Korupce z pohledu trestního práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korupce z pohledu trestního práva"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z pohledu trestního práva (Corruption from the Perspective of Criminal Law) Kamila Grmolcová 2013

2

3 "Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Korupce z pohledu trestního práva zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.". Kamila Grmolcová 1

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Evě Ţatecké, Ph.D. za cenné rady, připomínky a čas, který mi věnovala. 2

5 Obsah: Úvod Pojem korupce Příčiny korupčních jednání Formy a druhy korupce.13 4 Úplatkářství dle trestního zákona Pojem úplatek Přijetí úplatku Podplacení Nepřímé úplatkářství 23 5 Další skutkové podstaty trestných činů definující korupční chování Zneuţití pravomoci úřední osoby Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti Neoprávněné nakládání s osobními údaji Pletichy v insolvenčním řízení Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe Zneuţití informace a postavení v obchodním styku Sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pře veřejné soutěţi a veřejné draţbě Pletichy při zadání veřejné zakázky, při veřejné draţbě Pletichy proti veřejné draţbě..31 Závěr 32 Seznam použitých zdrojů

6 Anotace Předmětem bakalářské práce,,korupce z pohledu trestního práva je přiblíţení se problematice korupce a její vymezení v trestním právu. V úvodu práce je obecně definován pojem korupce, příčiny vzniku korupčního jednání, formy a druhy korupce. Hlavní část je věnována korupci z pohledu trestního práva, vymezení hlavních skutkových podstat týkajících se úplatkářství a dalších souvisejících skutkových podstat. V závěru práce se zaměřím na prostředky boje proti korupci. Annotation The object of this bachelor thesis,, Corruption in terms of criminal law " to have a closer look at the issue of corruption and its definition in criminal law. In introduction is generally defined the term corruption, causes of corruption, forms and types of corruption. The main part is devoted to corruption in terms of criminal law, defining the main body of the crime relating to bribery and other related subjekt-matters. In conclusion, I will focus on means of combating corruption. Klíčová slova: Korupce, příčiny vzniku korupce, druhy korupce, úplatkářství, boj proti korupci Keywords: Corruption, causes of corruption, types of corruption, bribery, fight against corruption 4

7 ,, Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobyta penězi. Marcus Tullius Cicero,, Každý je úplatný, záleží jen na výši nabízené částky a okolnosti, za které je nabízena. 1 1 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X 5

8 Úvod Korupce je součástí lidské civilizace jiţ od dob starověku. Společnost se s ní potýkala v minulosti, potýká se s ní v přítomnosti a, bohuţel, i v budoucnosti bude hrát ve společenském ţivotě nezanedbatelnou roli. V dnešní moderní době, kdy je člověk stále více obklopen vědou a technikou, slýchá informace o korupci téměř neustále. Pojem korupce se tedy dá označit za velmi aktuální téma, tj. téma za dostatečně ţivé, aktuální a dokonce i nadčasové. Korupce je rovněţ stále více vnímána jako negativní společenský jev, který poškozuje důvěryhodnost státu. Korupční jednání se stává nejen problémem jednotlivce, ale především globálním celosvětovým problémem. Dle Indexu vnímání korupce (CPI) 2012, 2 kterou provádí společnost Transparency International, v němţ se řadí do ţebříčku vybrané státy 3 podle hodnocení na základě míry vnímání korupce, se Česká republika umístila na 54. místě. Coţ rozhodně pro tento stát není lichotivé umístění. Na tomtéţ místě se v ţebříčku umístily i státy: Lotyšsko, Malajsie a Turecko. Za nejlépe hodnocené státy ve směru k potírání korupce byly označeny státy: Dánko, Finsko a Nový Zéland. Naopak, ke státům na jejichţ území se korupci daří nejlépe, patří: Afghánistán, Severní Korea a Somálsko. Statistické zkoumání se však většinou nezaměřuje na zkoumání korupčních trestných činů, přesto lze konstatovat, ţe se korupce stále více dostává do popředí veřejného zájmu. Stát a rovněţ i společnost si čím dál více začínají uvědomovat její negativní dopady. Proto se jí stát snaţí čelit prostřednictvím vytváření kvalitních zákonných předpisů a následně i působením na společnost, které se snaţí vštípit, v rámci etického kodexu, vědomí, ţe korupční jednání nepatří ke kladným morálním normám a je třeba toto chování oznámit orgánům činným v trestním řízení. Je nutno konstatovat, ţe vzhledem k mnoha dalším faktorům se popsaná snaha státu často nesetkává s úspěchem. Na pomyslných váhách proti sobě stojí etický kodex, který říká, ţe jakékoliv korupční jednání je nejen neetické, ale především trestné a na druhé straně stojí lidská touha po bohatství, zisku a lepším postavení ve společnosti. Cílem této bakalářské práce tedy bude, aby se i veřejná společnost po přečtení práce dozvěděla o dané, nejen společenské, problematice. Čtenář se na následujících stránkách seznámí s obecným vymezením pojmu korupce, jejími formami, druhy a příčinami jejího 2 Článek INDEX CPI 2012[online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW : < index-cpi-2012 > 3 bylo hodnoceno 176 států 6

9 vzniku. Hlavní pozornost je pak v práci věnována skutkovým podstatám korupce, které jsou zakotveny v trestním právu, zejména v části týkající se úplatkářství a dalších skutkových podstat, které souvisí s korupčním jednáním. 7

10 1 Pojem korupce Korupce je jedním z nejzávaţnějších a nejdiskutovanějších světových problémů současnosti. Definice pojmu korupce však není ustálená a stále je předmětem velkých diskuzí. Rozdíl v definicích je patrný především podle oborového zaměření, v němţ k definování tohoto pojmu dochází, např. názor sociologa se bude lišit od pohledu policejního vyšetřovatele, soudce, politologa, právníka, ekonoma nebo novináře. V rámci zpracování tohoto tématu se však zaměřím zejména na výklad pojmu korupce z právního hlediska. Obecně lze pojem korupce vyloţit jako odchýlení a porušování platných právních předpisů a norem. Jelikoţ není moţné všechny aktivity obsáhnout v normách trestního práva, v širším vymezení je vnímána korupce jako odchylka od etických norem, případně jako činnost, která poškozuje veřejný zájem. 4 Samotný termín,,korupce je latinského původu a vychází ze slovního základu rumore, tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz corpurus znamená následek určitého nekalého jednání. V překladu pak má několik výrazů: znečištěný, zkaţený, zvrácený, mravně zvrácený, zvrhlý, podplacený. 5 Pojem korupce zahrnuje i společenské jevy, které se svým charakterem radikálně liší. Jedná se o nejrůznější formy úplatku v podobě poskytnutí finanční hotovosti, věcného plnění, protisluţby, společenské výhody apod. Dále je to výše úplatku, která se pohybuje od několika stovek Kč aţ po několika miliónové částky. Liší se i počtem zainteresovaných osob, složitostí, tj. od primitivního předání úplatku aţ po sloţité toky peněz a nakonec i délkou procesů, tj. od jednorázové korupce po dlouhodobou organizovanou aktivitu. 6 Korumpující nabízí (většinou i poskytuje) určitou formu odměny za poskytnutí neoprávněné (někdy i oprávněné) výhody. Korumpovaný poskytuje (či slibuje poskytnutí) výhody (většinou neoprávněné) a očekává (vyžaduje) za poskytnutou výhodu patřičnou odměnu. 7 4 Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str.5 5 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013, str. 6 [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: < > 7 Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného, [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: < > 8

11 Chápání korupce je tedy velmi široké a v podstatě zahrnuje jakékoliv morálně neospravedlnitelné dosahování, přijímání nebo nekorektním způsobem nabízené získání hmotných, duševních nebo jiných nehmotných výhod, či zisků. Je při tom nerozhodné, kdo daný zisk či výhodu přijímá a kdo je nabízí. 8 Základním znakem je především nepoctivé plnění svěřených úkolů vyplývající z jeho postavení, zejména tedy zneuţití svého postavení (svěřené pravomoci) a nezachování nestrannosti při rozhodování. Důvodem takového chování můţe být touha po zisku či jiném osobním prospěchu. Zdaleka se však nemusí jednat pouze o peněţní podobu úplatku, ale o jakoukoliv jinou neoprávněnou výhodu ve prospěch uplácené osoby. Korupce je tedy takovým typem trestné činnosti, kdy jsou za pachatele označeny všechny zúčastněné osoby. Zákon tedy porušují všechny zúčastněné osoby, které mají z této činnosti prospěch a zároveň z výsledků této činnosti jsou uspokojovány jejich potřeby. Ve většině případů není u tohoto jednání přímý poškozený. Za nepřímé poškozené však můţeme označit např. fyzické i právnické osoby, které neuspějí ve veřejné soutěţi, i kdyţ splnily kriteria soutěţe nejlépe, či nás 9 - daňové poplatníky, kteří pociťují dopady korupčního jednání např. v podobě zvyšování daní, na způsobu nekvalitně poskytovaných sluţeb, nebo při zvyšování cen apod. I kdyţ se o korupci hovoří hodně, lze ji spíše označit za,,nepohodlné veřejné tajemství. Spokojenost obou stran korupčního jednání je zřejmě hlavním důvodem, proč korupce není vztahem veřejným a otevřeným a proč korupční transakce probíhají vţdy skrytě. 10 Obvykle schází k prokázání korupčního chování přímé důkazy a bez důkazů je jakákoliv korupce jen domněnkou. Korupční chování obvykle probíhají utajeně, nedá se zdokumentovat klasickými metodami dokazování a nedá se ani zkoumat metodami zaloţenými na přímém pozorování objektu. Z informací o korupci se pak stávají indicie, názory, nepřímá nebo zprostředkovaná svědectví apod. 11 Korupční vztahy se nevyskytují pouze ve vztahu soukromá osoba a veřejný činitel. Můţe k nim docházet i v případě dvou soukromých osob (typicky v obchodním styku). Jedna strana má obvykle zájem na získání zakázky nebo jiné výhody a strana druhá o přidělení zakázky či udělení jiné výhody můţe rozhodovat. Ve vztahu nevystupuje veřejný činitel, tudíţ 8 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str občany České republiky 10 Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X 9

12 není zpravidla dotčen veřejný zájem. Ovšem i tento druh korupce přináší významné negativní dopady a způsobuje vysoké škody, např. zakázku nezíská subjekt, který by ji dokázal provést nejlépe, ale subjekt, který má nějaký zvláštní vztah k osobě rozhodující o zakázce. Tím vzniká škoda podniku, který zakázku přiděluje. V extrémních případech pak můţe dojít i ke krachům jednotlivých podniků. Mezi negativní dopady korupce patří oslabování důvěry v právní stát, případně vytváření paralelních, nevolených a nedemokratických mocenských struktur. Neefektivní rozdělování veřejných prostředků, deformace hospodářské soutěže a nadbytečné náklady pro podnikání zpomalují hospodářský růst. Ze společenského hlediska korupce prohlubuje společenské nerovnosti a narušuje zásadu rovných příležitostí. Často se stává nástrojem organizovaného zločinu. Výskyt korupce může ohrozit životaschopnost demokratických institucí a tržních ekonomik a zároveň bezpečnost státu, a to jak z hlediska vnitřní, tak i vnější bezpečnosti. 12 Názory na korupci se rovněţ liší i podle toho, z jakého sociálního prostředí dotazovaný jedinec vychází. Odlišnosti lze registrovat i mezi jednotlivými státy. To, co je v jednom státu trestně stíháno jako korupce, to je v jiném státu zcela běţnou a legální praxí. 12 MVČR, Strategie vlády s boji proti korupce na období let [online]. [cit. 31. březen 2013]. Dostupné z WWW: < > 10

13 2 Příčiny korupčních jednání K úplnému pochopení podstaty korupce je nutné porozumět podnětům a příčinám jejího vzniku, prostředí výskytu, případně dalším okolnostem mající vliv na její působení. 13 Za základní příčinu vzniku a existence korupce je povaţována neutuchající touha po větších materiálních statcích, po penězích, po úspěchu, kariéře apod. Touha po penězích a úspěchu je však stabilním hnacím motorem kteréhokoli společenství na světě. 14 Korupce souvisí se dvěma typy selhání: selhání institucí a selhání lidí. Příčiny korupce je pak třeba hledat v rovině formálních i neformálních pravidel, mezi kterými existují vzájemné vazby. Zjednodušeně řečeno, korupce je moţná, protoţe zákony nebo instituce ji umoţňují, respektive ji efektivně netrestají a také proto, ţe postoje lidí a jejich chápání hodnot ji podporuje, toleruje a dokonce někdy samotní lidé korupční prostředí vytvářejí. Za faktory vytvářející korupční prostředí jsou označovány: vlivy monopolů, široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců nebo organizací, nedostatek kontroly nad rozhodovacími osobami a nedostatečně fungující právní, administrativní, kulturní, ekonomický a politický systém. 15 Další souvislost je to, která je spojovaná s korupcí, ţe se týká velkého prospěchu a nízkého rizika potrestání spojeného s korupční činností. Tzn. čím vyšší je moţnost prospěchu, tím větší motivací korupce je. A současně, čím menší je moţnost, ţe korupce bude odhalena a potrestána, tím více prostoru a odvahy mají účastníci tohoto chování. Prostor pro korupci vzniká tedy tehdy, kdyţ pravidla: neexistují, nebo jsou v nich mezery a nedostatky, nebo jsou nejasná, či nepředvídatelná a tím umoţňují volnost v rozhodování a subjektivizmus nebo kdyţ jejich dodrţování nelze vynutit ţádnými sankcemi. 16 Dalšími faktory, které napomáhají vzniku korupčního jednání jsou především výše úplatku, právní systém, fungování administrativy, systém sankcí, systém kontroly, korupční tradice, sociální chaos, kvalita státní správy, klientelismus, hodnotový ţebříček, chudoba, korupční vzory, vliv médií atd Petrovský, K.., Korupce po Česku, Praha, Eurolex Bohemia a.s. 2007, ISBN , str Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek, Praha, Linde, 2003, ISBN X, str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str Dufková, I., Zlámal, J., Korupce, Střední policejní škola MV v Praze, AGIS 2004, Praha 2005, str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

14 Vývojový proces korupce rozděluje Pavel Frič do čtyř stádií. Stadium náhodné korupce jedná se o počáteční stadium, kdy ke korupčnímu jednání dochází spíše jen náhodně nebo příleţitostně, nedochází zde k masovému korupčnímu jednání. Stadium spontánně regulované korupce nastupuje zejména v případech selhání kontrolních mechanismů. Z příleţitostných, náhodných korupčních jednání se pomalu stává pravidlo, které nabývá masivních rozměrů. Stadium organizované korupce z masivního korupčního jednání se stávají organizované korupční aktivity. Vznikají vzájemně propojené korupční řetězce, postupně přecházející do formy vydírání, útisku apod. Díky nefunkčním kontrolním mechanismům proniká korupční jednání i do těchto sfér. Dochází k průniku korupčních aktivit aţ do státní správy a politiky. Stadium systémové korupce vrcholné stádium, ve kterém dochází k vzájemnému propojení klientské sítě se státními institucemi. Dochází k takovému zásahu do státní správy, kdy přestává být schopna fungování bez úplatků. Postupně dochází aţ ke vzniku korupčního státu. 18 Příleţitost ke korupčnímu jednání se nabízí všude tam, kde dochází k manipulaci s penězi, resp. kde veřejní činitelé mohou nekontrolovatelně rozhodovat o rozdělování toho, co je v jejich pravomoci. Zde jiţ objektivně nerozhoduje skutečná dovednost, ale umění,,zasouvat obálky do správných kapes. 19 Kromě výnosů existují také rizika korupce, mezi něţ patří hrozba odhalení korumpovaného a korumpujícího a s ním spojená obava ze ztráty zaměstnání a dobré pověsti, trestní stíhání a uloţení trestu, zejména pak trestu odnětí svobody, konfrontace s oběťmi korupce, skandalizace v médiích apod. 18 Chmelík J. a kol., Pozornost, korupce a úplatek 2003, ISBN X, str Petrovský, K.., Korupce po Česku, Praha, Eurolex Bohemia a.s. 2007, ISBN , str

15 3 Formy a druhy korupce Formy korupce navazují na intenzitu, rozsah a závaţnost korupčních jednání. Vycházejí z konkrétních podmínek pro vznik korupčních jednání ve společnosti. Mezi základní provozované formy korupce lze podle poznatků Transparency International zařadit ohromný rozsah jednání. Konkrétně jsou mezi ně řazeny nezákonné mezinárodní transakce, pašování osob a věcí, zpronevěra, padělání listin a věcí, zneuţívání fondů a nadací, zneuţití moci, zastrašování, neodůvodněné prominutí trestů, podvody, zkreslování údajů, vydírání, zneuţívání veřejného činitele, křivá výpověď, nezákonné uvalení vazby, křivé obvinění, úmyslné uvedení v omyl, zanedbání povinností, uplácení a podplácení, vydírání, vymáhání nezákonných odvodů, provize, falšování a manipulace voleb, zneuţití vnitřních a důvěrných informací, falšování záznamů, nedovolený (neschválený) prodej veřejného úřadu, veřejného majetku a licencí, manipulace s předpisy, obchody, dodávkami, smlouvami a úvěry, daňové, úvěrové a pojistné podvody, daňové úniky, rozličné formy neoprávněného obohacování, nedovolené ovlivňování obchodů, zaujatost při zprostředkovatelských vztazích, konflikt zájmů, přijetí nepřiměřených darů, úplatků, stejně jako dovolených, rozličných pobytů a sluţební cesty financované cizím subjektem, propojení s organizovaným zločinem, operace na černém trhu, cronyismus 20, nepotismus 21, maskování a kamufláţ, klientelismus, nezákonný dohled (sledování), nezákonné odposlechy a zneuţití poštovního styku, zneuţití úředních pečetí a razítek, úředních budov a příspěvků na vedlejší výdaje. 22 Způsob členění korupce není v literatuře jednotný. Nejčastěji se však korupce dělí podle jejího rozsahu na tzv. malou korupci a velkou korupci. Malá korupce je spojována s podplácením úředníků a se záměrně nepřehlednou regulací určitých oblastí ţivota, se špatnou organizací činností a se zneuţíváním pravomocí vyplývajících z dozorových a kontrolních činností veřejné správy. Většinou se jedná o korupci řádových úředníků, kteří jsou zařazeni na niţší či střední stupni řízení, dopravní policisté apod. 20 bratříčkování 21 zvýhodňování rodinných příslušníků 22 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

16 Velká korupce je spojována s korupcí politických špiček a čelných představitelů veřejného a společenského ţivota. Úplatky dosahují značné výše a tato činnost je spojena s velkou snahou vše velmi dobře utajit. Prospěch z velké korupce je jak pro korumpujícího, tak i korumpovaného mimořádně přínosný a z pohledu trestněprávního mnohokrát přesahuje škodu velkého rozsahu, tj. činí více neţ pět milionů Kč. Velká korupce má nejčastěji podobu zpronevěry veřejných zdrojů, nehospodárného uţívání veřejných zdrojů, soukromého prospěchu z privatizace, zneuţívání veřejné moci při udělování veřejných zakázek, přidělování monopolních a kvazi-monopolních licencí, nepotismu, klientelismu a případně i,,prodeje významných pozic, zisku důleţitých, běţně nedostupných informací nebo-li obchodování zasvěcených osob, které mají interní informace. 23 Korupce, která se dělí podle rozsahu na velkou a malou korupci, se pak dále dělí do různých podob, např. peněţní korupce, byrokratická korupce, administrativní korupce, politická korupce, vůdcovská korupce, systémová korupce, korupce v policii, korupce v médiích, korupce ve sportu, klientelismus, nepotismus, mezinárodní korupce, manaţerská korupce atd. Nejčastějším druhem je peněžní korupce ve státním úřednickém aparátu a u policie. Jejím prostřednictvím si chtějí státní zaměstnanci přilepšit, při udělování licencí a povolení či jednání s inspekcemi a celními úřady. Obvykle se vyskytuje při styku soukromé osoby s osobou úřední a její existence sniţuje důvěru v nezávislost úředníků veřejné správy v politicky stabilních a ekonomicky nezávislých státech, kde je propracovaný právní systém i s donucovanými prostředky a kde morálka obyvatelstva je tradičně na vysoké úrovni. K tomuto druhu korupce můţe dojít i ve vztahu dvou soukromých osob, povětšině v obchodním styku. 24 Byrokratická korupce zvýhodňuje korumpujícího, tedy určitou fyzickou nebo právnickou osobu, a jejím důsledkem je zhoršení pozice nebo majetková ztráta jiné osoby způsobená během např. výběrové řízení (tzn.: výběrové řízení nezíská firma s nejlepší nabídkou, ale firma, která poskytne úplatek). 25 Podoba tohoto typu korupce je taková, ţe se na ní podílí více úředníků různého postavení či zaměření. Jako příklad lze uvést vydávání koncesí a vývozních povolení, udělování licencí, přístup k veřejným sluţbám a informacím, 23 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

17 výjimky z uplatňování zákona nebo naopak zajištění mocenského zásahu státního orgánu proti konkurentovi apod. 26 Administrativní korupce spočívá v nezákonném poskytování výhod fyzickým i právnickým osobám, které na ně nemají nárok. Podle Světové banky jde o,,kroky jednotlivců, skupin či firem ve veřejném i soukromém sektoru, směřující k ovlivnění zákonů, předpisů a vyhlášek k vlastnímu prospěchu cestou nezákonného a neprůhledného poskytování soukromých výhod veřejným činitelům. 27 U politické korupce se jedná o vztah mezi politiky a občany, nebo i mezi politiky navzájem. Je typická zejména pro ovládnutí hospodářských vztahů. Představitelé podniků se snaţí získat od politické nomenklatury různé výhody (např. finanční zisk, lepší postavení v politické oblasti apod.). Velmi citlivá je např. oblast tzv. veřejných a státních zakázek. Tento druh korupce je zpravidla spojen s financováním politických stran. 28 Speciálním druhem je vůdcovská korupce, kterou podrobně popisuje P. C. van Duyne. Můţe se vyvinout paralelně s úspěšným řízením např. nějaké státní funkce. Po úspěších lze u vedoucí osoby pozorovat profesionální vůdcovskou deformaci, kdy ochota uplatňovat princip transparentnosti bude postupně obcházena či úplně potlačena. Nespokojení budou zastrašováni, a proto opustí úřad nebo organizaci. Vůdce úřadu se začne chovat jako vlastník, vyţaduje poslušnost, vybírá sám podřízené, uplatňuje tzv. favoritismus, odměňuje tedy kohokoliv bez ohledu na jeho kvalitu a výkon. Tento druh korupce naznačuje, ţe ve státě nelze přenést všechno rozhodování do soukromých rukou. Naopak stát má pravomoc a odpovídá za určité oblasti, kromě jiných uveďme výběr daní. 29 Systémová korupce je takovým druhem korupce, který proniká do systému státní správy a tím ovlivňuje chod ekonomického systému i demokraticky vzniklých institucí. Úplatky jsou zde nedílnou součástí fungování úřadů a státních institucí. Úředníkům ve státní správě jde o zisk vedlejšího příjmu, a proto si svým mocenským vlivem vynucují úplatky v co nejširší míře. Systémová korupce má vliv na rozhodování společnosti, rychle upadá důvěra lidí v právní stát. O stádium systémové korupce se jedná tehdy, kdyţ úplatky se jiţ 26 David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str Chmelík, J., Tomica, Z., Korupce a úplatkářství, Linde Praha, 2011, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

18 staly podmínkou fungování systému, tzn. úřadů a státních institucí. 30 V podstatě jde o pronikání korupce do státní správy a do politické soustavy státu. Postihuje celý stát. Patří k nejnebezpečnějším druhům korupce, protoţe dochází k trvalému nebo dočasnému skrytému propojení systému státní správy s korupční klientelou. 31 Korupce v policii je jevem, který je v protikladu s účelem její existence policie. Tím je bojovat s trestnou činností i jinými protispolečenskými jevy a předcházet jim. 32 Policista, který přijme úplatek za protisluţbu, zvýhodňuje jednu osobu na úkor ostatních. Tím je porušena rovnost občanů před zákonem. Přijetí úplatku policistou podlamuje základní princip demokratického právního státu, toho státu, který policista reprezentuje a rovněţ poškozuje vztah občanů vůči policistům. Definici policejní korupce lze najít v práci J.A. Inciardiho: Nezákonná činnost policistů s cílem zisku ve formě přijímání odměn, úsluh či plateb za sluţby, které má policie podle přísahy poskytovat v rámci své funkce udrţovatele pořádku. 33 Novým celospolečenským jevem je korupce v médiích. Jedná se o nový celospolečenský jev, který spočívá ve vyuţívání novinářské činnosti v politické a hospodářské oblasti k osobnímu prospěchu. Takové jednání by dokonce mohlo vést k vydírání, které spočívá v tom, ţe by se zveřejnila či nezveřejnila zpráva, která má značný význam pro situaci ve státě. 34 Informace se dnes tedy staly výnosným obchodním artiklem. Veřejnoprávní média mají v České republice značnou míru důvěry ze strany občanů. Je-li tento předpoklad správný, vyplývá z toho pro média velká příleţitost, ale i odpovědnost výrazně spolupůsobit při postihování korupce. Tuto úlohu však mohou realizovat jen legislativně, ekonomicky a politicky nezávislé sdělovací prostředky. 35 Stále častěji se mluví i o korupci ve sportu. Doby, kdy sport měl jen ušlechtilé cíle, byl zábavou, výrazem soutěţivosti a touhou po pohybu, jsou minulostí. Z vrcholného sportu se stal obchod, který se řídí stejnými pravidly jako kterékoliv jiné obchodní odvětví. 36 Jeho nezbytnou součástí jsou sázkové kanceláře, sponzoři, média platící ohromné částky za 30 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str

19 přenosová práva, průmysl sportovních komodit a v neposlední řadě farmaceutických průmysl. 37 Klientelismus je neoficiálním systémem organizace v politice, který je zaloţen na protekci, vzájemném zvýhodňování fyzických i právnických osob, úřadů a institucí na základě přátelských vztahů, prostřednictvím sítě známých. 38 Veřejné činitele a zájemce o státní zakázky spojuje společný osobní prospěch, tzn. ţe se navzájem chrání, neboť zde dochází k prospěchu pro obě strany. Jde o způsob vyřizování občanských záleţitostí prostřednictvím sítě známých a přátel. Klientelismus je mírnější formou korupce. Jde o společensky nebezpečný jev, který ochromuje chod institucí a státu. 39 V současnosti se pojmu nepotismus 40 uţívá především v souvislosti s politikou či ekonomikou, s řízením společnosti, státu či instituce, při neočekávaném jmenování (prosazování) určité osoby do vyšší funkce, a to s vědomím okamţitých či budoucích protisluţeb. 41 Nepotismus se můţe uplatňovat na úrovni státu, společnosti či nějaké instituce. Ţádná země není zcela imunní vůči tomuto jevu. V zásadě je však neslučitelný s demokracií. Nepotismus umoţňuje vytváření velkých či menších zájmových skupin, jeţ snadněji hledají cesty všude tam, kde se o něčem rozhoduje. 42 Korupce často přesahuje státní hranice, i kdyţ stát se obyčejně nedostává do situace, ţe by korumpoval jiný stát nebo byl takovým státem korumpován. Typickým příkladem,,korupce s mezinárodním prvkem je uplácení zahraničních veřejných činitelů. Korupce tohoto druhu se můţe vyskytnout u úředníků mezinárodních organizací při přípravě dokumentů pro zasedání různých orgánů nebo při zadávání technických či jiných odborných posudků pro konečné rozhodování. Kolize můţe spočívat v tom, ţe úředníci mezinárodních organizací musí zastupovat zájmy této organizace a nemohou přitom nedbat korektnosti k domovskému státu. Světová banka odhaduje, ţe celková suma úplatků, přijímaná zkorumpovanými politiky, dosahuje výše 1 bil. dolarů ročně David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str hovoří se téţ o příbuzenské korupci 41 Vantuch, P., Korupce a kriminalita, Rašínova vysoká škola 2008, ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

20 Při manažerské korupci jde o provázání podnikatelské činnosti s úředními orgány. V této oblasti se jedná o celou hierarchii korupční praxe, např. od padělaného razítka při celním odbavování, přes předstíranou dopravu zboţí, úplatek za urychlení úřední činnosti apod. Negativním dopadem, především vůči vystupování státu však je, ţe si na státní úředníky mohou stěţovat současní nebo potencionální zahraniční investoři. Tím se sniţuje image státu a následně efektivnost podnikatelské činnosti a tok investic z ciziny. 44 Takto uváděné druhy korupce však nelze v praxi přesně rozlišit, protoţe kaţdý druh korupce můţe nabýt bezpočtu podob. Navíc v rámci těchto druhů korupcí existuje i několik korupčních stupňů, a to od nahodilých aţ po systémové druhy. 44 David, V., Nett, A., Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2007 ISBN , str

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Veřejné v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Trestněprávní aspekty veřejných zakázek se zaměřením na hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Igor Pospíšil Odbor kartelů Úřad

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. JUDr. Roman Felix VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JUDr. Roman Felix Veřejné zakázky - platná legislativa v ČR zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - transpozice evropských směrnic 2004/18/ES, 2005/75/ES, 2004/17/ES, 89/665/EHS,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů Radka Pavlišová Martin Novák 1. Úvod... 4 2. Právní úprava úplatkářských trestných činů... 6 2.1 Základní

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz 1. Co je korupce? Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít?

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít? Tento manuál

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva

Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 IV. ročník SVOČ Autor: Martin

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ TATO SMĚRNICE (dále jen Směrnice ) byla přijata představenstvem (dále jen Představenstvo ) společnosti New World Resources Plc (dále jen NWR ) dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamţité účinnosti. SMĚRNICE

Více

Definice korupce. Marcel Horák

Definice korupce. Marcel Horák Definice korupce Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. OBECNÁ DEFINICE KORUPCE... 4 1.1 DEFINIČNÍ ROZČLENĚNÍ KORUPCE... 8 2. KORUPCE V LEGISLATIVĚ... 9 2.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKONY A DALŠÍ STANDARDY... 10 ZÁVĚR...

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Protikorupční manuál. Obsah: Podoby korupční výzvy. 2. Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3

Protikorupční manuál. Obsah: Podoby korupční výzvy. 2. Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3 Protikorupční manuál Obsah: Podoby korupční výzvy. 2 Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3 Jak reagovat na korupční výzvu?. 4 Kam a jak hlásit korupční jednání?.. 5 Ochrana oznamovatele

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Úplatkářství trestněprávní a trestněprocesní hlediska Adéla Kubištová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Čeho se účastníte... Seminář pořádaný asociací APUeN s názvem Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Komu patří dík... Ing. Kamil Jankovský, ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR JUDr. Stanislav

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř POLITICKÝCH VĚZŇŮ 934/15 110 00 PRAHA 1 MGR. ET ING. PETR PRCHAL JIŘÍKOVSKÉHO 249/6 602 00 BRNO 2 Oživení, o. s. Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2 V Praze dne 14. června

Více