ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB"

Transkript

1 ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1

2 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje úplatky a nenáležité platby ve všech svých obchodních aktivitách v libovolné zemi. Tato politika se vztahuje na společnost Magna International Inc. a všechny její provozní skupiny, divize, společné podniky a další aktivity na globální úrovni (souhrnně "Magna"). Tato politika se rovněž vztahuje na všechny osoby, jednající jménem společnosti Magna, včetně zaměstnanců, vedoucích, ředitelů, konzultantů a zástupců. Společnost Magna po celá léta budovala svoji pověst společnosti, která vyhrává na základě lepšího produktu za lepší cenu. To znamená, že podnikat je třeba na základě integrity a vítězit férově, na bázi produktu a ceny, ne prostřednictvím nabídky, platby nebo přijímání úplatků a dalších nenáležitých plateb. Etický a obchodní řád společnosti Magna výslovně zakazuje úplatky a další nenáležité platby. Každý zaměstnanec, který by se zúčastnil takových aktivit, bude čelit disciplinárnímu řízení, které může vést až k ukončení pracovního poměru. V mnoha zemích platí zákony, dle kterých je úplatkářství a další nenáležité platby nelegální, i když probíhá v jiné zemi. Porušení těchto zákonů je vážným trestným činem, který může vést k uvalení pokut na společnost, všechny zaměstnance či osoby, které se jednání účastnily (včetně manažerů, kteří schválili takové jednání). Jednotlivci, kteří se takového jednání přímo účastní, riskují trest odnětí svobody. I pouhé zjištění porušení těchto zákonů může mít závažný vliv na pověst společnosti Magna. Co je to nenáležitá platba? Nenáležitá platba představuje úplatek, nezákonnou provizi či platbu za usnadnění. Úplatek je cokoli, co má nějakou hodnotu včetně peněz, darů, prospěchu, zábavy, výhod či benefitů jakéhokoli druhu a co bylo darováno či nabídnuto osobě k jejímu osobnímu prospěchu a co může být považováno za pokus o ovlivnění postupu či rozhodnutí, které má či nemá být učiněno danou osobou, aby (i) získala nebo si zachovala zakázky od organizace, kterou daná osoba představuje; nebo (ii) získala jakýkoli typ nenáležité výhody od dané osoby nebo organizace, kterou tato osoba představuje. Nezákonná provize je forma úplatku. Jedná se o vrácení nebo akceptování vrácení částky, která již byla zaplacena (nebo má být uhrazena) jako osobní odměna za uzavření či podporu obchodních ujednání. Platby za usnadnění jsou platby, včetně drobných částek, pro vládní úředníky na nižších úrovních, aby byly získány běžné služby, na něž by společnost Magna měla i jinak zákonný nárok. Příkladem může být platba za urychlené vyřízení telefonní přípojky či přípojky médií. Magna International Inc. Politka pro záležitosti úplatků & nenáležitých plateb 2

3 Politika společnosti Magna, týkající se nenáležitých plateb Společnost Magna zakazuje nabízení či úhradu nenáležitých plateb, a to přímo či nepřímo, prostřednictvím třetí strany. Magna rovněž zakazuje vytváření falešných dokumentů či záznamů ve spojitosti s jakoukoli nenáležitou úhradou. Je stejně špatné nabízet či přijímat nenáležitou platbu (například od dodavatele společnosti Magna nebo zaměstnanci Magna). Nabídka nebo příslib platby jsou dostačující pro vznik odpovědnosti, a to i když není nenáležitá platba ve skutečnosti nikdy realizována. Za určitých okolností může být poskytnutí daru nebo převzetí nákladů na zábavu namísto státního úředníka za účelem získání či udržení obchodu považováno za úplatek, a to především tehdy, je-li hodnota daru významná nebo jde o marnotratnou zábavu (například náklady na cestování). Konzultujte Politiku společnosti Magna pro dary a pohoštění, kde lépe pochopíte možné průsečíky mezi dary a zábavou a úplatkářstvím. Pokud máte jakékoli dotazy na nevhodnost daru, obraťte se na právního poradce skupiny nebo vašeho regionu nebo na vedoucího pro shodu Magna. Mezinárodní aplikace zákonů proti úplatkářství Společnost Magna podléhá mnoha místním i mezinárodním zákonům proti úplatkářství. Některé z těchto zákonů se výslovně zaměřují na úplatkářství zahraničních vládních úředníků. Mezi příklady patří Zákon o zahraničních korupčních praktikách ze Spojených států a kanadský Zákon o korupci zahraničních vládních úředníků. Některé zákony proti úplatkářství například Zákon o úplatkářství ve Velké Británii zakazují i nenáležité platby jednotlivcům v soukromém sektoru a další formy komerčního úplatkářství. Z důvodu širokého záběru aktivit společnosti Magna na celém světě nemůže tato politika obsáhnout všechny záležitosti, které mohou vzniknout dle mezinárodních a místních požadavků. Je na odpovědnosti každého zaměstnance společnosti Magna, aby pochopil a dodržoval platné mezinárodní i místní zákony. Pokud si nejste jisti, zda je určitý postup nelegální či jinak škodlivý pro pověst společnosti Magna, je třeba toto konzultovat s managementem nebo právním zástupcem vašeho regionu či skupiny nebo s Vedoucím pro shodu společnosti Magna. Platby za usnadnění Magna zakazuje platby za usnadnění, protože jsou nelegální v celé řadě zemí, ve kterých Magna podniká. Třetí strany: Zástupci, dodavatelé a další zprostředkovatelé Magna výslovně zakazuje nenáležité platby, které jsou nabízeny či prováděny prostřednictvím třetích stran, jako jsou zástupci, dodavatelé či jiní zprostředkovatelé. Skutečnost, že nenáležitou platbu provádí třetí strana, nevylučuje možnost trestní či občanské odpovědnosti ve vztahu ke společnosti Magna nebo zaměstnanci společnosti Magna kvůli nelegálním postupům, prováděných třetí stranou jako zprostředkovatelem. Zákony proti korupci nerozlišují mezi činnostmi, které provedla Magna nebo někdo, kdo jednal jménem společnosti Magna. Z tohoto důvodu musíte zajistit, aby všichni zástupci či jiné třetí stranyuplatňovali normy obchodního chování společnosti Magna. Ve všech případech, kde společnost Magna najímá zástupce, dodavatele či jiného zprostředkovatele, musíte: o Mít zdokumentován podklad pro důvěru ve vztahu k poctivosti třetí strany; o Přijmout rozumná opatření pro monitorování a prevenci závadného chování, a o Náležitě reagovat na indikace možného závadného chování. Měli byste se poradit s právním poradcem pro váš region či skupinu nebo s vedoucím pro shodu Magna, pokud máte jakékoli otázky, týkající se najímání zástupce nebo obnovení existující smlouvy. Zkontrolujte indikátory možného nebezpečí nebo červené vlajky, které by mohly indikovat riskantní vztahy třetí strany. Jedná se o situace, kdy třetí strana: o Jeví se jako nekvalifikovaná či s nedostatečným počtem personálu; Magna International Inc. Politka pro záležitosti úplatků & nenáležitých plateb 3

4 o Je specifikována nebo doporučována vládním úředníkem; o Vyžaduje, aby byla utajena jejich identita; o Vyžaduje platbu v hotovosti, předem nebo prostřednictvím offshore účtů (účty v daňových rájích); o Vyžaduje úhradu v zemi, kde služba NEBYLA poskytována; o Vyžaduje falšování dokumentů; o Vyžaduje neobvykle vysoké odměny ve vztahu k poskytovaným službám nebo o Snaží se o proplacení neobvykle vysokých nebo nedoložených nákladů. Pokud se objeví kterákoli z těchto červených vlajek, je vyžadováno další zjišťování a konzultace s managementem a/nebo právním oddělením. Porušení Magna netoleruje žádné porušení shody. Jakékoli porušení bude považováno za vážnou záležitost a bude sankcionováno, a to až ukončením pracovního poměru z této příčiny. Pokud víte, nebo máte podezření, že kdokoli porušuje Etický a obchodní řád Magna nebo tuto politiku, měli byste toto zjištění oznámit, a to formou informování (i) svého manažera, (ii) finančního vedoucího divize či skupiny, (iii) právního poradce skupiny či regionu, (iv) Vedoucí pro shodu společnosti Magna, nebo (v) prostřednictvím linky Good Business Line. Magna zajistí, aby zaměstnanec nebyl pokutován, propuštěn, degradován, přeřazen na nižší pozici či diskriminován za to, že v dobré víře oznámil jakékoli porušení Etického a obchodního řádu Magna či této politiky. Užitečné rady VŽDY Ujistěte se, že dokonale rozumíte platným právním požadavkům a přístupu společnosti Magna k nabízení či přijímání darů a zábavy (viz rovněž Politika Magna pro dary a zábavu). Věnujte náležitou péči výběru a najímání třetích stran (včetně nezávislých dodavatelů, obchodních zástupců a lobbistů). Sdělujte své požadavky proti úplatkářství třetím stranám prostřednictvím formální smlouvy a zajistěte, aby byly aktivity třetí strany monitorovány a sledovány po dobu jejich smlouvy. Zajistěte, aby byly veškeré náklady přesně zaznamenávány, a to včetně těch, které jsou zaznamenávány jako drobné hotovostní výdaje. Zajistěte, aby všechny požadavky na úhradu, předané pracovníkům oddělení financí, byly náležitě podloženy zákonnými fakturami, schválenými požadovanými pracovníky s odpovídajícím oprávněním podepisovat, aby byly uhrazeny oprávněným příjemcům a s náležitým obchodním účelem. Je třeba věnovat náležitou péči všem podezřelým požadavkům na platby. Předvídejte a plánujte předem nové či potenciální okolnosti, za nichž by se mohlo potenciálně objevit úplatkářství nebo korupce. NIKDY Nenabízejte nic hodnotného státnímu úředníkovi nebo jiné osobě, abyste získali skutečnou nebo předpokládanou nenáležitou výhodu. Nedovolte, aby byly zaplaceny tajné provize nebo podobné korupční platby. To zahrnuje i úmluvy s politicky vlivnými jednotlivci, společnostmi nebo organizacemi, kde výše Magna International Inc. Politka pro záležitosti úplatků & nenáležitých plateb 4

5 poplatků neodpovídá legitimně nabízeným službám. Nikdy neplaťte platbu za usnadnění ani žádnou jinou platbu (v hotovosti či podobně) za službu, na kterou má společnost Magna běžně právo. Příkladem může být platba státnímu úředníkovi za práci přesčas, za práci v době místních svátků nebo za převzetí povinností mimo běžný popis jeho pracovních povinností. Nikdy nečiňte nic, co by někoho podpořilo nebo mu usnadnilo provést nenáležitou platbu či si k tomu najít někoho dalšího, včetně zástupce nebo představitele Magna. (Group / Regional Legal Counsel), Vedoucího pro shodu (Magna Compliance Officer) nebo vicepresidenta Magna pro etickou a právní shodu.. Účinnost: 1. května 2014 Držitel: VP pro etickou a právní shodu Datum revize: 1. května 2015 Nezakládejte korupční fond, o kterém nejsou záznamy. Nevyžadujte ani nepřijímejte úplatek nebo nezákonnou provizi. DÁVEJTE SI POZOR NA Jakoukoli žádost o provizi, která neodpovídá poskytovaným službám. Jakýkoli požadavek na provedení úhrady, který se zdá být podezřelý nebo je na jméno či v jurisdikci, která se nevztahuje k transakci. Včetně avšak ne pouze - charity či nadace nebo politické strany. Informace z pozadí o existujících nebo potenciálních představitelích třetí strany, kteří mohou vyvíjet aktivity, které lze považovat za nenáležité. Dávání nebo přijímání obchodních dárků či zábavy v průběhu nabídkového nebo poptávkového řízení. PRO DALŠÍ INFORMACE: Pro další informace či radu kontaktujte, prosím, svého právního poradce skupiny či regionu Magna International Inc. Politka pro záležitosti úplatků & nenáležitých plateb 5

6

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Program Premium Integrity. Protikorupční Compliance Program

Program Premium Integrity. Protikorupční Compliance Program Program Premium Integrity Protikorupční Compliance Program Datum zveřejnění: říjen 2013 Obsah 1 Přístup firmy Pirelli k boji proti korupci... 3 2 Právní kontext...6 3 Program Premium Integrity...7 3.1.Cíle

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více