Definice korupce. Marcel Horák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice korupce. Marcel Horák"

Transkript

1 Definice korupce Marcel Horák

2 Obsah ÚVOD OBECNÁ DEFINICE KORUPCE DEFINIČNÍ ROZČLENĚNÍ KORUPCE KORUPCE V LEGISLATIVĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKONY A DALŠÍ STANDARDY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ MONOGRAFIE ELEKTRONICKÉ ZDROJE... 15

3 ÚVOD Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že se může zdát, že korupce je běžný doprovodný jev života naší společnosti, že k ní prostě tak nějak patří. Společnost se postupně dostává do stavu, kdy korupci přestává vnímat jako něco zcela výjimečného a ojedinělého. Ze všech stran přichází informace o odhalení korupce jak ve sféře státní, tak soukromé. Pozitivním faktem poslední doby je snaha vlády ČR o omezení korupce a jejího vlivu na chod státu. Vláda dává tyto signály jak svým programovým prohlášením, koaliční smlouvou, tak i tlakem na orgány činné v trestním řízení aby v této oblasti vyvíjeli co největší aktivitu. Zatím zůstává otázkou, nakolik jsou všechny tyto snahy úspěšné a jak se postupem času odrazí ve společnosti a nakonec i ve státním rozpočtu. Tam, kde se jednou zavedou korupční pravidla hry, zapustí kořeny, lidé si na ně zvyknou, tam se pak jen velmi těžce obnovuje nebo zavádí vláda oficiálních norem. Jejich akceptování širokou veřejností naráží na již vytvořené sociální struktury, které ze stavu dezorganizace těží a podporují dodržování korupčních norem. Proto oficiální normy v soutěži s korupčními svůj zápas až příliš často prohrávají. Stav sociální dezorganizace vyvolaný přítomností korupčních norem chování tak vykazuje značnou stabilitu navzdory různým antikorupčním kampaním a rebeliím obětí korupce. Rozhodně se však nelze smířit se situací, kdy běžný občan začíná vnímat korupci jako záležitost běžnou, která prostě existuje. Časem by se korupce stala v naší společnosti ještě více zabydlenou a zbavit se jí by mohlo být takřka zcela nemožné. Na korupci je velmi nebezpečná její schopnost růstu a schopnost pronikat téměř do všech sfér lidského chování. Velice obdivuhodná je i její schopnost zabydlet se ve všech orgánech státní správy i místní samosprávy, rozhodně si nenechává ujít i možnost pronikat do policie a tak své pozice ještě více upevnit. Zcela jistě se dá říci, že korupce je velice závažné onemocnění společnosti a života v ní. Korupce ničí morální a etické postoje, z lidí dělá otroky vlastního selhání a mnohdy dovádí jednotlivce do uzavřeného kruhu, ze kterého není již úniku. V mnoha případech korupční jednání začíná velice nenápadně formou malého, téměř bezvýznamného úplatku a končí velmi závažnou hospodářskou kriminalitou zasahující celý společenský organismus. Korupce může mít dokonce sílu vytvořit ve státě život podle nepsaných pravidel a podílet se značným způsobem na tvorbě a existenci šedé ekonomiky. 3

4 Pokud máme s pojmem korupce pracovat, musíme si jej nejdříve umět vymezit. Cílem této práce je tedy definovat pojem korupce alespoň do té míry, kdy bude zcela jasné, co korupce ještě není a co korupcí nebo korupčním chováním již zcela jistě je. Součástí tohoto definování bude i vyjasnění rolí účastníků podílejících se na tvorbě tohoto společenského fenoménu. Korupční jednání je jako nežádoucí společenský jev odsuzován všemi ideologickými směry a režimy, korupční chování je vždy hodnoceno jako neetické. V tržní společnosti je ovšem důležité si uvědomit, jaký je ohromný negativní ekonomický a obecně společenský dopad neetického chování. Etické chování je obecně ovšem širší a nedá se redukovat pouze na eliminaci korupčního chování. Ve vztahu ke korupci a její schopnosti významně narušovat státní i společenské struktury je význam etiky a obecně morálky zcela zásadní. Zcela jistě nebude od věci krátce se zaměřit i na vztah české legislativy a korupce a zjistit, jaké místo korupci v naší legislativě náleží. Z průzkumů veřejného mínění v ČR vyplývá obecně sdílený názor, že korupce existuje ve světě vysoké politiky, za další příčinu lze považovat nedostupnost služeb, které vede některé poskytovatele k požadování úplatků. Převládajícím názorem je názor, že korupce je jev absolutně rozšířený, který nejde vymýtit a boj s ním je zcela zbytečný. Korupce se rovněž podepisuje na vývoji jazyka viz výraz tunelování, který byl v době před ekonomickou transformací známý výhradně jako výraz související s důlní činností. 1. OBECNÁ DEFINICE KORUPCE V publikaci Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky Bažantová (2007) uvádí, že korupce se objevuje všude tam, kde je moc, to znamená tam, kde je právo rozhodovat a disponovat zdroji. Za tyto zdroje pak považuje rozpočtové prostředky, státní zakázky, daně, cla atd. Korupce je soustředěna na ovlivnění rozhodování, které má nejen podobu rozhodnutí o povolení, přidělení či výběru korumpujícího subjektu, ale i podobu zákazu, zamezení či nepřidělení výběru ekonomicky nebo politicky konkurenčním subjektům. Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že k pojmu korupce se váží zejména pojmy moc a zdroje. Je nutno dodat, že další pojem, který se s korupcí zcela jistě váže je nedostatek nebo zcela chybějící kontrola. Slovo korupce pochází z latiny 1. Korupce (latinsky corrumpere = kazit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě, hospodářství, 1 Wikipedie [online] [cit ]. Korupce. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/korupce>. 4

5 k osobnímu prospěchu. Opakem korupce je integrita. Korupce postihuje politiku, hospodářství i společnost. Může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Vyznačuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, privilegii, neoprávněnými příjmy a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním. Politická korupce nakonec vede ke kleptokracii vládě zlodějů, loupežníků (doslovný překlad) kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti před veřejností. Ačkoliv korupce přispívá ke zločinnosti, např. k praní špinavých peněz, kuplířství nebo obchodu s drogami, tak se zdaleka neomezuje jenom na tyto (dnes) trestné aktivity. Pro porozumění tomu, jak korupce vzniká, jak roste a co ji udržuje, je důležité ji od trestné činnosti oddělit. A pak vytvořit a uplatnit podmínky, pravidla a zákony, které umožní ji omezit a postihovat. Dnes nejrozšířenější definicí mezi společenskými vědci a také politiky je již klasická definice od Josepha Nye 2 (*19. ledna 1937 South Orange, New Jersey, americký politolog, teoretik mezinárodních vztahů, jeden z hlavních představitelů neoliberálního institucionalismu. Působí jako profesor mezinárodních vztahů na John F. Kennedy School of Government Harvardovy univerzity, jejímž byl děkanem), který definuje korupci jako: Chování, které se odchyluje od formálních povinností veřejné role pro soukromé (osobní, rodinné nebo skupinově orientované) zájmy, pro finanční nebo statusový zisk, a dále o jakékoliv chování, které porušuje pravidla za účelem zvýšení soukromého vlivu. Definice chápe korupci jako deviantní chování, kterým jsou porušovány společností daná pravidla. Za korupci je však považováno pouze takové deviantní chování, kdy pravidla porušuje držitel veřejné funkce a dochází tak ke zneužívání veřejné moci ke vlastnímu či úzce skupinovému prospěchu. Podle této definice je klíčovým kritériem pro identifikaci korupce akt porušení společenských norem, které regulují chování držitele veřejné funkce, korupční chování je tak deviantní, tzn. odchylné od souboru norem v dané společnosti. Přístup bývá označován za striktně legalistický, indikátorem korupce je chování, které odporuje právním normám. Z výše uvedeného logicky vyplývá, že bez znalosti související legislativy budeme pojem korupce zcela jistě chápat, ale pouze intuitivně a v rovině nepsané etiky a morálky společnosti. Korupci je nutno jako nežádoucí fenomén mít zcela jasně vymezen v právním systému, jen tak bude zcela jasná nepřípustnost korupčního jednání. Definice pojmu korupce a její jasné vymezení je nutné i vzhledem k hojnému používání politiky, novináři, sociology, právníky apod., přičemž každá skupina používá tento termín ve 2 Wiki [online] [cit ]. Bez korupce. Dostupné z WWW: <http://wiki.bezkorupce.cz/wiki/korupce>. 5

6 shodě se svým profesním statutem, čímž mu dává poněkud jiný význam. Význam se navíc posunuje i podle hodnotové orientace té které společenské skupiny či profese, nemluvě již o její politické orientaci. U korupce lze vyspecifikovat některé obecné rysy, které jsou shodné. Můžeme jí tedy rozumět jednání vyznačující se: 3 1. snahou po získání individuální výhody, ať hmotné, či nehmotné, 2. zasažením veřejné (státní) či polostátní sféry, 3. vědomým porušováním právních norem, 4. honorováním určitou výhodou, opět hmotnou, či nehmotnou, 5. značnou latencí a racionalitou. Pohledů na pojem korupce existuje celá řada. Například mezinárodní organizace Transparency International definuje korupci 4 jako zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či státní úředníky), jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Základním znakem korupce tedy je, že se někdo zachová nepoctivě při plnění svěřených úkolů vyplývajících z jeho postavení. Podstatou této nepoctivosti je obvykle to, že nějaká osoba zneužije svého postavení (svěřené pravomoci) a nejedná nestranně. Korupční chování lze proto definovat jako odchylku od dodržování právních norem a standardního chování většinové společnosti. Jinými slovy, korupce je zradou závazků vůči celku a jeho morálním zásadám. Dalším znakem korupce je, že je vedena zištnými cíli (touhou po zisku či jiném osobním prospěchu). Neoprávněná výhoda, která se uplácené osobě dostává, však zdaleka nemusí mít pouze peněžní podobu. Úplatkem může být jakákoliv neoprávněná výhoda, z které může mít uplacená osoba prospěch. Může spočívat v jakékoliv jiné výhodě spočívající v přímém majetkovém obohacení (věcný dar ) nebo v jiném prospěchu nemajetkové povahy (určitá protislužba). Korupční vztahy se dále nemusí objevovat pouze ve vztahu soukromá osoba veřejný činitel, nýbrž k nim může docházet i v případě dvou soukromých osob (typicky v obchodním styku). Jedna ze stran tohoto vztahu má obvykle zájem na získání zakázky nebo jiné výhody od strany druhé, přičemž zástupce této druhé strany je v takové pozici, že o přidělení zakázky či udělení jiné výhody může rozhodovat. Veřejný zájem zde sice dotčen zpravidla není (ve vztahu nevystupuje veřejný subjekt), na druhou stranu i tento druh korupce 3 Aplikace MV [online] [cit ]. Kriminalistika. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/1999/9904/korupce1.html>. 4 Skripta [online] [cit ]. Transparency international. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.cz/pdf/skripta.pdf>. 6

7 přináší významné škody. V tomto případě zakázku nezíská subjekt, který by ji dokázal provést nejlépe, ale subjekt, který má nějaký zvláštní vztah k osobě rozhodující o zakázce, čímž vzniká škoda podniku, který zakázku přiděluje. V extrémních případech, které jsou obecně známé, pak může docházet i ke krachům jednotlivých podniků. V korupčním vztahu také nejsou jen dvě strany, ale vždy tři, přičemž ta třetí, pasivní a více či méně konkretizovatelná, je vždy stranou poškozenou. Může jí být například příslovečný daňový poplatník v případě předražené veřejné zakázky nebo neoprávněně vyplacené dotace ze státního či místního rozpočtu, nebo konkrétní soused, vedle jehož domu vyrostl naddimenzovaný objekt na základě uplaceného stavebního povolení. Korupce má v zásadě tři účastníky nebo skupiny účastníků: 1. korumpující osoba poskytující úplatek nebo výhodu s cílem získat neoprávněný užitek nebo prospěch, 2. korumpovaný osoba v určitém postavení (politik, úředník veřejné správy, zaměstnanec veřejného sektoru, osoba na určité pozici v soukromém sektoru apod.) přijímající úplatek nebo výhodu za poskytnutí neoprávněných výhod a zneužívající svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, 3. poškozený korupčním jednáním. Důsledkem korupce pak je, že veřejné instituce přestávají sloužit veřejnému zájmu a naopak se stávají platformou pro sledování zájmů soukromých. Dochází k narušení výkonu základních funkcí státu. Jeho rozhodování se přestává řídit obecně závaznými pravidly a namísto toho začíná poskytovat výhody na základě kupní síly jejích jednotlivých klientů. Korupcí se tedy rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení (volený zástupce, úředník zaměstnaný ve veřejné správě, zaměstnanec veřejného sektoru, ale i osoba na určité pozici v soukromém sektoru) zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají, a vždy vzniká škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. Při vědomí závažnosti korupce je nutno přivítat konkrétní prohlášení vlády ze , které ke korupci zaujímá zcela jasný postoj. Za jeden ze svých klíčových cílů si vláda klade boj s korupcí, a to i v jejích náznacích a na všech úrovních státní správy a samosprávy. Vláda plně dohlédne na důsledné vyšetření všech případů a podezření z korupce z nedávné minulosti a zasadí se o vytvoření takového společenského prostředí, které bude ke korupčnímu chování 7

8 nulově tolerantní. 5 Otázkou však zůstává, do jaké míry se vládě daří tento bod svého prohlášení plnit. Samozřejmě lze i spekulovat zda pomalý boj s korupcí není dán i nechutí samotných vládních úředníků nebo dokonce představitelů státu. Dále lze korupci definovat: Korupcí je delikt, kdy osoba, která vystupuje jako činitel nebo zaměstnanec orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní v souvislosti se svým postavením obstará za výhodu jiné fyzické či právnické osobě výhodu jinou. Za korupční jednání se považuje nabídka, slib nebo předání jakékoliv výhody v něčí prospěch jako nepřiměřené pohnutky pro výkon povinností, a požadavek přijetí jakékoliv takové výhody jako nepřiměřené pohnutky pro výkon nebo nevykonání povinností. Definicí pojmu korupce by se dala vysledovat jistě ještě celá řada. Nicméně ze všech definicí vyplývá, že vždy se jedná o chování neetické a nemorální, při kterém jedinec zcela sobecky sleduje pouze své zájmy, které vždy staví nad zájmy druhých či celé společnosti. Navíc se jedná o konání protizákonné. 1.1 Definiční rozčlenění korupce Pro větší srozumitelnost se pokusíme o definování (rozčlenění) korupce do skupin podle stupně společenské nebezpečnosti: 6 a. Korupce prostá, kdy jí lze rozumět slib nebo poskytnutí neoprávněné platby nebo výhody veřejnému (státnímu) zaměstnanci za účelem získání individuální výhody, tedy takové jednání, kterým je narušena rovnost mezi občany. Může jít o úplatu za vyřízení stavebního povolení na individuální stavbu, úplatu policistovi za neodebrání řidičského průkazu, úplatu celnímu úředníkovi za nesprávné vyměření cla apod. b. Korupce ekonomická - narušení rovnosti mezi podnikatelskými subjekty. Lze pod ní rozumět případ, kdy veřejný úředník za úplatu rozhodne v privatizaci ve prospěch určitého podnikatelského subjektu, přidělí veřejnou zakázku, dotaci či subvenci nebo pouze při veřejné obchodní soutěži vyzradí za úplatu konkurenci cenové podmínky dalších účastnických firem apod. c. Korupce politická - korupce, kterou je narušena rovnost mezi občany nebo mezi podnikatelskými subjekty, avšak slib nebo poskytnutí neoprávněné platby nebo jiné 5 Vláda České Republiky [online] [cit ]. Programové prohlášení vlády. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/programove-prohlaseni-vlady-20780/>. 6 Aplikace MV [online] [cit ]. Kriminalistika. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/1999/9904/korupce1.html>. 8

9 výhody směřuje k voleným zástupcům či funkcionářům politické strany, aniž by nutně docházelo k individuálnímu obohacení. Zde by bylo vhodné přijmout konvenci, že politické strany, funkcionáři politických stran a samozřejmě volení zástupci jsou v parlamentní demokracii subjekty na úrovni veřejných úředníků (navíc při vědomí, že činnost politických stran je hrazena z příspěvků státního, tedy veřejného rozpočtu), neboť konání, které je předmětem korupce, se týká zejména veřejných prostředků či statků. Přidělení veřejné zakázky za sponzorský dar politické straně je nesporně korupce, neboť likviduje rovnost šancí podnikatelských subjektů; totéž platí o přidělení dotací či subvencí. Zajištění občanské individuální výhody (příkladně zajištění lukrativní funkce či pracovního místa) zase likviduje rovnost občanskou. Bohužel v systému parlamentní demokracie existuje legitimní ovlivňování rozhodování volených zástupců formou tzv. lobbingu a odlišení obou metod, tedy korupce a lobbingu, bude zřejmě činit problémy. d. Úplatkářství - kde jde o slib nebo poskytnutí jakékoli neoprávněné platby nebo jiných výhod nikoli veřejnému zaměstnanci za účelem získání individuální výhody, a to jak v oblasti občanské, tak v oblasti podnikání. Může jít například o poskytnutí úplatku úvěrovému referentu peněžního ústavu za přidělení úvěru či likvidátorovi pojišťovny za urychlení likvidace pojistné události nebo její zkreslení ve prospěch pojištěnce. Nejde o veřejné zaměstnance (úředníky), nicméně i zde je narušen princip rovnosti občanů nebo rovnosti podnikatelské. V případě dosud polostátních finančních institucí či společností s většinovým podílem státu by mohla být přijata obdobná konvence jako u politických stran - tedy že i tito zaměstnanci mají charakter veřejných úředníků. 2. KORUPCE V LEGISLATIVĚ O tom jak závažný protispolečenský jev je korupce vypovídá i seznam vypracovaný Transparency International, který dává korupci do souvislostí s trestnými činy. Podle Transparency International může existovat souvislost s korupčním jednáním u následujících trestných činů: 7 vlastizrada, zrada, převrat, nezákonné hraniční transakce, pašování, zpronevěra, defraudace, padělání, zneužití moci, zastrašování, mučení, nezasloužené prominutí trestů, 7 Transparency International [online] [cit ]. Source Book. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.org/publications/sourcebook>. 9

10 podvody, zkreslování, vydírání, překrucování spravedlnosti, křivá výpověď, nezákonné uvalení vazby, falešná obvinění, zanedbání povinností, dezerce, parazitismus, uplácení, podplácení, vydírán, vymáhání nezákonných odvodů, provize, falšování a manipulace voleb, zneužití vnitřních a důvěrných informací, falšování záznamů, nedovolený prodej veřejného úřadu, veřejného majetku a licencí, manipulace s předpisy, obchody, dodávkami, smlouvami a úvěry, daňové podvody, daňové úniky a nepřiměřené obohacování, nedovolené ovlivňování obchodů, podjatost při zprostředkovatelských vztazích, střet zájmů, přijetí nepatřičného dar, poplatku, požitku a služební cesty financované cizím subjektem, propojení s organizovaným zločinem, operace na černém trhu, nepotismus, klientelismus, cronyismus (bratříčkování), nezákonné sledování, nezákonné odposlechy a zneužití poštovního styku, zneužití úředních pečetí a razítek, úředních budov a příspěvků na vedlejší výdaje. Stát může s pomocí legislativy zachytit a potrestat jenom zlomek přestupků proti pravidlům, a to jen těch nejzávažnějších. Ve všech ostatních případech, jichž je drtivá většina, musí nastoupit morálka. Přesto legislativa hraje klíčovou roli v boji proti korupci. Základní předpoklady pro úspěšnou protikorupční politiku jsou stejné jako základní předpoklady fungování jakékoliv demokracie tedy svobodné volby, jasné dělení odpovědnosti mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, dělení rolí mezi vládu a opozici. Nekontrolovaný výkon jakékoliv moci je jedním ze základních spouštěčů korupčního jednání. 2.1 Nejdůležitější zákony a další standardy V následující pasáži jsou stručně představeny nejdůležitější současně platné zákony, které v sobě obsahují protikorupční opatření. 1. Zákon o střetu zájmů (159/2006, Sb.): 10

11 Střet zájmů situace, kdy veřejní činitelé rozhodují nikoliv na základě veřejného zájmu, ale na základě osobního nebo skupinového zájmu. Nejedná se přímo o korupční jednání, ale o tzv. jednání na hraně. Ve většině evropských zemí je proto oblast střetu zájmů přísně regulována. 2. Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) Porušování tohoto zákona je jedním z nejčastějších projevů korupčního chování v ČR. Cílem zákona o veřejných zakázkách je stanovit obecný princip transparentního a nediskriminačního zadávání tak, aby možnost korupčního chování byla omezena na minimum. 3. Trestní právo (Zákon č. 40/2009, Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961, Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád) Český trestní zákon nezná pojem korupce, pouze pojem úplatek. Účinnými prostředky v boji proti korupci jsou i další, tzv. procesní prostředky trestního práva, které jsou součástí další právní normy trestního řádu: a) operativně pátrací prostředky: - předstíraný převod ( 158c trestního řádu), - institut agenta ( 158e trestního řádu), b) koluzní vazba (v případě obavy z maření vyšetřování), c) institut korunního svědka, d) prokazování původu majetku v souvislosti s trestním řízením (Německo). 4. Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) 73 základní povinnosti zaměstnanců: - jednat a pracovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, - zachovávat mlčenlivost, - v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, - zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací, nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání. 5. Zákon o úřednících územně samosprávných celků (312/2002 Sb.) Podle 16 je úředník povinen: - hájit při výkonu správních činností veřejný zájem, - jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, 11

12 - zdržet se jednání, jež by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku. 6. Zákon o finanční kontrole (320/2001 Sb.) Tento zákon by mohl být účinným nástrojem v boji proti korupci, dosud však převažuje klasický přístup ke kontrole, která se provádí následně, předběžné a průběžné kontroly se využívá méně než je běžné v evropských a mezinárodních standardech. 7. Etické kodexy a další interní předpisy 2.2 Nástroje trestního práva Korupce vs. úplatek. 8 Český trestní řád nezná pojem korupce, zná pouze pojem úplatku, který definuje jako neoprávněné výhody spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok. Formy úplatku: a) poskytnutí peněz, b) poskytnutí movitých věcí, c) protislužba: - aktuální, - přislíbená do budoucna. Skutkové podstaty úplatkářství: a) přijímání úplatku ( 331), b) podplácení ( 332), c) nepřímé úplatkářství, která postihuje tzv. prostředníky ( 333). Společenská nebezpečnost této trestné činnosti se posuzuje nejen s ohledem na výši úplatku, ale především s ohledem na společenskou nebezpečnost, která se výrazně zvyšuje, byl-li delikt spáchán veřejným činitelem v souvislosti s výkonem veřejné funkce. Definici veřejného činitele (úřední osoby) z pohledu trestního práva podává 127 trestního zákona. Efektivnost nástrojů trestního práva přímo souvisí s tím, jak se podaří korupční delikt dokázat. O tom, že to vůbec není jednoduché, přesvědčuje i široké spektrum korupčních aktivit, zejména nepeněžních, jednak zkušenosti s korupčními aférami zejména ve velké 8 Business Center [online] [cit ]. Trestní zákoník. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/>. 12

13 politice, s nimiž má každý občan zkušenosti prostřednictvím médií. Ze statistik ministerstva spravedlnosti vyplývá, že nejčastěji jsou ukládány podmíněné tresty a tresty zákazu činnosti. Citace z trestního zákoníku: ( vztahující se k úplatkářství): Hlava X: Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Díl 3: Úplatkářství 331 Přijetí úplatku (1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. (2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. 332 Podplacení (1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 333 Nepřímé úplatkářství 13

14 (1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. (2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. ZÁVĚR Korupce zasahuje do mnoha oblastí společenského života a zasahuje jak celý systém, tak i samotné jednotlivce. Ze zkušeností i ze statistik lze zcela jednoznačně vyčíst, že na společenskou brzdu korupce ve formě etiky a morálky se zcela spoléhat nedá. Náš právní systém problematiku korupce řeší poměrně dostatečným způsobem. Jinou věcí je ochota dohlížet ze strany příslušných orgánů na dodržování souvisejících zákonů a současně jejich dodržování vymáhat. Jednou z cest k odstranění či zmírnění fenoménu korupce, kromě represivních opatření, je i vzdělávání v této oblasti. Edukovat v této oblasti je nutné studenty středních a vysokých škol, přičemž je nutné klást silný důraz na etický a morální rozměr tohoto společensky nepřijatelného fenoménu. Zcela žádoucí je pak i vzdělávání dospělé populace, která je již tažena jakousi společenskou setrvačností a mnoho lidí své jednání nedokáže správně vyhodnotit, přičemž jim mnohdy ani nedochází, že nekonají zcela správně a to jak s ohledem na právo, tak i s ohledem na morálku. Téma korupce se proto musí stát jedním z hlavních témat vzdělávání dospělých, minimálně jako součást dalšího profesního vzdělávání. J. A. Komenský tvrdil, že jen správně vzdělaný člověk se bude správně chovat. Tato myšlenka je i dnes zcela jistě aktuální. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ Monografie BAŽANTOVÁ, Ilona, et al. Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky. 1. vydání. Praha: Prospektrum, s. ISBN

15 Elektronické zdroje Wikipedie [online] [cit ]. Korupce. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/korupce>. Wiki [online] [cit ]. Bez korupce. Dostupné z WWW: <http://wiki.bezkorupce.cz/wiki/korupce>. Aplikace MV [online] [cit ]. Kriminalistika. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/1999/9904/korupce1.html>. Skripta [online] [cit ]. Transparency international. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.cz/pdf/skripta.pdf>. Vláda České Republiky [online] [cit ]. Programové prohlášení vlády. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/programoveprohlaseni-vlady-20780/>. Transparency International [online] [cit ]. Source Book. Dostupné z WWW: <http://www.transparency.org/publications/sourcebook>. Business Center [online] [cit ]. Trestní zákoník. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/>. 15

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

FINANČNÍ KRIMINALITA

FINANČNÍ KRIMINALITA INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI FINANČNÍ KRIMINALITA V ČESKÉ REPUBLICE Dílčí studie úkolu Výzkum ekonomické kriminality Autor Ing. Vladimír Baloun Tento text neprošel jazykovou korekturou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO

TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO TATO PUBLIKACE BYLA PŘIPRAVENA A VYTIŠTĚNA V RÁMCI PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A SOCIÁLNÍHO ZAČLENĚNÍ MLÁDEŽE. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V ČESKÉ REPUBLICE III Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pro studijní účely. Neprodejné Praha 2004 ISBN 80-7338-027-7

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce)

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní chyby

Více

Financování politických stran v České republice

Financování politických stran v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Financování politických stran v České republice Magisterská práce Lenka Rybářová Vedoucí práce: Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. UČO:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR

Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR Boj s korupcí a jeho tzv. mystifikační potenciál na příkladu právní regulace soukromého financování politických stran v ČR Esej do soutěže IUS et SOCIETAS 2014 JUDr. Marian Kokeš Právnická fakulta MU,

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové)

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové) Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Praha, říjen 2012 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a

Více

ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH

ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Diplomová práce na téma: ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH Autor diplomové

Více