Aktualizace k 30. červnu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č. 752 ze dne 2. října 2013) Aktualizace k 30. červnu

2 Úvod Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Dále negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má zničující ekonomický a sociální dopad, včetně přímého negativního vlivu na výši zahraničních investic, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR. Korupční jednání upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), v ustanoveních 331 Přijetí úplatku, 332 Podplacení a 333 Nepřímé úplatkářství. Dále 334 Společné ustanovení pak vymezuje pojmy úplatek, úřední osoba a obstarávání věci obecného zájmu. Kromě úplatkářství je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 258 Pletichy při veřejné dražbě. Při zpracování Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí (dále též RIPP ) byly využity poznatky odborných útvarů Ministerstva financí. RIPP je vypracován v souladu s usnesením vlády ČR č. 752 ze dne 2. října Cílem RIPP je stanovit riziková místa, funkce a činnosti v resortu Ministerstva financí ČR (dále též MF ) a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet k výskytu korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci. Vzhledem k tomu, že součástí rezortu Ministerstva financí jsou kromě Ministerstva financí také rezortní organizace Generální finanční ředitelství (Finanční správa České republiky), Generální ředitelství cel (Celní správa České republiky), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Kancelář finančního arbitra, vycházejí jejich Interní protikorupční programy z tohoto dokumentu a jsou s ním v souladu. Strana 2 (Celkem 14)

3 Interní protikorupční program Ministerstva financí 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Cílem je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky Jednou z hlavních povinností vedoucích zaměstnanců MF je prosazování protikorupčních postojů a zajišťování dodržování Etického kodexu. Při své řídicí práci prosazují protikorupční opatření a seznamují podřízené zaměstnance s konkrétními příklady korupčního jednání. Upozorňují na možná korupční rizika a na způsoby jejich předcházení. Protikorupční opatření: věnovat prostor problematice boje s korupcí na poradách všech úrovní řízení a na seminářích a aktivně prosazovat protikorupční postoje, informovat podřízené zaměstnance o povinnosti oznamovat nadřízenému vedoucímu zaměstnanci možné korupční jednání, v případě, že se zaměstnanec dopustí korupčního jednání, informovat v obecné rovině na pracovních poradách všech úrovní řízení a na seminářích o tomto korupčním případu a o přijatých opatřeních, uplatňovat rovný přístup vůči všem zaměstnancům při případném ukládání příslušných sankcí za porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy, důsledně provádět řídicí kontrolu a vytvářet tak podmínky minimalizující možné korupční jednání, důsledně prověřovat podněty signalizující podezření na možné korupční jednání a informovat o nich vedoucího zaměstnance, příp. předat mu veškeré informace k dalšímu opatření. Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci 1.2. Etický kodex Na základě usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy vydalo MF Etický kodex zaměstnanců ČR Ministerstva financí (dále jen Etický kodex ), který je zveřejněn na internetových stránkách MF Cílem Etického kodexu je vymezit pravidla chování a povinností zaměstnanců MF ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Zaměstnanec, který uzavře pracovní poměr na MF je neprodleně po nástupu svým vedoucím seznámen s Etickým kodexem, což potvrzuje svým Strana 3 (Celkem 14)

4 podpisem. Vedoucí zaměstnanci seznamují všechny podřízené zaměstnance řízeného útvaru se změnami Etického kodexu a ověřují jeho dodržování. Zásadní porušování Etického kodexu je posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. vnitřních předpisů se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Protikorupční opatření: poskytovat v rámci vstupního školení pro nové zaměstnance informace ve vztahu k zásadám Etického kodexu, Odpovědnost: ředitel odboru 30 - Personální pravidelně vysvětlovat obsah Etického kodexu všem zaměstnancům, Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci průběžně kontrolovat dodržování Etického kodexu, Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci zabezpečit dostupnost Etického kodexu na intranetových a internetových stránkách MF. Odpovědnost: ředitel odboru 30 - Personální 1.3. Vzdělávání zaměstnanců Součástí adaptačního procesu nového zaměstnance MF je Vstupní vzdělávání úvodní, kde je zařazen blok Zaměstnanecká etika. V rámci adaptačního procesu dostávají noví zaměstnanci k prostudování podklady z kurzu Institutu pro veřejnou správu (dále jen IVS ) Etika a protikorupční opatření a výukový film ukazující nejčastější korupční situace/příležitosti ve státní správě a možnosti jejich řešení. Kromě toho mají zaměstnanci MF možnost zúčastnit se interního tréninku Komunikace, obrana proti manipulaci a korupci, jehož cílem je zážitkovou formou hlouběji proniknout do problematiky, pochopit ji v širších souvislostech a připravit účastníky akce na případné setkání s manipulačním a korupčním jednáním a efektivně předcházet možným problémům a konfliktům v profesním i běžném životě. Tématem je rozpoznání manipulace a korupce, a to i v kontextu konkrétních pracovišť zúčastněných zaměstnanců, seznámení s právním rámcem korupce a s pojmy whistleblowing a lobbing. Vedoucím zaměstnancům a zaměstnancům z útvarů více ohrožených korupcí je nabízen dvoudenní prezenční kurz IVS Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření Odpovědnost: ředitel odboru 30 - Personální Termín: minimálně 1 x za rok (například formou e-learning) Strana 4 (Celkem 14)

5 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci Zaměstnanec je povinen oznámit korupční jednání nebo podezření na korupční jednání, o kterém se dozvěděl hodnověrným způsobem svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Rovněž je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody. Systém pro oznamování podezření na korupci poskytuje zaměstnancům odpovídající prostředky, kterým musí zaměstnanci důvěřovat. Pro oznamování podezření na korupci v rezortu Ministerstva financí mají zaměstnanci nebo jiné osoby (dále též oznamovatelé ) možnost využít kontakty pro oznamování korupce protikorupční telefonní linku, protikorupční ové adresy, nebo zaslat oznámení písemně, případně osobním jednáním s příslušným zaměstnancem oddělení 6902 Podpora řešení nesprávností. Oznamovatel si může vybrat variantu, komu podezření na korupční jednání nahlásí, dle vlastního vyhodnocení dané situace. Například v případě podezření na korupční jednání přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance, nahlásí zaměstnanec tuto skutečnost dalšímu nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. Protikorupční opatření: průběžně aktualizovat kontakty pro oznamování korupce a zajistit jejich zveřejňování na internetových stránkách Ministerstva financí Odpovědnost: ředitel odboru 69 Monitorování nesprávností ve spolupráci s ostatními útvary MF pravidelně vyhodnocovat informace získané z kontaktů pro oznamování korupce, Odpovědnost: ředitel odboru 69 - Monitorování nesprávností ve spolupráci s ostatními útvary MF pro oznamování korupčního jednání vytvářet u zaměstnanců povědomí o existenci protikorupční telefonní linky č a elektronické adresy a pro podněty a stížnosti a dále také o existenci schránky pro příjem korupčních oznámení, Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci informovat podřízené zaměstnance o povinnosti oznamovat nadřízenému vedoucímu zaměstnanci možné korupční jednání, Odpovědnost: všichni vedoucí zaměstnanci veškerá podaná oznámení posoudit a případně prověřit a v případě podezření z trestného činu oznámit případ orgánům činným v trestním řízení, Odpovědnost: ředitel odboru 69 - Monitorování nesprávností ve spolupráci s ostatními útvary MF Strana 5 (Celkem 14)

6 v případě zjištění korupčního jednání nebo podezření na korupční jednání, postupovat podle bodu 4. Postup při podezření na korupci. Odpovědnost: všichni zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci 1.5. Ochrana oznamovatelů Oznamovatelem je zaměstnanec nebo třetí osoba, která upozorňuje na závažná nekalá jednání, která mohou ohrozit nebo poškodit cíle Ministerstva financí ČR. Ochrana oznamovatelů je systém eliminace (vyloučení) jakéhokoliv jednání, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání. Ochranné postupy obsahují i ochranu zaměstnanců, u kterých se v rámci posouzení neprokáže korupční jednání. V případě, že oznamovatel požádá, aby jeho jméno nebylo uváděno, musí být po celou dobu šetření zachována jeho anonymita. Obdobně se postupuje také v případě, kdy by uvedená identita oznamovatele mohla ovlivnit výsledek prošetření. Protikorupční opatření: každý zaměstnanec, který oznámil podezření na korupční jednání, má právo na poskytnutí právní a psychologické pomoci. Odpovědnost: ředitel odboru 30 - Personální zaměstnanec nesmí být diskriminován za to, že podal oznámení o podezření na korupční jednání, nesmí být vůči němu v této souvislosti činěny přímé ani nepřímé represe, bez ohledu na skutečnost, jestli oznámení podal nadřízenému zaměstnanci nebo orgánům činným v trestním řízení, Odpovědnost: ředitel odboru 69 Monitorování nesprávností oznamovateli je zaručena anonymita pro jeho ochranu a pro zaručení nestrannosti při prověřování nebo prošetřování, aby nemohl být ovlivněn jejich výsledek Odpovědnost: příslušní vedoucí zaměstnanci Strana 6 (Celkem 14)

7 2. Transparentnost Cílem je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení Zveřejňování informací o veřejných prostředcích V souladu s platnou legislativou a vnitřními přepisy MF jsou zveřejňovány informace o hospodaření s veřejnými prostředky na webových portálech MF. Jedná se o portál (informace o MF) a portál monitor.statnipokladna.cz (rozpočtové a účetní informace z Integrovaného informačního systému Státní pokladna). Protikorupční opatření: zveřejňovat informace o státním rozpočtu a státním závěrečném účtu České republiky, rozpočtu a závěrečném účtu kapitoly 312 Ministerstvo financí a o rozpočtech a závěrečných účtech kapitol, u kterých je Ministerstvo financí správcem kapitoly (396 Státní dluh, 397 Operace státních finančních aktiv, 398 Všeobecná pokladní správa) na internetových stránkách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/) a na informačním portále Ministerstva financí MONITOR STÁTNÍ POKLADNY (http://monitor.statnipokladna.cz/) zveřejňovat veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, zejména žádosti o ně a rozhodnutí o jejich poskytnutí (https://www.dotinfo.cz/) zveřejňovat informace o veřejných prostředcích Ministerstva financí na portále data.mfcr.cz zveřejňovat informace z oblasti nakládání s majetkem a veřejných zakázek Informace z oblasti nakládání s majetkem jsou zveřejňovány na portále Organizační informace a kompetence jsou součástí informací o organizační struktuře (http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladniinformace/organizacni-struktura). Informace o majetku státu, veřejných zakázkách, arbitrážích a dalších tématech jsou v sekci Hospodaření (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni). Smlouvy uzavřené na základě veřejných zakázek jsou zveřejňovány i na Portále veřejné správy. Odpovědnost: příslušní ředitelé odborů za případné spolupráce s oddělením 1002 Vnější vztahy a komunikace zveřejňovat informace o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby V souladu s usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a č ze dne 15. prosince 2014 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 je na webových stránkách MF pololetně zveřejňován Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, poskytujících MF Strana 7 (Celkem 14)

8 právní a ostatní služby - Odpovědnost: ředitel odboru 69 Monitorování nesprávností ve spolupráci s oddělením 1002 Vnější vztahy a komunikace 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování Informace o systému rozhodování MF pro veřejnost jsou součástí povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a jsou zveřejňovány na Zveřejněna a pravidelně aktualizována je organizační struktura MF v hierarchické podobě včetně vedoucích zaměstnanců a popisu kompetencí jednotlivých organizačních útvarů MF a to v českém (http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/organizacnistruktura) i anglickém jazyce (http://www.mfcr.cz/en/about-ministry/organisation-chart). Odpovědnost: příslušní ředitelé odborů ve spolupráci s oddělením 1002 Vnější vztahy a komunikace Protikorupční opatření: zveřejňovat na internetových stránkách Ministerstva financí informace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o svobodném přístupu k informacím, správním řádem aj. Odpovědnost: příslušní vedoucí zaměstnanci jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného. Odpovědnost: všichni zaměstnanci 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Cílem je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) jsou všichni vedoucí zaměstnanci v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, Strana 8 (Celkem 14)

9 o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. Odbor Interní audit koordinuje sběr rizik spojených s řízením a správou Ministerstva financí a v návaznosti na získané informace sestavuje výstupy (např. mapa rizik) Hodnocení korupčních rizik Hodnocení korupčních rizik je součástí procesu řízení rizik, které spolu se správou rizik je podmínkou pro fungování přiměřeného a účinného vnitřního kontrolního systému k ujištění o souladu uskutečňovaných operací s právními předpisy, o jejich hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a o včasných reakcích na rizika a požadavky k odstranění zjištěných nedostatků. Hodnocení korupčních rizik každoročně k 30. srpnu zabezpečuje odbor Interní audit ve spolupráci s jednotlivými útvary ministerstva. Hodnocení korupčních rizik spočívá v jejich identifikaci, popisu a ohodnocení podle pravděpodobnosti jejich výskytu a významnosti vlivu (dopadu) rizika včetně doplnění kontrolních opatření, přijatých příslušnými organizačními útvary ke zmírnění či odstranění jednotlivých identifikovaných rizik. Výstupem hodnocení korupčních rizik je mapa korupčních rizik, která je dokladem, jež prostřednictvím tabulkového přehledu rizikových faktorů a určením stupně významnosti korupčních rizik, poskytuje informace o rizicích podle jejich nežádoucího dopadu. Protikorupční opatření: provést identifikaci a analýzu významných rizik tak, aby byly pokryty všechny činnosti a procesy jednotlivých útvarů ve všech útvarech Ministerstva financí, ohodnotit rizika pravděpodobností výskytu a významností vlivu a stanovit stupně významnosti rizik, sestavit mapu korupčních rizik, přijmout odpovídající opatření odpovědnými zaměstnanci v rámci jejich vymezených pravomocí, aby významná resp. neakceptovatelná rizika byla eliminována nebo byla snížena pravděpodobnost jejich výskytu nebo nežádoucí dopad či byla maximálně omezena, nebo aby bylo využito přesunutí rizika. Odpovědnost: ředitel odboru 56 - Interní audit ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměstnanci 3.2. Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci Je nezbytně nutné pravidelně testovat mechanismy používané k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání a přijímat opatření posilující tyto mechanismy provádět monitorování Odpovědnost: ředitel odboru 56 Interní audit Termín: 1 x za rok Strana 9 (Celkem 14)

10 pravidelně provádět kontrolní akce za účelem odhalení možného korupčního jednání v návaznosti na identifikovaná a vyhodnocená korupční rizika, posilovat mechanismy, které napomohou odhalení možného korupčního jednání, zejména provádět důslednou vnitřní kontrolní činnost se zaměřením na rizikové faktory možného korupčního jednání. Odpovědnost: příslušní vedoucí zaměstnanci, ředitel odboru 56 Interní audit 3.3. Prošetřování rizikových oblastí Rizikové oblasti činnosti Ministerstva financí, kde by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, jsou podrobeny pravidelným a průběžným kontrolám a prověřování tzv. vnitřní kontrolní činnost (tj. řídicí kontrola prováděná vedoucími zaměstnanci, vnitřní kontrola prováděná odborným útvarem nebo zaměstnanci zařazenými mimo kontrolovaný útvar nebo orgán, čímž je zajištěna nezávislost a objektivita). Nezávislé a objektivní přezkoumávání je prováděno odborem Interní audit. Prošetřování se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání vedoucí zaměstnanci útvarů, u nichž je identifikováno riziko korupce, zabezpečí průběžnou kontrolu příslušných oblastí. O účinnosti kontrolní činnosti za uplynulé období podají písemnou informaci oddělení Interní audit každoročně, do 30. června účinnost této kontrolní činnosti je prověřována oddělením Interní audit v rámci běžné auditní činnosti. Odpovědnost: příslušní vedoucí zaměstnanci 4. Postup při podezření na korupci Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Včasné prošetření případného korupčního jednání zvyšuje možnost jeho úspěšného prokázání a jeho následná analýza je stěžejní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce. Strana 10 (Celkem 14)

11 4.1. Náležitosti oznámení při podezření na korupci Identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřístupného jednání Podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu Konkrétní důkazy o nepřístupném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání 4.2. Postupy při prošetřování podezření na korupci Bezodkladná reakce na podezření na korupční jednání zvyšuje pravděpodobnost jeho úspěšného prověření. Ministerstvo financí, resp. příslušný útvar nebo příslušný odpovědný zaměstnanec, musí nejdříve bezodkladně prošetřit relevanci oznámeného podezření na korupci. V případě pozitivního výsledku šetření jsou o zjištěných skutečnostech informovány orgány činné v trestním řízení. Veškerá podaná oznámení jsou ze strany pracovníků oddělení 6902 Podpora řešení nesprávností posouzena a v případě nutnosti je zajištěno jejich prověření. V případě podezření z trestného činu prostřednictvím sekce 02 Právní je případ oznámen orgánům činným v trestním řízení. V případě, že poskytnuté oznámení je nutno řešit bezodkladně, zabezpečí pracovníci oddělení Podpora řešení nesprávností okamžitou součinnost Policie ČR Pokud zaměstnanec zjistí korupční jednání nebo má podezření na korupční jednání, které je v rámci Ministerstva financí kvalifikováno jako mimořádná událost 1, postupuje následujícím způsobem: v případě možnosti zajistí veškeré podkladové materiály, ihned tuto skutečnost nahlásí přímému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, (osobně, telefonicky, em apod.), v případě podezření na korupční jednání přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance, nahlásí tuto skutečnost dalšímu nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, dodržuje povinnost mlčenlivosti a nesděluje žádné skutečnosti ohledně mimořádné události neoprávněným osobám, vypracuje písemnou zprávu o mimořádné události jako podklad pro její další řešení, 1 závadové jednání osob, které nese znaky korupce Strana 11 (Celkem 14)

12 řídí se pokyny nadřízeného vedoucího zaměstnance, příp. dalších nadřízených vedoucích zaměstnanců a spolupracuje na řešení mimořádné události Přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec postupuje následujícím způsobem: vyhodnotí obdržené informace a případné podkladové materiály o mimořádné události, informuje ministra prostřednictvím nadřízených vedoucích zaměstnanců, dodržuje povinnost mlčenlivosti a nesděluje žádné skutečnosti ohledně mimořádné události neoprávněným osobám tuto povinnost musí rovněž dodržovat i další vedoucí zaměstnanci, kteří jsou s případem z hlediska své funkce povinně obeznámeni, stanoví v rámci své kompetence další postup řešení mimořádné události, případně předá veškeré informace k dalšímu opatření ministrovi, udělí pokyny podřízenému zaměstnanci, případně pokyny na základě rozhodnutí ministra. Obdobným způsobem se postupuje i v případě podání podezření na korupční jednání třetí osobou, u které je respektován případný požadavek anonymity. Vedoucí zaměstnanci Ministerstva financí vyhodnotí konkrétní mimořádnou událost a přijmou nebo navrhnou v rámci svých kompetencí odpovídající opatření k nápravě. V případě pozitivního výsledku šetření jsou o zjištěných skutečnostech informovány orgány činné v trestním řízení. Odpovědnost: všichni zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci 4.3. Následná opatření Na základě prokázaného korupčního jednání jsou k jeho eliminaci přijímána opatření zaměřena zejména na oblast úpravy vnitřních předpisů, vyvození disciplinárních sankcí a řešení vzniklých škod. 2 Je také stanovena osobní a funkční odpovědnost zaměstnanců MF, včetně vyvození osobních postihů. Odpovědnost: vedoucí zaměstnanci 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu Cílem je zjistit, zda jsou plněny úkoly stanovené interním protikorupčním programem (dále také IPP ), zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty. 2 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce Strana 12 (Celkem 14)

13 5.1. Vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu Zaměstnanci oddělení 6902 Monitorování nesprávností ověří a vyhodnotí každoročně k 30. září kalendářního roku plnění IPP. Vyhodnocení účinnosti IPP bude zaměřeno na plnění všech jeho částí, zda jsou protikorupční opatření odpovědnými zaměstnanci plněna, a zda jsou případně přijata nápravná opatření. Dále bude provedeno hodnocení účinnosti celého RIPP. Odpovědnost: ředitel odboru 69 Monitorování nesprávností Termín: každoročně k 30. září 5.2. Zpráva o plnění interního protikorupčního programu Každoroční zpracování zprávy o plnění RIPP a přijatých nápravných opatření bude do 31. října předloženo ministru k informaci a schválení. Obsahem zprávy bude stav implementace protikorupčních nástrojů a plán jejich nápravných opatření, systém a rozsah školení, počet identifikovaných podezření na korupci a výsledky jejich prověření a vyhodnocení celého RIPP. Odpovědnost: ředitel odboru 69 Monitorování nesprávností Termín: každoročně k 31. říjnu 5.3. Aktualizace interního protikorupčního programu Na základě vyhodnocení IPP jednotlivých rezortních organizací a Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí bude zajištěn soulad mezi těmito IPP a RIPP tam, kde ze zpráv o plnění a z hodnocení účinnosti vyplynula potřeba zlepšení. IPP jednotlivých rezortních organizací bude následně zveřejněn jak na jejich internetových stránkách, tak na internetových stránkách Ministerstva financí. Odpovědnost: ředitel odboru 69 Monitorování nesprávností Termín: každoročně k 31. říjnu Rezortní organizace MF mají své aktualizované IPP zveřejněny na svých internetových stránkách: Interní protikorupční program Generálního ředitelství cel (Celní správy České republiky) Interní protikorupční program Generálního finančního ředitelství (Finanční správy České republiky) Interní protikorupční program Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Strana 13 (Celkem 14)

14 Závěr Zpracováním RIPP je v působnosti rezortu MF zabezpečeno plnění úkolů stanovených usnesením vlády ČR č. 752/2013 (ve znění usnesení vlády č. 851/2013). V Praze dne 23. července 2015 Ing. Andrej Babiš 1. místopředseda vlády a ministr financí Strana 14 (Celkem 14)

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice Zpracoval: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek Mgr. Vít Sochovský Oživení, o. s., květen 2013 Přehled podkladů auditované

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU

K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU K O N C E P C E KONTROLNÍHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA FINANČNÍ KONTROLU (SYSTÉMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A KONTROLY, SYSTÉMY INTERNÍHO AUDITU A CENTRÁLNÍ HARMONIZACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ) II. část

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více