snaţí čelit prostřednictvím vytváření kvalitních zákonných předpisů a následně i působením na společnost, které se snaţí vštípit, v rámci etického kodexu, vědomí, ţe korupční jednání nepatří ke kladným morálním normám a je třeba toto chování oznámit orgánům činným v trestním řízení. Je nutno konstatovat, ţe vzhledem k mnoha dalším faktorům se popsaná snaha státu často nesetkává s úspěchem. Na pomyslných váhách proti sobě stojí etický kodex, který říká, ţe jakékoliv korupční jednání je nejen neetické, ale především trestné a na druhé straně stojí lidská touha po bohatství, zisku a lepším postavení ve společnosti. Cílem této bakalářské práce tedy bude, aby se i veřejná společnost po přečtení práce dozvěděla o dané, nejen společenské, problematice. Čtenář se na následujících stránkách seznámí s obecným vymezením pojmu korupce, jejími formami, druhy a příčinami jejího 2 Článek INDEX CPI 2012[online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW : <http://www.transparency.cz/ index-cpi-2012 > 3 bylo hodnoceno 176 států 6

9 vzniku. Hlavní pozornost je pak v práci věnována skutkovým podstatám korupce, které jsou zakotveny v trestním právu, zejména v části týkající se úplatkářství a dalších skutkových podstat, které souvisí s korupčním jednáním. 7

10 1 Pojem korupce Korupce je jedním z nejzávaţnějších a nejdiskutovanějších světových problémů současnosti. Definice pojmu korupce však není ustálená a stále je předmětem velkých diskuzí. Rozdíl v definicích je patrný především podle oborového zaměření, v němţ k definování tohoto pojmu dochází, např. názor sociologa se bude lišit od pohledu policejního vyšetřovatele, soudce, politologa, právníka, ekonoma nebo novináře. V rámci zpracování tohoto tématu se však zaměřím zejména na výklad pojmu korupce z právního hlediska. Obecně lze pojem korupce vyloţit jako odchýlení a porušování platných právních předpisů a norem. Jelikoţ není moţné všechny aktivity obsáhnout v normách trestního práva, v širším vymezení je vnímána korupce jako odchylka od etických norem, případně jako činnost, která poškozuje veřejný zájem. 4 Samotný termín,,korupce je latinského původu a vychází ze slovního základu rumore, tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz corpurus znamená následek určitého nekalého jednání. V překladu pak má několik výrazů: znečištěný, zkaţený, zvrácený, mravně zvrácený, zvrhlý, podplacený. 5 Pojem korupce zahrnuje i společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Jedná se o nejrůznější formy úplatku v podobě poskytnutí finanční hotovosti, věcného plnění, protisluţby, společenské výhody apod. Dále je to výše úplatku, která se pohybuje od několika stovek Kč aţ po několika miliónové částky. Liší se i počtem zainteresovaných osob, složitostí, tj. od primitivního předání úplatku aţ po sloţité toky peněz a nakonec i délkou procesů, tj. od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu. 6 Korumpující nabízí (většinou i poskytuje) určitou formu odměny za poskytnutí neoprávněné (někdy i oprávněné) výhody. Korumpovaný poskytuje (či slibuje poskytnutí) výhody (většinou neoprávněné) a očekává (vyžaduje) za poskytnutou výhodu patřičnou odměnu. 7 4 Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str.5 5 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013, str. 6 [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/zneni-strategie.aspx > 7 Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného, [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: < > 8

11 Chápání korupce je tedy velmi široké a v podstatě zahrnuje jakékoliv morálně neospravedlnitelné dosahování, přijímání nebo nekorektním způsobem nabízené získání hmotných, duševních nebo jiných nehmotných výhod, či zisků. Je při tom nerozhodné, kdo daný zisk či výhodu přijímá a kdo je nabízí. 8 Základním znakem je především nepoctivé plnění svěřených úkolů vyplývající z jeho postavení, zejména tedy zneuţití svého postavení (svěřené pravomoci) a nezachování nestrannosti při rozhodování. Důvodem takového chování můţe být touha po zisku či jiném osobním prospěchu. Zdaleka se však nemusí jednat pouze o peněţní podobu úplatku, ale o jakoukoliv jinou neoprávněnou výhodu ve prospěch uplácené osoby. Korupce je tedy takovým typem trestné činnosti, kdy jsou za pachatele označeny všechny zúčastněné osoby. Zákon tedy porušují všechny zúčastněné osoby, které mají z této činnosti prospěch a zároveň z výsledků této činnosti jsou uspokojovány jejich potřeby. Ve většině případů není u tohoto jednání přímý poškozený. Za nepřímé poškozené však můţeme označit např. fyzické i právnické osoby, které neuspějí ve veřejné soutěţi, i kdyţ splnily kriteria soutěţe nejlépe, či nás 9 - daňové poplatníky, kteří pociťují dopady korupčního jednání např. v podobě zvyšování daní, na způsobu nekvalitně poskytovaných sluţeb, nebo při zvyšování cen apod. I kdyţ se o korupci hovoří hodně, lze ji spíše označit za,,nepohodlné veřejné tajemství. Spokojenost obou stran korupčního jednání je zřejmě hlavním důvodem, proč korupce není vztahem veřejným a otevřeným a proč korupční transakce probíhají vţdy skrytě. 10 Obvykle schází k prokázání korupčního chování přímé důkazy a bez důkazů je jakákoliv korupce jen domněnkou. Korupční chování obvykle probíhají utajeně, nedá se zdokumentovat klasickými metodami dokazování a nedá se ani zkoumat metodami zaloţenými na přímém pozorování objektu. Z informací o korupci se pak stávají indicie, názory, nepřímá nebo zprostředkovaná svědectví apod. 11 Korupční vztahy se nevyskytují pouze ve vztahu soukromá osoba a veřejný činitel. Můţe k nim docházet i v případě dvou soukromých osob (typicky v obchodním styku). Jedna strana má obvykle zájem na získání zakázky nebo jiné výhody a strana druhá o přidělení zakázky či udělení jiné výhody můţe rozhodovat. Ve vztahu nevystupuje veřejný činitel, tudíţ 8 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str občany České republiky 10 Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X 9

12 není zpravidla dotčen veřejný zájem. Ovšem i tento druh korupce přináší významné negativní dopady a způsobuje vysoké škody, např. zakázku nezíská subjekt, který by ji dokázal provést nejlépe, ale subjekt, který má nějaký zvláštní vztah k osobě rozhodující o zakázce. Tím vzniká škoda podniku, který zakázku přiděluje. V extrémních případech pak můţe dojít i ke krachům jednotlivých podniků. Mezi negativní dopady korupce patří oslabování důvěry v právní stát, případně vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Neefektivní rozdělování veřejných prostředků, deformace hospodářské soutěže a nadbytečné náklady pro podnikání zpomalují hospodářský růst. Ze společenského hlediska korupce prohlubuje společenské nerovnosti a narušuje zásadu rovných příležitostí. Často se stává nástrojem organizovaného zločinu. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti. 12 Názory na korupci se rovněţ liší i podle toho, z jakého sociálního prostředí dotazovaný jedinec vychází. Odlišnosti lze registrovat i mezi jednotlivými státy. To, co je v jednom státu trestně stíháno jako korupce, to je v jiném státu zcela běţnou a legální praxí. 12 MVČR, Strategie vlády s boji proti korupce na období let [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/zneni-strategie.aspx > 10

13 2 Příčiny korupčních jednání K úplnému pochopení podstaty korupce je nutné porozumět podnětům a příčinám jejího vzniku, prostředí výskytu, případně dalším okolnostem mající vliv na její působení. 13 Za základní příčinu vzniku a existence korupce je povaţována neutuchající touha po větších materiálních statcích, po penězích, po úspěchu, kariéře apod. Touha po penězích a úspěchu je však stabilním hnacím motorem kteréhokoli společenství na světě. 14 Korupce souvisí se dvěma typy selhání: selhání institucí a selhání lidí. Příčiny korupce je pak třeba hledat v rovině formálních i neformálních pravidel, mezi kterými existují vzájemné vazby. Zjednodušeně řečeno, korupce je moţná, protoţe zákony nebo instituce ji umoţňují, respektive ji efektivně netrestají a také proto, ţe postoje lidí a jejich chápání hodnot ji podporuje, toleruje a dokonce někdy samotní lidé korupční prostředí vytvářejí. Za faktory vytvářející korupční prostředí jsou označovány: vlivy monopolů, široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců nebo organizací, nedostatek kontroly nad rozhodovacími osobami a nedostatečně fungující právní, administrativní, kulturní, ekonomický a politický systém. 15 Další souvislost je to, která je spojovaná s korupcí, ţe se týká velkého prospěchu a nízkého rizika potrestání spojeného s korupční činností. Tzn. čím vyšší je moţnost prospěchu, tím větší motivací korupce je. A současně, čím menší je moţnost, ţe korupce bude odhalena a potrestána, tím více prostoru a odvahy mají účastníci tohoto chování. Prostor pro korupci vzniká tedy tehdy, kdyţ pravidla: neexistují, nebo jsou v nich mezery a nedostatky, nebo jsou nejasná, či nepředvídatelná a tím umoţňují volnost v rozhodování a subjektivizmus nebo kdyţ jejich dodrţování nelze vynutit ţádnými sankcemi. 16 Dalšími faktory, které napomáhají vzniku korupčního jednání jsou především výše úplatku, právní systém, fungování administrativy, systém sankcí, systém kontroly, korupční tradice, sociální chaos, kvalita státní správy, klientelismus, hodnotový ţebříček, chudoba, korupční vzory, vliv médií atd Petrovský, K.., Korupce po Česku, Praha, Eurolex Bohemia a.s. 2007, ISBN , str Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek, Praha, Linde, 2003, ISBN X, str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

14 Vývojový proces korupce rozděluje Pavel Frič do čtyř stádií. Stadium náhodné korupce jedná se o počáteční stadium, kdy ke korupčnímu jednání dochází spíše jen náhodně nebo příleţitostně, nedochází zde k masovému korupčnímu jednání. Stadium spontánně regulované korupce nastupuje zejména v případech selhání kontrolních mechanismů. Z příleţitostných, náhodných korupčních jednání se pomalu stává pravidlo, které nabývá masivních rozměrů. Stadium organizované korupce z masivního korupčního jednání se stávají organizované korupční aktivity. Vznikají vzájemně propojené korupční řetězce, postupně přecházející do formy vydírání, útisku apod. Díky nefunkčním kontrolním mechanismům proniká korupční jednání i do těchto sfér. Dochází k průniku korupčních aktivit aţ do státní správy a politiky. Stadium systémové korupce vrcholné stádium, ve kterém dochází k vzájemnému propojení klientské sítě se státními institucemi. Dochází k takovému zásahu do státní správy, kdy přestává být schopna fungování bez úplatků. Postupně dochází aţ ke vzniku korupčního státu. 18 Příleţitost ke korupčnímu jednání se nabízí všude tam, kde dochází k manipulaci s penězi, resp. kde veřejní činitelé mohou nekontrolovatelně rozhodovat o rozdělování toho, co je v jejich pravomoci. Zde jiţ objektivně nerozhoduje skutečná dovednost, ale umění,,zasouvat obálky do správných kapes. 19 Kromě výnosů existují také rizika korupce, mezi něţ patří hrozba odhalení korumpovaného a korumpujícího a s ním spojená obava ze ztráty zaměstnání a dobré pověsti, trestní stíhání a uloţení trestu, zejména pak trestu odnětí svobody, konfrontace s oběťmi korupce, skandalizace v médiích apod. 18 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str Petrovský, K.., Korupce po Česku, Praha, Eurolex Bohemia a.s. 2007, ISBN , str

15 3 Formy a druhy korupce Formy korupce navazují na intenzitu, rozsah a závaţnost korupčních jednání. Vycházejí z konkrétních podmínek pro vznik korupčních jednání ve společnosti. Mezi základní provozované formy korupce lze podle poznatků Transparency International zařadit ohromný rozsah jednání. Konkrétně jsou mezi ně řazeny nezákonné mezinárodní transakce, pašování osob a věcí, zpronevěra, padělání listin a věcí, zneuţívání fondů a nadací, zneuţití moci, zastrašování, neodůvodněné prominutí trestů, podvody, zkreslování údajů, vydírání, zneuţívání veřejného činitele, křivá výpověď, nezákonné uvalení vazby, křivé obvinění, úmyslné uvedení v omyl, zanedbání povinností, uplácení a podplácení, vydírání, vymáhání nezákonných odvodů, provize, falšování a manipulace voleb, zneuţití vnitřních a důvěrných informací, falšování záznamů, nedovolený (neschválený) prodej veřejného úřadu, veřejného majetku a licencí, manipulace s předpisy, obchody, dodávkami, smlouvami a úvěry, daňové, úvěrové a pojistné podvody, daňové úniky, rozličné formy neoprávněného obohacování, nedovolené ovlivňování obchodů, zaujatost při zprostředkovatelských vztazích, konflikt zájmů, přijetí nepřiměřených darů, úplatků, stejně jako dovolených, rozličných pobytů a sluţební cesty financované cizím subjektem, propojení s organizovaným zločinem, operace na černém trhu, cronyismus 20, nepotismus 21, maskování a kamufláţ, klientelismus, nezákonný dohled (sledování), nezákonné odposlechy a zneuţití poštovního styku, zneuţití úředních pečetí a razítek, úředních budov a příspěvků na vedlejší výdaje. 22 Způsob členění korupce není v literatuře jednotný. Nejčastěji se však korupce dělí podle jejího rozsahu na tzv. malou korupci a velkou korupci. Malá korupce je spojována s podplácením úředníků a se záměrně nepřehlednou regulací určitých oblastí ţivota, se špatnou organizací činností a se zneuţíváním pravomocí vyplývajících z dozorových a kontrolních činností veřejné správy. Většinou se jedná o korupci řádových úředníků, kteří jsou zařazeni na niţší či střední stupni řízení, dopravní policisté apod. 20 bratříčkování 21 zvýhodňování rodinných příslušníků 22 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

16 Velká korupce je spojována s korupcí politických špiček a čelných představitelů veřejného a společenského ţivota. Úplatky dosahují značné výše a tato činnost je spojena s velkou snahou vše velmi dobře utajit. Prospěch z velké korupce je jak pro korumpujícího, tak i korumpovaného mimořádně přínosný a z pohledu trestněprávního mnohokrát přesahuje škodu velkého rozsahu, tj. činí více neţ pět milionů Kč. Velká korupce má nejčastěji podobu zpronevěry veřejných zdrojů, nehospodárného uţívání veřejných zdrojů, soukromého prospěchu z privatizace, zneuţívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek, přidělování monopolních a kvazi-monopolních licencí, nepotismu, klientelismu a případně i,,prodeje významných pozic, zisku důleţitých, běţně nedostupných informací nebo-li obchodování zasvěcených osob, které mají interní informace. 23 Korupce, která se dělí podle rozsahu na velkou a malou korupci, se pak dále dělí do různých podob, např. peněţní korupce, byrokratická korupce, administrativní korupce, politická korupce, vůdcovská korupce, systémová korupce, korupce v policii, korupce v médiích, korupce ve sportu, klientelismus, nepotismus, mezinárodní korupce, manaţerská korupce atd. Nejčastějším druhem je peněžní korupce ve státním úřednickém aparátu a u policie. Jejím prostřednictvím si chtějí státní zaměstnanci přilepšit, při udělování licencí a povolení či jednání s inspekcemi a celními úřady. Obvykle se vyskytuje při styku soukromé osoby s osobou úřední a její existence sniţuje důvěru v nezávislost úředníků veřejné správy v politicky stabilních a ekonomicky nezávislých státech, kde je propracovaný právní systém i s donucovanými prostředky a kde morálka obyvatelstva je tradičně na vysoké úrovni. K tomuto druhu korupce můţe dojít i ve vztahu dvou soukromých osob, povětšině v obchodním styku. 24 Byrokratická korupce zvýhodňuje korumpujícího, tedy určitou fyzickou nebo právnickou osobu, a jejím důsledkem je zhoršení pozice nebo majetková ztráta jiné osoby způsobená během např. výběrové řízení (tzn.: výběrové řízení nezíská firma s nejlepší nabídkou, ale firma, která poskytne úplatek). 25 Podoba tohoto typu korupce je taková, ţe se na ní podílí více úředníků různého postavení či zaměření. Jako příklad lze uvést vydávání koncesí a vývozních povolení, udělování licencí, přístup k veřejným sluţbám a informacím, 23 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

17 výjimky z uplatňování zákona nebo naopak zajištění mocenského zásahu státního orgánu proti konkurentovi apod. 26 Administrativní korupce spočívá v nezákonném poskytování výhod fyzickým i právnickým osobám, které na ně nemají nárok. Podle Světové banky jde o,,kroky jednotlivců, skupin či firem ve veřejném i soukromém sektoru, směřující k ovlivnění zákonů, předpisů a vyhlášek k vlastnímu prospěchu cestou nezákonného a neprůhledného poskytování soukromých výhod veřejným činitelům. 27 U politické korupce se jedná o vztah mezi politiky a občany, nebo i mezi politiky navzájem. Je typická zejména pro ovládnutí hospodářských vztahů. Představitelé podniků se snaţí získat od politické nomenklatury různé výhody (např. finanční zisk, lepší postavení v politické oblasti apod.). Velmi citlivá je např. oblast tzv. veřejných a státních zakázek. Tento druh korupce je zpravidla spojen s financováním politických stran. 28 Speciálním druhem je vůdcovská korupce, kterou podrobně popisuje P. C. van Duyne. Můţe se vyvinout paralelně s úspěšným řízením např. nějaké státní funkce. Po úspěších lze u vedoucí osoby pozorovat profesionální vůdcovskou deformaci, kdy ochota uplatňovat princip transparentnosti bude postupně obcházena či úplně potlačena. Nespokojení budou zastrašováni, a proto opustí úřad nebo organizaci. Vůdce úřadu se začne chovat jako vlastník, vyţaduje poslušnost, vybírá sám podřízené, uplatňuje tzv. favoritismus, odměňuje tedy kohokoliv bez ohledu na jeho kvalitu a výkon. Tento druh korupce naznačuje, ţe ve státě nelze přenést všechno rozhodování do soukromých rukou. Naopak stát má pravomoc a odpovídá za určité oblasti, kromě jiných uveďme výběr daní. 29 Systémová korupce je takovým druhem korupce, který proniká do systému státní správy a tím ovlivňuje chod ekonomického systému i demokraticky vzniklých institucí. Úplatky jsou zde nedílnou součástí fungování úřadů a státních institucí. Úředníkům ve státní správě jde o zisk vedlejšího příjmu, a proto si svým mocenským vlivem vynucují úplatky v co nejširší míře. Systémová korupce má vliv na rozhodování společnosti, rychle upadá důvěra lidí v právní stát. O stádium systémové korupce se jedná tehdy, kdyţ úplatky se jiţ 26 David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str Chmelík, J., Tomica, Z., Korupce a úplatkářství, Linde Praha, 2011, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

18 staly podmínkou fungování systému, tzn. úřadů a státních institucí. 30 V podstatě jde o pronikání korupce do státní správy a do politické soustavy státu. Postihuje celý stát. Patří k nejnebezpečnějším druhům korupce, protoţe dochází k trvalému nebo dočasnému skrytému propojení systému státní správy s korupční klientelou. 31 Korupce v policii je jevem, který je v protikladu s účelem její existence policie. Tím je bojovat s trestnou činností i jinými protispolečenskými jevy a předcházet jim. 32 Policista, který přijme úplatek za protisluţbu, zvýhodňuje jednu osobu na úkor ostatních. Tím je porušena rovnost občanů před zákonem. Přijetí úplatku policistou podlamuje základní princip demokratického právního státu, toho státu, který policista reprezentuje a rovněţ poškozuje vztah občanů vůči policistům. Definici policejní korupce lze najít v práci J.A. Inciardiho: Nezákonná činnost policistů s cílem zisku ve formě přijímání odměn, úsluh či plateb za sluţby, které má policie podle přísahy poskytovat v rámci své funkce udrţovatele pořádku. 33 Novým celospolečenským jevem je korupce v médiích. Jedná se o nový celospolečenský jev, který spočívá ve vyuţívání novinářské činnosti v politické a hospodářské oblasti k osobnímu prospěchu. Takové jednání by dokonce mohlo vést k vydírání, které spočívá v tom, ţe by se zveřejnila či nezveřejnila zpráva, která má značný význam pro situaci ve státě. 34 Informace se dnes tedy staly výnosným obchodním artiklem. Veřejnoprávní média mají v České republice značnou míru důvěry ze strany občanů. Je-li tento předpoklad správný, vyplývá z toho pro média velká příleţitost, ale i odpovědnost výrazně spolupůsobit při postihování korupce. Tuto úlohu však mohou realizovat jen legislativně, ekonomicky a politicky nezávislé sdělovací prostředky. 35 Stále častěji se mluví i o korupci ve sportu. Doby, kdy sport měl jen ušlechtilé cíle, byl zábavou, výrazem soutěţivosti a touhou po pohybu, jsou minulostí. Z vrcholného sportu se stal obchod, který se řídí stejnými pravidly jako kterékoliv jiné obchodní odvětví. 36 Jeho nezbytnou součástí jsou sázkové kanceláře, sponzoři, média platící ohromné částky za 30 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

19 přenosová práva, průmysl sportovních komodit a v neposlední řadě farmaceutických průmysl. 37 Klientelismus je neoficiálním systémem organizace v politice, který je zaloţen na protekci, vzájemném zvýhodňování fyzických i právnických osob, úřadů a institucí na základě přátelských vztahů, prostřednictvím sítě známých. 38 Veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, tzn. ţe se navzájem chrání, neboť zde dochází k prospěchu pro obě strany. Jde o způsob vyřizování občanských záleţitostí prostřednictvím sítě známých a přátel. Klientelismus je mírnější formou korupce. Jde o společensky nebezpečný jev, který ochromuje chod institucí a státu. 39 V současnosti se pojmu nepotismus 40 uţívá především v souvislosti s politikou či ekonomikou, s řízením společnosti, státu či instituce, při neočekávaném jmenování (prosazování) určité osoby do vyšší funkce, a to s vědomím okamţitých či budoucích protisluţeb. 41 Nepotismus se můţe uplatňovat na úrovni státu, společnosti či nějaké instituce. Ţádná země není zcela imunní vůči tomuto jevu. V zásadě je však neslučitelný s demokracií. Nepotismus umoţňuje vytváření velkých či menších zájmových skupin, jeţ snadněji hledají cesty všude tam, kde se o něčem rozhoduje. 42 Korupce často přesahuje státní hranice, i kdyţ stát se obyčejně nedostává do situace, ţe by korumpoval jiný stát nebo byl takovým státem korumpován. Typickým příkladem,,korupce s mezinárodním prvkem je uplácení zahraničních veřejných činitelů. Korupce tohoto druhu se můţe vyskytnout u úředníků mezinárodních organizací při přípravě dokumentů pro zasedání různých orgánů nebo při zadávání technických či jiných odborných posudků pro konečné rozhodování. Kolize můţe spočívat v tom, ţe úředníci mezinárodních organizací musí zastupovat zájmy této organizace a nemohou přitom nedbat korektnosti k domovskému státu. Světová banka odhaduje, ţe celková suma úplatků, přijímaná zkorumpovanými politiky, dosahuje výše 1 bil. dolarů ročně David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str hovoří se téţ o příbuzenské korupci 41 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

20 Při manažerské korupci jde o provázání podnikatelské činnosti s úředními orgány. V této oblasti se jedná o celou hierarchii korupční praxe, např. od padělaného razítka při celním odbavování, přes předstíranou dopravu zboţí, úplatek za urychlení úřední činnosti apod. Negativním dopadem, především vůči vystupování státu však je, ţe si na státní úředníky mohou stěţovat současní nebo potencionální zahraniční investoři. Tím se sniţuje image státu a následně efektivnost podnikatelské činnosti a tok investic z ciziny. 44 Takto uváděné druhy korupce však nelze v praxi přesně rozlišit, protoţe kaţdý druh korupce můţe nabýt bezpočtu podob. Navíc v rámci těchto druhů korupcí existuje i několik korupčních stupňů, a to od nahodilých aţ po systémové druhy. 44 David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě

Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě Trestná činnost úředních osob a její projevy ve veřejné správě 23.9.2015 Brno JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D Vrchní státní zastupitelství v Praze Typické projevy Korupce Klientelismus Daňová kriminalita Zneužívání

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů N á v r h ZÁKON ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KORUPCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

KORUPCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ KORUPCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Radek Šula Ministerstvo financí ČR Email: radek.sula@mfcr.cz Anotace: Předkládaný článek, který nese název Korupce ve veřejné správě se zabývá negativními projevy a dopady

Více

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013 Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek JUDr. Tomáš Sokol 2013 Sjednání

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

VYBRANÁ TÉMATA 1/2014

VYBRANÁ TÉMATA 1/2014 VYBRANÁ TÉMATA 1/2014 POSTAVENÍ ÚŘEDNÍCH OSOB UČITELÉ JAKO ÚŘEDNÍ OSOBY? Mgr. Eva Tetourová květen 2013 Obsah: Pojem úřední osoba...2 Ochrana a odpovědnost úředních osob z hlediska trestního práva...4

Více

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

Protikorupční balíček

Protikorupční balíček Protikorupční balíček legislativní část (zákon o protikorupčních opatřeních) Ing. Martin Pecina, MBA ministr vnitra Korupce jeden z nejzávažnějších problémů současné ČR je v pozadí veškeré organizované

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Veřejné v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Trestněprávní aspekty veřejných zakázek se zaměřením na hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004. orgán veřejné správy Sestavují: ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK. správci kapitol státního rozpočtu, jiné organizační složky státu (včetně územních ch

Více

STOP KORUPCI. Příručka pro zaměstnance Jihomoravského kraje

STOP KORUPCI. Příručka pro zaměstnance Jihomoravského kraje STOP KORUPCI Příručka pro zaměstnance Jihomoravského kraje Obsah: I. Jak se pozná korupční jednání 3 Co znamená slovo korupce? 3 Jaké jsou znaky korupce? 3 Jaké jsou typy korupce? 4 Jaké jsou podmínky

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5.

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5. Hospodářská soutěž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS Výzvy legislativy týkající se IT ve VS JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL Výzvy egovernmentu v ČR, 8. listopadu 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze O čem bude řeč Pozice úředníka Odpovědnost za

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Poslední novela zákon č. 40/2015 Sb. (účinná od 6. 3. 2015) Prováděcí předpisy k ZVZ Nařízení vlády č. 77/2008

Více

Praha, Více informací o projektu na Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Praha, Více informací o projektu na  Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s. Transparency International - Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Protikorupční manuál

Protikorupční manuál Protikorupční manuál Obsah 1) Co je korupce? 3 Výklad pojmů 3 Druhy korupce 3 Podmínky korupční situace 5 Rozdíly v odlišných typech korupce 5 2) Co dělat, když mne někdo požádá o úplatek? 6 3) Je korupce

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 1 Úvod... 1 2 Kontroverzní téma... 2 3 Zákon mění základní zásady českého trestního práva... 2 4 Systematika zákona... 3 5 Definiční znaky právnické osoby...

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 246 10. funkční období 246 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách

Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Některé aspekty nového zákona o veřejných zakázkách Nová právní úprava hlavní změny v novém zákoně Změna názvu a terminologie Výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona Předběžná oznámení

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Veřejné zakázky. David Ondráčka. www.transparency.cz. Transparency International ČR

Veřejné zakázky. David Ondráčka. www.transparency.cz. Transparency International ČR Veřejné zakázky David Ondráčka Transparency International ČR www.transparency.cz Místo úvodu VZ = 635mld. Kč ročně (2009) = 17,5 % HDP Státní rozpočet = 1.167mld. Kč (2009) VZ veřejný sektor (stát, samosprávy,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Postup při oznamování korupčního jednání v ČHMÚ

Postup při oznamování korupčního jednání v ČHMÚ OBSAH 1 Účel... 3 2 Rozsah působnosti... 3 3 Zkratky, definice a pojmy... 3 3.1 Použité zkratky... 3 3.2 Definice a pojmy... 3 4 Postup při oznamování korupčního jednání... 3 4.1 Povinnosti související

Více

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA

INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA INVESTICE II ČÁST PŘEDNÁŠKA OSNOVA Co je to mezinárodní investice Jaké investice jsou chráněny V čem spočívá mezinárodní ochrana investic Jak se řeší spory pocházející z mezinárodní investice Soukromoprávní

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JUDr. Jakub Blažek, advokát Mgr. Marek Zelenka, Oživení o.s. JUDr. Jaroslav Kračún, Legal Officer, Evropská komise, JUDr. František Kotalík, specialista

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Osnova přednášky Základ trestní odpovědnosti Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji Některé

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon): Digitalizace provozů v rozsahu stavby Nemocnice Znojmo rekonstrukce

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) / 23. prosince 2015 (2. revize) Národní

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více