Korupce z pohledu trestního práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korupce z pohledu trestního práva"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z pohledu trestního práva (Corruption from the Perspective of Criminal Law) Kamila Grmolcová 2013

2

3 "Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Korupce z pohledu trestního práva zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.". Kamila Grmolcová 1

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Evě Ţatecké, Ph.D. za cenné rady, připomínky a čas, který mi věnovala. 2

5 Obsah: Úvod Pojem korupce Příčiny korupčních jednání Formy a druhy korupce.13 4 Úplatkářství dle trestního zákona Pojem úplatek Přijetí úplatku Podplacení Nepřímé úplatkářství 23 5 Další skutkové podstaty trestných činů definující korupční chování Zneuţití pravomoci úřední osoby Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti Neoprávněné nakládání s osobními údaji Pletichy v insolvenčním řízení Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe Zneuţití informace a postavení v obchodním styku Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pře veřejné soutěţi a veřejné draţbě Pletichy při zadání veřejné zakázky, při veřejné draţbě Pletichy proti veřejné draţbě..31 Závěr 32 Seznam použitých zdrojů

6 Anotace Předmětem bakalářské práce,,korupce z pohledu trestního práva je přiblíţení se problematice korupce a její vymezení v trestním právu. V úvodu práce je obecně definován pojem korupce, příčiny vzniku korupčního jednání, formy a druhy korupce. Hlavní část je věnována korupci z pohledu trestního práva, vymezení hlavních skutkových podstat týkajících se úplatkářství a dalších souvisejících skutkových podstat. V závěru práce se zaměřím na prostředky boje proti korupci. Annotation The object of this bachelor thesis,, Corruption in terms of criminal law " to have a closer look at the issue of corruption and its definition in criminal law. In introduction is generally defined the term corruption, causes of corruption, forms and types of corruption. The main part is devoted to corruption in terms of criminal law, defining the main body of the crime relating to bribery and other related subjekt-matters. In conclusion, I will focus on means of combating corruption. Klíčová slova: Korupce, příčiny vzniku korupce, druhy korupce, úplatkářství, boj proti korupci Keywords: Corruption, causes of corruption, types of corruption, bribery, fight against corruption 4

7 ,, Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi. Marcus Tullius Cicero,, Každý je úplatný, záleží jen na výši nabízené částky a okolnosti, za které je nabízena. 1 1 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X 5

8 Úvod Korupce je součástí lidské civilizace jiţ od dob starověku. Společnost se s ní potýkala v minulosti, potýká se s ní v přítomnosti a, bohuţel, i v budoucnosti bude hrát ve společenském ţivotě nezanedbatelnou roli. V dnešní moderní době, kdy je člověk stále více obklopen vědou a technikou, slýchá informace o korupci téměř neustále. Pojem korupce se tedy dá označit za velmi aktuální téma, tj. téma za dostatečně ţivé, aktuální a dokonce i nadčasové. Korupce je rovněţ stále více vnímána jako negativní společenský jev, který poškozuje důvěryhodnost státu. Korupční jednání se stává nejen problémem jednotlivce, ale především globálním celosvětovým problémem. Dle Indexu vnímání korupce (CPI) 2012, 2 kterou provádí společnost Transparency International, v němţ se řadí do ţebříčku vybrané státy 3 podle hodnocení na základě míry vnímání korupce, se Česká republika umístila na 54. místě. Coţ rozhodně pro tento stát není lichotivé umístění. Na tomtéţ místě se v ţebříčku umístily i státy: Lotyšsko, Malajsie a Turecko. Za nejlépe hodnocené státy ve směru k potírání korupce byly označeny státy: Dánko, Finsko a Nový Zéland. Naopak, ke státům na jejichţ území se korupci daří nejlépe, patří: Afghánistán, Severní Korea a Somálsko. Statistické zkoumání se však většinou nezaměřuje na zkoumání korupčních trestných činů, přesto lze konstatovat, ţe se korupce stále více dostává do popředí veřejného zájmu. Stát a rovněţ i společnost si čím dál více začínají uvědomovat její negativní dopady. Proto se jí stát snaţí čelit prostřednictvím vytváření kvalitních zákonných předpisů a následně i působením na společnost, které se snaţí vštípit, v rámci etického kodexu, vědomí, ţe korupční jednání nepatří ke kladným morálním normám a je třeba toto chování oznámit orgánům činným v trestním řízení. Je nutno konstatovat, ţe vzhledem k mnoha dalším faktorům se popsaná snaha státu často nesetkává s úspěchem. Na pomyslných váhách proti sobě stojí etický kodex, který říká, ţe jakékoliv korupční jednání je nejen neetické, ale především trestné a na druhé straně stojí lidská touha po bohatství, zisku a lepším postavení ve společnosti. Cílem této bakalářské práce tedy bude, aby se i veřejná společnost po přečtení práce dozvěděla o dané, nejen společenské, problematice. Čtenář se na následujících stránkách seznámí s obecným vymezením pojmu korupce, jejími formami, druhy a příčinami jejího 2 Článek INDEX CPI 2012[online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW : <http://www.transparency.cz/ index-cpi-2012 > 3 bylo hodnoceno 176 států 6

9 vzniku. Hlavní pozornost je pak v práci věnována skutkovým podstatám korupce, které jsou zakotveny v trestním právu, zejména v části týkající se úplatkářství a dalších skutkových podstat, které souvisí s korupčním jednáním. 7

10 1 Pojem korupce Korupce je jedním z nejzávaţnějších a nejdiskutovanějších světových problémů současnosti. Definice pojmu korupce však není ustálená a stále je předmětem velkých diskuzí. Rozdíl v definicích je patrný především podle oborového zaměření, v němţ k definování tohoto pojmu dochází, např. názor sociologa se bude lišit od pohledu policejního vyšetřovatele, soudce, politologa, právníka, ekonoma nebo novináře. V rámci zpracování tohoto tématu se však zaměřím zejména na výklad pojmu korupce z právního hlediska. Obecně lze pojem korupce vyloţit jako odchýlení a porušování platných právních předpisů a norem. Jelikoţ není moţné všechny aktivity obsáhnout v normách trestního práva, v širším vymezení je vnímána korupce jako odchylka od etických norem, případně jako činnost, která poškozuje veřejný zájem. 4 Samotný termín,,korupce je latinského původu a vychází ze slovního základu rumore, tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz corpurus znamená následek určitého nekalého jednání. V překladu pak má několik výrazů: znečištěný, zkaţený, zvrácený, mravně zvrácený, zvrhlý, podplacený. 5 Pojem korupce zahrnuje i společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Jedná se o nejrůznější formy úplatku v podobě poskytnutí finanční hotovosti, věcného plnění, protisluţby, společenské výhody apod. Dále je to výše úplatku, která se pohybuje od několika stovek Kč aţ po několika miliónové částky. Liší se i počtem zainteresovaných osob, složitostí, tj. od primitivního předání úplatku aţ po sloţité toky peněz a nakonec i délkou procesů, tj. od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu. 6 Korumpující nabízí (většinou i poskytuje) určitou formu odměny za poskytnutí neoprávněné (někdy i oprávněné) výhody. Korumpovaný poskytuje (či slibuje poskytnutí) výhody (většinou neoprávněné) a očekává (vyžaduje) za poskytnutou výhodu patřičnou odměnu. 7 4 Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str.5 5 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013, str. 6 [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/zneni-strategie.aspx > 7 Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného, [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: < > 8

11 Chápání korupce je tedy velmi široké a v podstatě zahrnuje jakékoliv morálně neospravedlnitelné dosahování, přijímání nebo nekorektním způsobem nabízené získání hmotných, duševních nebo jiných nehmotných výhod, či zisků. Je při tom nerozhodné, kdo daný zisk či výhodu přijímá a kdo je nabízí. 8 Základním znakem je především nepoctivé plnění svěřených úkolů vyplývající z jeho postavení, zejména tedy zneuţití svého postavení (svěřené pravomoci) a nezachování nestrannosti při rozhodování. Důvodem takového chování můţe být touha po zisku či jiném osobním prospěchu. Zdaleka se však nemusí jednat pouze o peněţní podobu úplatku, ale o jakoukoliv jinou neoprávněnou výhodu ve prospěch uplácené osoby. Korupce je tedy takovým typem trestné činnosti, kdy jsou za pachatele označeny všechny zúčastněné osoby. Zákon tedy porušují všechny zúčastněné osoby, které mají z této činnosti prospěch a zároveň z výsledků této činnosti jsou uspokojovány jejich potřeby. Ve většině případů není u tohoto jednání přímý poškozený. Za nepřímé poškozené však můţeme označit např. fyzické i právnické osoby, které neuspějí ve veřejné soutěţi, i kdyţ splnily kriteria soutěţe nejlépe, či nás 9 - daňové poplatníky, kteří pociťují dopady korupčního jednání např. v podobě zvyšování daní, na způsobu nekvalitně poskytovaných sluţeb, nebo při zvyšování cen apod. I kdyţ se o korupci hovoří hodně, lze ji spíše označit za,,nepohodlné veřejné tajemství. Spokojenost obou stran korupčního jednání je zřejmě hlavním důvodem, proč korupce není vztahem veřejným a otevřeným a proč korupční transakce probíhají vţdy skrytě. 10 Obvykle schází k prokázání korupčního chování přímé důkazy a bez důkazů je jakákoliv korupce jen domněnkou. Korupční chování obvykle probíhají utajeně, nedá se zdokumentovat klasickými metodami dokazování a nedá se ani zkoumat metodami zaloţenými na přímém pozorování objektu. Z informací o korupci se pak stávají indicie, názory, nepřímá nebo zprostředkovaná svědectví apod. 11 Korupční vztahy se nevyskytují pouze ve vztahu soukromá osoba a veřejný činitel. Můţe k nim docházet i v případě dvou soukromých osob (typicky v obchodním styku). Jedna strana má obvykle zájem na získání zakázky nebo jiné výhody a strana druhá o přidělení zakázky či udělení jiné výhody můţe rozhodovat. Ve vztahu nevystupuje veřejný činitel, tudíţ 8 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str občany České republiky 10 Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X 9

12 není zpravidla dotčen veřejný zájem. Ovšem i tento druh korupce přináší významné negativní dopady a způsobuje vysoké škody, např. zakázku nezíská subjekt, který by ji dokázal provést nejlépe, ale subjekt, který má nějaký zvláštní vztah k osobě rozhodující o zakázce. Tím vzniká škoda podniku, který zakázku přiděluje. V extrémních případech pak můţe dojít i ke krachům jednotlivých podniků. Mezi negativní dopady korupce patří oslabování důvěry v právní stát, případně vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Neefektivní rozdělování veřejných prostředků, deformace hospodářské soutěže a nadbytečné náklady pro podnikání zpomalují hospodářský růst. Ze společenského hlediska korupce prohlubuje společenské nerovnosti a narušuje zásadu rovných příležitostí. Často se stává nástrojem organizovaného zločinu. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti. 12 Názory na korupci se rovněţ liší i podle toho, z jakého sociálního prostředí dotazovaný jedinec vychází. Odlišnosti lze registrovat i mezi jednotlivými státy. To, co je v jednom státu trestně stíháno jako korupce, to je v jiném státu zcela běţnou a legální praxí. 12 MVČR, Strategie vlády s boji proti korupce na období let [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/zneni-strategie.aspx > 10

13 2 Příčiny korupčních jednání K úplnému pochopení podstaty korupce je nutné porozumět podnětům a příčinám jejího vzniku, prostředí výskytu, případně dalším okolnostem mající vliv na její působení. 13 Za základní příčinu vzniku a existence korupce je povaţována neutuchající touha po větších materiálních statcích, po penězích, po úspěchu, kariéře apod. Touha po penězích a úspěchu je však stabilním hnacím motorem kteréhokoli společenství na světě. 14 Korupce souvisí se dvěma typy selhání: selhání institucí a selhání lidí. Příčiny korupce je pak třeba hledat v rovině formálních i neformálních pravidel, mezi kterými existují vzájemné vazby. Zjednodušeně řečeno, korupce je moţná, protoţe zákony nebo instituce ji umoţňují, respektive ji efektivně netrestají a také proto, ţe postoje lidí a jejich chápání hodnot ji podporuje, toleruje a dokonce někdy samotní lidé korupční prostředí vytvářejí. Za faktory vytvářející korupční prostředí jsou označovány: vlivy monopolů, široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců nebo organizací, nedostatek kontroly nad rozhodovacími osobami a nedostatečně fungující právní, administrativní, kulturní, ekonomický a politický systém. 15 Další souvislost je to, která je spojovaná s korupcí, ţe se týká velkého prospěchu a nízkého rizika potrestání spojeného s korupční činností. Tzn. čím vyšší je moţnost prospěchu, tím větší motivací korupce je. A současně, čím menší je moţnost, ţe korupce bude odhalena a potrestána, tím více prostoru a odvahy mají účastníci tohoto chování. Prostor pro korupci vzniká tedy tehdy, kdyţ pravidla: neexistují, nebo jsou v nich mezery a nedostatky, nebo jsou nejasná, či nepředvídatelná a tím umoţňují volnost v rozhodování a subjektivizmus nebo kdyţ jejich dodrţování nelze vynutit ţádnými sankcemi. 16 Dalšími faktory, které napomáhají vzniku korupčního jednání jsou především výše úplatku, právní systém, fungování administrativy, systém sankcí, systém kontroly, korupční tradice, sociální chaos, kvalita státní správy, klientelismus, hodnotový ţebříček, chudoba, korupční vzory, vliv médií atd Petrovský, K.., Korupce po Česku, Praha, Eurolex Bohemia a.s. 2007, ISBN , str Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek, Praha, Linde, 2003, ISBN X, str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

14 Vývojový proces korupce rozděluje Pavel Frič do čtyř stádií. Stadium náhodné korupce jedná se o počáteční stadium, kdy ke korupčnímu jednání dochází spíše jen náhodně nebo příleţitostně, nedochází zde k masovému korupčnímu jednání. Stadium spontánně regulované korupce nastupuje zejména v případech selhání kontrolních mechanismů. Z příleţitostných, náhodných korupčních jednání se pomalu stává pravidlo, které nabývá masivních rozměrů. Stadium organizované korupce z masivního korupčního jednání se stávají organizované korupční aktivity. Vznikají vzájemně propojené korupční řetězce, postupně přecházející do formy vydírání, útisku apod. Díky nefunkčním kontrolním mechanismům proniká korupční jednání i do těchto sfér. Dochází k průniku korupčních aktivit aţ do státní správy a politiky. Stadium systémové korupce vrcholné stádium, ve kterém dochází k vzájemnému propojení klientské sítě se státními institucemi. Dochází k takovému zásahu do státní správy, kdy přestává být schopna fungování bez úplatků. Postupně dochází aţ ke vzniku korupčního státu. 18 Příleţitost ke korupčnímu jednání se nabízí všude tam, kde dochází k manipulaci s penězi, resp. kde veřejní činitelé mohou nekontrolovatelně rozhodovat o rozdělování toho, co je v jejich pravomoci. Zde jiţ objektivně nerozhoduje skutečná dovednost, ale umění,,zasouvat obálky do správných kapes. 19 Kromě výnosů existují také rizika korupce, mezi něţ patří hrozba odhalení korumpovaného a korumpujícího a s ním spojená obava ze ztráty zaměstnání a dobré pověsti, trestní stíhání a uloţení trestu, zejména pak trestu odnětí svobody, konfrontace s oběťmi korupce, skandalizace v médiích apod. 18 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str Petrovský, K.., Korupce po Česku, Praha, Eurolex Bohemia a.s. 2007, ISBN , str

15 3 Formy a druhy korupce Formy korupce navazují na intenzitu, rozsah a závaţnost korupčních jednání. Vycházejí z konkrétních podmínek pro vznik korupčních jednání ve společnosti. Mezi základní provozované formy korupce lze podle poznatků Transparency International zařadit ohromný rozsah jednání. Konkrétně jsou mezi ně řazeny nezákonné mezinárodní transakce, pašování osob a věcí, zpronevěra, padělání listin a věcí, zneuţívání fondů a nadací, zneuţití moci, zastrašování, neodůvodněné prominutí trestů, podvody, zkreslování údajů, vydírání, zneuţívání veřejného činitele, křivá výpověď, nezákonné uvalení vazby, křivé obvinění, úmyslné uvedení v omyl, zanedbání povinností, uplácení a podplácení, vydírání, vymáhání nezákonných odvodů, provize, falšování a manipulace voleb, zneuţití vnitřních a důvěrných informací, falšování záznamů, nedovolený (neschválený) prodej veřejného úřadu, veřejného majetku a licencí, manipulace s předpisy, obchody, dodávkami, smlouvami a úvěry, daňové, úvěrové a pojistné podvody, daňové úniky, rozličné formy neoprávněného obohacování, nedovolené ovlivňování obchodů, zaujatost při zprostředkovatelských vztazích, konflikt zájmů, přijetí nepřiměřených darů, úplatků, stejně jako dovolených, rozličných pobytů a sluţební cesty financované cizím subjektem, propojení s organizovaným zločinem, operace na černém trhu, cronyismus 20, nepotismus 21, maskování a kamufláţ, klientelismus, nezákonný dohled (sledování), nezákonné odposlechy a zneuţití poštovního styku, zneuţití úředních pečetí a razítek, úředních budov a příspěvků na vedlejší výdaje. 22 Způsob členění korupce není v literatuře jednotný. Nejčastěji se však korupce dělí podle jejího rozsahu na tzv. malou korupci a velkou korupci. Malá korupce je spojována s podplácením úředníků a se záměrně nepřehlednou regulací určitých oblastí ţivota, se špatnou organizací činností a se zneuţíváním pravomocí vyplývajících z dozorových a kontrolních činností veřejné správy. Většinou se jedná o korupci řádových úředníků, kteří jsou zařazeni na niţší či střední stupni řízení, dopravní policisté apod. 20 bratříčkování 21 zvýhodňování rodinných příslušníků 22 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

16 Velká korupce je spojována s korupcí politických špiček a čelných představitelů veřejného a společenského ţivota. Úplatky dosahují značné výše a tato činnost je spojena s velkou snahou vše velmi dobře utajit. Prospěch z velké korupce je jak pro korumpujícího, tak i korumpovaného mimořádně přínosný a z pohledu trestněprávního mnohokrát přesahuje škodu velkého rozsahu, tj. činí více neţ pět milionů Kč. Velká korupce má nejčastěji podobu zpronevěry veřejných zdrojů, nehospodárného uţívání veřejných zdrojů, soukromého prospěchu z privatizace, zneuţívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek, přidělování monopolních a kvazi-monopolních licencí, nepotismu, klientelismu a případně i,,prodeje významných pozic, zisku důleţitých, běţně nedostupných informací nebo-li obchodování zasvěcených osob, které mají interní informace. 23 Korupce, která se dělí podle rozsahu na velkou a malou korupci, se pak dále dělí do různých podob, např. peněţní korupce, byrokratická korupce, administrativní korupce, politická korupce, vůdcovská korupce, systémová korupce, korupce v policii, korupce v médiích, korupce ve sportu, klientelismus, nepotismus, mezinárodní korupce, manaţerská korupce atd. Nejčastějším druhem je peněžní korupce ve státním úřednickém aparátu a u policie. Jejím prostřednictvím si chtějí státní zaměstnanci přilepšit, při udělování licencí a povolení či jednání s inspekcemi a celními úřady. Obvykle se vyskytuje při styku soukromé osoby s osobou úřední a její existence sniţuje důvěru v nezávislost úředníků veřejné správy v politicky stabilních a ekonomicky nezávislých státech, kde je propracovaný právní systém i s donucovanými prostředky a kde morálka obyvatelstva je tradičně na vysoké úrovni. K tomuto druhu korupce můţe dojít i ve vztahu dvou soukromých osob, povětšině v obchodním styku. 24 Byrokratická korupce zvýhodňuje korumpujícího, tedy určitou fyzickou nebo právnickou osobu, a jejím důsledkem je zhoršení pozice nebo majetková ztráta jiné osoby způsobená během např. výběrové řízení (tzn.: výběrové řízení nezíská firma s nejlepší nabídkou, ale firma, která poskytne úplatek). 25 Podoba tohoto typu korupce je taková, ţe se na ní podílí více úředníků různého postavení či zaměření. Jako příklad lze uvést vydávání koncesí a vývozních povolení, udělování licencí, přístup k veřejným sluţbám a informacím, 23 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

17 výjimky z uplatňování zákona nebo naopak zajištění mocenského zásahu státního orgánu proti konkurentovi apod. 26 Administrativní korupce spočívá v nezákonném poskytování výhod fyzickým i právnickým osobám, které na ně nemají nárok. Podle Světové banky jde o,,kroky jednotlivců, skupin či firem ve veřejném i soukromém sektoru, směřující k ovlivnění zákonů, předpisů a vyhlášek k vlastnímu prospěchu cestou nezákonného a neprůhledného poskytování soukromých výhod veřejným činitelům. 27 U politické korupce se jedná o vztah mezi politiky a občany, nebo i mezi politiky navzájem. Je typická zejména pro ovládnutí hospodářských vztahů. Představitelé podniků se snaţí získat od politické nomenklatury různé výhody (např. finanční zisk, lepší postavení v politické oblasti apod.). Velmi citlivá je např. oblast tzv. veřejných a státních zakázek. Tento druh korupce je zpravidla spojen s financováním politických stran. 28 Speciálním druhem je vůdcovská korupce, kterou podrobně popisuje P. C. van Duyne. Můţe se vyvinout paralelně s úspěšným řízením např. nějaké státní funkce. Po úspěších lze u vedoucí osoby pozorovat profesionální vůdcovskou deformaci, kdy ochota uplatňovat princip transparentnosti bude postupně obcházena či úplně potlačena. Nespokojení budou zastrašováni, a proto opustí úřad nebo organizaci. Vůdce úřadu se začne chovat jako vlastník, vyţaduje poslušnost, vybírá sám podřízené, uplatňuje tzv. favoritismus, odměňuje tedy kohokoliv bez ohledu na jeho kvalitu a výkon. Tento druh korupce naznačuje, ţe ve státě nelze přenést všechno rozhodování do soukromých rukou. Naopak stát má pravomoc a odpovídá za určité oblasti, kromě jiných uveďme výběr daní. 29 Systémová korupce je takovým druhem korupce, který proniká do systému státní správy a tím ovlivňuje chod ekonomického systému i demokraticky vzniklých institucí. Úplatky jsou zde nedílnou součástí fungování úřadů a státních institucí. Úředníkům ve státní správě jde o zisk vedlejšího příjmu, a proto si svým mocenským vlivem vynucují úplatky v co nejširší míře. Systémová korupce má vliv na rozhodování společnosti, rychle upadá důvěra lidí v právní stát. O stádium systémové korupce se jedná tehdy, kdyţ úplatky se jiţ 26 David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str Chmelík, J., Tomica, Z., Korupce a úplatkářství, Linde Praha, 2011, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

18 staly podmínkou fungování systému, tzn. úřadů a státních institucí. 30 V podstatě jde o pronikání korupce do státní správy a do politické soustavy státu. Postihuje celý stát. Patří k nejnebezpečnějším druhům korupce, protoţe dochází k trvalému nebo dočasnému skrytému propojení systému státní správy s korupční klientelou. 31 Korupce v policii je jevem, který je v protikladu s účelem její existence policie. Tím je bojovat s trestnou činností i jinými protispolečenskými jevy a předcházet jim. 32 Policista, který přijme úplatek za protisluţbu, zvýhodňuje jednu osobu na úkor ostatních. Tím je porušena rovnost občanů před zákonem. Přijetí úplatku policistou podlamuje základní princip demokratického právního státu, toho státu, který policista reprezentuje a rovněţ poškozuje vztah občanů vůči policistům. Definici policejní korupce lze najít v práci J.A. Inciardiho: Nezákonná činnost policistů s cílem zisku ve formě přijímání odměn, úsluh či plateb za sluţby, které má policie podle přísahy poskytovat v rámci své funkce udrţovatele pořádku. 33 Novým celospolečenským jevem je korupce v médiích. Jedná se o nový celospolečenský jev, který spočívá ve vyuţívání novinářské činnosti v politické a hospodářské oblasti k osobnímu prospěchu. Takové jednání by dokonce mohlo vést k vydírání, které spočívá v tom, ţe by se zveřejnila či nezveřejnila zpráva, která má značný význam pro situaci ve státě. 34 Informace se dnes tedy staly výnosným obchodním artiklem. Veřejnoprávní média mají v České republice značnou míru důvěry ze strany občanů. Je-li tento předpoklad správný, vyplývá z toho pro média velká příleţitost, ale i odpovědnost výrazně spolupůsobit při postihování korupce. Tuto úlohu však mohou realizovat jen legislativně, ekonomicky a politicky nezávislé sdělovací prostředky. 35 Stále častěji se mluví i o korupci ve sportu. Doby, kdy sport měl jen ušlechtilé cíle, byl zábavou, výrazem soutěţivosti a touhou po pohybu, jsou minulostí. Z vrcholného sportu se stal obchod, který se řídí stejnými pravidly jako kterékoliv jiné obchodní odvětví. 36 Jeho nezbytnou součástí jsou sázkové kanceláře, sponzoři, média platící ohromné částky za 30 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

19 přenosová práva, průmysl sportovních komodit a v neposlední řadě farmaceutických průmysl. 37 Klientelismus je neoficiálním systémem organizace v politice, který je zaloţen na protekci, vzájemném zvýhodňování fyzických i právnických osob, úřadů a institucí na základě přátelských vztahů, prostřednictvím sítě známých. 38 Veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, tzn. ţe se navzájem chrání, neboť zde dochází k prospěchu pro obě strany. Jde o způsob vyřizování občanských záleţitostí prostřednictvím sítě známých a přátel. Klientelismus je mírnější formou korupce. Jde o společensky nebezpečný jev, který ochromuje chod institucí a státu. 39 V současnosti se pojmu nepotismus 40 uţívá především v souvislosti s politikou či ekonomikou, s řízením společnosti, státu či instituce, při neočekávaném jmenování (prosazování) určité osoby do vyšší funkce, a to s vědomím okamţitých či budoucích protisluţeb. 41 Nepotismus se můţe uplatňovat na úrovni státu, společnosti či nějaké instituce. Ţádná země není zcela imunní vůči tomuto jevu. V zásadě je však neslučitelný s demokracií. Nepotismus umoţňuje vytváření velkých či menších zájmových skupin, jeţ snadněji hledají cesty všude tam, kde se o něčem rozhoduje. 42 Korupce často přesahuje státní hranice, i kdyţ stát se obyčejně nedostává do situace, ţe by korumpoval jiný stát nebo byl takovým státem korumpován. Typickým příkladem,,korupce s mezinárodním prvkem je uplácení zahraničních veřejných činitelů. Korupce tohoto druhu se můţe vyskytnout u úředníků mezinárodních organizací při přípravě dokumentů pro zasedání různých orgánů nebo při zadávání technických či jiných odborných posudků pro konečné rozhodování. Kolize můţe spočívat v tom, ţe úředníci mezinárodních organizací musí zastupovat zájmy této organizace a nemohou přitom nedbat korektnosti k domovskému státu. Světová banka odhaduje, ţe celková suma úplatků, přijímaná zkorumpovanými politiky, dosahuje výše 1 bil. dolarů ročně David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str hovoří se téţ o příbuzenské korupci 41 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

20 Při manažerské korupci jde o provázání podnikatelské činnosti s úředními orgány. V této oblasti se jedná o celou hierarchii korupční praxe, např. od padělaného razítka při celním odbavování, přes předstíranou dopravu zboţí, úplatek za urychlení úřední činnosti apod. Negativním dopadem, především vůči vystupování státu však je, ţe si na státní úředníky mohou stěţovat současní nebo potencionální zahraniční investoři. Tím se sniţuje image státu a následně efektivnost podnikatelské činnosti a tok investic z ciziny. 44 Takto uváděné druhy korupce však nelze v praxi přesně rozlišit, protoţe kaţdý druh korupce můţe nabýt bezpočtu podob. Navíc v rámci těchto druhů korupcí existuje i několik korupčních stupňů, a to od nahodilých aţ po systémové druhy. 44 David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013 Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek JUDr. Tomáš Sokol 2013 Sjednání

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Veřejné v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Trestněprávní aspekty veřejných zakázek se zaměřením na hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS Výzvy legislativy týkající se IT ve VS JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL Výzvy egovernmentu v ČR, 8. listopadu 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze O čem bude řeč Pozice úředníka Odpovědnost za

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Veřejné zakázky. David Ondráčka. www.transparency.cz. Transparency International ČR

Veřejné zakázky. David Ondráčka. www.transparency.cz. Transparency International ČR Veřejné zakázky David Ondráčka Transparency International ČR www.transparency.cz Místo úvodu VZ = 635mld. Kč ročně (2009) = 17,5 % HDP Státní rozpočet = 1.167mld. Kč (2009) VZ veřejný sektor (stát, samosprávy,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) MAPA KORUPČNÍCH RIZIK české informační agentury životního prostředí (stav k datu 1. 8. 2015) Úsek vnitřních služeb (50) j.: 2747/CEN/15 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Druhy odpovědnosti odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu odpovědnost fyzických osob odpovědnost organizačních složek státu a státních

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více